SlideShare a Scribd company logo
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
I ЧАСТ
ОСНОВИ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В
БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА
Основните функционални направления, в които може да са
провежда бизнес анализа на една бизнес организация са:
маркетинг, иновации, инвестиции и финансиране, производство,
управление на човешките ресурси и социални функции,
информационно осигуряване и мениджмънт.
2
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
3
Маркетингова функция – контакта на бизнес организацията
с външната среда, т.е. с потребителите. Изразява се в
проучвания на пазарите (изучаване на потребностите,
желанията и пазарното търсене); проучване на възможностите
за реализиране на продажби на произвежданите стоки и
услуги; изучаване поведението на клиентите, конкурентите и
други контрагенти (доставчици, субконтрактори и т.н).
Иновации и иновационна функция – изразява се в
реализиране на идеи за създаване на нови и/или
усъвършенствани продукти, технологии и услуги в
съответствие с целите на бизнес организацията и световните
тенденции в областта на иновациите (принцип на
технологичното и продуктово прогнозиране).
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
4
Финансова и инвестиционна функция - свързана с
проучване на нуждите и възможностите за изграждане,
разширяване и реконструкция на бизнес организацията;
осигуряване, планиране и управление на необходими
финансови ресурси за реализацията на иновационни,
инвестиционни и маркетингови проекти, текущ мониторинг
и финансово-стопански анализ (анализ на финансовото
състояние.
Производствена функция - включва мониторинг и анализ
на създаването и поддържането на необходими условия за
ефективно съединяване на средствата на труда, предметите на
труда и работната сила в бизнес организацията, насочени към
производство на продукция и/или услуги с минимални
разходи и в съответното качество.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
5
Управление на човешките ресурси – дейности по подбор,
разпределение и използване на човешките ресурси; обучение,
квалификация и преквалификация на персонала; заплащане и
мотивация на персонала; подобряване на условията на труд,
трудовите взаимоотношения и връзките със синдикатите.
Информационно осигуряване и мениджмънт – включва
всички информационни потоци, които протичат във фирмата
между отделните нейни подразделения и отдели.
Управленската функция е свързана със стратегическото и
оперативното управление на предприятието.
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
6
Бизнес организацията е сложна икономическа система, на
входа на която постъпват определени ресурси (материални,
нематериални, времеви, човешки, информационни и т.н.),
вътре в нея се осъществяват множество производствено-
технологични и икономически процеси, а на изхода се
получават определени продукти или услуги.
Ресурси (суровини,
материали, човешки
ресурси, капитал и др.)
Бизнес организацията – система – преобразуване
на ресурсите
Блага (потребители) – стоки,
услуги, технологии
АНАЛИЗ НА ДМА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
7
Основни насоки и направления за анализ на ДМА в бизнес
организациите.
Насоки за анализ на ДМА в
бизнес организациите
Анализ на
осигуреността
с ДМА
Анализ на
използването
на ДМА
Анализ на
ефективността
от използването
на ДМА
АНАЛИЗ НА ДМА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
8
Осигуреност на бизнес организацията с ДМА
където:
е търсеният среден размер на ДМА;
ДМА0 - стойностният размер на ДМА в началото на годината;
ДМАр - стойностният размер на придобитите ДМА;
Тр - времето (броят на месеците), през които придобитите ДМА ще
функционират до края на годината;
ДМАi - стойностният размер на излезлите от експлоатация ДМА;
Тi - времето (броят на месеците), през които излезлите от употреба
ДМА не са използвани.
9
ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
АКТИВИ
Коефициент на използване на оборудването:
н
д
им
М
М
K 
където:
Мд са действащо оборудване (ДМА);
Мн – налично оборудване (ДМА).
Коефициент на екстензивно използване на оборудването.
еф
ф
е
Ф
Ф
К  където:
Фф е фактически отработеният фонд от
време в часове;
Феф – ефективният фонд от време за
работа на оборудването, часове.
10
ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
АКТИВИ
Коефициент на интензивно използване на оборудването.
където: Qф е количеството фактически произведена продукция (в
натурално изражение);
Qн – количеството продукция, която е възможно да се произведе
по съответните норми (технически норми, паспорта на
оборудването).
Коефициент на интегрално използване на оборудването
(Кинт)
Кинт = Ке.Ки
н
ф
и
Q
Q
К 
11
ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
АКТИВИ
Коефициент на натоварване (фондоотдаване) на ДМА.
където: Кн е коефициентът на натоварване (фондоотдаване) на ДМА;
Qпр е количеството продукция, произведена, реализирана, лв.;
ДМА - осреденият размер на ДМА, лв.
Рентабилност на дълготрайните активи на бизнес
организацията
където:
R е рентабилността на ДМА, %;
П – печалбата, лв.;
ДМА - средногодишната стойност на
ДМА, лв.
12
ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
Екстензивните фактори са свързани главно с
увеличаване броя на съоръженията и оборудването:
• увеличаване броя на действащото оборудване;
• навременно въвеждане в действие;
• намаляване на подготвително-заключителното
време, между сменните (т.е. по-пълно
оползотворяване на работното време);
• намаляване времето за пренастройване и ремонти
и др.;
13
ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
Интензивни фактори - изразяват повишаване
степента на използване на ДМА на бизнес
организацията в единица време, чрез:
• увеличаване на скоростта на извършването на
отделните операции;
• повишаване капацитета на оборудването;
• изваждане от употреба на физически и морално
остарелите ДА;
• внедряване на нови техники и технологии;
• ускоряване процесите на модернизация на
оборудването и др.;
14
Ефективността от използването на оборотния
капитал се разкрива чрез следните показатели:
КРЪГООБОРОТ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
.,
.,)(
лвпериодсъщияпрез
капиталоборотниянаостатъкСреден
лвпериоддадензапродукцияаРеализиран
тобръщаемос
КнаКоефициент об

тобръщаемоснаКоефициент
тпоказателяизчислявасекойтоза
периодапрезднитенаБрой
Вднивтакръгооборо
наеВреметраен
рд
,
)(

.,
.,)(
лвпериодсъщия
презпродукцияаРеализиран
лвпериодияразглежданза
капиталоборотниянаостатъкСреден
капиталоборотнияна
КстнатоваренонаКоефициент нат

15
Анализът на използването на човешките ресурси в
бизнес организациите е специфична дейност,
насочена към разкриване и оценяване на степента,
в която се използват производствените възможности
на работниците и служителите, както и на
факторите, които са го определили.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
16
Направленията, в които може да се осъществява анализа на
използването на човешките ресурси са:
Определяне броя на работната сила, необходима за извършване
на определен (планиран) обем от работа за единица време;
Потребност от умножаване на човешките ресурси по линия на по-
доброто използване на техните възможности;
Непълно или за неефективно използване на човешките ресурси в
едно или друго звено на бизнес организациите;
Настъпили промени в техниката, технологията, организацията и
управлението на производството и тяхното влияние върху
използването на човешките ресурси;
Потенциал и възможности за увеличаване на производителността
на труда като предпоставка за пресмятане на възможното
увеличаване на разходите за работната сила през следващия
период;
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
17
Анализът на използването на човешките ресурси
може да бъде глобален и локален.
- Глобалният анализ обхваща анализа на
екстензивното и интензивното използване на
работната сила в цялата бизнес организация,
във всичките му производствени и
функционални звена и групи.
- Локалният анализ се свързва или само с
анализа на използването на работната сила по
време, или само с анализа на нейното
интензивно използване.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
18
Анализ на екстензивното използване на човешките
ресурси в бизнес организацията – установява:
- доколко се използва работното време на
работниците и служителите;
- кои са били основните причини за това.
Неговото основно предназначение е да разкрие
възможностите за по-доброто използване на
човешките ресурси в рамките на
законоустановената продължителност на работния
ден, т.е. да се увеличи ефективно използваното
работно време.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
19
Основните информационни източници, които можете да
използвате за този анализ са:
- Статистическата, оперативната и счетоводната
отчетност на фирмата;
- Специални наблюдения, върху структурата на разходите
на работното време;
- Резултати от анализа на длъжностите, както и от
проектирането на длъжностните характеристики;
- Резултати от оценяването на трудовото представяне;
- Анкети или интервюта с ръководители на съответни
звена или групи;
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
20
Основни показатели, чрез които можете да се направи
диагностичния анализ на екстензивното използване на
човешките ресурси, са:
- Коефициент за използване на човешките ресурси по
време;
- Сменни загуби на работното време, падащи се средно
на едно заето лице;
- Ефективен фонд от работното време на едно заето
лице;
- Структура на разходите за работно време;
- Количество на произведената продукция или услуги,
падащи се на едно заето лице (производителност на
труда) и др.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
21
Анализ на интензивното използване на
човешките ресурси в бизнес организациите –
установява:
- как се използват капацитетът, възможностите,
реалните способности на служителите
(заетите) в рамките на законоустановената
продължителност на работния ден;
- кои са били основните фактори за
установената степен на използване на
човешките ресурси.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
22
Основните показатели, които можете да
използване за този анализ са:
- брой на еднообразните движения, които
извършва служителят през дадения отрязък от
време;
- топлинна енергия, която изразходва работникът
през даден отрязък от време;
- физическо напрежение в работата;
- процент на изпълнение на трудовите норми или
степен на изпълнение на трудовите задачи;
- разходи за работна сила в единица продукция
или услуга; (продължение)
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
23
(продължение)
- разходи за работна заплата в себестойността
на реализираната продукция или услуга;
- количество на произведената продукция и
услуга, падащи се на едно заето лице;
- печалба, която се пада на едно заето лице;
- продължителност на отпуските на работниците и
служителите поради производствен травматизъм
и професионални заболявания;
- размер на брака по вина на работниците.
АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
НА ТРУДА
24
Т
Q
ПТ н
н 
Бр
Q
ПТ н
н 
• Натурален метод – производителността на труда се
определя като количество произведена продукция за
единица време, в натурални измерители:
Където:
Qн е обемът продукция в натура;
Т е времето за производство на тази продукция (човекодни,
човекочасове);
Бр – броят на производствените работници.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
НА ТРУДА
25
• Трудов метод - определя равнището и динамиката на
производителността в поделенията на фирмата – работно
място, участък, цех, като се използва измерителя
трудопоглъщаемост.
,
Q
Q
ПТ
н
нч
т 
където
ПТт е производителността на труда в нормочасове;
Qнч – обемът продукция, в нормочасове;
Qн – обемът продукция в натура.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
НА ТРУДА
26
Т
Q
ПТ с
с 
Бр
Q
ПТ с
с 
• Стойностен метод. Като измерители се
използват съпоставими цени на продукцията.
Където:
Qс е обемът продукция в лв.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
27
 Техническо и технологично равнище на
производството;
 Създаване и внедряване на нови и/или подобрени
технология;
 Усъвършенстване и модернизиране на действащата
техника и технология;
 Разработване, създаване и използване на нови
суровини, материали, горива, енергия с цел
подобряване на енергийната ефективност на
предприятието;
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
28
 Усъвършенстване системата на нормиране и
заплащане на труда и внедряване на съвременни
мотивационни техники;
 Подобряване на квалификацията и компетентностите
на персонала посредством продължаващо обучение;
 Усъвършенстване състава и структурата на
персонала;
 Подобряване на условията на труда и почивка.
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧНИТЕ И ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ ЗА
ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
29
 Наличие на природни ресурси;
 Местоположение и възможности за добив;
 Условия и възможности за внедряване на
иновативна техника и технология;
 Климатични, геоложки и хидро-климатични
особености.
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
I ЧАСТ
http://blogs.unwe.bg/dblagoev/

More Related Content

What's hot

Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
Dimitar Blagoev
 
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik PlanlamaStratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
COSKUN CAN AKTAN
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Външна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организациятаВъншна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организацията
Angelina Gabrovska
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycle
Kristian Rosenov, MBA
 
Isletme 2 Ders 1
Isletme 2 Ders 1Isletme 2 Ders 1
Isletme 2 Ders 1
Mert Erkol
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019
Dimitar Blagoev
 
Project report on ratio analysis of axis bank
Project report on ratio analysis of axis bankProject report on ratio analysis of axis bank
Project report on ratio analysis of axis bank
Sukhchain Aggarwal
 

What's hot (15)

Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
 
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik PlanlamaStratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
 
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Външна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организациятаВъншна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организацията
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycle
 
Finansal Analiz
Finansal AnalizFinansal Analiz
Finansal Analiz
 
Isletme 2 Ders 1
Isletme 2 Ders 1Isletme 2 Ders 1
Isletme 2 Ders 1
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019
 
Project report on ratio analysis of axis bank
Project report on ratio analysis of axis bankProject report on ratio analysis of axis bank
Project report on ratio analysis of axis bank
 

Similar to Tema 6 Functional analysis I part 2019

Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
Dimitar Blagoev
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
gjadkov
 
Ivanov 176 ibz
Ivanov 176 ibzIvanov 176 ibz
Ivanov 176 ibz
Tania Bozhova
 
Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master DegreeDiplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Georgi Stanchev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bgEcofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Karel Van Isacker
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
lazzi
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
lazzi
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
lazzi
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
lazzi
 
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
Светла Иванова
 
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
Светла Иванова
 
JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
JobTiger Ltd.
 
Таен Клиент
Таен Клиент Таен Клиент
Таен Клиент
4Service Group
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Karel Van Isacker
 

Similar to Tema 6 Functional analysis I part 2019 (20)

Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
 
Ivanov 176 ibz
Ivanov 176 ibzIvanov 176 ibz
Ivanov 176 ibz
 
Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master DegreeDiplomna Rabota Stanchev - Master Degree
Diplomna Rabota Stanchev - Master Degree
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
MMD Scale Presentation
MMD Scale  PresentationMMD Scale  Presentation
MMD Scale Presentation
 
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bgEcofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bg
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
 
Internet systoqnie
Internet systoqnieInternet systoqnie
Internet systoqnie
 
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
Подобряване на ефективността на регионалната структура на националния статист...
 
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL STATIST...
 
JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
 
Таен Клиент
Таен Клиент Таен Клиент
Таен Клиент
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (16)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
 

Tema 6 Functional analysis I part 2019

 • 2. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА Основните функционални направления, в които може да са провежда бизнес анализа на една бизнес организация са: маркетинг, иновации, инвестиции и финансиране, производство, управление на човешките ресурси и социални функции, информационно осигуряване и мениджмънт. 2
 • 3. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 3 Маркетингова функция – контакта на бизнес организацията с външната среда, т.е. с потребителите. Изразява се в проучвания на пазарите (изучаване на потребностите, желанията и пазарното търсене); проучване на възможностите за реализиране на продажби на произвежданите стоки и услуги; изучаване поведението на клиентите, конкурентите и други контрагенти (доставчици, субконтрактори и т.н). Иновации и иновационна функция – изразява се в реализиране на идеи за създаване на нови и/или усъвършенствани продукти, технологии и услуги в съответствие с целите на бизнес организацията и световните тенденции в областта на иновациите (принцип на технологичното и продуктово прогнозиране).
 • 4. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 4 Финансова и инвестиционна функция - свързана с проучване на нуждите и възможностите за изграждане, разширяване и реконструкция на бизнес организацията; осигуряване, планиране и управление на необходими финансови ресурси за реализацията на иновационни, инвестиционни и маркетингови проекти, текущ мониторинг и финансово-стопански анализ (анализ на финансовото състояние. Производствена функция - включва мониторинг и анализ на създаването и поддържането на необходими условия за ефективно съединяване на средствата на труда, предметите на труда и работната сила в бизнес организацията, насочени към производство на продукция и/или услуги с минимални разходи и в съответното качество.
 • 5. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 5 Управление на човешките ресурси – дейности по подбор, разпределение и използване на човешките ресурси; обучение, квалификация и преквалификация на персонала; заплащане и мотивация на персонала; подобряване на условията на труд, трудовите взаимоотношения и връзките със синдикатите. Информационно осигуряване и мениджмънт – включва всички информационни потоци, които протичат във фирмата между отделните нейни подразделения и отдели. Управленската функция е свързана със стратегическото и оперативното управление на предприятието.
 • 6. СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА 6 Бизнес организацията е сложна икономическа система, на входа на която постъпват определени ресурси (материални, нематериални, времеви, човешки, информационни и т.н.), вътре в нея се осъществяват множество производствено- технологични и икономически процеси, а на изхода се получават определени продукти или услуги. Ресурси (суровини, материали, човешки ресурси, капитал и др.) Бизнес организацията – система – преобразуване на ресурсите Блага (потребители) – стоки, услуги, технологии
 • 7. АНАЛИЗ НА ДМА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ 7 Основни насоки и направления за анализ на ДМА в бизнес организациите. Насоки за анализ на ДМА в бизнес организациите Анализ на осигуреността с ДМА Анализ на използването на ДМА Анализ на ефективността от използването на ДМА
 • 8. АНАЛИЗ НА ДМА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ 8 Осигуреност на бизнес организацията с ДМА където: е търсеният среден размер на ДМА; ДМА0 - стойностният размер на ДМА в началото на годината; ДМАр - стойностният размер на придобитите ДМА; Тр - времето (броят на месеците), през които придобитите ДМА ще функционират до края на годината; ДМАi - стойностният размер на излезлите от експлоатация ДМА; Тi - времето (броят на месеците), през които излезлите от употреба ДМА не са използвани.
 • 9. 9 ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ Коефициент на използване на оборудването: н д им М М K  където: Мд са действащо оборудване (ДМА); Мн – налично оборудване (ДМА). Коефициент на екстензивно използване на оборудването. еф ф е Ф Ф К  където: Фф е фактически отработеният фонд от време в часове; Феф – ефективният фонд от време за работа на оборудването, часове.
 • 10. 10 ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ Коефициент на интензивно използване на оборудването. където: Qф е количеството фактически произведена продукция (в натурално изражение); Qн – количеството продукция, която е възможно да се произведе по съответните норми (технически норми, паспорта на оборудването). Коефициент на интегрално използване на оборудването (Кинт) Кинт = Ке.Ки н ф и Q Q К 
 • 11. 11 ИЗПОЛЗВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ Коефициент на натоварване (фондоотдаване) на ДМА. където: Кн е коефициентът на натоварване (фондоотдаване) на ДМА; Qпр е количеството продукция, произведена, реализирана, лв.; ДМА - осреденият размер на ДМА, лв. Рентабилност на дълготрайните активи на бизнес организацията където: R е рентабилността на ДМА, %; П – печалбата, лв.; ДМА - средногодишната стойност на ДМА, лв.
 • 12. 12 ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ Екстензивните фактори са свързани главно с увеличаване броя на съоръженията и оборудването: • увеличаване броя на действащото оборудване; • навременно въвеждане в действие; • намаляване на подготвително-заключителното време, между сменните (т.е. по-пълно оползотворяване на работното време); • намаляване времето за пренастройване и ремонти и др.;
 • 13. 13 ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ Интензивни фактори - изразяват повишаване степента на използване на ДМА на бизнес организацията в единица време, чрез: • увеличаване на скоростта на извършването на отделните операции; • повишаване капацитета на оборудването; • изваждане от употреба на физически и морално остарелите ДА; • внедряване на нови техники и технологии; • ускоряване процесите на модернизация на оборудването и др.;
 • 14. 14 Ефективността от използването на оборотния капитал се разкрива чрез следните показатели: КРЪГООБОРОТ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ ., .,)( лвпериодсъщияпрез капиталоборотниянаостатъкСреден лвпериоддадензапродукцияаРеализиран тобръщаемос КнаКоефициент об  тобръщаемоснаКоефициент тпоказателяизчислявасекойтоза периодапрезднитенаБрой Вднивтакръгооборо наеВреметраен рд , )(  ., .,)( лвпериодсъщия презпродукцияаРеализиран лвпериодияразглежданза капиталоборотниянаостатъкСреден капиталоборотнияна КстнатоваренонаКоефициент нат 
 • 15. 15 Анализът на използването на човешките ресурси в бизнес организациите е специфична дейност, насочена към разкриване и оценяване на степента, в която се използват производствените възможности на работниците и служителите, както и на факторите, които са го определили. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 16. 16 Направленията, в които може да се осъществява анализа на използването на човешките ресурси са: Определяне броя на работната сила, необходима за извършване на определен (планиран) обем от работа за единица време; Потребност от умножаване на човешките ресурси по линия на по- доброто използване на техните възможности; Непълно или за неефективно използване на човешките ресурси в едно или друго звено на бизнес организациите; Настъпили промени в техниката, технологията, организацията и управлението на производството и тяхното влияние върху използването на човешките ресурси; Потенциал и възможности за увеличаване на производителността на труда като предпоставка за пресмятане на възможното увеличаване на разходите за работната сила през следващия период; АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 17. 17 Анализът на използването на човешките ресурси може да бъде глобален и локален. - Глобалният анализ обхваща анализа на екстензивното и интензивното използване на работната сила в цялата бизнес организация, във всичките му производствени и функционални звена и групи. - Локалният анализ се свързва или само с анализа на използването на работната сила по време, или само с анализа на нейното интензивно използване. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 18. 18 Анализ на екстензивното използване на човешките ресурси в бизнес организацията – установява: - доколко се използва работното време на работниците и служителите; - кои са били основните причини за това. Неговото основно предназначение е да разкрие възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси в рамките на законоустановената продължителност на работния ден, т.е. да се увеличи ефективно използваното работно време. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 19. 19 Основните информационни източници, които можете да използвате за този анализ са: - Статистическата, оперативната и счетоводната отчетност на фирмата; - Специални наблюдения, върху структурата на разходите на работното време; - Резултати от анализа на длъжностите, както и от проектирането на длъжностните характеристики; - Резултати от оценяването на трудовото представяне; - Анкети или интервюта с ръководители на съответни звена или групи; АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 20. 20 Основни показатели, чрез които можете да се направи диагностичния анализ на екстензивното използване на човешките ресурси, са: - Коефициент за използване на човешките ресурси по време; - Сменни загуби на работното време, падащи се средно на едно заето лице; - Ефективен фонд от работното време на едно заето лице; - Структура на разходите за работно време; - Количество на произведената продукция или услуги, падащи се на едно заето лице (производителност на труда) и др. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 21. 21 Анализ на интензивното използване на човешките ресурси в бизнес организациите – установява: - как се използват капацитетът, възможностите, реалните способности на служителите (заетите) в рамките на законоустановената продължителност на работния ден; - кои са били основните фактори за установената степен на използване на човешките ресурси. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 22. 22 Основните показатели, които можете да използване за този анализ са: - брой на еднообразните движения, които извършва служителят през дадения отрязък от време; - топлинна енергия, която изразходва работникът през даден отрязък от време; - физическо напрежение в работата; - процент на изпълнение на трудовите норми или степен на изпълнение на трудовите задачи; - разходи за работна сила в единица продукция или услуга; (продължение) АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 23. 23 (продължение) - разходи за работна заплата в себестойността на реализираната продукция или услуга; - количество на произведената продукция и услуга, падащи се на едно заето лице; - печалба, която се пада на едно заето лице; - продължителност на отпуските на работниците и служителите поради производствен травматизъм и професионални заболявания; - размер на брака по вина на работниците. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
 • 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 24 Т Q ПТ н н  Бр Q ПТ н н  • Натурален метод – производителността на труда се определя като количество произведена продукция за единица време, в натурални измерители: Където: Qн е обемът продукция в натура; Т е времето за производство на тази продукция (човекодни, човекочасове); Бр – броят на производствените работници.
 • 25. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 25 • Трудов метод - определя равнището и динамиката на производителността в поделенията на фирмата – работно място, участък, цех, като се използва измерителя трудопоглъщаемост. , Q Q ПТ н нч т  където ПТт е производителността на труда в нормочасове; Qнч – обемът продукция, в нормочасове; Qн – обемът продукция в натура.
 • 26. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 26 Т Q ПТ с с  Бр Q ПТ с с  • Стойностен метод. Като измерители се използват съпоставими цени на продукцията. Където: Qс е обемът продукция в лв.
 • 27. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 27  Техническо и технологично равнище на производството;  Създаване и внедряване на нови и/или подобрени технология;  Усъвършенстване и модернизиране на действащата техника и технология;  Разработване, създаване и използване на нови суровини, материали, горива, енергия с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието;
 • 28. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 28  Усъвършенстване системата на нормиране и заплащане на труда и внедряване на съвременни мотивационни техники;  Подобряване на квалификацията и компетентностите на персонала посредством продължаващо обучение;  Усъвършенстване състава и структурата на персонала;  Подобряване на условията на труда и почивка.
 • 29. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧНИТЕ И ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 29  Наличие на природни ресурси;  Местоположение и възможности за добив;  Условия и възможности за внедряване на иновативна техника и технология;  Климатични, геоложки и хидро-климатични особености.