SlideShare a Scribd company logo
Лизингът и иновациите
Същност на лизинга
 Лизинг (Leasing) – “давам или вземам
под наем”
 Аренда – операция, при която
арендодателят предоставя дадено
имущество, което е негова
собственост, на арендатора за
определен период от време срещу
заплащане на договорно определени
арендни вноски
2
Видове арендни операции
 Краткосрочна аренда - от няколко
часа до един месец – рентинг (renting)
 Средносрочна аренда – от един месец
до една година – хайъринг (hiring)
 Дългосрочна аренда – от една до 8-10
и повече години – лизинг (leasing)
3
Дефиниране на понятието
“лизинг“
Лизингът е операция, при която
лизинговата компания (лизингодател,
арендодател, наемодател), в съответствие с
предварително поставените изисквания и
представени спецификации от фирмата
лизингополучател (арендатор, наемател)
закупува от посочен или избран от нея
производител определено имущество и го
отдава за ползуване от лизингополучателя
за определен период от време срещу
заплащане на предварително определени
лизингови вноски
4
След изтичане на лизинговия договор
лизингополучателят има право:
 Да продължи използването на
имуществото срещу заплащане на
новодоговорени лизингови вноски;
 Да върне имуществото на
лизингодателя;
 Да закупи имуществото от
лизингодателя срещу предварително
договорена сума;
5
Лизингът е:
 Специфична форма на финансиране,
която е алтернатива на банковия заем
за закупуване на оборудването;
 Средство за реализация на
продукцията от фирмите –
производители;
 Механизъм за бърз достъп до нови
машини, съоръжения транспортни
средства;
6
Лизингодатели
 Финансови лизингови компании;
 Специализирани лизингови компании;
 Брокерски лизингови компании;
 Филиални лизингови компании;
 Банки;
 Промишлени, строителни,
автотранспортни и корабни компании;
 Посреднически фирми – дилъри,
дистрибутори;
7
Схема на лизинг
8
Схема на лизинг
9
Лизингополучатели
 Фирми, изпитващи недостиг на
финансови ресурси;
 Фирми, зависими в своята дейност от
последните постижения в областта на
технологиите;
 Фирми, получаващи значителни данъчни
изгоди от лизинговите операции;
 Новосъздадени фирми с ниска
кредитоспособност;
10
Обекти на лизинговите сделки
 Типични са онези обекти, които са в
състояние да съхранят своята стойност и
не носят значителни рискове от появата
на нови образци и модели със значително
по-добри характеристики през срока на
лизинговия договор;
 Движими лизингови обекти: оборудване с
промишлено предназначение;
транспортни средства; офис техника,
компютри и др.
 Недвижими лизингови обекти: сгради и
съоръжения
11
Видове лизинг
 Лизингов договор, при който наемодателят
прехвърля на наемателя в значителна степен
всички рискове и изгоди, свързани със
собствеността върху актива;
 Наемателят притежава опция за закупуване на
актива по остатъчна стойност;
 Срокът на лизинговия договор покрива по-
голямата част от икономическия живот на
актива;
 Обект на сделката е специфично оборудване;
12
А. Финансов лизинг
Продължение
 Може да се договори първичен период,
който е неотменяем и вторичен период,
през който договорът може да се прекрати
или измени;
 В началото на лизинговия договор
сегашната стойност на минималните
лизингови плащания се равнява на
справедливата стойност на наетия актив;
 Наемодателят отписва актива по
балансова стойност, а наемателят записва
актива по справедлива стойност и
начислява амортизации;
13
Схема на финансов лизинг
14
Схема на финансов лизинг
15
1.Договор за лизинг.
2.Договор за доставка на специфицирано оборудване.
3.Предоставяне правото на собственост.
Б. Оперативен (експлоатационен)
лизинг
 Всеки друг лизингов договор, при който
не са налице изискванията за финансов
лизинг;
 Срокът на договора е много по-кратък от
икономическия живот на актива, което
означава че един наемател не поема
задължението да възстанови стойността на
актива (нужно е многократно отдаване под
наем или препродажба);
 Лизингодателят поема задължението по
поддържането на техниката, а често
осигурява и експлоатационния персонал.
16
Продължение
 Наемодателят отчита предоставените
активи в своя счетоводен баланс и им
начислява амортизация;
 Наемателят отчита наемните вноски като
разходи за външни услуги;
 Оперативният лизинг обикновено е
отменим, но има и хибридни схеми.
17
Схема на оперативен лизинг
18
1.Лизингов договор.
2.Предоставяне на оборудване за лизинговане.
3.Лизингови вноски.
4.Връщане на оборудването след изтичане на
лизинговия срок.
Лизинг според степента на новост
на предоставяното оборудване
 Лизинг от първа ръка (First – Hand
Leasing): оборудването е ново и не е
използвано преди отдаването му под наем;
 Лизинг от втора ръка (Second – Hand
Leasing): оборудването вече е използвано,
но е със напълно запазени потребителни
качества;
 Лизинг по остатъчна стойност: използвани
машини, които все още могат да се
използват.
19
Предимства на лизинга за
лизингополучателя
 Лизингът осигурява финансиране в пълен
размер (100%) и бърз достъп до
необходимото оборудване;
 Лизингът осигурява достъп до най-
модерните технологии и
високопроизводителна техника;
 Дава възможност за бързо приспособяване
към пазарната конюнктура;
 Освобождава собствен капитал;
 Не са необходими големи обезпечения
както при банковия кредит.
20
Недостатъци на лизинга за
лизингополучателя
 Риск от морално изхабяване на оборудването
преди края на срока на договора;
 При влошени икономически условия фирмата
може да бъде затруднена да плаща лизинговите
вноски и това да доведе до връщане на актива (в
случая не може да се капитализират лихвите
както при банковия кредит);
 Фирмата ще направи излишен разход, ако след
изтичане на срока на договора закупи
оборудването по силата на съответна клауза, а
то е физически и морално изхабено.
21
Предимства на лизинга за
лизингодателя
 Лизингът е ефективно средство за реален
маркетинг на инвестиционни стоки вкл.
за реклама;
 Лизингът е ефективна форма за
реализация на оборудване с бързо
морално изхабяване;
 Многократното отдаване под наем
(оперативен лизинг) води до по-голям
ефект от алтернативата продажба на
оборудването;
 Наличие на финансови стимули (в някои
страни). 22
Рискове за лизингодателите
 Връщане на морално изхабени
средства и тяхното трудно
последващо реализиране;
 Някои от фирмите –
лизингополучатели не са високо
платежоспособни, което увеличава
риска за лизингодателя;
 Ако лизингополучателите открият
сериозни дефекти в оборудването,
това ще се отрази отрицателно на
имиджа на лизингодателя и
производителя.
23
Материалите са разработени на база на книгите
24
и
Кътева, М., Лизингово посредничество, online on:
https://www.slideshare.net/mariyanna/ss-42711905

More Related Content

What's hot

Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step
 
Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019
Dimitar Blagoev
 
методики підготовки проекту
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проектуLibrary Franko
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
Dimitar Blagoev
 
Інвестиції в міжнародній економічній діяльності
Інвестиції в міжнародній економічній діяльностіІнвестиції в міжнародній економічній діяльності
Інвестиції в міжнародній економічній діяльності
Ollie Flawless
 
Виробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваPavlo Syrvatka
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Dimitar Blagoev
 
Тема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
uliana8
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Інновації та інноваційна діяльність.pptx
Інновації та інноваційна діяльність.pptxІнновації та інноваційна діяльність.pptx
Інновації та інноваційна діяльність.pptx
Management department, SSU
 

What's hot (20)

Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
 
Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
 
Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
 
Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019Tema 4 Production structure 2019
Tema 4 Production structure 2019
 
методики підготовки проекту
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проекту
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
 
Інвестиції в міжнародній економічній діяльності
Інвестиції в міжнародній економічній діяльностіІнвестиції в міжнародній економічній діяльності
Інвестиції в міжнародній економічній діяльності
 
Виробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємства
 
Biznes modeli pidpriyemstva
Biznes modeli pidpriyemstvaBiznes modeli pidpriyemstva
Biznes modeli pidpriyemstva
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 
Тема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Інновації та інноваційна діяльність.pptx
Інновації та інноваційна діяльність.pptxІнновації та інноваційна діяльність.pptx
Інновації та інноваційна діяльність.pptx
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 

Tema 14 Leasing 2017

 • 2. Същност на лизинга  Лизинг (Leasing) – “давам или вземам под наем”  Аренда – операция, при която арендодателят предоставя дадено имущество, което е негова собственост, на арендатора за определен период от време срещу заплащане на договорно определени арендни вноски 2
 • 3. Видове арендни операции  Краткосрочна аренда - от няколко часа до един месец – рентинг (renting)  Средносрочна аренда – от един месец до една година – хайъринг (hiring)  Дългосрочна аренда – от една до 8-10 и повече години – лизинг (leasing) 3
 • 4. Дефиниране на понятието “лизинг“ Лизингът е операция, при която лизинговата компания (лизингодател, арендодател, наемодател), в съответствие с предварително поставените изисквания и представени спецификации от фирмата лизингополучател (арендатор, наемател) закупува от посочен или избран от нея производител определено имущество и го отдава за ползуване от лизингополучателя за определен период от време срещу заплащане на предварително определени лизингови вноски 4
 • 5. След изтичане на лизинговия договор лизингополучателят има право:  Да продължи използването на имуществото срещу заплащане на новодоговорени лизингови вноски;  Да върне имуществото на лизингодателя;  Да закупи имуществото от лизингодателя срещу предварително договорена сума; 5
 • 6. Лизингът е:  Специфична форма на финансиране, която е алтернатива на банковия заем за закупуване на оборудването;  Средство за реализация на продукцията от фирмите – производители;  Механизъм за бърз достъп до нови машини, съоръжения транспортни средства; 6
 • 7. Лизингодатели  Финансови лизингови компании;  Специализирани лизингови компании;  Брокерски лизингови компании;  Филиални лизингови компании;  Банки;  Промишлени, строителни, автотранспортни и корабни компании;  Посреднически фирми – дилъри, дистрибутори; 7
 • 10. Лизингополучатели  Фирми, изпитващи недостиг на финансови ресурси;  Фирми, зависими в своята дейност от последните постижения в областта на технологиите;  Фирми, получаващи значителни данъчни изгоди от лизинговите операции;  Новосъздадени фирми с ниска кредитоспособност; 10
 • 11. Обекти на лизинговите сделки  Типични са онези обекти, които са в състояние да съхранят своята стойност и не носят значителни рискове от появата на нови образци и модели със значително по-добри характеристики през срока на лизинговия договор;  Движими лизингови обекти: оборудване с промишлено предназначение; транспортни средства; офис техника, компютри и др.  Недвижими лизингови обекти: сгради и съоръжения 11
 • 12. Видове лизинг  Лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива;  Наемателят притежава опция за закупуване на актива по остатъчна стойност;  Срокът на лизинговия договор покрива по- голямата част от икономическия живот на актива;  Обект на сделката е специфично оборудване; 12 А. Финансов лизинг
 • 13. Продължение  Може да се договори първичен период, който е неотменяем и вторичен период, през който договорът може да се прекрати или измени;  В началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив;  Наемодателят отписва актива по балансова стойност, а наемателят записва актива по справедлива стойност и начислява амортизации; 13
 • 15. Схема на финансов лизинг 15 1.Договор за лизинг. 2.Договор за доставка на специфицирано оборудване. 3.Предоставяне правото на собственост.
 • 16. Б. Оперативен (експлоатационен) лизинг  Всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг;  Срокът на договора е много по-кратък от икономическия живот на актива, което означава че един наемател не поема задължението да възстанови стойността на актива (нужно е многократно отдаване под наем или препродажба);  Лизингодателят поема задължението по поддържането на техниката, а често осигурява и експлоатационния персонал. 16
 • 17. Продължение  Наемодателят отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация;  Наемателят отчита наемните вноски като разходи за външни услуги;  Оперативният лизинг обикновено е отменим, но има и хибридни схеми. 17
 • 18. Схема на оперативен лизинг 18 1.Лизингов договор. 2.Предоставяне на оборудване за лизинговане. 3.Лизингови вноски. 4.Връщане на оборудването след изтичане на лизинговия срок.
 • 19. Лизинг според степента на новост на предоставяното оборудване  Лизинг от първа ръка (First – Hand Leasing): оборудването е ново и не е използвано преди отдаването му под наем;  Лизинг от втора ръка (Second – Hand Leasing): оборудването вече е използвано, но е със напълно запазени потребителни качества;  Лизинг по остатъчна стойност: използвани машини, които все още могат да се използват. 19
 • 20. Предимства на лизинга за лизингополучателя  Лизингът осигурява финансиране в пълен размер (100%) и бърз достъп до необходимото оборудване;  Лизингът осигурява достъп до най- модерните технологии и високопроизводителна техника;  Дава възможност за бързо приспособяване към пазарната конюнктура;  Освобождава собствен капитал;  Не са необходими големи обезпечения както при банковия кредит. 20
 • 21. Недостатъци на лизинга за лизингополучателя  Риск от морално изхабяване на оборудването преди края на срока на договора;  При влошени икономически условия фирмата може да бъде затруднена да плаща лизинговите вноски и това да доведе до връщане на актива (в случая не може да се капитализират лихвите както при банковия кредит);  Фирмата ще направи излишен разход, ако след изтичане на срока на договора закупи оборудването по силата на съответна клауза, а то е физически и морално изхабено. 21
 • 22. Предимства на лизинга за лизингодателя  Лизингът е ефективно средство за реален маркетинг на инвестиционни стоки вкл. за реклама;  Лизингът е ефективна форма за реализация на оборудване с бързо морално изхабяване;  Многократното отдаване под наем (оперативен лизинг) води до по-голям ефект от алтернативата продажба на оборудването;  Наличие на финансови стимули (в някои страни). 22
 • 23. Рискове за лизингодателите  Връщане на морално изхабени средства и тяхното трудно последващо реализиране;  Някои от фирмите – лизингополучатели не са високо платежоспособни, което увеличава риска за лизингодателя;  Ако лизингополучателите открият сериозни дефекти в оборудването, това ще се отрази отрицателно на имиджа на лизингодателя и производителя. 23
 • 24. Материалите са разработени на база на книгите 24 и Кътева, М., Лизингово посредничество, online on: https://www.slideshare.net/mariyanna/ss-42711905