Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal feb2014 ed maramures

397 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal feb2014 ed maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 2/ Februarie 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PREVIZIUNILE ECONOMICE INDICĂ O REDRESARE Previziunile de iarnă ale Comisiei Europene anunță continuarea redresării economice în majoritatea statelor membre și în UE în ansamblul său. După ieșirea din recesiune în primăvara anului 2013 și trei trimestre consecutive de redresare ușoară, previziunile indică o majorare moderată a creșterii economice. După o creștere a PIB-ului real de 1,5% în UE și 1,2% în zona euro în 2014, se preconizează că acti- vitatea se va intensifica în 2015, atingând 2,0% în UE și, respectiv, 1,8% în zona euro. Aceste cifre re- prezintă fiecare o revizuire în sens crescător de 0,1 puncte procentuale în comparație cu previziunile din toamna anului 2013. Previziunile se bazează în continuare pe premisa că punerea în aplicare a măsurilor convenite de politică la nivelul UE și al statelor membre susține îmbunătățirea atât a climatului de încredere, cât și a condițiilor financiare și promovează adaptarea economică necesară în statele membre, prin sporirea potențialul de creștere al acestora. În ceea ce privește România, Comisia Euro- peană a îmbunătăţit pre- viziunile pentru creşterea economică la 2,3% în 2014 și 2,5% în 2015, faţă de 2,1% în 2014 şi 2,4% în 2015, cum se progno- zase cu prilejul previziuni- lor de toamnă. Inflația medie anuală în România va descrește de la 3,2% în 2013, la 2,4% în 2014. În 2015, o refacere graduală în cererea in- ternă ar urma să se reflecte într-o inflație mai mare, de 3,4%. Deficitul bugetar se estimează că va fi de 2,2% din PIB în 2014, față de 2% cât era estimat în toamnă. În 2015, deficitul ar continua să scadă la 1,8%, pe fondul accelerării din activitatea eco- nomică și a stabilității. Datoria publică ar urma să atingă vârful în 2014, la 39,3% din PIB, după ce a fost în 2013 de 38,3%, și să scadă în 2015 la 39,2%. Deficitul de cont curent a scăzut la 1% în 2013, față de 1,2% estimat anterior, dar ar urma să crească la 1,2% în 2014 și la 1,6% în 2015. Rata șomajului a crescut la 7,2% în 2013, ar urma să rămână la același nivel în 2014 și să sca- dă la 7,1% în 2015, datorită mai multor măsuri, printre care și cele referitoare la stimularea anga- jărilor în rândul tinerilor. Conform previziunilor, principalele riscuri bu- getare din România se referă la existența unei creșteri mai puțin bazată pe colectarea de taxe și impozite, o cerere internă slabă, reducerea contro- lului asupra cheltuielilor și progresele limitate în re- structurarea întreprinderilor de stat, care ar putea duce la apariția de noi presiuni asupra bugetului. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_fo- recast_en.htm
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ UN NOU PROIECT DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA - UCRAINA Scopul acestui nou proiect de cooperare România - Ucraina este dezvoltarea socio – economică în regiunea Carpatica prin promovarea cooperă- rii între întreprinderile mici și mijlocii, crearea unui climat favorabil dezvoltării investițiilor în regiunea transfrontalieră România – Ucraina și îmbunătățirea imaginii regiunii prin cooperare transfrontalieră. Principalele activități: 1. Evaluarea potențialului de investiții al IMM-urilor din regiunea Carpatica prin realiza- rea unui sondaj și a unei cercetări în cele două zone. 2. Dezvoltarea abilităților și a nivelului cunoștințelor în rândul reprezentanților secto- rului public și IMM-urilor prin organizarea unei sesiuni de instruire în domeniile: • inovare și dezvoltarea investițiilor, • modalități de atragere a investitorilor, • stabilirea priorităților pentru investiții, • cooperare cu investitori. 3. Crearea unui cadru comun de schimb de informații și a unei imagini pozitive a regiunii Car- patica pe piețele internaționale. 4. Creșterea competitivității, investițiilor și activităților de inovare în regiunea Carpatica, prin organizarea unui Forum Internațional de Investiții. Rezultatele preconizate ale proiectului: 2 conferințe (60 participanți); cercetare analitică (România și Ucraina); cercetare sociologică (200 respondenți din Romania și Ucraina); sesiune de in- struire (4 module); workshop (40 participanți); baza de date; ghid de bune practici; broșura de prezentare pentru potențiali investitori; harta privind potențialul de investiții; catalog privind propunerile de investiții în regiune; Forum Internațional de Investiții. Prima întâlnire a echipelor de proiect a avut loc în ianuarie 2014, la Ivano Frankivsk, prilej cu care au fost stabilite Comitetul de coordonare al proiectului și detaliile privind calendarul și activitățile proiectului. Conferința de lansare a proiectului de cooperare transfrontalieră a avut loc tot la Ivano Frankivsk, la finalul lunii februarie 2014 și a reunit pe lângă echi- pele de proiect, reprezentanți ai administrației locale din regiunea Ivano Frankivsk și județul Maramureș, precum și reprezentanți ai mediului economic din cele două zone de graniță. În cadrul evenimentului a fost prezentat potențialul investițional pentru Ivano Frankivsk și respectiv, pentru Maramureș, cu accent pe energia regenerabilă. Mai mulți întreprinzători ucrainieni și un reprezentant al mediului de afaceri din Baia Mare și-au prezentat afacerile și oportunități de cooperare bilaterală. Întâlnirea a constituit și un bun prilej de reafir- mare a disponibilității de colaborare între cele două zone de graniță, care să contribuie la depășirea dificultăților economice cauzate de actuala situație din Ucraina. Website-ul proiectului: http://roua.cdimm.org/ Fundația CDIMM Maramureș a demarat, începând cu 1 ianuarie 2014, proiectul ”Promovarea oportunităților de investiții, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfronta- liere în Regiunea Carpatica”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ENPI de cooperare transfrontalieră HU-SK-RO-UA. Coordonatorul proiectului este Asociația de Dezvoltare Economică din Ivano Frankivsk (Ucraiana), iar Fundația CDIMM Maramureș este partener în proiect împreună cu Departamentul pentru Re- forme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației regionale de stat Ivano Frankivsk (Ucraina). Proiectul se va derula pe parcursul a 20 de luni (până în septembrie 2015) și are ca grup țintă în- treprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), instituții publice locale și județene, precum și potențiali investitori din Regiunea Ivano Frankivsk (Ucraina) și județul Maramureș (România).
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Centrul european de combatere a crimi- nalității informatice — la un an de la înființare În primul său an de existență, Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3) a acor- dat asistență pentru coordonarea a 19 de operațiuni majore în domeniul criminalității informatice. Au fost încheiate două mari investigații internaționale (Ransom și Ransom II) legate de un tip de program malware care blochează compute- rul atacat, acuzând victima că a vizitat site-uri de internet ilegale conținând materiale pornografice cu minori sau că a desfășurat alte activități ilegale. In- fractorii solicită plata unei „amenzi” în schimbul de- blocării calculatorului, dând impresia că programul provine de la un organism legitim de aplicare a legii. EC3 a sprijinit, de asemenea, mai multe inițiative internaționale în domeniul neutraliză- rii rețelelor botnet, precum și al combaterii și in- vestigării forumurilor ilegale și atacurilor malware lansate împotriva instituțiilor financiare, cum ar fi recenta neutralizare a rețelei botnet ZeroAccess în colaborare cu Microsoft și cu unități de combate- rea a criminalității de înaltă tehnologie din cadrul poliției federale germane și din Țările de Jos, Leto- nia, Luxemburg și Elveția. EC3 este angajat în multe operațiuni și investigații comune vizând producția și distribuția de materiale pornografice cu minori pe diferite platforme de internet, cum ar fi și cazurile de „sex- tortion”. Sextortion este denumirea dată situației în care autorii abuzurilor asupra copiilor obțin ac- ces la imagini inadecvate ale minorilor, pe care le utilizează pentru a constrânge victimele să efectu- eze și alte acte sau le transmit familiei și prieteni- lor victimei. Mai multe informații: http://europa.eu/ra- pid/press-release_IP-14-129_ro.htm • Comisia Europeană publică un studiu privind integrarea cetățenilor mobili din UE în șase orașe Un nou studiu independent privind impactul dreptului la libera circulație pe teritoriul UE se con- centrează pe șase orașe europene, alese pe crite- riul componenței multinaționale a populației lor: Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga și Torino. Studiul subliniază următoarele provocări: - Cetățenii mobili sunt de cele mai multe ori s u p r a c a l i f i c a ț i comparativ cu resortisanții (ocu- pând locuri de muncă sub nivelul lor de calificare), ceea ce ar putea implica o irosire a competențelor, atenuând benefi- ciile potențiale ale mobilității în interi- orul UE; - în unele cazuri s-au identificat diferențe salariale între resortisanți și cetățenii UE mo- bili (care, cel mai adesea, câștigă mai puțin), deși dovezile sunt destul de restrânse; - cetățenii mobili nu beneficiază întotdeauna de aceleași oportunități în ceea ce privește locuințele și incluziunea copiilor în școli, deși sunt încadrați în muncă și plătesc taxe și impozite. • Ziua egalității salariale - 28 februarie Conform ultimelor statistici publicate de Comi- sia Europeană, femeile din Europa lucrează în con- tinuare 59 de zile „gratis”. Diferențele salariale între bărbați și femei - diferența medie între venitul orar al femeilor și al bărbaților la nivelul întregii economii - nu s-au schimbat aproape deloc în ultimii ani, rămânând în continuare la aproximativ 16% (ca și în anul pre- cedent, acestea se află la 16,4%). Se poate remarca o tendință descrescătoare continuă în țări precum Danemarca, Republica Cehă, Austria, Olanda și Cipru, în timp ce alte țări (Polonia, Lituania) au inversat tendința lor descres- cătoare în 2012. În unele țări, și anume Ungaria, Portugalia, Esto- nia, Bulgaria, Ir- landa și Spania, diferențele salari- ale între bărbați și femei au crescut în ultimii ani.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • S-au lansat programele de finanțare pentru tinerii întreprinzători și femeile manager Din 10 martie 2014, a început înscrierea online în 2 programe de sprijinire a IMM-urilor finanțate de la bugetul de stat, dedicate tinerilor întreprinzatori și fe- meilor manager. Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri are un buget total de 21 de milioane de lei și oferă finanțări nerambursabile de până la 10.000 de euro (echivalen- tul în lei). Tinerii antreprenori trebuie să contribuie cu cel puțin 50% din valoarea proiectului, însă dispun și de alte facilități, prin același program. Astfel, ei pot contracta credite de până la 80.000 de euro, garantate în proporție de până la 80% prin Fondul Național de Garantare al Creditelor pentru În- treprinderi Mici și Mijlocii. De asemenea, beneficiarii vor fi scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru veniturile a maxim patru salariați, angajați pe perioada nedeter- minată. Pe site-ul oficial AIPPIMM s-a dat startul la înscrieri si pentru Programul Național “Femeia manager”. Acesta are un buget de 500.000 de lei și oferă finanțări de până la 41.500 lei/beneficiar. Valoarea ajutorului este de ma- xim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Mai multe informații: http://www.aippimm. ro/categorie/programe/ • Granturi SEE: Programul de burse și co- operare inter-instituțională în domeniul învățământului superior Scopul programului: sprijinirea studenților din orice ciclu de studiu și a personalului din universitățile românești pentru a realiza mobilități transnationale în Norvegia, Liechtenstein și Islanda (statele donatoare). De asemenea, vor fi finanțate și mobilitățile în România ale studenților și ale personalului din instituțiile de învățământ superior din cele trei țări, dar și proiecte de cooperare între universitățile din România și statele donatoare în vederea întăririi relațiilor de cooperare academică dintre țări. Tipuri de proiecte finanțate: • Vizite pregătitoare; • Proiecte de mobilitate (studenți, personal di- dactic și nedidactic din universități); • Proiecte de cooperare inter-instituțională. Buget disponibil: • 41.000 euro pentru Măsura 1 (Vizite pregă- titoare); • 1.400.000 euro pentru Măsura 2 (Proiecte de mobilitate pentru studenți și personal); • 450.000 euro pentru Măsura 3 (Proiecte de cooperare interinstituțională). Pentru vizite pregătitoare și proiecte de mobili- tate, grantul alocat prin Program va fi de 100% din totalul costurilor eligibile. Pentruproiecteledecooperareinter-instituțională grantul alocat va fi de maximum 90% din totalul costurilor eligibile, restul va fi asigurat de consorțiu cu titlu de cofinanțare. Termene-limită Formularul de candidatură completat se va tri- mite obligatoriu în variantă electronică la adresa see-burse@anpcdefp.ro tehnoredactat în limba en- gleză: - până pe 31.03.2014, ora 22 - pentru Proiec- te de Mobilitate și Proiecte de Cooperare Inter- Instituțională; Candidaturile pentru Vizite Pregătitoare au re- gim de rolling deadline, dar vor respecta trimiterea cu cel puțin 6 săptămâni înainte de perioada vizitei. Mai multe informații: http://www.see-burse.ro/

×