SlideShare a Scribd company logo
Yhteenvetoa tiedeverkoston
ennakkotehtävästä
Koonnut Tuomo Alasoini
Tiedeverkoston kokous 1/2014
11.3.2014
Ennakkotehtävä
• Millaisiin isoihin, yhteiskunnallisesti
relevantteihin kysymyksiin tai työyhteisöjen
kannalta tärkeisiin kehityshaasteisiin
työelämän tutkimusta tulisi mielestänne
lähivuosina Suomessa suunnata
(VNK, Suomen
Akatemia, Tekes, ministeriöt, Työsuojelurahast
o jne.)?
Etukäteistehtävän saanti
• Saimme etukäteen näkemyksiä 15 yksiköstä.
• Ehdotuksia isoista kehityshaasteista saimme
yhteensä 40.
Etukäteisajatuksia mahdollisista
alueista
• 1. Teknologinen murros
– Mitä merkitsee työtehtävien rakentumisen, ammattien, työllisyyden, työyhteisöjen ja
yhteiskunnallisen koheesion näkökulmasta?
• 2. Innovation for (good) jobs
– Millaisia innovaatioita tarvitaan vahvistamaan työllisyyttä (ja tuottavuudeltaan ja
laadultaan hyvien) työpaikkojen syntymistä ja miten näitä saadaan aikaan?
• 3. Talouskasvun hidastumisen työelämä
– Mitä pitkittyvä hidas talouskasvu merkitsee työelämässä ja miten voi edistää työelämän
laatua myös tällaisessa ympäristössä?
• 4. Ekologisesti kestävä työelämä
– Mitä ekologisten kysymysten aktualisoituminen merkitsee työelämässä ja miten voi
edistää työelämän laatua tällaisessa ympäristössä?
Etukäteisajatuksia mahdollisista
alueista
• 5. Työurien pidentäminen
– Kuinka erilaisia työelämäkäytäntöjä kehittämällä voi tukea eri-ikäisten tai muuten
erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten edellytyksiä osallistua työelämään?
• 6. Sukupolvimurros
– Mitä mahdollisuuksia Suomen nopea sukupolvisiirtymä (sodan jälkeisten suuret
ikäluokat Y- ja Z-sukupolvet) avaa työkulttuurin, työnteon tapojen ja johtamisen
kehittymiselle ja miten näiden mahdollisuuksien realisoitumista voi edistää?
• 7. Kulttuuriset tekijät vahvuutena ja heikkoutena
– Miten erilaiset suomalaiseen kansalliseen ja yrityskulttuuriin liittyvät tekijät toimivat
vahvuuksina tai heikkouksina muuttuvassa työelämässä ja pyrittäessä kohti Euroopan
kärkeä?
Etukäteisajatuksia mahdollisista
alueista
• 8. Organisaatioiden innovaatio-osaaminen
– Miten ja miten aktiivisesti organisaatiot (erit. pk-yritykset ja julkisyhteisöt) uudistavat
tuotteitaan ja palvelujaan sekä miten niiden innovaatio-osaamista ja -johtamista voi
kehittää?
• 9. Työntekijä- ja asiakaslähtöinen innovointi
– Kuinka aktiivista, tunnustettua ja tunnistettua työntekijä- ja asiakaslähtöinen innovointi
on sekä kuinka sitä voi systemaattisesti edistää organisaatioiden kilpailuedun lähteenä?
Etukäteisajatuksia mahdollisista
alueista
• 10. Johtaminen kestävän kilpailuedun lähteenä
– Millaisten johtamisen periaatteiden, prosessien ja käytäntöjen avulla ihmisten
aloitteellisuutta, luovuutta ja innostunutta sitoutumista voi tukea siten, että niistä
muodostuu organisaatiolle aidosti kestäviä kilpailuedun lähteitä?
• 11. Uusi työ
– Millaisia perinteisistä työajoista, työnteon paikoista ja työnteon yhteisöllisistä muodoista
poikkeavia uusia työnteon muotoja syntyy, millaisia vaikutuksia niillä ja miten niiden
syntyyn ja vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa?
• 12. Organisatoriset rakennemuutokset
– Miten ja millaisen osaamisen varassa organisaatioissa toimitaan isojen
transformaatioiden yhteydessä ja miten niitä voisi paremmin hallita transformaatio- tai
muutosjohtamista kehittämällä?
Ennakkotehtävä 1
Teknologinen murros 9.1 Työnteon muotojen muutostrendit ja seuraukset työntekijöille (PT)
11.2 Digitaalisuus työelämässä: muutokset työssä, ammateissa ja
oppimisessa (HAAGA-HELIA)
11.3 Huomisen hyvät (digitaaliset) oppimista ja kehittämistä tukevat
työympäristöt (HAAGA-HELIA)
12.5 Yhteiskunnallinen polarisaatio työn muutoksessa (Aalto/Perus)
Innovation for (good) jobs
Talouskasvun hidastumisen
työelämä
Ekologisesti kestävä työelämä 6.2 Kestävä työelämä (ÅA)
12.6 Niukkuudesta selviytymisen strategiat (Aalto/Perus)
Ennakkotehtävä 2
Työurien pidentäminen 3.2 Projektimaiset työt osana dynaamista työuraa (TTY)
9.3 Työelämäläheisten koulutusmuotojen ja moninkertaisen koulutuksen tehokkuus
ja vaikutukset työuran muutosten kannalta (PT)
14.4 Työllistämisen erilaiset esteet ja edellytykset (EK)
Sukupolvimurros 8.1 Nuoret ja uuden työelämän haasteet (TaY/SYNERGOS)
Kulttuuriset tekijät
vahvuutena ja
heikkoutena
5.1 Työyhteisöjen kansainvälistyminen Suomessa (Laurea)
6.1 Intialaisen yrityskulttuurin ymmärtäminen (ÅA)
Ennakkotehtävä 3
Organisaatioiden innovaatio-
osaaminen
8.2 Psykologinen/henkinen pääoma työhyvinvoinnin ja innovatiivisuuden
lähteenä (TaY/SYNERGOS)
Työntekijä- ja asiakaslähtöinen
innovointi
10.1 Työorganisaatioiden toimintatapojen uudistaminen asiakas- ja
arkikokemuksia paremmin hyödyntämällä (UEF)
10.3 Työntekijöiden innovatiivisuuden ja osallistumisen johtaminen
kokonaisvaltaisella tavalla (UEF)
Ennakkotehtävä 4
Johtaminen
kestävän
kilpailuedun
lähteenä
1.1 Hyvän johtajuuden tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja levittäminen (VTT)
1.2 Johtamisen, tuloksellisuuden ja hyvän työelämän väliset yhteydet (VTT)
2.2 Ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllistä luovuutta rakentava johtaminen (JY)
4.1 Yhdistetyn HSEQ-johtamismallin edelleen kehittäminen (OY)
10.2 Moninaisuuden johtaminen (UEF)
14.3 Palkitseminen (EK)
Uusi työ 3.1 Ihmisten ja teknologian suhde työssä, teknologiavuorovaikutteisen työn muotoilu
sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen (TTY)
3.3 Työn tehokkuus ja tuottavuus (monimutkaisissa) verkostoissa (TTY)
5.1 ICT (asiantuntija)työn kehittämisessä (Laurea)
7.1 Yrittäjyyden ja palkkatyön välinen rajankäynti ja häilyvyys (LAMK)
12.1 Älykäs ja älykkäästi käytetty teknologia töiden jaon ja organisoinnin kehittämisessä
(Aalto/Perus)
13.1 Työelämän monimuotoisuus, muuttuva käsitys työstä ja työn tekemisestä
globaalissa maailmassa (TuY/KKK)
Organisatoriset
rakennemuutokset
2.1 Toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien tukeminen työelämän muutoksessa (JY)
2.3 Ammatillisten identiteettien uudelleen neuvottelu rakennemuutoksissa uusiutumisen
ja tuottavuuden parantamisen edellytyksenä (JY)
7.2 Työntekijöiden sitoutuminen ja sitouttaminen epävarmuuden oloissa (LAMK)
12.2 Kehkeytyvien organisoitumismuotojen dynamiikan ymmärtäminen (Aalto/Perus)
Ennakkotehtävä 5
Muut aiheet 4.2 Turvapuistoista laaja-alaisia excellence-kehityksen vauhdittajia (OY)
9.2 Työolojen yhteys tuottavuuteen, poissaoloihin ja työssä jaksamiseen (PT)
11.1 Työelämä oppimis- ja kehittämisympäristönä asiantuntijatyössä (HAAGA-HELIA)
12.3 Muutosasenteiden ja -toiminnan väliset yhteydet (Aalto/Perus)
12.4 Naisten ja miesten palkkatasa-arvo ja siihen vaikuttavat tekijät (Aalto/Perus)
12.7 Työelämä 2020 -vision ja ajattelun levittäminen ja muutoksen hallinta (Aalto/Perus)
14.1 Tuottavuus ja tuottavuuden parantaminen (EK)
14.2 Työpaikkatason yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen (EK)
15.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen vaikutus henkilöstöön,
tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen (THL)

More Related Content

What's hot

Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Uusia Network Oy
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
THL
 
Kuntoutussäätiön koulutukset
Kuntoutussäätiön koulutuksetKuntoutussäätiön koulutukset
Kuntoutussäätiön koulutukset
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tyoelama2020
 
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Kimmo Haapea
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Suomen Ekonomit
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Sanna Ketonen-Oksi
 
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Uusia Network Oy
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
TechFinland
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tyoelama2020
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Työterveyslaitos
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tyoelama2020
 
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
Tyoelama2020
 

What's hot (20)

Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
 
Kuntoutussäätiön koulutukset
Kuntoutussäätiön koulutuksetKuntoutussäätiön koulutukset
Kuntoutussäätiön koulutukset
 
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
Tuomo_Alasoini_Yhteenveto_tutkimuksen_kehityshaasteet_Yhteenveto_03062014
 
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuusKuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
 
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014 Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
Tuomo Alasoini: esitys 9.10.2014
 
Sairanen Liideri
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen Liideri
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
 
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
 
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014
 

Viewers also liked

Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)thorunnaa3560
 
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
Tyoelama2020
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Tyoelama2020
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Tyoelama2020
 
Tyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hankeTyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hanke
Tyoelama2020
 
Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)thorunnaa3560
 
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureinaLaihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Tyoelama2020
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Tyoelama2020
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Tyoelama2020
 
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
Tyoelama2020
 
Viestintätilaisuus 17112014 mk
Viestintätilaisuus 17112014 mkViestintätilaisuus 17112014 mk
Viestintätilaisuus 17112014 mk
Tyoelama2020
 
Työelämätoimijat viestijät
Työelämätoimijat viestijätTyöelämätoimijat viestijät
Työelämätoimijat viestijät
Tyoelama2020
 
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvullaApoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
Demos Helsinki
 
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
Tyoelama2020
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Tyoelama2020
 
Miten kampanjoit onnistuneesti
Miten kampanjoit onnistuneestiMiten kampanjoit onnistuneesti
Miten kampanjoit onnistuneesti
Salla Saarinen
 
9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliike9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliike
slidesharexi
 
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Piritta Seppälä
 

Viewers also liked (20)

Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)
 
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
Kenneth JohannssonTyösuojelurahasto 3.6.2014
 
Spánn
SpánnSpánn
Spánn
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoiniTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alasoini
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
Tyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hankeTyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hanke
 
Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)Hallgrimur petursson (1)
Hallgrimur petursson (1)
 
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureinaLaihonen toimialat kehittämisen vetureina
Laihonen toimialat kehittämisen vetureina
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
 
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki
 
Viestintätilaisuus 17112014 mk
Viestintätilaisuus 17112014 mkViestintätilaisuus 17112014 mk
Viestintätilaisuus 17112014 mk
 
Työelämätoimijat viestijät
Työelämätoimijat viestijätTyöelämätoimijat viestijät
Työelämätoimijat viestijät
 
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvullaApoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
Apoli: Aleksi Neuvonen ja Mikä muuttaa asumisen ihanteita 2010 luvulla
 
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
Work life cafe osaamisen johtaminen_taina hanhinen 3 3 2016
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
 
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
 
Miten kampanjoit onnistuneesti
Miten kampanjoit onnistuneestiMiten kampanjoit onnistuneesti
Miten kampanjoit onnistuneesti
 
9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliike9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliike
 
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
 

Similar to Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä

Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011Outi Kallioinen
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi ISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Allianssi ry
 
Tampereen profiili
Tampereen profiiliTampereen profiili
Tampereen profiili
heinikangas
 
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaElinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Timo Rainio
 
TrendIT: Työpaja + tutkimus
TrendIT: Työpaja + tutkimusTrendIT: Työpaja + tutkimus
TrendIT: Työpaja + tutkimus
15/30 Research
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Paivi Sutinen
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Kaisa Mansikka
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Maiju Vuolle
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
THL
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
THL
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
KuopioHealth
 
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...Tekes Programmes and Campaigns
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Tyoelama2020
 
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Tyoelama2020
 
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
Työterveyslaitos
 

Similar to Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä (20)

Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
Mitä tutkimus ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa LAMK 2011
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi ISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I
 
Tampereen profiili
Tampereen profiiliTampereen profiili
Tampereen profiili
 
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaElinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
 
TrendIT: Työpaja + tutkimus
TrendIT: Työpaja + tutkimusTrendIT: Työpaja + tutkimus
TrendIT: Työpaja + tutkimus
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
Kuopion terveysalan innovaatiokeskittymäprofiili 2018
 
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...
Tulevaisuuden työympäristöt miten syntyy tilaa työlle ja hyvinvoinnille hotel...
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
 
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
 
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
 
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
 

More from Tyoelama2020

Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Tyoelama2020
 
160315 work goes_happy_resize
160315 work goes_happy_resize160315 work goes_happy_resize
160315 work goes_happy_resize
Tyoelama2020
 
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja vilukselaTyön ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
Tyoelama2020
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanenTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
Tyoelama2020
 
Kirteko toimialakohtaiset hankkeet
Kirteko toimialakohtaiset hankkeetKirteko toimialakohtaiset hankkeet
Kirteko toimialakohtaiset hankkeet
Tyoelama2020
 
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
Tyoelama2020
 
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
Tyoelama2020
 
Matti vartiainen tiedeverkosto040315
Matti vartiainen tiedeverkosto040315Matti vartiainen tiedeverkosto040315
Matti vartiainen tiedeverkosto040315
Tyoelama2020
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Tyoelama2020
 
Paneeli henry ry
Paneeli henry ryPaneeli henry ry
Paneeli henry ry
Tyoelama2020
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Tyoelama2020
 
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 msSaarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
Tyoelama2020
 
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Tyoelama2020
 
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fiFinanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
Tyoelama2020
 
Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029
Tyoelama2020
 
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014Tyoelama2020
 
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Tyoelama2020
 
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Tyoelama2020
 

More from Tyoelama2020 (18)

Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
 
160315 work goes_happy_resize
160315 work goes_happy_resize160315 work goes_happy_resize
160315 work goes_happy_resize
 
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja vilukselaTyön ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
Työn ja joht_muutos_work_lifecafe 04022016_marja viluksela
 
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanenTyöelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_alenius_rantanen
 
Kirteko toimialakohtaiset hankkeet
Kirteko toimialakohtaiset hankkeetKirteko toimialakohtaiset hankkeet
Kirteko toimialakohtaiset hankkeet
 
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015
 
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
Toimialat kehittämisen vetureina mk 18052015
 
Matti vartiainen tiedeverkosto040315
Matti vartiainen tiedeverkosto040315Matti vartiainen tiedeverkosto040315
Matti vartiainen tiedeverkosto040315
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
 
Paneeli henry ry
Paneeli henry ryPaneeli henry ry
Paneeli henry ry
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014
 
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 msSaarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms
 
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
 
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fiFinanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
Finanssi toimialat kehittämisen vetureina seminaari hy-fi
 
Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029Alasoini toimialaseminaari 141029
Alasoini toimialaseminaari 141029
 
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014
Elise Ramstad, tekes: tutkimushaut syksy 2014
 
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
 
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
 

Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä

 • 1. Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä Koonnut Tuomo Alasoini Tiedeverkoston kokous 1/2014 11.3.2014
 • 2. Ennakkotehtävä • Millaisiin isoihin, yhteiskunnallisesti relevantteihin kysymyksiin tai työyhteisöjen kannalta tärkeisiin kehityshaasteisiin työelämän tutkimusta tulisi mielestänne lähivuosina Suomessa suunnata (VNK, Suomen Akatemia, Tekes, ministeriöt, Työsuojelurahast o jne.)?
 • 3. Etukäteistehtävän saanti • Saimme etukäteen näkemyksiä 15 yksiköstä. • Ehdotuksia isoista kehityshaasteista saimme yhteensä 40.
 • 4. Etukäteisajatuksia mahdollisista alueista • 1. Teknologinen murros – Mitä merkitsee työtehtävien rakentumisen, ammattien, työllisyyden, työyhteisöjen ja yhteiskunnallisen koheesion näkökulmasta? • 2. Innovation for (good) jobs – Millaisia innovaatioita tarvitaan vahvistamaan työllisyyttä (ja tuottavuudeltaan ja laadultaan hyvien) työpaikkojen syntymistä ja miten näitä saadaan aikaan? • 3. Talouskasvun hidastumisen työelämä – Mitä pitkittyvä hidas talouskasvu merkitsee työelämässä ja miten voi edistää työelämän laatua myös tällaisessa ympäristössä? • 4. Ekologisesti kestävä työelämä – Mitä ekologisten kysymysten aktualisoituminen merkitsee työelämässä ja miten voi edistää työelämän laatua tällaisessa ympäristössä?
 • 5. Etukäteisajatuksia mahdollisista alueista • 5. Työurien pidentäminen – Kuinka erilaisia työelämäkäytäntöjä kehittämällä voi tukea eri-ikäisten tai muuten erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten edellytyksiä osallistua työelämään? • 6. Sukupolvimurros – Mitä mahdollisuuksia Suomen nopea sukupolvisiirtymä (sodan jälkeisten suuret ikäluokat Y- ja Z-sukupolvet) avaa työkulttuurin, työnteon tapojen ja johtamisen kehittymiselle ja miten näiden mahdollisuuksien realisoitumista voi edistää? • 7. Kulttuuriset tekijät vahvuutena ja heikkoutena – Miten erilaiset suomalaiseen kansalliseen ja yrityskulttuuriin liittyvät tekijät toimivat vahvuuksina tai heikkouksina muuttuvassa työelämässä ja pyrittäessä kohti Euroopan kärkeä?
 • 6. Etukäteisajatuksia mahdollisista alueista • 8. Organisaatioiden innovaatio-osaaminen – Miten ja miten aktiivisesti organisaatiot (erit. pk-yritykset ja julkisyhteisöt) uudistavat tuotteitaan ja palvelujaan sekä miten niiden innovaatio-osaamista ja -johtamista voi kehittää? • 9. Työntekijä- ja asiakaslähtöinen innovointi – Kuinka aktiivista, tunnustettua ja tunnistettua työntekijä- ja asiakaslähtöinen innovointi on sekä kuinka sitä voi systemaattisesti edistää organisaatioiden kilpailuedun lähteenä?
 • 7. Etukäteisajatuksia mahdollisista alueista • 10. Johtaminen kestävän kilpailuedun lähteenä – Millaisten johtamisen periaatteiden, prosessien ja käytäntöjen avulla ihmisten aloitteellisuutta, luovuutta ja innostunutta sitoutumista voi tukea siten, että niistä muodostuu organisaatiolle aidosti kestäviä kilpailuedun lähteitä? • 11. Uusi työ – Millaisia perinteisistä työajoista, työnteon paikoista ja työnteon yhteisöllisistä muodoista poikkeavia uusia työnteon muotoja syntyy, millaisia vaikutuksia niillä ja miten niiden syntyyn ja vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa? • 12. Organisatoriset rakennemuutokset – Miten ja millaisen osaamisen varassa organisaatioissa toimitaan isojen transformaatioiden yhteydessä ja miten niitä voisi paremmin hallita transformaatio- tai muutosjohtamista kehittämällä?
 • 8. Ennakkotehtävä 1 Teknologinen murros 9.1 Työnteon muotojen muutostrendit ja seuraukset työntekijöille (PT) 11.2 Digitaalisuus työelämässä: muutokset työssä, ammateissa ja oppimisessa (HAAGA-HELIA) 11.3 Huomisen hyvät (digitaaliset) oppimista ja kehittämistä tukevat työympäristöt (HAAGA-HELIA) 12.5 Yhteiskunnallinen polarisaatio työn muutoksessa (Aalto/Perus) Innovation for (good) jobs Talouskasvun hidastumisen työelämä Ekologisesti kestävä työelämä 6.2 Kestävä työelämä (ÅA) 12.6 Niukkuudesta selviytymisen strategiat (Aalto/Perus)
 • 9. Ennakkotehtävä 2 Työurien pidentäminen 3.2 Projektimaiset työt osana dynaamista työuraa (TTY) 9.3 Työelämäläheisten koulutusmuotojen ja moninkertaisen koulutuksen tehokkuus ja vaikutukset työuran muutosten kannalta (PT) 14.4 Työllistämisen erilaiset esteet ja edellytykset (EK) Sukupolvimurros 8.1 Nuoret ja uuden työelämän haasteet (TaY/SYNERGOS) Kulttuuriset tekijät vahvuutena ja heikkoutena 5.1 Työyhteisöjen kansainvälistyminen Suomessa (Laurea) 6.1 Intialaisen yrityskulttuurin ymmärtäminen (ÅA)
 • 10. Ennakkotehtävä 3 Organisaatioiden innovaatio- osaaminen 8.2 Psykologinen/henkinen pääoma työhyvinvoinnin ja innovatiivisuuden lähteenä (TaY/SYNERGOS) Työntekijä- ja asiakaslähtöinen innovointi 10.1 Työorganisaatioiden toimintatapojen uudistaminen asiakas- ja arkikokemuksia paremmin hyödyntämällä (UEF) 10.3 Työntekijöiden innovatiivisuuden ja osallistumisen johtaminen kokonaisvaltaisella tavalla (UEF)
 • 11. Ennakkotehtävä 4 Johtaminen kestävän kilpailuedun lähteenä 1.1 Hyvän johtajuuden tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja levittäminen (VTT) 1.2 Johtamisen, tuloksellisuuden ja hyvän työelämän väliset yhteydet (VTT) 2.2 Ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllistä luovuutta rakentava johtaminen (JY) 4.1 Yhdistetyn HSEQ-johtamismallin edelleen kehittäminen (OY) 10.2 Moninaisuuden johtaminen (UEF) 14.3 Palkitseminen (EK) Uusi työ 3.1 Ihmisten ja teknologian suhde työssä, teknologiavuorovaikutteisen työn muotoilu sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen (TTY) 3.3 Työn tehokkuus ja tuottavuus (monimutkaisissa) verkostoissa (TTY) 5.1 ICT (asiantuntija)työn kehittämisessä (Laurea) 7.1 Yrittäjyyden ja palkkatyön välinen rajankäynti ja häilyvyys (LAMK) 12.1 Älykäs ja älykkäästi käytetty teknologia töiden jaon ja organisoinnin kehittämisessä (Aalto/Perus) 13.1 Työelämän monimuotoisuus, muuttuva käsitys työstä ja työn tekemisestä globaalissa maailmassa (TuY/KKK) Organisatoriset rakennemuutokset 2.1 Toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien tukeminen työelämän muutoksessa (JY) 2.3 Ammatillisten identiteettien uudelleen neuvottelu rakennemuutoksissa uusiutumisen ja tuottavuuden parantamisen edellytyksenä (JY) 7.2 Työntekijöiden sitoutuminen ja sitouttaminen epävarmuuden oloissa (LAMK) 12.2 Kehkeytyvien organisoitumismuotojen dynamiikan ymmärtäminen (Aalto/Perus)
 • 12. Ennakkotehtävä 5 Muut aiheet 4.2 Turvapuistoista laaja-alaisia excellence-kehityksen vauhdittajia (OY) 9.2 Työolojen yhteys tuottavuuteen, poissaoloihin ja työssä jaksamiseen (PT) 11.1 Työelämä oppimis- ja kehittämisympäristönä asiantuntijatyössä (HAAGA-HELIA) 12.3 Muutosasenteiden ja -toiminnan väliset yhteydet (Aalto/Perus) 12.4 Naisten ja miesten palkkatasa-arvo ja siihen vaikuttavat tekijät (Aalto/Perus) 12.7 Työelämä 2020 -vision ja ajattelun levittäminen ja muutoksen hallinta (Aalto/Perus) 14.1 Tuottavuus ja tuottavuuden parantaminen (EK) 14.2 Työpaikkatason yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen (EK) 15.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen vaikutus henkilöstöön, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen (THL)