Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iulie2011

626 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iulie2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 7 europeanăIulie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Reforma bugetului - pentru o Europă în schimbare În vremuri de criză, suntem cu toţii mai atenţi la cheltuieli. Renun- ţăm la ceea ce nu este absolut necesar şi investim în viitor. Aceasta este şi abordarea Uniunii Europene. Propunerea de buget pentru perioada 2014-2020, înaintată de Comisie, vizează tocmai in- vestiţiile şi măsurile menite să asigure creşterea economică în viitor, aducându-le contribuabililor şi mai multe beneficii. Este vorba de un buget cu adevărat european - un buget pentru integrare. Din cuprins: Stimularea creşterii economice peste tot în UE O mare parte a bugetului va fi consacrată ocupării forţei de muncă şi creşterii economice. Va fi înfiinţat un nou mecanism de finanţare pentru a • Reforma bugetului - conecta toate ţările Europei în domenii precum energia, transportul şi tehnologia informaţiei. pentru o Europă în Pentru a pregăti viitorul Europei, Comisia propune o creştere semni- ficativă a fondurilor alocate pentru educaţie, formare profesională, schimbare cercetare şi inovare. De asemenea, propune ca sumele acordate regiuni- lor mai puţin dezvoltate să se axeze pe creştere economică şi piaţa muncii • Servicii de roaming - investiţii care ar aduce beneficii întregului continent. mai ieftine Mai multă siguranţă Numeroase probleme actuale nu ţin cont de frontierele naţionale. Pentru că o abordare coordonată la nivel european costă mult mai puţin decât 27 • Costuri bancare de abordări diferite, aceste probleme trebuie soluţionate în comun. abordabile Fondurile pentru agricultură vor viza în primul rând produsele alimentare sigure şi sănătoase. 30% din plăţile directe către fermi- eri se vor efectua în funcţie de respectul pe care aceştia îl acordă • Utile pentru tineri: mediului. Fiecare euro bine investit va îmbunătăţi viaţa oamenilor şi calitatea me- ---Concurs-european-de- diului, în acelaşi timp, având un efect de pârghie în multiple domenii: efi- fotografie-2011.-Obiectiv:- cienţă energetică, combaterea schimbărilor climatice, coeziune so- cială, ocuparea forţei de muncă etc. prevenirea-riscurilor- O altă prioritate o constituie gestionarea corespunzătoare a fronti- ---Concurs:-«Discover-E-vo- erelor externe şi finanţarea măsurilor de combatere a criminalităţii informatice, a terorismului şi a altor infracţiuni grave. lunteering»- --Concurs-de-video-viral:- Un rol mai important pe scena mondială Diversitatea-în-Europa Lumea devine din ce în ce mai mică, odată cu dezvoltarea tehnologiei. Crearea de noi alianţe şi apariţia unor noi puteri la nivel global ne impun să luăm măsuri pentru a ne menţine poziţia pe scena mondială. Comisia propune sporirea fondurilor alocate pentru apărarea intereselor Europei. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 7/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Servicii de roaming: Evenimentele dramatice din nordul Africii au dovedit, încă o dată, impactul pe care tulburările din ţările învecinate îl pot alternative mai multe, avea asupra statelor membre. Cadrul financiar prevede acordarea de stimulente ţărilor care vor aplica reforme preţuri mai mici politice şi economice care să consolideze democraţia în această regiune. Ajutoarele pentru dezvoltare rămân prioritare. Europa, care acordă peste jumătate din fondurile mondiale pentru dezvol- Măsurile UE de sporire a competitivităţii tare, va continua să ia măsuri pentru ca valoarea acestora să pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă în ajungă, până în 2015, la 0,7% din venitul naţional brut. regim de roaming vor pune capăt facturi- lor exagerate. Un buget mai echi- tabil şi mai transpa- Noile norme îşi propun să determine ope- rent ratorii europeni de telefonie mobilă să reducă Avem datoria de a ex- drastic tarifele de roaming. plica modul în care sunt investiţi banii contribu- UE urmăreşte să elimine, până în 2015, di- abililor. De aceea, noul ferenţele dintre tarifele pentru apeluri naţiona- buget trebuie să fie mai le şi cele efectuate în regim de roaming - unul simplu, mai transparent dintre obiectivele agendei digitale, pentru a asigura funcţionarea fără piedici a pieţei comu- şi mai echitabil. Comisia nicaţiilor. propune câteva mo- dificări privind moda- Propunerea abordează cauza principală a lităţile de finanţare a bugetului, urmând ca o serie de problemei - absenţa concurenţei pe pieţele noi surse de venit să înlocuiască o parte din contribuţiile serviciilor de roaming - facilitând accesul ope- bazate pe venitul naţional brut al fiecărui stat membru. ratorilor alternativi la această piaţă şi oferind Considerăm că acest lucru ar fi în avantajul cetăţenilor şi al consumatorilor o gamă mai largă de opţiuni. guvernelor, în acelaşi timp. Potrivit comisarului pentru agenda digita- lă, Neelie Kroes, propunerea „va avea ca efect Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/news/eu_ex- imediat şi reducerea preţurilor pentru transfe- plained/110701_ro.htm rul de date în roaming, domeniu în care opera- torii realizează în prezent marje de profit scan- daloase”. Plafon tarifar pentru transferul de date Deschiderea pieţei şi lărgirea ofertei vor stimula concurenţa şi vor determina scăderea preţurilor, dar procesul poate fi îndelungat. De aceea, Comisia a stabilit un plafon tarifar pentru serviciile de transfer de date în roaming: 90 de cenţi/MB (din iulie 2012) şi 50 de cenţi/MB (din iulie 2014). În 2010, tariful mediu a fost de 1,06 euro/MB. Însă, în unele cazuri, descărcarea de date în altă ţară a UE a costat chiar şi 12 euro/MB! Noul plafon tarifar vine în completarea celui stabilit pentru mesaje şi apeluri vocale (35 de cenţi/min. pentru apeluri efectuate şi 11 cenţi/ min. pentru apeluri primite). Acesta se aplică până în iunie 2012, dar va fi extins până la mijlocul anului 2016. Pentru a-i proteja pe consumatori de facturile exagerate, rămâne în vigoare limitarea la 50 de euro a transferului de date în roaming (cu excepţia cazului în care clientul a specificat că doreşte să o depă- şească). Plafonul curent aplicabil preţurilor cu ridicata (preţul plătit de un operator pentru a folosi reţeaua unui concurent) rămâne valabil până În viitor, operatorii naţionali ar urma să ofe- în 2022. Comisia se aşteaptă ca noile norme să încurajeze extinderea re altor furnizori acces la propriile reţele, la ta- ofertelor transfrontaliere şi reducerea preţurilor cu mult sub plafoanele rife cu ridicata reglementate. stabilite. În acelaşi timp, consumatorii vor avea liber- Etapele următoare tatea să apeleze la serviciile de roaming oferite Propunerea va fi înaintată Parlamentului European şi guvernelor de alţi furnizori decât operatorul lor naţional. UE, spre aprobare. Trecerea la altă reţea ar urma să se facă auto- Mai multe despre serviciile de roaming: http://ec.europa.eu/ mat, fără ca utilizatorul să-şi schimbe numărul information_society/activities/roaming/index_en.htm de telefon sau cartela SIM. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 7/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Informații pentru consumatori - Comisia recomandă ca toţi cetăţenii să aibă acces la conturi bancare de bază cu costuri abordabile Recomandarea Comisiei Europene, privind accesul la un cont de plăţi de ba- ză, va promova incluziunea financiară şi socială pentru consumatorii din întrea- ga Europă. Comisia invită statele membre să se asigure că astfel de conturi vor deveni disponibile, cu costuri rezonabile pentru consumatori, indiferent de ţara din cadrul UE în care îşi au reşedinţa şi indiferent de situaţia lor financiară. Pes- te un an, Comisia va evalua situaţia şi, dacă este cazul, va propune noi măsuri, inclusiv de natură legislativă. Accesul la un cont Principalele elemente ale propunerii bancar a devenit o • Accesul la un cont de plăţi adecvat: precondiţie pentru Recomandarea Comisiei către statele membre prezintă în mod clar principiile participarea deplină fundamentale care ar trebui să fie puse în aplicare la nivel naţional pentru a ga- la viaţa economică şi ranta accesul la servicii de plată adecvate. Se consideră că orice consumator cu socială a unei societăţi reşedinţa în Uniune, indiferent de situaţia sa financiară, ar trebui să aibă dreptul moderne, iar utiliza- de a-şi deschide şi de a utiliza un cont de plăţi de bază, inclusiv în alt stat mem- rea numerarului este bru decât cel în care îşi are reşedinţa permanentă. în scădere rapidă. În lumea de astăzi, lipsa accesului la un cont • Caracteristicile unui cont de plăţi de bază: bancar de bază îngre- Recomandarea precizează ce servicii trebuie sau nu să includă un cont de plăţi unează viaţa de zi cu de bază. Acesta ar trebui să îi permită titularului să primească, să depoziteze, zi şi o face mai cos- să transfere şi să retragă fonduri. Ar trebui să permită, de asemenea, debitările tisitoare. Totul, de la directe şi viramentele, dar nu include creditele pe descoperit de cont. plata facturilor pentru utilităţi şi încasarea unor venituri sau a • Tarife rezonabile: unor beneficii, până la Asigurarea accesului la servicii de plată de bază ar trebui să însemne mai mult cumpărarea de bunuri decât simpla acordare a unui drept. În vederea garantării unor tarife corespun- şi servicii, devine o zătoare, care să le permită consumatorilor un acces efectiv la conturile de plăţi problemă. de bază, recomandarea stabileşte principiul că, în cazul în care contul nu este Cu toate acestea, gratuit, comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată trebuie să fie studii recente arată că rezonabile. circa 30 de milioane de Fiecare stat membru trebuie să determine ce înseamnă comision rezonabil, consumatori cu vârstă ţinând cont de criterii precum nivelul veniturilor din ţara respectivă, comisioanele peste 18 ani din Uniu- medii pentru conturile de plăţi sau costul total al furnizării unui cont de plăţi de nea Europeană nu au bază. un cont bancar. Dintre Prestatorii desemnaţi de servicii de plată: Majoritatea prestatorilor de servicii aceşti 30 de milioane de plată – în general bănci – oferă conturi de plăţi. Prezenta recomandare nu de cetăţeni rămaşi în precizează categoria de prestatori de servicii de plată sau prestatorii de servicii afara sistemului ban- de plată care ar trebui să pună la dispoziţia consumatorilor acest produs la nivel car, se estimează că naţional.Se lasă la latitudinea fiecărui stat membru stabilirea prestatorului/pre- între 6 şi 7 milioane statorilor care ar trebui să furnizeze produsul respectiv pe teritoriul său. Astfel, se găsesc în această statele membre au libertatea de a desemna unul, mai mulţi sau chiar toţi presta- situaţie din cauză că li torii de servicii de plată drept furnizori de conturi de plăţi de bază. s-a refuzat accesul la În fine, Comisia încurajează statele membre să lanseze campanii prin care pu- un cont bancar. Aceste blicul să fie informat de disponibilitatea acestor conturi de plăţi de bază, de con- persoane nu pot, în diţiile tarifare ale acestora, de procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea stadiul actual al lucru- dreptului de a avea acces la acestea şi de metodele prin care pot avea acces la rilor, să beneficieze pe un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire. deplin de piaţa unică. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI• Concurs european de fotografie 2011. Obiectiv: • Concurs de video viral:prevenirea riscurilor Diversitatea în Europa Concursul lansează către toţi cetăţenii provocarea de a surprinde propria ima- Care sunt părerile tale perso- gine a securităţii şi sănătăţii la locul de nale? muncă, punând un accent deosebit pe De la limbi străine la ciudăţenii, prevenirea riscurilor. Un juriu internaţio- de la modă la alimentaţie… inter- nal va încuraja participanţii să dea dova- pretările sunt fără sfârşit! dă de imaginaţie şi creativitate artistică Aşa că... începe filmarea şi du şi va aprecia, în mod deosebit, fotogra- vorba mai departe! Votul publicu- fiile care atrag atenţia asupra aspectelor lui va decide câştigătorii premiu- pozitive ale prevenirii riscurilor la locul lui! de muncă. Anul acesta se va acorda pen- tru prima dată un premiu special pentru Videoclipul trebuie astfel reali-tineret participanţilor sub 21 de ani! zat încât să fie uşor de înţeles de Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 august 2011. către toţi europenii, oricare ar fi Pentru mai multe informaţii despre concurs, condiţii de participare competenţele lor lingvistice. Vide-(secţiunea „Legal notice”), cele mai recente noutăţi legate de concurs, oclipul nu va fi nici subtitrat, nicivizitaţi paginile dedicate pe Flickr şi Facebook: dublat; doar titlul videoclipului şi http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo- o scurtă descriere a sa vor fi tra-competition-2011 duse. Durata videoclipului trebuie să fie de minimum 60 de secunde şi de maximum 3 minute. Data limită pentru trimite- rea videoclipurilor este 31 iulie• Concurs: «Discover E-volunteering» 2011. Lansat în ca-drul Anului Eu- Mai multe informaţii despreropean al Vo- concurs, inclusiv specificaţiileluntariatului şi tehnice, sunt disponibile pe:al Preşedinţiei http://www.europarltv.europa.poloneze a Uni- eu/the-contest-information.aspxunii Europene, acest concurs vizează promovarea activităţilor socialepe Internet. Concursul are drept scop să descopere iniţiativele cele maiinteresante în materie de activităţi şi de cooperare e-voluntariat. Până pe 31 iulie 2011, fiecare organizaţie non-guvernamentală înre-gistrată în Uniunea Europeană se poate înscrie în concurs prin trimite-rea proiectelor sale de cooperare cu voluntari via Internet! Mai multe informaţii: http://www.e-volunteering.eu/competition/ Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×