SlideShare a Scribd company logo
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
นางสาวทัศนีย์ บารุงรัฐ 011 at 54
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
ความเชื่อ ความศรัทธา ทาให้เกิดการสร้างศิลปะ 
ประติมากรรมกามสูตรที่คาชุราโห อินเดีย 
เทวรูปหินแกะสลักของพระ 
นารายณ์ในซุ้มประตู (โคปุระ) 
Art 
แท่งหินและประติมากรรมต่างๆที่ 
Ellora เกิดจากการแกะสลักภูเขา 
ให้ลึกลงไปเป้นรูปทรงและคูหาต่างๆ 
วิมานซึ่งแกะสลักจากหินก้อนเดียว 
ที่ใหญ่สุดโครงสร้างแสดงถึง 
รูปแบบของอาคารเครื่องไม้ในอดีต 
ประกอบด้วยชัน้และวิมานขนาด 
เล็ก
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
Architecture. 
วัดฮินดูที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด โครงสร้างสมมาตร มีหลายรูปแบบ บนตารางสี่เหลี่ยม ใช้ 
รูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมและสี่เหลี่ยม 
สถาปัตยกรรมวัดฮินดูสะท้อนถึงการสังเคราะห์ศิลปะ อุดมคติของธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตที่หวง 
แหนภายใต้ศาสนาฮินดูมันคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ เทพ ในพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ 
ในตาราอินเดียโบราณ วัด เป็นสถานที่สาหรับแสวงบุญ มีบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์และพยายาม 
ออกแบบสัญลักษณ์ย่อความเชื่อของทางฮินดูในอุดมคติของชีวิต ทัง้หมดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สร้าง และเฉลิม 
ฉลองชีวิตในศาสนาฮินดู ซงึ่มีอยู่ในวัดฮินดู จาก ไฟ นา้ จากภาพ ของธรรมชาติเทพ จากหญิงไปเป็นชาย เป็น 
ส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมวิหารฮินดู 
หลักการสถาปัตยกรรมของวัดฮินดูในประเทศอินเดียได้อธิบายไว้ วัฒนธรรมฮินดูได้สนับสนุน 
ความเป็นอิสระความงามเพื่อสร้างวัด และสถาปนิกได้บางครั้งใช้ความยืดหยุ่นมากในการแสดงออกทาง 
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบอื่น ๆและหลักการทางคณิตศาสตร์ในการก่อสร้าง 
เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวฮินดู 
การออกแบบวัดฮินดู เป็นการออกแบบทางรูปเราขาคณิต ที่เรียกว่า จักรวาล ประกอบกับสาม 
ขององค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของจักรวาล คือ จุดวงกลม เป็นสาระสาคัญสากลที่หลักของประเพณีฮินดู เป็น 
สาระสาคัญสากลที่หลักของประเพณีฮินดูในขณะที่ Vastu หมายถึงโครงสร้างที่อยู่อาศัย. เป็นสาระสาคัญ 
สากลที่หลักของประเพณีฮินดูในขณะที่ Vastu หมายถึงโครงสร้างที่อยู่อาศัย. การออกแบบที่วางออกวัดฮินดู 
ในสมมาตร ทาซา้โครงสร้างมาจากศูนย์กลางความเชื่อ ตานาน ภาวะเชิงการนับ และหลักการทางคณิตศาสตร์ 
ด้วยตนเอง
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
8x8 ( 64 ) ตาราง Manduka 
แปลนพืน้วัดฮินดู 64 ตารางที่เป็นมงคล 
มากที่สุด และโดยทั่วไปแม่แบบ วัดฮินดู 
ศูนย์กลางที่เส้นทแยงมุมตัดกันด้านบน 
เป็น purusha ของปรัชญาฮินดู 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีโครงสร้างหลักเป็นศิลา 
แลง และตกแต่งด้วยหินทราย ยอดทรงปิรามิด 5 ชัน้ จาลอง 
รูปเขาพระสุเมรุเพื่อสักการะพระศิวะ มีขนาดกว้างราว 700 
ม. ยาว 900 ม. ล้อมด้วยคูชัน้นอกลึก 3 ม. ล้อมพืน้ที่ราว 15 
เฮกเตอร์และคูชัน้ใน ขนาดกว้าง 300 ม. ยาว 400 ม. ซึ่ง 
ปัจจุบันตืน้เขิน คงเหลือเพียงขัน้บันได ศูนย์กลางของปราสาท 
เป็นปิรามิด ขนาด 120 ม. ยาว 160 ม. 
วัดฮินดูมีสิกขรา (Vimana หรือ Spire) แกนกลางของวิหาร ยอดเหล่านีมี้หลาย 
รูปแบบ แต่คงใช้รูปเราขาคณิต เป็นหนึ่งในหลักการที่พบในวัดฮินดูยอดแหลมเป็นวงกลม 
สี่เหลี่ยมและเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ซ้าย) และการออกแบบชัน้ศูนย์กลาง (ขวา) 
Architecture.
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
Windom / Technology 
วัดฮินดูได้เปิดในทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน 
ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยชุมชนท้องถิ่น 
วัดฮินดู, เป็นครัง้แรกของโลก 'นิเวศวิหาร' ที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบการเก็บเกี่ยว 
นา้ฝนได้รับการเปิดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน ผสมผสานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ 
และงานแกะสลักด้วยเทคโนโลยี' สีเขียว ‘ 
นอกจากนียั้งมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบการเก็บเกี่ยวนา้ฝนวัดผสมผสาน 
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของอินเดียแกะสลักที่ซับซ้อนและศิลปะอานาจกับเทคโนโลยีสีเขียว เป็นส่วน 
หนงึ่ของการพัฒนาแห่งนครลอนดอนตกลงที่จะย้ายถิ่นฐานของพืน้ที่ชุมชน 
ห้องโถงมัลติฟังก์ชั่มีสิ่งอานวยความสะดวก 
สาหรับการเล่นกีฬาและงานเลีย้งต้อนรับซึ่งจะมี 
การให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่นอกชุมชนภายใน 
ภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาวัด 
วัดรวมการออกแบบอินเดียหรูหรากับเทคโนโลยีสี 
เขียวที่ทันสมัย 
วัดใหม่รวมถึงห้องโถงมัลตฟิังก์ชมัี่สิ่งอานวย 
ความสะดวกสาหรับการเล่นกีฬาและงานเลีย้ง 
ต้อนรับ
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
Windom / Technology เทคโนโลยีการก่อสร้างนครใช้ในการสร้างวัดฮินดูในเวสต์ลอนดอน 
วัดศรี Sanatan ฮินดูดีในเวมบลีเวสต์ลอนดอน 
ส่วนใหญ่ได้รับการแกะสลักหินปูนในเมืองเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Sola ที่ตัง้อยู่ 
ในรัฐคุชราต ประมาณ 41 รูปปั้นของเทพที่ทาขึน้จากหินอ่อนที่ถูกสร้างขึน้ในอินเดีย 
ได้รับการสร้างขึน้ในกรุงลอนดอน มันจริงๆเป็นความสาเร็จที่ดีสาหรับชาวฮินดูทวั่โลกศรี 
Sanatan ฮินดูดีร์ถูกสร้างขึน้ที่ค่าใช้จ่าย 16 ล้านปอนด์เช่น 113,60,00000 โกฏิในสกุล 
เงินอินเดีย มันต้องใช้เวลา 14 ปีในการสร้างวัดในบริเวณใกล้เคียงของวิมตัง้อยู่ในเวสต์ 
ลอนดอนเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างของวัดนีมี้ลักษณะคล้ายกับที่มีชื่อเสียงของโลก 
พระนารายณ์วัดของนครวัดในกัมพูชา 
วัดเป็นของตัวอย่างของสไตล์คลาสสิกสูงของสถาปัตยกรรมเขมรไม่มีข้อ 
สงสัยว่า Sanatan ฮินดูดีร์ได้ถูกสร้างขึน้โดยคนที่ดีที่จะต้องได้รับการทางานอย่างหนัก 
ได้รับการสร้างขึน้โดยใช้เทคโนโลยีโบราณอยู่บนพืน้ฐานของรูปปั้นฮินดู 
และทาจากเทคนิค shastras Shilpa ดีครอบคลุมพืน้ที่ 2.4 เอเคอร์และเป็น 66ft 
(20m) สูง กาแพงทรายสีสดใสโดดเด่นในทางตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อม 
“มันแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติรวมของศาสนาฮินดู."
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
Cultural heritage 
โดยพิธีกรรมในเดือนแรกของปี เป็นพิธีใหญ่ที่รวบรวมชาวฮินดูจานวนหลายล้าน ให้มาร่วมอยู่ณ จุดๆ เดียวกัน คือที่สถานที่ที่เรียกว่า “สังคัม” ซงึ่เป็นสถานที่ 
ที่แม่นา้ศักดิ์สิทธ์สาคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้คงคา แม่นา้ยมุนา และแม่นา้สรัสวดีซงึ่จุดดังกล่าว อยู่ในเมืองอัลลาฮาบัด รัฐอุตตรประเทศของ 
อินเดีย แต่หากมองด้วยตาเปล่า จะสามารถมองเห็นแม่นา้เพียง 2 สาย คือ สายแรกเท่านัน้ส่วนแม่นา้สรัสวดีมองไม่เห็น แต่เป็นความเชื่อของชาวอินเดีย ที่ 
กล่าวกันว่าไหลมาจากใต้ดินแล้วมาผุดขึน้ที่นี่โดยว่ากันว่า แม่นา้สรัสวดีนี้มีถิ่นกาเนิดที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารในปัจจุบัน และแม่นา้3 สายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไหล 
มาบรรจบกันตรงนี.้..จุดที่ถูกเรียกขานว่า "สังคัม" ที่ถือเป็นบริเวณมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ 
"มหากุมภะ เมลา" มีที่มาจากความเชื่อที่ว่า ขณะที่เทวดาและอสูรแย่งชิงนา้อมฤตซงึ่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรนัน้ นา้อมฤตได้กระเด็นตกลงมายังสถานที่ 
4 แห่งบนโลกมนุษย์ ได้แก่ อัลลาฮาบัด, นาสิก, อุชเชนีและหริทวาร 
สาหรับชาวอินเดียทวั่ไป มหากุมภะเมลา ถือเป็นเทศกาลสาคัญที่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะได้สวดมนต์ขอพรและเดินทางไปแสวงบุญร่วมกัน 
โดยต่างเต็มใจเผชิญความยากลาบากไม่ว่าจะเป็นการเบียดเสียดกับฝูงชน เสียงตะคอกของตารวจนับพันนายคอยที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพิธี รวมถึง 
สภาพอากาศที่หนาวจัดในเดือนมกราคม เพื่อให้ได้เป็นส่วนหนงึ่ของพธิีชาระล้างบาปในแม่นา้ศักดิ์สิทธิ์
HINDU TEMPLE IN 3 STYLES 
NAGARA STYLE. 
Culturl landscape 
มีนา้และสวนหย่อมที่ดอกบัวและดอกไม้บานด้านหน้าหรือทางด้านซ้ายของวัดที่มีสวนนา้ถ้านา้ไม่เป็นปัจจุบันตามธรรมชาติหรือจากการออกแบบนา้เป็น 
สัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหรือเทพ นอกจากนียั้งอาจจะสร้างขึน้แสดงให้เห็นVisnudharmottaraในส่วนที่สามของภายในถา้และหินแกะสลักอยู่บน 
เนินเขามองเห็นวิวยอดสงบเนินเขาที่สามารถมองเห็นหุบเขาที่สวยงามป่าภายในฤาษีและถัดจากสวนหรือที่หัว ถนนเมือง 
แบบจาลองนครวัดแสดงถึง 
การวางผังและการยกพืน้ 
ขึน้ไปเป็นลาดับชัน้ตาม 
ความเชื่อของฮินดูเกี่ยวกับ 
คติเขาพระสุเมร 
ภาพถ่ายทางอากาศของนครวัดแสดง 
ให้เห็นถึงการยกพืน้เป็นชัน้ต่างๆของ 
สถาปัตยกรรมบนพืน้ราบ ส่วนบนของ 
ภาพมองเห็นแนวของบาราย 
(มหาสมุทร) ที่เป็นขอบของจักรวาล 
ปิดมุมมองของวัด Bhutanatha ที่โซกรณาฏกะอินเดีย

More Related Content

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
Aniwat Suyata
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
Aniwat Suyata
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณีAniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 

006 hindu ทัศนีย์

  • 1. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. นางสาวทัศนีย์ บารุงรัฐ 011 at 54
  • 2. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. ความเชื่อ ความศรัทธา ทาให้เกิดการสร้างศิลปะ ประติมากรรมกามสูตรที่คาชุราโห อินเดีย เทวรูปหินแกะสลักของพระ นารายณ์ในซุ้มประตู (โคปุระ) Art แท่งหินและประติมากรรมต่างๆที่ Ellora เกิดจากการแกะสลักภูเขา ให้ลึกลงไปเป้นรูปทรงและคูหาต่างๆ วิมานซึ่งแกะสลักจากหินก้อนเดียว ที่ใหญ่สุดโครงสร้างแสดงถึง รูปแบบของอาคารเครื่องไม้ในอดีต ประกอบด้วยชัน้และวิมานขนาด เล็ก
  • 3. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. Architecture. วัดฮินดูที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด โครงสร้างสมมาตร มีหลายรูปแบบ บนตารางสี่เหลี่ยม ใช้ รูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมและสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมวัดฮินดูสะท้อนถึงการสังเคราะห์ศิลปะ อุดมคติของธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตที่หวง แหนภายใต้ศาสนาฮินดูมันคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ เทพ ในพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ ในตาราอินเดียโบราณ วัด เป็นสถานที่สาหรับแสวงบุญ มีบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์และพยายาม ออกแบบสัญลักษณ์ย่อความเชื่อของทางฮินดูในอุดมคติของชีวิต ทัง้หมดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สร้าง และเฉลิม ฉลองชีวิตในศาสนาฮินดู ซงึ่มีอยู่ในวัดฮินดู จาก ไฟ นา้ จากภาพ ของธรรมชาติเทพ จากหญิงไปเป็นชาย เป็น ส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมวิหารฮินดู หลักการสถาปัตยกรรมของวัดฮินดูในประเทศอินเดียได้อธิบายไว้ วัฒนธรรมฮินดูได้สนับสนุน ความเป็นอิสระความงามเพื่อสร้างวัด และสถาปนิกได้บางครั้งใช้ความยืดหยุ่นมากในการแสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบอื่น ๆและหลักการทางคณิตศาสตร์ในการก่อสร้าง เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวฮินดู การออกแบบวัดฮินดู เป็นการออกแบบทางรูปเราขาคณิต ที่เรียกว่า จักรวาล ประกอบกับสาม ขององค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของจักรวาล คือ จุดวงกลม เป็นสาระสาคัญสากลที่หลักของประเพณีฮินดู เป็น สาระสาคัญสากลที่หลักของประเพณีฮินดูในขณะที่ Vastu หมายถึงโครงสร้างที่อยู่อาศัย. เป็นสาระสาคัญ สากลที่หลักของประเพณีฮินดูในขณะที่ Vastu หมายถึงโครงสร้างที่อยู่อาศัย. การออกแบบที่วางออกวัดฮินดู ในสมมาตร ทาซา้โครงสร้างมาจากศูนย์กลางความเชื่อ ตานาน ภาวะเชิงการนับ และหลักการทางคณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง
  • 4. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. 8x8 ( 64 ) ตาราง Manduka แปลนพืน้วัดฮินดู 64 ตารางที่เป็นมงคล มากที่สุด และโดยทั่วไปแม่แบบ วัดฮินดู ศูนย์กลางที่เส้นทแยงมุมตัดกันด้านบน เป็น purusha ของปรัชญาฮินดู ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีโครงสร้างหลักเป็นศิลา แลง และตกแต่งด้วยหินทราย ยอดทรงปิรามิด 5 ชัน้ จาลอง รูปเขาพระสุเมรุเพื่อสักการะพระศิวะ มีขนาดกว้างราว 700 ม. ยาว 900 ม. ล้อมด้วยคูชัน้นอกลึก 3 ม. ล้อมพืน้ที่ราว 15 เฮกเตอร์และคูชัน้ใน ขนาดกว้าง 300 ม. ยาว 400 ม. ซึ่ง ปัจจุบันตืน้เขิน คงเหลือเพียงขัน้บันได ศูนย์กลางของปราสาท เป็นปิรามิด ขนาด 120 ม. ยาว 160 ม. วัดฮินดูมีสิกขรา (Vimana หรือ Spire) แกนกลางของวิหาร ยอดเหล่านีมี้หลาย รูปแบบ แต่คงใช้รูปเราขาคณิต เป็นหนึ่งในหลักการที่พบในวัดฮินดูยอดแหลมเป็นวงกลม สี่เหลี่ยมและเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ซ้าย) และการออกแบบชัน้ศูนย์กลาง (ขวา) Architecture.
  • 5. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. Windom / Technology วัดฮินดูได้เปิดในทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยชุมชนท้องถิ่น วัดฮินดู, เป็นครัง้แรกของโลก 'นิเวศวิหาร' ที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบการเก็บเกี่ยว นา้ฝนได้รับการเปิดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน ผสมผสานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ และงานแกะสลักด้วยเทคโนโลยี' สีเขียว ‘ นอกจากนียั้งมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบการเก็บเกี่ยวนา้ฝนวัดผสมผสาน สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของอินเดียแกะสลักที่ซับซ้อนและศิลปะอานาจกับเทคโนโลยีสีเขียว เป็นส่วน หนงึ่ของการพัฒนาแห่งนครลอนดอนตกลงที่จะย้ายถิ่นฐานของพืน้ที่ชุมชน ห้องโถงมัลติฟังก์ชั่มีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการเล่นกีฬาและงานเลีย้งต้อนรับซึ่งจะมี การให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่นอกชุมชนภายใน ภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาวัด วัดรวมการออกแบบอินเดียหรูหรากับเทคโนโลยีสี เขียวที่ทันสมัย วัดใหม่รวมถึงห้องโถงมัลตฟิังก์ชมัี่สิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับการเล่นกีฬาและงานเลีย้ง ต้อนรับ
  • 6. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. Windom / Technology เทคโนโลยีการก่อสร้างนครใช้ในการสร้างวัดฮินดูในเวสต์ลอนดอน วัดศรี Sanatan ฮินดูดีในเวมบลีเวสต์ลอนดอน ส่วนใหญ่ได้รับการแกะสลักหินปูนในเมืองเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Sola ที่ตัง้อยู่ ในรัฐคุชราต ประมาณ 41 รูปปั้นของเทพที่ทาขึน้จากหินอ่อนที่ถูกสร้างขึน้ในอินเดีย ได้รับการสร้างขึน้ในกรุงลอนดอน มันจริงๆเป็นความสาเร็จที่ดีสาหรับชาวฮินดูทวั่โลกศรี Sanatan ฮินดูดีร์ถูกสร้างขึน้ที่ค่าใช้จ่าย 16 ล้านปอนด์เช่น 113,60,00000 โกฏิในสกุล เงินอินเดีย มันต้องใช้เวลา 14 ปีในการสร้างวัดในบริเวณใกล้เคียงของวิมตัง้อยู่ในเวสต์ ลอนดอนเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างของวัดนีมี้ลักษณะคล้ายกับที่มีชื่อเสียงของโลก พระนารายณ์วัดของนครวัดในกัมพูชา วัดเป็นของตัวอย่างของสไตล์คลาสสิกสูงของสถาปัตยกรรมเขมรไม่มีข้อ สงสัยว่า Sanatan ฮินดูดีร์ได้ถูกสร้างขึน้โดยคนที่ดีที่จะต้องได้รับการทางานอย่างหนัก ได้รับการสร้างขึน้โดยใช้เทคโนโลยีโบราณอยู่บนพืน้ฐานของรูปปั้นฮินดู และทาจากเทคนิค shastras Shilpa ดีครอบคลุมพืน้ที่ 2.4 เอเคอร์และเป็น 66ft (20m) สูง กาแพงทรายสีสดใสโดดเด่นในทางตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อม “มันแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติรวมของศาสนาฮินดู."
  • 7. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. Cultural heritage โดยพิธีกรรมในเดือนแรกของปี เป็นพิธีใหญ่ที่รวบรวมชาวฮินดูจานวนหลายล้าน ให้มาร่วมอยู่ณ จุดๆ เดียวกัน คือที่สถานที่ที่เรียกว่า “สังคัม” ซงึ่เป็นสถานที่ ที่แม่นา้ศักดิ์สิทธ์สาคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้คงคา แม่นา้ยมุนา และแม่นา้สรัสวดีซงึ่จุดดังกล่าว อยู่ในเมืองอัลลาฮาบัด รัฐอุตตรประเทศของ อินเดีย แต่หากมองด้วยตาเปล่า จะสามารถมองเห็นแม่นา้เพียง 2 สาย คือ สายแรกเท่านัน้ส่วนแม่นา้สรัสวดีมองไม่เห็น แต่เป็นความเชื่อของชาวอินเดีย ที่ กล่าวกันว่าไหลมาจากใต้ดินแล้วมาผุดขึน้ที่นี่โดยว่ากันว่า แม่นา้สรัสวดีนี้มีถิ่นกาเนิดที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารในปัจจุบัน และแม่นา้3 สายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไหล มาบรรจบกันตรงนี.้..จุดที่ถูกเรียกขานว่า "สังคัม" ที่ถือเป็นบริเวณมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ "มหากุมภะ เมลา" มีที่มาจากความเชื่อที่ว่า ขณะที่เทวดาและอสูรแย่งชิงนา้อมฤตซงึ่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรนัน้ นา้อมฤตได้กระเด็นตกลงมายังสถานที่ 4 แห่งบนโลกมนุษย์ ได้แก่ อัลลาฮาบัด, นาสิก, อุชเชนีและหริทวาร สาหรับชาวอินเดียทวั่ไป มหากุมภะเมลา ถือเป็นเทศกาลสาคัญที่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะได้สวดมนต์ขอพรและเดินทางไปแสวงบุญร่วมกัน โดยต่างเต็มใจเผชิญความยากลาบากไม่ว่าจะเป็นการเบียดเสียดกับฝูงชน เสียงตะคอกของตารวจนับพันนายคอยที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพิธี รวมถึง สภาพอากาศที่หนาวจัดในเดือนมกราคม เพื่อให้ได้เป็นส่วนหนงึ่ของพธิีชาระล้างบาปในแม่นา้ศักดิ์สิทธิ์
  • 8. HINDU TEMPLE IN 3 STYLES NAGARA STYLE. Culturl landscape มีนา้และสวนหย่อมที่ดอกบัวและดอกไม้บานด้านหน้าหรือทางด้านซ้ายของวัดที่มีสวนนา้ถ้านา้ไม่เป็นปัจจุบันตามธรรมชาติหรือจากการออกแบบนา้เป็น สัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหรือเทพ นอกจากนียั้งอาจจะสร้างขึน้แสดงให้เห็นVisnudharmottaraในส่วนที่สามของภายในถา้และหินแกะสลักอยู่บน เนินเขามองเห็นวิวยอดสงบเนินเขาที่สามารถมองเห็นหุบเขาที่สวยงามป่าภายในฤาษีและถัดจากสวนหรือที่หัว ถนนเมือง แบบจาลองนครวัดแสดงถึง การวางผังและการยกพืน้ ขึน้ไปเป็นลาดับชัน้ตาม ความเชื่อของฮินดูเกี่ยวกับ คติเขาพระสุเมร ภาพถ่ายทางอากาศของนครวัดแสดง ให้เห็นถึงการยกพืน้เป็นชัน้ต่างๆของ สถาปัตยกรรมบนพืน้ราบ ส่วนบนของ ภาพมองเห็นแนวของบาราย (มหาสมุทร) ที่เป็นขอบของจักรวาล ปิดมุมมองของวัด Bhutanatha ที่โซกรณาฏกะอินเดีย