Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures

BUSINESS

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 7/ Iulie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Fundația CDIMM Maramureș implementează proiectul ”Promovarea oportunităților de investiții, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfrontaliere în Regiunea Carpatica”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ENPI de cooperare transfron- talieră HU-SK-RO-UA. Coordonatorul proiectului este Asociația de Dezvoltare Economică din Ivano Frankivsk (Ucraina), iar Fundația CDIMM Maramureș este partener în proiect împreună cu Departamentul pentru Reforme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației regionale de stat Ivano Frankivsk (Ucraina). Până în prezent, în cadrul proiectului am rea- lizat mai multe materiale care să vină în sprijinul potențialilor investitori și să contribuie la promo- varea celor 2 regiuni. Aceste materiale sunt distribuite în mod gratuit, la sediul Fundației CDIMM, la panou- rile de informare ale Centrului Europe Direct Maramureș și la diverse evenimente. De ase- menea, materialele pot fi consultate on-line, pe website-ul proiectului: http://roua.cdimm.org/ • Analiza și evaluarea potențialului de investiții în Regiunea Carpatica; • Sondaj de opinie publică pentru repre- zentanții întreprinderilor mici și mijlocii în vederea identificării oportunităților, riscuri- lor și obstacolelor în dezvoltarea investițiilor în Regiunea Carpatică; • Ghid de bune practici în atragerea investițiilor; • Catalog de proiecte de investiții ale IMM- urilor; • Harta potențialului de investiții în cele 2 regiuni. Proiectul a început la 1 ianuarie 2014 și se va derula pe parcursul a 20 de luni (până în 30 august 2015), cu posibilitatea prelungirii până pe 30 octombrie 2015 și are ca grup țintă în- treprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), instituții publice locale și județene, precum și potențiali investitori din Regiunea Ivano Frankivsk (Ucraina) și județul Maramureș (România). Principalele activități: 1. Evaluarea potențialului de investiții al IMM-urilor din regiunea Carpatica prin realiza- rea unui sondaj și a unei cercetări în cele două zone. 2. Dezvoltarea abilităților și a nivelului cunoștințelor în rândul reprezentanților sec- torului public și IMM-urilor prin organizarea unei sesiuni de instruire în domeniile: - inovare și dezvoltarea investițiilor, - modalități de atragere a investitorilor, - stabilirea priorităților pentru investiții, - cooperare cu investitori. 3. Crearea unui cadru comun de schimb de informații și a unei imagini pozitive a regiunii Carpatica pe piețele internaționale. 4. Creșterea competitivității, investițiilor și activităților de inovare în regiunea Carpatica, prin organizarea unui Forum Internațional de Investiții. Rezultatele preconizate ale proiectului: 2 conferințe (60 participanți); cercetare analitică (România și Ucraina); cercetare sociologică (200 respondenți din România și Ucraina); sesiune de instruire (4 module); workshop (40 participanți); baza de date; ghid de bune practici; broșura de prezentare pentru potențiali investitori; harta pri- vind potențialul de investiții; catalog privind propu- nerile de investiții în regiune; Forum Internațional de Investiții. Mai multe informații găsiți pe website-ul proiectului: http://roua.cdimm.org/ Promovarea investițiilor transfrontaliere România – Ucraina
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Plan de consolidare a Uniunii economice și monetare Foaia de parcurs a fost prezen- tată și discutată în reuniunea săp- tămânală a Comisiei Europene de la începutul lunii iulie. Ea face par- te din seria de măsuri și inițiative bazate pe așa-numitul „raport al celor 5 președinți”, ce include pla- nuri ambițioase de aprofundare a Uniunii economice și monetare, începând cu data de 1 iulie 2015, și până cel mai târziu în anul 2025. Etape următoare Comisia va organiza, în ur- mătoarele săptămâni și luni, consultări cu statele membre, Parlamentul European, Consi- liul Uniunii Europene, precum și cu alte instituții europene. Toate părțile interesate sunt invitate să participe activ la definirea modului în care Uniunea economică și monetară va fi fina- lizată. Context În data de 22 iunie 2015, cei cinci președinți, respectiv președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, președintele Consiliu- lui European Donald Tusk, președintele Eu- rogrupului Jeroen Dijsselbloem, președintele Băncii Centrale Europene Mario Draghi și președintele Parlamentului European Martin Schulz, au prezentat planul de aprofundare și fi- nalizare a UEM, sub forma unui raport comun. Raportul se bazează pe cel precedent elaborat de președinții principalelor instituții europene, in- titulat „Către o veritabilă Uniune economică și mo- netară”, precum și pe documentul din 2012 al Co- misiei intitulat „Proiect pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă”, ce continuă să constituie elemente de referință esențiale pentru finalizarea UEM. Raportul reflectă deliberările și discuțiile personale ale celor cinci președinți și se concentrează asupra zonei euro, întrucât țările cu aceeași monedă au provocări, interese și responsabilități comune specifice. Pentru ca viziunea referi- toare la viitorul UEM să devină realitate, s-au propus măsuri concrete urmând a fi puse în aplicare pe parcursul a trei etape: - Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 - 30 iunie 2017): utilizarea instrumentelor existente și a tratatelor în vigoa- re pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici fiscale res- ponsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică; - Etapa 2 sau „finalizarea UEM”: lansarea unor acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință, stabilite de comun acord, care ar putea deveni de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro; - Etapa finală (cel mai târziu până în 2025): după finalizarea etapei precedente și realizarea deplină a tuturor pașilor, o UEM profundă și ve- ritabilă va oferi un mediu stabil și prosper pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor sta- te membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte. Realizarea unei Uniuni economice și monetare (UEM) profunde și veritabile reprezintă una din prioritățile Comisiei Europene în prezentul mandat. Un prim pas în această direcție îl reprezintă foaia de parcurs pentru simplificarea Semestrului European, finalizarea Uniunii bancare și pentru mai buna coo- perare cu Parlamentul European și cele naționale. Ea cuprinde acțiunile imediate ce trebuie întreprinse, conform prevederilor Tratatelor, în vederea găsirii de soluții pentru provocările cu care se confruntă UEM.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Controlul asupra datelor personale furni- zate on-line Conform Eurobarometrului special 431, din iu- nie 2015, privind Protecția datelor personale: - 53% dintre români consideră că au control parțial asupra datelor personale furnizate on-line; - 71% dintre ei își exprimă îngrijorarea asupra faptului că autoritățile și companiile private ce dețin astfel de date le pot folosi și pentru alte scopuri de- cât cele pentru care au fost colectate și, mai mult, fără a fi obligate să informeze în acest sens. 86% dintre persoanele intervievate în România consideră că este important să aibă aceleași drep- turi și grad de protecție a datelor personale in- diferent de țara în care e stabilită autoritatea sau compania ce oferă serviciile ce necesită astfel de date. Majoritatea populației este împărțită aproape egal între cei ce consideră că punerea în aplicare a normelor ar trebui să fie abordată la nivel european (39%) sau național (40%). Pentru români, cele mai de încredere autorități și companii private în ceea ce privește protecția datelor personale sunt, în ordine, instituțiile medi- cale și de sănătate (58%), instituțiile europene (55%) și autoritățile publice naționale (54%). De cea mai mică încredere se bucură com- paniile online (inclusiv rețelele sociale), ele înregistrând un procent de doar 24%. Pe ansamblul Uniunii Europene (UE), se înregis- trează procente similare: 50% dintre europeni con- sideră că au doar un control parțial asupra datelor personale furnizate on-line, 69% sunt îngrijorați că ele sunt folosite și în alte scopuri, 89% apreciază drept important să aibă drepturi și protecție ega- lă indiferent de țară, 45% consideră că punerea în aplicare a normelor relevante trebuie abordată la nivel european și 42% la nivel național. • Apel către părțile interesate pentru partici- parea la platforma REFIT Reprezentanții mediului de afaceri (inclusiv IMM- uri), partenerilor sociali și societății civile, cu experiență directă în punerea în aplicare a legislației UE, sunt invitați să devină membri ai platformei REFIT. Termenul-limită pentru exprimarea inte- resului în ce privește selecția de experți este data de 1 septembrie 2015. Platforma face parte din agenda pentru o mai bună legiferare, lansată de Comisia Europeană în luna mai. Scopul său este implicarea tuturor părților interesate prin colectarea sugestiilor și a ideilor concrete privind reducerea poverii administrative și de reglementare, în deplină concordanță cu obiecti- vele politicii de legiferare a Uniunii Europene. Comisia Europeană își propune să răspundă la toate sugestiile primite, explicând modul în care intenționează să le gestioneze. Pagina Platformei REFIT: http://ec.europa. eu/smart-regulation/refit/index_en.htm • Acord comercial de un bilion de euro Taxele vamale urmează să fie eliminate pentru 201 produse de înaltă tehnologie în următorii 4 ani. Acesta este principalul rezultat al negocierilor de extindere a Acordului pentru Tehnologia Informațională (ITA), la care au par- ticipat Uniunea Europeană (UE), Statele Unite ale Americii, China și marea majoritate a membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Acordul, inițiat și intermediat de către UE, va aduce beneficii consumatorilor și companilor prin eliminarea taxelor sus-menționate la o gamă lar- gă de produse, inclusiv echipamente medicale, jocuri și console video, sisteme casnice de în- altă fidelitate, căști audio, aparate de reda- re de tip blue-ray / DVR, semi-conductori și dispozitive GPS. El va avea în vedere schimburi comerciale în valoare de 1 bilion de euro, ce aco- peră 90% din tranzacțiile cu produsele pe care se axează. Taxele vor fi eliminate în termen de 3 ani de la data punerii în aplicare a acordului, prevăzută pentru 1 iulie 2016. Pentru unele produse, extin- derea perioadei necesare eliminării taxelor va fi negociată pentru a oferi industriei suficient timp să se adapteze la noile condiții de piață. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-15-5440_en.htm ŞTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Ghidurile finale pentru programele UNC- TAD, Femeia Manager și incubatoare de afaceri Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mij- locii, Mediu de afaceri și Turism (DIMMMAT) a pu- blicat procedurile finale și anexele pentru 3 pro- grame naționale cu finanțare de la bugetul de stat, ce urmează a fi lansate în următoarea perioadă. 1. Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici și mijlocii – lansare septembrie 2015 2. Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehno- logice și de afaceri – lansare august 2015 3. Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderi- lor mici și mijlocii – lansare 3 august 2015 Detalii: http://www.aippimm.ro/categorie/pro- grame/programe-nationale-2015/ • Fermierii pot accesa fonduri europene cu ajutorul unui GAL G.A.L. – Grup de Actiune Locală reprezintă un parteneriat public-privat, cu rolul de a contribui la dezvoltarea zonei unde este înființat respectivul organism. Prin noul PNDR - Programul Național de Dezvol- tare Rurală, bugetul alocat GAL-urilor este aproa- pe dublu, și va ajunge până la 700 de milioane de euro până la finele programului 2014-2020. În momentul de față, în România funcționează 163 de GAL-uri care ocupă o suprafață ce depășește 140.000 km², reprezentând circa 63% din terito- riul eligibil și 58% din populația eligibilă a progra- mului LEADER. În Județul Maramureș sunt active 4 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri): • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi Componență: comune - Bârsana, Budeşti, Giu- leşti, Deseşti, Săpânţa, Ocna Şugatag, Vadu Izei, Sărăsău, Călineşti, Onceşti, Câmpulung la Tisa; oraşe - Cavnic. • Asociaţia Microregională „Mara – Natur” Componenţă: Baia Sprie, Şişeşti, Băiuţ, Dum- brăviţa, Groşi, Lăpuş, Coroieni, Cerneşti, Copalnic Mănăştur, Cupşeni, Coltău, Suciu de Sus, Vima Mică, Recea, Groşii Ţibleşului. • Grupul de Acţiune Locală Maramureş - Vest Componenţă: Ardusat, Ariniş, Asuaju de Sus, Băseşti, Băiţa de Sub Codru, Cicârlău, Fărcaşa, Gârdani, Mireşu Mare, Oarţa de Jos, Pomi (judeţul Satu Mare), Sălsig, Satulung, Tăuţii Măgherăuş, Valea Chioarului. • Grupul de Acțiune Locală Someș - Chioar Componență: Valea Chioarului și Boiu Mare (județul Maramureș), Bălan, Mirșid, Năpradea, Someș-Odorhei (județul Sălaj). Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

×