SlideShare a Scribd company logo
Onnistumista, oppimista ja
oivallusta Kaiku-hankkeissa
Kaiku-hankkeiden teemapäivä 5.6.2013
Irma Väänänen-Tomppo
2
Työhyvinvoinnin edistäminen
• jatkuvaa työkäytäntöjen/ toimintatapojen
kehittämistä
• jatkuvaa organisaation oppimista
• jatkuvaa yhteisten merkitysten
muodostamista
• kehittämiskäytäntöjen oppimista
3
43
69
73 72
70
50
36
32
29
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
lkm 1 000 €
Lkm 1000 €
14061
14471
15140
17063
16928
16190
18829
18569
20828
19150
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
25000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
€/hanke
euroa
Kaiku-hankkeet ja hankerahoitus 2003-2012*
Lähde: Kaiku-hankerekisteri
*Kaiku-rahoitusta on myönnetty 2003-2012 lähes
500 hankkeelle yhteensä runsaat 8 milj. €
4
Kaiku-hankerahoitus hallinnonaloittain 2003-2012*
ja henkilöstö 2009 ennen yliopistojen poistumista
*kulloinkin voimassa olleen hallinnonalarakenteen mukaan
Lähde: Kaiku-hankerekisteri, Netra
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
EK+TP+VNK
LVM
MMM
OM
OPM+OKM
PLM
SM
STM
KTM+TM+TEM
UM
VM
YM
1 000 € henkilöstön lkm 2009
Henkilöstön lkm1000 €
0
5
10
15
20
25
30
35
EK+TP+VNK
LVM
MMM
OM
OPM+OKM
PLM
SM
STM
KTM+TM+TEM
UM
VM
YM
Osuus Kaiku-rahasta 2003-2012
Osuus henkilöstöstä 2009
%
5
Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin;
hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 1(3)
Hankkeiden keskeiset tavoitteet
1Esimiestyön, johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 231
11Muutostilanteiden /-johtamisen tukeminen 117
5Työyhteisön toiminnan / yhteistoiminnan / yhteisöllisyyden kehittäminen 112
3Vuorovaikutuksen, keskustelukulttuurin, viestinnän kehittäminen 84
25Pelisääntöjen / menettelytapojen luominen; toimintamallin muuttaminen 24
16Työilmapiirin parantaminen; kiusaamisen/henkisen väkivallan ehkäisy 25
18Osallistumisen lisääminen 14
26Työyhteisötaidot 12
15Organisaatio- / toimintakulttuurin yhtenäistäminen tai muutos 16
13Strategian jalkauttaminen; tyhy & strategia; henkilöstöstrategia 15
14Arvot 14
Hank-
keiden
lkm (noin)
6
Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin;
hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 2(3)
Osaamisen kehittäminen, siirtäminen, mentorointi; osaamisen hyödyntäm. 56
4Kehityskeskustelut 16
20Työn kehittäminen, työskentelytapojen kehittäminen 44
12Työolojen kehittäminen, työjärjestelyt , toimenkuvat, työroolit 27
Työnohjaus (usein ryhmätyönohjaus) 17
19Työkuormituksen vähentäminen 11
17Työajankäyttö, ajanhallinta, työnhallinta 8
8Jaksaminen / uupumisen ehkäisy, kunto, terveys, työkyky,
sairauspoissaolot
73
7Ikäohjelma / -johtaminen; ikääntyvien / erityisryhmien huomioiminen 23
VaVarhainen välittäminen / puuttuminen / tuki 17
Hankkeiden keskeiset tavoitteet
Hank-
keiden
lkm (noin)
7
Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin;
hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 3(3)
Hankkeiden keskeiset tavoitteet
Hank-
keiden
lkm (noin)
6Työhyvinvointitoiminnan / -näkökulman vakiinnuttaminen,
toimintatapojen laatiminen
37
21Työhyvinvointia tukevat verkostot 19
28Mittarit ja niiden hyödyntäminen 17
Yhteys organisaation toiminnan tuloksellisuuteen, laatuun,
tuottavuuteen
37
10Asiakasnäkökulman huomioiminen hankkeen tavoitteissa 10
8
• Sekä yhden että useamman viraston yhteisiä hankkeita, kokonaisen
viraston tai viraston osan hankkeita
• Yksittäisiä henkilöstöryhmiä tai koko henkilöstöä koskevia
• Monenlaisia ja monensuuruisia haasteita
• Painopisteitä toisaalta työn ja toiminnan kehittämisessä,
toisaalta vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmapiiritekijöissä sekä
työhyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden luomisessa
• Menettelytapojen löytämistä hankkeeseen osallistuvien toimintaan ja
mallien ja toimintatapojen kehittämistä laajemmin jaettavaksi
• Organisaatioiden toiminnalliseen tulokseen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen vaikuttavia hankkeita
Hankkeiden moninaisuus
Työhyvinvointihankkeiden lähtökohtia
Irma Väänänen-Tomppo 9
Reaktiivinen
- työhyvinvoinnissa tai toimintavavoissa ilmenevä ongelma
- ratkaisulla pyritään ensisijaisesti korjaamaan tilannetta ja luomaan
edellytyksiä paremman tilanteen pysymiselle
Proaktiivinen
- parannetaan ennakoiden työhyvinvoinnin ja työn tekemisen edellytyksiä
pitkällä aikavälillä ilman akuuttia ongelmaa
- varaudutaan ennalta esim. tuleviin organisaatiomuutoksiin
- luodaan ennakoiden uusia työvälineitä
Integratiivinen
- vuorovaikutus työhyvinvoinnin ja muiden käsitemaailmojen, käytäntöjen ja
toimintapojen välillä  esim. yhtä organisaatiota laajemmat ohjelmat, joissa
kootaan verkostoja, toteutetaan vertaisoppimista, tuetaan kehittäjyyttä,
tutkitaan työhyvinvoinnin käsitettä  pienentää kehittämisen eristymisvaaraa
(Esa Jokinen)
5.3.2012
Työhyvinvointihanke arvioinnin
kohteena
• usein verrattain pieni / heikko interventio
suhteessa työn kokonaisuuteen – laajuus,
kattavuus, kesto vaihtelevat
• muita tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ei voida
sulkea pois
10
Ohjelmateoria arvioinnin apuna
11
Ohjelmateoria tarkoittaa perusteltuja käsityksiä siitä, miten ja miksi
intervention ajatellaan vaikuttavan
Hyvä ohjelmateoria koostuu seuraavista osista:
intervention kuvaus pilkottuna yksityiskohdiksi (mitä itse asiassa tehdään)
intervention ja tuloksen välissä odotettavissa olevien välietappien (sekä
toivottujen että ei-toivottujen) kuvaus
toivottujen tulosten kuvaus (pilkottuna yksityiskohdiksi); vaikuttavuuden
arvioinnin periaatteiden kautta käsitykset tuloksista liitetään tiiviisti
käsityksiin prosesseista
intervention mahdollisten tahattomien vaikutusten kuvaus
niiden edellytysten kuvaus, jotka ovat ratkaisevia sen kannalta, miten ketjun
lenkki johtaa seuraavaan
(Dahler-Larsen, Peter (2005): Vaikuttavuuden arviointi)
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
Muut
tulokset
12
Tulokset, vaikuttavuus, onnistuminen
U
S
E
Mitä näistäkin
opitaan uusia
onnistumisia
varten?
13
Näkökohtia eri arviointivaiheissa –
etukäteisarviointi
• taustatilanteen määrittely, mistä hankkeen tarve kumpuaa: ongelma,
tulevaan varautuminen, työhyvinvointiajattelun/ toimintaverkoston kehittäminen
• tavoitteen muodostaminen  keskustelukierroksia hankkeeseen liittyvien kanssa,
kunnes tavoite selkiytyy/täsmentyy, yhteinen käsitys muodostuu
• tavoitteeseen johtavien konkreettisten toimenpiteiden ja toteutusprosessin
arviointi
- tavoite-keino -yhdistelmät; jos-niin -tarkastelut työhyvinvointitietoa
hyödyntäen
- mikä hankkeen toteutusympäristö; mikä tukee hanketta, mikä sitä
vastaan; oman organisaation toimintatavat/-kulttuuri  mikä mahdollista
- miten laajalti koskee henkilöstöä; miten henkilöstö saadaan jo
suunnitteluvaiheessa mukaan; osallistaminen/ millainen viestintä aktivoi
- henkilöstön ajankäyttömahdollisuudet/ organisaation aikataulut, henkilöstön
fyysinen sijainti  mikä mahdollista, miten järjestää
- henkilöstön valmiudet erilaisiin menettelyihin/menetelmiin
- johdon tuki/ aktiivisuus/ näkemykset  ilman tukea ei tule mitään
- mahdollisen palveluntuottajan ja erillisten menetelmien arviointi
- punninta eri toteutusvaihtoehtojen, kustannusten ja resurssien, ja sen
välillä, mihin organisaatio/ henkilöstö on valmis sitoutumaan
• miten hankkeen seuranta ja arviointi tehdään, mitä halutaan selvittää
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
Tavoite-keino -arviointi
14
Esim. tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen
- panostetaanko entistä enemmän sairaudenhoitoon työterveyshuollossa 
ongelmanratkaisu ulkoistetaan
- luodaanko poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista lisäävä malli 
voi olla tarpeen ja helpottaa ratkaisumahdollisuuksien etsimistä yksittäis-
tapauksissa, mutta voidaan myös kokea kontrollin lisääntymisenä, mikä
heikentää motivaatiota  toteutustavasta ja yhteisen käsityksen
muodostumisesta huolehtiminen erityisen tärkeää
- etsitäänkö ratkaisua työnteon tapojen kehittämisestä sellaisiksi, että
poissaolot voisivat vähentyä  kannustus, luottamus, motivaation
luominen, yhteisvastuu  sairauspoissaoloista ja niiden syistäkin ollaan
selvillä luottamuksen vallitessa ja voidaan tarvittaessa joustavasti järjestää
tukitoimia
 Miten arvotetaan eri vaihtoehdoista odotettavia tuloksia?
 Millaista osaamista ja apuvoimia missäkin vaihtoehdossa on/ tarvitaan?
15
Näkökohtia eri arviointivaiheissa –
prosessin / kehittämisen arviointi
Irma Väänänen-Tomppo
- toteutuuko prosessi suunnitelman mukaan (riittävä väljyys)
- osallistuvatko tarkoitetut henkilöt
- onko osallistuminen aktiivista, sitoutunutta
- onko aikataulu sopiva
- ovatko menetelmät ja palveluntuottajan kieli osallistujille sopivia
- toteuttaako palveluntuottaja organisaation agendaa vai omaansa
- pysyykö hankkeen ”omistajuus” organisaatiolla, ei palveluntuottajalla
- toimiiko/ kehittyykö vuoropuhelu
- millainen on toteutuksen ilmapiiri
- auttaako toteutus muodostamaan yhteistä käsitystä/ toimintatapaa
- mikä näyttää pelittävän
- mikä ei toimi
 pitääkö jotain tarkistaa/ muuttaa prosessissa
5.3.2012
Realistinen arviointi –
miksi interventio vaikutti
16
Tavoitteet LopputuloksetToimenpiteet
”Musta laatikko”
Toteutus
Mikä
toteutuksessa
selittää
tulokset?
17
Näkökohtia eri arviointivaiheissa –
lopputulosten arviointi
• ”loppuarvosana” toiminnalle
• välittömät/aktuaaliset tulokset
- syntyikö yhteistä käsitystä siitä, mitä tavoitellaan ja miksi
- muodostuiko yhteisiä merkityksiä
- syntyikö haettuja toimintatapoja/ -malleja
- millaisia odottamattomia tuloksia
• pitemmän aikavälin/ potentiaaliset tulokset
- jäävätkö toimintatavat elämään ja kehittyvätkö edelleen
- toiko prosessi yhteistyö-/ vuorovaikutus-/ dialogiosaamista; oppiko
organisaatio
- muutokset tunnusluvuissa
- sekoittavat tekijät
- kustannusten ja tulosten suhde
• mikä toteutuksessa selittää tuloksia
Mitkä tahot kiinnostuneet erityisesti
mistäkin tuloksista
Johto: näkyykö lopputuloksissa/ tunnusluvuissa
- paraniko esim. tulostavoitteeksi asetettu työtyytyväisyys
tai vähenivätkö sairauspoissaolot
Osallistujat: toiminnalliset tulokset
- löytyikö haettu toimintatapa
- paransiko hanke työnteon edellytyksiä ja yhteistyötä
- millaisena kehittämisprosessi koettiin
Järjestäjät (tyhy-ryhmä/ Kaiku-kehittäjä): kehittämisprosessi/-projekti
ja sen kyky tuottaa tuloksia
- miten hyvin prosessi/ projekti toimi(i)
- mikä prosessissa/ projektissa tuottaa/tuotti tulosta
- mitä pitää oppia/muuttaa kesken toteutuksen
Palveluntuottaja/ konsultti: miten valittu menetelmä soveltuu tilanteeseen, miten
vuorovaikutus toimii, tuleeko toiminnallisia tuloksia, entä tunnuslukuihin
Rahoittajat: prosessi/projekti ja sen kyky tuottaa tuloksia; lopputulokset
18
19
Arviointiaineistot ja keräämistavat
• tunnuslukujen kokoaminen, esim. ilmapiiri/vmbaro, sairauspoissaolot/Tahti
• erilliset seurantakyselyt
• organisaation dokumentit, pöytäkirjat, muistiot etc.
• haastattelut, keskustelut, työpajat
• tarinat
• havainnointi
• päiväkirjat/ kunkin hahmotuksia siitä, missä milloinkin mennään
• vertaisarviointi, esim. toisen organisaation Kaiku-kehittäjät
• tärkeää koota monenlaista aineistoa, ”moniääninen” arviointi
• mikä edistää eteenpäin menoa
• mitä ihmiset jaksaa ja mihin ovat motivoituneita
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
20
Most Significant Change
5.3.2012
Esimerkkejä hankkeiden taustoista ja
tavoitteista
21
- tulossa merkittävä organisaatiomuutos  tarve vaikuttaa ennakoivasti
johtamiseen ja muutostilanteiden vuorovaikutukseen
- VM-baron purku  kehittämishanke barotulosten pohjalta
-fuusiot, työn sisällön muutos  ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen
muutoksessa & mentorointi
-taustana hlöstöstrat. jossa painopisteinä johtaminen ja yhteistyö, työn sisältö,
muutoksenhallinta  esimiestyön kehittäminen
-uusien organisaatioiden käynnistäminen tarve yhteiseen toimintakulttuuriin ja
pelisääntöihin; muutosjohtamisen kehittäminen
- hajautettu organisaatio  yhtenäisen, avoimen, vuorovaikutteisen ja osallistavan
toimintakulttuurin rakentamien hajautetussa organisaatiossa
- rinnakkaisissa organisaatioissa samantyyppisiä tarpeita  verkostohanke yli
organisaatiorajojen esimiehille/johdolle
- psyykkisesti kuormittava työ  psyykkisen kuormituksen hallinta ja purkaminen
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
Kaiku-hankkeiden arviointikohteita
loppuraportissa
22
Toteutuksen arviointi
• Konkreettinen kuvaus siitä, mitä käytännössä todella tehtiin, ja
vastasiko se alkuperäistä suunnitelmaa
• Johdon ja henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen ja sen toteutukseen
• Käytetyt menetelmät ja kokemukset niistä
• Kokemukset viraston omien asiantuntijoiden ja ulkopuolisten
palveluntuottajien käytöstä
• Millaisia ongelmia hankkeen aikana ilmeni, ja miten ne ratkaistiin
• Miten kustannusarvio toteutui
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
Kaiku-hankkeiden arviointikohteita
loppuraportissa
23
Tulosten arviointi
• Mihin tuloksiin pyrittiin ja mitä haluttiin edistää tai parantaa?
• Miten tavoitteet toteutuivat?
• Mitä yllättäviä tuloksia tuli, joita ei osattu aloitettaessa odottaa?
• Millä menettelytavoilla hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioitiin?
• Millaisia pysyviä toimintatapoja hankkeen myötä syntyi?
• Mitä toteutuneessa hankkeessa oli sellaista innovatiivista (pienetkin
ideat), jota suosittelisitte levitettäväksi myös muille työpaikoille?
• Mitä muiden työpaikkojen kannattaisi ottaa huomioon, kun ne
suunnittelevat työhyvinvointihankkeita?
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
Arviointikriteerit ja timanttimalli Kaiku-arvioinnissa
2002-2007 (Leena Piispa, Työelämän tutkimuskeskus)
Pisteytyskriteerit Kaiku-hankkeille (1-3 pistettä kustakin)
1. selkeä työhyvinvointitavoite
2. organisaation kattavuus
3. johdon sitoutuminen
4. osallistava ote
5. tavoitteen toteutumisen seuranta
6. tulosten ulottuminen työyhteisön arkeen
Menestyksekkäitä (15–18 pistettä) noin 29 prosenttia
Keskivertohankkeita (12-14 p) noin 37 prosenttia
Epäonnisia hankkeita (7-11 p) noin 26 prosenttia
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
25
Miten hankkeet voisivat jakautua?
Huippuonnistuneet
Hyvin tavoitteita edistäneet
Kelvollisesti onnistuneet
Jossain eteenpäin,
jossain ei niin paljon
Seuraavalla kerralla nyt
saatuja kokemuksia
hyödyntäen paremmin
Satunnaisia opetuksia/ kokemuksia hankkeista:
arkista aherrusta 1(2)
26Irma Väänänen-Tomppo
- hanke kesti liian pitkään; päälle jo uusia muutoksia; liian pitkät väliajat kokoontumisilla
- haasteellista rakentaa uutta organisaatiota ja kulttuuria, kun toimipisteet kaukana
toisistaan
- kehittämistyötä ei pidetty resurssipuutteiden takia tärkeänä
- käytetty työskentelymetodi oli outo työtapa osallistujille
- hankkeiden pitäisi olla lähellä työntekijän arkea ja lähteä heidän töistään
- vaikka vuorovaikutusta on, siitä puhumista ei koeta mielekkääksi
- ulkopuoliset konsultit eivät kehitä työtä vaan voivat antaa vain virikkeitä
- toteutusvaiheen jatkuva suunnittelu ja arviointi osoittautui tarpeelliseksi
- osa henkilöstöstä osallistui videon kautta  vaati motivoimista ja paljon
etukäteistyöstämistä
- Kaiku-kehittäjän mukanaolo valmennuspäivissä hyvä
5.3.2012
- jälkipalaverit kunkin koulutuspäivän jälkeen hyödyllisiä
27
- huolellinen suunnittelu kannatti: uuden työskentelytavan soveltaminen osoitti
sen käyttökelpoisuuden, ja käyttöä voidaan laajentaa
- yhdessä osallistujien kanssa hyvin valmisteltu hanke toteutui yli odotusten; myös
odottamattomia myönteisiä vaikutuksia
- yhteistyöhön eri kumppaneiden ja hankkeeseen osallistuvien välillä kannattaa
kiinnittää huomiota
- tärkeää räätälöidä hanke oman organisaation näköiseksi ja omaan toimintakulttuuriin
sopivaksi
- suora kopioiminen ei tuota parasta tulosta, mutta muista hankkeista voi oppia ja
saada ideoita
Satunnaisia opetuksia/ kokemuksia hankkeista:
arkista aherrusta 2(2)
- soveltavien välitehtävien myötä oma yksikkö/ryhmä sitoutettiin, mikä oli antoisaa ja
arvostettua
- pidettiin kiireenkin keskellä hyvänä, että kerrankin oli mahdollisuus pysähtyä
ajattelemaan ja keskustelemaan
- ohjelmaa jouduttiin muokkaamaan ohjelman aikana, muutokset olivat onnistuneita
- jokin yksittäinen menetelmä toimi/ei toiminut
28
Tärkeää, että osallistujat ottavat hankkeen omakseen mieluiten
sen suunnittelusta alkaen: on eri asia seurata toisen luomaa
koreografiaa kuin olla itse mukana luomassa esitystä.
Hanke omaksi ja omannäköiseksi
- vaikuttavuus rajatumpi, tulokset ja onnistuminen laajempia mittareita
- suoraan lopputulosmittareilla – ilmapiiri, työtyytyväisyys, sairaus-
poissalojen vähentäminen; toiset ilmenevät nopeammin, toiset hitaammin
- ensin prosessia arvioimalla: onko se edennyt odotusten mukaisesti,
tehtiinkö mitä oli suunniteltu, miten prosessia mahdollisesti muutettiin,
mikä on toiminut hyvin ja mikä huonommin, onko tapahtunut ja missä
määrin niitä konkreettisia asioita, toimintatapojen muutoksia, joita
tavoiteltiin, ja onko tapahtunut jotain muuta
- entä jos on vastavoimia, niiden huomioiminen ja tulosten tarkastelu ne
huomioon ottaen?
-monimuotoisesti sekä tunnusluvuilla että laadullisesti esim. keskusteluilla
- ei lääketieteen kriteerien perusteella vaan oikeustieteen:
ovatko eri todisteet samansuuntaisia
Yhteenveto: miten arvioida hankkeen onnistumista?
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
16 17
34
26
14
12
30
33
6
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Esimiehet (n=355) Muu henkilöstö (n=1349)
Kaiku-hanke
Muu hanke
Sekä Kaiku että muita
Ei hankkeita
Ei osaa sanoa
Prosenttia
Esimiesten ja muun henkilöstön havainnot työhyvinvointia
tukevista hankkeista omissa organisaatioissaan muutaman
lähivuoden ajalta
Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012 30
31
3,25
3,64
3,09
3,43
3,51
3,71
3,32
3,55
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
Muu henkilöstö
Esimiehet
Muu henkilöstö
Esimiehet
on ollut tyhy-hankkeita
(Kaikua tai muita)
ei tyhy-hankkeita
Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012
Keskiarvo 1-5
Esimiesten (n~350) ja muun henkilöstön (n~1340) arviot psyko-
sosiaalisista ja organisatorisista työoloista (1-5) työhyvinvointi-
hankkeiden mukaan
Psykososiaaliset ja
organisatoriset työolot
keskimäärin (1-5)
Aikaansaavuuteen
voimakkaimmin
korreloivien muuttujien*
keskiarvo (1-5)
* kyseiset 10 muuttujaa:
-tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa
-luottamus esimiesten ja alaisten kesken työyhteisössä
-ilmapiirin kannustavuus; leppoisuus; riidattomuus
-luottamus työtovereiden kesken työyhteisössä
-työn sujuvuus omassa tiimissä/työryhmässä
-oman työn koettu arvostus työyhteisössä
-tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa
-tiedonkulku työyksikköä koskevissa asioissa
32
7,28
7,97
7,95
8,23
7,04
7,37
7,68
7,77
8,15
8,26
7,42
7,66
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Muu henkilöstö
Esimiehet
Muu henkilöstö
Esimiehet
Muu henkilöstö
Esimiehet on ollut "tyhy"-hankkeita
(Kaikua tai muita)
ei "tyhy"-hankkeita
Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012
Keskiarvo 0-10
Arvio omasta
työhyvinvoinnista 0-10
Arvio omasta
työpanoksesta 0-10
Arvio työyksikön
aikaansaavuudesta 0-10
Esimiesten (n~350) ja muun henkilöstön (n~1340) arviot omasta
työhyvinvoinnista ja työpanoksesta sekä oman työyksikön
aikaansaavuudesta 0-10 työhyvinvointihankkeiden mukaan
?
33
Hyvää onnea ja
menestystä
työhyvinvointihankkeille
ja hyvää kesää!
Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012

More Related Content

What's hot

Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Suomen Ekonomit
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Sanna Ketonen-Oksi
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaVaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
TechFinland
 
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Työterveyslaitos
 
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Työterveyslaitos
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Johtamisen jalanjälki esittely
Johtamisen jalanjälki esittelyJohtamisen jalanjälki esittely
Johtamisen jalanjälki esittely
Satu Vainio
 
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Questback_Fin
 
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
Business Arena Oy
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Työterveyslaitos
 
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Ltd
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto
 
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Socca_osaamiskeskus
 
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 

What's hot (17)

Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaVaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
 
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajinaSuomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
Suomalaiset yritykset lean managementin soveltajina
 
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
 
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
Ossi Aura: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Johtamisen jalanjälki esittely
Johtamisen jalanjälki esittelyJohtamisen jalanjälki esittely
Johtamisen jalanjälki esittely
 
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
 
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
 
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirja
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
 
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
 

Viewers also liked

UNITS 1-2-3 PE
UNITS 1-2-3 PEUNITS 1-2-3 PE
UNITS 1-2-3 PE
claudiaarencri
 
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
Moh Fajar Arif
 
Mapas conceptuales teorias
Mapas conceptuales teoriasMapas conceptuales teorias
Mapas conceptuales teorias
Irasema Ibarra
 
Vidya sagar barnwal
Vidya sagar barnwalVidya sagar barnwal
Vidya sagar barnwal
connectinfosoft p.v.t
 
Ccbb según lomce
Ccbb según lomceCcbb según lomce
Ccbb según lomce
Ov_Danitza
 
Sistem informasi manajemen rumah sakit1
Sistem informasi manajemen rumah sakit1Sistem informasi manajemen rumah sakit1
Sistem informasi manajemen rumah sakit1
Yuliyanita Mulyadi
 
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центра
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центраИнтернет-сайт российско-белорусского информационного центра
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центра
rorbic
 
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
EMSOC
 
Tugas tik
Tugas tikTugas tik
UoB Lecture v1 2015_02_10jj
UoB Lecture v1 2015_02_10jjUoB Lecture v1 2015_02_10jj
UoB Lecture v1 2015_02_10jj
Joe Jones
 
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
Daisy_Ravulapalli
 
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистов
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистовурок 5. как пресс релизы обманывают журналистов
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистовАлеся Лонская
 
Power poin ppsi
Power poin ppsiPower poin ppsi
Power poin ppsi
radenkemuning
 
Biznet Prospectus 2015
Biznet Prospectus 2015Biznet Prospectus 2015
Biznet Prospectus 2015
Aoife Dunne
 

Viewers also liked (16)

Slideshare!!!
Slideshare!!!Slideshare!!!
Slideshare!!!
 
UNITS 1-2-3 PE
UNITS 1-2-3 PEUNITS 1-2-3 PE
UNITS 1-2-3 PE
 
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...
 
Mapas conceptuales teorias
Mapas conceptuales teoriasMapas conceptuales teorias
Mapas conceptuales teorias
 
Vidya sagar barnwal
Vidya sagar barnwalVidya sagar barnwal
Vidya sagar barnwal
 
Ccbb según lomce
Ccbb según lomceCcbb según lomce
Ccbb según lomce
 
Sistem informasi manajemen rumah sakit1
Sistem informasi manajemen rumah sakit1Sistem informasi manajemen rumah sakit1
Sistem informasi manajemen rumah sakit1
 
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центра
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центраИнтернет-сайт российско-белорусского информационного центра
Интернет-сайт российско-белорусского информационного центра
 
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
Literatuur en participatie in een sociale media cultuur: over wat het vandaag...
 
Tugas tik
Tugas tikTugas tik
Tugas tik
 
UoB Lecture v1 2015_02_10jj
UoB Lecture v1 2015_02_10jjUoB Lecture v1 2015_02_10jj
UoB Lecture v1 2015_02_10jj
 
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
HOW TO HACK BOYFRIEND VIBER
 
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистов
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистовурок 5. как пресс релизы обманывают журналистов
урок 5. как пресс релизы обманывают журналистов
 
Qr code
Qr codeQr code
Qr code
 
Power poin ppsi
Power poin ppsiPower poin ppsi
Power poin ppsi
 
Biznet Prospectus 2015
Biznet Prospectus 2015Biznet Prospectus 2015
Biznet Prospectus 2015
 

Similar to Hankepäivä 05062013

Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014
Tyoelama2020
 
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissäEksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
THL
 
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
K2HEL
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseene0800974
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseene0800974
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Tyoelama2020
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Paivi Sutinen
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
THL
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! TimoAro
 
Onnistu ohjausryhmän kanssa
Onnistu ohjausryhmän kanssaOnnistu ohjausryhmän kanssa
Onnistu ohjausryhmän kanssaTimoAro
 
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Motiva
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Kari I. Mattila
 
Realistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössäRealistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössä
Minna Kivipelto
 
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Suomen Ekonomit
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
Paivi Sutinen
 
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiHyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiAntti Kylli
 
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissaHenkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
oma
 
SYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitus
Tero Peltola
 

Similar to Hankepäivä 05062013 (20)

Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
 
Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014Työelämä 2020 05052014
Työelämä 2020 05052014
 
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissäEksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
 
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseen
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseen
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
 
Onnistu ohjausryhmän kanssa
Onnistu ohjausryhmän kanssaOnnistu ohjausryhmän kanssa
Onnistu ohjausryhmän kanssa
 
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
 
Realistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössäRealistinen arviointi sosiaalityössä
Realistinen arviointi sosiaalityössä
 
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiHyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
 
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissaHenkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
 
SYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitus
 

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland

Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptxValtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptxValtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptxContact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023Esittelymateriaali 01/2023
Valtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressaValtiokonttori pahkinankuoressa
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelutRintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palvelunaValtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriinValtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
The public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology NetworkThe public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology Network
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017Matkaturvakoulutus 2017
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka SaloSovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna NyforsSovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo AronkytöSovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta KokkoAsiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma KiikkalaVoitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland (20)

Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptxValtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
 
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptxValtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
 
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptxContact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
 
Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023
 
Valtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressaValtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressa
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
 
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelutRintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
 
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
 
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palvelunaValtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
 
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriinValtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
 
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
 
The public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology NetworkThe public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology Network
 
Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka SaloSovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna NyforsSovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo AronkytöSovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
 
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta KokkoAsiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
 
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma KiikkalaVoitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
 

Hankepäivä 05062013

 • 1. Onnistumista, oppimista ja oivallusta Kaiku-hankkeissa Kaiku-hankkeiden teemapäivä 5.6.2013 Irma Väänänen-Tomppo
 • 2. 2 Työhyvinvoinnin edistäminen • jatkuvaa työkäytäntöjen/ toimintatapojen kehittämistä • jatkuvaa organisaation oppimista • jatkuvaa yhteisten merkitysten muodostamista • kehittämiskäytäntöjen oppimista
 • 3. 3 43 69 73 72 70 50 36 32 29 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lkm 1 000 € Lkm 1000 € 14061 14471 15140 17063 16928 16190 18829 18569 20828 19150 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 €/hanke euroa Kaiku-hankkeet ja hankerahoitus 2003-2012* Lähde: Kaiku-hankerekisteri *Kaiku-rahoitusta on myönnetty 2003-2012 lähes 500 hankkeelle yhteensä runsaat 8 milj. €
 • 4. 4 Kaiku-hankerahoitus hallinnonaloittain 2003-2012* ja henkilöstö 2009 ennen yliopistojen poistumista *kulloinkin voimassa olleen hallinnonalarakenteen mukaan Lähde: Kaiku-hankerekisteri, Netra 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 EK+TP+VNK LVM MMM OM OPM+OKM PLM SM STM KTM+TM+TEM UM VM YM 1 000 € henkilöstön lkm 2009 Henkilöstön lkm1000 € 0 5 10 15 20 25 30 35 EK+TP+VNK LVM MMM OM OPM+OKM PLM SM STM KTM+TM+TEM UM VM YM Osuus Kaiku-rahasta 2003-2012 Osuus henkilöstöstä 2009 %
 • 5. 5 Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin; hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 1(3) Hankkeiden keskeiset tavoitteet 1Esimiestyön, johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 231 11Muutostilanteiden /-johtamisen tukeminen 117 5Työyhteisön toiminnan / yhteistoiminnan / yhteisöllisyyden kehittäminen 112 3Vuorovaikutuksen, keskustelukulttuurin, viestinnän kehittäminen 84 25Pelisääntöjen / menettelytapojen luominen; toimintamallin muuttaminen 24 16Työilmapiirin parantaminen; kiusaamisen/henkisen väkivallan ehkäisy 25 18Osallistumisen lisääminen 14 26Työyhteisötaidot 12 15Organisaatio- / toimintakulttuurin yhtenäistäminen tai muutos 16 13Strategian jalkauttaminen; tyhy & strategia; henkilöstöstrategia 15 14Arvot 14 Hank- keiden lkm (noin)
 • 6. 6 Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin; hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 2(3) Osaamisen kehittäminen, siirtäminen, mentorointi; osaamisen hyödyntäm. 56 4Kehityskeskustelut 16 20Työn kehittäminen, työskentelytapojen kehittäminen 44 12Työolojen kehittäminen, työjärjestelyt , toimenkuvat, työroolit 27 Työnohjaus (usein ryhmätyönohjaus) 17 19Työkuormituksen vähentäminen 11 17Työajankäyttö, ajanhallinta, työnhallinta 8 8Jaksaminen / uupumisen ehkäisy, kunto, terveys, työkyky, sairauspoissaolot 73 7Ikäohjelma / -johtaminen; ikääntyvien / erityisryhmien huomioiminen 23 VaVarhainen välittäminen / puuttuminen / tuki 17 Hankkeiden keskeiset tavoitteet Hank- keiden lkm (noin)
 • 7. 7 Kaiku-hankkeita moniin tarpeisiin; hankkeiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä 3(3) Hankkeiden keskeiset tavoitteet Hank- keiden lkm (noin) 6Työhyvinvointitoiminnan / -näkökulman vakiinnuttaminen, toimintatapojen laatiminen 37 21Työhyvinvointia tukevat verkostot 19 28Mittarit ja niiden hyödyntäminen 17 Yhteys organisaation toiminnan tuloksellisuuteen, laatuun, tuottavuuteen 37 10Asiakasnäkökulman huomioiminen hankkeen tavoitteissa 10
 • 8. 8 • Sekä yhden että useamman viraston yhteisiä hankkeita, kokonaisen viraston tai viraston osan hankkeita • Yksittäisiä henkilöstöryhmiä tai koko henkilöstöä koskevia • Monenlaisia ja monensuuruisia haasteita • Painopisteitä toisaalta työn ja toiminnan kehittämisessä, toisaalta vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmapiiritekijöissä sekä työhyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden luomisessa • Menettelytapojen löytämistä hankkeeseen osallistuvien toimintaan ja mallien ja toimintatapojen kehittämistä laajemmin jaettavaksi • Organisaatioiden toiminnalliseen tulokseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen vaikuttavia hankkeita Hankkeiden moninaisuus
 • 9. Työhyvinvointihankkeiden lähtökohtia Irma Väänänen-Tomppo 9 Reaktiivinen - työhyvinvoinnissa tai toimintavavoissa ilmenevä ongelma - ratkaisulla pyritään ensisijaisesti korjaamaan tilannetta ja luomaan edellytyksiä paremman tilanteen pysymiselle Proaktiivinen - parannetaan ennakoiden työhyvinvoinnin ja työn tekemisen edellytyksiä pitkällä aikavälillä ilman akuuttia ongelmaa - varaudutaan ennalta esim. tuleviin organisaatiomuutoksiin - luodaan ennakoiden uusia työvälineitä Integratiivinen - vuorovaikutus työhyvinvoinnin ja muiden käsitemaailmojen, käytäntöjen ja toimintapojen välillä  esim. yhtä organisaatiota laajemmat ohjelmat, joissa kootaan verkostoja, toteutetaan vertaisoppimista, tuetaan kehittäjyyttä, tutkitaan työhyvinvoinnin käsitettä  pienentää kehittämisen eristymisvaaraa (Esa Jokinen) 5.3.2012
 • 10. Työhyvinvointihanke arvioinnin kohteena • usein verrattain pieni / heikko interventio suhteessa työn kokonaisuuteen – laajuus, kattavuus, kesto vaihtelevat • muita tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ei voida sulkea pois 10
 • 11. Ohjelmateoria arvioinnin apuna 11 Ohjelmateoria tarkoittaa perusteltuja käsityksiä siitä, miten ja miksi intervention ajatellaan vaikuttavan Hyvä ohjelmateoria koostuu seuraavista osista: intervention kuvaus pilkottuna yksityiskohdiksi (mitä itse asiassa tehdään) intervention ja tuloksen välissä odotettavissa olevien välietappien (sekä toivottujen että ei-toivottujen) kuvaus toivottujen tulosten kuvaus (pilkottuna yksityiskohdiksi); vaikuttavuuden arvioinnin periaatteiden kautta käsitykset tuloksista liitetään tiiviisti käsityksiin prosesseista intervention mahdollisten tahattomien vaikutusten kuvaus niiden edellytysten kuvaus, jotka ovat ratkaisevia sen kannalta, miten ketjun lenkki johtaa seuraavaan (Dahler-Larsen, Peter (2005): Vaikuttavuuden arviointi) Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 12. Muut tulokset 12 Tulokset, vaikuttavuus, onnistuminen U S E Mitä näistäkin opitaan uusia onnistumisia varten?
 • 13. 13 Näkökohtia eri arviointivaiheissa – etukäteisarviointi • taustatilanteen määrittely, mistä hankkeen tarve kumpuaa: ongelma, tulevaan varautuminen, työhyvinvointiajattelun/ toimintaverkoston kehittäminen • tavoitteen muodostaminen  keskustelukierroksia hankkeeseen liittyvien kanssa, kunnes tavoite selkiytyy/täsmentyy, yhteinen käsitys muodostuu • tavoitteeseen johtavien konkreettisten toimenpiteiden ja toteutusprosessin arviointi - tavoite-keino -yhdistelmät; jos-niin -tarkastelut työhyvinvointitietoa hyödyntäen - mikä hankkeen toteutusympäristö; mikä tukee hanketta, mikä sitä vastaan; oman organisaation toimintatavat/-kulttuuri  mikä mahdollista - miten laajalti koskee henkilöstöä; miten henkilöstö saadaan jo suunnitteluvaiheessa mukaan; osallistaminen/ millainen viestintä aktivoi - henkilöstön ajankäyttömahdollisuudet/ organisaation aikataulut, henkilöstön fyysinen sijainti  mikä mahdollista, miten järjestää - henkilöstön valmiudet erilaisiin menettelyihin/menetelmiin - johdon tuki/ aktiivisuus/ näkemykset  ilman tukea ei tule mitään - mahdollisen palveluntuottajan ja erillisten menetelmien arviointi - punninta eri toteutusvaihtoehtojen, kustannusten ja resurssien, ja sen välillä, mihin organisaatio/ henkilöstö on valmis sitoutumaan • miten hankkeen seuranta ja arviointi tehdään, mitä halutaan selvittää Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 14. Tavoite-keino -arviointi 14 Esim. tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen - panostetaanko entistä enemmän sairaudenhoitoon työterveyshuollossa  ongelmanratkaisu ulkoistetaan - luodaanko poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista lisäävä malli  voi olla tarpeen ja helpottaa ratkaisumahdollisuuksien etsimistä yksittäis- tapauksissa, mutta voidaan myös kokea kontrollin lisääntymisenä, mikä heikentää motivaatiota  toteutustavasta ja yhteisen käsityksen muodostumisesta huolehtiminen erityisen tärkeää - etsitäänkö ratkaisua työnteon tapojen kehittämisestä sellaisiksi, että poissaolot voisivat vähentyä  kannustus, luottamus, motivaation luominen, yhteisvastuu  sairauspoissaoloista ja niiden syistäkin ollaan selvillä luottamuksen vallitessa ja voidaan tarvittaessa joustavasti järjestää tukitoimia  Miten arvotetaan eri vaihtoehdoista odotettavia tuloksia?  Millaista osaamista ja apuvoimia missäkin vaihtoehdossa on/ tarvitaan?
 • 15. 15 Näkökohtia eri arviointivaiheissa – prosessin / kehittämisen arviointi Irma Väänänen-Tomppo - toteutuuko prosessi suunnitelman mukaan (riittävä väljyys) - osallistuvatko tarkoitetut henkilöt - onko osallistuminen aktiivista, sitoutunutta - onko aikataulu sopiva - ovatko menetelmät ja palveluntuottajan kieli osallistujille sopivia - toteuttaako palveluntuottaja organisaation agendaa vai omaansa - pysyykö hankkeen ”omistajuus” organisaatiolla, ei palveluntuottajalla - toimiiko/ kehittyykö vuoropuhelu - millainen on toteutuksen ilmapiiri - auttaako toteutus muodostamaan yhteistä käsitystä/ toimintatapaa - mikä näyttää pelittävän - mikä ei toimi  pitääkö jotain tarkistaa/ muuttaa prosessissa 5.3.2012
 • 16. Realistinen arviointi – miksi interventio vaikutti 16 Tavoitteet LopputuloksetToimenpiteet ”Musta laatikko” Toteutus Mikä toteutuksessa selittää tulokset?
 • 17. 17 Näkökohtia eri arviointivaiheissa – lopputulosten arviointi • ”loppuarvosana” toiminnalle • välittömät/aktuaaliset tulokset - syntyikö yhteistä käsitystä siitä, mitä tavoitellaan ja miksi - muodostuiko yhteisiä merkityksiä - syntyikö haettuja toimintatapoja/ -malleja - millaisia odottamattomia tuloksia • pitemmän aikavälin/ potentiaaliset tulokset - jäävätkö toimintatavat elämään ja kehittyvätkö edelleen - toiko prosessi yhteistyö-/ vuorovaikutus-/ dialogiosaamista; oppiko organisaatio - muutokset tunnusluvuissa - sekoittavat tekijät - kustannusten ja tulosten suhde • mikä toteutuksessa selittää tuloksia
 • 18. Mitkä tahot kiinnostuneet erityisesti mistäkin tuloksista Johto: näkyykö lopputuloksissa/ tunnusluvuissa - paraniko esim. tulostavoitteeksi asetettu työtyytyväisyys tai vähenivätkö sairauspoissaolot Osallistujat: toiminnalliset tulokset - löytyikö haettu toimintatapa - paransiko hanke työnteon edellytyksiä ja yhteistyötä - millaisena kehittämisprosessi koettiin Järjestäjät (tyhy-ryhmä/ Kaiku-kehittäjä): kehittämisprosessi/-projekti ja sen kyky tuottaa tuloksia - miten hyvin prosessi/ projekti toimi(i) - mikä prosessissa/ projektissa tuottaa/tuotti tulosta - mitä pitää oppia/muuttaa kesken toteutuksen Palveluntuottaja/ konsultti: miten valittu menetelmä soveltuu tilanteeseen, miten vuorovaikutus toimii, tuleeko toiminnallisia tuloksia, entä tunnuslukuihin Rahoittajat: prosessi/projekti ja sen kyky tuottaa tuloksia; lopputulokset 18
 • 19. 19 Arviointiaineistot ja keräämistavat • tunnuslukujen kokoaminen, esim. ilmapiiri/vmbaro, sairauspoissaolot/Tahti • erilliset seurantakyselyt • organisaation dokumentit, pöytäkirjat, muistiot etc. • haastattelut, keskustelut, työpajat • tarinat • havainnointi • päiväkirjat/ kunkin hahmotuksia siitä, missä milloinkin mennään • vertaisarviointi, esim. toisen organisaation Kaiku-kehittäjät • tärkeää koota monenlaista aineistoa, ”moniääninen” arviointi • mikä edistää eteenpäin menoa • mitä ihmiset jaksaa ja mihin ovat motivoituneita Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 21. Esimerkkejä hankkeiden taustoista ja tavoitteista 21 - tulossa merkittävä organisaatiomuutos  tarve vaikuttaa ennakoivasti johtamiseen ja muutostilanteiden vuorovaikutukseen - VM-baron purku  kehittämishanke barotulosten pohjalta -fuusiot, työn sisällön muutos  ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen muutoksessa & mentorointi -taustana hlöstöstrat. jossa painopisteinä johtaminen ja yhteistyö, työn sisältö, muutoksenhallinta  esimiestyön kehittäminen -uusien organisaatioiden käynnistäminen tarve yhteiseen toimintakulttuuriin ja pelisääntöihin; muutosjohtamisen kehittäminen - hajautettu organisaatio  yhtenäisen, avoimen, vuorovaikutteisen ja osallistavan toimintakulttuurin rakentamien hajautetussa organisaatiossa - rinnakkaisissa organisaatioissa samantyyppisiä tarpeita  verkostohanke yli organisaatiorajojen esimiehille/johdolle - psyykkisesti kuormittava työ  psyykkisen kuormituksen hallinta ja purkaminen Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 22. Kaiku-hankkeiden arviointikohteita loppuraportissa 22 Toteutuksen arviointi • Konkreettinen kuvaus siitä, mitä käytännössä todella tehtiin, ja vastasiko se alkuperäistä suunnitelmaa • Johdon ja henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen ja sen toteutukseen • Käytetyt menetelmät ja kokemukset niistä • Kokemukset viraston omien asiantuntijoiden ja ulkopuolisten palveluntuottajien käytöstä • Millaisia ongelmia hankkeen aikana ilmeni, ja miten ne ratkaistiin • Miten kustannusarvio toteutui Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 23. Kaiku-hankkeiden arviointikohteita loppuraportissa 23 Tulosten arviointi • Mihin tuloksiin pyrittiin ja mitä haluttiin edistää tai parantaa? • Miten tavoitteet toteutuivat? • Mitä yllättäviä tuloksia tuli, joita ei osattu aloitettaessa odottaa? • Millä menettelytavoilla hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioitiin? • Millaisia pysyviä toimintatapoja hankkeen myötä syntyi? • Mitä toteutuneessa hankkeessa oli sellaista innovatiivista (pienetkin ideat), jota suosittelisitte levitettäväksi myös muille työpaikoille? • Mitä muiden työpaikkojen kannattaisi ottaa huomioon, kun ne suunnittelevat työhyvinvointihankkeita? Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 24. Arviointikriteerit ja timanttimalli Kaiku-arvioinnissa 2002-2007 (Leena Piispa, Työelämän tutkimuskeskus) Pisteytyskriteerit Kaiku-hankkeille (1-3 pistettä kustakin) 1. selkeä työhyvinvointitavoite 2. organisaation kattavuus 3. johdon sitoutuminen 4. osallistava ote 5. tavoitteen toteutumisen seuranta 6. tulosten ulottuminen työyhteisön arkeen Menestyksekkäitä (15–18 pistettä) noin 29 prosenttia Keskivertohankkeita (12-14 p) noin 37 prosenttia Epäonnisia hankkeita (7-11 p) noin 26 prosenttia 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6
 • 25. 25 Miten hankkeet voisivat jakautua? Huippuonnistuneet Hyvin tavoitteita edistäneet Kelvollisesti onnistuneet Jossain eteenpäin, jossain ei niin paljon Seuraavalla kerralla nyt saatuja kokemuksia hyödyntäen paremmin
 • 26. Satunnaisia opetuksia/ kokemuksia hankkeista: arkista aherrusta 1(2) 26Irma Väänänen-Tomppo - hanke kesti liian pitkään; päälle jo uusia muutoksia; liian pitkät väliajat kokoontumisilla - haasteellista rakentaa uutta organisaatiota ja kulttuuria, kun toimipisteet kaukana toisistaan - kehittämistyötä ei pidetty resurssipuutteiden takia tärkeänä - käytetty työskentelymetodi oli outo työtapa osallistujille - hankkeiden pitäisi olla lähellä työntekijän arkea ja lähteä heidän töistään - vaikka vuorovaikutusta on, siitä puhumista ei koeta mielekkääksi - ulkopuoliset konsultit eivät kehitä työtä vaan voivat antaa vain virikkeitä - toteutusvaiheen jatkuva suunnittelu ja arviointi osoittautui tarpeelliseksi - osa henkilöstöstä osallistui videon kautta  vaati motivoimista ja paljon etukäteistyöstämistä - Kaiku-kehittäjän mukanaolo valmennuspäivissä hyvä 5.3.2012 - jälkipalaverit kunkin koulutuspäivän jälkeen hyödyllisiä
 • 27. 27 - huolellinen suunnittelu kannatti: uuden työskentelytavan soveltaminen osoitti sen käyttökelpoisuuden, ja käyttöä voidaan laajentaa - yhdessä osallistujien kanssa hyvin valmisteltu hanke toteutui yli odotusten; myös odottamattomia myönteisiä vaikutuksia - yhteistyöhön eri kumppaneiden ja hankkeeseen osallistuvien välillä kannattaa kiinnittää huomiota - tärkeää räätälöidä hanke oman organisaation näköiseksi ja omaan toimintakulttuuriin sopivaksi - suora kopioiminen ei tuota parasta tulosta, mutta muista hankkeista voi oppia ja saada ideoita Satunnaisia opetuksia/ kokemuksia hankkeista: arkista aherrusta 2(2) - soveltavien välitehtävien myötä oma yksikkö/ryhmä sitoutettiin, mikä oli antoisaa ja arvostettua - pidettiin kiireenkin keskellä hyvänä, että kerrankin oli mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan ja keskustelemaan - ohjelmaa jouduttiin muokkaamaan ohjelman aikana, muutokset olivat onnistuneita - jokin yksittäinen menetelmä toimi/ei toiminut
 • 28. 28 Tärkeää, että osallistujat ottavat hankkeen omakseen mieluiten sen suunnittelusta alkaen: on eri asia seurata toisen luomaa koreografiaa kuin olla itse mukana luomassa esitystä. Hanke omaksi ja omannäköiseksi
 • 29. - vaikuttavuus rajatumpi, tulokset ja onnistuminen laajempia mittareita - suoraan lopputulosmittareilla – ilmapiiri, työtyytyväisyys, sairaus- poissalojen vähentäminen; toiset ilmenevät nopeammin, toiset hitaammin - ensin prosessia arvioimalla: onko se edennyt odotusten mukaisesti, tehtiinkö mitä oli suunniteltu, miten prosessia mahdollisesti muutettiin, mikä on toiminut hyvin ja mikä huonommin, onko tapahtunut ja missä määrin niitä konkreettisia asioita, toimintatapojen muutoksia, joita tavoiteltiin, ja onko tapahtunut jotain muuta - entä jos on vastavoimia, niiden huomioiminen ja tulosten tarkastelu ne huomioon ottaen? -monimuotoisesti sekä tunnusluvuilla että laadullisesti esim. keskusteluilla - ei lääketieteen kriteerien perusteella vaan oikeustieteen: ovatko eri todisteet samansuuntaisia Yhteenveto: miten arvioida hankkeen onnistumista? Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012
 • 30. 16 17 34 26 14 12 30 33 6 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Esimiehet (n=355) Muu henkilöstö (n=1349) Kaiku-hanke Muu hanke Sekä Kaiku että muita Ei hankkeita Ei osaa sanoa Prosenttia Esimiesten ja muun henkilöstön havainnot työhyvinvointia tukevista hankkeista omissa organisaatioissaan muutaman lähivuoden ajalta Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012 30
 • 31. 31 3,25 3,64 3,09 3,43 3,51 3,71 3,32 3,55 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Muu henkilöstö Esimiehet Muu henkilöstö Esimiehet on ollut tyhy-hankkeita (Kaikua tai muita) ei tyhy-hankkeita Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012 Keskiarvo 1-5 Esimiesten (n~350) ja muun henkilöstön (n~1340) arviot psyko- sosiaalisista ja organisatorisista työoloista (1-5) työhyvinvointi- hankkeiden mukaan Psykososiaaliset ja organisatoriset työolot keskimäärin (1-5) Aikaansaavuuteen voimakkaimmin korreloivien muuttujien* keskiarvo (1-5) * kyseiset 10 muuttujaa: -tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa -luottamus esimiesten ja alaisten kesken työyhteisössä -ilmapiirin kannustavuus; leppoisuus; riidattomuus -luottamus työtovereiden kesken työyhteisössä -työn sujuvuus omassa tiimissä/työryhmässä -oman työn koettu arvostus työyhteisössä -tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa -tiedonkulku työyksikköä koskevissa asioissa
 • 32. 32 7,28 7,97 7,95 8,23 7,04 7,37 7,68 7,77 8,15 8,26 7,42 7,66 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 Muu henkilöstö Esimiehet Muu henkilöstö Esimiehet Muu henkilöstö Esimiehet on ollut "tyhy"-hankkeita (Kaikua tai muita) ei "tyhy"-hankkeita Lähde: Kaikki hyvin työssä? 2012 Keskiarvo 0-10 Arvio omasta työhyvinvoinnista 0-10 Arvio omasta työpanoksesta 0-10 Arvio työyksikön aikaansaavuudesta 0-10 Esimiesten (n~350) ja muun henkilöstön (n~1340) arviot omasta työhyvinvoinnista ja työpanoksesta sekä oman työyksikön aikaansaavuudesta 0-10 työhyvinvointihankkeiden mukaan ?
 • 33. 33 Hyvää onnea ja menestystä työhyvinvointihankkeille ja hyvää kesää! Irma Väänänen-Tomppo 5.3.2012