SlideShare a Scribd company logo
Kohti oppivaa ja kehittyvää
toimintakulttuuria ─
Järjestöjen koko toiminnan arviointi
haltuun
Mervi Aalto-Kallio ja Niina Haake
Valtakunnallinen koulutus järjestöille
Helmikuu 2015, Helsinki ja Oulu
”Kaikki menetelmät ja
työvälineet tarvitsevat
toimiakseen ympärilleen
käytäntöjä ja
toimintatapoja, joilla niitä
käytetään…”
(Kohti avointa kehittämistä –
matkaoppaana Innokylä)
Opas
Arvioiva toimintakulttuuri
järjestöarkeen. Opas
kokonaistoiminnan
arviointiin
(toim. Aalto-Kallio, Haake
& Saarinen, 2014)
http://www.soste.fi/ajank
ohtaista/julkaisut/jarjesto
toiminnan-
kehittaminen.html
Arviointi osana oppivaa ja
kehittyvää toimintakulttuuria
Toimintakulttuuri: mitä kehitämme?
Arvot,
uskomukset,
säännöt,
normit
Tavat ajatella
Tavat toimia Tavat strukturoida
valinnan
mahdolli-
suuksia
Käsitteistä
Oppivassa ja kehittyvässä työyhteisössä on arvioiva
toimintakulttuuri, joka näkyy työyhteisön arkisena
työtapana, jossa koko työyhteisö on sitoutunut ja osallistuu
arviointiin.
Arvioivassa toimintakulttuurissa arvioiva ajattelu ja
rakentava vuoropuhelu onnistumisista ja
kehittämistarpeista ovat jatkuva ja luonnollinen osa
arkityötä.
Oppimisprosessin perusmalliOppimisprosessin perusmalli
OPPIMINEN
KOKEMUS
ARVIOINTI
YMMÄRRYS
SOVELTAMINEN
Toiminnan
kautta
Tiedon
Hankinnan
kautta
Ymmärryksen
kautta
Tiedon
Laajenta-
misen
kautta
Kolb (1984)
Oppimisen portaat sovellettuna
arvioinnin eri vaiheisiin
LUULEE TIETÄVÄNSÄ
TIETÄÄ, ETTEI TIEDÄ
TIETÄÄ
YMMÄRTÄÄ
SOVELTAA
KEHITTÄÄ
Havaitaan tarve
arvioinnille
**Arviointia ei koeta
tarvittavan
Suunnitellaan ja toteutetaan
arviointi, saadaan tietoa
**
Analysoidaan ja käsitellään
arviointitietoa
**
Pohditaan ja ideoidaan realistiset
kehittämistoimenpiteet
**
Kehittämistoimenpiteet
käytäntöön, arviointi jatkuu
**
Oppimisen portaat: Sydänmaanlakka (2000)
Edellytys
Selkeä visio ja tavoite,
päämäärä siitä, mihin
pyritään.
Arviointi
Tulosten ja
kehittämistarpeiden
arviointi on mahdollista
vasta kun tiedetään, mitä
tavoitellaan.
Edellytys
Toimiva palautejärjestelmä
(feedback  feedforward).
Arviointi
Jatkuva, systemaattinen ja
monipuolinen palaute
tuottaa arviointitietoa.
Avoimuutta palautteen
vastaanottamiseen.
Edellytys
Osaamisen ja tiedon
jakaminen.
Arviointi Arviointitieto
dokumentoitava ja
saatettava kaikkien
tietoon.
Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä
työyhteisössä
Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä
työyhteisössä
Edellytys
Riittävä aika reflektoinnille
ja arvioinnille.
Arviointi
Arvioinnin on oltava osa
perustyötä, silloin se ei jää
jalkoihin. Tarvitaan yhteiset
arviointikäytännöt, joihin
sitoudutaan
Edellytys
Toimiva vuorovaikutus ja
viestintä. Arviointi
Edellyttää rakentavaa ja
avointa vuoropuhelua,
kysymistä, ongelmien
pohdintaa, kuuntelemista
ja taitoa kyseenalaistaa.
Edellytys
Hyvä vire ja motivaatio
sekä kannustava ilmapiiri.
Arviointi
Positiivisessa ilmapiirissä
arviointi nähdään
todennäköisemmin
myönteisten silmälasien
lävitse.
Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä
työyhteisössä
Edellytys
Tunteet ja uskomusten
muutokset ovat osa
oppimista ja kehittymistä.
Arviointi
Arviointitiedon avulla
voidaan tunnistaa tosiasiat
uskomuksista ja löytää
mekanismeja tunteiden
taustalla.
Edellytys
Virheiden salliminen ja
niistä oppiminen.
Arviointi
Arviointi antaa tietoa siitä,
mikä toimii ja mikä ei, mikä on
huonoa, mikä hyvää. Näin
saadaan tieto siitä, mitä pitää
korjata ja mihin puuttua
Edellytys
Työyhteisötaitojen
kehittäminen
Arviointi Palautejärjestelmän ja
itsearvioinnin avulla
yhteiset pelisäännöt, jolloin
työ sujuu soljuvammin
Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä
työyhteisössä
Edellytys
Uusiutumiskyky ja taito
ennakoida
Arviointi
Tarvitaan kykyä ennakoida
muutoksia ja yhdistää
ennakointitieto
organisaation osaamisen
kehittämiseen.
Edellytys
Asiakkaista/jäsenistä
huolehtiminen.
Arviointi
Esim. tarvekartoitukset ja
toiminnan kehittäminen.
Arviointiosallisuus toteutuu
parhaiten, kun palaute
johtaa muutokseen.
Edellytys
Johdon kannustus ja tuki
Arviointi Arviointi on johtamisen
työkalu.
Kun jotain muutetaan…
Muutos ja
uuden
oppiminen,
sitoutuminen
Poisoppi-
minen
Muutos-
vastarinta
Muutokseen suhtautuminen
Organisaation
- Rakenne
- Ketteryys
- Kulttuuri
Yksilön
- Voimavarat
- Oppimiskyky
- Ammattitaito
- Työyhteisötaidot
Muutoksen
- Toiminta-ympäristö
- Nopeus
- Tapa
Luodaan perustaa ja tehdään
pohjatöitä arvioivalle
toimintakulttuurille
Vaihe 1: Yhteisen ymmärryksen luominen: Miten
ymmärrämme arvioinnin? Millaisia tunteita
arviointi herättää?
Vaihe 2: Hyödyn määrittäminen: Miten hyödymme
arvioinnista? Miksi teemme arviointia?
Mitä siltä odotamme?
Vaihe 3: Sitouttaminen ja osaamisen vahvistaminen: Millaista
osaamista tarvitsemme arviointiin? Miten arviointia johdetaan ja
miten vastuut jaetaan?
Vaihe 4: Toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen: Mitä järjestömme
koko toiminta sisältää? Miltä kokonaisuus näyttää?
Vaihe 5: Nykyisten arviointikäytäntöjen tarkasteleminen Miten arvioimme tällä
hetkellä ja millaisia menetelmiä käytämme? Kattaako arviointi koko toiminnan?
Suunnitelkaa
ja toteuttakaa
Kartoittakaa
lähtötilanne
Tehkää
pohjatyöt
hyvin
Vaihe 6: Valintojen tekeminen ja toteutuksen suunnittelu: Millaiset resurssit ovat
käytössämme? Millaisia aineistoja meillä on? Millaisia aineistoja tarvitsisimme,
kuka/ketkä ne kerää? Millaisin menetelmin arvioimme? Millaiset pelisäännöt
tarvitsemme? Mistä voisimme ottaa mallia?
Arvioivan toimintakulttuurin vahvistamisen tuloksena koko
työyhteisö oppii ja kehittyy, toiminnan tarpeellisuus ja tulokset
saadaan näkyväksi ja järjestön uskottavuus kasvaa
STRATEGIA JA
ENNAKOINTI
TOIMINTA- JA
ARVIOINTISUU
NNITELMA,
TALOUSARVIO
TARKEMMAT
TYÖSUUNNI-
TELMAT
SEURANTA- JA
ARVIOINTIAINEISTON
KOKOAMINEN
TOIMINNAN AIKANA
TOIMINNAN
ARVIOINTI:
ONNISTUMISET
JA KEHITTÄMIS-
KOHTEET
RAPORTOINTI
JA JOHTOPÄÄ-
TÖKSET
Valintojen tekeminen
Toiminnan
täsmentäminen
ToimintaToiminta
Toiminnan
kehittäminen
Toiminnan kehittäminen
ja uudelleen
suuntaaminen
Arviointi vuosisyklissä
Vuosittain järjestö saa
tietoa tuloksista,
vaikutuksista ja kehittymis-
tarpeista sekä
pitkällä aikavälillä koottu
Tieto kertoo järjestön
vaikuttavuudesta ja
kehityksestä ajassa.
Arvioinnin merkityksen luomista ja
ymmärtämistä
• Arvioinnin arkipäiväisyys: Mitä arviointi sinulle tarkoittaa?
 järjestetään esim. arviointipäiviä/kehittämispäiviä
• Arviointi ja sen lähikäsitteet
• Arviointi kuuluu kaikille, jokaisella arviointiin tarttumapintaa
ja annettavaa
• Arviointi sanana
- fragmentoitunut,
- kärsinyt osittain inflaation,
- muuttunut ”kirosanaksi”,
- tullut samalla muotisanaksi
Dialogia SWOT-analyysin avulla
Vahvuudet ja myönteiset
seikat:
Miksi arviointi on hyvä juttu? Mitä
saan siitä itse, entä työyhteisö?
Heikkoudet ja uhat:
Mitkä ovat arvioinnin sudenkuoppia
tai kompastuskiviä?
Mahdollisuudet:
Mitä arviointi mahdollistaa ja tarjoaa
nyt ja tulevaisuudessa?
Kehittämistarpeet:
Miten vahvistamme arvioinnin
myönteisyyttä ja otamme sen
mahdollisuuksista kaiken irti
välttämällä samalla pahimmat
kompastuskivet?
Oman järjestön sitoutuminen ja
näkökulma arviointiin
TILINTEKO-
VELVOLLISUUS
OPPIMINEN JA
KEHITTYMINEN
TEKNINEN
SUORITTAMINEN
RITUAALI
JA ”TALON TAPA”
ULKOINEN SISÄINEN
KORKEA
MATALA
S
I
T
O
U
T
U
M
I
S
E
N
ALOITE/TARVE ARVIOINNILLE
A
S
T
E
Lähde: mukaillen Virtanen & Uusikylä, teoksessa Kohti julkisten palvelujen yhteistä
arviointia (2001)
Luottamusjohto esim. vastuun kantaminen järjestön
toiminnasta ja taloudesta sekä niiden suunnittelusta, seurannasta ja
raportoinnista. Toimintalinjauksista päättäminen.
Toiminnanjohtaja
esim. kiinnostus ja tuki arviointiin,
arviointimyönteisyyden
johtaminen, kuunteleminen ja
kannustaminen, arvioivaa
toimintakulttuuria tukevien
rakenteiden vahvistaminen,
arvioinnin kiinnittäminen osaksi
strategia-, ohjaus- ja
kannustejärjestelmiä…
Koko (työ)yhteisö
esim. osallistuminen,
vuoropuhelu, sitoutuminen,
erityisesti oman toiminnan
arviointi ja omaan toimintaan
liittyvien toimintojen arviointi
kriittisesti reflektoiden,
onnistumiset ja kehittymistarpeet
esille tuoden, arviointitulosten
tarkastelu, kehittämistoimien
suunnittelu ja toimeenpano,
toiminnan ja oman työn
kehittäminen
Arvioinnin
koordinaatio
• myönteiset arviointi-
ilma-piirin luominen,
kuunteleminen ja
kannustaminen
• tarvittavan arviointi-
osaamisen
järjestäminen
arviointikäytännön
jalkauttamiseksi
• arvioinnin käytännön
toteutuksen
koordinaatio ja tuki
• arviointiaineiston
käsittely,
dokumentaatio ja
yhteenveto
• johdon arvioinnin
tuki
Roolit arvioinnissa
Ainakin kolme motiivia arvioida
Kehittä-
minen ja
oppiminen
Tilivelvollisuus
Tiedon
tuotta-
minen
ja/tai
lisääminen
…Kysymys kuuluu: hyödynnetäänkö
arviointitietoa?
LUOTTAMUSJOHTO
JOHTAJA/
JOHTO(RYHMÄ)
HENKILÖSTÖ/
TYÖNTEKIJÄT
JÄSENET JA MUUT
SIDOSRYHMÄT
RAHOITTAVAT
VIRANOMAISET
LAHJOITTAJAT,
SPONSORIT
KANSALAISET
ja useita arvioinnin hyödynsaajia
Vinkit arviointitiedon
hyödyntämisen edistämiseksi
1. Tarvelähtöisyys
2. Linkittyminen johtamiseen ja strategiatyöhön
3. Oikea-aikaisuus
4. Resursointi, tarkoituksenmukaisuus
5. Laadukas arviointi
6. Selkeä tulosten raportointi, perustellut
johtopäätökset ja realistiset kehittämistoimenpiteet
7. Osallistaminen
8. Ajan varaaminen arvioivaan keskusteluun
Kartoitetaan ja jäsennetään
lähtötilanne
kokonaistoiminnan
arvioinnille
Toiminnan jäsentäminen
Esimerkkejä seuranta- ja arviointiaineistoista
Arvioinnin
kohde
Seuranta-aineisto esim. Arviointiaineisto esim.
Järjestön ns.
perustoiminta
toiminnan volyymit: jäsentiedot,
tilinpäätös, henkilöstötilinpäätös
henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt, riskien
arvioinnit, toimintaympäristö-analyysit,
erilliset kustannushyötyanalyysit
Vaikuttamistoiminta tiedotteiden, kannanottojen,
lausuntojen,
asiantuntijakirjoitusten,
nettisivukävijöiden määrä,
mediaseuranta
raportit toiminnan sisällöstä ja
näkyvyydestä, arviot sen vaikutuksista
Kansalaistoiminta/
Jäsentoiminta
toiminnan määrä ja laajuus,
osallistuja- ja kävijämäärät
osallistujapalautteet ja kokemukset
(kyselyt, havainnoinnit, haastattelut,
työpäiväkirjat…), sisällön arvioinnit
Kehittämistoiminta/
projektitoiminta
projektitoiminnan laajuus, uusien
innovaatioiden, toimintamallien,
sovellusten ja muiden tuotosten
määrä ja kuvaukset
toiminnan sisältö ja onnistuneisuus,
hyödyntäminen, projektiarvioinnit
toimintojen erilliset syvällisemmät
arvioinnit
Järjestölähtöiset
palvelut
toiminnan määrä ja laajuus,
osallistuja- ja kävijämäärät, resurssit
asiakaskyselyt (kyselyt, havainnoinnit,
haastattelut), laadun arvioinnit
Valinnat ja yhteiset
pelisäännöt arviointiin
Systemaattista resurssien ehdoilla
• Tarkastetaan henkilö- ja aikaresurssit  arviointi on
renki, ei isäntä
Ollaanko alkutekijöissä?
Tarvitaanko koordinoivaa henkilöä?
• Olennaista on huolehtia, että
 Arviointi on systemaattista
Saadaan vähintään riittävät tiedot koko toiminnan
tuloksista (huomioi esim. rahoittajan tarpeet)
Arviointikäytännön valinnassa tai
nykyisen kehittämisessä
huomioitavia tekijöitä
• Järjestön koko ja organisoituneisuus
• Toiminnan laajuus
• Järjestössä entuudestaan oleva arviointikokemus
• Resurssit
• Työntekijöiden tarpeet, toiveet ja osallistaminen
(arviointiosallisuus)
Vaihtoehtoja lähteä kehittämään
arviointikäytäntöä
• Valmiit: Tutustuu ja miettii soveltamismahdollisuuksia
olemassa olevista järjestelmistä ja/tai malleista (LFA, CAF, BSC)
• Oma käytäntö: lähtee kehittämään rohkeasti omaa
arviointikäytäntöä esim. soveltamalla oppaan esimerkkejä
• Bencmarkkaus: vierailee ja hakee sparrausta niissä
järjestöissä, joissa kokee olevan arviointikäytännön, joka voisi
soveltua omaan järjestöön
• Ulkopuolinen tuki: pyytää ulkopuolista antamaan tukea oman
järjestön arviointikäytännön kehittämiseen
Mitä arviointikäytännöstä pitää
tulla ilmi?
• Muoto: arviointistrategia, arviointisuunnitelma,
toimintaohje- tai opas, tiedote/ilmoitus, taulukko…
1. Mitä arvioidaan
2. Kuka arvioi
3. Kuka kokoaa kaiken arviointitiedon
4. Minne tieto kootaan ja mistä sen löytää ja milloin
5. Milloin koottu arviointitieto käsitellään yhdessä
6. Kuka ja miten kokonaistoiminnan arviointitiedon
raportoi tulokset; onnistumiset ja kehittämiskohteet
sekä niiden toimeenpano
Kokonaistoiminnan arvioinnissa
olennaisia kysymyksiä
1. Onko edetty tavoitteiden suuntaisesti?
2. Onko asetetut tavoitteet ylitetty, saavutettu vai alitettu? Miten
se ilmenee (määrällisesti, laadullisesti, kokemuksellisesti)?
3. Mitkä ovat koko toiminnan kannalta keskeiset onnistumiset ja
hyödyt? Miksi? Miten tämä ilmenee ja kenelle?
4. Mitkä ovat toiminnan kannalta olennaisia kehittämisen kohteita
tulevalle vuodelle/tuleville vuosille? Miksi? Miten niihin
panostetaan jatkossa?
5. Onko toiminnassa joitain osa-alueita, jotka on tarpeen arvioida
syvällisemmin? Miksi?
6. Saatiinko suunniteltu toiminta toteutettua siihen tarkoitetulla
määrärahalla?
Vinkit arviointitiedosta viestimiseen
• Kohdenna viesti  kiinnostus herää, kun se koskettaa kuulijaa
• Kerro, mistä tieto on saatu ja miten se on käsitelty  lisää
uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä
• Tuo esimerkkejä muutoin kankeahkolle arviointikielelle 
konkretisoi ja pitää yllä kiinnostusta
• Analysoi tuloksia  antaa kuulijalle tiedon siitä, miten
onnistuttiin, pelkkä ”tulosraportti” ei riitä
• Rohkeutta suosituksiin ja kehittämisideoihin  viestii kuulijalle
kehittämismyönteisyydestä, ratkaisukeskeisyydestä ja
muutoshalukkuudesta
• Näe tulokset osana kokonaisuutta  linkittää tiedon osaksi
isompaa kuvaa, mitä tieto kertoo suhteessa toimintaympäristön
muutoksiin, yhteiskunnallisiin odotuksiin jne.
Pelisäännöt
• Reiluus ja tasapuolisuus, kannustus ja innostaminen
• Kuuntelu ja rakentava keskustelu
• Eettisyys arvioinnin toteuttamisessa
• Toiminnan kehittäminen vaatii myös ikävien asioiden
purkamista, rakentavasti, arviointitiedon pohjalta
• Kun työ tulee näkyväksi, osoitamme myös itsellemme
tekevämme tärkeää työtä hyvin
• Muista juhlia onnistumisia ja hyviä tuloksia!
1. Järjestöllämme on jaettu ja
yhdessä ymmärretty
arviointikäytäntö.
2. Tiedän, mitä ja milloin minun
tulee toimia omalta osaltani
tekemäni työn seurannan ja
arvioinnin suhteen.
3. Kokoan tarvittavaa seuranta-
ja arviointitietoa toiminnan
aikana parhaaksi katsomallani
tavalla.
4. Käymme kokoamani
arviointitiedon pohjalta
tarvittaessa pienemissä
ryhmissä arviointikeskusteluja,
jotta saamme hyödynnettyä
tietoa toiminnan kehittämiseen
mahdollisimman pian.
5. Arviointikäytäntömme
mukaisesti osalllistun koko
toimintaamme koskevaan
arviointikeskusteluun tuomalla
mukanani omasta toiminnasta
kokoamani seuranta- ja
arviointiteidot tai välittämällä
ne muulla tavalla koko
toiminnan arviointia koskevaan
yhteenvetoon
6. Arvioimme keskustellen ja
reflektoiden, kyseenalaistaen ja
pohdiskellen koko toimintaa
yhdessä arviointikysymyksillä,
jotka olemme itse laatineet.
7. Raportoimme tulokset,
teemme johtopäätöksiä ja
laadimme kehittämistarpeet .
8. Viemme kehittämistarpeet
käytäntöön, otamme
arviointitiedon seuraavan
vuoden toiminnan suunnittelun
pohjaksi
PÄHKINÄN-
KUORESSA!
Hyödynnettyjä lähteitä mm.:
Kuvat: www.pixabay.com
Aalto-Kallio, M., Haake, N. & Saarinen, E. (toim.) (2015) Arvioiva
toimintakulttuuri järjestöarkeen. Opas kokonaistoiminnan arviointiin.
Helsinki: SOSTE.
Talentum.
Harisalo, R. (2010) Organisaatioteoriat. Tampere:: Tampereen yliopisto.
Harisalo, S., Klingberg, R. & Pentti, P. (2011) Kaikkien aivot käyttöön. Helsinki:
WSOYpro.
Juuti, P. & Rovio, E. (toim.) (2010) Keskusteleva johtaminen. Helsinki: Otava
Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia. Keskustelualoite (2001) Helsinki:
Kansallinen tuottavuusohjelma Tuottavuudella tulevaisuuteen. Suomen
Kuntaliitto, Sisäasiainministeriö, Valtiovarainministeriö.
Kolb, D. (1984) Experiential Learning. Experience as the Source of Learning
and Development. Prentice-Hall.
Lyytinen, H. K. & Nikkanen, P. (2005) Kehittämisvoimaa arvioinnista.
Teoksessa Lyytinen, H. K. & Räisänen, A. (toim.) Kehittämissuuntaa
arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Helsinki:
Koulutuksen arviointineuvosto, 129-141.
Pantzar, J. A., Saikkonen, P. & Viirkorpi, P. (2009) Arviointi järjestöjen
kokonais- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Teoksessa Koskinen-Ollonqvist, P.,
Paija, L., Pantzar, J.A., Saikkonen, P. & Savolainen, N. (toim.) Näkökulmia
järjestöarviointiin. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry,
Terveyden edistämisen keskus ry.
Pohjola, P. ym. (toim.) (2014) Kohti avointa kehittämistä – matkaoppaana
Innokylä. THL:n Opas 38. Helsinki: THL.
Seppänen-Järvelä, R. & Vataja, K. (2009) Kehittävän itsearvioinnin taidot,
kyvykkyydet ja osaaminen. Empiirinen analyysi sosiaalitoimen työyhteisöistä.
Hallinnon Tutkimus 28, 5, 60-73.
Sydänmaanlakka, P. (2007) Älykäs organisaatio. Helsinki: Talentum.
Kiitos!
Mervi Aalto-Kallio
Niina Haake
arviointi@soste.fi tai etunimi.sukunimi@soste.fi

More Related Content

Similar to Kokonaistoiminnan arviointi haltuun

Strateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysStrateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysJuhani Anttila
 
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsaArvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
Finnish Institute of Occupational Health, Promotion of Work Ability and Health
 
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
NinaAlivirta
 
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksiKerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Elina Soukola
 
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineetTyöpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonenMirva Tapaninen
 
ASQ laatututkimus – juhanin kommentteja
ASQ laatututkimus – juhanin kommenttejaASQ laatututkimus – juhanin kommentteja
ASQ laatututkimus – juhanin kommenttejaJuhani Anttila
 
Mirror Incondia
Mirror IncondiaMirror Incondia
Mirror Incondia
Antti Rotko
 
Osaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuriOsaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuri
Suomen Ekonomit
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
omniatopo
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Allianssi-risteily 2014
 
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintojaKetterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
Työterveyslaitos
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
THL
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
Suomen Ekonomit
 
Laatuseniorit Suomen laadusta
Laatuseniorit Suomen laadustaLaatuseniorit Suomen laadusta
Laatuseniorit Suomen laadustaJuhani Anttila
 
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Juhani Anttila
 
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Peter Peitsalo
 
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiHyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiAntti Kylli
 
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
Saila Tykkyläinen
 

Similar to Kokonaistoiminnan arviointi haltuun (20)

Strateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysStrateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistys
 
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsaArvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
Arvottaminen, arvon lajit ja arvonluonnin prosessit liiketoiminnassa vp sorsa
 
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
 
Slow20110302[1]
Slow20110302[1]Slow20110302[1]
Slow20110302[1]
 
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksiKerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
 
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineetTyöpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
Työpaikan kehittäminen: tärkeimmät periaatteet ja toimivat välineet
 
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
2011 1027 ramk_lapland online_palvelumuotoiluluento_sami oinonen
 
ASQ laatututkimus – juhanin kommentteja
ASQ laatututkimus – juhanin kommenttejaASQ laatututkimus – juhanin kommentteja
ASQ laatututkimus – juhanin kommentteja
 
Mirror Incondia
Mirror IncondiaMirror Incondia
Mirror Incondia
 
Osaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuriOsaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuri
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintojaKetterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
Ketterien kasvuyritysten henkilöstöjohtaminen – alustavia tutkimushavaintoja
 
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassaMarkku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
Markku Wilenius Hyvinvoinnin tulevaisuus: mitä näkyy taivaanrannassa
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
 
Laatuseniorit Suomen laadusta
Laatuseniorit Suomen laadustaLaatuseniorit Suomen laadusta
Laatuseniorit Suomen laadusta
 
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
 
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
 
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointiHyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
Hyveet työssä -kehittämishankkeen vaikuttavuusarviointi
 
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (20)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 

Kokonaistoiminnan arviointi haltuun

 • 1. Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria ─ Järjestöjen koko toiminnan arviointi haltuun Mervi Aalto-Kallio ja Niina Haake Valtakunnallinen koulutus järjestöille Helmikuu 2015, Helsinki ja Oulu
 • 2. ”Kaikki menetelmät ja työvälineet tarvitsevat toimiakseen ympärilleen käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla niitä käytetään…” (Kohti avointa kehittämistä – matkaoppaana Innokylä)
 • 3. Opas Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen. Opas kokonaistoiminnan arviointiin (toim. Aalto-Kallio, Haake & Saarinen, 2014) http://www.soste.fi/ajank ohtaista/julkaisut/jarjesto toiminnan- kehittaminen.html
 • 4. Arviointi osana oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria
 • 5. Toimintakulttuuri: mitä kehitämme? Arvot, uskomukset, säännöt, normit Tavat ajatella Tavat toimia Tavat strukturoida valinnan mahdolli- suuksia
 • 6. Käsitteistä Oppivassa ja kehittyvässä työyhteisössä on arvioiva toimintakulttuuri, joka näkyy työyhteisön arkisena työtapana, jossa koko työyhteisö on sitoutunut ja osallistuu arviointiin. Arvioivassa toimintakulttuurissa arvioiva ajattelu ja rakentava vuoropuhelu onnistumisista ja kehittämistarpeista ovat jatkuva ja luonnollinen osa arkityötä.
 • 8. Oppimisen portaat sovellettuna arvioinnin eri vaiheisiin LUULEE TIETÄVÄNSÄ TIETÄÄ, ETTEI TIEDÄ TIETÄÄ YMMÄRTÄÄ SOVELTAA KEHITTÄÄ Havaitaan tarve arvioinnille **Arviointia ei koeta tarvittavan Suunnitellaan ja toteutetaan arviointi, saadaan tietoa ** Analysoidaan ja käsitellään arviointitietoa ** Pohditaan ja ideoidaan realistiset kehittämistoimenpiteet ** Kehittämistoimenpiteet käytäntöön, arviointi jatkuu ** Oppimisen portaat: Sydänmaanlakka (2000)
 • 9. Edellytys Selkeä visio ja tavoite, päämäärä siitä, mihin pyritään. Arviointi Tulosten ja kehittämistarpeiden arviointi on mahdollista vasta kun tiedetään, mitä tavoitellaan. Edellytys Toimiva palautejärjestelmä (feedback  feedforward). Arviointi Jatkuva, systemaattinen ja monipuolinen palaute tuottaa arviointitietoa. Avoimuutta palautteen vastaanottamiseen. Edellytys Osaamisen ja tiedon jakaminen. Arviointi Arviointitieto dokumentoitava ja saatettava kaikkien tietoon. Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä työyhteisössä
 • 10. Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä työyhteisössä Edellytys Riittävä aika reflektoinnille ja arvioinnille. Arviointi Arvioinnin on oltava osa perustyötä, silloin se ei jää jalkoihin. Tarvitaan yhteiset arviointikäytännöt, joihin sitoudutaan Edellytys Toimiva vuorovaikutus ja viestintä. Arviointi Edellyttää rakentavaa ja avointa vuoropuhelua, kysymistä, ongelmien pohdintaa, kuuntelemista ja taitoa kyseenalaistaa. Edellytys Hyvä vire ja motivaatio sekä kannustava ilmapiiri. Arviointi Positiivisessa ilmapiirissä arviointi nähdään todennäköisemmin myönteisten silmälasien lävitse.
 • 11. Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä työyhteisössä Edellytys Tunteet ja uskomusten muutokset ovat osa oppimista ja kehittymistä. Arviointi Arviointitiedon avulla voidaan tunnistaa tosiasiat uskomuksista ja löytää mekanismeja tunteiden taustalla. Edellytys Virheiden salliminen ja niistä oppiminen. Arviointi Arviointi antaa tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei, mikä on huonoa, mikä hyvää. Näin saadaan tieto siitä, mitä pitää korjata ja mihin puuttua Edellytys Työyhteisötaitojen kehittäminen Arviointi Palautejärjestelmän ja itsearvioinnin avulla yhteiset pelisäännöt, jolloin työ sujuu soljuvammin
 • 12. Oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä työyhteisössä Edellytys Uusiutumiskyky ja taito ennakoida Arviointi Tarvitaan kykyä ennakoida muutoksia ja yhdistää ennakointitieto organisaation osaamisen kehittämiseen. Edellytys Asiakkaista/jäsenistä huolehtiminen. Arviointi Esim. tarvekartoitukset ja toiminnan kehittäminen. Arviointiosallisuus toteutuu parhaiten, kun palaute johtaa muutokseen. Edellytys Johdon kannustus ja tuki Arviointi Arviointi on johtamisen työkalu.
 • 13. Kun jotain muutetaan… Muutos ja uuden oppiminen, sitoutuminen Poisoppi- minen Muutos- vastarinta
 • 14. Muutokseen suhtautuminen Organisaation - Rakenne - Ketteryys - Kulttuuri Yksilön - Voimavarat - Oppimiskyky - Ammattitaito - Työyhteisötaidot Muutoksen - Toiminta-ympäristö - Nopeus - Tapa
 • 15. Luodaan perustaa ja tehdään pohjatöitä arvioivalle toimintakulttuurille
 • 16. Vaihe 1: Yhteisen ymmärryksen luominen: Miten ymmärrämme arvioinnin? Millaisia tunteita arviointi herättää? Vaihe 2: Hyödyn määrittäminen: Miten hyödymme arvioinnista? Miksi teemme arviointia? Mitä siltä odotamme? Vaihe 3: Sitouttaminen ja osaamisen vahvistaminen: Millaista osaamista tarvitsemme arviointiin? Miten arviointia johdetaan ja miten vastuut jaetaan? Vaihe 4: Toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen: Mitä järjestömme koko toiminta sisältää? Miltä kokonaisuus näyttää? Vaihe 5: Nykyisten arviointikäytäntöjen tarkasteleminen Miten arvioimme tällä hetkellä ja millaisia menetelmiä käytämme? Kattaako arviointi koko toiminnan? Suunnitelkaa ja toteuttakaa Kartoittakaa lähtötilanne Tehkää pohjatyöt hyvin Vaihe 6: Valintojen tekeminen ja toteutuksen suunnittelu: Millaiset resurssit ovat käytössämme? Millaisia aineistoja meillä on? Millaisia aineistoja tarvitsisimme, kuka/ketkä ne kerää? Millaisin menetelmin arvioimme? Millaiset pelisäännöt tarvitsemme? Mistä voisimme ottaa mallia? Arvioivan toimintakulttuurin vahvistamisen tuloksena koko työyhteisö oppii ja kehittyy, toiminnan tarpeellisuus ja tulokset saadaan näkyväksi ja järjestön uskottavuus kasvaa
 • 17. STRATEGIA JA ENNAKOINTI TOIMINTA- JA ARVIOINTISUU NNITELMA, TALOUSARVIO TARKEMMAT TYÖSUUNNI- TELMAT SEURANTA- JA ARVIOINTIAINEISTON KOKOAMINEN TOIMINNAN AIKANA TOIMINNAN ARVIOINTI: ONNISTUMISET JA KEHITTÄMIS- KOHTEET RAPORTOINTI JA JOHTOPÄÄ- TÖKSET Valintojen tekeminen Toiminnan täsmentäminen ToimintaToiminta Toiminnan kehittäminen Toiminnan kehittäminen ja uudelleen suuntaaminen Arviointi vuosisyklissä Vuosittain järjestö saa tietoa tuloksista, vaikutuksista ja kehittymis- tarpeista sekä pitkällä aikavälillä koottu Tieto kertoo järjestön vaikuttavuudesta ja kehityksestä ajassa.
 • 18. Arvioinnin merkityksen luomista ja ymmärtämistä • Arvioinnin arkipäiväisyys: Mitä arviointi sinulle tarkoittaa?  järjestetään esim. arviointipäiviä/kehittämispäiviä • Arviointi ja sen lähikäsitteet • Arviointi kuuluu kaikille, jokaisella arviointiin tarttumapintaa ja annettavaa • Arviointi sanana - fragmentoitunut, - kärsinyt osittain inflaation, - muuttunut ”kirosanaksi”, - tullut samalla muotisanaksi
 • 19. Dialogia SWOT-analyysin avulla Vahvuudet ja myönteiset seikat: Miksi arviointi on hyvä juttu? Mitä saan siitä itse, entä työyhteisö? Heikkoudet ja uhat: Mitkä ovat arvioinnin sudenkuoppia tai kompastuskiviä? Mahdollisuudet: Mitä arviointi mahdollistaa ja tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa? Kehittämistarpeet: Miten vahvistamme arvioinnin myönteisyyttä ja otamme sen mahdollisuuksista kaiken irti välttämällä samalla pahimmat kompastuskivet?
 • 20. Oman järjestön sitoutuminen ja näkökulma arviointiin TILINTEKO- VELVOLLISUUS OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN TEKNINEN SUORITTAMINEN RITUAALI JA ”TALON TAPA” ULKOINEN SISÄINEN KORKEA MATALA S I T O U T U M I S E N ALOITE/TARVE ARVIOINNILLE A S T E Lähde: mukaillen Virtanen & Uusikylä, teoksessa Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia (2001)
 • 21. Luottamusjohto esim. vastuun kantaminen järjestön toiminnasta ja taloudesta sekä niiden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Toimintalinjauksista päättäminen. Toiminnanjohtaja esim. kiinnostus ja tuki arviointiin, arviointimyönteisyyden johtaminen, kuunteleminen ja kannustaminen, arvioivaa toimintakulttuuria tukevien rakenteiden vahvistaminen, arvioinnin kiinnittäminen osaksi strategia-, ohjaus- ja kannustejärjestelmiä… Koko (työ)yhteisö esim. osallistuminen, vuoropuhelu, sitoutuminen, erityisesti oman toiminnan arviointi ja omaan toimintaan liittyvien toimintojen arviointi kriittisesti reflektoiden, onnistumiset ja kehittymistarpeet esille tuoden, arviointitulosten tarkastelu, kehittämistoimien suunnittelu ja toimeenpano, toiminnan ja oman työn kehittäminen Arvioinnin koordinaatio • myönteiset arviointi- ilma-piirin luominen, kuunteleminen ja kannustaminen • tarvittavan arviointi- osaamisen järjestäminen arviointikäytännön jalkauttamiseksi • arvioinnin käytännön toteutuksen koordinaatio ja tuki • arviointiaineiston käsittely, dokumentaatio ja yhteenveto • johdon arvioinnin tuki Roolit arvioinnissa
 • 22. Ainakin kolme motiivia arvioida Kehittä- minen ja oppiminen Tilivelvollisuus Tiedon tuotta- minen ja/tai lisääminen …Kysymys kuuluu: hyödynnetäänkö arviointitietoa? LUOTTAMUSJOHTO JOHTAJA/ JOHTO(RYHMÄ) HENKILÖSTÖ/ TYÖNTEKIJÄT JÄSENET JA MUUT SIDOSRYHMÄT RAHOITTAVAT VIRANOMAISET LAHJOITTAJAT, SPONSORIT KANSALAISET ja useita arvioinnin hyödynsaajia
 • 23. Vinkit arviointitiedon hyödyntämisen edistämiseksi 1. Tarvelähtöisyys 2. Linkittyminen johtamiseen ja strategiatyöhön 3. Oikea-aikaisuus 4. Resursointi, tarkoituksenmukaisuus 5. Laadukas arviointi 6. Selkeä tulosten raportointi, perustellut johtopäätökset ja realistiset kehittämistoimenpiteet 7. Osallistaminen 8. Ajan varaaminen arvioivaan keskusteluun
 • 26. Esimerkkejä seuranta- ja arviointiaineistoista Arvioinnin kohde Seuranta-aineisto esim. Arviointiaineisto esim. Järjestön ns. perustoiminta toiminnan volyymit: jäsentiedot, tilinpäätös, henkilöstötilinpäätös henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt, riskien arvioinnit, toimintaympäristö-analyysit, erilliset kustannushyötyanalyysit Vaikuttamistoiminta tiedotteiden, kannanottojen, lausuntojen, asiantuntijakirjoitusten, nettisivukävijöiden määrä, mediaseuranta raportit toiminnan sisällöstä ja näkyvyydestä, arviot sen vaikutuksista Kansalaistoiminta/ Jäsentoiminta toiminnan määrä ja laajuus, osallistuja- ja kävijämäärät osallistujapalautteet ja kokemukset (kyselyt, havainnoinnit, haastattelut, työpäiväkirjat…), sisällön arvioinnit Kehittämistoiminta/ projektitoiminta projektitoiminnan laajuus, uusien innovaatioiden, toimintamallien, sovellusten ja muiden tuotosten määrä ja kuvaukset toiminnan sisältö ja onnistuneisuus, hyödyntäminen, projektiarvioinnit toimintojen erilliset syvällisemmät arvioinnit Järjestölähtöiset palvelut toiminnan määrä ja laajuus, osallistuja- ja kävijämäärät, resurssit asiakaskyselyt (kyselyt, havainnoinnit, haastattelut), laadun arvioinnit
 • 28. Systemaattista resurssien ehdoilla • Tarkastetaan henkilö- ja aikaresurssit  arviointi on renki, ei isäntä Ollaanko alkutekijöissä? Tarvitaanko koordinoivaa henkilöä? • Olennaista on huolehtia, että  Arviointi on systemaattista Saadaan vähintään riittävät tiedot koko toiminnan tuloksista (huomioi esim. rahoittajan tarpeet)
 • 29. Arviointikäytännön valinnassa tai nykyisen kehittämisessä huomioitavia tekijöitä • Järjestön koko ja organisoituneisuus • Toiminnan laajuus • Järjestössä entuudestaan oleva arviointikokemus • Resurssit • Työntekijöiden tarpeet, toiveet ja osallistaminen (arviointiosallisuus)
 • 30. Vaihtoehtoja lähteä kehittämään arviointikäytäntöä • Valmiit: Tutustuu ja miettii soveltamismahdollisuuksia olemassa olevista järjestelmistä ja/tai malleista (LFA, CAF, BSC) • Oma käytäntö: lähtee kehittämään rohkeasti omaa arviointikäytäntöä esim. soveltamalla oppaan esimerkkejä • Bencmarkkaus: vierailee ja hakee sparrausta niissä järjestöissä, joissa kokee olevan arviointikäytännön, joka voisi soveltua omaan järjestöön • Ulkopuolinen tuki: pyytää ulkopuolista antamaan tukea oman järjestön arviointikäytännön kehittämiseen
 • 31. Mitä arviointikäytännöstä pitää tulla ilmi? • Muoto: arviointistrategia, arviointisuunnitelma, toimintaohje- tai opas, tiedote/ilmoitus, taulukko… 1. Mitä arvioidaan 2. Kuka arvioi 3. Kuka kokoaa kaiken arviointitiedon 4. Minne tieto kootaan ja mistä sen löytää ja milloin 5. Milloin koottu arviointitieto käsitellään yhdessä 6. Kuka ja miten kokonaistoiminnan arviointitiedon raportoi tulokset; onnistumiset ja kehittämiskohteet sekä niiden toimeenpano
 • 32. Kokonaistoiminnan arvioinnissa olennaisia kysymyksiä 1. Onko edetty tavoitteiden suuntaisesti? 2. Onko asetetut tavoitteet ylitetty, saavutettu vai alitettu? Miten se ilmenee (määrällisesti, laadullisesti, kokemuksellisesti)? 3. Mitkä ovat koko toiminnan kannalta keskeiset onnistumiset ja hyödyt? Miksi? Miten tämä ilmenee ja kenelle? 4. Mitkä ovat toiminnan kannalta olennaisia kehittämisen kohteita tulevalle vuodelle/tuleville vuosille? Miksi? Miten niihin panostetaan jatkossa? 5. Onko toiminnassa joitain osa-alueita, jotka on tarpeen arvioida syvällisemmin? Miksi? 6. Saatiinko suunniteltu toiminta toteutettua siihen tarkoitetulla määrärahalla?
 • 33. Vinkit arviointitiedosta viestimiseen • Kohdenna viesti  kiinnostus herää, kun se koskettaa kuulijaa • Kerro, mistä tieto on saatu ja miten se on käsitelty  lisää uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä • Tuo esimerkkejä muutoin kankeahkolle arviointikielelle  konkretisoi ja pitää yllä kiinnostusta • Analysoi tuloksia  antaa kuulijalle tiedon siitä, miten onnistuttiin, pelkkä ”tulosraportti” ei riitä • Rohkeutta suosituksiin ja kehittämisideoihin  viestii kuulijalle kehittämismyönteisyydestä, ratkaisukeskeisyydestä ja muutoshalukkuudesta • Näe tulokset osana kokonaisuutta  linkittää tiedon osaksi isompaa kuvaa, mitä tieto kertoo suhteessa toimintaympäristön muutoksiin, yhteiskunnallisiin odotuksiin jne.
 • 34. Pelisäännöt • Reiluus ja tasapuolisuus, kannustus ja innostaminen • Kuuntelu ja rakentava keskustelu • Eettisyys arvioinnin toteuttamisessa • Toiminnan kehittäminen vaatii myös ikävien asioiden purkamista, rakentavasti, arviointitiedon pohjalta • Kun työ tulee näkyväksi, osoitamme myös itsellemme tekevämme tärkeää työtä hyvin • Muista juhlia onnistumisia ja hyviä tuloksia!
 • 35. 1. Järjestöllämme on jaettu ja yhdessä ymmärretty arviointikäytäntö. 2. Tiedän, mitä ja milloin minun tulee toimia omalta osaltani tekemäni työn seurannan ja arvioinnin suhteen. 3. Kokoan tarvittavaa seuranta- ja arviointitietoa toiminnan aikana parhaaksi katsomallani tavalla. 4. Käymme kokoamani arviointitiedon pohjalta tarvittaessa pienemissä ryhmissä arviointikeskusteluja, jotta saamme hyödynnettyä tietoa toiminnan kehittämiseen mahdollisimman pian. 5. Arviointikäytäntömme mukaisesti osalllistun koko toimintaamme koskevaan arviointikeskusteluun tuomalla mukanani omasta toiminnasta kokoamani seuranta- ja arviointiteidot tai välittämällä ne muulla tavalla koko toiminnan arviointia koskevaan yhteenvetoon 6. Arvioimme keskustellen ja reflektoiden, kyseenalaistaen ja pohdiskellen koko toimintaa yhdessä arviointikysymyksillä, jotka olemme itse laatineet. 7. Raportoimme tulokset, teemme johtopäätöksiä ja laadimme kehittämistarpeet . 8. Viemme kehittämistarpeet käytäntöön, otamme arviointitiedon seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun pohjaksi PÄHKINÄN- KUORESSA!
 • 36. Hyödynnettyjä lähteitä mm.: Kuvat: www.pixabay.com Aalto-Kallio, M., Haake, N. & Saarinen, E. (toim.) (2015) Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen. Opas kokonaistoiminnan arviointiin. Helsinki: SOSTE. Talentum. Harisalo, R. (2010) Organisaatioteoriat. Tampere:: Tampereen yliopisto. Harisalo, S., Klingberg, R. & Pentti, P. (2011) Kaikkien aivot käyttöön. Helsinki: WSOYpro. Juuti, P. & Rovio, E. (toim.) (2010) Keskusteleva johtaminen. Helsinki: Otava Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia. Keskustelualoite (2001) Helsinki: Kansallinen tuottavuusohjelma Tuottavuudella tulevaisuuteen. Suomen Kuntaliitto, Sisäasiainministeriö, Valtiovarainministeriö. Kolb, D. (1984) Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall.
 • 37. Lyytinen, H. K. & Nikkanen, P. (2005) Kehittämisvoimaa arvioinnista. Teoksessa Lyytinen, H. K. & Räisänen, A. (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Helsinki: Koulutuksen arviointineuvosto, 129-141. Pantzar, J. A., Saikkonen, P. & Viirkorpi, P. (2009) Arviointi järjestöjen kokonais- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Teoksessa Koskinen-Ollonqvist, P., Paija, L., Pantzar, J.A., Saikkonen, P. & Savolainen, N. (toim.) Näkökulmia järjestöarviointiin. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Terveyden edistämisen keskus ry. Pohjola, P. ym. (toim.) (2014) Kohti avointa kehittämistä – matkaoppaana Innokylä. THL:n Opas 38. Helsinki: THL. Seppänen-Järvelä, R. & Vataja, K. (2009) Kehittävän itsearvioinnin taidot, kyvykkyydet ja osaaminen. Empiirinen analyysi sosiaalitoimen työyhteisöistä. Hallinnon Tutkimus 28, 5, 60-73. Sydänmaanlakka, P. (2007) Älykäs organisaatio. Helsinki: Talentum.