Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

competències bàsiques

4,074 views

Published on

competències bàsiques

Published in: Education
 • Be the first to comment

competències bàsiques

 1. 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 2. 2. ENS PRESENTEM - Adjectius positius amb la inicial del nostre nom. Exemple: Núria = natural - La gran cadena de noms DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ
 3. 3. ÍNDEX 1. Context i justificació 2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
 4. 4. <ul><li>Per què hem de parlar de competències? </li></ul><ul><li>Què hem d’entendre per competències? </li></ul><ul><li>Com ensenyar les competències? </li></ul><ul><li>Com programar amb competències? </li></ul><ul><li>Com avaluar les competències? </li></ul>1. Context i justificació
 5. 5. Per què hem de parlar de competències? <ul><ul><li>Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: </li></ul></ul><ul><ul><li>Irrupció de les TIC (internet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en l´economia global </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidació de sistemes democràtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Creixement exponencial del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràpida obsolescència. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Els coneixements que són rellevants </li></ul><ul><li>Les metodologies i estratègies d’aula </li></ul><ul><li>El treball en equip del professorat </li></ul>Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de les eines per comprendre’l Puguin habitar-lo i millorar-lo Cal revisar, actualitzar i replantejar... SABER SABER FER SABER SER I ESTAR Ref: Roser Canals
 7. 7. Què entenem per competència? PARAULES CLAU Contingut Habilitat Actitud Estratègies Autoestima …
 8. 8. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 9. 9. Què hem d’entendre per competències? <ul><li>En l’àmbit de l’educació una competència consistirà en: </li></ul><ul><li>Una intervenció eficaç en els diferents àmbits de la vida per mitjà d’accions en les que es mobilitzen, al mateix temps i de manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals i conceptuals. Ex: truita </li></ul>
 10. 10. Què hem d’entendre per competències? <ul><li>Generalitat de Catalunya 2004 </li></ul><ul><li>“ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real”. </li></ul>
 11. 11. Vivim en societat Aprenem interactuant
 12. 12. És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
 13. 13. Què vol dir ser competent?
 14. 14. La resposta és metodològica. Treball per projectes, anàlisi d'objectes, estudi de casos, PBL .... són alguns bons exemples en aquest sentit. Això també implica arribar a acords amb tot l'equip docent... cosa gens fàcil !!! La resposta passa per a que en el centre existeixi la metodologia del centre . CONSEQÜÈNCIES D’UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES
 15. 15. UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES <ul><li>Les disciplines no són suficients per aprendre les competències. </li></ul><ul><li>2. Un treball d'equip. </li></ul><ul><li>3. Els mètodes per a l'ensenyament de les competències </li></ul><ul><li>han de tenir un enfocament globalitzador. </li></ul><ul><li>4. Avaluar competències és avaluar processos en la resolució </li></ul><ul><li>de situacions-problema. </li></ul>
 16. 16. APRENENTATGE DE LES COMPETÈNCIES ENSENYAMENT APRENENTATGE ENSENYAR A APRENDRE
 17. 17. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 18. 18. Winslow Homer. Country School,1871
 19. 19. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 20. 20. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 21. 21. <ul><li>El nou currículum tracta de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI </li></ul>2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques
 22. 22. Disseny del nou currículum Competències Bàsiques: s’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 23. 23. <ul><ul><li>CONEIXEMENTS = continguts conceptuals SABER </li></ul></ul><ul><ul><li>HABILITATS = continguts procedimentals SABER FER </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTITUDS = continguts actitudinals SABER SER I SABER ESTAR </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència = aplicació de coneixements, habilitats i actituds </li></ul></ul><ul><ul><li>a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bàsiques = per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. </li></ul></ul>COMPETÈNCIES INTEGRATS
 24. 24. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES
 25. 25. COMPETÈNCIES BASIQUES <ul><li>Comunicatives </li></ul><ul><li>1- lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>2 - artística i cultural </li></ul><ul><li>Metodològiques </li></ul><ul><li>3 - tractament de la informació </li></ul><ul><li>4 - matemàtica </li></ul><ul><li>5 - aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Personals </li></ul><ul><li>6 - autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Conviure i habitar el món </li></ul><ul><li>7- coneixement i interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>8 - social i ciutadania </li></ul>TRANVERSALS ESPECÍFIQUES
 26. 26. CONTROL INICIAL: dinàmica competències bàsiques
 27. 27. Ref: Roser Canals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES </li></ul><ul><li>COMUNICA </li></ul><ul><li>TIVES </li></ul>6. Competències d’autonomia i iniciativa personal <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES PERSONALS </li></ul>5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES </li></ul><ul><li>METODOLÒGIQUES </li></ul>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 28. 28. Característiques de les competències <ul><li>La seva funcionalitat </li></ul><ul><li>La complexitat de la situació en la que s’ha d’aplicar. </li></ul><ul><li>El seu caràcter procedimental. </li></ul><ul><li>Estar constituïdes per una integració de components que s’han d’ensenyar de manera diferenciada. </li></ul>
 29. 29. Diversos estils d’aprenentatge i intel·ligències Saber interaccionar oralment i per escrit. Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees... Llenguatges audiovisuals Diversitat de llengües Diferents suports Diversitat de llenguatges Diferents situacions comunicatives
 30. 30. LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>Visualespacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>Lògica </li></ul><ul><li>matemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>Cinestèsicacorporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat. </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre a les altres </li></ul><ul><li>persones. </li></ul>
 31. 32. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 32. 33. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu. (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,…) Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli) Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
 33. 34. Objectius clars <ul><li>Implantació de les CB per decret 142 i 143 </li></ul><ul><li>Coneixement de les IM </li></ul><ul><li>Treball per projectes. PBL </li></ul><ul><li>Programes de competències socials transversals </li></ul><ul><li>Implantació de les TIC dins del currículum (WebQuest, Caceres, blocs, pissares digitals, …) </li></ul><ul><li>Treball en xarxa </li></ul>
 34. 35. 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
 35. 36. Els métodes es poden classificar en: Métodes expositius: centrats en el professorat Métodes interactius: centrats en l’alumnat Sovint es combinen Ref: Roser Canals
 36. 37. Copiar Contestar Escoltar Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement
 37. 38. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 38. 39. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Tutoria entre iguals Treball per projectes Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers Treball per parelles PBL
 39. 40. PROGRAMAR UNITATS DIDÀCTIQUES PER COMPETÈNCIES Document pedagògic de la pràctica diària del professorat Planificació del procès d’aprenentatge Atendre les diferents intel·ligències, estils d’aprenentatge de l’alumnat i l’atenció a la diversitat.
 40. 41. <ul><li>Objectius. </li></ul><ul><li>2. Elements de les competències bàsiques: </li></ul><ul><li>-Continguts </li></ul><ul><li>-Habilitats </li></ul><ul><li>-Actituds </li></ul><ul><li>-Estratègies d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>3. Metodologia. </li></ul><ul><li>4. Materials i recursos didàctics </li></ul><ul><li>5. Activitats temporitzades </li></ul><ul><li>6. Criteris i instruments d’avaluació </li></ul>U N I T A T D I D À C T I C A
 41. 42. Teories socioconstructivistes per al desenvolupament de les CB QUÈ VOLEM SABER? QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS ? QUÈ SABEM? Avaluació inicial Objectius Continguts Metodologies i estratègies d’aprenentatge Avaluació formativa i sumativa M O D E L D I D À C T I C Ref: Roser Canals
 42. 43. GRAELLA DE PROGRAMACIÓ EN CB Autonomia personal Aprendre a aprendre Cultural i artística Social i ciutadana Tractament informació digital (TIC) Interacció món físic Matemàtica Comunicació lingüística Estratègies aprenentatge Actituds i valors Habilitats Continguts integrats COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS: UNITAT DIDÀCTICA: SESSIONS: TRIMESTRE: NIVELL: ETAPA: ÀREA:
 43. 44. Una activitat a l’aula que m’agrada explicar
 44. 45. <ul><li>El currículum prioritza les estratègies i metodologies que possibiliten un plantejament transversal dels continguts per això proposa la realització de projectes de treball interdisciplinaris </li></ul><ul><li>El treball per projectes és un marc molt adequat per a l’adquisició de les Competències Bàsiques, atès que permet treballar: </li></ul><ul><ul><li>la construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>l´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>la recerca, selecció, organització i interpretació de la informació (WQ, caceres del tresor) </li></ul></ul><ul><ul><li>un plantejament del coneixement aplicat a la resolució de situacions-problema. (PBL) </li></ul></ul><ul><ul><li>La iniciativa personal i la capacitat per prendre decisions </li></ul></ul>Algunes estratègies i metodologies d’aula
 45. 46. Noves metodologies a l’aula WebQuest: és una proposta didàctica  de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les  competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. Caceres del Tresor: és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. PBL : Aprenentatge basat en problemes. Els centres d’interès de Decroly parteixen d’un nucli motivador per l’estudiant El mètode de projectes de Kilpatrik: elaboració d’algun objecte o muntatge, audiovisual, un hort escolar, màquina,….) Els projectes de treball global : objectiu de conèixer un tema que escolleix l’alumnat, elaborant un dossier resultant d’una recerca personal.
 46. 47. PORTFOLI ALUMNE Un dels diversos tipus d’avaluació
 47. 48. PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge <ul><li>El portfoli el podem entendre com un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge. </li></ul><ul><li>Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. </li></ul><ul><li>Barberà, 2005 </li></ul>
 48. 49. DEFINICIÓ <ul><li>CONSENS EN CONSIDERAR-LO COM: </li></ul><ul><li>“ Col·lecció de materials seleccionats </li></ul><ul><li>amb la intenció d’explicar el rendiment </li></ul><ul><li>o l’aprenentatge realitzat, reflexionar </li></ul><ul><li>sobre aquest i avaluar-ho” </li></ul>
 49. 50. AVALUACIÓ ALTERNATIVA CANVI <ul><li>Poden mesurar-se: </li></ul><ul><li>Els coneixements </li></ul><ul><li>Les habilitats </li></ul><ul><li>Les actituds </li></ul>
 50. 52. Webs d’ajut CB <ul><li>Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu </li></ul><ul><li>Entrar al web del Departament; abaix a la dreta hi és l’enllaç </li></ul><ul><li>Xarxa CB </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.cat/xarxacb/ </li></ul><ul><li>Suport als centres i serveis educatius </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/manuelarubio/category/competencies/ </li></ul><ul><li>Congreso Competencias básicas. Santander, abril 2007 </li></ul><ul><li>http://213.0.8.18/portal/Educantabria/Congreso%20Competencias%20Basicas/index.html </li></ul><ul><li>Las competencias básicas </li></ul><ul><li>http: // lascompetenciasbasicas.wordpress.com / </li></ul>

×