Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IM creativitat i motivació 16

1,495 views

Published on

Inteligencias Multiples

Published in: Education
 • Be the first to comment

IM creativitat i motivació 16

 1. 1. Intel·∙ligències  múl/ples.   Tipologia,  preferències,  ac2vitats.  Crea2vitat  i  mo2vació   Núria  Alart  nalart@xtec.cat,  nalart@twi>er.es,    www.xtec.cat/~nalart    SE  Terrassa  2016    Departament  MIDE  Pedagogia.  Universitat  de  Barcelona.  Professora  Departament  Ensenyament  
 2. 2. “L’aula  actual  ha  de  reconèixer  la  diversitat  cogni/va   com  una  oportunitat  per  aprendre”   Video  IKAIA  Inteligencias  Múl2ples  en  el  siglo  XXI  h>p://www.ikaia.tv/?p=1449  
 3. 3. Escola  Vi>ra  h>p://www.archi2zer.com/en_us/blog/dyn/37250/vi>ra/       “Si  volem  canviar  la  manera  d’aprendre  del  nostre  alumnat,  hem  de  modificar  també   la  nostra  manera  d’ensenyar-­‐lo”    J.L.  Pozo  
 4. 4. Intel·∙ligència  múl/ple,  crea/va,  adapta/va  i  col·∙lec/va  
 5. 5. “L’alumnat  que  se  sent  malament,  no  reconegut  o  no   encaixa  amb  l’entorn,  no    pot  aprendre”  
 6. 6. Vi>ra  h>p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYH1aIyaBjM   Estar  mo/vat   Poder  experimentar   Recollir  informació  d’altres  fonts  per  comparar  i  contrastar   Reflexionar  sobre  els  propis  sen/ments   Memoritzar  significa/vament   Avaluar-­‐nos   Demostrar  tot  allò  que  s’ha  après  de  diferents  maneres...  
 7. 7. Treballa  la  potencialitat  o  fortalesa  de  la  persona   Saber  de  quina  manera  ets  bo  i  a  par2r  d’aquí  ...  la  resta.    
 8. 8. LA  TEORIA  DE  LES  INTEL·∙LIGÈNCIES  MÚLTIPLES   FILOSOFIA  DE  L’EDUCACIÓ   UNA  ACTITUD  CAP  A  L’APRENENTATGE   MODEL  EDUCATIU  SEMBLA  JOHN  DEWEY   NO  ÉS  UN  PROGRAMA  D’ESTRATÈGIES  FIXES  
 9. 9. “  Poc  ens  serviran  les  respostes  si  ens  posem  tan  nerviosos  que  no   som  capaços  de  contestar  adequadament.”   Seguim  passant  molt  de  temps  ensenyant  les  respostes  de  l’examen,   però  no  dediquem  temps  a  ensenyar  com  calmar  o  controlar  els  nervis.   QUAN  FEM  UN  EXAMEN…  
 10. 10. Única      Invariable      Quan/ficable      Innata      heretada     Pràc/ca  educa/va  =  Ensenyament  igual  per  a  tothom    
 11. 11. Una  teoria  i  una  bona  metodologia   Diferents  camins  per  a  la  comprensió.   Descobrir  el  propi  aprenentatge.   Par/r  de  les  fortaleses,  no  debilitats   És  una  ac/tud  cap  a  l’aprenentatge...  
 12. 12. La  capacitat  per  a  resoldre  problemes,  generar-­‐ne  de  nous  i  crear   productes  o  oferir  serveis  valuosos  dins  d’un  determinat  àmbit   cultural.    Howard  Gardner  (1983)   Un    potencial  biopsicològic  que  fa   que  cada  ésser  humà  sigui  únic  
 13. 13. FRONTAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Lingüística: l.temporal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret Musical: l.temporal dret Cinestèsicacorporal: cerebel, ganglis basals escorça motriu Naturalista: l.parietal esquerra Intrapersonal: l.frontal, parietals i sistema límbic Interpersonal: l.frontals, temporals (hemisferi dret) i sistema límbic Visualespacial: regions posteriors de l’hemisferi dret Existencial: l.temporal Font: T. Armstrong CEREBEL
 14. 14. Les necessitem totes Totes són igual d’importants Es combinen de forma única en cada ésser humà Tothom les té totes en diferents graus de desenvolupament Els docents tendim a ENSENYAR de la manera que nosaltres APRENEM
 15. 15. El  cervell  que  no  s’emociona  i  no  es  mou,  no  aprèn.   Neurodidàc/ca:  hgp://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-­‐37/neurodidac/ca-­‐cinco-­‐pilares-­‐aprendizaje-­‐manfred-­‐spitzer-­‐psiquiatra-­‐ins/tuto-­‐leibnitz-­‐neurobiolog%C3%ADa   Mo/var  a  par/r  de  l’emoció   Interpretació  segons  capacitats,  es/ls  i   caracterís/ques   L’emoció  és  un  camí  cap  a  la   mo/vació  i  la  cognició.   Manipulant,  fent  
 16. 16. Com  podem  mo/var  a  l’alumnat  per  l’aprenentatge?   Quines  estratègies  u/litza?   DOCENT   MOTIVACIÓ   ALUMNAT   Quines  habilitats  u/litza?   1.  Tasques variades: treball per projectes, PBL, centres d’interès... 2.  Presa de decisions: propicia la maduresa i la responsabilitat 3.  Reconeixement de l’esforç: recompensant-lo 4.  Agrupaments flexibles i heterogenis: fomentant la cooperació 5.  Fomentar l’autoavaluació: fomentant el progrés individual. 6.  Programar segons estils i ritmes d’aprenentatge: dedicar temps. Font: F. Villamarín i J. Limonero. La Motivació POTENCIAR  
 17. 17. Preferència:  es/ls  d’aprenentatge  sensorial   do,  re,  mi   Tècnica  oïda   S’es/ma  que  un  40%  de  les  persones  són  visuals,un  30%  audi/ves  i  un   30%  cinestèsiques   “Ja  ho  veig,  ja”...      “mira   quina  música  més..   “Em  sona,  no   m’agrada  el  to...   “Em  vaig  sen2r  molt  bé,   moure  braços...   (VAK),  Bandler  y  Grinder    
 18. 18. Els  fonaments  teòrics   1.  Aprenentatge  per   competències   2.  Aplicacions  didàc/ques   de  la  teoria  de  les  IM   S’INSPIREN   Plantejaments  socioconstruc/vistes   Vigotsky   Zona  ZDP.   Bas/da:  ajuda   temporal   Ausubel,     Freire   A.  significa/u   Kilpatrick   Projectes   Decroly,   Freinet   C.  interès   Montessori   A.  ac/u   etc   Kohlberg   Dilemes  morals  
 19. 19. Per  què  treballar  les  intel·∙ligències  a  l’aula??   PERSONALITZAR  L’APRENENTATGE  
 20. 20. Per  què  treballar  les  intel·∙ligències  a  l’aula??   Significa/u  i  contextualitzat  
 21. 21. Com  avaluar  intel·∙ligències??   NO  només  la  lingüís/ca  
 22. 22. Quin  és  el  rol  del  professorat  que  treballi  les  IM?   Autoconeixement positiu Descobriment, els meus punts forts, debilitats, millora, èxits. Treball en grup cooperatiu i en xarxa Projecte Espurn@, projectes telemàtics, comunicar, compartir, col·laborar i confiar. Planificació i organització del propi treball Fer alumnes competents. Riquesa d’activitats. Interdisciplinarietat, transdisciplinarietat. Dominar les TIC/TAC Posar en pràctica l'escola 2.0 que aprèn conjuntament: pares, alumnes i professors. Avaluació constant Reflexió constant d’evidències. Conèixer l’alumnat Orientar-lo: personalment, acadèmicament i professionalment. Fer-lo pensar i gaudir. Conèixer les diferents intel·ligències i acceptar la diversitat. Gestió d’aula diversa Diferents metodologies per a la gestió d’aula. Comunitat d’aprenentatge Aprendre de tothom.
 23. 23. Com  iden/ficar  les  intel·∙ligències?   Passant  breus  i  senzills  qües/onaris  sobre  IM   Observant  a  l’alumnat:  a  l’aula,  pa|,  quan  fa  coses  lliurement....   Metacognició     Autoavaluacions   Famílies   Valoracions   Ambients  d’aula  IM   Explicar  a  l’alumnat   Amb  les  conductes  disrup/ves  
 24. 24.                La  crea/vitat  és  la  nova  tecnologia   El  s.  XXI  serà  el  de  la  crea/vitat.  El  s.XX  va  ser  el  de  la  tecnologia  (…)  Tenim  les  eines  per  a  crear,   col·∙laborar,  comunicar…”  Rob  Wall   Integrar  la  creació  dins  d’Internet   Nens  crea2us:  h>p://www.youtube.com/watch?v=TnpldkXZrqU  
 25. 25. PERSONES  CREATIVES   1.  Tenen  un  gran  autoconeixement  i  autoconfiança   2.  U/litzen  un  aprenentatge  significa/u   3.  Passió  pel  treball  per  projectes:  objec/us  i  finalitats   4.  Proposen  solucions  a  qualsevol  repte   5.  Posseeixen  gran  concentració  i  atenció   Albert  Einstein,  Charles  Darwin,  Jean  Piaget,  Marie  Curie,  Pablo  Picasso  …  Cultures  i  situacions  diferents  
 26. 26. Recuperar  i  aplicar  els  principis  didàc2cs  de  l’Escola  Nova  (Montessori,   Dewey,  Decroly,  Freinet…)   U2litzar  i  desenvolupar  processos  d’ensenyament  i  aprenentatge  basats   en  el  socioconstruc2visme.   TV  del  Col·∙legi  Montserrat    hgp://www.think1.tv/       Escolto  i  oblido,   veig  i  entenc,    faig  i   aprenc.  Confuci  
 27. 27. És una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i èxits dels estudiants, com pensa, analitza, sintetitza, crea i com interactua (a nivell intel·lectual, emocional i social) amb altres, és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants. Un  portafolis  és  més  que  una  "caixa  plena  de  coses".  És  un  recull  seleccionat   d'evidències  que  serveix  per  observar,  adonar-­‐se,  acompanyar  i  controlar  l'evolució   del  coneixement,  les  habilitats  i  les  ac2tuds  dels  aprenentatges.   UTILITZEM?   CANVIEM  L’AVALUACIÓ?  
 28. 28. “Col·∙lecció  d’evidències  (materials,  ac2vitats,  productes…)   estructurades,  i  seleccionades  amb  la  intenció  d’explicar  el  rendiment  o   l’aprenentatge  realitzat,  reflexionar  sobre  aquest  i  avaluar-­‐lo”  
 29. 29. Una  rúbrica  és  un  document  (graella)  que  descriu  diferents  nivells  de  qualitat   d’una  tasca,  treball  i/o  producte   “És  una  eina  d’avaluació  forma/va  d’ensenyament-­‐aprenentatge”   “L’autoavaluació  en  una  rúbrica  facilita  la  metacognició”   “Permet  a  l’alumnat  conèixer  els  criteris  de  qualificació  que  seran  avaluats”  
 30. 30. Observem  una  aula  que  potencia  les  intel·∙ligències  
 31. 31. Una  aula  intrapersonal  és  la  que  ajuda  a  cada  alumne  a  descobrir-­‐se  i   conèixer-­‐se  profundament  que  té  potencialitats.     Fomenta  la  reflexió  personal   Estratègies  didàc/ques:  -­‐Autoavaluació  -­‐Destreses  de  concentració  -­‐Diaris  personals  -­‐Portafolis     -­‐Displays  -­‐Projectes  de  futur  -­‐Educació  emocional  -­‐Autoavaluacions  -­‐Mindfulnes  -­‐Tipus  de   pensaments  -­‐Reconeixement  de  punts  forts  i  febles  –Reflexions  –Treballs  personals...  
 32. 32. Una  aula  visualespacial  entra  pels  ulls.  Comunica  amb  els  seus   espais,  els  seus  colors…   Estratègies  didàc/ques:  Còmics  –Vídeos  -­‐  Pel·∙lícules  -­‐Murals  visuals  -­‐Mapes  mentals  -­‐Panells   didàc2cs  -­‐Símbols  gràfics  -­‐Adornaments  –Dibuixos  –Gargots  Diagrames  -­‐Senyals    -­‐Colors  ...  
 33. 33. Una  aula  naturalista  s’obre  al  descobriment  i  a  l’exploració.  Potencia   l’observació  mitjançant  els  5  sen/ts.   Estratègies  didàc/ques:    -­‐Ac2vitats  en  l’entorn  natural    -­‐Plantes  i  mascotes  a  l’aula  –Ecoestudis       Sor2des  a  la  natura  (Platja,  muntanya…)  -­‐Diaris  d’observacions    -­‐Projectes    -­‐Col·∙leccions   (herbaris,  minerals,  flors…)  -­‐Aplicacions  del  mètode  cien}fic    -­‐Reciclatge  -­‐Olorar,  tastar...    
 34. 34. Una  aula  cinestèsicacorporal  és  en  3D,  on  l’alumne  aprèn   amb  el  seu  cos.  “Aprendre  fent”   Estratègies  didàc/ques:  construint,  actuant,  tocant  i  sen2nt  els  seus  propis  aprenentatges  -­‐ Pensament  manual  -­‐Teatre  -­‐Representacions  corporals  -­‐Dansa  –Esports  -­‐Modelar  –Mim  ...  
 35. 35. Una  aula  logicomatemà/ca  es  fan  moltes  preguntes  per  despertar  reptes   interessant,  significa2us  i  ú2ls.  Es  pot  pensar  en  possibles  respostes,  encara  que  siguin   errònies.  “De  l’error  també  s'aprèn”   Estratègies  didàc/ques:  -­‐Aprenentatge  coopera2u.-­‐Trencaclosques  lògics  –Càlculs  –Cinta  mètrica   -­‐Preguntes  socrà2ques  -­‐Fer  hipòtesis  -­‐Pensament  crí2c.  –Experimentar  -­‐Projectes  d’inves2gació  -­‐
 36. 36. Una  aula  musical  ens  acull  i  ens  acomiada  amb  música,  per  a   relaxar  o  ac/var  segons  el  moment.   Estratègies  didàc/ques:  -­‐Cantar  el  tema  treballat  -­‐Tocar  instruments.  -­‐Assis2r  a  concerts.  -­‐Crear   acompanyaments  i  melodies.  -­‐Iden2ficar  sons  ambientals.  -­‐Expressar  sen2ments  musicals  ...  
 37. 37. Una  aula  lingüís/ca  u/litza  paraules  escollides  per  arribar  als   altres  amb  sen/t,  constructores  i  construc/ves   Estratègies  didàc/ques:  -­‐Narracions  orals.  -­‐Ac2vitats  de  biblioteca.  -­‐Diaris  personals.   -­‐Debats  -­‐Entrevistes.  –Acudits  –Embarbussaments  -­‐Programes  de  ràdio  –Paraules  amagades   -­‐Revistes  -­‐Cantar  temes  treballats  -­‐Presentacions  en  públic.-­‐Jocs  de  paraules...  
 38. 38. Una  aula  existencial  deixa  temps  per  fer  preguntes  sobre  la  vida  i   la  mort  i  el  cosmo  en  general.   Convé  es2mular  a  l’alumna  a  fer-­‐se  preguntes.  Reflexionar  sobre  l’origen  de  la  vida  a  l’Univers.   –Meditacions  -­‐Quedar-­‐se  observant  de2ngudament  (absort)  una  pintura,  escultura,  paisatge...        
 39. 39. Una  aula  interpersonal  fomenta  les  relacions  respectuoses  entre  tothom.  L’aula  de  la   companyonia,  la  generositat,  la  tolerància…  i  els  valor  finalistes:  solidaritat...   COL·LABORATIVA Estratègies  didàc/ques:  -­‐Reflexions  crí2ques  -­‐Diàlegs  -­‐Negociacions  -­‐Resoldre  conflictes   Mediacions  -­‐Treball  coopera2u  -­‐Jocs  de  simulacions  -­‐Jocs  divergents–Cine  fòrum  –Role  playing...  
 40. 40. La  par/cipació  i  la  cooperació:  per  a  un  treball  significa/u   Responsabilitat,  sen/t  crí/c,  respecte,  esforç,  generositat,  paciència,  honest,   cordial…  Per  arribar:  solidaritat,  sostenibilitat  del  medi,  altruisme...   Les  competències  de  l’intel·∙ligència  emocional  no  són  innates,  són  habilitats  apreses.   Caceres  HHSE  Núria  Alart  h>ps://sites.google.com/site/nuriaalart/habilitats-­‐socials    Valors  h>ps://sites.google.com/site/nuriaalart/valors  
 41. 41. 1.  Deixar-­‐te  ensenyar  pels  companys.   2.  Tenir  molta  paciència.   3.  Atendre  amb  molta  es2mació  a  l’alumnat   4.  Dividir  els  aprenentatges.   5.  Explicar  molt  a  poc  a  poc.   6.  Organització  enriquida  de  l’aula.   7.  Normes  clares  i  senzilles.   8.  Paper  fonamental  de  les  famílies   “Lo  que  un  profesor  de  Secundaria  aprende  en  Infan/l”   h>ps://joseferjuan.wordpress.com/2016/09/18/lo-­‐que-­‐un-­‐profesor-­‐de-­‐secundaria-­‐aprende-­‐en-­‐infan2l/  
 42. 42. C.  social  i  ciutadana:   Interacció  amb  els  demés,   normes  de  convivència,   consciència  de  diversitat,…   C.  Coneixement  i  la  interacció  amb   el  món  •sic:  interacció   manipula2va  i  sensorial  amb  els   elements  del  món  ‚sic   C.  comunica/va,  ling.   audiovisual:  conversar  i   escoltar.  Expressar-­‐se  per  escrit,   i  diferents  llenguatges   audiovisuals   C.  Aprendre  a  aprendre:  Consciència  i   control  de  les  pròpies  capacitats  i   coneixements.  Autoavaluació.   C.  matemà/ca:   Comprendre,  u2litzar  i   relacionar  els   números.  Resoldre   problemes   C.  Ar|s/ca  i  cultural:   observació  i  expressió   crea2va     C.Tractament  de  la   informació  i  c.   digital:ges2onar  la   informació,  ús  de   les  TIC   C.  Autonomia  i   inicia/va   personal:   aplicació  de  valors   i  ac2tuds   personals.   Projectes   individuals  o   col·∙lec2us     Ambients  d’aula    
 43. 43. SINTETITZANT   1.  Valorar  totes  les  intel·∙ligències  de  l’alumnat   2.  Descobriment  d’un  mateix:  fer  protagonista   3.  Mo/var,  emocionar  amb  op/misme   4.  Ges/onar  l’aula:  espai  •sic  i  temporal  enriquit   5.  Diversificar  con/nguts  i  estratègies  didàc/ques(Intel·∙ligència)   6.  Flexibilitat  de  metodologies:  projectes,  flipped  classrom…   7.  Aprenentatge  real,  ac/u  i  significa/u   8.  U/litzar  les  TIC/  TAC:  múl/ples  llenguatges   9.  Avaluar  les  IM:  observació  i  reflexió   10. Posar  en  pràc/ca,  amb  paciència,  afecte  i  a  poc  a  poc   “Sense  il·∙lusió,  la  vida  es  queda  en  una  obligació”  Howard  Gardner  
 44. 44. “L’aula  reconeix  la  diversitat  cogni2va  com  una   oportunitat  per  aprendre”   Recordem   Escola  Vi>ra  d’Estocolm    h>p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYH1aIyaBjM   “Sense  pràcJca  significaJva,  moJvadora  i  creaJva,  no  hi  ha  aprenentatge”  nalart     I  just  sued  the  school  system!  h>ps://www.youtube.com/watch?v=G0Ece11tlvU        
 45. 45. Escriu1 cosa del que has sentit i que et pot ser d’utilitat. Escriu algun canvi que faràs a la teva aula.   Explica al del costat per què et pot ser d’utilitat. Ins/tut  Sunsi  Mora  Canet  de  Mar hgp://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-­‐ma2ns/el-­‐sunsi-­‐mora-­‐de-­‐canet-­‐de-­‐mar-­‐aplica-­‐un-­‐model-­‐educa2u-­‐pioner/video/5623564/          
 46. 46. Les  imatges  són  pròpies  o  procedeixen  de  diferents  webs  com:  h>p://www.flickr.com/crea2vecommons/  www.google.es,   h>p://search.crea2vecommons.org/  ,  h>p://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php,   h>p://recursos2c.educacion.es/bancoimagenes/web/  ...  agraint  als  autors/es  per  permetre  la  seva  u2lització.     Podeu  consultar:   Pàgina  personal:  www.xtec.cat/nalart   Presentacions  nalart:  h>p://pt.slideshare.net/nalart   Vídeos:  ikaia  tv  h>p://www.ikaia.tv/t   think1tv  h>p://www.think1.tv/       Núria  Alart  nalart@xtec.cat,  nalart@twiger.es,    www.xtec.cat/~nalart    SE  Terrassa  2016    

×