SlideShare a Scribd company logo
Предприятието
(основни понятия, подходи при
изследване то им, цели, класификация
на целите)
Дисциплина „Икономика на предприятието“
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ИКОНОМИЧЕСКА
ДИСЦИПЛИНА
Икономика на предприятието по своята същност
представлява система от икономически, управленски и
други знания за създаването, функционирането и
развитието на стопанските организации – фирми и
предприятия.
Основен обект на дисциплината е предприятието с
неговите поделения, цехове и участъци, които формират
неговата вътрешна среда и връзките, отношенията му с
другите предприятия и институции – неговата външна
среда.
2
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Предприятията са основни стопански единици, които
осъществявайки стопанска дейност, произвеждат продукти или
предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване
потребностите на други лица или организации.
Стопанската дейност, по смисъла на ТЗ, включва:
- производство и продажба на стоки – собствено производство;
- покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид;
- покупка и продажба на ценни книги;
- комисионни, транспортни, застрахователни, банкови,
лизингови и други сделки с интелектуална собственост;
- туристически, хотелиерски, информационни и други услуги;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и др. 3
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Главната цел на предприятието е получаването на определена
печалба и увеличаване на благосъстоянието на собствениците
им. Те притежават юридическа, икономическа и административна
самостоятелност.
Фирмата за разлика от предприятието е наименованието, под
което търговецът упражнява дейността си и се подписва.
Всяка фирма, според ТЗ, трябва да включва:
- предмета на дейност;
- имената на съдружниците;
- седалище - населеното място, където се намира и функционира
централното управление на фирмата;
- Адрес за контакти и кореспонденция.
4
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Предприятието е реална, основна стопанско-организационна
форма, чрез която търговецът и неговата фирма осъществяват
своята дейност. Неможе да съществува предприятие без
определено наименование т.е. без фирма. Дадена фирма или
търговско дружество, обаче, може да включва в своята структура
няколко предприятия.
Основните характеристики на предприятието, като
организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, се
изразяват в:
- закупуването и наемането на ресурси;
- преобразуването им в продукти или услуги;
- продажбата им с цел получаване на печалба;
- притежаването на имуществена, социална, организационно-
управленска самостоятелност и определено наименование. 5
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Неокласическа теория за предприятието (фирмата)
Според тази теория фирмата се стреми към максимизиране на
печалбата в краткосрочен период. Това отговаря на желанието на
собствениците на капитал да постигнат максимална доходност
(възвръщаемост).
Неокейнсианска теория за предприятието (фирмата)
Според тази теория фирмите се стремят към максимизиране на
печалбата, не за кратък период, а за дългосрочен период.
Ценообразуващата техника е разходи +надбавка, а пазарът е
разделен основно на два сегмента „пазарен“ и „планов“.
6
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Мениджърски теории за предприятието (фирмата)
При този тип теории, като основни цели освен максимизиране на
печалбата , се появяват и такива, които са продиктувани от
личните амбиции на мениджърите. Такива могат да бъдат:
увеличаване на обема на производството, осигуряване на
определен темп на растеж и размер на фирмата и др.
Поведенчески теории за предприятието (фирмата)
При поведенческата теория предприятието се разглежда като:
- Коалиция от различни групи във и извън фирмата;
- Интересите на отделните групи не съвпадат;
- Всяка група има механизми да влияе върху дейността на
фирмата с оглед постигането на интересите си;
- Нито една група няма монополно положение във фирмата.
7
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Изграждането, функционирането и развитието на предприятието е
насочено към реализацията на определени цели.
Целта по своята същност е постигането на определен
резултат или състояние за предприятието като цяло за
определен период от време.
При дефиниране на целите на предприятието трябва да се спазват
определени изисквания за:
 реализъм и реалистичност на целта;
 прецизност и достъпност на формулировката;
 количествена измеримост;
 възможност за мотивация и мобилизиране на ресурсите.
8
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Класификация на целите на предприятието
9
Цели – ориентири.
Характеризират основните функции и задачи на предприятието,
неговите поделения, мобилизират и насочват ресурсите в това
направление. Те имат фундаментално значение за другите видове
цели. Когато притежават социална насоченост, идентичност, т.е.
предимствата на предприятието пред конкурентите и са
ориентирани към определящите ценности, тези цели изразяват
мисията на предприятието.
Цели – резултати.
Те дават количествена характеристика за постигнатото от
предприятието и неговите поделения за определен период от
време най-често в абсолютни показатели.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
10
Цели – състояние.
Дефинират определени, трайни промени в основните
показатели за дейността на предприятието, като производствен
капацитет, производствено-реализационни разходи, качество
на продуктите и услугите, динамика на ресурсите, активите,
пазарите и други. Като правило тяхната реализация изисква
значителни инвестиции. Формулират се като промени в
относителни показатели, структури и други.
Други класификации на целите в предприятието
Според равнището за което се отнасят:
- Общи – цели на цялото предприятие;
- Локални – цели за определено подразделение или звено;
- Обектови – цели за работното място или за определена
длъжност.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Според времевия хоризонт, за който са дефинирани целите:
- Условно постоянни – не са обвързани с конкретен срок;
- Периодични (временни) - задават се за фиксиран период и се
подразделят на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни;
Според възможностите за количествено измерване целите са:
- Количествено измерими;
- Степенно оценявани;
- Качествено (двоично) оценявани.
11
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Според сферите, за които се отнасят целите могат да бъдат
разграничени на:
- Пазарни – цели по реализацията на готовата продукция;
- Производствени – цели по обема на производството;
- Технически – цели по качеството на продукцията;
- Икономически – цели по използването на организационните
ресурси;
- Социални – цели по качеството на труд и развитието на
персонала;
- Екологични – цели по опазване и възпроизводство на
околната среда.
12
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
13
Истинност и обективност. Фирмата и предприятието трябва да
бъдат реално съществуващи с определени цели на изграждане и
функциониране.
Разграничаване и атрактивност. Всяко ново предприятие би
следвало ясно и убедително да се разграничава от
съществуващите.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
14
Стабилност. При смяна на собственика или наименованието
на предприятието, то продължава да функционира.
Публичност. Регистрирането на предприятието в търговския
регистър гарантира неговата публичност.
В него задължително се регистрират:
- фирмата, точен адрес;
- предмет на дейност;
- собственик;
- лично носещи отговорността съдружници;
- ръководството на фирмата (при капиталовите дружества);
- търговски пълномощия, представителство и техния обхват;
- други обстоятелства предвидени в ТЗ.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
15
Защитеност. Наименованието на предприятието може да се
употребява само от търговеца, който го е регистрирал. При
нарушение на това право от чужда фирма, заинтересованите
лица може да поискат прекратяване на по-нататъшното
ползване на тяхното фирмено наименование и обезщетение
за вредите и щетите, които е понесла фирмата.
Материалът е разработен на база на книгите

More Related Content

What's hot

Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
Dimitar Blagoev
 
Активи на предприятието
Активи на предприятиетоАктиви на предприятието
Активи на предприятиетоAngelina Gabrovska
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Виробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваPavlo Syrvatka
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...batnasanb
 
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...batnasanb
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
 
Активи на предприятието
Активи на предприятиетоАктиви на предприятието
Активи на предприятието
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
 
Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Виробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємства
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
 
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 

Similar to Tema 1 Enterprise main 2019

Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master DegreeDiplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master DegreeGeorgi Stanchev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Karel Van Isacker
 
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiStart UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiRock'n'Roll.bg
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
IO3 Module 5 BG
IO3 Module 5 BGIO3 Module 5 BG
IO3 Module 5 BG
caniceconsulting
 
SOE - Balanced Scorecard at AIIData
SOE - Balanced Scorecard at AIIDataSOE - Balanced Scorecard at AIIData
SOE - Balanced Scorecard at AIIData
Georgi Yadkov
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)
 
Strategize! profile
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profilesvetlan
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You
Svetlana Naydenova
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
gjadkov
 
Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
Dimitar Blagoev
 
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay Yarmov
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay YarmovStart UP 2007: Business Plan - Nikolay Yarmov
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay YarmovRock'n'Roll.bg
 
Казус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управлениеКазус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управление
Kristiana Marasheva
 
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Plamen Petrov
 
Брошура Моби2
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
Moby2 Ltd.
 

Similar to Tema 1 Enterprise main 2019 (20)

Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master DegreeDiplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
 
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiStart UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
IO3 Module 5 BG
IO3 Module 5 BGIO3 Module 5 BG
IO3 Module 5 BG
 
SOE - Balanced Scorecard at AIIData
SOE - Balanced Scorecard at AIIDataSOE - Balanced Scorecard at AIIData
SOE - Balanced Scorecard at AIIData
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
 
Strategize! profile
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profile
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
 
Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
 
Management_of_Resources
Management_of_ResourcesManagement_of_Resources
Management_of_Resources
 
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay Yarmov
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay YarmovStart UP 2007: Business Plan - Nikolay Yarmov
Start UP 2007: Business Plan - Nikolay Yarmov
 
Казус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управлениеКазус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управление
 
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
 
Брошура Моби2
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (17)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
 

Tema 1 Enterprise main 2019

 • 1. Предприятието (основни понятия, подходи при изследване то им, цели, класификация на целите) Дисциплина „Икономика на предприятието“
 • 2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА Икономика на предприятието по своята същност представлява система от икономически, управленски и други знания за създаването, функционирането и развитието на стопанските организации – фирми и предприятия. Основен обект на дисциплината е предприятието с неговите поделения, цехове и участъци, които формират неговата вътрешна среда и връзките, отношенията му с другите предприятия и институции – неговата външна среда. 2
 • 3. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ. Предприятията са основни стопански единици, които осъществявайки стопанска дейност, произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или организации. Стопанската дейност, по смисъла на ТЗ, включва: - производство и продажба на стоки – собствено производство; - покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; - покупка и продажба на ценни книги; - комисионни, транспортни, застрахователни, банкови, лизингови и други сделки с интелектуална собственост; - туристически, хотелиерски, информационни и други услуги; - покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и др. 3
 • 4. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ. Главната цел на предприятието е получаването на определена печалба и увеличаване на благосъстоянието на собствениците им. Те притежават юридическа, икономическа и административна самостоятелност. Фирмата за разлика от предприятието е наименованието, под което търговецът упражнява дейността си и се подписва. Всяка фирма, според ТЗ, трябва да включва: - предмета на дейност; - имената на съдружниците; - седалище - населеното място, където се намира и функционира централното управление на фирмата; - Адрес за контакти и кореспонденция. 4
 • 5. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ. Предприятието е реална, основна стопанско-организационна форма, чрез която търговецът и неговата фирма осъществяват своята дейност. Неможе да съществува предприятие без определено наименование т.е. без фирма. Дадена фирма или търговско дружество, обаче, може да включва в своята структура няколко предприятия. Основните характеристики на предприятието, като организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, се изразяват в: - закупуването и наемането на ресурси; - преобразуването им в продукти или услуги; - продажбата им с цел получаване на печалба; - притежаването на имуществена, социална, организационно- управленска самостоятелност и определено наименование. 5
 • 6. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ. Неокласическа теория за предприятието (фирмата) Според тази теория фирмата се стреми към максимизиране на печалбата в краткосрочен период. Това отговаря на желанието на собствениците на капитал да постигнат максимална доходност (възвръщаемост). Неокейнсианска теория за предприятието (фирмата) Според тази теория фирмите се стремят към максимизиране на печалбата, не за кратък период, а за дългосрочен период. Ценообразуващата техника е разходи +надбавка, а пазарът е разделен основно на два сегмента „пазарен“ и „планов“. 6
 • 7. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ. Мениджърски теории за предприятието (фирмата) При този тип теории, като основни цели освен максимизиране на печалбата , се появяват и такива, които са продиктувани от личните амбиции на мениджърите. Такива могат да бъдат: увеличаване на обема на производството, осигуряване на определен темп на растеж и размер на фирмата и др. Поведенчески теории за предприятието (фирмата) При поведенческата теория предприятието се разглежда като: - Коалиция от различни групи във и извън фирмата; - Интересите на отделните групи не съвпадат; - Всяка група има механизми да влияе върху дейността на фирмата с оглед постигането на интересите си; - Нито една група няма монополно положение във фирмата. 7
 • 8. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Изграждането, функционирането и развитието на предприятието е насочено към реализацията на определени цели. Целта по своята същност е постигането на определен резултат или състояние за предприятието като цяло за определен период от време. При дефиниране на целите на предприятието трябва да се спазват определени изисквания за:  реализъм и реалистичност на целта;  прецизност и достъпност на формулировката;  количествена измеримост;  възможност за мотивация и мобилизиране на ресурсите. 8
 • 9. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Класификация на целите на предприятието 9 Цели – ориентири. Характеризират основните функции и задачи на предприятието, неговите поделения, мобилизират и насочват ресурсите в това направление. Те имат фундаментално значение за другите видове цели. Когато притежават социална насоченост, идентичност, т.е. предимствата на предприятието пред конкурентите и са ориентирани към определящите ценности, тези цели изразяват мисията на предприятието. Цели – резултати. Те дават количествена характеристика за постигнатото от предприятието и неговите поделения за определен период от време най-често в абсолютни показатели.
 • 10. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 10 Цели – състояние. Дефинират определени, трайни промени в основните показатели за дейността на предприятието, като производствен капацитет, производствено-реализационни разходи, качество на продуктите и услугите, динамика на ресурсите, активите, пазарите и други. Като правило тяхната реализация изисква значителни инвестиции. Формулират се като промени в относителни показатели, структури и други. Други класификации на целите в предприятието Според равнището за което се отнасят: - Общи – цели на цялото предприятие; - Локални – цели за определено подразделение или звено; - Обектови – цели за работното място или за определена длъжност.
 • 11. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Според времевия хоризонт, за който са дефинирани целите: - Условно постоянни – не са обвързани с конкретен срок; - Периодични (временни) - задават се за фиксиран период и се подразделят на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни; Според възможностите за количествено измерване целите са: - Количествено измерими; - Степенно оценявани; - Качествено (двоично) оценявани. 11
 • 12. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Според сферите, за които се отнасят целите могат да бъдат разграничени на: - Пазарни – цели по реализацията на готовата продукция; - Производствени – цели по обема на производството; - Технически – цели по качеството на продукцията; - Икономически – цели по използването на организационните ресурси; - Социални – цели по качеството на труд и развитието на персонала; - Екологични – цели по опазване и възпроизводство на околната среда. 12
 • 13. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 13 Истинност и обективност. Фирмата и предприятието трябва да бъдат реално съществуващи с определени цели на изграждане и функциониране. Разграничаване и атрактивност. Всяко ново предприятие би следвало ясно и убедително да се разграничава от съществуващите.
 • 14. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 14 Стабилност. При смяна на собственика или наименованието на предприятието, то продължава да функционира. Публичност. Регистрирането на предприятието в търговския регистър гарантира неговата публичност. В него задължително се регистрират: - фирмата, точен адрес; - предмет на дейност; - собственик; - лично носещи отговорността съдружници; - ръководството на фирмата (при капиталовите дружества); - търговски пълномощия, представителство и техния обхват; - други обстоятелства предвидени в ТЗ.
 • 15. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 15 Защитеност. Наименованието на предприятието може да се употребява само от търговеца, който го е регистрирал. При нарушение на това право от чужда фирма, заинтересованите лица може да поискат прекратяване на по-нататъшното ползване на тяхното фирмено наименование и обезщетение за вредите и щетите, които е понесла фирмата.
 • 16. Материалът е разработен на база на книгите