SlideShare a Scribd company logo
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 
สถาปัตยกรรม 
027 นางสาวมาลิน หนองสูง
เป็นผลงานศิลปะที่ 
สะท้อนความโอ่อ่า หรูหรา 
ประดับประดาตกแต่งที่ 
วิจิตร ละเอียดลออราวกับ 
เทพนิยายโบราณ ความ 
รื่นเริงยินดี ความรัก 
กามารมณ์ 
ศิลปะโรโคโค Rococo 
เป็นถนนที่สามารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 
สถาปัตยกรรม 
1 
กเดินทางไปแสวงบุญทไี่ซเธอรา โดยวาโต ทแี่สดงถึง 
ความสนุก ความผ่อนคลาย
สถาปัตยกรรม ROCOCO 
เป็นถนนที่สามารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 
สถาปัตยกรรม 
2
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งความประดิดประดอยและ 
ความมีลูกเล่นของศิลปะโรโคโคทำาให้เป็นศิลปะที่เหมาะสำาหรับ 
สถานที่ไม่ต้องใหญ่โตโอฬารอย่างสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรม 
แบบบาโรกฉะนั้นที่ฝรั่งเศสเราจึงพบศิลปะแบบนี้ภายในที่อยู่อาศัย 
อย่างเช่นรูปปั้นกระเบื้อเป็งเล็นกถๆ นหนรืที่องาสานมาโลรหะ ถ 
และโดยเฉพาะ 
เฟอร์นิเจอร์ที่กลายมาเป็นที่นิยมจนชนชั้นสูงชาวฝรั่งเศสต้องไป 
เสาะหามาตกแต่งคฤหาสน์หรือวัง 
องค์ประกอบของศิลปะแบบโรโคโคจะเน้นความไม่สมดุล 
(asymmetry) อันเป็นแนวคิดแบบใหม่ของศิลปะแบบยุโรป ซึ่งแตก 
ต่างจากแนวคิดเดิมที่เน้นการวางองค์ประกอบที่จะต้องสมดุล การ 
ใช้ความไม่สมดุลเช่นนี้เป็นการทำาให้เกิดความรู้สึกที่เรียกกันว่า 
contraste 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 
สถาปัตยกรรม 
ภูมิปัญญาและ 
เทคโนโลยี 
3
มรดกทางวัฒนธรรม 
มรดกทางวัฒนธรรมทั่วไปรอคโคโคจะแสดงให้เห็น 
ลวดลาย rocaille ทมี่หาวิหารเวลเฟ็น 
ทเี่มืองชไตน์การ์เด็น ประเทศเยอรมนีการตกแต่งภายในที่กาชินา (Gatchina)) 
4 
ถึงลักษณะต่างๆ บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงและเป็พันฒถนานนกาที่สารขมาองรชีถ 
วิตของกลุ่มชนและ 
สังคม ที่ได้มีการสืบทอดกันมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 5 
สถาปัตยกรรม 
ภูมิทัศน์วัฒธรรม 
Tsarskoye 
Selo(ซากอเย 
เซโล)ในภาษา 
รัสเซียหมายถึง 
หมู่บ้านพระเจ้า 
ซาร์(Tsar's 
Village) สร้าง 
ในสมัยพระเจ้าปี 
เตอร์มหาราช 
เป็นพระราชวัง 
หลวงอันสวยงาม 
และสวนแห่ง 
ความสุขความ 
ทรงจำา ในปีค.ศ. 
1708-1724 เป็น 
ที่พักผ่อนในฤดู 
ร้อนของพระ 
มเหสีองค์โปรด 
คือ พระนางแคท 
เธอรีนที่ 1
6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สาขา 7 
สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ส8าขา 
สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบ9ุรี 
สาขาสถาปัตยกรรม

More Related Content

Viewers also liked

Presentation ecd press conference 15 aug 2012_th
Presentation ecd press conference 15 aug 2012_thPresentation ecd press conference 15 aug 2012_th
Presentation ecd press conference 15 aug 2012_th
it24hrs
 
ปวศ ตะวันตก
ปวศ ตะวันตกปวศ ตะวันตก
ปวศ ตะวันตก
wicha 泰国瑞查
 
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคินสัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
Good Living
 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
สถาบันฝึกอบรม โยธาไทย
 
M P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 PrnM P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 PrnM P R6250 T M12 Prn
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Thammawat INTACHAKRA
 
ระบบประปา
ระบบประปาระบบประปา
ระบบประปา
Thammawat INTACHAKRA
 
กฎหมายสำหรับสถาปนิก
กฎหมายสำหรับสถาปนิกกฎหมายสำหรับสถาปนิก
กฎหมายสำหรับสถาปนิก
Thammawat INTACHAKRA
 
ศิลปะสมัยใหม่
ศิลปะสมัยใหม่ศิลปะสมัยใหม่
ศิลปะสมัยใหม่
BNice' Nutchayatip
 
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
Thammawat INTACHAKRA
 
THESIS-PINUP#03
THESIS-PINUP#03THESIS-PINUP#03
THESIS-PINUP#03
Jainn JNz
 

Viewers also liked (18)

Presentation ecd press conference 15 aug 2012_th
Presentation ecd press conference 15 aug 2012_thPresentation ecd press conference 15 aug 2012_th
Presentation ecd press conference 15 aug 2012_th
 
ปวศ ตะวันตก
ปวศ ตะวันตกปวศ ตะวันตก
ปวศ ตะวันตก
 
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคินสัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน
 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
 
M P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 PrnM P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 Prn
 
M P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 PrnM P R6250 T M12 Prn
M P R6250 T M12 Prn
 
เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
 
ตัวอย่างการคำนวณ ค่า K อาคาร
ตัวอย่างการคำนวณ ค่า K อาคารตัวอย่างการคำนวณ ค่า K อาคาร
ตัวอย่างการคำนวณ ค่า K อาคาร
 
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสัมมนา หน่วยงานวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
worldcivil
worldcivilworldcivil
worldcivil
 
Pre thesis 01-5205108
Pre thesis 01-5205108Pre thesis 01-5205108
Pre thesis 01-5205108
 
ระบบประปา
ระบบประปาระบบประปา
ระบบประปา
 
NUI-RC_th
NUI-RC_thNUI-RC_th
NUI-RC_th
 
กฎหมายสำหรับสถาปนิก
กฎหมายสำหรับสถาปนิกกฎหมายสำหรับสถาปนิก
กฎหมายสำหรับสถาปนิก
 
ศิลปะสมัยใหม่
ศิลปะสมัยใหม่ศิลปะสมัยใหม่
ศิลปะสมัยใหม่
 
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
2 รายละเอียดกฎหมายผังเมือง
 
THESIS-PINUP#03
THESIS-PINUP#03THESIS-PINUP#03
THESIS-PINUP#03
 

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
Aniwat Suyata
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 

017 rococo มาลิน