SlideShare a Scribd company logo
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2 Núria Alart [email_address] / www.xtec.cat/~nalart Abril 2009
ÍNDEX ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Què entenem per competència? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
Què hem d’entendre per competència? ,[object Object],Generalitat de Catalunya 2004
Per què hem de parlar de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara:
Vivim en societat. Aprenem interactuant
És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
Què vol dir ser competent?
Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
2. DE QUINA MANERA PODEM ENSENYAR I/O APRENDRE?
COGNICIÓ EMOCIÓ És necessari que es treballin els continguts (llengua, matemàtiques,….) juntament amb les emocions  (reconèixer allò que senten vers als demés, a l’entorn, enfrontar-se als problemes, conflictes, a les penes, …) L’emoció i la cognició treballen juntes
Les endorfines ( endògen = interior) que segreguem són les principals responsables de multitud d’estats d’ànim = felicitat. Hem d’intentar identificar totes aquelles situacions que les generin per a un millor aprenentatge. (J.M. Gaona)
Exemple: Csikszentmihalyi (psicòleg americà ) els corredors assoleixen un estat d’elevació anímica, per: 1. Tenir un objectiu com: guanyar la cursa, participar o bé acabar-la. 2. Concentrar-se al màxim. 3. Gaudir d’allò que s’està fent, admirar el paisatge, la natura, el sol, l’aire pur,… L’exercici per si sol millorarà el nostre estat d’ànim sempre que la pràctica ens sigui motivadora i ens agradi. Pot ser: el ball, salsa, hip-hop, tennis, futbol, .... L’augment d’exercici genera efectes positius sobre la capacitat de comprendre, especialment a la facultat memorística, a la rapidesa de reacció i a l’agilitat intel·lectual. (JM Gaona) Altres formes de produir endorfines: l’alimentació, la música, el massatge, .. COGNICIÓ EMOCIÓ
No puc… no en sé ni en sabré mai… no sóc capaç de resoldre-ho… IMPEDIMENT PER ASSOLIR UNA COMPETÈNCIA No entenc res,… no sé com fer-ho, no sóc capaç de acabar-ho …
MOTIVACIÓ  INTERESSOS ALUMNES = MOMENT EVOLUTIU ENSENYAR ÉS MOTIVAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MOTIVAR és inspirar interès per la matèria i/o treball a fer.
Com podem motivar a l’alumnat per l’aprenentatge? Quines estratègies utilitza? DOCENT MOTIVACIÓ ALUMNAT Quines habilitats utilitza? A L’ALUMNAT S’HAN DE POTENCIAR: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles, es recolza en coneixements i també en valors , habilitats, experiència…” PROCESSOS COGNITIUS PROCESSOS EMOCIONALS EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Per una prenentatge multinivell i/o multimodal Múltiples propostes de presentació de la informació. Auditiva, visual i/o kinestèsica Múltiples propostes de tasques Múltiples maneres d’implicació de l’alumnat Múltiples maneres d’avaluació
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (Goleman) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES HOWARD GARDNER INTRAPERSONAL + INTERPERSONAL INTEL·LIGÈNCIA
MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Capacitat de reconèixer i manipular espais. Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat . Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de percebre i comprendre als altres
A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge
Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 %  5 %
Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi  Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
[object Object],Un currículum per a l’adquisició  de les competències bàsiques Alumnes del segle XXI, docents del segle XX i centres pensats al segle XIX.
Disseny del nou currículum  S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
Ref: Roser Canals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],6. Competències d’autonomia i iniciativa personal ,[object Object],[object Object],5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],[object Object],[object Object],7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Les CCBB es basen en: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,…. Integració dels continguts
Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar Ref: R.Canals
Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
Competències docents ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EL CONTEXT A LES CCBB Situacions més o menys problemàtiques que poden ser objecte d’estudi i que generen preguntes o problemes que es poden contestar o resoldre dins d’una matèria del currículum. Exemples: Fem un telenotícies: llengües, ciències, matemàtiques, música,... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Canvi climàtic al nostre entorn proper Ref: Departament d’Educació 2009
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències?
Implicacions metodològiques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ref: Departament d’Educació 2009
Criteris per a la selecció de contextos Ref: Departament d’Educació 8) La significació cultural, històrica, ideològica. No hi ha temes neutres.  7) La interdisciplinarietat. A quines àrees disciplinaries correspon el context? 6) Riquesa i densitat dels continguts implicats. Quantitat i qualitat dels continguts en relació a la despesa de temps. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Quines activitats són competencials? WEBQUEST: Fem un telenotíces CACERES DEL TRESOR: Valors PBL (Aprenentatge basat en problemes): Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya PROJECTES a l’AA: Sant Jordi
PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya Plantejament del problema. Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per resoldre el problema, Organització del procés Planificació de les fases i seqüenciació de les accions. Desenvolupament i regulació del procés per trobar respostes o explicacions (realització de les accions, localització i selecció de la informació) Formulació d’una resposta. Justificació (ús de la informació, aplicació del coneixement)
PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya El valor d’aquesta estratègia està en què reprodueix els passos que se segueixen en processos d’aprenentatge informal, aquelles que realitzem tots nosaltres quan aprenem autònomament al marge de l’escola Els coneixements s’adquireixren al llarg del procés de resolució del problema i prenen sentit en el context de l’activitat que es realitza
4. De quina manera podem avaluar? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
QUÈ CAL FER??? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FONTS EMPRADES ALART, N: (2004) L’evolució d’un hort al llarg d’un any al Baix Llobregat . Col·lecció Pau Vila.(UB) ALART, N: (2008) Aprenent amb totes les intel·ligències . WebQuest-Internet a l’Aula d’Acollida: una experiència d’èxit. Edu21 ALART,N I RUAIX, J: (2008): Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària: una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. UOC ALART, N: www.xtec.cat/~nalart ALART, N: presentacions: http://www.slideshare.net/nalart ALART, N: vídeos: http ://www.youtube.com/nuriaalart CANALS, R: Desplegament del curriculum per competències . 2008 GARDNER, H:(2005) Las cinco mentes del futuro . Paidós. MONEREO, C: Competències i els nous currículums . 2008 SANMARTÍ, N : Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències . 2008 ZABALA, A i ARNAU, L: Cómo aprender y enseñar competències . Graó. Barcelona. 2007

More Related Content

What's hot

PLE - PLN
PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLN
xavier suñé
 
Webquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorTeresa Torné
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)Anna
 
Les pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centresLes pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centres
reporteducacio
 
De les TIC a les TAC
De les TIC a les TACDe les TIC a les TAC
De les TIC a les TAC
Jordi Vivancos
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
Anna
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES
 
Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiutura
 
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Jordi Vivancos
 
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador EspriuPresentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriuavillalbs
 
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aula
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aulaAvantatges i desavantatges de les tic a l´aula
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aulainmaculadamastomas
 
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
PERE MARQUES
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Xavier Rosell
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
LAIASU
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.mavd77
 
Recursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aulaRecursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aula
nuria_alonso
 

What's hot (20)

PLE - PLN
PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLN
 
Webquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresor
 
Eportafoli 2
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2
 
Les TIC
Les TICLes TIC
Les TIC
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
 
Les pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centresLes pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centres
 
De les TIC a les TAC
De les TIC a les TACDe les TIC a les TAC
De les TIC a les TAC
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
 
Nou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
 
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
 
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador EspriuPresentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
Presentació Projecte TIC/TAC Ins Salvador Espriu
 
Tic tac a l'aula
Tic tac a l'aulaTic tac a l'aula
Tic tac a l'aula
 
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aula
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aulaAvantatges i desavantatges de les tic a l´aula
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aula
 
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
18 models: ùs educatiu de la pissarra digital (il.lustrats)
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
 
Recursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aulaRecursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aula
 

Viewers also liked

Ntics en clase
Ntics en claseNtics en clase
Ntics en clase
mariana affronti
 
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 200925 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
Jane Hart
 
Web Social y Educación
Web Social y EducaciónWeb Social y Educación
Web Social y Educación
fernandoposada
 
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Guillermo Lutzky
 
Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0
Francisco Muñoz
 
La competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuestaLa competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuesta
Boris Mir
 
Proyecto TIC en un centro educativo
Proyecto TIC en un centro educativoProyecto TIC en un centro educativo
Proyecto TIC en un centro educativo
mdmsanchezs01
 
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
Jaime Olmos
 
Competències des de les intel·ligències: una nova mirada
Competències des de les intel·ligències: una nova miradaCompetències des de les intel·ligències: una nova mirada
Competències des de les intel·ligències: una nova miradaNuria Alart
 
Intel·ligències Múltiples a l'aula
Intel·ligències Múltiples a l'aulaIntel·ligències Múltiples a l'aula
Intel·ligències Múltiples a l'aulaNuria Alart
 
Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Nuria Alart
 
Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Aplicaciones Educativas De Las Redes SocialesAplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Juan José de Haro
 
Como hacer un blog, utilizando WordPress
Como hacer un blog, utilizando WordPressComo hacer un blog, utilizando WordPress
Como hacer un blog, utilizando WordPress
University of Puerto Rico
 
Pla TAC
Pla TACPla TAC
Pla TAC
Xavier Rosell
 
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticasLa Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
PERE MARQUES
 
94 Aplicaciones Educativas 2.0
94 Aplicaciones Educativas 2.094 Aplicaciones Educativas 2.0
94 Aplicaciones Educativas 2.0
Anna García Sans
 
Recursos Internet por asignatauras
Recursos Internet por asignataurasRecursos Internet por asignatauras
Recursos Internet por asignatauras
eprocel
 
Blogs
BlogsBlogs
Blogs
cbpg
 
Barra d'eines Active Inspire, Promethean
Barra d'eines Active Inspire, PrometheanBarra d'eines Active Inspire, Promethean
Barra d'eines Active Inspire, Promethean
nmoradell
 
Rotafolis (bloc de notes) active inspire
Rotafolis (bloc de notes) active inspireRotafolis (bloc de notes) active inspire
Rotafolis (bloc de notes) active inspire
nmoradell
 

Viewers also liked (20)

Ntics en clase
Ntics en claseNtics en clase
Ntics en clase
 
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 200925 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
25 Tools: A Toolbox for Learning Professionals 2009
 
Web Social y Educación
Web Social y EducaciónWeb Social y Educación
Web Social y Educación
 
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
 
Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0
 
La competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuestaLa competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuesta
 
Proyecto TIC en un centro educativo
Proyecto TIC en un centro educativoProyecto TIC en un centro educativo
Proyecto TIC en un centro educativo
 
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela?
 
Competències des de les intel·ligències: una nova mirada
Competències des de les intel·ligències: una nova miradaCompetències des de les intel·ligències: una nova mirada
Competències des de les intel·ligències: una nova mirada
 
Intel·ligències Múltiples a l'aula
Intel·ligències Múltiples a l'aulaIntel·ligències Múltiples a l'aula
Intel·ligències Múltiples a l'aula
 
Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010
 
Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Aplicaciones Educativas De Las Redes SocialesAplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
 
Como hacer un blog, utilizando WordPress
Como hacer un blog, utilizando WordPressComo hacer un blog, utilizando WordPress
Como hacer un blog, utilizando WordPress
 
Pla TAC
Pla TACPla TAC
Pla TAC
 
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticasLa Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
 
94 Aplicaciones Educativas 2.0
94 Aplicaciones Educativas 2.094 Aplicaciones Educativas 2.0
94 Aplicaciones Educativas 2.0
 
Recursos Internet por asignatauras
Recursos Internet por asignataurasRecursos Internet por asignatauras
Recursos Internet por asignatauras
 
Blogs
BlogsBlogs
Blogs
 
Barra d'eines Active Inspire, Promethean
Barra d'eines Active Inspire, PrometheanBarra d'eines Active Inspire, Promethean
Barra d'eines Active Inspire, Promethean
 
Rotafolis (bloc de notes) active inspire
Rotafolis (bloc de notes) active inspireRotafolis (bloc de notes) active inspire
Rotafolis (bloc de notes) active inspire
 

Similar to Competències Bàsiques 2

Metodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisNuria Alart
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
Nuria Alart
 
Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Ramon Grau
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació TutorNuria Alart
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Neus Lorenzo
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXINuria Alart
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docentLes competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Alex Egea
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
Nuria Alart
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesrivorubeo
 
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalartCompetències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
Nuria Alart
 
Presentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnescapdellevant
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
 
El centro
El centroEl centro
El centro
jesteveg
 

Similar to Competències Bàsiques 2 (20)

Metodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies Voluntaris
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
 
Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docentLes competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
 
6 barrets
6 barrets6 barrets
6 barrets
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalartCompetències Bàsiques i Avaluació nalart
Competències Bàsiques i Avaluació nalart
 
Presentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnes
 
Construir l'aula del futur
Construir l'aula del futurConstruir l'aula del futur
Construir l'aula del futur
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
 
El centro
El centroEl centro
El centro
 

More from Nuria Alart

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
Nuria Alart
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesNuria Alart
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsNuria Alart
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahNuria Alart
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Nuria Alart
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativaNuria Alart
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaNuria Alart
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesNuria Alart
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesNuria Alart
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Nuria Alart
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqNuria Alart
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Nuria Alart
 

More from Nuria Alart (20)

IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
 
Inteligencias multiples
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
 
Com millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
 
Im aula 2015
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
 
Aules inclusives
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
 
Tecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
 
Jornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
 
Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
 
Portafoli lic
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli lic
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
 
Intel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
mmcastillo01
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 

Recently uploaded (6)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 

Competències Bàsiques 2

 • 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2 Núria Alart [email_address] / www.xtec.cat/~nalart Abril 2009
 • 2.
 • 3. 1. Què entenem per competència? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 • 4.
 • 5.
 • 6. Vivim en societat. Aprenem interactuant
 • 7. És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
 • 8. Què vol dir ser competent?
 • 9. Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
 • 10. 2. DE QUINA MANERA PODEM ENSENYAR I/O APRENDRE?
 • 11. COGNICIÓ EMOCIÓ És necessari que es treballin els continguts (llengua, matemàtiques,….) juntament amb les emocions (reconèixer allò que senten vers als demés, a l’entorn, enfrontar-se als problemes, conflictes, a les penes, …) L’emoció i la cognició treballen juntes
 • 12. Les endorfines ( endògen = interior) que segreguem són les principals responsables de multitud d’estats d’ànim = felicitat. Hem d’intentar identificar totes aquelles situacions que les generin per a un millor aprenentatge. (J.M. Gaona)
 • 13. Exemple: Csikszentmihalyi (psicòleg americà ) els corredors assoleixen un estat d’elevació anímica, per: 1. Tenir un objectiu com: guanyar la cursa, participar o bé acabar-la. 2. Concentrar-se al màxim. 3. Gaudir d’allò que s’està fent, admirar el paisatge, la natura, el sol, l’aire pur,… L’exercici per si sol millorarà el nostre estat d’ànim sempre que la pràctica ens sigui motivadora i ens agradi. Pot ser: el ball, salsa, hip-hop, tennis, futbol, .... L’augment d’exercici genera efectes positius sobre la capacitat de comprendre, especialment a la facultat memorística, a la rapidesa de reacció i a l’agilitat intel·lectual. (JM Gaona) Altres formes de produir endorfines: l’alimentació, la música, el massatge, .. COGNICIÓ EMOCIÓ
 • 14. No puc… no en sé ni en sabré mai… no sóc capaç de resoldre-ho… IMPEDIMENT PER ASSOLIR UNA COMPETÈNCIA No entenc res,… no sé com fer-ho, no sóc capaç de acabar-ho …
 • 15.
 • 16.
 • 17. “ Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles, es recolza en coneixements i també en valors , habilitats, experiència…” PROCESSOS COGNITIUS PROCESSOS EMOCIONALS EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 • 18. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Per una prenentatge multinivell i/o multimodal Múltiples propostes de presentació de la informació. Auditiva, visual i/o kinestèsica Múltiples propostes de tasques Múltiples maneres d’implicació de l’alumnat Múltiples maneres d’avaluació
 • 19.
 • 20. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Capacitat de reconèixer i manipular espais. Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat . Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de percebre i comprendre als altres
 • 21. A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
 • 22. Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge
 • 23. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
 • 24. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 • 25. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 • 26. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 • 27.
 • 28. Disseny del nou currículum S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 • 29.
 • 30.
 • 31. EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,…. Integració dels continguts
 • 32. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 • 33. Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar Ref: R.Canals
 • 34. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. Quines activitats són competencials? WEBQUEST: Fem un telenotíces CACERES DEL TRESOR: Valors PBL (Aprenentatge basat en problemes): Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya PROJECTES a l’AA: Sant Jordi
 • 41. PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya Plantejament del problema. Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per resoldre el problema, Organització del procés Planificació de les fases i seqüenciació de les accions. Desenvolupament i regulació del procés per trobar respostes o explicacions (realització de les accions, localització i selecció de la informació) Formulació d’una resposta. Justificació (ús de la informació, aplicació del coneixement)
 • 42. PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya El valor d’aquesta estratègia està en què reprodueix els passos que se segueixen en processos d’aprenentatge informal, aquelles que realitzem tots nosaltres quan aprenem autònomament al marge de l’escola Els coneixements s’adquireixren al llarg del procés de resolució del problema i prenen sentit en el context de l’activitat que es realitza
 • 43.
 • 44.
 • 45. AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
 • 46.
 • 47. FONTS EMPRADES ALART, N: (2004) L’evolució d’un hort al llarg d’un any al Baix Llobregat . Col·lecció Pau Vila.(UB) ALART, N: (2008) Aprenent amb totes les intel·ligències . WebQuest-Internet a l’Aula d’Acollida: una experiència d’èxit. Edu21 ALART,N I RUAIX, J: (2008): Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària: una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. UOC ALART, N: www.xtec.cat/~nalart ALART, N: presentacions: http://www.slideshare.net/nalart ALART, N: vídeos: http ://www.youtube.com/nuriaalart CANALS, R: Desplegament del curriculum per competències . 2008 GARDNER, H:(2005) Las cinco mentes del futuro . Paidós. MONEREO, C: Competències i els nous currículums . 2008 SANMARTÍ, N : Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències . 2008 ZABALA, A i ARNAU, L: Cómo aprender y enseñar competències . Graó. Barcelona. 2007