SlideShare a Scribd company logo
Aztec 
งานศิลปะ 
งานสถาปัตยกรรม 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
Aztec 
อะไรคือศิลปะแอซเท็กโบราณและวัฒนธรรมอย่างไร 
สิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาของแอซเท็ก? และภูมิปัญญาและเทคโนโลยี? 
แอซเท็ก (อังกฤษ: Aztec Empire) เป็นคาที่หมายถึงกลุ่มชาติพันธ์ในทางตอนกลางของ 
เม็กซิโกโดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษานาวาตล์(Nahuatl) ผู้มีอานาจทางการเมืองและทางการ 
ทหารในบริเวณเมโสอเมริกา ในคริสต์ศตวรรษที่ 14, 15 และ 16 ในสมัยที่เรียกว่าปลายยุค 
คลาสสิกตอนหลังในลาดับเหตุการณ์ในเมโสอเมริกา (Mesoamerican chronology) 
ส่วนใหญ่แล้ว “แอซเท็ก” มักจะหมายถึงเฉพาะชาวเตนอชตีตลัน(Tenochtitlan) ที่ตัง้ถิ่นฐาน 
อยู่บนเกาะในทะเลสาบเท็กซ์โคโคที่เรียกตนเองว่า “เม็กซกิาเทน็อคคา” หรือ “โคลฮูอาเมก็ซิกา 
เทน็อคคา”
งานศิลปะ 
เรื่องโหราศาสตร์ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนงึ่ในความรู้ที่นักโบราณคดีต่างชื่นชมและยอมรับใน 
ความสามารถของชาว Aztec เพราะว่าด้วยองค์ความรู้ที่ตนมีเมื่อหลายพันปีรวมถึงอารยธรรมมายา 
ทาให้ชาวชาว Aztec สามารถคิดค้นปฏิทินขนึ้มาใช้เพื่อการทาพิธีต่างๆ และปฏิทินนัน้ได้รับการ 
ยอมรับจากนักโบราณคดีว่าถูกต้องมากกว่าปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
งานสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม 
ในสมัยนัน้ชนเผ่าต่างๆ พากันดูถูกชาว Aztec ว่าเป็นชนเผ่าที่ไม่เจริญ 
(least civilization) ดังนัน้ชาว Aztec จึงพยายามปรับประยุกต์ 
เอาความเชื่อเรื่องศาสนาของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งศาสนาหลักก็คือ Toltec 
เข้ามาเป็นส่วนหนงึ่ในความเชื่อ ทัง้นีเ้พื่อประกาศถึงความศิวิไลซ์ของตน 
Aztec ได้พัฒนาการตนตรีและศิลปะตลอดจนการกสิกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ จึงทาให้ชนเผ่าต่างๆ หันมาเกรงในอานาจและความ 
ยิ่งใหญ่ของ Aztec เพมิ่ขนึ้เรื่อยๆ เมื่อรวมถึงการที่ชาว Aztec เก่งกาจทางด้าน 
การทาสงครามแย่งชิงเชลยศึก และระบบค้าขายแลกเปลี่ยนรวมถึงระบบการติดต่อ 
ขนส่ง จึงทาให้ชาว Aztec สามารถขยายพืน้ที่จนตัง้เป็นจักรวรรดิได้ในที่สุด
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
ชาว Aztec มีชื่อเสียงเรื่องการเกษตรกรรมเพราะคิดค้นระบบการทาเกษตรกรรมในทะเลสาบ 
ได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสวนลอยนา้ขึน้มาเพื่อทาการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด ถวั่ พริก 
มะเขือเทศ อโวคาโด บางครัง้อาจใช้ในการปลูกดอกไม้ด้วย 
สวนลอยนา้นีมี้ชื่อว่า Chinampas สร้างโดยการนาท่อนไม้มาปักลงบนพนื้ที่ตืน้ของ 
ทะเลสาบ ทาให้เป็นรัว้ลักษณะสี่เหลียมผืนผ้า หลังจากนัน้แต่ละมุมของรัว้ไม้นีจ้ะปลูกไม้ยืนต้น 
เพื่อให้รากไม้ซอนลงไปในดินและสร้างความแข็งแรงให้กับรัว้ไม้นี้หรือปักด้วยหมุดขนาดใหญ่ 
เพื่อเพมิ่ความแข็งแรง หลังจากนัน้จะนาเสื่อที่สานจากต้นกกมาปูทับข้างบน (น่าจะใช้ท่อนไม้ปู 
ก่อนเพื่อเป็นคานรองรับ) แล้วจึงนาโคลนที่ขุดได้รอบ ๆขึน้มาแผ่ไว้บนเสื่อเพื่อใช้เป็นดินสาหรับ 
การเพราะปลูก นอกจากจะคลุมเสื่อด้านบนแล้ว บางแห่งก็จะเอาเสื่อมาหุ้มที่รัว้ไม้อีกทีเพื่อกัน 
นา้เข้า
มรดกทางวัฒนธรรม 
ชาวแอซเทกส์มีความเชื่อว่าพระอาทิตย์จะดับสูญลงในทุกๆค่าคืน และ 
จะต้องใช้เลือดมนุษย์ปลุกให้พระอาทิตย์ตื่นขนึ้มาอีกครัง้ในวันใหม่ จึงมี 
การบูชาพระอาทิตย์ในทุกๆเช้า โดยจะใช้เชลยชนเผ่าอื่นที่ไปพิชิตมา
มรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

More Related Content

More from Aniwat Suyata

012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (18)

012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya
003 maya003 maya
003 maya
 
002 ancient egypt
002 ancient egypt 002 ancient egypt
002 ancient egypt
 
001 persian
001 persian001 persian
001 persian
 

005 aztec ชัยทัต

  • 1. Aztec งานศิลปะ งานสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
  • 2. Aztec อะไรคือศิลปะแอซเท็กโบราณและวัฒนธรรมอย่างไร สิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาของแอซเท็ก? และภูมิปัญญาและเทคโนโลยี? แอซเท็ก (อังกฤษ: Aztec Empire) เป็นคาที่หมายถึงกลุ่มชาติพันธ์ในทางตอนกลางของ เม็กซิโกโดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษานาวาตล์(Nahuatl) ผู้มีอานาจทางการเมืองและทางการ ทหารในบริเวณเมโสอเมริกา ในคริสต์ศตวรรษที่ 14, 15 และ 16 ในสมัยที่เรียกว่าปลายยุค คลาสสิกตอนหลังในลาดับเหตุการณ์ในเมโสอเมริกา (Mesoamerican chronology) ส่วนใหญ่แล้ว “แอซเท็ก” มักจะหมายถึงเฉพาะชาวเตนอชตีตลัน(Tenochtitlan) ที่ตัง้ถิ่นฐาน อยู่บนเกาะในทะเลสาบเท็กซ์โคโคที่เรียกตนเองว่า “เม็กซกิาเทน็อคคา” หรือ “โคลฮูอาเมก็ซิกา เทน็อคคา”
  • 3. งานศิลปะ เรื่องโหราศาสตร์ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนงึ่ในความรู้ที่นักโบราณคดีต่างชื่นชมและยอมรับใน ความสามารถของชาว Aztec เพราะว่าด้วยองค์ความรู้ที่ตนมีเมื่อหลายพันปีรวมถึงอารยธรรมมายา ทาให้ชาวชาว Aztec สามารถคิดค้นปฏิทินขนึ้มาใช้เพื่อการทาพิธีต่างๆ และปฏิทินนัน้ได้รับการ ยอมรับจากนักโบราณคดีว่าถูกต้องมากกว่าปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
  • 5. งานสถาปัตยกรรม ในสมัยนัน้ชนเผ่าต่างๆ พากันดูถูกชาว Aztec ว่าเป็นชนเผ่าที่ไม่เจริญ (least civilization) ดังนัน้ชาว Aztec จึงพยายามปรับประยุกต์ เอาความเชื่อเรื่องศาสนาของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งศาสนาหลักก็คือ Toltec เข้ามาเป็นส่วนหนงึ่ในความเชื่อ ทัง้นีเ้พื่อประกาศถึงความศิวิไลซ์ของตน Aztec ได้พัฒนาการตนตรีและศิลปะตลอดจนการกสิกรรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ จึงทาให้ชนเผ่าต่างๆ หันมาเกรงในอานาจและความ ยิ่งใหญ่ของ Aztec เพมิ่ขนึ้เรื่อยๆ เมื่อรวมถึงการที่ชาว Aztec เก่งกาจทางด้าน การทาสงครามแย่งชิงเชลยศึก และระบบค้าขายแลกเปลี่ยนรวมถึงระบบการติดต่อ ขนส่ง จึงทาให้ชาว Aztec สามารถขยายพืน้ที่จนตัง้เป็นจักรวรรดิได้ในที่สุด
  • 7. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ชาว Aztec มีชื่อเสียงเรื่องการเกษตรกรรมเพราะคิดค้นระบบการทาเกษตรกรรมในทะเลสาบ ได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสวนลอยนา้ขึน้มาเพื่อทาการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด ถวั่ พริก มะเขือเทศ อโวคาโด บางครัง้อาจใช้ในการปลูกดอกไม้ด้วย สวนลอยนา้นีมี้ชื่อว่า Chinampas สร้างโดยการนาท่อนไม้มาปักลงบนพนื้ที่ตืน้ของ ทะเลสาบ ทาให้เป็นรัว้ลักษณะสี่เหลียมผืนผ้า หลังจากนัน้แต่ละมุมของรัว้ไม้นีจ้ะปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้รากไม้ซอนลงไปในดินและสร้างความแข็งแรงให้กับรัว้ไม้นี้หรือปักด้วยหมุดขนาดใหญ่ เพื่อเพมิ่ความแข็งแรง หลังจากนัน้จะนาเสื่อที่สานจากต้นกกมาปูทับข้างบน (น่าจะใช้ท่อนไม้ปู ก่อนเพื่อเป็นคานรองรับ) แล้วจึงนาโคลนที่ขุดได้รอบ ๆขึน้มาแผ่ไว้บนเสื่อเพื่อใช้เป็นดินสาหรับ การเพราะปลูก นอกจากจะคลุมเสื่อด้านบนแล้ว บางแห่งก็จะเอาเสื่อมาหุ้มที่รัว้ไม้อีกทีเพื่อกัน นา้เข้า
  • 8. มรดกทางวัฒนธรรม ชาวแอซเทกส์มีความเชื่อว่าพระอาทิตย์จะดับสูญลงในทุกๆค่าคืน และ จะต้องใช้เลือดมนุษย์ปลุกให้พระอาทิตย์ตื่นขนึ้มาอีกครัง้ในวันใหม่ จึงมี การบูชาพระอาทิตย์ในทุกๆเช้า โดยจะใช้เชลยชนเผ่าอื่นที่ไปพิชิตมา