Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures

689 views

Published on

Informatii europene si pentru mediul de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 10/ Octombrie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PROGRAMUL DE LUCRU al COMISIEI EUROPENE pentru 2017 Comisia Juncker a prezentat pe 25 octombrie, cel de al treilea program de lucru anual - Programul de lucru pentru anul 2017 ”Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără”. Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul următor se axează în mod clar asupra realizării celor 10 priorități din Orientările politice prezentate în 2014, pentru a aborda cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa în prezent. Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Ne concentrăm asupra lucrurilor care contează cu ade- vărat și asupra unor acțiuni concrete care îmbunătățesc viața oamenilor. Cu ocazia celei de a 60-a aniver- sări a Tratatelor de la Roma care va avea loc în luna martie a anului viitor, trebuie să ne unim în jurul unei agende pozitive. Despre asta este vorba în programul de lucru al Comisiei. În cursul săptămânilor viitoare voi selecta – împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul – o serie de inițiative de importanță politică majoră cărora ar trebui să li se acorde un tratament prioritar în procesul legislativ ce se va derula în lunile următoare. Aceasta este Europa care își onorează angajamentele.” Programul de lucru pentru 2017 propune 21 de inițiative-cheie, precum și 18 noi propuneri REFIT (The Commission’s Regulatory Fitness and Perfor- mance - Programul privind o reglementare adecvată și funcțională) de îmbunătățire a calității legislației UE în vigoare și de garantare a faptului că normele europene sunt adecvate scopului. Pentru a asigura că accentul va fi pus pe obținerea de rezultate, programul de lucru al Comisiei identi- fică 34 de propuneri pendinte prioritare care au fost prezentate în ultimii doi ani și a căror adoptare ra- pidă de către Parlamentul European și de Consiliu poate avea un impact tangibil pe teren. Activitatea referitoare la cele 10 priorități va fi con- tinuată prin cele 21 de inițiative noi: Prioritatea 1 ”Locuri de muncă, creștere și investiții”. Pentru a stimula crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile, vor fi pro- puse: o Inițiativă pentru tineret, un Plan de acțiune privind punerea în aplicare a economiei circulare, precum și un Nou cadru financiar multianual. Prioritatea 2 ”Piața unică digitală”. Va fi efectuată o evaluare la jumătatea perioadei a pieței unice digitale. Prioritatea 3 ”Uniunea energiei și schim- bările climatice”. Va fi pusă în aplicare Strategia privind uniunea energetică, cu accent asupra vehi- culelor și a mobilității cu emisii scăzute. Prioritatea 4 ”Piața internă”. Va fi construită o piață internă mai aprofundată și mai echitabi- lă, implementându-se Strategia privind piața uni- că, Strategia spațială pentru Europa și Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital, precum și prin prezentarea de propuneri pentru o impozi- tare mai echitabilă a societăților. Prioritatea 5 ”Uniunea economică și mo- netară”. Vor fi prezentate idei pentru o reformă a UE 27 și pentru consolidarea uniunii economice și monetare, precum și pentru un Pilon european al drepturilor sociale. Prioritatea 6 ”Acordul de liber schimb UE- SUA”. Va fi pusă în aplicare Strategia privind comerțul pentru toți și vor fi continuate negocierile comerciale cu partenerii UE, consolidând totodată instrumentele UE de apărare comercială. Prioritatea 7 ”Justiție și drepturi funda- mentale”. Se vor adopta măsuri pentru o uniune a securității menită să combată terorismul și nor- me privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Prioritatea 8 ”Migrație”. Vor fi îndeplinite obiec- tivele Agendei europene privind migrația.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Prioritatea 9 ”UE ca actor global”. Pentru a consolida rolul Europei de actor global, vor fi prezentate un Plan de acțiune european în domeniul apărării, care include un Fond european al apărării, iar Comisia și Înaltul Reprezentant vor adopta o Strategie a UE pentru Siria și vor pune în aplicare Strategia globală a UE și Partene- riatul Africa-UE. Prioritatea 10 ”Schimbări democratice”. Vor fi adaptate legile în vigoare la dispozițiile tratatelor privind actele delegate și cele de punere în aplicare și va fi evaluată legitimitatea democratică a procedurilor în vigoare pentru adoptarea anumitor acte din legislația secundară a UE. În cele din urmă, ne vom intensifica eforturile pentru a asigura respectarea legislației UE. Cum este acest program de lucru comparativ cu programele din anii anteriori? În cursul mandatului precedent, 2009-2014, Comisia a propus în me- die peste 130 de noi inițiative în cadrul fiecărui program de lucru anual. Comisia Juncker are o abordare diferită. În primul program de lucru, pentru 2015, au fost prezentate doar 23 de noi inițiative, iar în cel pen- tru 2016 au fost prezentate tot 23 de noi inițiative. Programul de lucru pentru 2017 conține 21 de inițiative-cheie, ceea ce reflectă prioritatea acordată pentru acest an adoptării și punerii în aplicare a propunerilor aflate deja în discuție din anii anteriori. Ce este programul REFIT? REFIT este programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională. Obiectivul acestuia este de a evalua legislația actuală a UE pentru a se asigura faptul că aceasta corespunde în continuare obiectivului urmărit și conduce la rezultatele dorite. Programul vizează menținerea corpului legislativ al UE flexibil și sănătos, eliminarea poverilor inutile și adaptarea legislației existente fără a compromite obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de politici. Programul de lucru pentru 2017 conține 18 noi inițiative REFIT în cadrul cărora, pe baza unor evaluări aprofundate, Comisia va propune actualizarea și îmbunătățirea legislației în vigoare, astfel încât aceasta să con- tinue să își atingă obiectivele cu eficacitate și fără poveri nejustificate; printre acestea se numără îmbunătățirea transparenței și reducerea taxelor în cazul plăților transfrontaliere, în special al plăților efectuate dinspre și înspre state membre din afara zonei euro, sau îmbunătățirea funcționării și utilizării Sistemului de informații Schengen în domeniul gestionării frontierelor. În cazul în care se referă în mod direct la inițiativele-cheie, cum ar fi revi- zuirea legislației privind protecția datelor online și asigurarea respectării reglementărilor în materie de mediu, acțiunile REFIT sunt incluse în anexa I la programul de lucru. Pentru identificarea priorităților REFIT, Comisia a ținut seama și de opiniile Platformei REFIT. Ce este Platforma REFIT? Comisia a instituit un grup de experți la nivel înalt care reunește reprezentanți ai statelor membre, ai organelor consultative, ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru a obține consiliere cu privire la modalitățile de creștere a eficienței și eficacității legislației UE, prin reducerea costurilor și a poverilor fără a submina obiectivele de politică. Până în prezent, Platforma REFIT a adoptat 22 de opinii într-o gamă largă de domenii de reglementare ale UE, printre care și confidențialitatea și comunicațiile electronice, reglementarea substanțelor chimice, serviciile financiare, sănătatea și siguranța alimentară, politica agricolă comună, politica de coeziune și taxa pe valoarea adăugată. Tabloul de bord REFIT prezintă modul în care Comisia va da curs opiniilor Platformei REFIT. Elaborarea de către Comisie a Programului de lucru pentru 2017 a fost îmbogățită prin consultări cu Parlamentul European și cu Consiliul în contextul noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, precum și pe baza scrisorii de intenție trimise de către președintele Juncker și de către prim-vicepreședintele Timmermans la 14 septembrie, în urma discursului președintelui privind starea Uniunii Europene. Este nevoie ca programul de lucru să fie aprobat de Parlamentul European și de Consiliu? În săptămânile viitoare, Comisia va colabora cu Parlamentul European și Consiliul pentru a ajunge la un acord între cei trei președinți cu privire la o declarație comună care va stabili obiectivele și prioritățile generale pentru anul 2017 și va identifica propunerile care merită un tratament prioritar în cadrul procesului legislativ. Detalii găsiți în Comunicatul de presă: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_ro.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Agenda Urbană: noi surse de informare la dispoziția orașelor europene Comisia Europeană a lansat miercuri, 12 octom- brie, un nou portal online dedicat orașelor pentru a promova schimbul de bune practici și dezvoltarea strategiilor urbane. Ca răspuns la nevoia exprimată de numeroase orașe în cadrul Agendei Urbane a UE, noul portal ofe- ră informații actualizate despre politicile UE precum adaptarea la schimbările climatice, mobilitate sau economia circulară, politici cu impact direct asupra orașelor și zonelor urbane. Portalul oferă, de asemenea, informații clare des- pre oportunitățile de utilizare a instrumentelor financiare, precum și despre evenimente legate de dezvoltarea urbană. Acest nou portal va ajuta orașele să facă față unor provocări precum nevoia asigurării de locuințe, eficiența energetică sau accesibilitate, prin utilizarea pe cât de mult posibil a oportunităților oferite de finanțarea din fonduri europene. Mai mult, noua Platformă urbană de informații, găzduită de Centrul de informare pentru politici terito- riale, ce este administrat de Centrul Comun de Cerce- tare, oferă un punct unic de acces către indicato- rii comuni privind situația actuală și tendințele din peste 800 de zone urbane europene – în ceea ce privește aspectul demografic, dezvoltarea econo- mică sau accesul la servicii, de exemplu. Această bază de date va permite autorităților urbane și părților in- teresate să compare informații, să fixeze puncte de referință și să monitorizeze, acesta fiind de altfel unul dintre obiectivele Agendei Urbane. Portalul dedicat orașelor: https://ec.europa. eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities • Noi oportunități de finanțare pentru IMM- urile din România Comisia Europeană salută semnarea pe 20 oc- tombrie, a acordului de finanțare dintre Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și Guvernul României, acesta fiind primul pas în implementa- rea inițiativei pentru IMM-uri. Programul are alocate 100 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regiona- lă (FEDR), dar se estimează că, în combinație cu resurse adiționale de la Grupul BEI și programul Orizont 2020, acesta va mobiliza aproape 580 de milioane de euro constând în noi credite pentru IMM-urile românești și firmele nou înființate. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/20102016_ noi_oportunitati_finantare_immuri_romanesti_ro.htm • Buget record în 2017 pentru programul european Erasmus + Comisia Europeană a publicat joi, 20 octom- brie, apelul de propuneri de proiecte aferent anului 2017 pentru Erasmus +, programul Uniunii Euro- pene de educație, formare, tineret și sport. Comparativ cu 2016, au fost alocate fonduri suplimentare în valoare totală de 300 de mi- lioane de euro, majorare ce reprezintă o creștere bugetară record, față de primul an al programului Erasmus+ (2014). De acești bani vor beneficia studenții Eras- mus, dar și profesorii, ucenicii, voluntarii și tinerii implicați în proiecte sportive, fi- ind sprijinite totodată și colaborările dintre instituțiile de învățământ, organizații de ti- neret și întreprinderi. Cu toate acestea, ca și în 2016, se va acorda prioritate proiectelor de promovare a incluziunii sociale. Astfel, înce- pând cu data de 20 septembrie 2016, organizațiile și părțile interesate care doresc să solicite fonduri pot începe să își pregătească cererile de grant. Fondurile disponibile pentru anul 2017 vor fi, de asemenea, utilizate pentru punerea în funcțiune a Corpului european de solidaritate, intenție anunțată cu același prilej. Detalii: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/updates/20161020-erasmus-plus-call-and-guide_ro ȘTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Se depun proiectele pentru apelul „Profesori motivați în școli defavorizate” Apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defa- vorizate” are o alocare de 25 milioane euro prin Pro- gramul Operațional Capital Uman (POCU). Apelul de proiecte se adresează cadrelor didac- tice, personalului de sprijin, managerilor școlari din școlile defavorizate și personalului partenerilor so- ciali din clasele cu forme de predare atipice, care doresc să participe la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru a preda în școli defavorizate și/sau în forme atipice de predare, respectiv clase sau grupe înființate în spitale, în centre de reeducare/penitenciare pentru minori, la domiciliul copiilor bolnavi/cu dizabilități și alte forme recunoscute prin lege. Durata proiectului: Perioada de implementare a pro- iectelor este de maximum 30 de luni, în interiorul cărora trebuie cuprinse obligatoriu patru semestre școlare. În cadrul acestui apel pot fi finanțate două ti- puri de proiecte: - Proiecte mari (care includ minimum 300 de per- soane din grupul țintă, din aceeași categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maximă de 1.500.000 euro. - Proiecte mici (care includ minimum 90 de per- soane din grupul țintă, din aceeași categorie de regi- une) cu o valoare maximă de 450.000 euro. Termen de depunere: 15 noiembrie 2016 Website-ul POCU: http://www.fonduri-ue.ro/ pocu-2014 • Programul „Diaspora Start-up” Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Minis- terul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pen- tru Relația cu Românii de Pretutindeni, deschid astăzi, 12 octombrie 2016, apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Progra- mul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. În prima etapă, administratorii de schemă de an- treprenoriat depun propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor în țară. Entitățile care intră în parteneriat pentru crea- rea administratorilor de schemă de antreprenoriat pot fi: furnizori de Formare Profesională Continuă autorizați, publici și privați; organizații sindicale și patronate; membri ai Comitetelor Sectoriale și Co- mitete Sectoriale cu personalitate juridică; autorități ale administrației publice locale (unități administrativ- teritoriale); asociații profesionale; camere de comerț și industrie; ONG-uri; universități; Ministerul Econo- miei, Comerțului și Mediului de Afaceri și instituții/ agenții/ organizații subordonate/ coordonate de aces- ta; parteneriate între categoriile mai sus menționate. În cea de-a doua etapă, cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o companie, pot acce- sa fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e-learning, prin intermediul administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt eligibili cetățenii ro- mâni cu vârsta minimă de 18 ani, care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în România. Termenul de depunere: 29 noiembrie 2016. Detalii despre program: http://www.fonduri- ue.ro/presa/noutati/2080-programul-diaspora- start-up-se-deschide-apelul-pentru-propuneri-de- scheme-de-grant Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2016

×