Pissarra digital

3,482 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Pissarra digital

 1. 1. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca Pissarra digital: una finestra oberta al món
 2. 2. Una finestra oberta al món (I)‏ <ul><li>Obre una finestra al món que permet compartir i comentar tot tipus de materials i treballs fets pel professorat i per l’alumnat, tant dins i fora de l’aula, com dins i fora del centre. </li></ul><ul><li>Afavoreix la creació d’un clima de treball més col·laboratiu . </li></ul><ul><li>Incrementa la motivació dels estudiants pels elements multimèdia incorporats. </li></ul><ul><li>Afavoreix aprenentatges més significatius, en consonància amb la societat actual. </li></ul>
 3. 3. Una finestra oberta al món (II)‏ <ul><li>Permet cobrir les diferències individuals d’aprenentatge de l’alumnat: uns més visuals, d’altres més abstractes, amb diversos estils cognitius... </li></ul><ul><li>Actua com a germen d'innovació : indueix a una renovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge (model CAIT): </li></ul><ul><ul><li>Constructiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoregulat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnològic </li></ul></ul>
 4. 4. Una finestra oberta al món (III)‏ <ul><li>Diversitat i multiculturalitat a l’aula: els alumnes procedents d’altres cultures poden tenir un suport per donar a conèixer, d’una forma visual, aquells aspectes valuosos de la seva cultura. </li></ul>
 5. 5. L’ús de la pissarra <ul><li>Com a suport al professor/a: </li></ul><ul><ul><li>En les explicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>En les preguntes no previstes </li></ul></ul><ul><ul><li>En la presentació de programari i aplicacions </li></ul></ul><ul><li>Com a suport al grup classe: </li></ul><ul><ul><li>En la correcció col· lectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>En els debats i síntesis </li></ul></ul><ul><ul><li>En la cerca a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>En les presentacions </li></ul></ul><ul><ul><li>En l’elaboració de treballs </li></ul></ul><ul><li>Conjuntament amb una càmera web: </li></ul><ul><ul><li>En la projecció de cossos opacs </li></ul></ul><ul><ul><li>En les videoconferències </li></ul></ul><ul><li>Com a treball de la imatge a l’aula: </li></ul><ul><ul><li>El cinema </li></ul></ul><ul><ul><li>La videoteca digital </li></ul></ul><ul><li>Més Recursos </li></ul>
 6. 6. En les explicacions (I)‏ <ul><li>Per recolzar les explicacions del professor/a. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Per mostrar imatges </li></ul><ul><ul><li>Fotografies digitals nostres, escanejades... </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografies extretes de pàgines web, o bé buscades en bancs d’imatges des d’Internet. </li></ul></ul>En les explicacions (I)‏
 8. 8. En les explicacions (III)‏ <ul><li>Per projectar simulacions, animacions... </li></ul>
 9. 9. En les explicacions (IV)‏ <ul><li>Mitjançant presentacions sobre el tema que cal desenvolupar. </li></ul>
 10. 10. En les explicacions (V)‏ <ul><li>Per fer esquemes. </li></ul>
 11. 11. En les explicacions (VI)‏ <ul><li>Utilitzar activitats interactives. </li></ul>
 12. 12. En les preguntes no previstes <ul><li>Cercar informació a Internet i comentar-la conjuntament. </li></ul><ul><li>Utilitzar cercadors, enciclopèdies en línia... </li></ul>
 13. 13. En la presentació de programari i aplicacions <ul><li>Aprenentatges sobre l'ús de programari i aplicacions. </li></ul>
 14. 14. En la correcció (I)‏ <ul><li>Comentar els exercicis o treballs de forma col·lectiva. </li></ul>
 15. 15. En la correcció (II)‏ <ul><li>Individual i guiada </li></ul><ul><ul><li>Comentar els exercicis o treballs. </li></ul></ul>
 16. 16. En la correcció (III)‏ <ul><li>Col·lectiva </li></ul><ul><ul><li>Completar exercicis. </li></ul></ul>
 17. 17. En els debats i síntesis (I)‏ <ul><li>Presentar i comentar les tasques col·lectives i/o col·laboratives que es portaran a terme. </li></ul>
 18. 18. En els debats i síntesis (II)‏ <ul><li>Utilitzar una presentació del tema que s’ha de tractar. </li></ul>
 19. 19. En els debats i síntesis (III)‏ <ul><li>Recollir les aportacions dels estudiants en un editor de text, de manera que es pugui negociar el redactat final entre tots. </li></ul>
 20. 20. En la cerca a Internet (I)‏ <ul><li>Recerques guiades: </li></ul><ul><li>Les WebQuest. </li></ul><ul><li>Les caceres del tresor. </li></ul>
 21. 21. En la cerca a Internet (II)‏ <ul><li>Cerca d’informació per resoldre activitats de classe. </li></ul>
 22. 22. En les presentacions (I)‏ <ul><li>Exposar treballs als companys... </li></ul><ul><li>Presentacions, treballs de recerca... </li></ul>
 23. 23. En les presentacions (II)‏ <ul><li>Presentacions a altres grups, explicacions de contes... </li></ul>
 24. 24. En les presentacions (III)‏ <ul><li>Suport visual a una lectura: Jocs Florals, teatre llegit, etc. </li></ul>
 25. 25. En les presentacions (IV)‏ <ul><li>Mostra de treballs artístics, fotografia, vídeo... </li></ul>
 26. 26. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Resoldre o elaborar exercicis de manera conjunta. </li></ul>
 27. 27. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Redacció de textos amb la participació de tota la classe. </li></ul>
 28. 28. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Elaboració i emissió de noticiaris, doblatges ... </li></ul>
 29. 29. En la projecció de cossos opacs <ul><li>Permet projectar amb l’ajuda d’un suport i d’una càmera web connectada al PC, els treballs d’alumnes que ens interessi mostrar a la resta de companys. </li></ul>
 30. 30. En les videoconferències <ul><li>Videoconferències. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>El cinema </li></ul><ul><li>Permet la visualització, la crítica, l’anàlisi de pel·lícules: </li></ul><ul><ul><ul><li>Cinescola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guies diàctiques de pel· lícules </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Links sobre cinema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema i història </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema en català </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per analitzar una pel· lícula </li></ul></ul></ul>Com a treball de la imatge a l’aula (I)‏
 32. 32. <ul><li>Videoteca digital </li></ul><ul><li>A l’aula, el Kit d’Internet ens permet accedir a multitud de recursos audiovisuals i vídeos que afavoreixen la comprensió de l’alumne: </li></ul><ul><ul><ul><li>Videoteca digital </li></ul></ul></ul><ul><li>Recursos audiovisuals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Audiovisuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adreces </li></ul></ul></ul>Com a treball de la imatge a l’aula (II)‏
 33. 33. Més recursos (I)‏ <ul><li>Cursos telemàtics: </li></ul><ul><ul><li>DPMA I nternet i les matemàtiques a primària   </li></ul></ul><ul><ul><li>DSLL Internet i llengua a secundària </li></ul></ul><ul><ul><li>DSMA Internet i les matemàtiques a secundàr ia </li></ul></ul><ul><ul><li>DSSO In ternet i les ciències socials a secundària </li></ul></ul><ul><li>Recursos TIC a l’àrea de... </li></ul><ul><ul><li>Llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglès </li></ul></ul><ul><ul><li>Aules Acollida </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Experimentals </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia </li></ul></ul><ul><li>Altres recursos: </li></ul><ul><ul><li>Recursos educatius </li></ul></ul>

×