Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures

1,015 views

Published on

Buletin informativ lunar, destinat mediului de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 1/ Ianuarie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ RAPORTUL privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pentru ROMÂNIA Comisia europeană a publicat cel mai recent raport privind măsurile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV). Raportul prezintă progresele continue realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor MCV și reliefează aspectele care necesită măsuri suplimentare. Prim-vicepreședintele Timmermans a declarat: „În cursul anului trecut, România și românii au dovedit că au voința de a lupta împotriva corupției și de a apăra independența sistemului judiciar. Demonstrațiile în masă împotriva corupției au evidențiat cât de importante sunt aceste probleme pentru cetățenii români. De-a lungul anului trecut, am constatat că sistemul judiciar și parchetul anticorupție au dat dovadă de profesionalism și de angajament, obținând rezultate bune în urmărirea penală a cazurilor de corupție; de asemenea, reformele au fost asumate la nivel intern. Este încurajator să văd că România a continuat să realizeze reforme și că această tendință pozitivă a continuat în 2015. În 2016, aceste eforturi trebuie intensificate și axate pe pre- venirea corupției și pe asigurarea condițiilor necesare pentru ca judecătorii să își poată îndeplini în continuare atribuțiile în mod corespunzător.” Comisia Europeană a anunţat că următorul raport MCV pentru România va fi prezentat, probabil, peste un an, pentru ca România să poată da curs recomandărilor sale şi pentru evalua durabilitatea progreselor. Aceas- tă durabilitate este una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pentru a demonstra că un mecanism precum MCV nu mai este necesar. Prezentul raport analizează anga- jamentul politic global continuu în favoarea unor reforme susținute și respectarea independenței siste- mului judiciar, pentru a evalua cât de profund este ancorată reforma. De asemenea, prezentul raport exa- minează o serie de teste importante care vor avea loc în 2016, menite să demonstreze durabilitatea progreselor. Conform raportului, în ansamblu, sistemul ju- diciar român a continuat să dea dovadă de profesionalism, demonstrându-și inclusiv capa- citatea de adaptare la schimbările im- portante aduse Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală, să depună eforturi în vederea unificării jurisprudenței și să fie pregătit să apere independența sistemului judiciar. Acțiunile întreprinse de principalele instituții judiciare și de autoritățile cu responsabilități în materie de integritate în vederea combaterii corupției la nivel înalt au oferit în continuare rezultate impresionante. Menținerea acestei tendințe este un semn că Ro- mânia realizează progrese durabile în direcția în- deplinirii obiectivelor MCV. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ În același timp, mai multe recomandări din ra- portul privind MCV pe 2015 sunt în continuare va- labile, ceea ce înseamnă că reforma nu se bucură de consensul general necesar pentru ca progresele înregistrate să devină durabile. Independența sistemului judiciar și res- pectarea hotărârilor judecătorești continuă să fie atacate. Parlamentul pune sub semnul între- bării reforma codurilor penale, iar deciziile acestei instituții de a le permite sau nu organelor de urmă- rire penală specializate în combaterea corupției să îi trateze pe parlamentari ca pe orice alți cetățeni nu se bazează nici în prezent pe criterii obiective. S-au adus îmbunătățiri în ceea ce privește măsurile de combatere a corupției generalizate, însă nu la scara necesară pentru soluționarea unei probleme siste- mice, anvergura măsurilor și voința politică aferen- tă fiind insuficiente. Pentru societatea românească, reforma sistemului judiciar și combaterea corupției rămân aspecte importante care pot duce la demonstrații publice de amploare. Consolida- rea procesului de reformă trebuie sprijinită în con- tinuare, pentru ca progresele realizate să devină ireversibile. Comisia salută angajamentul politic asumat de către guvern de a continua reformele și de a combate corupția. Anul 2016 va constitui un test în multe privințe. Măsura în care aspectele legate de integri- tate vor predomina în ceea ce privește nu- mirile în posturi înalte din cadrul sistemu- lui judiciar și controlul la care vor fi supuși candidații la viitoarele alegeri vor constitui indicii-cheie ale terenului câștigat de proce- sul de reforme. Menținerea tendinței favorabile reformelor și obținerea unor rezultate pozitive vor oferi, în egală măsură, indicii de durabilitate. Comisia consideră că procesul de monitorizare în cadrul MCV, oportunitățile oferite de fondurile UE și implicarea constructivă atât a Comisiei însăși, cât și a multor altor state membre continuă să ofere un sprijin prețios pentru consolidarea reformelor în România. Comisia așteaptă cu interes să continue co- laborarea strânsă cu România pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor MCV și a se asigura că autoritățile române dau curs recomandărilor inclu- se în raportul adoptat miercuri, 27 ianuarie 2016. Context La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un meca- nism de cooperare și de verificare pentru a evalua progresele înregistrate în raport cu angajamentele asumate de România în domeniul reformei siste- mului judiciar și al combaterii corupției. Comisia prezintă în mod regulat rapoarte privind progrese- le înregistrate în aceste domenii. Primul raport al Comisiei a fost prezentat la 27 iunie 2007. Rapoartele conțin evaluarea situației de către Comisie și recomandările pe care aceasta le adre- sează autorităților române și sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, care analizează în mod aprofundat fiecare dintre obiec- tivele de referință stabilite în cadrul MCV. Comisia analizează măsurile luate de autoritățile române, bazându-se pe un dialog continuu între autoritățile române și serviciile Comisiei. De ase- menea, rapoartele s-au bazat pe contactele cu statele membre, cu societatea civilă, cu organizații internaționale, cu specialiști independenți și au ținut seama de diverse alte surse. Concluziile Co- misiei și metodologia utilizată în cadrul MCV s-au bucurat în mod constant de un sprijin ferm din partea Consiliului de Miniștri. Raportul MCV anterior a fost publicat la 28 ia- nuarie 2015. Noul raport se referă la perioada scursă de atunci. După toate probabilitățile, ur- mătorul raport oficial va fi prezentat în termen de aproximativ un an. Raportul 2016 privind mă- surile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sis- temului judiciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanismu- lui de cooperare și de verifica- re (MCV) poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/cvm/ docs/com_2016_41_ro.pdf Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Cardul profesional european Asistentele medicale, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție de luni, 18 ianu- arie 2016, cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea. Cardul facilitează libera circulație a profesioniștilor, prin simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale, în toate sta- tele membre UE. Context Cardul profesional european este un certificat electronic, emis în baza unei proceduri pentru recunoașterea calificări- lor armonizate la nivelul UE. Acest card nu înlocuiește procedurile de recunoaștere „tradiționale” pre- văzute în Directiva privind calificările profesio- nale, însă oferă o opțiune avantajoasă pentru profesioniștii care doresc să lucreze, temporar sau permanent, într-o altă țară a UE. Evaluarea calificărilor se realizează în baza nor- melor existente, însă mecanismul de evaluare indivi- duală este simplificat printr-o procedură electronică. Autoritățile din țările de origine vor fi respon- sabile cu verificarea autenticității și valabilității do- cumentelor care atestă calificările, în timp ce noul sistem va garanta prevenirea unor posibile abuzuri: un mecanism de alertă va proteja într-un mod co- respunzător pacienții și consumatorii europeni. Profesioniștii care își doresc să își practice meseria în străinătate pot iniția procedura de recunoaștere a calificărilor prin intermediului Sistemului de informații al pieței unice. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/19012016_ mobilitate_sporita_card_profesional_european_ro.htm • Sprijin pentru stocarea în regim privat a cărnii de porc Începând cu data de 4 ianuarie, au intrat în vigoa- re noile reguli privind sprijinul acordat pentru stocarea în regim privat a cărnii de porc. Măsura are ca scop reducerea presiunii cu care se confruntă operatorii eu- ropeni din sector, ca urmare a embargoului impus de Rusia începând cu februarie 2014. Măsura a fost anunțată în luna septembrie 2015, ca parte a pachetului de sprijin destinat fermierilor europeni, în valoare totală de 500 de milioane de euro. Finanțarea europeană disponibilă este destinată acoperirii costurilor rezultate din stocarea anumitor produse din carne de porc pentru perioade cuprinse între 3 și 5 luni. De asemenea, ea se referă și la produse precum untura – neîncadrată anterior în pachetul de sprijin pentru stocarea în regim privat -, având în vedere volumele mari exportate în trecut către Rusia. Context Sprijinul pentru stocarea în regim privat a cărnii de porc este o măsură de piață cuprinsă în Regu- lamentul 1308/2013 ce permite compensarea unei părți din costurile de stocare, pentru anumite perioa- de. Statele membre trebuie să transmită notificări, de două ori pe săptămână, cu privire la cantitățile stocate. Detalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2334&from=EN • Consultare publică: Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020 Obiectivul consultării este de a colecta opinii- le tuturor părților interesate cu privire la noi nor- me în ce privește energia din surse regenerabile (RED) pentru perioada 2020-2030, prevăzute a fi prezentate înainte de sfârșitul anului 2016. Politica de sustenabilitate bioenergetică, care va face parte, de asemenea, din noul pachet pen- tru energia regenerabilă, va fi tratată într-o con- sultare publică separată. Termen limită: 10 februarie 2016 Grup țintă: Autorități naționale și europene, participanți pe piețele de energie și asociațiile lor, IMM-uri, consumatori de energie, ONG-uri, alte părți interesate relevante, cetățeni. Pentru a contribui la consultare, puteți să completați chestionarul electronic din pagina de internet a Direcției Generale pentru Energie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0dab115d- 0ef4-64b2-34cf-05b47817142f
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Programul Operațional Regional: 200.000 de euro pentru microîntreprinderi în me- diul urban Apelul destinat investițiilor pentru dezvolta- rea microîntreprinderilor, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) urmează a fi lansat în primul trimestru al anului 2016. Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, cu o vechime de funcționare de minim un an, înființate cel mai târziu la 1.01.2015, care au înregistrat pro- fit la 31.12.2015. Investițiile în regiunea București Ilfov nu vor fi finanțate prin această oportunitate. Se finanțează: • Construirea, modernizarea și extinderea spațiului de producție/ prestare servicii; • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; • Achiziționarea de instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de ener- gie, precum și sisteme care utilizează surse rege- nerabile/ alternative de energie pentru eficientiza- rea activităților pentru care se solicită finanțarea (maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului); • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; • Investiții pentru realizarea de website-uri pentru prezentarea activității și produselor proprii și/ sau instrumente de comercializare on-line; • Servicii de consultanță/ asistență legate de proiect (în limita a 7% din valoarea eligibilă). Valoarea eligibilă a proiectului: între 25.000 euro – 200.000 euro. Rata finanțării nerambursabile: 100% din valoarea eligibilă a proiectului. Detalii: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014 • Premiul „Regiunea europeană întreprinză- toare”, ediția 2017 Premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) este o inițiativă a Comitetului Regiunilor care identifică și recompensează regiunile UE care au o strategie antreprenorială de excepție și orientată că- tre viitor, indiferent de dimensiunea, prosperitatea sau competențele specifice ale acestora. Regiunile care prezintă cele mai credibile, mai marcante, mai puternic orientate către viitor și mai promițătoare strategii politice sunt distinse cu titlul REI pentru anul respectiv. Obiectivul acestei inițiative este dublu: - să contribuie la punerea în aplicare a Small Business Act (SBA) în parteneriat; - să demonstreze utilizarea optimă a fondurilor UE și a altor fonduri publice care vizează dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă. Printre principiile SBA se numără: crearea unui mediu propice antreprenorilor, Think Small First (a gândi mai întâi la scară mică), sensibiliza- rea administrațiilor publice la nevoile IMM-urilor și încurajarea IMM-urilor astfel încât acestea să poată beneficia de creșterea piețelor. Eligibilitate: Nu are importanță dacă un teritoriu are competență legislativă sau nu. Pentru fiecare re- giune candidată, juriul REI ține seama de bugetul, provocările structurale sau teritoriale specifice și punctul de pornire din punct de vedere economic. Titlul rămâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succese, cât și celor care, deși în prezent sunt mai rămase în urmă, se angajează să implementeze schimbările necesare pentru a-și dez- volta potențialul antreprenorial. Termenul de depunere a candidaturilor este 18 martie 2016. Website: http://cor.europa.eu/ro/takepart/eer/ Pages/eer.aspx Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×