Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globaln plan LK

561 views

Published on

Likovna kultura

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Globaln plan LK

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004 Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: Ликовна култура школска:2015/2016. Разред: I I Наставна тема Циљеви и задаци предмета Тип часа Начин остваривања наставних садржаја обрада утврђ. укупн о I Кретање облика у простору подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања опажање , сећање , објашњавање и реконструкција појаве или ситуације 4 4 8 Подстицати ученике да посматрају и опажају кретање у природи и урбаној оклини и објасне свој опажај II Дејство светлости на карактер облика стицање искуства о дејству светлости на карактер облика визуелни рад као израз индивидуалног осећања , доживљаја и стваралачке имагинације 2 4 6 Ученике уводимо у процес опажања извора светлости и поступак настанка сенке ( користити репродукције уметничких дела ) III Амбијент-сценски простор стицање искуства о оплемењивању животног и радног простора 4 2 6 Израда маски и сцене. Припрема луткарске представе
  2. 2. IV Лепо писање са калиграфијом развијање навике лепог писања ; развијање осетљивости за лепо писање 8 6 14 Ученике уводимо у процес лепог писања V Контраст ( као мотивација за опажање облика) стицање искуства о контрасту облика 8 4 12 Ученике наводити на опажање контраста у природи : дан – ноћ, прав – крив, светло – сенка ... VI Разне врсте знакова и симбола стицање искуства о визуелним знаковима 4 4 8 Цртање мрља, тачака, црта па њихово повезивање у симболе и знаке VII Једнобојна композиција употребних предмета стицање искуства о компоновању , рекомпоновању 4 2 6 Група ученика свако на свој начин комбинује отпадну амбалажуи и даје јој ново значење VIII Замишљања подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања опажање , сећање , објашњавање и реконструкција појаве или ситуације 4 2 6 Кроз посматрање фотографије и асоцијације ученика добијамо различита тумачења и решења у ликовном раду IX Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем(везивањем) стицање искуства о коришћењу материјала за рад 4 2 6 Појам спајање или везивање врло је садржајан из аспекта трагања за свим облицима везивања које човек користи у непосредној околини. Укупно 42 30 72

×