Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures

1,288 views

Published on

Publicatie lunara, cu informatii europene.

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 3/ Martie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ 74 milioane de euro fonduri europene pentru îmbunătățirea POLITICILOR URBANE Programul de Cooperare Teritorială Europeană Urbact III, lansat la Bruxelles în data de 16 martie în prezența comisarului european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, își propune pentru perioada 2014 - 2020 să sprijine cooperarea și schimburile de experiență dintre orașe în ce privește cercetarea- inovarea, protecția mediului, crearea de locuri de muncă și incluziunea socială. Peste două treimi din populația Europei trăiește la oraș. Redresarea economică depinde așadar de ca- pacitatea orașelor de a rezolva probleme precum șomajul, combaterea sărăciei sau utilizarea eficientă a resurselor. Pentru a răspunde acestor necesități, cel puțin 50% din resursele Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) vor fi investite în zonele urbane. URBACT III va permite orașelor europene să colaboreze pentru a găsi răspunsuri comune la problemele urbane și a face schimb de bune practici și soluții. Pentru următorii 7 ani, programul URBACT III be- neficiază de o contribuție de peste 74 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și acoperă toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, pre- cum și cele două țări par- tenere, Norvegia și Elveția. Primul apel de proiecte din cadrul Programului URBACT III va fi lansat la sfârșitul lunii martie. URBACT III este singurul program interregional care a avut o creștere a bugetului cu 40%. Programul URBACT are o abordare ciclică: UR- BACT II a început în 2007 și a inclus până acum 3 apeluri de proiecte, fiecare dintre ele pe durata de doi sau trei ani. URBACT II se va încheia în iunie 2015, în timp ce URBACT III a fost deja lansat. Programul URBACT III are la bază patru obiec- tive principale: - îmbunătățirea capacității de punere în aplicare a politicilor; - elaborarea politicilor; - implementarea politicilor; - consolidarea și schimbul de cunoștințe. URBACT III va permite instruirea și schimbul de bune practici dintre fac- tori de decizie politici, funcționari și alte per- soane implicate în co- munitate, contribuind la îmbunătățirea planificării și implementării abordă- rilor urbane integrate în orașele europene. În cadrul noului program URBACT III, vor fi 3 tipuri de intervenții: - schimbul transnațional; - consolidarea capacității; - capitalizarea & diseminarea. Activitatea de bază va rămâne schimbul transnațional între orașe, realizat prin planifi- carea acțiunilor din cadrul rețelelor, prin elabora- rea de strategii de dezvoltare urbană durabilă. Al doilea instrument dezvoltat în URBACT III este reprezentat de rețelele de transfer. În timp ce în cadrul URBACT II au fost încurajate orașele să identifice și să studieze bunele practici, pentru URBACT III orașele vor fi chemate să vină în față și să încerce să reutilizeze aceste bune practici, să caute modul în care pot fi adaptate și transformate și să le transfere către un oraș nou.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Calitatea aerului și apei, printre prioritățile României în 2015 Potrivit celui mai recent raport privind situația și perspectivele mediului înconjurător în 2015, elabo- rat de Agenția Europeană pentru Mediu, România are în vedere îmbunătățirea calității aerului, pre- cum și gestionarea sustenabilă a apei, în confor- mitate cu normele UE. Raportul subliniază faptul că strategia națională în domeniul biodiversității prevede realizarea de studii de impact înainte de aprobarea oricăror pla- nuri de dezvoltare în ariile naturale protejate. De asemenea, strategia stabilește și indicatorii nece- sari evaluării stării de sănătate a speciilor și habi- tatelor din aceste arii. În domeniul gestionării deșeurilor, raportul face referire la adoptarea strategiei naționale și a pla- nului de gestiune aferent, ambele documente fiind în linie cu cele mai noi norme ale Uniunii Europene. • Fructe în școli în valoare 7 milioane de euro pentru elevii români Programul prin care elevii români sunt încurajați să aibă un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație variată ce include legume și fructe, va fi în continuare finanțat de către Comisia Europeană. Comisia a aprobat miercuri, 18 martie, programul „Fructe în școli” pentru anul școlar 2015/2016, prin care elevii din România vor beneficia zilnic de fructe în unitățile de învățământ, în valoare totală de 6.869.985 euro. Suma reprezintă 89% din to- talul necesar, urmând ca restul de bani să vină din partea statului sau a mediului privat. Programul „Fructe în școli” oferă zilnic câte un fruct pentru 12 milioane de elevi europeni, încă din 2009. Finanțarea din partea Comisiei Europene se ridică la 150 de milioane de euro. Nutriția este un factor cheie în combaterea pro- blemelor de sănătate asociate unei alimentații să- răcăcioase, astfel că inițiativa CE de susținere a consumului de legume și fructe în rândul tinerilor contribuie la promovarea unui stil de viață sănă- tos. Începând cu 2014, această schemă sprijină și anumite măsuri educative ce explică potențialele beneficii ale acestui stil de viață. Dintre cele 28 de state membre, Finlanda, Marea Britanie și Suedia au ales să nu participe la acest program în anul școlar 2015/2016. Al treilea instrument, rețele de implementare, este conceput ca o legătură clară cu celelalte inițiative. Aceste rețele vor fi deschise în toate orașele care au dezvoltat sau au conceput deja strategii de dez- voltare urbană durabilă, printr-un proiect URBACT anterior sau nu. Se face astfel transferul de la pro- iectare, la munca reală pe teren. Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte din cadrul Programului URBACT III: - Rețele pentru Planificarea Acțiunilor: martie 2015; - Rețele de Transfer: iunie 2015; - Rețele de Implementare: octombrie 2015. În luna aprilie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va organiza un eveniment Info- Day dedicat sprijinirii potențialilor beneficiari români.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Garantarea investițiilor private în mediul rural Accesul agricultorilor români la finanțare va fi îmbunătățit printr-un nou instrument de garantare pentru agricultură, prezentat de Comisa Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Instrumentul propus are scopul de a facilita accesul la finanțări pentru agricultori și alți întreprinzători din mediul rural. Autoritățile române, la nivel național, regional și lo- cal, pot adapta conceptul propus pentru ca finanțările obținute prin programul de dezvoltare rurală (PNDR) să răspundă realităților din teren. Scopul principal este de a garanta obținerea de împrumuturi pentru investițiile în exploatările agricole și în noi IMM-uri. În conformitate cu normele care reglementează Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), statele membre pot include diver- se instrumente financiare (cum ar fi fondurile de garantare, fonduri de tip revolving și fondurile de capital) în planurile lor de dezvoltare rurală, dacă utilitatea acestora și impactul pozitiv asupra pro- gramului pot fi demonstrate. Instrumentul lansat reprezintă primul produs dezvoltat în cadrul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii și dez- voltării rurale, semnat în iulie 2014 între cele două instituții. • Siguranța rutieră din România: Progres, însă sunt necesare eforturi suplimentare România se clasează printre statele membre UE cu cea mai mare rată a accidentelor rutiere fatale în anul 2014, înregistrând 91 de decese la fiecare milion de locuitori, aproape dublu față de media eu- ropeană (51 decese / 1 milion locuitori). Datele sta- tistice arată însă că România a înregistrat progrese în domeniu, reușind să reducă numărul deceselor survenite în urma accidentelor rutiere cu 24% în ultimii 4 ani (semnificativ peste media UE de 18%). Comparativ cu anul 2013, reducerea numărului de accidente rutiere mortale a continuat, deși într- un ritm mult mai scăzut, de doar 2%, apropiat de media UE (1%). România, alături de Letonia, înregistrează și cel mai ridicat procent al deceselor în rândul pietonilor din numărul total de victime al accidentelor rutiere (39% față de media UE de 22%). În ceea ce îi privește pe cicliști, procentul de- ceselor înregistrate în România este aproape de media europeană (9% vs. 8%), în timp ce în ca- zul motocicliștilor indicatorul este mult sub această medie (3% vs. 15%). În cele 28 de state membre ale Uniunii s-au înregistrat, în 2014, 25.700 de accidente rutiere mortale. Din totalul victimelor, 22% erau pietoni, 8% cicliști, 15% motocicliști, 3% conducători de motorete, restul de 52% fiind reprezentat de șoferi sau pasageri ai autoturismelor.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • A fost lansat primul apel de proiecte pe noul PNDR 2014-2020, sub-măsura 19.1, destinată GAL-urilor (Grupuri de Acțiune Locală): Sprijin pregătitor pentru elaborarea stra- tegiilor de dezvoltare locală (SDL) Sprijinul pregătitor pentru elaborarea SDL vizează: • Derularea unui proces de consultare realizat la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a actori- lor locali și organizațiilor din teritoriu. • Acțiuni de construcție instituțională, de instru- ire și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă. Beneficiari eligibili: parteneriate privat-pu- blice, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL- uri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri. Condiții de eligibilitate: - Parteneriatul trebuie să fie constituit din ma- xim 49% reprezentanți ai sectorului public; - Organizațiile din mediul urban trebuie să re- prezinte maximum 25% din totalul partenerilor. Sprijinul financiar public pentru pregătirea SDL-urilor se va aloca într-o singură sesiune de selecție a proiectelor, bugetul total fiind 2.400.000 euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil pen- tru această sub-masură este 100%. Nu se acordă avans. Se va oferi sprijin nerambursabil până la suma maximă de 20.000 euro, astfel: - Cheltuielile pentru animare vor fi de maxim 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de SDL. - Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 euro, indi- ferent de mărimea teritoriului și populația acope- rită de SDL. Termen limită: 8 mai 2015 Detalii: http://portal.apdrp.ro/ • Ministerul Tineretului și Sportului organi- zează Concursul național de proiecte de tineret 2015 Temele concursurilor: „Stimularea participării active a tinerilor la viața societății” și „Cluj–Napoca 2015, capitala europeană a tineretului„. Bugetul alocat Concursului Național de Proiecte de Tineret - 2015 este 2.850.000 lei, din care: pen- tru concursul cu tema „Cluj-Napoca 2015, capitala europeana a tineretului” – 250.000 lei, iar pentru concursul cu tema „Stimularea participării active a tinerilor la viața societății” – 2.600.000 lei. Aplicanții eligibili sunt organizațiile neguverna- mentale de și pentru tineret. Depunerea proiectelor: 30 martie – 17 aprilie 2015. Detalii: http://mts.ro/ • ASSOCLIC 2015 – Program național de donații IT Ateliere Fără Frontiere a lansat prima etapă AS- SOCLIC din anul 2015. Pentru cele 500 de calculatoare complete alocate acestei etape pot aplica organizații negu- vernamentale (asociații, fundații, federații), școli, licee, instituții de învățământ acreditate (facultăți/ universități), grădinițe, muzee de stat, biblioteci de stat și instituții sociale care prezintă un proiect într-unul din domeniile eligibile: educație prin acces la IT&C, integrare/reintegrare – care stimulează autonomia persoanelor asistate prin acces la IT&C, formare prin acces la IT&C sau alte proiecte care vizează un impact social în comunitate. Termen limită de înscriere pentru prima etapă ASSOCLIC este 24 aprilie 2015, urmând ca proiec- tele să fie evaluate. Rezultatele acestei etape vor fi afisate pe data de 15 mai 2015. Informații: http://assoclic.ro/ Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×