SlideShare a Scribd company logo
ROMAN EMPIRE 753 BC – 663 AD 
By Warittinan Sangaroon
ROMAN 
EMPIRE 
สาธารณรัฐโรมัน 
การเริ่มต้นแห่งกรุงโรม 
โรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลีอุปนิสัยของโรมันคือ ความ 
เคร่งขรึมและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อย่างช้า ๆ แต่มนั่คง ความสามารถทางทหารของโรมันอยู่ที่ 
ความอดทนมากกว่ายุทธวิธีที่ฉลาดปราดเปรื่อง 
ระยะแรกสา หรับประวัติศาสตร์โรมนัน้ค่อนข้างมืดมน ราว 750 ปีก่อน ค.ศ. มี 
ผู้อพยพมาตัง้ ถิ่นฐานแถบภูเขาพาเลนไตน์ใกล้แม่นา้ไทเบอร์ต่อมาประมาณ 600 ปี ก่อน 
ค.ศ. บรรดาผู้อพยพต่างรวมตัวกันตัง้นครรัฐแห่งโรมขึน้ ทาเลของนครรัฐตัง้อยู่ในที่ซึ่งเหมาะสม 
เหมาะสาหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนือของโรมติดต่อกัยดินแกนที่เรียกว่า อีทรู 
เรีย คือ ทัสคานีปัจจุบัน อีทรูเนียเป็นที่อยู่อาศัยของพวกที่มีอารยธรรมสูงเรียกว่า อีทรัสกัน ซึ่งเป็น 
พวกที่วางรูปวัฒนธรรมของชาวโรมันแต่เริ่มแรก 
HISTORY 
ก่อตั้งกรุงโรม ตานานเดินเรื่องฝาแฝดรอมิวลุสและเรมุส ลูกหลานของอีเนียสผู้ก่อตัง้ 
กรุงโรม พวกเขาถูกแม่ทิง้ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากหมาป่า เมื่อฝาแฝดเติบโตขึน้พวก 
เขาได้แย่งชิงสถานที่ตัง้กรุงโรม รอมิวลุสได้ฆ่าน้องชายของเขาและได้ลากเส้นขอบเขต 
ของกรุงโรมรอบเนินเขา Palatine 
หลังจากรอมิวลุสเสียชีวิต กษัตริย์โรมันก็ได้ปกครองเมืองมาเป็น 
ลาดับ อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 6 (600 ปี) ก่อนคริสต์ศักราช พวกอีทรัสคัน จาก 
ภาคเหนือของอิตาลี ได้พิชิตกรุงโรม ชาวโรมันได้โค่นล้มกษัตริย์ชาวอีทรัสคันและก่อ 
รูปแบบสาธารณรัฐ เมื่อ 509 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เพื่อฟื้นฟูการปกครอง 
ตนเอง สาธารณรัฐ คือ รัฐ ซึ่งประชาชนเลือกตัวแทนมาปกครองในนามของพวกเขา
ROMAN 
EMPIRE 
ART 
ศิลปะยุคโรมันนั้นต่อเนื่องจากกรีก ได้รับอิทธิพลต่อกัน 
ห ลัง จ า ก ที่ก รีก ล่ม ส ล า ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ยิ่ง ใ ห ญ่แ ห่ง ก อ ง ทัพ อัน 
เกรียงไกร ซึ่งพบร่องรอยอารยธรรมที่แสดงออกทั้งในจักรวรรดิ์โรมัน 
และโรมโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะต่อเนื่องมาจาก รีก และที่น่าพิศวง 
ของการขุดค้นเมืองโบราณที่ชื่อว่า ปอมเปอี ที่ถูกฝังไว้ด้วยเถ้าภูเขาไฟ 
เป็นเมืองเก่าที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจาก กรีกยังได้รับอิทธิพลจาก 
ศิลปะจากพวก อิทัสคัน ซึ่งเป็นชนพืน้เมืองเดิม และโรมันได้ปกครองแทน 
ด้านจิตรกรรม ที่โดดเด่นคือการขุดค้นที่ 
ปอมเปอี พบจิตรกรรมต่าง ๆ ที่เขียนไว้ที่ 
ผนัง มีทัง้ภาพชีวิตวัฒนธรรม ภาพวิว 
ทิวทัศน์และภาพบุคคล
ROMAN 
EMPIRE 
ART 
ประติมากรรม 
ประติมากรรมเป็นการสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากยุคกรีก 
โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกออกมาทางสีหน้า 
มากกว่ายุคกรีก และเน้นภาพแบบสัจนิยม
ROMAN 
EMPIRE 
ARCHITECTURE 
สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมโรมัน และอาคารต่าง ๆ ส่วนมากเป็นรูปทรง 
พืน้ฐาน วัสดุที่ใช้สร้างอาคารได้แก่ ไม้ อิฐ ดินเผา หิน ปูน และคอนกรีต ซึ่ง 
ชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ใช้คอนกรีตอย่างกว้างขวาง และพัฒนา รูปแบบออก 
จากระบบเสาและคาน ไปสู่ระบบโครงสร้างวงโค้ง หลังคาทรงโค้ง หลังคา 
ทรงกลม และหลังคาทรงโค้งกากบาท มีการนาสถาปัตยกรรมที่สาคัญของกรีก 
ทัง้3 แบบ มาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้วิจิตรบรรจงขึน้ชาวกรีกใช้เสาเป็น 
ส่วนหนึ่งของ โครงสร้าง แต่ชาวโรมันมักจะเพิ่มการตกแต่งลงไป โดยไม่ 
คานึงถึงประโยชน์ทางโครงสร้าง เท่าไรนัก ลาเสาของกรีกจะเป็นท่อน ๆ 
นามาวางซ้อนต่อกันขึ้นไป แต่เสาของโรมันจะเป็นเสาหินท่อนเดียว 
ตลอด รูปแบบ อนุสาวรีย์ที่พบมากของโรมัน คือ ประตูชัย เป็นสิ่งก่อ สร้างตัง้ 
อิสระประดับตกแต่งด้วยคาจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นอนุสรณ์ 
สถาปัตยกรรมที่สาคัญอีกอย่างหนงึ่ของโรมัน คือ สะพานส่งนา้ซงึ่ใช้เป็นทาง 
ส่งนา้จากภูเขามาสู่เมืองต่าง ๆ ของชาวโรมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึง 
ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของโรมัน อย่างเห็นได้ชัด
ROMAN 
EMPIRE 
ARCHITECTURE 
โฟรัม(Forum)เป็นย่านชุมนุมชน 
สถานที่ราชการ ตลาด คล้ายกันกับ อโก 
ลา ของกรีก โฟรัมจะมีอยู่ในทุกๆ เมือง 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
วิหาร (Temple)
ROMAN 
EMPIRE 
ARCHITECTURE 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
บาซิลิกา (Basilica) เป็นชื่อเรียกอาคารขนาดใหญ่ 
ซึ่งใช้เป็นศาลยุติธรรมและอาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่มี 
ชื่อเสียงมากคือ บาซิลิกา อุลปิอา และบาซิลิกาโนวา 
สะพานและท่อส่งนา้ (Bridges and Aqueduct) การทา 
ท่อนา้มีทวั่ไปในอาณาจักรโรมันเพื่อบริการนา้สะอาดแก่ประชาชน 
บางแห่งต้องลาเลียงนา้ผ่านหุบเขาและที่ลุ่ม ท่อนา้ที่มีสะพานรองรับ 
ยกระดับนา้ผ่านหุบเขาและที่ลุ่มที่มีชื่อเสียงมาก คือ Pont Du 
Gard ที่เมืองนิมส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส มีช่วงที่ข้ามช่องเขาหลาย 
ตอนด้วยกัน การก่อสร้างแบบประตูโค้ง
ROMAN 
EMPIRE 
โรงละครและสนามกีฬา (Theatres and 
Amphitheatres) เป็นสถานที่พักผ่อนชม 
กีฬา ชาวโรมันมีด้วยกันหลายแห่งแห่งที่มีชื่อคือ 
Colosseum เป็นโรงมหรสพรูปวงกลมที่มี 
อัฒจันทร์ล้อมรอบ สาหรับเกมกีฬาต่อสู้และความ 
บันเทิงของสาธารณชน 
ประตูชัย (Triumphal Arch) สร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลองชัย 
ชนะจากสงคราม สร้างโดยจักรพรรดิ์นิยมสร้างคร่อมถนนโดยทา 
เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ตรงกลางทาเป็นทางลอดและประตูโค้ง บริเวณ 
ส่วนหน้าและหลังประดับด้วยประติมากรรมและข้อความจารึก 
เหตุการณ์หรือ วีรกรรมของผู้สร้างที่ได้ชัยชนะจากสงคราม 
ARCHITECTURE 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ROMAN 
EMPIRE 
โรงอาบนา้สาธารณะหรือเธอร์เม(Thermae or 
Bath) Thermae มาจาก Thermos แปลว่า 
ร้อน ในภาษากรีก ใช้สาหรับเรียกชื่ออาคารสถานที่ที่ใช้ 
สาหรับอาบนา้กับที่ออกกาลังกายในร่ม ของชาวโรมัน 
เธอร์เม ที่สาคัญเป็นของจักรพรรดิคาราคารา (Bath 
of Caracalla) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 211 มีความกว้าง 
120 หรา ยาว 240 หราจุคนได้ 1600 คน 
ARCHITECTURE 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
สนามกีฬาหรือเซอร์คัส (Circus) ใช้เป็นที่พักผ่อน 
หย่อนใจของโรมันอีกแห่ง ส่วนใหญ่ใช้แข่งม้า ที่มี 
ชื่อเสียงมากคือสนามกีฬา แมกซิมุส The Circus 
Maximus
ROMAN 
EMPIRE 
มรดกของอารยธรรมโรมัน 
ARCHITECTURE 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
ความโดดเด่นของอารยธรรมโรมันเกิดจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารย 
ธรรมกรีกและอารยธรรมของดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผสานกับความเจริญก้าวหน้าที่ 
เป็นภูมิปัญญาของชาวโรมันเองที่พยายามคิดค้น สร้างระบบต่างๆ เพื่อดารงความยิ่งใหญ่ของ 
จักรวรรดิโรมันไว้

More Related Content

More from Aniwat Suyata

011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (19)

011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya
003 maya003 maya
003 maya
 
002 ancient egypt
002 ancient egypt 002 ancient egypt
002 ancient egypt
 
001 persian
001 persian001 persian
001 persian
 

008 roman empire วริทธินันท์

  • 1. ROMAN EMPIRE 753 BC – 663 AD By Warittinan Sangaroon
  • 2. ROMAN EMPIRE สาธารณรัฐโรมัน การเริ่มต้นแห่งกรุงโรม โรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลีอุปนิสัยของโรมันคือ ความ เคร่งขรึมและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อย่างช้า ๆ แต่มนั่คง ความสามารถทางทหารของโรมันอยู่ที่ ความอดทนมากกว่ายุทธวิธีที่ฉลาดปราดเปรื่อง ระยะแรกสา หรับประวัติศาสตร์โรมนัน้ค่อนข้างมืดมน ราว 750 ปีก่อน ค.ศ. มี ผู้อพยพมาตัง้ ถิ่นฐานแถบภูเขาพาเลนไตน์ใกล้แม่นา้ไทเบอร์ต่อมาประมาณ 600 ปี ก่อน ค.ศ. บรรดาผู้อพยพต่างรวมตัวกันตัง้นครรัฐแห่งโรมขึน้ ทาเลของนครรัฐตัง้อยู่ในที่ซึ่งเหมาะสม เหมาะสาหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนือของโรมติดต่อกัยดินแกนที่เรียกว่า อีทรู เรีย คือ ทัสคานีปัจจุบัน อีทรูเนียเป็นที่อยู่อาศัยของพวกที่มีอารยธรรมสูงเรียกว่า อีทรัสกัน ซึ่งเป็น พวกที่วางรูปวัฒนธรรมของชาวโรมันแต่เริ่มแรก HISTORY ก่อตั้งกรุงโรม ตานานเดินเรื่องฝาแฝดรอมิวลุสและเรมุส ลูกหลานของอีเนียสผู้ก่อตัง้ กรุงโรม พวกเขาถูกแม่ทิง้ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากหมาป่า เมื่อฝาแฝดเติบโตขึน้พวก เขาได้แย่งชิงสถานที่ตัง้กรุงโรม รอมิวลุสได้ฆ่าน้องชายของเขาและได้ลากเส้นขอบเขต ของกรุงโรมรอบเนินเขา Palatine หลังจากรอมิวลุสเสียชีวิต กษัตริย์โรมันก็ได้ปกครองเมืองมาเป็น ลาดับ อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 6 (600 ปี) ก่อนคริสต์ศักราช พวกอีทรัสคัน จาก ภาคเหนือของอิตาลี ได้พิชิตกรุงโรม ชาวโรมันได้โค่นล้มกษัตริย์ชาวอีทรัสคันและก่อ รูปแบบสาธารณรัฐ เมื่อ 509 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เพื่อฟื้นฟูการปกครอง ตนเอง สาธารณรัฐ คือ รัฐ ซึ่งประชาชนเลือกตัวแทนมาปกครองในนามของพวกเขา
  • 3. ROMAN EMPIRE ART ศิลปะยุคโรมันนั้นต่อเนื่องจากกรีก ได้รับอิทธิพลต่อกัน ห ลัง จ า ก ที่ก รีก ล่ม ส ล า ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ยิ่ง ใ ห ญ่แ ห่ง ก อ ง ทัพ อัน เกรียงไกร ซึ่งพบร่องรอยอารยธรรมที่แสดงออกทั้งในจักรวรรดิ์โรมัน และโรมโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะต่อเนื่องมาจาก รีก และที่น่าพิศวง ของการขุดค้นเมืองโบราณที่ชื่อว่า ปอมเปอี ที่ถูกฝังไว้ด้วยเถ้าภูเขาไฟ เป็นเมืองเก่าที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจาก กรีกยังได้รับอิทธิพลจาก ศิลปะจากพวก อิทัสคัน ซึ่งเป็นชนพืน้เมืองเดิม และโรมันได้ปกครองแทน ด้านจิตรกรรม ที่โดดเด่นคือการขุดค้นที่ ปอมเปอี พบจิตรกรรมต่าง ๆ ที่เขียนไว้ที่ ผนัง มีทัง้ภาพชีวิตวัฒนธรรม ภาพวิว ทิวทัศน์และภาพบุคคล
  • 4. ROMAN EMPIRE ART ประติมากรรม ประติมากรรมเป็นการสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากยุคกรีก โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกออกมาทางสีหน้า มากกว่ายุคกรีก และเน้นภาพแบบสัจนิยม
  • 5. ROMAN EMPIRE ARCHITECTURE สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมโรมัน และอาคารต่าง ๆ ส่วนมากเป็นรูปทรง พืน้ฐาน วัสดุที่ใช้สร้างอาคารได้แก่ ไม้ อิฐ ดินเผา หิน ปูน และคอนกรีต ซึ่ง ชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ใช้คอนกรีตอย่างกว้างขวาง และพัฒนา รูปแบบออก จากระบบเสาและคาน ไปสู่ระบบโครงสร้างวงโค้ง หลังคาทรงโค้ง หลังคา ทรงกลม และหลังคาทรงโค้งกากบาท มีการนาสถาปัตยกรรมที่สาคัญของกรีก ทัง้3 แบบ มาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้วิจิตรบรรจงขึน้ชาวกรีกใช้เสาเป็น ส่วนหนึ่งของ โครงสร้าง แต่ชาวโรมันมักจะเพิ่มการตกแต่งลงไป โดยไม่ คานึงถึงประโยชน์ทางโครงสร้าง เท่าไรนัก ลาเสาของกรีกจะเป็นท่อน ๆ นามาวางซ้อนต่อกันขึ้นไป แต่เสาของโรมันจะเป็นเสาหินท่อนเดียว ตลอด รูปแบบ อนุสาวรีย์ที่พบมากของโรมัน คือ ประตูชัย เป็นสิ่งก่อ สร้างตัง้ อิสระประดับตกแต่งด้วยคาจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นอนุสรณ์ สถาปัตยกรรมที่สาคัญอีกอย่างหนงึ่ของโรมัน คือ สะพานส่งนา้ซงึ่ใช้เป็นทาง ส่งนา้จากภูเขามาสู่เมืองต่าง ๆ ของชาวโรมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึง ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของโรมัน อย่างเห็นได้ชัด
  • 6. ROMAN EMPIRE ARCHITECTURE โฟรัม(Forum)เป็นย่านชุมนุมชน สถานที่ราชการ ตลาด คล้ายกันกับ อโก ลา ของกรีก โฟรัมจะมีอยู่ในทุกๆ เมือง ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี วิหาร (Temple)
  • 7. ROMAN EMPIRE ARCHITECTURE ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี บาซิลิกา (Basilica) เป็นชื่อเรียกอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นศาลยุติธรรมและอาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่มี ชื่อเสียงมากคือ บาซิลิกา อุลปิอา และบาซิลิกาโนวา สะพานและท่อส่งนา้ (Bridges and Aqueduct) การทา ท่อนา้มีทวั่ไปในอาณาจักรโรมันเพื่อบริการนา้สะอาดแก่ประชาชน บางแห่งต้องลาเลียงนา้ผ่านหุบเขาและที่ลุ่ม ท่อนา้ที่มีสะพานรองรับ ยกระดับนา้ผ่านหุบเขาและที่ลุ่มที่มีชื่อเสียงมาก คือ Pont Du Gard ที่เมืองนิมส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส มีช่วงที่ข้ามช่องเขาหลาย ตอนด้วยกัน การก่อสร้างแบบประตูโค้ง
  • 8. ROMAN EMPIRE โรงละครและสนามกีฬา (Theatres and Amphitheatres) เป็นสถานที่พักผ่อนชม กีฬา ชาวโรมันมีด้วยกันหลายแห่งแห่งที่มีชื่อคือ Colosseum เป็นโรงมหรสพรูปวงกลมที่มี อัฒจันทร์ล้อมรอบ สาหรับเกมกีฬาต่อสู้และความ บันเทิงของสาธารณชน ประตูชัย (Triumphal Arch) สร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลองชัย ชนะจากสงคราม สร้างโดยจักรพรรดิ์นิยมสร้างคร่อมถนนโดยทา เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ตรงกลางทาเป็นทางลอดและประตูโค้ง บริเวณ ส่วนหน้าและหลังประดับด้วยประติมากรรมและข้อความจารึก เหตุการณ์หรือ วีรกรรมของผู้สร้างที่ได้ชัยชนะจากสงคราม ARCHITECTURE ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
  • 9. ROMAN EMPIRE โรงอาบนา้สาธารณะหรือเธอร์เม(Thermae or Bath) Thermae มาจาก Thermos แปลว่า ร้อน ในภาษากรีก ใช้สาหรับเรียกชื่ออาคารสถานที่ที่ใช้ สาหรับอาบนา้กับที่ออกกาลังกายในร่ม ของชาวโรมัน เธอร์เม ที่สาคัญเป็นของจักรพรรดิคาราคารา (Bath of Caracalla) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 211 มีความกว้าง 120 หรา ยาว 240 หราจุคนได้ 1600 คน ARCHITECTURE ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี สนามกีฬาหรือเซอร์คัส (Circus) ใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของโรมันอีกแห่ง ส่วนใหญ่ใช้แข่งม้า ที่มี ชื่อเสียงมากคือสนามกีฬา แมกซิมุส The Circus Maximus
  • 10. ROMAN EMPIRE มรดกของอารยธรรมโรมัน ARCHITECTURE ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ความโดดเด่นของอารยธรรมโรมันเกิดจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารย ธรรมกรีกและอารยธรรมของดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผสานกับความเจริญก้าวหน้าที่ เป็นภูมิปัญญาของชาวโรมันเองที่พยายามคิดค้น สร้างระบบต่างๆ เพื่อดารงความยิ่งใหญ่ของ จักรวรรดิโรมันไว้