Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jun

6,648 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jun

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 170. Шта смо научили провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 1.4.3. 1.2.1. 171. Ти ћеш свирати, Нешто шушну – шаљиве народне приче обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4. 3.2.7. 172. Дај ми крила један круг – Владимир Андрић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 173. На крилима маште-путовање са дечаком из песме Владимир Андрића вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 174. Веселин – Јелена Холцер обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 175. Час у школској библиотеци вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 176. Да се подсетимо- граматика вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.3. 1.3.4. 2.4.6. 177. Да се подсетимо-правопис вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 1.3.3. 2.3.2.
  2. 2. 178. Уторак вече ма шта ми рече – Љубивоје Ршумовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 3.2.7. 3.5.1. 179. Читали смо у другом разреду вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 3.2.7. 3.5.1. 180. Срећни смо што знамо систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 0.1.2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места,назива школе 0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша саговорнике 0.1.2.користи форме учтивог обраћања СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.3.2.употрeбљава велико слово приликом писања личних имена,места;правилно пише,пише гласове ч,ћ,ђ;правилно пише сугласник ј;речцу ли и не;употребљава запету при набрајању 2.4.6.одређује врсте реченица по комуникативној функцији и по потврдности НАПРЕДНИ 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликовапозивајући се на текст

×