Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC

4,514 views

Published on

Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu/cooperatiu
Per què aprendre i treballar amb TIC?
Quines TIC tenim?
Qui es el nou paradigma formativ de l’Era Internet?
Models didàctics de treball en grup amb TIC
Diseny: activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal

Published in: Education
 • Be the first to comment

Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC

 1. 1. Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu amb TIC versió: 2.2 Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu/cooperatiu Per què aprendre i treballar amb TIC? Quines TIC tenim? Qui es el nou paradigma formativ de l’Era Internet? Models didàctics de treball en grup amb TIC Diseny: activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Imatges: Ana Masllorens, Ole Glad i fonts CC.
 2. 2. Treballs en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu 1
 3. 3. Moltes vegades els estudiants divideixen el treball en tasques senzilles i cadascú en fa una d’elles. Al final les agreguen iy composen el treball: DIVISIÓ DEL TREBALL ELS TREBALLS EN GRUP Per tal que els alumnes adquireixin els aprenentatges (construcció de coneixement, desenvolupament competencial) els proposem la realització de treballs (activitats d'aprenentatge), moltes vegades en grup, per exemple: – Realitzar exercicis senzills conjuntament. – Realitzar activitats de competició dins del grup. – Desenvolupar projectes: de camp o documentals. – Elaborar materials, construir productes… – Resoldre problemes complexos, investigar, crear coneixement… – Exposar / compartir el seu treball amb el grup classe. – Que uns alumnes corregeixen i ajudin als altres (aprenentatge servei a l’aula) – Adoptar rols de professor davant la classe: exposar temes, preparar exercicis Pere Marquès (2011)
 4. 4. L’APRENENTATGE COL.LABORATIU CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES • Treball grupal orientat a l’adquisició d’uns aprenentatges (construcció de coneixements, desenvolupament competencial…). • Interdependència positiva, no competència (Johnson y Johnson; S. Kagan): – Hi ha un objectiu comú i serà necessària la interacció i aport de tots (compartir experiència i coneixements). – Els integrants són responsables del seu aprenentatge i de l’aprenentatge dels altres. Hi haurà un compromís i hauran de perseverar davant les dificultats. • Autonomia. Els alumnes decideixen como realitzar el treball i el repartiment de rols i tasques (el pla). Construeixen consens, resolen conflictes. Si el professor estructura les interaccions entre els alumnes i el repartiment de taques, es denomina APRENENTATGE COOPERATIU (Dewey) Pere Marquès (2011) “aprendre amb altres i d’altres (Vigotsky) Sovint serà convenient establir la composició dels grups (amb una adequada heterogeneïtat: saber, lideratge, empatia, necessitat de suport…). I resultarà essencial crear un bon clima d’aula (afecte, ordre, solidaritat/ajuda mútua) i aconseguir la cohesió dels grups (que s'acceptin i es reconeguin com a grup)
 5. 5. La mediació social i el llenguatge faciliten els aprenentatges (Vigotsky) APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU APORTACIONS 1/2 • L'alumne se sent acompanyat en el seu aprenentatge. • Desenvolupa relacions interpersonals, destreses socials (escolta activa, capacitat de dialogar, animar i motivar els altres ...) i valors (com el respecte als altres, a la diferència). • Desenvolupament de destreses de treball en grup: organitzar, planificar, repartir tasques, ajudar-se, seguiment... • Sinergies en les tasques, compromís de cada un amb tots. • Es donen els principis que segons Crook faciliten els aprenentatges: – Articulació: organitzar, justificar i declarar les idees als companys per a ser comprés. – Conflicte: justificar i negociar per a resoldre desacords. – Co-construcció: el resultat no és juxtaposar informació sinó elaborar, reformular i construir entre tots... per assolir un objectiu comú. • Promou responsabilitat en la gestió del seu aprenentatge individual i el de tot el col.lectiu. Pere Marquès 2015)
 6. 6. • Estimula l’ús del llenguatge i estratègies comunicatives (escoltar, preguntar, defensar una postura…). • Promou la coordinació, explicitar objectius, plans… • Implica capacitats intel.lectuals: comprensió. reflexió, anàlisi, síntesi, raonament, avaluació… • Desenvolupa el pensament crític. • Pràctica reflexiva: aprendre dels èxits i dels fracassos. • Millora l’autoestima i autoconfiança. • Augmenta el interès i la motivació dels alumnes. • Facilita els aprenentatges i la millora del rendiment acadèmic? Pere Marquès 2011) APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU APORTACIONS 2/2 No oblidem que tota activitat educativa té un propòsit: que els alumnes assoleixin
 7. 7. Les activitats col·laboratives s'han de preparar molt bé i exigeixen seguiment. I no sempre són la millor opció; també volem que els alumnes siguin autònoms (no dependents) a l'afrontar les seves tasques i reptes. APRENENTATGE COL.LABORATIU / COOPERATIU ALGUNES PROBLEMÀTIQUES • Falta de “know-how”, si al conjunt dels seus integrants els hi manquen bastants coneixements clau per poder realitzar la tasca amb èxit. • Poca cooperació: cadascú fa una part de la feina sense ajudar els altres ni preocupar del que fan i sense aprendre del seu treball. • Excés de lideratge: un integrant del grup lidera molt i no deixa intervenir i tot just treballar els altres. • Falta lideratge. Discuteixen molt però no concreten. Ningú assumeix clarament el lideratge. • Pugna de lideratge entre alguns dels seus membres. • Mala relació entre alguns integrants del grup. • Falta responsabilitat: molts es distreuen, no compleixen amb els terminis. • Membres que no treballen: algun integrant del grup no treballa, no s'ho pren seriosament ... Pere Marquès 2011)
 8. 8. LA PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS I LA SEVA CORRECCIÓ / MILLORA “ENTRE TOTS” • Fa que el treball sigui doblement col·laboratiu, ja que en fer la presentació pública podran intervenir tots els companys (per corregir, opinar, aprendre ...) • Tota la classe podrà aportar idees per millorar els treballs que es presentin, i els alumnes que ho facin poden obtenir també "punts positius“ • Al presentar els projectes s'hauran de respectar unes NORMES (que eviten les còpies automàtiques d'Internet): - Extensió i característiques formals de la presentació - No llegir les diapositives - Conèixer el significat de "totes" les paraules que surtin a les diapositives • Opcionalment el professor pot indicar quin ponent serà el que presenti cada diapositiva (així s'evita que cadascú només s'estudiï el que pensa explicar) • Al final hi haurà torn de preguntes de tota la classe,. • Opcionalment el professor pot fer preguntes al final als ponents )així sabrà millor el què sap i el què ha fet cadascú). Pels ponents la presentació suposa un examen oral. • La nota final dependrà: del treball que s’hagi presentat, de la manera en què s’ha exposat i de com s’han contestat les preguntes del professor i altres companys.Pere Marquès 2015)
 9. 9. Per què aprendre i treballar amb TIC? 2
 10. 10. NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS conceptes, fets, idiomes competències,TIC, emocional aprenentatge continu autonomia, valors NOVES EINES TIC pissarra digital, continguts digitals aula 2.0, plataforma educativa EVA sempre Internet Nova AVALUACIÓ nous criteris, memoritzar i fer “amb la memòria auxiliar” (apunts, Internet) NOVA ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVES METODOLOGIES grupal: projectes, rols entorn (local/global) individual: casa, escola Pere Marquès (2013) CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
 11. 11. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ (avui) 2. CONTEXT CULTURAL físic emotiu - volitiu inteligència Pere Marquès (2011) 1. JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER socialartísticvocabulari comprendre conviure r resoldre problemes curiositat crític alegre, optimista, perseverant moral - espiritual DESENVOLUPAMENT llenguatge I N S T R U M E N T Screatiu π²
 12. 12. MEMÒRIA CEREBRAL i magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions INTERNET Pere Marquès (2013) Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet El nostre coneixement abarca la nostra memòria i la nostra memòria auxiliar comunicar www informació xarxes els meus apunts a Internet en blog, wiki portafol.li… EVA einesTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES L’experiència es pot emmagatzemar a la memòria i també a la memòria auxiliar + MEMORIA AUXILIAR PERSONAL (MAP) els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive
 13. 13. Quines TIC tenim? 3
 14. 14. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS + instalacions PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa, família LES TIC QUE TENIM A LES AULES PereMarquès(2015). Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges INSTAL.LACIONS endolls, WIFI..
 15. 15. Quin és el nou paradigma formatiu de l’Era Internet? 4
 16. 16. SABER FER CONCEPTES DADES memoritzar memoritzar crear apunts saber on trobar AHIR AVUI SABER FER amb les meves memòries interna i externa amb la meva memòria interna SABER FER: AHIR I AVUI Pere Marquès (2014)
 17. 17. Pere Marquès (2015) 16 BASES PEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM objectius actualitzats comú + projectes optatius bimodal (competències i glossari) ALUMNAT IMPLICAT aprenentatge servei a l’aula avaluació continuada compartida (i aprendre de l’error) autonomia i auto-aprenentatge FAMÍLIA I COMUNITAT espais i agents educatius (col.laboren, donen exemple) ACTIVITATS INDIVIDUAL I COL.LABORATIVES moltes i significatives (exercicis i projectes) crear la memòria externa cada dia: instrumentalsINSTRUMENTS ús intensiu de TIC múltiples entorns i recursos grups i temps flexibles PROFESSORAT COMPETENT I COMPROMÈS tutoria: autoconfiança i detecta dificultats planifica,gestiona,orienta,investiga,coordina bon clima d’aula i motivar S'aprèn fent amb constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA
 18. 18. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (excepte: càlcul mental, dictats, conversar…) Cada alumne elabora: apunts VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: glossari + resums comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) fer exercicis, relacionar llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 19. 19. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts. En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
 20. 20. Pere Marquès (2014) Recerca SCP 2014-15 Pere Marquès (2015)reduim fracàs escolar tots aprenen més
 21. 21. Models didàctics de treball en grup amb TIC 5
 22. 22. • REALITZAR EXERCICIS SENZILLS CONJUNTAMENT • Realitzar exercicis "entre tots" a classe a proposta del professor davant la pissarra digital. • Fer exercicis autocorrectius (clic, llibre digital, plataforma educativa de centre, Internet ...) a classe per parelles. • A casa o a classe, fer exercicis autocorrectius de la plataforma educativa de centre. • Realitzar els exercicis d’una wiki per consens entre tres alumnes. • Experimentar amb programes simuladors per parelles. Pere Marquès (2011) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 1/5 PereMarquès&AnaMasllorens(2013) • Contestar preguntes amb l’ajuda d’Internet. • Treball competitiu dins d’un grup. • Activitats de rol: periodistes, crítics d’art… • Elaborar una maqueta, un póster…
 23. 23. En general, les eines TIC comunicatives (wikis, xarxes socials… ) podran donar suport a qualsevoltipus de treball col.laboratiu. • Debat presencial en un fòrum on-line (amb suports multimèdia). • Realitzar una Webquest. • Inventar un conte multimèdia, una obra de teatre… • Projectes, estudis de cas, problemes complexos... • Blog/wiki: sobre un tema o assignatura, glossari de l’assignatura, enciclopèdia de recursos... • Blog/Wiki diari de classe, diari escolar, canal de radio/TV a Internet… • Portafoli digital grupal sobre un tem RESOLDRE PROBLEMES COMPLEXOS, CREAR CONEIXEMEN… Y DESPRÉS COMPARTIR-LO A LA PISSARRA DIGITAL Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 2/5
 24. 24. Els materials presentats es poden compartir també a la plataforma educativa de centre, a la xarxa social de l’assignatura, SlideShare, YouTube, Flickr, Pinterest… • Exposició magistral d'un treball a la pissarra digital; els companys faran comentaris, suggeriments de millora... • Buscar recursos a Internet (revistes, llibres) sobre un tea ma i presentar-los en pissarra digital o la càmara lectora de documents. • Dos relators sintetitzen l'exposició del professor i la presenten a la pissarra digital. • Presentar un treball a alumnes d'altres centres (que podran fer comentaris) per videoconferència. • Revisar la premsa del dia a Internet i comentar-la a la pissarra digital. Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) ALUMNES EXPOSEN / COMPARTEIXEN AMB EL GRUP CLASSE TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 3/5
 25. 25. Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor. - Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb dificultats, donen modelatge.. a classe o a través d’e-mail, wiki, xarxa social… - Alumnes “savis de la classe” (en una matèria): quan algú té dubtes, els hi pregunta a ells. També poden gestionar un foro on-line de consultes. - Els alumnes corregeixen els treballs a partir de les pautes y rúbriques que dóna el professor. També correcció col.lectiva d’exercicis a la pissarra digital. - Els alumnes presenten temes (exposició magistral, aula Jigsaw/puzzle…) - Els alumnes creen material didàctic pels més petits,… I col.laboren en les activitats del centre: són assessors TIC, secretaris, jutges de conflictes (en assemblees de classe on també es comenten/pacten les normes) PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad Ajudant als altres, es fomenta: responsabilitat, empatia, compromís i solidaritat. Els alumnes descobreixen i comproven els seus talents. I aprenen més. TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 4/5 ALUMNES CORREGEIXEN / AJUDEN ALS ALTRES COMPANYS
 26. 26. •Preparar un tema i exposar-lo a la pissarra digital. •Preparar una batería de preguntes i passar-la a la pissarra digital a tota la classe (poden usar dispositius de votació a distància, smartphones…) •Elaborar materials didàcticos multimèdia, viatges virtuals... ELS ESTUDIANTS COM PROFESSORS Pere Marquès & Ole C. Glad (2013) TREBALL EN GRUP: MODELS DIDÀCTICS 5/5
 27. 27. Aspectes a considerar per a disenyar una activitat grupal amb TIC en el marc del currículum bimodal 6
 28. 28. DISENY D’UNA ACTIVITAT EDUCATIVA ASPECTES A CONSIDERAR • Alumnes destinataris: característiques, nivell i curs, assignatures • Activitat. Descripció indicant: durada, lloc de realització, continguts, elements lúdics, com motivarà?, prerequisits que necessiten els alumnes ... • Objectius: glossari-clau a memoritzar, competències específiques que es treballaran, altres competències que s'aplicaran ... • Recursos TIC necessaris: per a què s'utilitzaran? Altres recursos no TIC ... • Fonts d'informació que podran usar els alumnes: apunts, Internet, llibres ... • Grups: composició, rols previstos dels alumnes, hi ha interaccions entre grups ?, com s'evitaran les problemàtiques? • Rol del professor durant l'activitat. • Avaluació: aspectes que es consideraran (individual / grupal), com es realitzarà? Com es gestionaran les presentacions públiques? • Recuperacions del que surti malament: com es farà? ¿Hi haurà companys-tutor? • Tractament específic d'alumnes. Considerar com a mínim: excel·lents, notable/bé, inestables, febles i els que no solen treballar. Pere Marquès 2015)
 29. 29. Amb bones activitats cooperatives - Desenvolupament de projectes - Presentació pública de exercicis i projectes - Aprenentatge servei a l’aula + l’aplicació del currículum bimodal + adequat suport de les TIC EL RESULTAT SERÀ: Millors aprenentatges i molt menys fracàs escolar EN DEFINITIVA
 30. 30. FONTS D’INFORMACIÓ - Equipo INDIE (2014). Aprenentatge coooperatiu. Barcelona: Editorial Cruïlla - JOHNSON, D. W., & JOHNSON, R. (1999). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning (5th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. - KAGAN, S. (1999): Cooperative learning. San Clemente (CA): Kagan. http://www.kaganonline.com - PUJOLÀS, Pere (2014). 9 ideas clave para el aprendizaje cooperativo http://www.muskizkoikastola.com/files/12%20Nueve-Ideas-Clave-Apendizaje- Cooperativo.pdf - Técnicas didácticas con TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm

×