SlideShare a Scribd company logo
WARUNEE MOKARAT No 154501251031
Ancient Americas(MAYA)
อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง พื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโก คาบเกี่ยวกับเบลีซ และกัวเตมาลา
ตั้งแต่ปีค.ศ.300-900 ซึ่งนับเป็นเวลา 6 ศตวรรษ ที่อารยธรรมของชายมายาเจริญขึ้น
มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ปัจจุบันคือ เอลเปรู มีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมเตโอตีอัวกาน ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ เรียกว่า
คูฮุลอะฮอว์ หรือ ระบบเทวกษัตริย์
ความรุ่งเรืองที่ไม่จีรังของอาณาจักรมายากาเนิดขึ้นในป่าฝนทางตอนใต้ของเม็กซิโกและอเมริกากลาง ณ ดินแดนแห่งนี้อารยธรรมมายายุค
คลาสสิกเจริญถึงขีดสุด
Ancient Americas(MAYA)
เมืองเอกอาณาจักรมายา มรดกโลก
•เมืองติกัล (Tikal)
•เพเตน (Peten) ประเทศกัวเตมาลา
•ปาเลงกอ (Palenque) ภาคใต้ประเทศเม็กซิโก
•เมืองโคปัน (Copan) ประเทศฮอนดูรัส
•เมืองอิทซา (Itzar)
•อักซ์มัล (Uxmal)
•มายาปัน (mayapan) บริเวณคาบสมุทรยูคาตัน
ความเชื่อทางศาสนาของชาวมายา
ชาวมายานับถือเทพเจ้า และมีเทพเจ้ามากมาย ทั้งสุริยเทพ วสันตเทพ
และมรณเทพ เทพเจ้าเหล่านี้ทรงโปรดปรานการเสวยเลือด
ดังนั้นจึงมีพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของหญิงพรหมจารี(บริสุทธิ์)เพื่อถวายเทพ
เจ้า
สังคมมายา มีการแบ่งชั้นวรรณะ โดยมีพระนักบวชอยู่ใน
วรรณะสูงสุดเพราะเป็นผู้เข้าใจดาราศาสตร์ รู้สถาปัตยกรรมศาสตร์
และรอบรู้ในสรรพวิทยาการ ดังนั้น ชีวิตของพระจึงเป็นชีวิตที่สบาย
มีหยก ขนนกปักษาสวรรค์ และหนังสัตว์ในครอบครอง และเวลา
เดินทางไปไหนมาไหน จะมีทาสหามเสลี่ยงไป ส่วนชาวบ้านธรรมดา
นั้น ก็จะทาแต่งาน แล้วนาผลิตผลดีๆ ไปถวายแด่กษัตริย์
เมื่ออยู่ในวัยเด็ก ชาวมายาจะใช้ชื่อหนึ่ง เวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ก็จะใช้อีกชื่อหนึ่ง และจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อแต่งงาน ดังนั้น ชาว
มายาแต่ละคนจะใช้ชื่อมากถึง 3 ชื่อ ในชีวิต
Ancient Americas(MAYA)
ศิลปะของชาวมายา
ศิลปะของชาวมายาจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการแกะสลักลงบนไม้และแผ่นหิน
ตลอดจนการปั้นดินเหนียว ถึงจะมีทั้งแบบที่เรียบง่ายและแบบที่มีความประณีตบรรจงงดงาม
Ancient Americas(MAYA)
ศิลปะของชาวมายาบนฝาผนังของบ้าน ปัจจุบันอยู่ในเมืองซุลตัน
ประเทศกัวเตมาลา ซึ่งเชื่อว่าจิตกรน่าจะเป็นนักบวชผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตัวอักษร และการทาปฏิทิน เพื่อช่วยกษัตริย์ของชาวมายา ผูกโยง
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เข้ากับปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้ า
สิ่งก่อสร้างของเผ่ามายาจะประดับด้วยปูนปั้น (Stucco )
สถาปัตยกรรมของชาวมายา
อาณาจักรมายามีซากสิ่งก่อสร้างหลายแห่งหลายทีอยู่
กลางป่า
และแต่ละที่นั้นถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทั้งสิ้น
- ติ กัล (Tikal) มีพีระมิดของชาวมายา สูง 212 ฟุต บนยอด
วิหารมีห้องมากมาย
มีแท่นบูชากับหินแกะสลักอักษรภาพเป็นจานวนมากตามฝา
ผนังของวิหารก็มี
รูปสลักเต็มแทบทุกด้าน
- เปเตน (Peten)
- ปาเลงเก (Palenque) มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยปากัล พบ
หลุมศพจานวนมากและในวิหารแห่งศิลาจารึก (Temple of
the Inscriptions)
- ซีบิลชัลตุน (Dzibilchaltun) มีวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า
The Temple of the Seven Dolls
ศาสนสถานและสุสานในช่วงแรกเอาดินมาถมกันให้สูงขึ้น
เป็นพีรามิดดินแบบขั้นบรรได แล้วก็สร้างกระท่อมหลังคามุงจาก
ไว้ด้านบนสุด ถ้าหัวหน้าชุมชนเสียชีวิต ก็จะฝั่งไว้ใต้กระท่อมบน
ที่ตั้งอยู่บนสุดของเนินดิน
ในยุคต่อมาก็เริ่มนาสกัดเอาพวกหินปูน จากภูเขา หรือจาก
ใต้ดิน มาสร้างเป็นศาสนสถาน โดยก่อเป็นฐานให้สูงจากพื้นดิน
โดยยังคงรูปเป็นเป็นพีรามิดและมียอดบนเป็นรูปทรงแบบ
กระท่อมมุงจากอยู่
ตามความเชื่อ คือ ถ้าหัวหน้า หรือผู้ปกครองชุมชนเสียชีวิต
ลง จะนาไปฝั่งใต้พีรามิดนั้น ผู้ปกครองคนใหม่จะต้องสร้างศา
สนสถานแห่งใหม่ทับลงบนที่เดิมที่คนเก่าได้สร้างไว้ และต้อง
สร้างให้ใหญ่มากกว่าเดิม และสร้างพีรามิดเพิ่มมากขึ้น พอตาย
ลง ก็จะถูกฝั่งอยู่ใต้พีรามิดที่ตัวเองสร้าง
และด้วยความเชื่อนี้จึงทาให้เมืองต่างๆของชาวมายา จึงเต็มไป
ด้วย พีรามิด ที่ทั้งสูงใหญ่และอลังการ
Ancient Americas(MAYA)
พีระมิดของชาวมายามีความสูงกว่า 150 ฟุต ประกอบด้วยบันไดทาง
ขึ้น 4 ด้าน บนยอดพีระมิดจะแบนราบแตกต่างไปจากของอียิปต์ที่ปลาย
แหลม พีระมิดของชาวมายาอีกแห่งอยู่ที่เมืองติกัล มีความสูง 212 ฟุต บน
ยอดวิหารมีห้องอยู่มาก มีแท่นบูชากับหินแกะสลักอักษรภาพเป็นจานวน
มาก ตามฝาผนังของวิหารก็มีรูปสลักเต็มแทบทุกด้าน
นอกจากนี้ตามเมืองใหญ่น้อยยังมีป้ อมปราการสร้างเป็นเชิงเทิน และมี
สิ่งก่อสร้าง ที่เรียกว่า วัง อีกหลายแห่ง เช่นเมืองติกัล มีวังซึ่งเป็นอาคารสี่ชั้น
ประกอบด้วยจานวนมากมายถึง 42 ห้อง เมืองอักซ์มัล ก็มีโรงแสดงละคร
ขนาดมหึมา นอกจากนี้ยังมีวิหารของพวกนักรบและปฏิทินขนาดใหญ่อันโอ่
อ่า และมีการค้นพบเมืองใหม่ของชาวมายาที่ชื่อว่า ซิบบิลคัลทูน
(Dziblchantun) มีวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า The Temple of
the Seven Dolls ดูเอาเถอะครับ ชาวมายารู้จักสร้างสรรค์ศิลปกรรม
เหล่านี้ได้อย่างร ทั้งที่เครื่องมือผ่อนแรงก็ไม่รู้จัก รถเทียมม้าเทียมลาก้ไม่รู้จัก
ใช้ ทายังกับมีรถยนต์ขนส่งหรือเครนยักษ์ใช้ซะอย่างนั้นแหละ
Ancient Americas(MAYA)
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ภาษาเขียนของชาวมายาเป็นอักษรภาพ หรือที่เรียกว่า
Hieroglyphics แบบเดียวกับภาษาของอียิปต์โบราณ ซึ่งจะถ่ายทอดกันอยู่ในคน
สองกลุ่มเท่านั้นคือ นักปกครองและนักบวช โดยนักบวชจะเป็นทั้งผู้สอนหนังสือแก่นัก
ปกครองรวมถึงทาหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ
ในอารยธรรมมายาก่อนยุคการค้นพบของโคลัมบัส ใช้ระบบเลขฐานยี่สิบ
ระบบเลขมายานี้ใช้สัญลักษณ์สามแบบ คือ ศูนย์ (สัญลักษณ์รูปร่างเปลือกหอย) , หนึ่ง (จุด) และห้า (เส้น
ขีดยาว)
สาหรับตัวอย่าง ตัวเลข 19 จะเขียนจุดสี่จุดเป็นแนวนอนอยู่เหนือเส้นขีดยาวสามเส้นซ้อนทับกัน (รูปซ้าย
เลข 19)
ปฏิทินของชาวมายา
Ancient Americas(MAYA)
ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดารา
ศาสตร์ จนสามารถทานายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้
ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทาปฏิทินใช้ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และ
เครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่ง
แสดงว่าชาวมายาดารงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูก
สัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง
Ancient Americas(MAYA)
มรดกทางวัฒนธรรม
หน้ากากมายา ถูกสร้างด้วยหยก หิน ไม้ หรืออาจจะประกอบวัสดุที่หลากหลายร่วมกัน
หน้ากากมายามีการค้นพบจากสุสานของชาวมายา โดยมีบางศพที่สวมใส่หน้ากากนี้ประดับ
ใบหน้าของศพ
หน้ากากมายา บ้างชิ้นก็มีความวิจิตรงดงาม ยากที่จะพบเห็นได้จากแห่งอารยธรรมอื่นใดในโลกนี้
บ้างก็ดูธรรมดาสามัญ
โหลกแก้วคริสตัล (Crystal Skulls) ได้มาจาก อารย
ธรรมของชาวมายา (Maya) และเชื่อว่าเป็นสมบัติที่ตกทอดมาจาก
ความพังพินาศแห่งอาณาจักรแอตแลนติส (Atlantis) โบราณที่
สูญหายไปในมหาสมุทร บ้างก็ว่า เป็นสิ่งที่จารึกประวัติศาสตร์ชนชาติ
มนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตกาลอันไกลโพ้น ที่รอให้มนุษย์ชาติในอนาคตได้
อ่านประวัติอันขมขื่นและเศร้าแห่งอดีตกาล
ความเชื่อว่ากะโหลกแก้วเหล่านี้ถูกสร้างโดย พวกนักบวช หรือหมอ
ผี หรือบ้างมีความเชื่อถึงว่ามันไม่ใช่ วัตถุจากโลกนี้เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรม การร่ายเวทมนต์ คาถา ในการรักษาเยียวยา การไล่ภูตผี หรือ
สาปแช่ง
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชาวมายา
เมืองของชาวมายา ประกอบด้วย ชุมชนเกษตรอยู่ชั้นนอก ชุมชนเมืองอยู่ชั้นใน ล้อมรอบจุดศูนย์กลาง อารยธรรมมายาเริ่มต้น
จากชุมชนเกษตรกรรมกลางป่าลึก รู้จักการเพาะปลูกธัญพืชเช่น ข้าวโพด โกโก้ ข้าวสาลี และทาเครื่องมือจับปลาและกั้นคอกเพื่อ
เลี้ยงสัตว์ที่จับมาจากป่า เช่น กวางและไก่งวงป่าไว้เป็นอาหาร พวกเขามีความสามารถในการทากสิกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เนื่องจากผืนดินของคาบสมุทรยูคาตันอันเป็นที่ตั้งอารยธรรมของพวกเขานั้นไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่ชาวมายาก็ได้ใช้
เทคนิคต่างๆ ทางการเกษตรเช่น การทาระบบชลประทาน การใส่ปุ๋ ย การปลูกพืชแบบขั้นบันได การพักดินและปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ
ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ซึ่งทาให้พวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นจนสามารถเลี้ยงดูพลเมืองได้อย่างเพียงพอ
ทั้งยังมีจานวนเหลือพอที่จะทาการค้าขายระหว่างกันได้ ทั้งนี้บรรดาพ่อค้าชาวมายาจะขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางถนนที่ตัดผ่านป่า
ทึบและเรือแคนูที่ล่องขึ้นลงตามลาน้า สินค้าที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน มีทั้งผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ หินหยก แร่ไพไรต์ ขน
นกเควตซัลต์และหนังสัตว์หายาก โดยในบางครั้งพวกเขาจะใช้เมล็ดโกโก้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
Ancient Americas(MAYA)

More Related Content

More from Aniwat Suyata

009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (17)

009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya
003 maya003 maya
003 maya
 
002 ancient egypt
002 ancient egypt 002 ancient egypt
002 ancient egypt
 
001 persian
001 persian001 persian
001 persian
 

003 maya วารุณี

  • 1. WARUNEE MOKARAT No 154501251031 Ancient Americas(MAYA)
  • 2. อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง พื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโก คาบเกี่ยวกับเบลีซ และกัวเตมาลา ตั้งแต่ปีค.ศ.300-900 ซึ่งนับเป็นเวลา 6 ศตวรรษ ที่อารยธรรมของชายมายาเจริญขึ้น มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ปัจจุบันคือ เอลเปรู มีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมเตโอตีอัวกาน ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ เรียกว่า คูฮุลอะฮอว์ หรือ ระบบเทวกษัตริย์ ความรุ่งเรืองที่ไม่จีรังของอาณาจักรมายากาเนิดขึ้นในป่าฝนทางตอนใต้ของเม็กซิโกและอเมริกากลาง ณ ดินแดนแห่งนี้อารยธรรมมายายุค คลาสสิกเจริญถึงขีดสุด Ancient Americas(MAYA) เมืองเอกอาณาจักรมายา มรดกโลก •เมืองติกัล (Tikal) •เพเตน (Peten) ประเทศกัวเตมาลา •ปาเลงกอ (Palenque) ภาคใต้ประเทศเม็กซิโก •เมืองโคปัน (Copan) ประเทศฮอนดูรัส •เมืองอิทซา (Itzar) •อักซ์มัล (Uxmal) •มายาปัน (mayapan) บริเวณคาบสมุทรยูคาตัน ความเชื่อทางศาสนาของชาวมายา ชาวมายานับถือเทพเจ้า และมีเทพเจ้ามากมาย ทั้งสุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ เทพเจ้าเหล่านี้ทรงโปรดปรานการเสวยเลือด ดังนั้นจึงมีพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของหญิงพรหมจารี(บริสุทธิ์)เพื่อถวายเทพ เจ้า
  • 3. สังคมมายา มีการแบ่งชั้นวรรณะ โดยมีพระนักบวชอยู่ใน วรรณะสูงสุดเพราะเป็นผู้เข้าใจดาราศาสตร์ รู้สถาปัตยกรรมศาสตร์ และรอบรู้ในสรรพวิทยาการ ดังนั้น ชีวิตของพระจึงเป็นชีวิตที่สบาย มีหยก ขนนกปักษาสวรรค์ และหนังสัตว์ในครอบครอง และเวลา เดินทางไปไหนมาไหน จะมีทาสหามเสลี่ยงไป ส่วนชาวบ้านธรรมดา นั้น ก็จะทาแต่งาน แล้วนาผลิตผลดีๆ ไปถวายแด่กษัตริย์ เมื่ออยู่ในวัยเด็ก ชาวมายาจะใช้ชื่อหนึ่ง เวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะใช้อีกชื่อหนึ่ง และจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อแต่งงาน ดังนั้น ชาว มายาแต่ละคนจะใช้ชื่อมากถึง 3 ชื่อ ในชีวิต Ancient Americas(MAYA)
  • 4. ศิลปะของชาวมายา ศิลปะของชาวมายาจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการแกะสลักลงบนไม้และแผ่นหิน ตลอดจนการปั้นดินเหนียว ถึงจะมีทั้งแบบที่เรียบง่ายและแบบที่มีความประณีตบรรจงงดงาม Ancient Americas(MAYA) ศิลปะของชาวมายาบนฝาผนังของบ้าน ปัจจุบันอยู่ในเมืองซุลตัน ประเทศกัวเตมาลา ซึ่งเชื่อว่าจิตกรน่าจะเป็นนักบวชผู้เชี่ยวชาญด้าน ตัวอักษร และการทาปฏิทิน เพื่อช่วยกษัตริย์ของชาวมายา ผูกโยง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เข้ากับปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้ า สิ่งก่อสร้างของเผ่ามายาจะประดับด้วยปูนปั้น (Stucco )
  • 5. สถาปัตยกรรมของชาวมายา อาณาจักรมายามีซากสิ่งก่อสร้างหลายแห่งหลายทีอยู่ กลางป่า และแต่ละที่นั้นถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทั้งสิ้น - ติ กัล (Tikal) มีพีระมิดของชาวมายา สูง 212 ฟุต บนยอด วิหารมีห้องมากมาย มีแท่นบูชากับหินแกะสลักอักษรภาพเป็นจานวนมากตามฝา ผนังของวิหารก็มี รูปสลักเต็มแทบทุกด้าน - เปเตน (Peten) - ปาเลงเก (Palenque) มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยปากัล พบ หลุมศพจานวนมากและในวิหารแห่งศิลาจารึก (Temple of the Inscriptions) - ซีบิลชัลตุน (Dzibilchaltun) มีวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า The Temple of the Seven Dolls ศาสนสถานและสุสานในช่วงแรกเอาดินมาถมกันให้สูงขึ้น เป็นพีรามิดดินแบบขั้นบรรได แล้วก็สร้างกระท่อมหลังคามุงจาก ไว้ด้านบนสุด ถ้าหัวหน้าชุมชนเสียชีวิต ก็จะฝั่งไว้ใต้กระท่อมบน ที่ตั้งอยู่บนสุดของเนินดิน ในยุคต่อมาก็เริ่มนาสกัดเอาพวกหินปูน จากภูเขา หรือจาก ใต้ดิน มาสร้างเป็นศาสนสถาน โดยก่อเป็นฐานให้สูงจากพื้นดิน โดยยังคงรูปเป็นเป็นพีรามิดและมียอดบนเป็นรูปทรงแบบ กระท่อมมุงจากอยู่ ตามความเชื่อ คือ ถ้าหัวหน้า หรือผู้ปกครองชุมชนเสียชีวิต ลง จะนาไปฝั่งใต้พีรามิดนั้น ผู้ปกครองคนใหม่จะต้องสร้างศา สนสถานแห่งใหม่ทับลงบนที่เดิมที่คนเก่าได้สร้างไว้ และต้อง สร้างให้ใหญ่มากกว่าเดิม และสร้างพีรามิดเพิ่มมากขึ้น พอตาย ลง ก็จะถูกฝั่งอยู่ใต้พีรามิดที่ตัวเองสร้าง และด้วยความเชื่อนี้จึงทาให้เมืองต่างๆของชาวมายา จึงเต็มไป ด้วย พีรามิด ที่ทั้งสูงใหญ่และอลังการ Ancient Americas(MAYA)
  • 6. พีระมิดของชาวมายามีความสูงกว่า 150 ฟุต ประกอบด้วยบันไดทาง ขึ้น 4 ด้าน บนยอดพีระมิดจะแบนราบแตกต่างไปจากของอียิปต์ที่ปลาย แหลม พีระมิดของชาวมายาอีกแห่งอยู่ที่เมืองติกัล มีความสูง 212 ฟุต บน ยอดวิหารมีห้องอยู่มาก มีแท่นบูชากับหินแกะสลักอักษรภาพเป็นจานวน มาก ตามฝาผนังของวิหารก็มีรูปสลักเต็มแทบทุกด้าน นอกจากนี้ตามเมืองใหญ่น้อยยังมีป้ อมปราการสร้างเป็นเชิงเทิน และมี สิ่งก่อสร้าง ที่เรียกว่า วัง อีกหลายแห่ง เช่นเมืองติกัล มีวังซึ่งเป็นอาคารสี่ชั้น ประกอบด้วยจานวนมากมายถึง 42 ห้อง เมืองอักซ์มัล ก็มีโรงแสดงละคร ขนาดมหึมา นอกจากนี้ยังมีวิหารของพวกนักรบและปฏิทินขนาดใหญ่อันโอ่ อ่า และมีการค้นพบเมืองใหม่ของชาวมายาที่ชื่อว่า ซิบบิลคัลทูน (Dziblchantun) มีวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า The Temple of the Seven Dolls ดูเอาเถอะครับ ชาวมายารู้จักสร้างสรรค์ศิลปกรรม เหล่านี้ได้อย่างร ทั้งที่เครื่องมือผ่อนแรงก็ไม่รู้จัก รถเทียมม้าเทียมลาก้ไม่รู้จัก ใช้ ทายังกับมีรถยนต์ขนส่งหรือเครนยักษ์ใช้ซะอย่างนั้นแหละ Ancient Americas(MAYA)
  • 7. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ภาษาเขียนของชาวมายาเป็นอักษรภาพ หรือที่เรียกว่า Hieroglyphics แบบเดียวกับภาษาของอียิปต์โบราณ ซึ่งจะถ่ายทอดกันอยู่ในคน สองกลุ่มเท่านั้นคือ นักปกครองและนักบวช โดยนักบวชจะเป็นทั้งผู้สอนหนังสือแก่นัก ปกครองรวมถึงทาหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในอารยธรรมมายาก่อนยุคการค้นพบของโคลัมบัส ใช้ระบบเลขฐานยี่สิบ ระบบเลขมายานี้ใช้สัญลักษณ์สามแบบ คือ ศูนย์ (สัญลักษณ์รูปร่างเปลือกหอย) , หนึ่ง (จุด) และห้า (เส้น ขีดยาว) สาหรับตัวอย่าง ตัวเลข 19 จะเขียนจุดสี่จุดเป็นแนวนอนอยู่เหนือเส้นขีดยาวสามเส้นซ้อนทับกัน (รูปซ้าย เลข 19) ปฏิทินของชาวมายา Ancient Americas(MAYA) ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดารา ศาสตร์ จนสามารถทานายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทาปฏิทินใช้ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และ เครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่ง แสดงว่าชาวมายาดารงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูก สัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง
  • 8. Ancient Americas(MAYA) มรดกทางวัฒนธรรม หน้ากากมายา ถูกสร้างด้วยหยก หิน ไม้ หรืออาจจะประกอบวัสดุที่หลากหลายร่วมกัน หน้ากากมายามีการค้นพบจากสุสานของชาวมายา โดยมีบางศพที่สวมใส่หน้ากากนี้ประดับ ใบหน้าของศพ หน้ากากมายา บ้างชิ้นก็มีความวิจิตรงดงาม ยากที่จะพบเห็นได้จากแห่งอารยธรรมอื่นใดในโลกนี้ บ้างก็ดูธรรมดาสามัญ โหลกแก้วคริสตัล (Crystal Skulls) ได้มาจาก อารย ธรรมของชาวมายา (Maya) และเชื่อว่าเป็นสมบัติที่ตกทอดมาจาก ความพังพินาศแห่งอาณาจักรแอตแลนติส (Atlantis) โบราณที่ สูญหายไปในมหาสมุทร บ้างก็ว่า เป็นสิ่งที่จารึกประวัติศาสตร์ชนชาติ มนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตกาลอันไกลโพ้น ที่รอให้มนุษย์ชาติในอนาคตได้ อ่านประวัติอันขมขื่นและเศร้าแห่งอดีตกาล ความเชื่อว่ากะโหลกแก้วเหล่านี้ถูกสร้างโดย พวกนักบวช หรือหมอ ผี หรือบ้างมีความเชื่อถึงว่ามันไม่ใช่ วัตถุจากโลกนี้เพื่อใช้ประกอบ พิธีกรรม การร่ายเวทมนต์ คาถา ในการรักษาเยียวยา การไล่ภูตผี หรือ สาปแช่ง
  • 9. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชาวมายา เมืองของชาวมายา ประกอบด้วย ชุมชนเกษตรอยู่ชั้นนอก ชุมชนเมืองอยู่ชั้นใน ล้อมรอบจุดศูนย์กลาง อารยธรรมมายาเริ่มต้น จากชุมชนเกษตรกรรมกลางป่าลึก รู้จักการเพาะปลูกธัญพืชเช่น ข้าวโพด โกโก้ ข้าวสาลี และทาเครื่องมือจับปลาและกั้นคอกเพื่อ เลี้ยงสัตว์ที่จับมาจากป่า เช่น กวางและไก่งวงป่าไว้เป็นอาหาร พวกเขามีความสามารถในการทากสิกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผืนดินของคาบสมุทรยูคาตันอันเป็นที่ตั้งอารยธรรมของพวกเขานั้นไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่ชาวมายาก็ได้ใช้ เทคนิคต่างๆ ทางการเกษตรเช่น การทาระบบชลประทาน การใส่ปุ๋ ย การปลูกพืชแบบขั้นบันได การพักดินและปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ซึ่งทาให้พวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นจนสามารถเลี้ยงดูพลเมืองได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังมีจานวนเหลือพอที่จะทาการค้าขายระหว่างกันได้ ทั้งนี้บรรดาพ่อค้าชาวมายาจะขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางถนนที่ตัดผ่านป่า ทึบและเรือแคนูที่ล่องขึ้นลงตามลาน้า สินค้าที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน มีทั้งผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ หินหยก แร่ไพไรต์ ขน นกเควตซัลต์และหนังสัตว์หายาก โดยในบางครั้งพวกเขาจะใช้เมล็ดโกโก้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า Ancient Americas(MAYA)