SlideShare a Scribd company logo
ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННО И
ТЕХНОЛОГИЧНО ЛИДЕРСТВО НА
НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
доц. д-р Димитър Благоев
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЦЕНКА НА
ИНОВАТИВНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Иновативността е комплексно понятие и подлежи на
измерване и мониторинг на различни равнища. На
макро равнище (ниво държава) е обект на изследване
в продължение на много години, като за целта
съществуват конструирани редица индекси за нейното
отчитане от утвърдени и доказали се с времето, по
отношение на своята професионална компетентност
организации и институции.
ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
The Innovation Imperative in Manufacturing, 2009 -
Бостънската консултантска група, Националното
сдружение на производителите и Института на
производителите в САЩ;
The Global Innovation Index, 2017 - Cornell SC Jonson
College of Business, INSEAD и Световната организация
по интелектуална собственост;
The Global Cleantech Innovation Index, 2017 - WWF и
CleanTech Group;
European Innovation Scoreboard, 2017 - Индексът на
съюза за иновации на Maastricht Economic and Social
Research Institute on Innovation and Technology (UNU-
MERIT);
ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Global Competitiveness Report, 2017-2018 - Индексът
на глобалната конкурентоспособност на Световния
икономически форум;
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard,
2017 - Индексът на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие за наука, технологии и
индустрия;
The Global Innovation Index of the Economist
Intelligence Unit - Глобалният индекс на иновациите на
Икономист интелиджънс юнит;
The Bloomberg Innovation Index, 2017 - Годишният
иновационен индекс на Bloomberg.
ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА
РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Изследванията за иновативност се провеждат и на
регионално равнище. Такива индекси за оценка на
регионалната иновативност са:
Regional Innovation Scoreboard, 2016 – на Maastricht
University (Maastricht Economic and Social Research
Institute on Innovation and Technology – MERIT);
Regional Innovation Index 2012 - Изследванията на
Съвместния изследователски център на Европейската
комисия (European Commission Joint Research Centre
Institute for the Protection and Security of the Citizen);
ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА
РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ
(продължение)
Regions and Innovation – Collaborating Across Borders,
2013 - Регионалният индекс за оценка на
иновативността на регионите и трансграничното
сътрудничество в сферата на иновациите.
The Innovation Index 2.0, 2016 - изследванията на
Университета на Индиана, САЩ (Kelley School of
Business, Indiana Business Research Center, Driving
Regional Innovation).
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
В предходният си вариант, методологията на иновационен
индекс отразява влиянието на 25 показателя от 8 сфери
групирани в 3 групи (фактора):
• Благоприятна инфраструктура – представена е чрез
основните двигатели на иновационната дейност, които са
външни за фирмите: "Човешки ресурси", "Отворена и
привлекателна изследователска система", и "Финансиране
и подкрепа";
• Иновационните дейности на фирмено ниво са групирани
в: "Инвестиции", "Мрежи и предприемачеството" и
"Интелектуална собственост";
• Резултатите от иновационната дейност се измерват в два
аспекта. Първият е свързан с определянето на фирмите
като иноватор, а вторият измерва постигнатия
икономически резултати
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
В предходният си вариант, методологията на
иновационен индекс отразява влиянието на 25
показателя от 8 сфери групирани в 3 групи (фактора):
• Благоприятна инфраструктура – представена е чрез
основните двигатели на иновационната дейност, които
са външни за фирмите: "Човешки ресурси", "Отворена
и привлекателна изследователска система", и
"Финансиране и подкрепа";
• Иновационните дейности на фирмено ниво са
групирани в: "Инвестиции", "Мрежи и
предприемачеството" и "Интелектуална собственост";
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
(продължение)
• Резултатите от иновационната дейност се измерват в
два аспекта. Първият е свързан с определянето на
фирмите като иноватор, а вторият измерва
постигнатия икономически резултати
Възоснова на степента си на иновативност държавите,
включени в изследването са разделени на четири
групи:
- "Иновационни лидери„;
- "Иновационни последователи„;
- "Умерени иноватори „;
- "Скромни иноватори".
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
(продължение)
• Резултатите за степента на иновативност на националните
икономики, като изменение в 10-годишен период могат да бъдат
проследени на следните две графики:
2007 год.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
2017 год.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
Преработената и актуализирана методическа рамка
на индекса включва фактори и показатели в 4
основни типа направления (фактори), съдържащи 10
измерителя (показателя) влияещи върху иновациите,
измерими чрез 27 различни променливи.
1. Рамкови условия – обхващат основните двигатели
на иновационното представяне извън фирмите и
включват 3 измерителя (показателя) на иновациите:
Човешки ресурси; Привлекателна и атрактивна среда
за научни изследвания; Благоприятна среда за
иновации.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
(продължение)
2. Инвестиции – обхваща публичните и частните
инвестиции в научни изследвания и иновации и
включва 2 измерителя (показателя) на иновациите:
Финансова подкрепа за иновации; Фирмени
инвестиции.
3. Иновационна активност (иновационни дейности) –
обхваща иновационните усилия на фирмено равнище,
групирани в три иновационни измерителя
(показатели): Иноватори; Свързаност (под формата на
иновационни мрежи, консорциуми и др.); Продукти на
интелектуалната собственост.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
(продължение)
4. Въздействие – покриват ефектите (последиците) от
иновационната дейност на фирмите в две
иновационни направления (измерителя): влияние
(въздействие) върху заетостта; влияние (въздействие)
върху продажбите.
По-конкретно 27-те променливи включени в
групираните по-горе показатели са:
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
Рамкови условия
• Човешки ресурси
1.1.1. Брой на ново защитените докторски дисертации;
1.1.2. Население между 25-34 години обучаващо се по докторски
програми;
1.1.3. Население включено в процесите за учене през целия живот.
• Привлекателна среда за научни изследвания.
1.2.1. Международни публикации в съавторство;
1.2.2. Топ 10% на най-цитираните публикации;
1.2.3. Чуждестранни докторанти (брой);
• Благоприятна среда за иновации.
1.3.1. Проникване (разпространение) на иновациите;
1.3.2. Предприемачество основано на възможности.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
Инвестиции
• Финансиране и финансова подкрепа за иновации.
2.1.1. Публични разходи за НИРД;
2.1.2. Разходи за иновации – рисков капитал;
• Фирмени инвестиции.
2.2.1. Фирмени разходи за НИРД;
2.2.2. Фирмени разходи за иновации извън разходите за НИРД;
2.2.3. Обучение на персонала за подобряване и повишаване на
уменията в сферата на информационните и комуникационните
технологии;
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
Иновационна активност (иновационни дейности).
• Иноватори.
3.1.1. МСП с продуктови и/или процесни иновации;
3.1.2. МСП с маркетингови и/или организационни иновации;
3.1.3. МСП с вътрешнофирмени иновации.
• Свързаност (под формата на участие в иновационни мрежи,
консорциуми и др.)
3.2.1. Иновативни МСП сътрудничещи си с други МСП;
3.2.2. Публично-частни партньорства, вкл. и за съавторство в сферата
на иновациите;
3.2.3. Частно съфинансиране на публични разходи за НИРД;
• Продукти на интелектуалната собственост.
3.3.1. Патентни заявки;
3.3.2. Заявки за търговски марки;
3.3.3. Заявки за регистрация на дизайн на продукти;
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN
INNOVATION SCOREBOARD).
Въздействие
• Влияние върху заетостта.
4.1.1. Заетост в интензивни на знания дейности;
4.1.2. Заетост бързо растящи предприятия от иновативни
сектори на икономиката;
• Влияние върху продажбите.
4.2.1. Износ на средно и високо технологична продукция;
4.2.2. Износ на интензивни на знания услуги;
4.2.3. Продажба на нова за пазара и нова за фирмата
иновативна продукция.
ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА
ИНОВАЦИИ
(EUROPEAN
INNOVATION
SCOREBOARD)
СХЕМА
ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ
(BLOOMBERG INNOVATION INDEX)
За конструирането на индекса и оценката на база
на този индекс на иновативността на икономиката
Bloomberg Innovation Index използва обобщено
следните групи от показатели, седем на брой с
равно тегло в крайната стойност на изчисления
индекс, съставящи неговата методическа рамка:
(1) Интензитет на развойната дейност – разходи за
НИРД, като % от БВП;
(2) Производство на продукция (и/или услуги) с
добавена стойност – брутна добавена стойност на
глава от населението;
ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ
(BLOOMBERG INNOVATION INDEX)
(Продължение)
(3) Концентрация на високотехнологични компании – брой
на високотехнологичните публични компании на територията
на страната – такива като представители на: космическа и
отбранителна индустрия; биотехнологии; хардуер и софтуер;
полупроводници и електроника; интернет компании;
възобновяема енергия, като % от всички (в световен мащаб)
високотехнологични публични компании;
(4) Следгимназиално и продължаващо образование – брой
на завършилите средно образование, дипломирани в
институции за следдипломна квалификация, като % от
населението; % от работната сила с висше образование; %
на завършилите инженерни науки, като % от работната сила
и като % от всички завършили висше образование;
ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ
(BLOOMBERG INNOVATION INDEX)
(Продължение)
(5) Концентрация на изследователи – научно-
изследователски и развоен персонал вкл. докторанти на
1 млн. население;
(6) Патенти – брой на патентните заявки на 1 млн.
население и на 1 млн. $ изразходвани средства за
НИРД; полезни патенти, като % от световния брой
регистрирани патенти;
(7) Производителност – Брутен вътрешен продукт и
Брутен национален доход (GNI) на заето лице на
възраст над 15+ години.
ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ
(BLOOMBERG INNOVATION INDEX)
Класирането на България по отделните показатели
2018 2016
Интензивност на развойната дейност 37 46
Производство с добавена стойност 34 25
Производителност 41 43
Концентрация на високотехнологични компании 39 35
Следгимназиално образование 38 32
Концентрация на изследователи 37 39
Патенти 48 43
Източник: Bloomberg Innovation Index
МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(INTERNATIONAL INNOVATION INDEX)
Международният иновационен индекс е глобален
индекс оценяващ степента на иновативност на
национално равнище и разработен съвместно между
Бостънската консултантска група, Националната
асоциация на производителите на САЩ (National
Association of Manufacturers) и Институтът на
производителите (The Manufacturing Institute),
определян от някои като най-големия и най-
изчерпателен глобален индекс по рода си за измерване
на степента на иновативност на националните
икономики.
МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(INTERNATIONAL INNOVATION INDEX)
Индексът разглежда новите индикатори,
свързани с политики за стимулиране на
иновациите, такива като:
- данъчни стимули;
- имиграционна политика;
- образование и интелектуална собственост.
Индексът включва оценка на предпоставките за
иновации, така и резултатите от иновационната
дейност.
МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(INTERNATIONAL INNOVATION INDEX)
При него предпоставките за иновации са
дефинирани като:
- държавна и фискална политика;
- политика в сферата на образованието;
- изграждане и изграденост на благоприятна
среда за иновации.
МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(INTERNATIONAL INNOVATION INDEX)
Като резултати от иновационната дейност са
определени:
- патенти;
- технологичен трансфер;
- резултати от научно-изследователска и
развойна дейност;
- бизнес представяне, като трудова
производителност, обща възвръщаемост на
акционерите;
- значение на иновациите за трудовата
миграция и икономическия растеж.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

More Related Content

What's hot

Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 10 Developing innov strategy 2017
Tema 10 Developing innov strategy 2017Tema 10 Developing innov strategy 2017
Tema 10 Developing innov strategy 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
 
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 10 Developing innov strategy 2017
Tema 10 Developing innov strategy 2017Tema 10 Developing innov strategy 2017
Tema 10 Developing innov strategy 2017
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
 
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
 
Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
 
Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017Tema 16 Managing idea sources 2017
Tema 16 Managing idea sources 2017
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 

Similar to Tema 6 National level innovation leadership 2019

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ilko gruev
 
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ENBC
 
Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019
Dimitar Blagoev
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikaciavesicat
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Web 2.0 24 july2012
Web 2.0 24 july2012Web 2.0 24 july2012
Web 2.0 24 july2012TrainSoft
 
Ирена Георгиева НДЕФ стратегия
Ирена Георгиева НДЕФ стратегияИрена Георгиева НДЕФ стратегия
Ирена Георгиева НДЕФ стратегия
National Trust EcoFund
 
1 publichna pokana
1 publichna pokana1 publichna pokana
1 publichna pokanavesicat
 
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Mariyana Hamanova
 
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfPresentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
MagdaLinaUzunova
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлениетоniod
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
PetyaBankova
 
Иновации в глобалната икономика
Иновации в глобалната икономикаИновации в глобалната икономика
Иновации в глобалната икономика
ilko gruev
 
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
Zbut.Eu
 
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPAStart UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPARock'n'Roll.bg
 
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqStart UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqRock'n'Roll.bg
 

Similar to Tema 6 National level innovation leadership 2019 (20)

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
 
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
 
Future Ideas Kyoseva 2013
Future Ideas Kyoseva 2013Future Ideas Kyoseva 2013
Future Ideas Kyoseva 2013
 
Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019Tema 17 EU innov policy 2019
Tema 17 EU innov policy 2019
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
 
Web 2.0 24 july2012
Web 2.0 24 july2012Web 2.0 24 july2012
Web 2.0 24 july2012
 
Ирена Георгиева НДЕФ стратегия
Ирена Георгиева НДЕФ стратегияИрена Георгиева НДЕФ стратегия
Ирена Георгиева НДЕФ стратегия
 
1 publichna pokana
1 publichna pokana1 publichna pokana
1 publichna pokana
 
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
 
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfPresentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
 
Moby2Day
Moby2DayMoby2Day
Moby2Day
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлението
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
 
Иновации в глобалната икономика
Иновации в глобалната икономикаИновации в глобалната икономика
Иновации в глобалната икономика
 
4та
4та4та
4та
 
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
 
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPAStart UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
 
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - NeveqStart UP 2007: Raising Capital - Neveq
Start UP 2007: Raising Capital - Neveq
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (16)

Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 

Tema 6 National level innovation leadership 2019

 • 1. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ЛИДЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ доц. д-р Димитър Благоев
 • 2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Иновативността е комплексно понятие и подлежи на измерване и мониторинг на различни равнища. На макро равнище (ниво държава) е обект на изследване в продължение на много години, като за целта съществуват конструирани редица индекси за нейното отчитане от утвърдени и доказали се с времето, по отношение на своята професионална компетентност организации и институции.
 • 3. ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ The Innovation Imperative in Manufacturing, 2009 - Бостънската консултантска група, Националното сдружение на производителите и Института на производителите в САЩ; The Global Innovation Index, 2017 - Cornell SC Jonson College of Business, INSEAD и Световната организация по интелектуална собственост; The Global Cleantech Innovation Index, 2017 - WWF и CleanTech Group; European Innovation Scoreboard, 2017 - Индексът на съюза за иновации на Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU- MERIT);
 • 4. ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Global Competitiveness Report, 2017-2018 - Индексът на глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум; OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2017 - Индексът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за наука, технологии и индустрия; The Global Innovation Index of the Economist Intelligence Unit - Глобалният индекс на иновациите на Икономист интелиджънс юнит; The Bloomberg Innovation Index, 2017 - Годишният иновационен индекс на Bloomberg.
 • 5. ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ Изследванията за иновативност се провеждат и на регионално равнище. Такива индекси за оценка на регионалната иновативност са: Regional Innovation Scoreboard, 2016 – на Maastricht University (Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology – MERIT); Regional Innovation Index 2012 - Изследванията на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen);
 • 6. ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (продължение) Regions and Innovation – Collaborating Across Borders, 2013 - Регионалният индекс за оценка на иновативността на регионите и трансграничното сътрудничество в сферата на иновациите. The Innovation Index 2.0, 2016 - изследванията на Университета на Индиана, САЩ (Kelley School of Business, Indiana Business Research Center, Driving Regional Innovation).
 • 7. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). В предходният си вариант, методологията на иновационен индекс отразява влиянието на 25 показателя от 8 сфери групирани в 3 групи (фактора): • Благоприятна инфраструктура – представена е чрез основните двигатели на иновационната дейност, които са външни за фирмите: "Човешки ресурси", "Отворена и привлекателна изследователска система", и "Финансиране и подкрепа"; • Иновационните дейности на фирмено ниво са групирани в: "Инвестиции", "Мрежи и предприемачеството" и "Интелектуална собственост"; • Резултатите от иновационната дейност се измерват в два аспекта. Първият е свързан с определянето на фирмите като иноватор, а вторият измерва постигнатия икономически резултати
 • 8. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). В предходният си вариант, методологията на иновационен индекс отразява влиянието на 25 показателя от 8 сфери групирани в 3 групи (фактора): • Благоприятна инфраструктура – представена е чрез основните двигатели на иновационната дейност, които са външни за фирмите: "Човешки ресурси", "Отворена и привлекателна изследователска система", и "Финансиране и подкрепа"; • Иновационните дейности на фирмено ниво са групирани в: "Инвестиции", "Мрежи и предприемачеството" и "Интелектуална собственост";
 • 9. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). (продължение) • Резултатите от иновационната дейност се измерват в два аспекта. Първият е свързан с определянето на фирмите като иноватор, а вторият измерва постигнатия икономически резултати Възоснова на степента си на иновативност държавите, включени в изследването са разделени на четири групи: - "Иновационни лидери„; - "Иновационни последователи„; - "Умерени иноватори „; - "Скромни иноватори".
 • 10. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). (продължение) • Резултатите за степента на иновативност на националните икономики, като изменение в 10-годишен период могат да бъдат проследени на следните две графики: 2007 год.
 • 11. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). 2017 год.
 • 12. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). Преработената и актуализирана методическа рамка на индекса включва фактори и показатели в 4 основни типа направления (фактори), съдържащи 10 измерителя (показателя) влияещи върху иновациите, измерими чрез 27 различни променливи. 1. Рамкови условия – обхващат основните двигатели на иновационното представяне извън фирмите и включват 3 измерителя (показателя) на иновациите: Човешки ресурси; Привлекателна и атрактивна среда за научни изследвания; Благоприятна среда за иновации.
 • 13. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). (продължение) 2. Инвестиции – обхваща публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации и включва 2 измерителя (показателя) на иновациите: Финансова подкрепа за иновации; Фирмени инвестиции. 3. Иновационна активност (иновационни дейности) – обхваща иновационните усилия на фирмено равнище, групирани в три иновационни измерителя (показатели): Иноватори; Свързаност (под формата на иновационни мрежи, консорциуми и др.); Продукти на интелектуалната собственост.
 • 14. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). (продължение) 4. Въздействие – покриват ефектите (последиците) от иновационната дейност на фирмите в две иновационни направления (измерителя): влияние (въздействие) върху заетостта; влияние (въздействие) върху продажбите. По-конкретно 27-те променливи включени в групираните по-горе показатели са:
 • 15. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). Рамкови условия • Човешки ресурси 1.1.1. Брой на ново защитените докторски дисертации; 1.1.2. Население между 25-34 години обучаващо се по докторски програми; 1.1.3. Население включено в процесите за учене през целия живот. • Привлекателна среда за научни изследвания. 1.2.1. Международни публикации в съавторство; 1.2.2. Топ 10% на най-цитираните публикации; 1.2.3. Чуждестранни докторанти (брой); • Благоприятна среда за иновации. 1.3.1. Проникване (разпространение) на иновациите; 1.3.2. Предприемачество основано на възможности.
 • 16. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). Инвестиции • Финансиране и финансова подкрепа за иновации. 2.1.1. Публични разходи за НИРД; 2.1.2. Разходи за иновации – рисков капитал; • Фирмени инвестиции. 2.2.1. Фирмени разходи за НИРД; 2.2.2. Фирмени разходи за иновации извън разходите за НИРД; 2.2.3. Обучение на персонала за подобряване и повишаване на уменията в сферата на информационните и комуникационните технологии;
 • 17. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). Иновационна активност (иновационни дейности). • Иноватори. 3.1.1. МСП с продуктови и/или процесни иновации; 3.1.2. МСП с маркетингови и/или организационни иновации; 3.1.3. МСП с вътрешнофирмени иновации. • Свързаност (под формата на участие в иновационни мрежи, консорциуми и др.) 3.2.1. Иновативни МСП сътрудничещи си с други МСП; 3.2.2. Публично-частни партньорства, вкл. и за съавторство в сферата на иновациите; 3.2.3. Частно съфинансиране на публични разходи за НИРД; • Продукти на интелектуалната собственост. 3.3.1. Патентни заявки; 3.3.2. Заявки за търговски марки; 3.3.3. Заявки за регистрация на дизайн на продукти;
 • 18. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD). Въздействие • Влияние върху заетостта. 4.1.1. Заетост в интензивни на знания дейности; 4.1.2. Заетост бързо растящи предприятия от иновативни сектори на икономиката; • Влияние върху продажбите. 4.2.1. Износ на средно и високо технологична продукция; 4.2.2. Износ на интензивни на знания услуги; 4.2.3. Продажба на нова за пазара и нова за фирмата иновативна продукция.
 • 19. ИНДЕКС НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ (EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD) СХЕМА
 • 20. ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ (BLOOMBERG INNOVATION INDEX) За конструирането на индекса и оценката на база на този индекс на иновативността на икономиката Bloomberg Innovation Index използва обобщено следните групи от показатели, седем на брой с равно тегло в крайната стойност на изчисления индекс, съставящи неговата методическа рамка: (1) Интензитет на развойната дейност – разходи за НИРД, като % от БВП; (2) Производство на продукция (и/или услуги) с добавена стойност – брутна добавена стойност на глава от населението;
 • 21. ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ (BLOOMBERG INNOVATION INDEX) (Продължение) (3) Концентрация на високотехнологични компании – брой на високотехнологичните публични компании на територията на страната – такива като представители на: космическа и отбранителна индустрия; биотехнологии; хардуер и софтуер; полупроводници и електроника; интернет компании; възобновяема енергия, като % от всички (в световен мащаб) високотехнологични публични компании; (4) Следгимназиално и продължаващо образование – брой на завършилите средно образование, дипломирани в институции за следдипломна квалификация, като % от населението; % от работната сила с висше образование; % на завършилите инженерни науки, като % от работната сила и като % от всички завършили висше образование;
 • 22. ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ (BLOOMBERG INNOVATION INDEX) (Продължение) (5) Концентрация на изследователи – научно- изследователски и развоен персонал вкл. докторанти на 1 млн. население; (6) Патенти – брой на патентните заявки на 1 млн. население и на 1 млн. $ изразходвани средства за НИРД; полезни патенти, като % от световния брой регистрирани патенти; (7) Производителност – Брутен вътрешен продукт и Брутен национален доход (GNI) на заето лице на възраст над 15+ години.
 • 23. ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС НА БЛУМБЪРГ (BLOOMBERG INNOVATION INDEX) Класирането на България по отделните показатели 2018 2016 Интензивност на развойната дейност 37 46 Производство с добавена стойност 34 25 Производителност 41 43 Концентрация на високотехнологични компании 39 35 Следгимназиално образование 38 32 Концентрация на изследователи 37 39 Патенти 48 43 Източник: Bloomberg Innovation Index
 • 24. МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС (INTERNATIONAL INNOVATION INDEX) Международният иновационен индекс е глобален индекс оценяващ степента на иновативност на национално равнище и разработен съвместно между Бостънската консултантска група, Националната асоциация на производителите на САЩ (National Association of Manufacturers) и Институтът на производителите (The Manufacturing Institute), определян от някои като най-големия и най- изчерпателен глобален индекс по рода си за измерване на степента на иновативност на националните икономики.
 • 25. МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС (INTERNATIONAL INNOVATION INDEX) Индексът разглежда новите индикатори, свързани с политики за стимулиране на иновациите, такива като: - данъчни стимули; - имиграционна политика; - образование и интелектуална собственост. Индексът включва оценка на предпоставките за иновации, така и резултатите от иновационната дейност.
 • 26. МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС (INTERNATIONAL INNOVATION INDEX) При него предпоставките за иновации са дефинирани като: - държавна и фискална политика; - политика в сферата на образованието; - изграждане и изграденост на благоприятна среда за иновации.
 • 27. МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС (INTERNATIONAL INNOVATION INDEX) Като резултати от иновационната дейност са определени: - патенти; - технологичен трансфер; - резултати от научно-изследователска и развойна дейност; - бизнес представяне, като трудова производителност, обща възвръщаемост на акционерите; - значение на иновациите за трудовата миграция и икономическия растеж.
 • 28.