SlideShare a Scribd company logo
Teknologiateollisuuden osaamisen ja 
koulutuksen kehittämisyhteistyö
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Suomen teollisuuden kasvukolmio 
Source: TEM Julkaisuja 20/2014: teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta http://www.tem.fi/files/40071/TEMjul_20_2014_09062014.pdf
Tarve 
• Teollisuuden murroksen myötä tarve koota tekniikan alan 
koulutusorganisaatiot yhteistyössä kehittämään alan opetusta 
ja oppimismenetelmiä on selkeästi tunnistettu. 
• Tätä varten tulisi koota alan kehittämisestä kiinnostuneet 
organisaatiot ja niiden henkilöt yhteen ja järjestää näin 
muodostuneelle verkostolle väylä käydä jatkuvaa keskustelua 
ja myös miettiä kuinka yhteistyön fasilitointi organisoitaisiin. 
• Nykyiset sosiaalisen median työkalut tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet jatkuvaan vuorovaikutukseen, mutta tärkeää 
on myös muistaa välillä ihan perinteinen ihmisten 
muodollinen ja myös vapaamuotoinen tapaaminen.
koneenrakennusalan koulutuksen kehittäjäverkosto 
• INKA (Innovatiiviset kaupungit) –ohjelmassa Tampereen kaupungin vastuulla oleva ”Älykäs 
kaupunki ja Uudistuva teollisuus” –teema => teollisuuden uudistumishaasteiden ja tarpeiden 
kytkös oppilaitosten ja opettajien jatkuvasti tekemään alan koulutuksen (myös yrityksissä 
tapahtuvan koulutuksen) kehittämiseen 
• Yhteistyö kone- ja metallialan koulutuksen kehittämiseksi ja sen sisältöihin vaikuttaminen (yritys-oppilaitos 
yhteistyö, KV -yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, työelämäyhteistyön pelisäännöt, OPS – 
hautomotoiminta) 
• Oppimisympäristöjen kehittäminen: e-oppiminen, oppimateriaali, simulaatiot, todelliset 
ympäristöt (esim. Pirkanmaan protopaja, FMS Training Center) 
• Yrityspalvelujen kehittäminen, prototuotantopalvelut 
• Yrityksen tai yritysryhmän tarpeiden pohjalta toimivat koulutusyhteenliittymät (esim. TBC) 
• Oppilaitosverkoston koulutuspalveluja tarjoama yhteistyöverkosto (esim. CAM –forum) 
• Toimiminen yhteistyötahona muiden alojen kehittämisverkostojen kanssa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti 
• Alueellisen ja kansallisen yhteistyön linkittäjänä toimiminen
Selvityksen toteutus 
(http://prezi.com/7ovk3nfarrvr/teollisuuskoulutusselvitys/) 
Ilmiöt 
Havainnot 
Merkityksellisyys: 
Paikkansapitävyys/tärkeys 
Toivottavuus 
Vaikutus: 
Ammattitaitovaatimuksiin 
Opetukseen ja sen 
menetelmiin 
Esimerkit 
1) 
Aiemmat selvitykset 
ja niiden raportit 
2) 
Kyselyt 
Haastattelut 
Ryhmäkeskustelut 
3) 
Johtopäätökset 
- Avainosaamiset 
- Esimerkit, hyvät käytännöt 
(opetus, hankkeet, jne.) 
- Toimenpideideoita, esim. kuinka 
viedä malleja käytäntöön ja 
opetussuunnitelmiin 
Elinikäinen oppiminen 
Teollisuus 
Työ 
Osaaminen 
Oppilaitos 
Uudet teknologiat 
Verkostomainen 
toiminta-ympäristö 
=> 
Ekosysteemit 
Globalisaatio 
Oppimisympäristöt 
Hankkeista 
prosesseihin ja 
rakenteisiin 
Klusterit 
Foorumit 
Yrittäjyys 
Esim: OPH 31.1-1.2 
esitykset 
Koulutussisällöt
Muutosten tuulet puhaltavat 
Uudenlainen 
organisoituminen 
Open –ajattelu 
• Yhteisöllisyys 
• Avoimet sisällöt ja 
sovellukset 
• Kaikkialla läsnä oleva 
tietotekniikka ja äly 
• Luovuus, 
innovatiivisuus 
• Kansainvälisyys 
• Kestävä kehitys 
• Luottamus 
• Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 
• Elinikäinen oppiminen 
• Organisaatiorajat ja muodot muuttuvat 
• Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät 
• Verkostot 
• Nopeat muutokset 
• Turvallisuuskäsityksen ja arvojen muutos 
Tuotteista 
oikeanlaisiksi 
palveluiksi 
• Hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset on 
kyettävä rahoittamaan 
• Koneiden ja järjestelmien myynnin lisäksi 
tulee tarjota niitä tukevia palveluja 
• Palvelujen tarjoaminen vaatii uudenlaista 
osaamista, mutta tarjoaa myös 
mahdollisuuden lisätä kilpailukykyä, 
kannattavuutta ja jatkuvuutta 
• Uudenlaiset globaalit digitaaliset arvoketjut 
• Tietoteknologian kasvava rooli 
• Hyvä (työ)elämä
Koulu ja yritys – tarve ja tarjonta eivät kohtaan ! 
Ihmisten 
vapaa-aika 
Yrityksen ja 
koulun 
yhteistyö
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
elTRIO– teollisuuden oppimisympäristöjen 
kehittäjäverkosto 
Pedagoginen & 
tietotekninen 
tukiverkosto 
Yhteistyön koordinointi 
Oppimateriaali-pankki 
Yritykset 
OPPIJA 
Koulutus-organisaatiot 
www.eltrio.fi 
Paperikone Hitsaus 
Konenäkö 
FMS ja koneistus 
Älykkäät 
työkoneet 
Verkottuminen 
Työympäristöt 
Kehittäjäryhmät 
Oppiminen 
työpisteisiin
FMS Training Center 
• ‘Real Life’ -opetusympäristö (Tekemällä 
oppiminen) 
• Järjestelmä- ja opetuskehitys FMS 
Training Center yhteisössä 
• Verkko-opetusmateriaalikokonaisuus 
• Etäopetus verkon yli FMS -simulaattorilla 
• FMS Training Center Second Lifessä 
• Teollisen yritystoiminnan simulaatio 
www.fms-ajokortti.fi
Teollisen yritystoiminnan oppimisympäristö 
• Tulevaisuuden oppijat kasvavat virtuaalisissa yhteisöissä ja peliympäristöissä => 
oppiminen toiminnallisesti pelaamisen ja virtuaalitodellisuuksien kautta on motivoivaa ja 
tehokasta 
• Työelämä vaatii käytännön osaamista teoriatiedon sijaan 
• Kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaprosessien ja niiden vuorovaikutussuhteiden 
hahmottaminen 
• ERP-järjestelmien käyttö 
• Viranomaisvelvoitteiden, sopimusten, ym. ymmärtäminen 
• Tilanteiden hahmottaminen ja päätöksentekokyky 
• Taitoja opitaan tekemällä 
• Selkeitä, konkreettisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja on vähän 
• ympäristöjä pitää suunnitella todellisen oppimisen tarpeisiin 
• ei saa jäädä hauskan puuhastelun tasolle
Business Game 
Liiketoimintasimulaatio 
Tuotantosimulaatio Business 
ERP 
ympäristöt 
Bank 
ERP 
Bank 
Alusta simuloida 
uusia 
toimintamalleja 
esim. CSM -hotelli
Soveltamismahdollisuuksia 
• Teollisen liiketoiminnan koulutus & simulointi 
• Globaali liiketoimintasimulaatio & koulutus 
• Tuotantohotellin simulointi & koulutus 
• Sosiaalinen media –teollisuudessa käytön 
”simulointi” ja koulutus 
• Tuotannollisen yritystoiminnan –simulaatio & 
koulutus 
• Koulutusvienti
CSM hotelli 
• CSM-Hotelli on pk-yrityksille 
suunnattu kilpailukykyä parantava 
ja kestävän kehityksen huomioiva 
tuotantokonsepti 
• Perusidea on koota samaan 
tuotantotilaan joukko PK-yrityksiä, 
joille tarjotaan palveluina osittain 
jaetut laite ja ohjelmistoresurssit, 
mikä mahdollistaa 
• Yrityksen keskittymisen 
ydinosaamisiinsa 
• Tehokkaan yhteistyön yritysten 
välillä 
• Innovatiivisen toiminnan 
(**) 
Lähde: Reijo Tuokko, TTY
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Winner of the FastemsChallenge 
– FutureManufacturinconcept by futuremanufacturers 
The innovation competition was won by the Flexinators team (Artturi Salo, Janne Kivinen, Jonne 
Suuronen). The winning innovation was a new type of highly automated, small and modular 
machine tool. Fastems created an animated video of the winner idea. 
http://vimeopro.com/fastems/videos/video/68006164
Hankkeistus& rahoitus 
Rahoitus 
Ratkaisut 
Tarve 
•EU / Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, 
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/) 
•Rakennerahastot: (https://www.rakennerahastot.fi/, 
http://www.tem.fi/ohjelma2014) 
•ESR – alueellinen kilpailukyky 
•EAKR – työllisyyden edistäminen 
•Tekes (www.tekes.fi) 
•Yritysrahoitus 
•Tutkimusrahoitus 
•Julkisten palvelujen tuottajien rahoitus 
•Ohjelmat 
•INKA - Innovatiiviset kaupungit (http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ 
ohjelmat-ja-verkostot/inka/) 
• Yhteistyöverkostot 
• Toimittajat 
• Asiakkaat 
• Oma osaaminen ja resurssit 
• Organisaation ”aito” tarve 
• Omat resurssit ja osaaminen 
• Oma rahoitus (rahallinen 
panostus ja/tai työtä) 
http://www.slideshare.net/timorainio/kehittmistoiminnan-rahoitus
Uusi tehdas http://newfactory.fi/ 
Demola: Korkeakouluopiskelijoista muodostetut monialaiset tiimit 
tuottavat yritysten kanssa uusien tuotteiden, palvelujen ja 
sosiaalisten käytäntöjen demonstraatioita ja saavat omistukseensa 
yrittäjyyden mahdollistavaa IPR:ää. 
Protomo: Monialaisten ammattilaisten ja spin-off -yrittäjien tiimit 
tuottavat tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja yritysaihioita. 
Kuva: http://www.akseli.tampere.fi/koski/verka/tehdas.htm
Learning byworking
Timo Rainio 
Hermia Group 
+358 500 73 66 05 
timo.rainio@hermiagroup.fi 
http://www.hermiagroup.fi 
http://www.insyke.fi 
https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205 
https://www.linkedin.com/groups/Some-Teollisuudessa- 
3454994 
https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri- 
3131660 
http://timoraino.blogspot.com 
http://www.slideshare.net/timorainio 
http://www.dooid.com/timorainio

More Related Content

Viewers also liked

Tik bab 3
Tik bab 3Tik bab 3
Tik bab 3
tasya9G
 
Международный семинар «Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
Международный семинар«Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...Международный семинар«Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
Международный семинар «Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
rorbic
 
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
rorbic
 
Bangunkan jiwa entrepreneurship!
Bangunkan jiwa entrepreneurship!Bangunkan jiwa entrepreneurship!
Bangunkan jiwa entrepreneurship!
Ayra Ako
 
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
filmotecaforum
 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
rorbic
 
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
rorbic
 
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
rorbic
 
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязненияПроблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
rorbic
 
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
rorbic
 
Информирование населения пострадавших территорий Украины в современных усл...
 Информирование населения пострадавших территорий Украиныв современных усл... Информирование населения пострадавших территорий Украиныв современных усл...
Информирование населения пострадавших территорий Украины в современных усл...
rorbic
 
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
rorbic
 
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
rorbic
 
Media Market, Competition & Game Theory
Media Market, Competition & Game TheoryMedia Market, Competition & Game Theory
Media Market, Competition & Game Theory
Mila
 
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
rorbic
 
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС: итоги и уроки для будущего
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС:итоги и уроки для будущегоПреодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС:итоги и уроки для будущего
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС: итоги и уроки для будущего
rorbic
 
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей средыПриборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
rorbic
 
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
rorbic
 

Viewers also liked (20)

реакції обміну1
реакції обміну1реакції обміну1
реакції обміну1
 
Tik bab 3
Tik bab 3Tik bab 3
Tik bab 3
 
Международный семинар «Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
Международный семинар«Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...Международный семинар«Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
Международный семинар «Оценка доз облучения жителей Брянской области на основ...
 
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
Международные оценки последствий Чернобыльской катастрофы. Часть 2.2. Здоров...
 
Bangunkan jiwa entrepreneurship!
Bangunkan jiwa entrepreneurship!Bangunkan jiwa entrepreneurship!
Bangunkan jiwa entrepreneurship!
 
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
#OutraHistoriaDoCinema: Straub-Huillet
 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло...
 
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
Чернобыльская авария и психическое здоровье пострадавших
 
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
Эффективность защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами сельскохо...
 
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязненияПроблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
Проблемы противопожарной безопасности лесов в зонах радиоактивного загрязнения
 
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику онкологической заболеваемости на...
 
Информирование населения пострадавших территорий Украины в современных усл...
 Информирование населения пострадавших территорий Украиныв современных усл... Информирование населения пострадавших территорий Украиныв современных усл...
Информирование населения пострадавших территорий Украины в современных усл...
 
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
Организация проведения радиационно-гигиенического мониторинга на территории Б...
 
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
Система дистанционного консультирования и информирования населения РЗТ России...
 
Media Market, Competition & Game Theory
Media Market, Competition & Game TheoryMedia Market, Competition & Game Theory
Media Market, Competition & Game Theory
 
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
Основные итоги реализации комплексного проекта дистанционного консультировани...
 
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС: итоги и уроки для будущего
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС:итоги и уроки для будущегоПреодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС:итоги и уроки для будущего
Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС: итоги и уроки для будущего
 
Microimprese creatività&innovazione
Microimprese creatività&innovazioneMicroimprese creatività&innovazione
Microimprese creatività&innovazione
 
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей средыПриборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
Приборы и системы для контроля радиационного загрязнения окружающей среды
 
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
Анализ социально-психологического состояния и информированности населения Рос...
 

Similar to Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto

Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
anne-mari
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alaltaTehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Timo Rainio
 
Fastemschallengegaala20022013 tiivistetty
Fastemschallengegaala20022013 tiivistettyFastemschallengegaala20022013 tiivistetty
Fastemschallengegaala20022013 tiivistetty
Timo Rainio
 
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTeollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Timo Rainio
 
Soteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
Sitra
 
Teollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
Timo Rainio
 
Tampereen profiili
Tampereen profiiliTampereen profiili
Tampereen profiili
heinikangas
 
Technology and Innovation Education in Tampere
Technology and Innovation Education in TampereTechnology and Innovation Education in Tampere
Technology and Innovation Education in Tampere
Timo Rainio
 
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Matleena Laakso
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
Timo Rainio
 
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimallieTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
iloa_kaikkialla
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
Sitran Kuntaohjelma
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Sanna Brauer
 
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSmacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Timo Rainio
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Timo Rainio
 
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
Työterveyslaitos
 

Similar to Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto (20)

Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alaltaTehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
 
Fastemschallengegaala20022013 tiivistetty
Fastemschallengegaala20022013 tiivistettyFastemschallengegaala20022013 tiivistetty
Fastemschallengegaala20022013 tiivistetty
 
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTeollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
 
Soteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
 
Teollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
 
Tampereen profiili
Tampereen profiiliTampereen profiili
Tampereen profiili
 
Technology and Innovation Education in Tampere
Technology and Innovation Education in TampereTechnology and Innovation Education in Tampere
Technology and Innovation Education in Tampere
 
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
 
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimallieTutor-malli matalan kynnyksen TVT-tukimalli
eTutor-malli  matalan kynnyksen TVT-tukimalli
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
 
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSmacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Smacc - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
 
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
26 09 2016_satakunnan_tyhyverkosto_porissa_tulokset
 

More from Timo Rainio

FMS Training Center
FMS Training CenterFMS Training Center
FMS Training Center
Timo Rainio
 
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyöTAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
Timo Rainio
 
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisöTampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisö
Timo Rainio
 
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
Timo Rainio
 
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производстваSMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства
Timo Rainio
 
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo RainioOppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Timo Rainio
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
Timo Rainio
 
Ajatuksiani oppimisesta
Ajatuksiani oppimisesta Ajatuksiani oppimisesta
Ajatuksiani oppimisesta
Timo Rainio
 
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Timo Rainio
 
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteenDigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
Timo Rainio
 
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteenDigi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Timo Rainio
 
Tulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työTulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työ
Timo Rainio
 
Videon käyttö opetuksessa
Videon käyttö opetuksessaVideon käyttö opetuksessa
Videon käyttö opetuksessa
Timo Rainio
 
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
Timo Rainio
 
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke – Digitaalista Sykettä TeollisuuteenDigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
Timo Rainio
 
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Timo Rainio
 
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timo Rainio
 
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Timo Rainio
 
Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
Timo Rainio
 
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Timo Rainio
 

More from Timo Rainio (20)

FMS Training Center
FMS Training CenterFMS Training Center
FMS Training Center
 
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyöTAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
TAMK ja SIX TKIO-yhteistyö
 
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisöTampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisö
 
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence CenterSMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
SMACC - Smart Machines and Manufacturing Competence Center
 
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производстваSMACC –Экспертный центр умных машин и производства
SMACC –Экспертный центр умных машин и производства
 
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo RainioOppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
Oppimisverkoissa opittua, Timo Rainio
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
 
Ajatuksiani oppimisesta
Ajatuksiani oppimisesta Ajatuksiani oppimisesta
Ajatuksiani oppimisesta
 
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
 
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteenDigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
 
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteenDigi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
Digi-Syke. Digitaalista sykettä ja työhyvinvointia teollisuuteen
 
Tulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työTulevaisuuden työ
Tulevaisuuden työ
 
Videon käyttö opetuksessa
Videon käyttö opetuksessaVideon käyttö opetuksessa
Videon käyttö opetuksessa
 
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
 
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke – Digitaalista Sykettä TeollisuuteenDigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
 
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
Digitalisaatiolla ja Sosiaalisella medialla tehoa teollisuuteen ja sen kehit...
 
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
Timorainio mission 7&8 ohjelmakalvot v6
 
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
Strengthening the Institutional Capacity of the PVTD within the Vocational T...
 
Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
 
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
 

Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto

 • 1. Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisyhteistyö
 • 3. Suomen teollisuuden kasvukolmio Source: TEM Julkaisuja 20/2014: teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta http://www.tem.fi/files/40071/TEMjul_20_2014_09062014.pdf
 • 4. Tarve • Teollisuuden murroksen myötä tarve koota tekniikan alan koulutusorganisaatiot yhteistyössä kehittämään alan opetusta ja oppimismenetelmiä on selkeästi tunnistettu. • Tätä varten tulisi koota alan kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ja niiden henkilöt yhteen ja järjestää näin muodostuneelle verkostolle väylä käydä jatkuvaa keskustelua ja myös miettiä kuinka yhteistyön fasilitointi organisoitaisiin. • Nykyiset sosiaalisen median työkalut tarjoavat hyvät mahdollisuudet jatkuvaan vuorovaikutukseen, mutta tärkeää on myös muistaa välillä ihan perinteinen ihmisten muodollinen ja myös vapaamuotoinen tapaaminen.
 • 5. koneenrakennusalan koulutuksen kehittäjäverkosto • INKA (Innovatiiviset kaupungit) –ohjelmassa Tampereen kaupungin vastuulla oleva ”Älykäs kaupunki ja Uudistuva teollisuus” –teema => teollisuuden uudistumishaasteiden ja tarpeiden kytkös oppilaitosten ja opettajien jatkuvasti tekemään alan koulutuksen (myös yrityksissä tapahtuvan koulutuksen) kehittämiseen • Yhteistyö kone- ja metallialan koulutuksen kehittämiseksi ja sen sisältöihin vaikuttaminen (yritys-oppilaitos yhteistyö, KV -yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, työelämäyhteistyön pelisäännöt, OPS – hautomotoiminta) • Oppimisympäristöjen kehittäminen: e-oppiminen, oppimateriaali, simulaatiot, todelliset ympäristöt (esim. Pirkanmaan protopaja, FMS Training Center) • Yrityspalvelujen kehittäminen, prototuotantopalvelut • Yrityksen tai yritysryhmän tarpeiden pohjalta toimivat koulutusyhteenliittymät (esim. TBC) • Oppilaitosverkoston koulutuspalveluja tarjoama yhteistyöverkosto (esim. CAM –forum) • Toimiminen yhteistyötahona muiden alojen kehittämisverkostojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti • Alueellisen ja kansallisen yhteistyön linkittäjänä toimiminen
 • 6. Selvityksen toteutus (http://prezi.com/7ovk3nfarrvr/teollisuuskoulutusselvitys/) Ilmiöt Havainnot Merkityksellisyys: Paikkansapitävyys/tärkeys Toivottavuus Vaikutus: Ammattitaitovaatimuksiin Opetukseen ja sen menetelmiin Esimerkit 1) Aiemmat selvitykset ja niiden raportit 2) Kyselyt Haastattelut Ryhmäkeskustelut 3) Johtopäätökset - Avainosaamiset - Esimerkit, hyvät käytännöt (opetus, hankkeet, jne.) - Toimenpideideoita, esim. kuinka viedä malleja käytäntöön ja opetussuunnitelmiin Elinikäinen oppiminen Teollisuus Työ Osaaminen Oppilaitos Uudet teknologiat Verkostomainen toiminta-ympäristö => Ekosysteemit Globalisaatio Oppimisympäristöt Hankkeista prosesseihin ja rakenteisiin Klusterit Foorumit Yrittäjyys Esim: OPH 31.1-1.2 esitykset Koulutussisällöt
 • 7. Muutosten tuulet puhaltavat Uudenlainen organisoituminen Open –ajattelu • Yhteisöllisyys • Avoimet sisällöt ja sovellukset • Kaikkialla läsnä oleva tietotekniikka ja äly • Luovuus, innovatiivisuus • Kansainvälisyys • Kestävä kehitys • Luottamus • Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys • Elinikäinen oppiminen • Organisaatiorajat ja muodot muuttuvat • Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät • Verkostot • Nopeat muutokset • Turvallisuuskäsityksen ja arvojen muutos Tuotteista oikeanlaisiksi palveluiksi • Hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset on kyettävä rahoittamaan • Koneiden ja järjestelmien myynnin lisäksi tulee tarjota niitä tukevia palveluja • Palvelujen tarjoaminen vaatii uudenlaista osaamista, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä kilpailukykyä, kannattavuutta ja jatkuvuutta • Uudenlaiset globaalit digitaaliset arvoketjut • Tietoteknologian kasvava rooli • Hyvä (työ)elämä
 • 8. Koulu ja yritys – tarve ja tarjonta eivät kohtaan ! Ihmisten vapaa-aika Yrityksen ja koulun yhteistyö
 • 11. elTRIO– teollisuuden oppimisympäristöjen kehittäjäverkosto Pedagoginen & tietotekninen tukiverkosto Yhteistyön koordinointi Oppimateriaali-pankki Yritykset OPPIJA Koulutus-organisaatiot www.eltrio.fi Paperikone Hitsaus Konenäkö FMS ja koneistus Älykkäät työkoneet Verkottuminen Työympäristöt Kehittäjäryhmät Oppiminen työpisteisiin
 • 12. FMS Training Center • ‘Real Life’ -opetusympäristö (Tekemällä oppiminen) • Järjestelmä- ja opetuskehitys FMS Training Center yhteisössä • Verkko-opetusmateriaalikokonaisuus • Etäopetus verkon yli FMS -simulaattorilla • FMS Training Center Second Lifessä • Teollisen yritystoiminnan simulaatio www.fms-ajokortti.fi
 • 13. Teollisen yritystoiminnan oppimisympäristö • Tulevaisuuden oppijat kasvavat virtuaalisissa yhteisöissä ja peliympäristöissä => oppiminen toiminnallisesti pelaamisen ja virtuaalitodellisuuksien kautta on motivoivaa ja tehokasta • Työelämä vaatii käytännön osaamista teoriatiedon sijaan • Kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaprosessien ja niiden vuorovaikutussuhteiden hahmottaminen • ERP-järjestelmien käyttö • Viranomaisvelvoitteiden, sopimusten, ym. ymmärtäminen • Tilanteiden hahmottaminen ja päätöksentekokyky • Taitoja opitaan tekemällä • Selkeitä, konkreettisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja on vähän • ympäristöjä pitää suunnitella todellisen oppimisen tarpeisiin • ei saa jäädä hauskan puuhastelun tasolle
 • 14. Business Game Liiketoimintasimulaatio Tuotantosimulaatio Business ERP ympäristöt Bank ERP Bank Alusta simuloida uusia toimintamalleja esim. CSM -hotelli
 • 15. Soveltamismahdollisuuksia • Teollisen liiketoiminnan koulutus & simulointi • Globaali liiketoimintasimulaatio & koulutus • Tuotantohotellin simulointi & koulutus • Sosiaalinen media –teollisuudessa käytön ”simulointi” ja koulutus • Tuotannollisen yritystoiminnan –simulaatio & koulutus • Koulutusvienti
 • 16. CSM hotelli • CSM-Hotelli on pk-yrityksille suunnattu kilpailukykyä parantava ja kestävän kehityksen huomioiva tuotantokonsepti • Perusidea on koota samaan tuotantotilaan joukko PK-yrityksiä, joille tarjotaan palveluina osittain jaetut laite ja ohjelmistoresurssit, mikä mahdollistaa • Yrityksen keskittymisen ydinosaamisiinsa • Tehokkaan yhteistyön yritysten välillä • Innovatiivisen toiminnan (**) Lähde: Reijo Tuokko, TTY
 • 18. Winner of the FastemsChallenge – FutureManufacturinconcept by futuremanufacturers The innovation competition was won by the Flexinators team (Artturi Salo, Janne Kivinen, Jonne Suuronen). The winning innovation was a new type of highly automated, small and modular machine tool. Fastems created an animated video of the winner idea. http://vimeopro.com/fastems/videos/video/68006164
 • 19. Hankkeistus& rahoitus Rahoitus Ratkaisut Tarve •EU / Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, http://www.tekes.eu/horisontti-2020/) •Rakennerahastot: (https://www.rakennerahastot.fi/, http://www.tem.fi/ohjelma2014) •ESR – alueellinen kilpailukyky •EAKR – työllisyyden edistäminen •Tekes (www.tekes.fi) •Yritysrahoitus •Tutkimusrahoitus •Julkisten palvelujen tuottajien rahoitus •Ohjelmat •INKA - Innovatiiviset kaupungit (http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ ohjelmat-ja-verkostot/inka/) • Yhteistyöverkostot • Toimittajat • Asiakkaat • Oma osaaminen ja resurssit • Organisaation ”aito” tarve • Omat resurssit ja osaaminen • Oma rahoitus (rahallinen panostus ja/tai työtä) http://www.slideshare.net/timorainio/kehittmistoiminnan-rahoitus
 • 20. Uusi tehdas http://newfactory.fi/ Demola: Korkeakouluopiskelijoista muodostetut monialaiset tiimit tuottavat yritysten kanssa uusien tuotteiden, palvelujen ja sosiaalisten käytäntöjen demonstraatioita ja saavat omistukseensa yrittäjyyden mahdollistavaa IPR:ää. Protomo: Monialaisten ammattilaisten ja spin-off -yrittäjien tiimit tuottavat tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja yritysaihioita. Kuva: http://www.akseli.tampere.fi/koski/verka/tehdas.htm
 • 22. Timo Rainio Hermia Group +358 500 73 66 05 timo.rainio@hermiagroup.fi http://www.hermiagroup.fi http://www.insyke.fi https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205 https://www.linkedin.com/groups/Some-Teollisuudessa- 3454994 https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri- 3131660 http://timoraino.blogspot.com http://www.slideshare.net/timorainio http://www.dooid.com/timorainio