SlideShare a Scribd company logo
«Казка — це золоте намисто, яке впало на морське дно»…
“Казкотерапія – найбільш давній
у людській цивілізації метод практичної
психології та один із наймолодших
методів у сучасній науковій практиці”
Т. Зінкевич-Євстігнєєва

“Казка – це шифр людської душі”
(М. Реріх)
Казкотерапія – це терапія за допомогою
казки та казкового середовища (творення
казки, слухання, розігрування тощо).
Казкотерапія - читання та обговорення казки
Способи роботи з казкою:
розбирати з дитиною вже існуючу казку;
придумувати нові кінцівки для вже існуючих
казок;
скласти нову казку - самому або
 разом із дитиною.
Як має звучати казка?
У неї щебетливий голос мами? Чи, можливо, казка
буркотливо усміхається з-під вуса, як дідусь?
Або ніжно шепоче, як бабуся над ліжечком? А може,
твоя казка вирегочує на всю хату разом із татом? Чи
котиться смішками-пересмішками між твоїх старших
братиків і сестричок?
Казки, заховані в ошатні книжечки, мають свій
власний голос! Навіть якщо ти читатимеш їх
тихесенько сам собі, прислухайся - і зазвучить
справжня жива музика Дива…
(Наталія Марченко)
Основні види казок у Казкотерапії:
Народні
Авторські художні
Дидактичні
Психокорекційні
Психотерапевтичні
Як правильно вибрати казку
залежно від віку та статі дитини
1. Внутрішньоутробний період (реакція дитини на голоси та
емоції батьків).
2. До 1,5 р. – сюжет казки не має великого значення. Головне –
ритмічні конструкції, повтори, звуконаслідування для
опанування рідної мови.
3. 1,5-3 р. – казки для розвитку образного мислення,
пізнавального інтересу дитини, зв'язного мовлення (через
переказ), збагачення словникового запасу.
4. 3-4 р. – казки із простими та яскравими сюжетами. Варто
обговорювати емоції героїв, їх поведінку тощо.
5. У віці 4-6 років казка є основною мовою дитини.
6. До 10-12 років казка – неодмінна складова світу дитини.
Катерина Єгорушкіна –
казкотерапевт, письменниця
Радимо почитати:
Національна бібліотека України для дітей
1. Петрище, В.Ю. Такі знайомі казки: Метод. посіб.: (Елементи
казкотерапії в роботі з традиц. казками...) / В. Ю. Петрище; Закарпатський
інститут післядипломної педагогічної освіти. - Ужгород: Видавництво
Олександри Гаркуші, 2006. - 109 с.
2. Огурцова, Л. В. Подарок из прошлого: сказоч. терапия для начинающих /
Огурцова, Лидия Викторовна; рис. на обл. J. C. Christensen. - Симферополь:
Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 97 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Формы и методы работы со сказками:
технологии института сказкотерапии / Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна
Дмитриевна; рис. И. Могутова. - СПб.: Речь, 2010. - 235 с.
4. Єгорушкіна К. Країна Сніговія / К. Єгорушкіна, С. Недериця ; муз.
оформ. С. Недериці; ілюстр. П. Родрігес. – К. : Видавець ФО-П Недериця
С. С., 2011. – 29 с.: ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят).
5. Єгорушкіна К. Будиночок з води / К. Єгорушкіна, С. Недериця; муз.
оформ. С. Недериці; ілюстр. М. Рудської. – К. : Видавець ФО-П Недериця
С. С., 2011. – 37 с. : ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят).
Державна науково-педагогічна бібліотека України
ім.В.О.Сухомлинського
1. Локарєва, Г. В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності:
теорія і практика : монографія / Галина Локарєва, Олена Філь ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ.
навч. закл. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 415 с.
2. Солодухов, В. Л.. Казка як один з методів активного соціально-психологічного пізнання:
монографія / Солодухов В. Л. ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ.
навч. закл. - Слов'янськ : Б. І. Маторіна, 2017. - 139 с.
3. Бурчик, О. В. Казкотерапія як нова педагогічна технологія // Проблеми сучасної
педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія. Вип. 11 ; Ч. 1 / РВНЗ "Крим. гуманіт.
ун-т" ; [редкол.: О. В. Глузман та ін.; відп. за вип. М. Я. Ігнатенко]. - Ялта : [Б. в.], 2006. - С.74-
82
4. Бреусенко-Кузнєцов, О. А. Казкотерапія: теоретичні основи і застосівання в освіті та
соціальній роботі / О. А. Бреусенко-Кузнєцов. - С .3-12. Наукові студії із соціальної та
політичної психології : зб. ст. Вип. 20 (23) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ;
[редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008
5. Гірченко, О. П. Порівняльний аналіз змісту казки та комп’ютерної гри як фактору
впливу на емоційну сферу молодших школярів / О. П. Гірченко // Актуальні проблеми
психології : альбом / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ). - Київ : [б. в.],
2007. - Т. 8 : Психологічна теорія і технологія навчання, Вип. 3. - С. 141-146.
6. Солодухов, В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного
навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Солодухов Василь Леонідович ;
Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. – 19 с.
7. Філь, О. В. Казкотерапія в соціально-педагогічній практиці / О. В. Філь // Вісник
Запорізького національного університету : [зб. наук. ст.] / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац.
ун-т" . - Запоріжжя : [б. в.], 2008. - С. 225-230
Державна науково-педагогічна бібліотека України
ім.В.О.Сухомлинського
 8. Деркач, О. Педагогіка творчості: казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю,
практичному психологу : навч.-метод. посіб. / Оксана Деркач ; [відп. за вип. Г. С.
Тарасенко]. - Вінниця: ВДПУ, 2010. - 43 с.
9. Політанська, С. Використання засобів казкотерапії у вихованні дітей старшого
дошкільного віку / С. Політанська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб.
наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,
2011. - Вип. 549 : Педагогіка та психологія. - С. 139-145
10. Ставицька, О. Г. Технології казкотерапії у практиці психологічного
консультування / О. Г. Ставицька // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.
Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Луцьк : Волин. нац. ун-т
ім. Лесі Українки, 2012. - Вип. 19.
11. Клименко, Н. Г. Казкотерапевтичні технології в сучасній практиці / Н. Г. Клименко
// Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І.
Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - Вип. 19. - С. 223-239
Державна науково-педагогічна бібліотека України
ім.В.О.Сухомлинського
 12. Підлипна, Л. Казкотерапія як еффективний метод психокорекції в роботі
практичного психолога / Підлипна Л. //Збірник наукових праць: філософія, соціологія,
психологія. Вип. 18. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : О. А. Ліщинська (голова
редкол.), В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак ; ред.
Р. Боднар]. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013.
-С.203-210
 13. Жебєлєва, П. В. Казкотерапія як засіб психологічної допомоги особистості /
Жебєлєва П.В. - Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 7 (20) / Нац. акад.
пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; [голов. ред.: В.
В. Олійник; редкол.: Т. Є. Бойченко (заст. голов. ред.) та ін.]. – К.: Атопол, 2012- С.284-
291
 14. Смук, О. Формування міжособистісного спілкування дітей-сиріт засобами
казкотерапії [Текст] / О. Смук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та
практика: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2012. - Спецвип. № 3'2012 (9). - С. 182-190
 15. Сагач, Г. М. Дивосвіт педагогічного красномовства В. О. Сухомлинського:
мистецтво логокреації (казкотерапії) / Галина Сагач; комунал. вищ. навч. закл.
"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради . - Херсон : Херсонська академія
неперервної освіти, 2015. - 39 с.
 16. Майданюк, І. С. Дитячий садок. Валеологія в казках / Інна Майданюк; ред. рада:
М. Мосієнко [та ін.]. – К. : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 117 с.
Державна науково-педагогічна бібліотекаУкраїни
ім.В.О.Сухомлинського
 Кулеша, Э. М. Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов
детьми в возрасте 6 лет [Текст] / Э. М. Кулеша, К. Курацки // Актуальні
питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. -
Кам'янець-Подільськи : Медобори-2006, 2016. - Вип. 7, Т. 2. - С. 158-172
 Казкотерапія для дітей та дорослих: методичні матеріали в допомогу
бібліотекарям // http: Херсонська обласна універсальна бібліотека
//biblio.lib.kherson.ua/ru-kazkoterapiya.htm
 Фабрічева М. Казкотерапія: кращі методики для розвитку творчого
ставлення до життя.- К.: Центр ресурсного розвитку М-АРТ, 2014
Матеріали нашого заходу Ви зможете отримати,
коли напишете листа на електронну пошту:
osvita- teka@ukr.net
Тема листа: Казкотерапія

More Related Content

What's hot

презентація інновації у днз
презентація інновації у днз презентація інновації у днз
презентація інновації у днз
Tatiyna Gyra
 
з досвіду роботи вихователя методиста
з досвіду роботи вихователя методиста з досвіду роботи вихователя методиста
з досвіду роботи вихователя методиста
Методичний кабінет
 
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
ДНЗ №10
 
українська етнопедагогіка
українська етнопедагогіка українська етнопедагогіка
українська етнопедагогіка
elena190381
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
2berizka
 
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШКОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
anisimovruslan
 
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
Методичний кабінет
 
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
ZHOIPPO
 
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
ShapovalNM
 
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївнипрезентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
Галина Савоник
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
KyvanjiValentina
 
Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"
Antoninasl123
 
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Alyona Bilyk
 
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно розвиткової
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно  розвитковоїСучасні підходи до організаційних форм корекційно  розвиткової
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно розвиткової
plumik
 
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
КЗО ДНЗ(центр розвитку дитини) №392 ДМР
 
форми позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнямиформи позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнями
ivan1660
 
"Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці""Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці"
SadokZirochka1
 
корекційні заняття
корекційні заняттякорекційні заняття
корекційні заняття
Виктория Михайловна
 
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 роківКонспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
Ковпитська ЗОШ
 
творчий звіт колтунова С.А.
творчий звіт колтунова С.А.творчий звіт колтунова С.А.
творчий звіт колтунова С.А.
Svitlana_Koltunova
 

What's hot (20)

презентація інновації у днз
презентація інновації у днз презентація інновації у днз
презентація інновації у днз
 
з досвіду роботи вихователя методиста
з досвіду роботи вихователя методиста з досвіду роботи вихователя методиста
з досвіду роботи вихователя методиста
 
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
 
українська етнопедагогіка
українська етнопедагогіка українська етнопедагогіка
українська етнопедагогіка
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
 
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШКОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
 
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
логіко математичний розвиток дітей дошкільного віку»
 
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
ЖОІППО, презентація Завязун Т.В.
 
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65Патріотичне виховання дошкільників днз №65
Патріотичне виховання дошкільників днз №65
 
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївнипрезентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
презентація досвіду роботи вихователя Серженко Лариси Миколаївни
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
 
Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"
 
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
 
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно розвиткової
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно  розвитковоїСучасні підходи до організаційних форм корекційно  розвиткової
Сучасні підходи до організаційних форм корекційно розвиткової
 
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
Національно патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі №392 №392
 
форми позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнямиформи позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнями
 
"Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці""Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці"
 
корекційні заняття
корекційні заняттякорекційні заняття
корекційні заняття
 
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 роківКонспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
Конспекти занять для роботи з дітьми 4 - 5 років
 
творчий звіт колтунова С.А.
творчий звіт колтунова С.А.творчий звіт колтунова С.А.
творчий звіт колтунова С.А.
 

Similar to Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія

Андрієнко Ю.В. презентація досвіду
Андрієнко Ю.В. презентація досвідуАндрієнко Ю.В. презентація досвіду
Андрієнко Ю.В. презентація досвіду
Юлія Андрієнко
 
З досвіду роботи
З досвіду роботиЗ досвіду роботи
З досвіду роботи
Svetlana Zakolodazna
 
презентація недовіс 2017 р._до_атестации
презентація недовіс 2017 р._до_атестациипрезентація недовіс 2017 р._до_атестации
презентація недовіс 2017 р._до_атестации
Tamara Emec
 
Програма конференції
Програма конференціїПрограма конференції
Програма конференції
Оксана Томчишин
 
кафедра філології
кафедра філологіїкафедра філології
кафедра філології
cytqlth1988
 
Портфоліо Сусляк Г. Й.
Портфоліо Сусляк Г. Й.Портфоліо Сусляк Г. Й.
Портфоліо Сусляк Г. Й.
Елена Сорока
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
Петрівська школа
 
Газета "Маячок" (12.2016 р.)
Газета "Маячок" (12.2016 р.)Газета "Маячок" (12.2016 р.)
Газета "Маячок" (12.2016 р.)
school
 
звіт роботи на 2 етапі по проблемі
звіт роботи на 2 етапі по проблемізвіт роботи на 2 етапі по проблемі
звіт роботи на 2 етапі по проблемі
Катерина Богданова
 
методичний файл
методичний файлметодичний файл
методичний файл
Aniram11
 
портфоліо москаленко в.в
портфоліо москаленко в.впортфоліо москаленко в.в
портфоліо москаленко в.в
Tamara Emec
 
8 um p_2016
8 um p_20168 um p_2016
8 um p_2016
newprogr8kl
 
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
kreidaros1
 
8 um p_2016
8 um p_20168 um p_2016
8 um p_2016
Svinka Pepa
 
світова2 михальчук
світова2 михальчуксвітова2 михальчук
світова2 михальчук
Nataliya Shulgan
 
презентація з досвіду роботи
презентація з досвіду роботипрезентація з досвіду роботи
презентація з досвіду роботи
Svetlana Zakolodazna
 
Україна починається з тебе!
Україна починається з тебе!Україна починається з тебе!
Україна починається з тебе!
ЗШ №10 м.Світловодська
 
оформлення списку використаних джерел
оформлення списку використаних джерелоформлення списку використаних джерел
оформлення списку використаних джерел
znannademcenko
 
майстер-клас
майстер-класмайстер-клас
майстер-клас
naste4kay
 
презентація інновації у днз
презентація інновації у днз презентація інновації у днз
презентація інновації у днз
Tatiyna Gyra
 

Similar to Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія (20)

Андрієнко Ю.В. презентація досвіду
Андрієнко Ю.В. презентація досвідуАндрієнко Ю.В. презентація досвіду
Андрієнко Ю.В. презентація досвіду
 
З досвіду роботи
З досвіду роботиЗ досвіду роботи
З досвіду роботи
 
презентація недовіс 2017 р._до_атестации
презентація недовіс 2017 р._до_атестациипрезентація недовіс 2017 р._до_атестации
презентація недовіс 2017 р._до_атестации
 
Програма конференції
Програма конференціїПрограма конференції
Програма конференції
 
кафедра філології
кафедра філологіїкафедра філології
кафедра філології
 
Портфоліо Сусляк Г. Й.
Портфоліо Сусляк Г. Й.Портфоліо Сусляк Г. Й.
Портфоліо Сусляк Г. Й.
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
Портфоліо вчителя української мови та літератури Москаленко В.В.
 
Газета "Маячок" (12.2016 р.)
Газета "Маячок" (12.2016 р.)Газета "Маячок" (12.2016 р.)
Газета "Маячок" (12.2016 р.)
 
звіт роботи на 2 етапі по проблемі
звіт роботи на 2 етапі по проблемізвіт роботи на 2 етапі по проблемі
звіт роботи на 2 етапі по проблемі
 
методичний файл
методичний файлметодичний файл
методичний файл
 
портфоліо москаленко в.в
портфоліо москаленко в.впортфоліо москаленко в.в
портфоліо москаленко в.в
 
8 um p_2016
8 um p_20168 um p_2016
8 um p_2016
 
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
Ukrajinska mova-8klas-pentyljuk-2016
 
8 um p_2016
8 um p_20168 um p_2016
8 um p_2016
 
світова2 михальчук
світова2 михальчуксвітова2 михальчук
світова2 михальчук
 
презентація з досвіду роботи
презентація з досвіду роботипрезентація з досвіду роботи
презентація з досвіду роботи
 
Україна починається з тебе!
Україна починається з тебе!Україна починається з тебе!
Україна починається з тебе!
 
оформлення списку використаних джерел
оформлення списку використаних джерелоформлення списку використаних джерел
оформлення списку використаних джерел
 
майстер-клас
майстер-класмайстер-клас
майстер-клас
 
презентація інновації у днз
презентація інновації у днз презентація інновації у днз
презентація інновації у днз
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителяУдосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
Удосконалення педагогчноъпроцесі формування педагогічної майстерності вчителя
 

Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія

 • 1. «Казка — це золоте намисто, яке впало на морське дно»… “Казкотерапія – найбільш давній у людській цивілізації метод практичної психології та один із наймолодших методів у сучасній науковій практиці” Т. Зінкевич-Євстігнєєва 
 • 2. “Казка – це шифр людської душі” (М. Реріх) Казкотерапія – це терапія за допомогою казки та казкового середовища (творення казки, слухання, розігрування тощо). Казкотерапія - читання та обговорення казки Способи роботи з казкою: розбирати з дитиною вже існуючу казку; придумувати нові кінцівки для вже існуючих казок; скласти нову казку - самому або  разом із дитиною.
 • 3. Як має звучати казка? У неї щебетливий голос мами? Чи, можливо, казка буркотливо усміхається з-під вуса, як дідусь? Або ніжно шепоче, як бабуся над ліжечком? А може, твоя казка вирегочує на всю хату разом із татом? Чи котиться смішками-пересмішками між твоїх старших братиків і сестричок? Казки, заховані в ошатні книжечки, мають свій власний голос! Навіть якщо ти читатимеш їх тихесенько сам собі, прислухайся - і зазвучить справжня жива музика Дива… (Наталія Марченко)
 • 4. Основні види казок у Казкотерапії: Народні Авторські художні Дидактичні Психокорекційні Психотерапевтичні
 • 5. Як правильно вибрати казку залежно від віку та статі дитини 1. Внутрішньоутробний період (реакція дитини на голоси та емоції батьків). 2. До 1,5 р. – сюжет казки не має великого значення. Головне – ритмічні конструкції, повтори, звуконаслідування для опанування рідної мови. 3. 1,5-3 р. – казки для розвитку образного мислення, пізнавального інтересу дитини, зв'язного мовлення (через переказ), збагачення словникового запасу. 4. 3-4 р. – казки із простими та яскравими сюжетами. Варто обговорювати емоції героїв, їх поведінку тощо. 5. У віці 4-6 років казка є основною мовою дитини. 6. До 10-12 років казка – неодмінна складова світу дитини. Катерина Єгорушкіна – казкотерапевт, письменниця
 • 6. Радимо почитати: Національна бібліотека України для дітей 1. Петрище, В.Ю. Такі знайомі казки: Метод. посіб.: (Елементи казкотерапії в роботі з традиц. казками...) / В. Ю. Петрище; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. - Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2006. - 109 с. 2. Огурцова, Л. В. Подарок из прошлого: сказоч. терапия для начинающих / Огурцова, Лидия Викторовна; рис. на обл. J. C. Christensen. - Симферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 97 с. 3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Формы и методы работы со сказками: технологии института сказкотерапии / Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна; рис. И. Могутова. - СПб.: Речь, 2010. - 235 с. 4. Єгорушкіна К. Країна Сніговія / К. Єгорушкіна, С. Недериця ; муз. оформ. С. Недериці; ілюстр. П. Родрігес. – К. : Видавець ФО-П Недериця С. С., 2011. – 29 с.: ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят). 5. Єгорушкіна К. Будиночок з води / К. Єгорушкіна, С. Недериця; муз. оформ. С. Недериці; ілюстр. М. Рудської. – К. : Видавець ФО-П Недериця С. С., 2011. – 37 с. : ілюстр. + 1 CD. – (Музична казкотерапія для малят).
 • 7. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського 1. Локарєва, Г. В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності: теорія і практика : монографія / Галина Локарєва, Олена Філь ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 415 с. 2. Солодухов, В. Л.. Казка як один з методів активного соціально-психологічного пізнання: монографія / Солодухов В. Л. ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. - Слов'янськ : Б. І. Маторіна, 2017. - 139 с. 3. Бурчик, О. В. Казкотерапія як нова педагогічна технологія // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія. Вип. 11 ; Ч. 1 / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол.: О. В. Глузман та ін.; відп. за вип. М. Я. Ігнатенко]. - Ялта : [Б. в.], 2006. - С.74- 82 4. Бреусенко-Кузнєцов, О. А. Казкотерапія: теоретичні основи і застосівання в освіті та соціальній роботі / О. А. Бреусенко-Кузнєцов. - С .3-12. Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 20 (23) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008 5. Гірченко, О. П. Порівняльний аналіз змісту казки та комп’ютерної гри як фактору впливу на емоційну сферу молодших школярів / О. П. Гірченко // Актуальні проблеми психології : альбом / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ). - Київ : [б. в.], 2007. - Т. 8 : Психологічна теорія і технологія навчання, Вип. 3. - С. 141-146. 6. Солодухов, В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Солодухов Василь Леонідович ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. – 19 с. 7. Філь, О. В. Казкотерапія в соціально-педагогічній практиці / О. В. Філь // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. ст.] / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . - Запоріжжя : [б. в.], 2008. - С. 225-230
 • 8. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського  8. Деркач, О. Педагогіка творчості: казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю, практичному психологу : навч.-метод. посіб. / Оксана Деркач ; [відп. за вип. Г. С. Тарасенко]. - Вінниця: ВДПУ, 2010. - 43 с. 9. Політанська, С. Використання засобів казкотерапії у вихованні дітей старшого дошкільного віку / С. Політанська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - Вип. 549 : Педагогіка та психологія. - С. 139-145 10. Ставицька, О. Г. Технології казкотерапії у практиці психологічного консультування / О. Г. Ставицька // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - Вип. 19. 11. Клименко, Н. Г. Казкотерапевтичні технології в сучасній практиці / Н. Г. Клименко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - Вип. 19. - С. 223-239
 • 9. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського  12. Підлипна, Л. Казкотерапія як еффективний метод психокорекції в роботі практичного психолога / Підлипна Л. //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 18. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : О. А. Ліщинська (голова редкол.), В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак ; ред. Р. Боднар]. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. -С.203-210  13. Жебєлєва, П. В. Казкотерапія як засіб психологічної допомоги особистості / Жебєлєва П.В. - Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 7 (20) / Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; [голов. ред.: В. В. Олійник; редкол.: Т. Є. Бойченко (заст. голов. ред.) та ін.]. – К.: Атопол, 2012- С.284- 291  14. Смук, О. Формування міжособистісного спілкування дітей-сиріт засобами казкотерапії [Текст] / О. Смук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2012. - Спецвип. № 3'2012 (9). - С. 182-190  15. Сагач, Г. М. Дивосвіт педагогічного красномовства В. О. Сухомлинського: мистецтво логокреації (казкотерапії) / Галина Сагач; комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради . - Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2015. - 39 с.  16. Майданюк, І. С. Дитячий садок. Валеологія в казках / Інна Майданюк; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]. – К. : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 117 с.
 • 10. Державна науково-педагогічна бібліотекаУкраїни ім.В.О.Сухомлинського  Кулеша, Э. М. Эффективность сказкотерапии в обуздании страхов детьми в возрасте 6 лет [Текст] / Э. М. Кулеша, К. Курацки // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільськи : Медобори-2006, 2016. - Вип. 7, Т. 2. - С. 158-172  Казкотерапія для дітей та дорослих: методичні матеріали в допомогу бібліотекарям // http: Херсонська обласна універсальна бібліотека //biblio.lib.kherson.ua/ru-kazkoterapiya.htm  Фабрічева М. Казкотерапія: кращі методики для розвитку творчого ставлення до життя.- К.: Центр ресурсного розвитку М-АРТ, 2014
 • 11. Матеріали нашого заходу Ви зможете отримати, коли напишете листа на електронну пошту: osvita- teka@ukr.net Тема листа: Казкотерапія