SlideShare a Scribd company logo
ІІннддииввііддууааллььннаа 
ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу 
ІІ..ВВ.. ЛЛууццееннккоо,, 
ннааууккооввиийй ссппііввррооббііттнниикк 
ІІннссттииттууттуу ссппееццііааллььннооїї ппееддааггооггііккии 
ННААППНН УУккррааїїннии
УУммооввии ззааппрроовваадджжеенннняя 
ііннккллююззииввннооггоо ннааввччаанннняя 
Створення позитивної атмосфери 
Командний підхід 
Індивідуалізація навчального процесу 
Адаптація та модифікація 
Підготовка педагогів 
Ефективне залучення членів родини
ІІннддииввііддууааллііззааццііяя ннааввччаанннняя 
Індивідуально орієнтована допомога учню 
в задоволенні власних потреб та інтересів 
індивідуалізація Створення умов для реалізації учня 
Підтримка учня в самореалізації
ІПР 
Індивідуальне 
планування 
Індивідуалізація навчання
ООссннооввннаа ммееттаа:: 
визначення конкретних навчальних 
стратегій і підходів 
до навчання/розвитку дитини 
з особливими освітніми потребами
ІІннддииввііддууааллььннаа ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу 
розробляється групою фахівців 
(заступником директора з навчально-виховної 
роботи, вчителями, асистентами вчителя, 
психологом, учителем-дефектологом та 
іншими) із обов’язковим залученням батьків 
або осіб, які їх замінюють, з метою 
визначення конкретних навчальних стратегій 
і підходів до навчання дитини 
з особливими освітніми потребами.
Індивідуальна програма розвитку 
розробляється на один рік. 
Двічі на рік (за потребою частіше) 
переглядається з метою її коригування. 
Зокрема, коли в дитини виникають труднощі 
в засвоєнні визначеного змісту навчального 
матеріалу або вони виявляються занадто 
легкими, виникає необхідність перейти до 
наступного рівня складності виконання 
завдань.
батьки 
мед- 
працівники 
логопед 
психолог 
асистент 
учителя 
адміністрація 
соціальний 
педагог 
учитель 
Дитина 
з 
особливими 
потребами
Шкільна команда 
Базова 
команда 
Команда підтримки школи
УУччаассттьь ккоожжннооггоо 
Батьки – надають інформацію про стан здоров’я, 
розвиток,інтереси, особливості поведінки 
дитини 
Фахівці – визначають особливості розвитку тих чи інших 
процесів, функцій 
Педагоги –визначають наявний рівень знань та вмінь, 
співставляють можливості дитини 
з вимогами програми, ураховують особливості 
поведінки, забезпечують спілкування з 
ровесниками та дорослими 
Адміністрація – адміністративна організація додаткової 
підтримки 
(розклад, додаткові фахівці)
Індивідуальна програма розвитку 
Загальна інформація про дитину 
Поточний рівень знань та вмінь 
Адаптації і модифікації 
Спеціальні послуги 
Індивідуальний навчальний план 
Індивідуальна навчальна програма
наказ Міністерства освіти і науки України від 
28.01.2014 №80 «Про затвердження Типових 
навчальних планів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(початкова школа)» 
лист Міністерства освіти і науки «Про навчальні 
плани та програми спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» 
від 25.06.2014 №1/9-335.
лист Міністерства освіти і науки від 28.08.2014 
№1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 
№ 1/9-413» 
можливість перерозподілу між освітніми галузями до 
15 відсотків навчального часу, визначеного 
інваріантною частиною Базового навчального плану 
Інваріантна складова обов’язково передбачає години 
для корекційно-розвиткової роботи, які не входять у 
гранично допустиме навантаження.
Методичні рекомендації про організацію 
навчально-виховного процесу учнів з розумовою 
відсталістю та затримкою психічного розвитку 
(лист Міністерства освіти і науки України від 
13.08.2014 №0/9-413)
Індивідуальна ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу 
ммііссттииттьь ттааккіі ррооззддііллии:: 
1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, 
телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація 
про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини 
до школи та строк, на який складається програма. 
2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців вивчає 
можливості та потреби дитини, фіксує результати 
вивчення: 
її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання, 
у чому їй потрібна допомога; 
інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її 
здатність до навчання (відомості надає психолого-медико- 
педагогічна консультація).
ІІннддииввііддууааллььннаа ппррооггррааммаа 
ррооззввииттккуу ммііссттииттьь ттааккіі ррооззддііллии:: 
3. Спеціальні та додаткові освітні послуги. 
В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад 
занять із відповідними фахівцями ( логопедом, 
фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), 
вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною. 
4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної 
програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації 
та модифікації слід розробити для облаштування 
середовища, застосування належних навчальних методів, 
матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших 
потреб дитини.
ААддааппттааццііїї ттаа ммооддииффііккааццііїї 
ннааввччааллььнниихх ззааввддаанньь 
Адаптація – змінює характер навчання, 
не змінюючи змісту, понятійної сутності 
навчального матеріалу. 
Адаптація – зміна умов виконання завдання. 
Модифікація – змінює характер навчання, 
змінюючи зміст, понятійну сутність навчального 
матеріалу. 
Модифікація – зміна інструкції виконання 
завдання, що передбачає зміну очікуваного 
результату.
Адаптації: 
пристосування середовища (збільшення 
інтенсивності освітлення в класних кімнатах, 
де є діти з порушеннями зору; зменшення 
рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча 
дитина, забезпечення її слуховим апаратом; 
адаптація навчальних підходів (використання 
навчальних завдань різного рівня складності; 
збільшення часу на виконання, зміна темпу 
занять, чергування видів діяльності); 
адаптація матеріалів (адаптація навчальних 
посібників, наочних та інших матеріалів; 
використання друкованих текстів із різним 
розміром шрифтів, картки-підказки тощо).
Індивідуальний навчальний план визначає перелік 
навчальних предметів, послідовність їх вивчення, 
кількість годин, що відводяться на вивчення кожного 
предмета за роками навчання, та тижневу кількість 
годин. 
Індивідуальна навчальна програма дитини 
з особливими освітніми потребами в класі 
з інклюзивним навчанням розробляється на основі 
типових навчальних програм загальноосвітніх 
навчальних закладів, у тому числі спеціальних, 
із відповідною їх адаптацією. 
Навчальна програма визначає зміст, систему знань, 
навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному 
процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.
ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 
1. Установча зустріч членів команди 
(визначення оптимального складу 
команди, план проведення 
комплексного оцінювання сильних 
сторін та потреб дитини 
(збір комплексної інформації про дитину).
ККооммппллееккссннее ввииввччеенннняя 
команда фахівців вивчає наявний рівень 
знань і вмінь учня, можливості та потреби, 
фіксує результати вивчення: 
• уміння, сильні якості та труднощі, стиль 
навчання (візуальний, кінестетичний, 
багатосенсорний та інші, особливо якщо 
один зі стилів домінує), у чому потрібна 
допомога; 
• інформація щодо впливу порушень 
розвитку дитини на її здатність до 
навчання (відомості надані психолого- 
медико-педагогічною консультацією). 
освітні галузі, у яких учень потребує 
допомоги; 
аспекти соціального/емоційного розвитку, 
в яких учень потребує допомоги.
ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 
2. Оцінювання рівня психофізичного 
розвитку дитини; визначення поточного 
рівня знань та вмінь різними 
спеціалістами як основи для подальшої 
організації навчання.
ППииттаанннняя,, яяккіі сслліідд ррооззгглляяннууттии 
У яких сферах розвитку необхідно 
надати допомогу? 
Скільки часу на тиждень триватимуть 
заняття з фахівцями або додаткові 
заняття? 
Які зміни в розкладі мають відбутися? 
Які заходи будуть запропоновані для 
встановлення співпраці з іншими 
учнями? 
У яких заходах, крім навчальних, 
дитина братиме участь?
ППииттаанннняя,, яяккіі сслліідд ррооззгглляяннууттии 
Чи потрібен дитині супровід для 
навчання в школі? 
Які адаптації середовища, технічного 
забезпечення необхідно здійснити? 
Яких фахівців необхідно залучити? 
Якою є поведінка дитини, яких змін вона 
потребує для покращення процесу 
навчання? 
Який теперішній рівень досягнень 
дитини? 
З удосконалення/розвитку яких навичок 
необхідно розпочати?
ЯЯккуу ііннффооррммааццііюю 
ммааююттьь ооттррииммааттии ббааттььккии 
чому дитина потребує розроблення 
індивідуалізованої програми розвитку; 
хто надаватиме освітні та спеціальні 
послуги; 
тривалість послуг; 
методи та періодичність оцінювання; 
періодичність перегляду ІПР та надання 
інформації про хід його виконання.
ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 
3. Визначення цілей та завдань. 
Створення індивідуального плану 
розвитку.
ЦЦіілліі іі ззааввддаанннняя 
Цілі – це твердження щодо бажаного 
результату. Вони можуть стосуватися знань, 
умінь, поведінки тощо і мають бути чітко 
сформульовані, висловлені через позитивні 
твердження та бути зрозумілими всім, хто їх 
читає. 
Завдання – необхідні проміжні кроки на 
шляху до окресленої цілі.
ФФооррммуувваанннняя ццііллеейй 
Критерії SMART 
S- конкретність (чіткість формулювання) 
M- вимірюваність (оцінка прогресу) 
A- досяжність (реалістичність) 
R- актуальність (значиме для дитини) 
T- визначеність у часі (за який час)
ДДааввааййттее ппррооааннааллііззууєєммоо 
Приклад 1. 
“До закінчення навчального року 
Сашко вивчить кольори” 
Приклад 2. 
“До червня 2014 року Сашко знатиме 
2 кольори: червоний, жовтий; 
знаходитиме їх з-поміж інших, 
показуватиме”.
Завдання – ннееооббххіідднніі ппррооммііжжнніі 
ккррооккии ннаа шшлляяххуу ддоо ооккрреессллееннооїї цціілліі 
До червня 2014 року Сашко: 
1. Виділяє (показує ручкою) червоний колір на 
прохання дорослого “Покажи червоний” 
2. Знаходить (показує) предмети червоного 
кольору на прохання дорослого “Червоний 
листочок”, “Червона машинка” і т.ін. 
3. Знаходить червоний колір з двох 
запропонованих і показує його. 
4. Знаходить червоний з-поміж інших.
ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 
4. навчання за індивідуальною 
програмою розвитку. Моніторинг 
ефективності, внесення коректив.
ППррааккттииччннаа ррооббооттаа
1. Розгляньте висновок ПМПК 
2. Визначте склад шкільної команди для 
розроблення Індивідуальної програми 
розвитку дитини 
3. Проаналізуйте, яких додаткових 
послуг потребує дитина 
4. Визначте адаптації та модифікації 
5. Встановіть, яку частину Індивідуальної 
програми розвитку необхідно 
розробити 
РРооббооттаа вв ггррууппаахх
6. Порівняйте навчальний план для 1-го 
класу загальноосвітньої школи та 
спеціальної школи. Визначте 
відмінності 
7. Розробіть навчальний план для дитини 
РРооббооттаа вв ггррууппаахх
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

More Related Content

What's hot

План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
Alla Kolosai
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA
 
зразки заяв
зразки заявзразки заяв
зразки заяв
Ольга Демидова
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
lenusik7000
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборіТехнології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Ковпитська ЗОШ
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
Катерина Павленко
 
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівоб’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
nelya3001
 
засоби навчання
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчання
Irynairyna94
 
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
Alla Kolosai
 
сучасні освітні технології
сучасні освітні технологіїсучасні освітні технології
сучасні освітні технології
Vasilij Goncharenko
 
Особистісно орієнтоване навчання та виховання
Особистісно орієнтоване навчання та виховання Особистісно орієнтоване навчання та виховання
Особистісно орієнтоване навчання та виховання
Светлана Брюховецкая
 
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
envk1
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
stecenko_nm
 
Для учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.pptДля учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.ppt
russoua
 
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школіРозвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
yulya cheholka
 
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Наталія Slavbibl4
 
Класний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класиКласний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класи
koblevoschool1
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Tetiana Taranchuk
 
Наказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулНаказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікул
Володимир Бондаренко
 

What's hot (20)

План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
План-сітка виховної роботи у пришкільному таборі - 2016
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
 
зразки заяв
зразки заявзразки заяв
зразки заяв
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборіТехнології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
 
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівоб’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
 
засоби навчання
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчання
 
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
 
сучасні освітні технології
сучасні освітні технологіїсучасні освітні технології
сучасні освітні технології
 
Особистісно орієнтоване навчання та виховання
Особистісно орієнтоване навчання та виховання Особистісно орієнтоване навчання та виховання
Особистісно орієнтоване навчання та виховання
 
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
 
Для учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.pptДля учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.ppt
 
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школіРозвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
 
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
 
Класний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класиКласний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класи
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
 
Наказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулНаказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікул
 

Viewers also liked

Збірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
Helen Pisna
 
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітнімидовідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
nelarina
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
Наталія Slavbibl4
 
"Сучасні освітні технології"
 "Сучасні освітні технології" "Сучасні освітні технології"
"Сучасні освітні технології"
Лариса Куликовская
 
Posibnyk po inkljuzii
Posibnyk po inkljuziiPosibnyk po inkljuzii
Posibnyk po inkljuzii
rc-vabos
 
методичка
методичкаметодичка
методичка
sansanych86
 
З досвіду роботи практичного психолога
З досвіду роботи практичного психологаЗ досвіду роботи практичного психолога
З досвіду роботи практичного психолога
Ольга Ямник
 
Команди і виконавці
Команди і виконавціКоманди і виконавці
Команди і виконавці
Жанна Коваль
 
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіСтратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Helen Pisna
 
Роздатковий матеріал математика
Роздатковий матеріал математикаРоздатковий матеріал математика
Роздатковий матеріал математика
Helen Pisna
 
створення умов для навчання дітей з особливими потребами
створення умов для навчання дітей з особливими потребамистворення умов для навчання дітей з особливими потребами
створення умов для навчання дітей з особливими потребами
Жанна Коваль
 
Паралельні та мимобіжні прямі
Паралельні та мимобіжні пряміПаралельні та мимобіжні прямі
Паралельні та мимобіжні прямі
Лариса Куликовская
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
2berizka
 

Viewers also liked (18)

І.Луценко, Ж.Гриневич. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освіт...
І.Луценко, Ж.Гриневич. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освіт...І.Луценко, Ж.Гриневич. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освіт...
І.Луценко, Ж.Гриневич. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освіт...
 
Збірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
 
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітнімидовідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ
 
"Сучасні освітні технології"
 "Сучасні освітні технології" "Сучасні освітні технології"
"Сучасні освітні технології"
 
Posibnyk po inkljuzii
Posibnyk po inkljuziiPosibnyk po inkljuzii
Posibnyk po inkljuzii
 
методичка
методичкаметодичка
методичка
 
З досвіду роботи практичного психолога
З досвіду роботи практичного психологаЗ досвіду роботи практичного психолога
З досвіду роботи практичного психолога
 
1 9 384
1 9 3841 9 384
1 9 384
 
Команди і виконавці
Команди і виконавціКоманди і виконавці
Команди і виконавці
 
комахи
комахикомахи
комахи
 
Semnar po nkljuz
Semnar po nkljuzSemnar po nkljuz
Semnar po nkljuz
 
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладіСтратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
 
Роздатковий матеріал математика
Роздатковий матеріал математикаРоздатковий матеріал математика
Роздатковий матеріал математика
 
створення умов для навчання дітей з особливими потребами
створення умов для навчання дітей з особливими потребамистворення умов для навчання дітей з особливими потребами
створення умов для навчання дітей з особливими потребами
 
Паралельні та мимобіжні прямі
Паралельні та мимобіжні пряміПаралельні та мимобіжні прямі
Паралельні та мимобіжні прямі
 
Додаток 17
Додаток 17Додаток 17
Додаток 17
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
 

Similar to І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

Organizacija inkljuzivnogo navchannja
Organizacija inkljuzivnogo navchannjaOrganizacija inkljuzivnogo navchannja
Organizacija inkljuzivnogo navchannja
Olesea_Moldovan
 
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
Olesea_Moldovan
 
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвиткуМетодичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Ковпитська ЗОШ
 
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
Ковпитська ЗОШ
 
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Алгоритм створення інклюзивного класу
Алгоритм створення інклюзивного класуАлгоритм створення інклюзивного класу
Алгоритм створення інклюзивного класу
ЗШ №10 м.Світловодська
 
презентація зднвр1+
презентація зднвр1+презентація зднвр1+
презентація зднвр1+
270479
 
Інклюзія
ІнклюзіяІнклюзія
Інклюзія
LubovBulakh
 
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школаА.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засідання круглого столу
Засідання круглого столуЗасідання круглого столу
Засідання круглого столу
Alexandr Zhuk
 
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
Светлана Брюховецкая
 
іпр моя
іпр мояіпр моя
іпр моя
Tamara Emec
 
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
shuriklobotryas
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзія
Vitka2
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
Василь Прескуре
 
338,23.docx
338,23.docx338,23.docx
338,23.docx
ssuser838e441
 
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Наталія Slavbibl4
 
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
Rebbit2015
 

Similar to І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами (20)

Organizacija inkljuzivnogo navchannja
Organizacija inkljuzivnogo navchannjaOrganizacija inkljuzivnogo navchannja
Organizacija inkljuzivnogo navchannja
 
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
Organizacija inkljuzivnogo navchannja (1)
 
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвиткуМетодичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
 
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умо...
 
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчал...
 
Алгоритм створення інклюзивного класу
Алгоритм створення інклюзивного класуАлгоритм створення інклюзивного класу
Алгоритм створення інклюзивного класу
 
презентація зднвр1+
презентація зднвр1+презентація зднвр1+
презентація зднвр1+
 
Інклюзія
ІнклюзіяІнклюзія
Інклюзія
 
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школаА.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
А.О.Трейтяк. Розроблення індивідуальної програми розвитку: початкова школа
 
Засідання круглого столу
Засідання круглого столуЗасідання круглого столу
Засідання круглого столу
 
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
 
іпр моя
іпр мояіпр моя
іпр моя
 
участь
участьучасть
участь
 
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзія
 
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-11. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
 
338,23.docx
338,23.docx338,23.docx
338,23.docx
 
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
 
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
Створення навчальних проектів з використан-ням ІКТ на уроках української мови...
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
СШ № 275 імені Володимира Кравчука.
 
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
СЗШ № 12. Експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі»
 
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
СШ № 263 імені Євгена Коновальця. Впровадження дослідно-експериментальної роб...
 
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
НВК №240 «Соціум». «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в у...
 
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
Гімназія №191 ім.П.Г.Тичини. «Впровадження мультипрофільного навчання в серед...
 
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
Дослідно–експериментальна робота за темою: «Вдосконалення змісту та методики ...
 
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
Розвиток соціокультурної компетентності у процесі ознайомлення з художньою к...
 
Організація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчанняОрганізація особистісно орієнтованого навчання
Організація особистісно орієнтованого навчання
 
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності ...
 
Початкова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життяПочаткова школа: освіта для життя
Початкова школа: освіта для життя
 
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньо...
 
Перспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТОПерспективи співпраці України з НАТО
Перспективи співпраці України з НАТО
 
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. КазкотерапіяТ.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
Т.Зінкевич-Євстігнєєва. Казкотерапія
 
Самоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часуСамоменеджмент. Планування робочого часу
Самоменеджмент. Планування робочого часу
 
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
Маршалл Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»
 
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
 

Recently uploaded

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 

Recently uploaded (7)

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 

І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

 • 1. ІІннддииввііддууааллььннаа ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу ІІ..ВВ.. ЛЛууццееннккоо,, ннааууккооввиийй ссппііввррооббііттнниикк ІІннссттииттууттуу ссппееццііааллььннооїї ппееддааггооггііккии ННААППНН УУккррааїїннии
 • 2. УУммооввии ззааппрроовваадджжеенннняя ііннккллююззииввннооггоо ннааввччаанннняя Створення позитивної атмосфери Командний підхід Індивідуалізація навчального процесу Адаптація та модифікація Підготовка педагогів Ефективне залучення членів родини
 • 3. ІІннддииввііддууааллііззааццііяя ннааввччаанннняя Індивідуально орієнтована допомога учню в задоволенні власних потреб та інтересів індивідуалізація Створення умов для реалізації учня Підтримка учня в самореалізації
 • 4. ІПР Індивідуальне планування Індивідуалізація навчання
 • 5. ООссннооввннаа ммееттаа:: визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами
 • 6. ІІннддииввііддууааллььннаа ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу розробляється групою фахівців (заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителями, асистентами вчителя, психологом, учителем-дефектологом та іншими) із обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.
 • 7. Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли в дитини виникають труднощі в засвоєнні визначеного змісту навчального матеріалу або вони виявляються занадто легкими, виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.
 • 8. батьки мед- працівники логопед психолог асистент учителя адміністрація соціальний педагог учитель Дитина з особливими потребами
 • 9. Шкільна команда Базова команда Команда підтримки школи
 • 10. УУччаассттьь ккоожжннооггоо Батьки – надають інформацію про стан здоров’я, розвиток,інтереси, особливості поведінки дитини Фахівці – визначають особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій Педагоги –визначають наявний рівень знань та вмінь, співставляють можливості дитини з вимогами програми, ураховують особливості поведінки, забезпечують спілкування з ровесниками та дорослими Адміністрація – адміністративна організація додаткової підтримки (розклад, додаткові фахівці)
 • 11. Індивідуальна програма розвитку Загальна інформація про дитину Поточний рівень знань та вмінь Адаптації і модифікації Спеціальні послуги Індивідуальний навчальний план Індивідуальна навчальна програма
 • 12. наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)» лист Міністерства освіти і науки «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» від 25.06.2014 №1/9-335.
 • 13. лист Міністерства освіти і науки від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413» можливість перерозподілу між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального плану Інваріантна складова обов’язково передбачає години для корекційно-розвиткової роботи, які не входять у гранично допустиме навантаження.
 • 14. Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №0/9-413)
 • 15. Індивідуальна ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу ммііссттииттьь ттааккіі ррооззддііллии:: 1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма. 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання, у чому їй потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надає психолого-медико- педагогічна консультація).
 • 16. ІІннддииввііддууааллььннаа ппррооггррааммаа ррооззввииттккуу ммііссттииттьь ттааккіі ррооззддііллии:: 3. Спеціальні та додаткові освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять із відповідними фахівцями ( логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною. 4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.
 • 17. ААддааппттааццііїї ттаа ммооддииффііккааццііїї ннааввччааллььнниихх ззааввддаанньь Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи змісту, понятійної сутності навчального матеріалу. Адаптація – зміна умов виконання завдання. Модифікація – змінює характер навчання, змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу. Модифікація – зміна інструкції виконання завдання, що передбачає зміну очікуваного результату.
 • 18. Адаптації: пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом; адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності); адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів із різним розміром шрифтів, картки-підказки тощо).
 • 19. Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами в класі з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, із відповідною їх адаптацією. Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.
 • 20. ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 1. Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину).
 • 21. ККооммппллееккссннее ввииввччеенннняя команда фахівців вивчає наявний рівень знань і вмінь учня, можливості та потреби, фіксує результати вивчення: • уміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому потрібна допомога; • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого- медико-педагогічною консультацією). освітні галузі, у яких учень потребує допомоги; аспекти соціального/емоційного розвитку, в яких учень потребує допомоги.
 • 22. ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 2. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини; визначення поточного рівня знань та вмінь різними спеціалістами як основи для подальшої організації навчання.
 • 23. ППииттаанннняя,, яяккіі сслліідд ррооззгглляяннууттии У яких сферах розвитку необхідно надати допомогу? Скільки часу на тиждень триватимуть заняття з фахівцями або додаткові заняття? Які зміни в розкладі мають відбутися? Які заходи будуть запропоновані для встановлення співпраці з іншими учнями? У яких заходах, крім навчальних, дитина братиме участь?
 • 24. ППииттаанннняя,, яяккіі сслліідд ррооззгглляяннууттии Чи потрібен дитині супровід для навчання в школі? Які адаптації середовища, технічного забезпечення необхідно здійснити? Яких фахівців необхідно залучити? Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для покращення процесу навчання? Який теперішній рівень досягнень дитини? З удосконалення/розвитку яких навичок необхідно розпочати?
 • 25. ЯЯккуу ііннффооррммааццііюю ммааююттьь ооттррииммааттии ббааттььккии чому дитина потребує розроблення індивідуалізованої програми розвитку; хто надаватиме освітні та спеціальні послуги; тривалість послуг; методи та періодичність оцінювання; періодичність перегляду ІПР та надання інформації про хід його виконання.
 • 26. ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 3. Визначення цілей та завдань. Створення індивідуального плану розвитку.
 • 27. ЦЦіілліі іі ззааввддаанннняя Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає. Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі.
 • 28. ФФооррммуувваанннняя ццііллеейй Критерії SMART S- конкретність (чіткість формулювання) M- вимірюваність (оцінка прогресу) A- досяжність (реалістичність) R- актуальність (значиме для дитини) T- визначеність у часі (за який час)
 • 29. ДДааввааййттее ппррооааннааллііззууєєммоо Приклад 1. “До закінчення навчального року Сашко вивчить кольори” Приклад 2. “До червня 2014 року Сашко знатиме 2 кольори: червоний, жовтий; знаходитиме їх з-поміж інших, показуватиме”.
 • 30. Завдання – ннееооббххіідднніі ппррооммііжжнніі ккррооккии ннаа шшлляяххуу ддоо ооккрреессллееннооїї цціілліі До червня 2014 року Сашко: 1. Виділяє (показує ручкою) червоний колір на прохання дорослого “Покажи червоний” 2. Знаходить (показує) предмети червоного кольору на прохання дорослого “Червоний листочок”, “Червона машинка” і т.ін. 3. Знаходить червоний колір з двох запропонованих і показує його. 4. Знаходить червоний з-поміж інших.
 • 31. ППллаанн ррооббооттии ннаадд ІІППРР 4. навчання за індивідуальною програмою розвитку. Моніторинг ефективності, внесення коректив.
 • 33. 1. Розгляньте висновок ПМПК 2. Визначте склад шкільної команди для розроблення Індивідуальної програми розвитку дитини 3. Проаналізуйте, яких додаткових послуг потребує дитина 4. Визначте адаптації та модифікації 5. Встановіть, яку частину Індивідуальної програми розвитку необхідно розробити РРооббооттаа вв ггррууппаахх
 • 34. 6. Порівняйте навчальний план для 1-го класу загальноосвітньої школи та спеціальної школи. Визначте відмінності 7. Розробіть навчальний план для дитини РРооббооттаа вв ггррууппаахх