Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbriques i portafolis wq

30,694 views

Published on

Published in: Education

Rúbriques i portafolis wq

 1. 1. IV Jornada WebQuest Febrer 2012 Núria Alart, Núria Cervera i Mònica Horch
 2. 2. Avaluar per aprendre?Donar lloc a un procés de comunicació. Objectius, procediments i criteris Avaluació autèntica? d’avaluació (C. Monereo) Realista, útil i propera.Instruments d’avaluació?Debats, diaris, rúbriques, portafolis... Avaluació competencial? Elaborar productes. Saber fer.
 3. 3. L’estudiant està cansat de no entendre allò que esperem dels seus treballs.
 4. 4. L’estudiant està cansat de repetir continguts i activitats d’una determinada i constant manera
 5. 5. Només el propi alumnat pot corregir els seuserrors. La tasca del professorat és ensenyar-li a detectar-los i a trobar camins per superar-los
 6. 6. Un instrument d’avaluació ha depermetre a l’alumnat....Demostrar, valorar, reflexionar... tot allò que han après.Aprendre.Ser autodidactes.Prendre decisions.Desenvolupar i valorar les intel·ligències.Treballar les competències bàsiques.Ser conscients del propi aprenentatge...
 7. 7. Quina avaluació utilitzem?Avaluem els punts de partida de l’alumnat?Fem que l’alumnat prengui consciència dels seus errors i els reguli?Els instruments d’avaluació utilitzats serveixen per a conèixer si s’han assolit elsobjectius proposats de manera significativa? Deixem que l’alumnat participi en l’elaboració dels criteris d’avaluació? Avaluem de quina manera planifica l’alumnat les operacions per a realitzar les tasques?
 8. 8. Com podem fer una avaluació mésjusta a l’alumnat:Cooperatius i col·laboradors.Capaços de resoldre problemes.Creatius, innovadors i emprenedors.Capaços d’adaptar-se i ser flexibles.Responsables i amb capacitat de lideratge.Pensadors crítics.Amb iniciativa i autonomia.Amb habilitats socials i emocionals.Productius.Alfabetitzats en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC/TAC)
 9. 9. Allò que l’alumnat aprèn i com ho aprèn, depèn de com esplanteja l’avaluació i, molt especialment, dels valors que es promouen a través d’ella. L’alumnat ha delaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben.
 10. 10. Instruments d’avaluació autènticaElaboració de projectesExperimentsDemostracionsProductes escritsRecerquesDebatsRevisió i discussió de documentsObservació del professor/aObservació directa de l’aplicació delsconeixementsValoració del treball fetAutoavaluacióRúbrica d’avaluacióExamen oralValoració del dossierPortafoliAnàlisi de casos, simulacions, projectes,PBL...
 11. 11. “És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu centrat en l’estudiant”
 12. 12. “Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenciód’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”
 13. 13. “L’ànima i el cor de l’e-portafoli és la reflexió” No les eines utilitzades
 14. 14. Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org
 15. 15. E-portafoli i l’aprenentatge Ob s e mi tenir r le ntatg tja io na ne nç expe flex ’apre an t a riènc Re s d ctiv ia at ita ivit ts act Planificar Compartir Fer Exp stratèg problemes Plantejar e-portafoli erim e Recollir enta s Reflexionar Evidències r am ie b Seleccionar Analitzar sit at neces Es sup tratè er la ndre nèix e era gies Reco d’apr rp rob per a lem es Adapt. Gabineteinformatica.net 2008
 16. 16. Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/
 17. 17. Exemples de portafolis a la Universitathttps://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/
 18. 18. 1. Educació Infantil • Portfoli d’Etapa2. Educació Primària • Portfoli de Curs3. Educació Secundària Obligatòria • Portfoli de PBL • Portfoli de Matèria • Portfoli de Curs • Material (“espai de treball”) • Presentació (“aparador”)4. Batxillerat • Portfoli de Matèria
 19. 19. És un instrument de qualificació per a realitzar avaluacions autèntiques sobre una tasca.És un conjunt de criteris i models lligats a uns objectius d’aprenentatge, utilitzat per avaluar l’actuació de l’alumnat en la creació de tasques, treballs, projectes, presentacions…
 20. 20. El pensament crític i reflexiuFacilita la comunicació Avaluació de les competències relacionades amb la síntesi, aplicació, crítica, producció, avaluació… Mostra als estudiants els diferents nivells d’assoliment que pot aconseguir en un treball, proporcionat els aspectes que han de complir per assolir els nivells més alts de qualificació
 21. 21. Possibilita als estudiant que realitzin l’avaluació de les seves pròpies realitzacions (autoavalaucions i coavaluacions) sabent els criteris de qualificació amb els quals seran avaluats.Possibilita als docents una avaluació més objectiva, justa i imparcial dels treballs delsestudiants, mitjançant una escala que mesura les habilitats i tasques dels estudiants
 22. 22. 1. El producte esperat, treball, projecte…2. Els aspectes a avaluar. Els elements que ha de tenir el producte (treball), els indicadors d’assoliment (capacitat de síntesi, claredat en la redacció, originalitat, profunditat…3. Els nivells d’adquisició de les competències. Les diferències sobre el producte (escala de bé, regular, just…) Uns criteris esmicolats dels indicadors amb més detall sobre les diferències en quant a l’aprenentatge.
 23. 23. Pensar sobre els resultats Pensar sobre expectatives tascaSaber quina avaluació Aconseguir (conceptes, segons evidència procediments i actituds) Raons per escrits de l’avaluació
 24. 24. Reflexen els objectius d’aprenentatge de l’alumnat
 25. 25. Aspectes Excel·lent Bé Regular InsuficientPresentació El treball té a la Les pàgines tenen Les pàgines tenen Les pàgines estan xarxa un atractiu un atractiu i una una presentació útil, plenes d’informació(d’un web) excepcional, és una presentació útil. però tenir una confusa i de difícil presentació útil. És Tots els elements informació massa comprensió. És fàcil de localitzar importants són extensa i arribar a difícil de localitzar el tots els elements fàcilment ser avorrida elements. importants. Tots els localitzables. elements gràfics són utilitzats amb efectivitat per l’organització del material.
 26. 26. Escala de qualificació CriterisAspectes aavaluar
 27. 27. Escala i criteris d’avaluació Qualificació Descripció Excel·lent Nivell excepcional. Compliment de tot allò proposat. Proposa i desenvolupa noves accions. Demostra una total comprensió del problema. Tots els requeriments de la tasca estan inclosos en la resposta. Bé Nivell d’assoliment ben superat. Mínim nivell d’error. Demostra una considerable comprensió del problema. Gairebé tots els requeriments de la tasca estan inclosos en la resposta Regular Nivell d’assoliment superat. Els errors són mínims. Demostra una comprensió parcial del problema. El major nombre de requeriments de la tasca estan en la resposta final. Suficient Nivell d’assoliment per sota del que s’esperava. Presentació amb alguns errors. Demostra poca comprensió del problema. Molts dels requeriments de la tasca falten en la resposta. Insuficient No acompleix pràcticament res dels requisits de la tasca. No compren el problema. No respon a la pregunta. No s’ha intentat fer la tasca.
 28. 28. Exemple per dissenyar una rúbrica per a una WebQuestWQ parts AspectesPresentació Presentació visual, auditiva, emotiva... Navegació fluida.Introducció Eficàcia cognitiva, emotiva...Tasca Connexió amb els criteris d’avaluació.Procés Claredat del procés. “Bastida” acompanyament. Riquesa.Recursos Importants. Quantitat i qualitat.Avaluació Claredat dels criteris. Nivells de desenvolupament: Excel·lent (2 punts) Bé (1,5)Guia didàctica Fàcil d’utilitzar, adaptar segons context
 29. 29. Pot augmentar la qualitat de la seva instrucció, proporcionant latenció en elsdetalls particulars com a model per a l’alumnat.El professorat pot reutilitzar les rúbriques per a diverses activitats.Fàcil d’utilitzarMinimitza la subjectivitatsTé pautes explícites pel que fa a les expectatives del professor.Pot utilitzar rúbriques com a eina per desenvolupar les seves capacitats.Fortaleses i debilitats
 30. 30. Eines per elaborar rúbriquesRubistar: http://rubistar.4teachers.org/
 31. 31. RÚBRICA D’AVALUACIÓ TREBALL EN GRUP.EDUCACIÓ INFANTILPINTEU LES CARES:PREGUNTESCOM HA FUNCIONAT ELGRUP?CADASCÚ HA FET BÉ LASEVA FEINA?US HEU AJUDAT?HEU TINGUT PROBLEMES?US HA AGRADAT FER ELTREBALL JUNTS?
 32. 32. RÚBRICA D’AVALUACIÓ TREBALL EN GRUP. EDUCACIÓ PRIMÀRIA ASPECTES Excel.lent Bé Just Incomplet TotalHEU FET FEINA JUNTS I SempreEN EQUIP? (HEU AJUDATI COL.LABORAT)HEU ESCOLTAT ALSALTRES QUAN HANPARLAT?ENS HEM DESPISTATFENT TONTERIESHEU RESPECTAT ICOMPARTIT LESIDEES DE L’EQUIP?HEU PRESENTATTOTA LA FEINA?
 33. 33. RÚBRICA D’AVALUACIÓ D’UNA PRESENTACIÓ: EXPRESSIÓ ORAL SECUNDÀRIA Omplir la següent graella davaluació. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascun dells es valorarà amb les següents puntuacions: Incomplet = 0 punts Just = 1 punt Bé = 1,5 punts Excel·lent = 2 punts TotalAspectes Excel.lent Bé Just IncompletParla, to, articulació Sovint parleu molt fluix i no es pot entendrei pronunciació l’explicació. El to no permet expressar els sentiments.ExplicacióContingutPosició corporal icontacte ullsUtilització delllenguatge oralRecursosmultimèdia
 34. 34. IV Jornada de WebQuestTaller 2: Avaluació rúbriques i portfoliPer omplir abans de començar el taller:Activitat1: Hem treballat lobra de Joan Miró i per grups toca pintar un quadre seguintel seu estil. (educació Infantil) Proposta davaluació: Activitat 2: Inventem un conte col.laboratiu (Cicle Inicial) Proposta davaluació: Activitat 3: Per grups han de construir una figura en tres dimensions (Cicle Sup.) Proposta davaluació: Activitat 4: Presentació oral sobre un tema de naturals o socials (ESO) Proposta davaluació:
 35. 35. Per omplir durant el taller: Activitat: Proposta davaluació:

×