SlideShare a Scribd company logo
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
II ЧАСТ
ОСНОВИ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Използването на ресурсите (имуществените и капиталовите) е
свързано с икономическата ефективност. Анализът на
икономическата ефективност се осъществява чрез
използването на редица показатели. Всички те разкриват какви
икономически ефекти (полезни резултати) реализира
дружеството с помощта на единица разходи или единица
ресурси (активи или капитали).
2
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Изчисляването на величините на ефективността се осъществява
чрез следните формули от принципно естество:
3
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Формулите за изчисляване на показателите за икономическата ефективност
са израз на горепосочените четири формули.
4
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
5
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
2. Показатели за доходността
Доходността е количеството доход, в чието реализиране е вложена
единица разходи (доходност на база разходи), или за чието
създаване е ангажирана единица ресурси (доходност на база
ресурси), или което е реализирано благодарение на реализирането
на единица приход (доходност на база приходи).
6
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
2. Показатели за доходността
Формулите за изчисляването на величините на доходността са:
7
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
3. Показатели за рентабилност
Рентабилността може да се определи като резултатност в смисъл -
количеството финансов резултат, в чието реализиране е вложена
единица разходи, или за чието създаване е ангажирана единица
ресурси, или което е реализирано благодарение на реализирането
на единица приход.
Налице са три вида рентабилност, а именно рентабилност на база
разходи, на база ресурси и на база приходи.
8
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
3. Показатели за рентабилност
Формулите, които се използват за изчисляването на величините на
рентабилността, са:
9
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Ликвидността на фирмата е нейната способност да погасява
своевременно своите задължения – неосчетоводени и текущи
осчетоводени.
Ликвидността на фирмата бива статична и динамична.
Статичната ликвидност е способността на фирмата по принцип
да погасява текущите си осчетоводени задължения.
Динамичната ликвидност е способността на фирмата да погасява
своите неосчетоводени и осчетоводени текущи задължения към
всеки един момент през следващата календарна година.
10
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Показателите за статична ликвидност са:
11
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Показателите за статична ликвидност са:
12
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
2. Съотношения за платежоспособност
Платежоспособността се отнася до наличността на парични
средства в по-далечен срок, за навременно посрещане на
финансовите задължения на предприятието”.
Платежоспособността може да се измери чрез използването на
следните съотношения:
13
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
2. Съотношения за платежоспособност
14
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
3. Показатели за имуществената, финансовата и капиталовата структура
на фирмата
Имуществената структура на фирмата представлява относителните дялове на
отделните активи в общата сума на актива. Особено важни съотношения, кои-
то дават представа за тази структура и е нужно да бъде акцентирано върху тях
при нейния анализ, са:
15
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
4. Показатели за финансовата автономност на фирмата
Показателите за финансова автономност са количествени
характеристики на степента на финансовата независимост на
фирмата от кредиторите.
16
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Чистият оборотен капитал осигурява сигурност на фирмата от
гледна точка на погасяването на текущите задължения. Той е част
от постоянния (дългосрочния) капитал.
Постоянният капитал (като цяло) и краткосрочният капитал
(като цяло) се формират така:
17
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Необходимо е да се вземат предвид и следните равенства:
18
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Чистият оборотен капитал може да бъде изчислен по един от следните два
начина:
19
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
20
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Времетраенето на един оборот на вземанията от клиенти представлява
периода на събиране на тези вземания (при отчитане на тяхната средна
наличност по отчетна стойност). Формулата за определяне на
величината на този показател може да бъде и следната:
21
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Показателите за погасяване на задълженията към доставчици са:
22
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Времетраенето на един оборот на задълженията към доставчици
представлява периода на погасяване на тези задължения (при
отчитане на тяхната средна наличност).
23
Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес
организацията
24
Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес
организацията
25
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
II ЧАСТ
http://blogs.unwe.bg/dblagoev/

More Related Content

What's hot

20170608 srws第四回pubmed検索その2
20170608 srws第四回pubmed検索その220170608 srws第四回pubmed検索その2
20170608 srws第四回pubmed検索その2
SR WS
 
дасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регрессдасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регресс
zorigoo.sph
 
hugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaahugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaa
Turu Turuu
 
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSCТэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
Мускаа Шдээ
 
臨床的有意性の書き方
臨床的有意性の書き方臨床的有意性の書き方
臨床的有意性の書き方
Yasuyuki Okumura
 
20170112 srws第六回メタ・アナリシス
20170112 srws第六回メタ・アナリシス20170112 srws第六回メタ・アナリシス
20170112 srws第六回メタ・アナリシス
SR WS
 
観察研究の必須事項
観察研究の必須事項観察研究の必須事項
観察研究の必須事項
Yoshitake Takebayashi
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
Dimitar Blagoev
 
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
Ikhzasag SEZS
 
介入研究と観察研究の必要事項
介入研究と観察研究の必要事項介入研究と観察研究の必要事項
介入研究と観察研究の必要事項
Yasuyuki Okumura
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
Dimitar Blagoev
 
GRADE: エビデンスの確実性の評価
GRADE: エビデンスの確実性の評価GRADE: エビデンスの確実性の評価
GRADE: エビデンスの確実性の評価
yokomitsuken5
 
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
batnasanb
 
観察研究の質の評価
観察研究の質の評価観察研究の質の評価
観察研究の質の評価
Yoshitake Takebayashi
 
診断研究におけるGRADEアプローチ
診断研究におけるGRADEアプローチ診断研究におけるGRADEアプローチ
診断研究におけるGRADEアプローチ
Takashi Fujiwara
 
Econo intro - part ii
Econo  intro - part iiEcono  intro - part ii
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
Гончигжавын Болдбаатар
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
愛大学生用、メタアナリシスについて
愛大学生用、メタアナリシスについて愛大学生用、メタアナリシスについて
愛大学生用、メタアナリシスについて
Takashi Fujiwara
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

20170608 srws第四回pubmed検索その2
20170608 srws第四回pubmed検索その220170608 srws第四回pubmed検索その2
20170608 srws第四回pubmed検索その2
 
дасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регрессдасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регресс
 
hugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaahugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaa
 
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSCТэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга. BSC
 
臨床的有意性の書き方
臨床的有意性の書き方臨床的有意性の書き方
臨床的有意性の書き方
 
20170112 srws第六回メタ・アナリシス
20170112 srws第六回メタ・アナリシス20170112 srws第六回メタ・アナリシス
20170112 srws第六回メタ・アナリシス
 
観察研究の必須事項
観察研究の必須事項観察研究の必須事項
観察研究の必須事項
 
Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019Tema 6 Products & quality 2019
Tema 6 Products & quality 2019
 
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
Банкны хяналт шинжилгээ power point-9
 
介入研究と観察研究の必要事項
介入研究と観察研究の必要事項介入研究と観察研究の必要事項
介入研究と観察研究の必要事項
 
Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019Tema 5 Management structure 2019
Tema 5 Management structure 2019
 
GRADE: エビデンスの確実性の評価
GRADE: エビデンスの確実性の評価GRADE: エビデンスの確実性の評価
GRADE: エビデンスの確実性の評価
 
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
С. Оюун-Эрдэнэ Г.Цэрэннадмид Г. Цэнд-Аюуш - Зэсийн үнэ болон долларын ханшийн...
 
観察研究の質の評価
観察研究の質の評価観察研究の質の評価
観察研究の質の評価
 
診断研究におけるGRADEアプローチ
診断研究におけるGRADEアプローチ診断研究におけるGRADEアプローチ
診断研究におけるGRADEアプローチ
 
Econo intro - part ii
Econo  intro - part iiEcono  intro - part ii
Econo intro - part ii
 
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
愛大学生用、メタアナリシスについて
愛大学生用、メタアナリシスについて愛大学生用、メタアナリシスについて
愛大学生用、メタアナリシスについて
 
Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
 

Similar to Tema 7 Functional analysis II part 2019

JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
JobTiger Ltd.
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Dimitar Blagoev
 
Собствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятиетоСобствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятието
Angelina Gabrovska
 
Ias 1
Ias 1Ias 1
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходите
Angelina Gabrovska
 
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Kiril Bespalov
 
20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет
Nikolay Dimitrov
 
7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to
Desislava Dimitrova
 
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarianGrowing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Mike Smay
 
Module 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bgModule 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bg
restartplatform
 
презентация контрол
презентация контролпрезентация контрол
презентация контрол
bILIANA PANCHEVA
 
Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bgEcofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Karel Van Isacker
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Rock'n'Roll.bg
 

Similar to Tema 7 Functional analysis II part 2019 (16)

JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
 
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
 
Собствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятиетоСобствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятието
 
Ias 1
Ias 1Ias 1
Ias 1
 
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходите
 
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
 
20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет
 
7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to
 
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarianGrowing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
 
Module 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bgModule 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bg
 
презентация контрол
презентация контролпрезентация контрол
презентация контрол
 
Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bgEcofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bg
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 

Tema 7 Functional analysis II part 2019

 • 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Използването на ресурсите (имуществените и капиталовите) е свързано с икономическата ефективност. Анализът на икономическата ефективност се осъществява чрез използването на редица показатели. Всички те разкриват какви икономически ефекти (полезни резултати) реализира дружеството с помощта на единица разходи или единица ресурси (активи или капитали). 2
 • 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Изчисляването на величините на ефективността се осъществява чрез следните формули от принципно естество: 3
 • 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Формулите за изчисляване на показателите за икономическата ефективност са израз на горепосочените четири формули. 4
 • 5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност 5
 • 6. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 2. Показатели за доходността Доходността е количеството доход, в чието реализиране е вложена единица разходи (доходност на база разходи), или за чието създаване е ангажирана единица ресурси (доходност на база ресурси), или което е реализирано благодарение на реализирането на единица приход (доходност на база приходи). 6
 • 7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 2. Показатели за доходността Формулите за изчисляването на величините на доходността са: 7
 • 8. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 3. Показатели за рентабилност Рентабилността може да се определи като резултатност в смисъл - количеството финансов резултат, в чието реализиране е вложена единица разходи, или за чието създаване е ангажирана единица ресурси, или което е реализирано благодарение на реализирането на единица приход. Налице са три вида рентабилност, а именно рентабилност на база разходи, на база ресурси и на база приходи. 8
 • 9. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 3. Показатели за рентабилност Формулите, които се използват за изчисляването на величините на рентабилността, са: 9
 • 10. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Ликвидността на фирмата е нейната способност да погасява своевременно своите задължения – неосчетоводени и текущи осчетоводени. Ликвидността на фирмата бива статична и динамична. Статичната ликвидност е способността на фирмата по принцип да погасява текущите си осчетоводени задължения. Динамичната ликвидност е способността на фирмата да погасява своите неосчетоводени и осчетоводени текущи задължения към всеки един момент през следващата календарна година. 10
 • 11. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Показателите за статична ликвидност са: 11
 • 12. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Показателите за статична ликвидност са: 12
 • 13. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 2. Съотношения за платежоспособност Платежоспособността се отнася до наличността на парични средства в по-далечен срок, за навременно посрещане на финансовите задължения на предприятието”. Платежоспособността може да се измери чрез използването на следните съотношения: 13
 • 14. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 2. Съотношения за платежоспособност 14
 • 15. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 3. Показатели за имуществената, финансовата и капиталовата структура на фирмата Имуществената структура на фирмата представлява относителните дялове на отделните активи в общата сума на актива. Особено важни съотношения, кои- то дават представа за тази структура и е нужно да бъде акцентирано върху тях при нейния анализ, са: 15
 • 16. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 4. Показатели за финансовата автономност на фирмата Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. 16
 • 17. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Чистият оборотен капитал осигурява сигурност на фирмата от гледна точка на погасяването на текущите задължения. Той е част от постоянния (дългосрочния) капитал. Постоянният капитал (като цяло) и краткосрочният капитал (като цяло) се формират така: 17
 • 18. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Необходимо е да се вземат предвид и следните равенства: 18
 • 19. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Чистият оборотен капитал може да бъде изчислен по един от следните два начина: 19
 • 20. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците 20
 • 21. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Времетраенето на един оборот на вземанията от клиенти представлява периода на събиране на тези вземания (при отчитане на тяхната средна наличност по отчетна стойност). Формулата за определяне на величината на този показател може да бъде и следната: 21
 • 22. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Показателите за погасяване на задълженията към доставчици са: 22
 • 23. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Времетраенето на един оборот на задълженията към доставчици представлява периода на погасяване на тези задължения (при отчитане на тяхната средна наличност). 23
 • 24. Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес организацията 24
 • 25. Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес организацията 25