Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures

638 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures

  1. 1. Anul XIX, Nr. 6/ Iunie 2013 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ NOUL PORTAL DE ACCES UNIC LA TOATE INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE UE DESTINATE IMM-URILOR Lansat luna trecută, noul portal unic dedicat finanțărilor UE oferă acces ușor la informații complete și actu- alizate privind modul în care antreprenorii și IMM-urile pot obține peste 100 de miliarde de euro sub formă de finanțări în cadrul programelor din perioada 2007-2013. Portalul va include informații despre fondurile structurale ale UE, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul social european (FSE). De asemenea, prin acest nou instrument on-line, IMM-urile vor avea acces la o sursă consolidată de informații vitale privind modalitățile de finanțare: garanții, împrumuturi și capital de risc: http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_ro.htm Accesul la finanțare este una dintre cele mai ur- gente probleme cu care se confruntă IMM-urile din Europa. În ultimii doi ani, aproape o treime dintre IMM-urile care au solicitat împrumuturi bancare au fost refuzate sau au obținut în cele din urmă sume mai mici decât cele cerute. Informarea și accesul la finanțările UE sunt mai importante ca niciodată pentru întreprinderi. IMM- urile beneficiază deja de sprijin prin intermediul fondurilor structurale, în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro în perioada 2007-2013. Noul punct de acces unic la instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor: * Informații privind instrumentele financiare disponibile ale UE Portalul oferă informații despre instrumentele fi- nanciare ale UE destinate IMM-urilor, printre care: - Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), - Instrumentul european de microfinanțare Progress, - Instrumentul de partajare a riscurilor (PC7), - Împrumuturile acordate de BEI pentru IMM-uri - Programele operaționale naționale și regionale ale statelor membre de punere în aplicare a obiec- tivelor politicii de coeziune. * Un site internet ușor de utilizat pentru IMM-uri Portalul unic oferă informații detaliate cu privire la modul în care IMM-urile pot să solicite finanțare cu sprijinul UE, prin intermediul uneia dintre cele aproximativ 1.000 de bănci sau instituții financiare partenere. Acest portal unic permite antreprenorilor și în- treprinderilor să găsească finanțări adaptate în funcție de nevoile financiare specifice ale acesto- ra, cum ar fi dimensiunea întreprinderii, tipul de finanțare și scopul investiției. * Accesul la finanțare în regiuni – esențial pentru relansarea creșterii economice Până la sfârșitul anului 2011, în 25 de state membre și regiuni de cooperare transfrontaliere au fost înființate în total 484 de fonduri specifice pentru întreprinderi (împrumuturi, garanții, capital propriu/capital de risc și altele). În perioada 2007-2014, 69,7 de miliarde de euro din FEDER și FSE au fost destinate sprijinirii IMM- urilor, sumă care se ridică la cel puțin 95,4 miliarde de euro dacă se ține cont de cofinanțarea națională. Până la sfârșitul lunii decembrie 2012, instru- mentele financiare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) au reunit aproape 13 miliarde de euro sub formă de garanții și peste 2,3 miliarde de euro sub formă de capital de risc. Peste 200 000 de IMM-uri au beneficiat deja de acest program în întreaga Europă. Portalul se adresează tuturor statelor membre ale UE și țărilor candidate și este disponibil în mai multe limbi ale UE, inclusiv limba română.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2013 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Noua orientare a Politicii Agricole Comune Plățile directe vor fi distribu- ite mai echitabil atât între statele membre, cât și între regiuni și în- tre agricultori, iar „referințele isto- rice” iau sfârșit: • Convergență: re- partizarea bugetului PAC va garanta faptul că niciun stat membru nu primește mai puțin de 75% din media la nivel de Uniune, până în 2019. - Se vor reduce decalajele dintre valorile spri- jinului acordat exploatațiilor: ajutorul la hectar nu va putea coborî sub cota de 60% din media aju- toarelor plătite până în 2019. - Statele membre vor putea acorda ajutoare mai mari pentru „primele hectare” ale unei exploatații, pentru structuri mici și mijlocii. Pentru noile sta- te membre, mecanismul SAPS (plata unică pe suprafață) va putea fi prelungit până în 2020. • Doar agricultorii activi vor putea beneficia de un ajutor pentru venit. • Tinerii agricultori: instalarea tinerilor va fi încurajată prin instituirea unui ajutor suplimentar de 25% pe durata primilor 5 ani, care se va aplica în toate statele membre. Aceste subvenții se vor adă- uga măsurilor în favoarea tinerilor, deja disponibile. • Statele membre vor putea acorda un sprijin mai consistent zonelor defavorizate. Vor pu- tea fi alocate plăți cuplate unui număr limitat de producții, cu o cuplare specifică de 2% pentru pro- teinele vegetale, pentru reducerea dependenței UE de importurile din acest domeniu. Noi mijloace pentru ca agri- cultorii să devină actori cu gre- utate ai lanțului alimentar - Organizațiile profesionale și interprofesionale vor fi încurajate, iar pentru anumite sectoare (lapte, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, cerea- le) se vor institui norme specifice în materie de dreptul concurenței. Acestea vor putea negocia contracte de vânzare în numele propriilor membri, generând astfel un plus de eficacitate. - Cotele de zahăr vor fi eliminate în 2017, con- solidându-se în același timp organizarea sectoru- lui, cu ajutorul unor contracte și acorduri interpro- fesionale obligatorii. - Sistemul drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol va fi înlocuit, începând din 2016, de un mecanism dinamic de gestionare a autorizațiilor de plantare implicând mai mult organizațiile profe- sionale, care va fi aplicabil până 2030, cu o limită de plantare stabilită la 1% din vie pe an. O politică agricolă comună mai verde • „Înverzirea”: 30% din plățile directe vor fi le- gate de respectarea celor trei practici agricole benefice pentru mediu: diversificarea culturilor, menținerea pajiștilor permanente și conservarea a 5% și apoi a 7% din zonele de interes ecologic, începând din 2018 sau de alte măsuri considerante cel puțin echivalente. Parlamentul European, Consiliul de Miniștri al UE și Comisia Europeană au ajuns la un acord privind o reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013. Acest acord va conduce la schimbări profunde: plăți directe mai echitabile și mai verzi, consolida- rea poziției agricultorilor în cadrul lanțului alimentar și asigurarea unei mai mari eficacități și transparențe a PAC. Aceste decizii constituie un răspuns ferm al UE în fața provocărilor legate de securi- tatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Toate elementele reformei se vor aplica de la 1 ianuarie 2014, cu excepția noii structuri a plăților directe (plăți „verzi”, sprijin suplimentar pentru tineri etc.), care va intra în vigoare începând din 2015, pentru a da timp statelor membre să-i informeze pe agricultori în legătură cu noua PAC și să-și adapteze sistemele informatice de gestionare a PAC. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2013 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia a adoptat proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 în valoare de 142,01 miliarde EUR în credite de angajament și de 135,9 miliarde EUR în credite de plată. Proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 prezintă o creștere de 3,3% a angajamentelor în do- meniul „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, deoarece resursele reduse ale UE trebuie să se concentreze pe măsuri de com- batere a șomajului și de generare a creșterii economice. Printre aceste măsuri se numără: - Orizont 2020 — noul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare (aproximativ 9 miliarde EUR), - Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (3,6 miliarde EUR), - Mecanismul Conectarea Europei (aproape 2 miliarde EUR) și - Măsuri de sprijin pentru întreprinderile eu- ropene, în special pentru întreprinderile mici și mij- locii (IMM-uri). Vorbind în termeni comparativi... Proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 reprezintă 1,05% din VNB al UE în angajamente (față de 1,15% în bugetul pentru 2013) și 1,01% din aces- ta în plăți (1,1% în 2013). Cu alte cuvinte, având în vedere că proiectul de buget pentru 2014 este echiva- lent cu un procent mai mic din bogăția anuală gene- rată de statele membre, acesta reprezintă o reducere semnificativă atât în termeni absoluți, cât și relativi. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/news/27062013_proiect_buget_ue_ro.htm • Noi plafoane tarifare mai mici pentru servici- ile de roaming De la 1 iulie 2013, regulamentul Uniunii Europene privind serviciile de roaming prevede scăderea cu 36% a plafoanelor tarifare pentru transferul de date, devenind astfel mult mai ieftin să se utili- zeze hărți, să se vizioneze materiale video, să se ve- rifice adresa de poștă electronică și să se actualizeze rețelele de socializare atunci când se călătorește pe teritoriul UE, inclusiv Croația, care aderă la UE în la 1 iulie 2013. Noile plafoane tarifare: - Descărcarea de date sau navigarea pe in- ternet — 45 eurocenți/megabyte (MB) (tarif perce- put pe kilobyte utilizat) + TVA. (o reducere de 36% în comparație cu 2012). - Efectuarea de apeluri — 24 de eurocenți/minut + TVA (o reducere de 17% în comparație cu 2012) - Primirea unui apel — 7 eurocenți/minut + TVA (o reducere de 12,5% în comparație cu 2012) - Trimiterea unui mesaj text — 8 eurocenți + TVA (o reducere de 11% în comparație cu 2012) • Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice Proiectul de directivă propune instituirea unui standard european de facturare electronică, care se speră că va îmbunătăți interoperabilitatea între di- ferite sisteme de facturare electronică, în principal cele naționale. Scopul său este de a elimina incertitudinea juridi- că, complexitatea excesivă și costurile de funcționare suplimentare pentru operatorii economici care, în prezent, trebuie să utilizeze diferite facturi electroni- ce în statele membre. Acest act legislativ va contri- bui, de asemenea, la stimularea adoptării facturării electronice în Europa, care rămâne la un nivel foarte scăzut, reprezentând numai 4-15% dintre toate fac- turile transmise. Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Trecerea la achizițiile publice electronice, în special la facturarea electro- nică, poate să genereze economii semnificative și să faciliteze activitatea atât pentru guverne, cât și pen- tru mii de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul pieței interne. Trecerea de la documentele pe hârtie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-50 de euro la 1 euro.” Mai multe informații: http://ec.europa.eu/roma- nia/news/26062013_facturare_electronica_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Incubatorul de afaceri Str. Melodiei 2, Baia Mare; tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; e-mail: bic@bic.cdimm.org Spaţii pentru închiriere; consultanţă; instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, pază, parcare păzită. Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Schema de ajutor de minimis pentru IMM- urile care derulează investiții Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor mici și mijlocii prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Acțiuni generale, sub forma de sume neram- bursabile, în procent de 100% din valoarea tota- lă a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul în- treprinderilor care desfășoară activitate în dome- niul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Cheltuieli eligibile: - realizarea de construcții noi industriale, pen- tru învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și agre- ment, destinate desfășurării activității pentru care s-a solicitat finanțare; - achiziția de construcții industriale, etc; - echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru; - aparate și instalații de măsurare, control și reglare; - mijloace de transport neînmatriculabile, pen- tru susținerea activității întreprinderii; - echipamente IT. Câteva condiții de eligibilitate: Beneficiarul se angajează ca până la finalizarea investiției să creeze și să mențină pe o perioadă de minimum 3 ani: - 5 locuri de muncă, din care cel puțin 2 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut con- tract individual de muncă în ultimele 3 luni (ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv); - 7 locuri de muncă, din care cel puțin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut con- tract individual de muncă în ultimele 3 luni (ajutor de minimis peste 100.000 euro). Termen depunere: 31.10.2013 Detalii: Hotărârea de Guvern 274/2013, cu anexele și procedurile de aplicare • Fondul ONG în România: Componenta 1 – Implicare Componenta “Implicare” este structurată în trei subcomponente: - 1.1 Subcomponenta 1.1 “Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară” susține initiativele organizațiilor neguvernamenta- le care își propun creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor și care îmbunătățesc dezvoltarea comunitățlor și a politicilor publice prin cetățenie activă. - 1.2 Subcomponenta 1.2 “Voluntariat” susține inițiativele care aduc o contribuție impor- tantă în comunitate, oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare. - 1.3 Subcomponenta 1.3 “Încurajarea valorilor democratice” susține inițiativele care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului. Alocări financiare • Granturi mici: între 5.000 și 35.000 de euro și durata de implementare de la 6 la 18 luni; • Granturi medii: între 35.001 și 75.000 de euro și durata de implementare de la 6 la 28 luni. • Granturi mari: între 75.001 și 250.000 de euro și durata de implementare de la 12 la 28 luni. (Numai penru Subcomponenta 1.3) Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90% din totalul costu- rilor eligibile ale proiectului. Cofinanțarea va putea fi adusă în bani sau sub forma de contribuție în natură. Contribuția în na- tură poate fi doar sub forma de muncă voluntară și poate reprezenta maxim 50% din cofinanțarea cerută pentru proiect. Termen limită: 5.08.2013 Mai multe informații: http://www.fdsc.ro/

×