SlideShare a Scribd company logo
12th - 16th century 
- อย่รูะหว่างยุค โรมาเนสก์และ เรอร์เนสก์ซองค์ 
- ศูนย์กลางการเริ่มต้นอยู๋ที่ ฝรัง่เศส 
- เป็นศิลปะของพวกชนเผ่า กอท , แฟรงค์, สลาฟ ซึ่งถูกเรียกว่าพวกป่าเถื่อน 
- ชื่อ กรอธิก ถูกตงั้โดยนักวิจารณ์ศิลปะชาวอิตาลี ยุค เรอร์เนสก์ซองค์ 
ซึ่งความหมายออกไปในทางเหยียดหยาม ศิลปะ ในยุคมืดที่ป่าเถื่อนไร้ความงาม 
- คริสต์ศตวรรษที่ 18 – 20 มีการฟื้นฟูอีกครงั้เรียกว่า ยุตฟื้นฟูกรอธิก
งานศิลปะ 
งานศิลปะในยุคนี้จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับศาสนา 
และพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นยุคที่คริสต์ 
ศาสนากาลังมี อิทธิพลมาก ภาพจะไม่เน้นเรื่อง 
สัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่เน้นการสร้างมิติ หรือ 
ความสมจริง ศิลปินที่มีชื่อเสียง 
คือ จอตโต ดีบอน เน (Giotto)
งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้ มีจุดเด่นคือ สูง โปร่ง โค้ง แหลม แคบ 
ที่มามาจาก การแก้ปัญหาเรื่องของการรับน้าหนักโครงสร้างหลังคา 
แบบโค้งครึ่งวงกลมในสมัยก่อน โดย Gothic จะปฏิวัติโครงสร้างดังกล่าว 
โดยการออกแบบหลังคาให้มีความโค้งแหลมและสูง เพื่อให้น้าหนักถ่ายลง 
ในแนวดิ่ง และใช้เสาเป็นตัวรับน้าหนัก ผสมกับครีบยันผนังด้านนอก 
อาคาร (เรียกว่าครีบยัน) แทนการใช้ผนังรบน้าหนักเหมือนแต่ก่อน 
ทั้งนี้จึงส่งผลให้รูปทรงของงานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
ทาให้อาคารดูมีความแคบและสูงขึ้น 
ข้อดีของการเปลี่ยนรูปร่างของงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวคือ 
ทาให้บทบาทการรับน้าหนักของผนังน้อยลง จึงสามารถเจาะช่อง 
แสงเป็นลวดลายต่างๆ ได้ หรือ ยังสามารถเจาะช่องแสงทาหน้าต่าง 
กระจกสี (หน้าต่างกุหลาบ) ได้เยอะ อีกด้วย
ภูมิปัญญา และ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยี การสร้าง ครีบยันลอย (flying buttress) เพื่อรับการถ่ายน้าหนัก 
จากผนังและเสา ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่าง ของงานสถาปัตยกรรม 
ในยุคนี้ 
โดย ตัวครีบ จะติดตงั้ไว้ด้านนอกอาคาร ยันติดกับเสาและ 
ผนัง เพื่อรับการถ่ายน้าหนักจากหลังคาให้ผ่านมายัง 
เสาและถ่ายผ่านครีบที่ติดยันไว้ในระยะที่ไม่ห่างกันมาก 
ถ่ายน้าหนักเฉลี่ยกันไปเรื่อยๆ ซึ่งมีผลให้ผนังที่แต่เดิมจะ 
ใช้รับน้าหนักค่กูับเสา ไม่จาเป็นต้องรับน้าหนักมากอีกต่อไป
มรดกทางวัฒนธรรม 
มีการส่งต่อมาในหลายด้าน เช่น แฟชัน่ ดนตรี งานสถาปัตยกรรม 
ดนตรี เป็นแนว postpunk ก้ากึ่ง rock และเป็นต้นสายของดนตรีแนว metal ในปัจจุบัน
มรดกทางวัฒนธรรม 
มีการส่งต่อมาในหลายด้าน เช่น แฟชัน่ ดนตรี งานสถาปัตยกรรม 
Milan cathedral Rouen cathedral Westminster Abbey 
Reims cathedral Laon Cathedral Chartres Cathedral Amiens Cathedral St. Denis, France
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
St. Hubert Chapel อนุสาวรีย์ สไตล์ Neo Gothic สร้างเมื่อ 1850อยู่ท่ามกลางป่าสนธรรมชาติ 
ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

More Related Content

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
Aniwat Suyata
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณีAniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 

011 gothic คฑาวุธ

  • 1. 12th - 16th century - อย่รูะหว่างยุค โรมาเนสก์และ เรอร์เนสก์ซองค์ - ศูนย์กลางการเริ่มต้นอยู๋ที่ ฝรัง่เศส - เป็นศิลปะของพวกชนเผ่า กอท , แฟรงค์, สลาฟ ซึ่งถูกเรียกว่าพวกป่าเถื่อน - ชื่อ กรอธิก ถูกตงั้โดยนักวิจารณ์ศิลปะชาวอิตาลี ยุค เรอร์เนสก์ซองค์ ซึ่งความหมายออกไปในทางเหยียดหยาม ศิลปะ ในยุคมืดที่ป่าเถื่อนไร้ความงาม - คริสต์ศตวรรษที่ 18 – 20 มีการฟื้นฟูอีกครงั้เรียกว่า ยุตฟื้นฟูกรอธิก
  • 2. งานศิลปะ งานศิลปะในยุคนี้จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับศาสนา และพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นยุคที่คริสต์ ศาสนากาลังมี อิทธิพลมาก ภาพจะไม่เน้นเรื่อง สัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่เน้นการสร้างมิติ หรือ ความสมจริง ศิลปินที่มีชื่อเสียง คือ จอตโต ดีบอน เน (Giotto)
  • 3. งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้ มีจุดเด่นคือ สูง โปร่ง โค้ง แหลม แคบ ที่มามาจาก การแก้ปัญหาเรื่องของการรับน้าหนักโครงสร้างหลังคา แบบโค้งครึ่งวงกลมในสมัยก่อน โดย Gothic จะปฏิวัติโครงสร้างดังกล่าว โดยการออกแบบหลังคาให้มีความโค้งแหลมและสูง เพื่อให้น้าหนักถ่ายลง ในแนวดิ่ง และใช้เสาเป็นตัวรับน้าหนัก ผสมกับครีบยันผนังด้านนอก อาคาร (เรียกว่าครีบยัน) แทนการใช้ผนังรบน้าหนักเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้จึงส่งผลให้รูปทรงของงานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป ทาให้อาคารดูมีความแคบและสูงขึ้น ข้อดีของการเปลี่ยนรูปร่างของงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวคือ ทาให้บทบาทการรับน้าหนักของผนังน้อยลง จึงสามารถเจาะช่อง แสงเป็นลวดลายต่างๆ ได้ หรือ ยังสามารถเจาะช่องแสงทาหน้าต่าง กระจกสี (หน้าต่างกุหลาบ) ได้เยอะ อีกด้วย
  • 4.
  • 5. ภูมิปัญญา และ เทคโนโลยี เทคโนโลยี การสร้าง ครีบยันลอย (flying buttress) เพื่อรับการถ่ายน้าหนัก จากผนังและเสา ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่าง ของงานสถาปัตยกรรม ในยุคนี้ โดย ตัวครีบ จะติดตงั้ไว้ด้านนอกอาคาร ยันติดกับเสาและ ผนัง เพื่อรับการถ่ายน้าหนักจากหลังคาให้ผ่านมายัง เสาและถ่ายผ่านครีบที่ติดยันไว้ในระยะที่ไม่ห่างกันมาก ถ่ายน้าหนักเฉลี่ยกันไปเรื่อยๆ ซึ่งมีผลให้ผนังที่แต่เดิมจะ ใช้รับน้าหนักค่กูับเสา ไม่จาเป็นต้องรับน้าหนักมากอีกต่อไป
  • 6.
  • 7. มรดกทางวัฒนธรรม มีการส่งต่อมาในหลายด้าน เช่น แฟชัน่ ดนตรี งานสถาปัตยกรรม ดนตรี เป็นแนว postpunk ก้ากึ่ง rock และเป็นต้นสายของดนตรีแนว metal ในปัจจุบัน
  • 8. มรดกทางวัฒนธรรม มีการส่งต่อมาในหลายด้าน เช่น แฟชัน่ ดนตรี งานสถาปัตยกรรม Milan cathedral Rouen cathedral Westminster Abbey Reims cathedral Laon Cathedral Chartres Cathedral Amiens Cathedral St. Denis, France
  • 9. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม St. Hubert Chapel อนุสาวรีย์ สไตล์ Neo Gothic สร้างเมื่อ 1850อยู่ท่ามกลางป่าสนธรรมชาติ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO