Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct Maramures

828 views

Published on

Buletin informativ lunar, destinat mediului de afaceri; informatii europene

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 5/ Mai 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ De la blocarea geografică la cloud computing: Ghidul Parlamentului European în era digitală 315 milioane de europeni folosesc internetul în fiecare zi. Pentru ca era digitală să poată stimula creșterea economică, Comisia Europeană a prezentat în 2015, o strategie pentru piața unică digitală. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord privind eliminarea taxelor de roaming din 2017 și garantarea egalității în traficul pe internet. Pe 25 mai, deputații europeni au discutat noile propuneri ale Comisiei pentru a stimula comerțul electronic. Ghidul digital al Parlamentului European vă ține la curent cu noua terminologie. Big data: date păstrate și prelucrate în cantități imen- se, ce pot include informații despre tranzacții de cumpă- rare și semnale GPS. Comisia identifică un număr de provo- cări, precum proprietatea și protecția datelor. Cloud computing: date utilizate, stocate și procesa- te la distanță, pe servere ac- cesate prin internet. Printre beneficii se numără prețul mic al acestor servicii, dar există riscul felului în care sunt folosite datele confidențiale. Comerțul electronic: comerțul cu produse și bunuri pe internet, nu în magazine. Conform Co- misiei, numai 15% dintre consumatori fac cumpă- rături online din altă țară UE, una dintre provocări fiind prețul ridicat al transportului. Blocarea geografică: o practică discrimina- torie utilizată din motive comerciale, atunci când comercianții online refuză nejustificat accesul con- sumatorilor la un site din cauza locului unde se află aceștia sau îi redirecționează către un maga- zin local cu prețuri și produse diferite. Deputații au declarat în rezoluție faptul că este nejustificată blocarea geografică a consumatorilor atunci când accesează produse și servicii online, pe baza adresei IP, codului poștal sau a țării emitente de carduri de credit. Aceștia au afirmat că această practică trebuie oprită. Internetul lucrurilor (IoT): interconectarea oamenilor și a obiectelor prin intermediul rețelelor de comunicare pen- tru a afla informații despre lucrurile înconjurătoare. În rezoluția din ianuarie 2016, Parlamentul a declarat că Eu- ropa ar trebui să profite de oportunitățile oferite de către noile tehnologii, pre- cum Internetul Lucrurilor. Neutralitatea internetului: principiul con- form căruia furnizorii de internet trebuie să trate- ze conținutul, site-urile și platformele online egal, fără să blocheze sau să încetinească site-urile cu care sunt în competiție. Garantarea neutralității internetului face parte din pachetul telecom care a intrat în vigoare pe 30 aprilie 2016. Roaming: posibilitatea de a rămâne conec- tat la internet pe un telefon mobil sau de a lansa sau primi apeluri telefonice în afara razei propri- ei rețele de telefonie, de obicei într-o țară străi- nă. Conform noilor norme ale pachetului telecom aprobat de către Parlamentul European și Consiliu, taxele de roaming pentru apeluri, sms-urile și ac- cesul la internet în alt stat UE, vor fi eliminate din 15 iunie 2017.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Previziunile economice de primăvară 2016 Creșterea PIB-ului real al României va rămâne peste potențial pe parcursul orizontului de prognoză, datorită cererii interne susținute, iar inflația este de așteptat să se întoarcă la valori pozitive, începând cu mijlocul anului 2016, în timp ce piața muncii rămâne stabilă pe ansamblul ei, se arată în raportul lansat de Comisia Europeană marți, 3 mai. Totodată, raportul arată că reducerile fiscale și creșterea cheltuielilor pot genera o creștere substanțială a deficitul public general al României în 2016 și 2017. La nivel european, previziunile economice ale Comisiei anticipează o creștere economică moderată, dat fiind că performanța principalilor săi parteneri co- merciali a scăzut, iar unii dintre factorii care au sprijinit până acum creșterea încep să piardă din intensitate. Creșterea exporturilor va depinde în următorii doi ani de cererea internă: se așteaptă ca investițiile să urce anul viitor până la 3,8% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, iar consumul privat ar urma să scadă, întrucât creșterea preconizată a inflației va încetini creșterea venitului real. Referitor la principalele riscuri la care se ex- pune economia europeană, previziunile Co- misiei subliniază faptul că gradul de incerti- tudine legat de tensiunile geopolitice se menține ridicat, iar impactul său negativ asupra economiilor europene ar putea fi mai pronunțat decât se preconizează în prezent. Variațiile bruște ale prețurilor petrolului sau tulburările de pe piața financiară ar putea afecta și ele creșterea europeană. Mai mult, riscurile asociate evoluțiilor interne din UE rămân considerabile, de exemplu în ceea ce privește rit- mul punerii în aplicare a reformelor structurale și incertitudinea legată de rezultatul referendumului din Marea Britanie privind rămânerea în UE. Context Aceste previziuni țin cont de toate datele și de toți factorii relevanți disponibili, inclusiv de ipote- zele privind politicile guvernamentale disponibile la data de 22 aprilie 2016. Sunt luate în calcul nu- mai politicile anunțate în mod credibil și detaliate în mod corespunzător. Previziunile se bazează atât pe ipoteza că po- liticile rămân neschimbate, cât și pe un set de ipoteze externe privind cursurile de schimb, ra- tele dobânzii și prețurile produselor de bază. Ci- frele utilizate reflectă așteptările pieței, bazate pe situația piețelor instrumentelor financiare derivate la momentul realizării previziunilor. Previziunile vor fi utilizate pentru pachetul de primăvară al Semestrului european. Comisia ur- mează să-și actualizeze previziunile economice în noiembrie 2016. Recomandările Comisiei Europene pentru România în 2016 Comisia Europeană a publicat miercuri, 18 mai, recomandările specifice de țară pentru 2016, pen- tru politicile economice naționale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari re- comandări pentru România, fi- ecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară până la continuarea reformei în do- meniul sănătății, educației si administrației publice. În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la: • evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO); • realizarea unei ajustări fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017. De asemenea, se recomandă: • consolidarea cadrului bugetar și fiscal; • creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor. Continuare în pag. 3
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Ca parte a eforturilor continue de a face sistemul de justiție mai accesibil, Comisia Europeană a lan- sat pe 11 mai, un nou motor de căutare - Iden- tificatorul european de jurisprudență (Euro- pean Case Law Identifier — ECLI). Identificatorul european de jurisprudență este găz- duit de Portalul e-justiție: https://e-justice.europa.eu. Lansat în 2010, Portalul e-justiție oferă informații privind procedurile legale naționale și europene. Identificatorul european de jurisprudență va permite cetățenilor, companiilor, juriștilor și cadrelor univer- sitare să găsească mai ușor informații concre- te despre jurisprudența instanțelor naționale și internaționale. Printr-un acces simplificat la spețele anterioare, persoanele interesate vor putea analiza modul de abordare a unor situații similare. Motorul de căutare oferă acces la aproximativ 4 milioane de decizii de jurisprudență ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, Oficiului European de Brevete și a instanțelor din 7 state membre (Franța, Spania, Olanda, Slovenia, Germania, Re- publica Cehă și Finlanda). Motorul de căutare este disponibil în toate lim- bile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze, iar utilizatorii vor putea căuta folosindu-se de cuvinte- cheie, țara de referință sau instanța și data deciziei, printre altele. ECLI este un identificator uniform care are același format, ușor de recunoscut, pentru toate statele membre și instanțele judecătorești din UE. Acesta este alcătuit din cinci elemente obligatorii: - „ECLI”: pentru a se marca fap- tul că este vorba de identificatorul european de jurisprudență; - codul de țară; - codul instanței care a pronunțat hotărârea; - anul în care a fost pronunțată hotărârea; - un număr de ordine, de până la 25 de caracte- re alfanumerice, într-un format care urmează să fie stabilit de fiecare stat membru; se permite folosirea punctelor, dar nu și a altor semne de punctuație. JURISPRUDENȚA EUROPEANĂ Motor de căutare În domeniul social, Comisia recomandă: • adaptarea serviciilor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă la profilul celor care își caută un loc de muncă; • adoptarea unor criterii obiective pentru sta- bilirea salariului minim; • egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați; • combaterea abandonului școlar timpuriu și sporirea calității educației, în special în rândul populației rome. Recomandările Comisiei includ, de asemenea: • limitarea plăților informale în sistemul de să- nătate; • creșterea ponderii îngrijirii în regim ambu- latoriu. În privința administrației publice, în viziunea Comisiei este necesară: • creșterea independenței și transparenței gestionării resurselor umane; • simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetățeni; • consolidarea guvernanței corporative a între- prinderilor de stat. Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei: • îmbunătățirea accesului la servicii publice in- tegrate; • extinderea infrastructurii de bază și diversifi- carea economică, în special în zonele rurale; • adoptarea și punerea în aplicare a planului general de transport; • o mai bună prioritizare a proiectelor publice de investiții. Context Publicarea recomandărilor specifice de țară reprezintă un moment cheie în Semestrul Eu- ropean, care este ciclul coordonării politicilor economice naționale la nivel european. Recomandările au la bază atât Raportul de țară, publicat în cadrul pachetului de iarnă 2016, care prezintă analiza detaliată a Comisiei asupra eco- nomiei românești, cât și Programul Național de Re- formă și Programul Național de Convergență, pu- blicate în luna aprilie de către autoritățile române. Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • S-a lansat Ghidul solicitantului pentru mi- croîntreprinderi - Programul Operațional Regional (POR) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat pe 27 mai, Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătățirea competitivității între- prinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclu- siv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi. Termene: proiectele vor putea fi depuse începând cu data când se împlinesc două luni de la lansarea apelului, deci începând cu 27 iulie 2016. Perioada în care pot fi depuse proiectele este de șase luni, calcu- late din ziua deschiderii sesiunii de depunere. Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului MySMIS, în perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017. Se pot finanţa societăţi care au fost constituite cu vechime de 1 an, până la data depunerii cererii, şi cele care se încadrează în zona microîntreprin- deri. Valoarea eligibilă a proiectelor porneşte de la o limită minimă de 25.000 de euro, la un maxim de 200.000 de euro. Cofinanţarea va avea o valoare de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Activităţile finanţabile sunt acele activităţi care sprijină investiţiile: construirea modernizarea sau ex- tinderea spaţiului de producţie sau de prestări servicii sau/și dotarea cu active corporale sau necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Conform alocării financiare, se estimează că vor fi finanțate1200deproiecteîncadrulacestuiapel,întoateregi- unile României, mai puțin București-Ilfov și ITI Delta Dunării. Ghidul privind sprijinirea incubatoarelor/accelera- toarelor de afaceri este în curs de elaborare și va fi lan- sat în consultare publică în cursul lunii iunie, urmând ca apelul acesta să fie lansat până în luna august. Detalii: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014# implementare-program • Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în eco- nomie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 – 22.08.2016. Se acordă sume sub forma de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de na- tura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale. Beneficiari eligibili: Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modifică- rile și completările ulterioare. Bugetul anual maxim al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro. Ministerul Finanţelor Publice va finaliza procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și va publica pe si- te-ul său rezultatul procesului de selecție. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu va avea nicio relevanță în procesul de selecție. Detalii: http://www.mfinante.gov.ro/hg807. html?pagina=domenii Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×