SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
Núria	
  Alart	
  www.xtec.cat/~nalart,	
  nalart@twi4er.com,	
  nalart@xtec.cat	
  SE	
  Anoia	
  Abril	
  2015	
  
“L’aula	
  actual	
  ha	
  de	
  reconèixer	
  la	
  diversitat	
  cogniHva	
  com	
  
una	
  oportunitat	
  per	
  aprendre”	
  
Ens presentem?	
  
Vi$ra	
  h$p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYH1aIyaBjM	
  
Experimentar	
  
Recollir	
  informació	
  d’altres	
  fonts	
  
Reflexionar	
  sobre	
  els	
  propis	
  senHts	
  
Relacionar:	
  comparant	
  i	
  contrastant	
  
Memoritzar	
  significaHvament.	
  
Avaluar-­‐nos	
  
Demostrar	
  tot	
  allò	
  que	
  s’ha	
  après	
  de	
  
diferents	
  maneres...	
  
En	
  què	
  consisteix	
  la	
  intel·∙ligència	
  del	
  nostre	
  alumnat?	
  
Treballar	
  només	
  la	
  part	
  acadèmica?	
  
“L’alumnat	
  que	
  se	
  sent	
  malament,	
  no	
  reconegut	
  o	
  no	
  
encaixa	
  amb	
  l’entorn,	
  no	
  	
  pot	
  aprendre”	
  
Intel·∙ligència	
  múlHple,	
  creaHva,	
  adaptaHva	
  i	
  col·∙lecHva	
  
Scratch:	
  h4p://scratch.mit.edu/	
  	
  
Lego:	
  h$p://www.firstlegoleague.es/	
  	
  
Escola	
  Vi$ra	
  h$p://www.archiIzer.com/en_us/blog/dyn/37250/vi$ra/	
  	
  	
  
“Si	
  volem	
  canviar	
  la	
  manera	
  d’aprendre	
  del	
  nostre	
  alumnat,	
  hem	
  de	
  modificar	
  també	
  
la	
  nostra	
  manera	
  d’ensenyar-­‐los”	
  	
  J.L.	
  Pozo	
  
No	
  totes	
  les	
  maneres	
  d’organitzar	
  i	
  planificar	
  el	
  procés	
  d’ensenyament	
  
i	
  aprenentatge,	
  permeten	
  desenvolupar	
  les	
  capacitats	
  necessàries	
  per	
  
assolir	
  les	
  competències	
  bàsiques,	
  definides	
  en	
  els	
  currículums	
  actuals.	
  
(Decrets	
  142	
  i	
  143)	
  
“L’aprenentatge	
  és	
  experiència,	
  tot	
  lo	
  demés	
  és	
  informació”	
  Albert	
  Einstein	
  
…	
  los	
  psicólogos	
  califican	
  el	
  sistema	
  de	
  archivo	
  de	
  la	
  memoria,	
  de	
  “contextual”.	
  …	
  es	
  
el	
  contexto	
  en	
  el	
  que	
  se	
  produjo	
  el	
  hecho	
  vivido,	
  la	
  llave	
  del	
  recuerdo	
  que	
  sirve	
  de	
  
pista	
  o	
  recordatorio.” Eduard	
  Punset	
  
 	
  	
  	
  ÚNIC	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DIFERENT	
  
Única	
  	
  	
  Invariable	
  	
  	
  QuanHficable	
  	
  	
  Innata	
  	
  	
  heretada	
  
	
  
PràcHca	
  educaHva	
  =	
  Ensenyament	
  igual	
  per	
  a	
  tothom	
  
	
  
Una	
  teoria	
  i	
  una	
  bona	
  metodologia	
  
Diferents	
  camins	
  per	
  a	
  la	
  comprensió.	
  
Descobrir	
  el	
  propi	
  aprenentatge.	
  
ParHr	
  de	
  les	
  fortaleses,	
  no	
  debilitats	
  
És	
  una	
  acHtud	
  cap	
  a	
  l’aprenentatge...	
  
La	
  capacitat	
  per	
  a	
  resoldre	
  problemes,	
  generar-­‐ne	
  de	
  nous	
  i	
  
crear	
  productes	
  o	
  oferir	
  serveis	
  valuosos	
  dins	
  d’un	
  determinat	
  
àmbit	
  cultural.	
  	
  Howard	
  Gardner	
  (1983)	
  
Un	
  	
  potencial	
  biopsicològic	
  que	
  fa	
  
que	
  cada	
  ésser	
  humà	
  sigui	
  únic	
  
La	
  facultat	
  d’entendre,	
  
comprendre,	
  conèixer	
  i	
  pensar.	
  
Capacitat	
  d’adaptar-­‐se	
  i	
  de	
  
relacionar-­‐se	
  amb	
  els	
  altres	
  
FRONTAL
TEMPORAL
PARIETAL
OCCIPITAL
CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ
Lingüística: l.temporal esquerra
i frontal A:Broca y Wernicke
Logicomatemàtica: l. frontal
esquerre i parietal dret
Musical: l.temporal dret
Cinestèsicacorporal: cerebel,
ganglis basals escorça motriu
Naturalista: l.parietal esquerra
Intrapersonal: l.frontal,
parietals i sistema límbic
Interpersonal: l.frontals, temporals
(hemisferi dret) i sistema límbic
Visualespacial: regions
posteriors de l’hemisferi dret
Existencial: l.temporal
Font: T. Armstrong
CEREBEL
Les necessitem totes
Totes són igual d’importants
Es combinen de forma única en cada ésser humà
Tothom les té totes en diferents graus de desenvolupament
Els docents tendim a ENSENYAR de la manera que nosaltres APRENEM
Capacitat	
  per	
  a	
  accedir	
  als	
  senIments	
  propis	
  i	
  comprendre’s	
  un	
  mateix	
  i	
  uIlitzar	
  aquesta	
  
informació	
  amb	
  eficàcia	
  en	
  la	
  regulació	
  de	
  la	
  pròpia	
  vida.	
  
	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐Autoavaluació	
  -­‐Destreses	
  de	
  concentració.	
  -­‐Diaris	
  personals.	
  
-­‐Portafolis.-­‐Displays.	
  -­‐Projectes	
  de	
  futur.	
  -­‐Educació	
  emocional.	
  -­‐Autoavaluacions	
  
-­‐Reconeixement	
  de	
  punts	
  forts	
  i	
  febles.	
  
Capacitat	
  per	
  entendre	
  	
  i	
  respondre	
  de	
  manera	
  adequada	
  als	
  estats	
  d’ànim,	
  temperaments,	
  
moIvacions	
  i	
  desitjos	
  dels	
  altres.	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐Reflexions	
  críIques	
  -­‐Diàlegs.	
  -­‐Negociacions.	
  -­‐Resoldre	
  conflictes.	
  -­‐
Mediacions.	
  -­‐Treball	
  cooperaIu.	
  -­‐Jocs	
  de	
  simulacions.	
  
Giacomo	
  Rizzolam	
  i	
  el	
  seu	
  equip	
  descobreixen	
  “les	
  neurones	
  mirall”	
  aportant	
  evidències	
  
biològiques	
  a	
  l’aprenentatge	
  per	
  imitació	
  i	
  l’empaIa.	
  
Capacitat	
  per	
  a	
  controlar	
  els	
  moviments	
  del	
  propi	
  cos	
  i	
  uHlització	
  d’objectes	
  amb	
  destresa.	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  “aprendre	
  fent”	
  construint,	
  actuant,	
  tocant	
  i	
  senInt	
  els	
  seus	
  propis	
  
aprenentatges.	
  Pensament	
  manual.	
  Teatre.	
  Representacions	
  corporals.	
  
Capacitat	
  per	
  a	
  comprendre	
  el	
  món	
  natural	
  i	
  treballar	
  eficaçment	
  en	
  ell.	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐AcIvitats	
  en	
  l’entorn	
  natural.	
  -­‐Plantes	
  i	
  mascotes	
  a	
  l’aula.	
  
-­‐SorIdes	
  a	
  la	
  natura.	
  -­‐Ecoestudis.	
  -­‐Diaris	
  observacions	
  -­‐Projectes.	
  -­‐Col·∙leccions	
  
-­‐Aplicacions	
  del	
  mètode	
  cienkfic	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  Còmics.	
  Vídeos	
  	
  	
  	
  Pel·∙lícules.-­‐Murals	
  visuals.-­‐Mapes	
  mentals.	
  
-­‐Panells	
  didàcIcs.-­‐Símbols	
  gràfics.	
  
Capacitat	
  per	
  a	
  percebre	
  amb	
  precisió	
  el	
  món	
  visual	
  i	
  espacial.	
  
Capacitat	
  per	
  a	
  apreciar,	
  discriminar,	
  transformar	
  i	
  expressar	
  les	
  formes	
  musicals,	
  sensible	
  al	
  
ritme,	
  el	
  to	
  i	
  el	
  Imbre.	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐Cantar	
  el	
  tema	
  treballat	
  -­‐Tocar	
  instruments.	
  
-­‐AssisIr	
  a	
  concerts.	
  -­‐Crear	
  acompanyaments	
  i	
  melodies.	
  
Convé	
  esImular	
  a	
  l’alumna	
  a	
  fer-­‐se	
  preguntes.	
  Reflexionar	
  sobre	
  l’origen	
  de	
  la	
  vida	
  a	
  l’Univers.	
  
Quedar-­‐se	
  observant	
  deIngudament	
  una	
  pintura,	
  escultura,	
  paisatge...	
  	
  	
  	
  
Capacitat	
  de	
  situar-­‐se	
  un	
  mateix	
  en	
  relació	
  amb	
  les	
  facetes	
  més	
  extremes	
  dels	
  cosmos,	
  fer-­‐se	
  
preguntes	
  sobre	
  el	
  món,	
  l'existència	
  dels	
  éssers	
  humans,	
  la	
  vida	
  o	
  la	
  mort.	
  	
  
Capacitat	
  d’analitzar	
  problemes,	
  portar	
  a	
  terme	
  operacions	
  matemàHques.	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐Aprenentatge	
  cooperaIu.-­‐Trencaclosques	
  lògics	
  -­‐Càlculs.	
  
-­‐Preguntes	
  socràIques	
  -­‐Fer	
  hipòtesis	
  -­‐Pensament	
  críIc.	
  –Experimentar	
  -­‐Projectes	
  d’invesIgació	
  
-­‐Organitzadors	
  gràfics	
  
Estratègies	
  didàcHques:	
  -­‐Narracions	
  orals.	
  -­‐AcIvitats	
  de	
  biblioteca.	
  -­‐Diaris	
  personals.	
  
-­‐Debats	
  -­‐Entrevistes.	
  –Acudits	
  –Embarbussaments	
  -­‐Programes	
  de	
  ràdio	
  
-­‐Revistes	
  -­‐Cantar	
  temes	
  treballats.	
  -­‐Presentacions	
  en	
  públic.	
  
Es	
  manifesta	
  a	
  través	
  del	
  llenguatge	
  oral	
  i	
  escrit.	
  
Aprenentatge	
  per	
  acumulació	
  de	
  dades	
  i	
  per	
  recepció	
  
El	
  cervell	
  que	
  no	
  s’emociona	
  i	
  no	
  es	
  mou,	
  no	
  aprèn.	
  
NeurodidàcHca:	
  h4p://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-­‐37/neurodidacHca-­‐cinco-­‐pilares-­‐aprendizaje-­‐manfred-­‐spitzer-­‐psiquiatra-­‐insHtuto-­‐leibnitz-­‐neurobiolog%C3%ADa	
  
MoHvar	
  a	
  parHr	
  de	
  l’emoció	
  
Interpretació	
  segons	
  capacitats,	
  esHls	
  i	
  
caracterísHques	
  
L’emoció	
  és	
  un	
  camí	
  cap	
  a	
  la	
  
moHvació	
  i	
  la	
  cognició.	
  
Manipulant,	
  fent	
  
Per	
  què	
  treballar	
  les	
  intel·∙ligències	
  a	
  l’aula?	
  
PERSONALITZAR	
  L’APRENENTATGE	
  
Per	
  què	
  treballar	
  les	
  intel·∙ligències	
  a	
  l’aula?	
  
Per	
  què	
  treballar	
  les	
  intel·∙ligències	
  a	
  l’aula?	
  
Competències	
  i/o	
  intel·∙ligències?	
  
Intel·∙ligència	
  =	
  eines,	
  sistemes	
  neuronals.	
  
Hem	
  d’esImular,	
  despertar,	
  ampliar...	
  
Competències	
  =	
  capacitat	
  de	
  mobilitzar	
  
diferents	
  recursos,	
  cogniIus,	
  habilitats,	
  acItuds	
  
i	
  intel·∙ligències	
  per	
  a	
  solucionar	
  problemes.	
  
Hem	
  de	
  desenvolupar	
  competències	
  
Competències	
  i/o	
  intel·∙ligències?	
  Metàfora	
  
INTEL·LIGÈNCIES
Colors
COMPETÈNCIES
Maquineta
La maquineta fa punta als
colors per pintar millor
Les tenim totes
Naixem amb IM
Necessitem despertar-les
Són eines. Sistemes
neuronals
No naixem amb
CCBB
Necessitat
desenvolupar
Necessàries per
“esmolar les IM
Harmonitzar i coordinar les
IM i la necessitat de ser
competent (Transformar
la informació en
coneixement)
Quin	
  és	
  el	
  rol	
  del	
  professorat	
  que	
  treballi	
  les	
  IM?	
  
Autoconeixement positiu Descobriment, els meus punts forts, debilitats, millora, èxits.
Treball en grup cooperatiu i en
xarxa
Projecte Espurn@, projectes telemàtics, comunicar, compartir,
col·laborar i confiar.
Comunicació i relacions
interpersonals
Treball cooperatiu entre tots els agents educatius. Conèixer les
diferents intel·ligències i acceptar la diversitat.
Planificació i organització del
propi treball
Fer alumnes competents. Riquesa d’activitats. Interdisciplinarietat,
transdisciplinarietat.
Dominar les TIC/TAC Posar en pràctica l'escola 2.0 que aprèn conjuntament: pares,
alumnes i professors.
Avaluació constant Reflexió constant d’evidències.
Conèixer l’alumnat Orientar-lo: personalment, acadèmicament i professionalment. Fer-lo
pensar i gaudir.
Gestió d’aula diversa Diferents metodologies per a la gestió d’aula.
Comunitat d’aprenentatge Aprendre de tothom.
Què	
  fa	
  el	
  professorat	
  que	
  treballa	
  amb	
  les	
  intel·∙ligències	
  
Transforma	
  la	
  classe	
  tradicional	
  per	
  l’acció	
  conjunta	
  d’exploració	
  d’altres	
  
mitjans	
  d’informació,	
  dibuixant,	
  projectant	
  vídeos,	
  pel·∙lícules...	
  
Proporciona	
  experiències	
  pràcIques	
  
Permet	
  moments	
  d’autoreflexió	
  
Estableix	
  múlIples	
  interaccions	
  entre	
  l’alumnat	
  
MoIva	
  a	
  l’alumnat	
  a	
  
relacionar-­‐se	
  amb	
  l’entorn	
  
Fa	
  múlIples	
  gravacions	
  de	
  
l’alumnat:	
  debat,	
  críIques...	
  
Treballa	
  la	
  creaIvitat	
   Assoleix	
  els	
  
objecIus	
  
Avaluar	
  diferent	
  a	
  la	
  lingüísIca	
  
Què	
  puc	
  fer?	
  
Els	
  fonaments	
  psicopedagògics	
  
Aprenentatge	
  per	
  competències	
  i/o	
  capacitats	
  
Aplicacions	
  didàcHques	
  de	
  la	
  teoria	
  de	
  les	
  IM	
  
S’INSPIREN	
  
Plantejaments	
  socioconstrucHvistes	
  
Vigotsky	
  
Zona	
  ZDP	
   Ausubel	
  
A.	
  significaHu	
  
Kilpatrick	
  
Projectes	
  
Decroly	
  
C.	
  interès	
  Montessori	
  
A.	
  acHu	
  
BasHda;	
  estructura	
  temporal	
  que	
  
ajuda	
  a	
  l’aprenentatge	
  
…	
  
Com	
  podem	
  treballar	
  amb	
  IM	
  i	
  CB?	
  
AcHvitats	
  docents	
  diversitat	
  	
  
d’acIvitats,	
  materials,	
  
avaluacions,	
  habilitats	
  
socials,	
  	
  reflexió	
  
aprenentatge,	
  e-­‐portafoli	
  
Perfil	
  d’IM	
  
QüesIonaris,	
  
observacions,	
  	
  	
  
família,	
  	
  	
  	
  	
  	
  
valoracions,	
  	
  
autoavaluacionsO
bservacions	
  
conductes	
  
disrupIves,	
  
Canviant	
  “la	
  mirada”	
  	
  	
  	
  	
  
tothom	
  és	
  intel·∙ligent	
  	
  
combinació	
  pròpia…	
  
Ambients	
  d’aula	
  
decoracions	
  d’aula,	
  
expliquem	
  a	
  l’alumnat...	
  
Observem	
  una	
  aula	
  que	
  potencia	
  les	
  intel·∙ligències.	
  
Una	
  aula	
  intrapersonal	
  és	
  la	
  que	
  ajuda	
  a	
  cada	
  alumne	
  a	
  
descobrir-­‐se	
  i	
  conèixer-­‐se	
  profundament	
  que	
  té	
  potencialitats.	
  	
  
Fomenta	
  la	
  reflexió	
  personal	
  
Una	
  aula	
  visualespacial	
  entra	
  pels	
  ulls.	
  Comunica	
  amb	
  els	
  seus	
  
espais,	
  els	
  seus	
  colors…	
  
Una	
  aula	
  naturalista	
  s’obre	
  al	
  descobriment	
  i	
  a	
  
l’exploració.	
  Potencia	
  l’observació	
  mitjançant	
  els	
  5	
  senHts.	
  
Una	
  aula	
  cinestèsicacorporal	
  és	
  en	
  3D,	
  on	
  
l’alumne	
  apren	
  amb	
  el	
  seu	
  cos.	
  “Aprendre	
  fent”	
  
Una	
  aula	
  logicomatemàHca	
  es	
  fan	
  moltes	
  preguntes	
  per	
  
despertar	
  reptes	
  interessant,	
  significaHus	
  i	
  úHls.	
  Es	
  pot	
  pensar
en	
  possibles	
  respostes,	
  encara	
  que	
  siguin	
  errònies.	
  “De	
  l’error	
  
també	
  s’apren”	
  
Una	
  aula	
  musical	
  ens	
  acull	
  i	
  ens	
  acomiada	
  amb	
  música.	
  Per	
  a	
  
relaxar	
  o	
  acHvar	
  segons	
  el	
  moment.	
  
Una aula lingüística utilitza paraules escollides per arribar
als altres amb sentit, constructores i constructives	
  
Una	
  aula	
  interpersonal	
  fomenta	
  les	
  relacions	
  respectuoses	
  
entre	
  tothom.	
  L’aula	
  de	
  la	
  companyonia,	
  la	
  generositat,	
  la	
  tolerància…	
  
i	
  els	
  valor	
  finalistes	
  en	
  general.	
  
COL·LABORATIVA
Una	
  aula	
  existencial	
  deixa	
  temps	
  per	
  fer	
  preguntes	
  sobre	
  la	
  
vida	
  i	
  la	
  mort	
  i	
  el	
  cosmo	
  en	
  general.	
  
1. Coneixements previs i diversitat cognitiva
2. Reptes: tasques complexes a superar
3. Llibertat per a poder prendre decisions.
4. Respecte: recíproc entre el triangle educatiu
5. Afecte: cultura de l’elogi
6. Control: límits, normes clares entre tothom
7. Èxit: ambient de treball “exitós”
8. L’error per a l’aprenentatge
9. La cooperació: per a un treball significatiu
10. La reflexió: per a la millora.
Intel·ligències a l’aula?
“L’aula	
  reconeix	
  la	
  
diversitat	
  cogniHva	
  
com	
  una	
  oportunitat	
  
per	
  aprendre”	
  
	
  
	
  
“Sense	
  pràc+ca	
  significa+va	
  diària,	
  	
  no	
  hi	
  
ha	
  aprenentatge”	
  nalart	
  
	
  
	
  	
  
h4p://www.presentasHco.com/wp-­‐content/uploads/2011/02/desHlar-­‐la-­‐esencia.png	
  
De	
  què	
  hem	
  parlat?	
  
	
  
1. Escriu 2 coses del que heu sentit i
que penseu que us poden ser
d’utilitat.
2. Expliqueu al del costat el per què
us poden ser d’utilitat.
3. Escriure algun canvi que fareu a la
vostra aula.
Les	
  imatges	
  són	
  pròpies	
  o	
  procedeixen	
  de	
  diferents	
  webs	
  com:	
  h$p://www.flickr.com/creaIvecommons/	
  www.google.es,	
  
h$p://search.creaIvecommons.org/	
  ,	
  h$p://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php,	
  
h$p://recursosIc.educacion.es/bancoimagenes/web/	
  ...	
  agraint	
  als	
  autors/es	
  per	
  permetre	
  la	
  seva	
  uIlització.	
  
Podeu	
  consultar:	
  
Pàgina	
  personal:	
  www.xtec.cat/nalart	
  
Presentacions	
  nalart:	
  h$p://pt.slideshare.net/nalart	
  
Vídeos:	
  ikaia	
  tv	
  h$p://www.ikaia.tv/t	
  
think1tv	
  h$p://www.think1.tv/	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Núria	
  Alart	
  nalart@xtec.cat,	
  nalart@twi4er.es,	
  	
  www.xtec.cat/~nalart	
  	
  SE	
  Anoia	
  Abril	
  2015	
  	
  

More Related Content

What's hot

Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahNuria Alart
 
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova mirada
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova miradaIntel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova mirada
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova miradaaprep1
 
La pràctica docent competencial
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencialNuria Alart
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesNuria Alart
 
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09Nuria Alart
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
 
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comunsguestf8d77c2
 
Preguntes inteligencies
Preguntes inteligenciesPreguntes inteligencies
Preguntes inteligenciesNuria Alart
 
Practica docent competencial
Practica docent competencialPractica docent competencial
Practica docent competencialNuria Alart
 
Les IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments FuturLes IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments FuturNuria Alart
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativaNuria Alart
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsNuria Alart
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreNuria Alart
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Nuria Alart
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Nuria Alart
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaNuria Alart
 
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESINTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESjesteveg
 

What's hot (20)

Individualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
 
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova mirada
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova miradaIntel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova mirada
Intel·ligències Múltiples a l'aula 2.0: Una nova mirada
 
La pràctica docent competencial
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencial
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
 
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09
Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
 
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples: aspectes comuns
 
Preguntes inteligencies
Preguntes inteligenciesPreguntes inteligencies
Preguntes inteligencies
 
Practica docent competencial
Practica docent competencialPractica docent competencial
Practica docent competencial
 
IM I WQ
IM I WQIM I WQ
IM I WQ
 
Les IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments FuturLes IM i 5 Ments Futur
Les IM i 5 Ments Futur
 
Orientació educativa
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
 
IM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
 
IM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
 
Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
 
Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
 
Portafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
 
Intelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
 
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESINTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
 

Viewers also liked

Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Nuria Alart
 
PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)Nuria Alart
 
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsNuria Alart
 
Escola virtual 3 d espurna
Escola virtual 3 d espurnaEscola virtual 3 d espurna
Escola virtual 3 d espurnaNuria Alart
 
Meteorologia webquest
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquestNuria Alart
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Nuria Alart
 
Eportafoli tarragona
Eportafoli tarragonaEportafoli tarragona
Eportafoli tarragonaNuria Alart
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (14)

Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010
 
PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)
 
Formació en competències
Formació en competènciesFormació en competències
Formació en competències
 
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
 
Separem sí.labes
Separem sí.labesSeparem sí.labes
Separem sí.labes
 
Eportafoli bcn
Eportafoli bcnEportafoli bcn
Eportafoli bcn
 
Nous reptes xxi
Nous reptes xxiNous reptes xxi
Nous reptes xxi
 
Escola virtual 3 d espurna
Escola virtual 3 d espurnaEscola virtual 3 d espurna
Escola virtual 3 d espurna
 
Meteorologia webquest
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquest
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
 
Eportafoli tarragona
Eportafoli tarragonaEportafoli tarragona
Eportafoli tarragona
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to Im aula 2015

Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Nuria Alart
 
IM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I TeatreIM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I TeatreNuria Alart
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació TutorNuria Alart
 
Inteligencies múltiples i aula 2 0
Inteligencies múltiples i aula 2 0Inteligencies múltiples i aula 2 0
Inteligencies múltiples i aula 2 0Nuria Alart
 
Intel·ligències Múltiples 08
Intel·ligències Múltiples 08Intel·ligències Múltiples 08
Intel·ligències Múltiples 08Nuria Alart
 
Im aula 2.0 eivissa
Im aula 2.0 eivissaIm aula 2.0 eivissa
Im aula 2.0 eivissaNuria Alart
 
IIMM aprox_C Diez_
IIMM aprox_C Diez_IIMM aprox_C Diez_
IIMM aprox_C Diez_mdiezc
 
Recursos competencials digitals i im
Recursos competencials digitals i imRecursos competencials digitals i im
Recursos competencials digitals i imNuria Alart
 
Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Nuria Alart
 
Intel·ligències múltiples
Intel·ligències múltiplesIntel·ligències múltiples
Intel·ligències múltiplesEVT
 
Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Nuria Alart
 
Ments Curioses Copia
Ments Curioses CopiaMents Curioses Copia
Ments Curioses Copiamentscurioses
 
Intel·ligencies múltiples
Intel·ligencies múltiplesIntel·ligencies múltiples
Intel·ligencies múltiplesNuriaPedrosPons
 
Treball Per Projectes
Treball Per ProjectesTreball Per Projectes
Treball Per Projectesceipsolilluna
 
Educació infantil EPV
Educació infantil EPVEducació infantil EPV
Educació infantil EPVdavidmacias75
 

Similar to Im aula 2015 (17)

Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012
 
IM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I TeatreIM Tutoria I Teatre
IM Tutoria I Teatre
 
Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
 
IM Orientació Tutor
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
 
Inteligencies múltiples i aula 2 0
Inteligencies múltiples i aula 2 0Inteligencies múltiples i aula 2 0
Inteligencies múltiples i aula 2 0
 
Intel·ligències Múltiples 08
Intel·ligències Múltiples 08Intel·ligències Múltiples 08
Intel·ligències Múltiples 08
 
Im aula 2.0 eivissa
Im aula 2.0 eivissaIm aula 2.0 eivissa
Im aula 2.0 eivissa
 
IIMM aprox_C Diez_
IIMM aprox_C Diez_IIMM aprox_C Diez_
IIMM aprox_C Diez_
 
Recursos competencials digitals i im
Recursos competencials digitals i imRecursos competencials digitals i im
Recursos competencials digitals i im
 
Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09Im Cb Trobada Ice 1 09
Im Cb Trobada Ice 1 09
 
Intel·ligències múltiples
Intel·ligències múltiplesIntel·ligències múltiples
Intel·ligències múltiples
 
Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010
 
Ments Curioses Copia
Ments Curioses CopiaMents Curioses Copia
Ments Curioses Copia
 
Intel·ligencies múltiples
Intel·ligencies múltiplesIntel·ligencies múltiples
Intel·ligencies múltiples
 
Treball Per Projectes
Treball Per ProjectesTreball Per Projectes
Treball Per Projectes
 
Educació infantil EPV
Educació infantil EPVEducació infantil EPV
Educació infantil EPV
 
alumnes
alumnesalumnes
alumnes
 

More from Nuria Alart

Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqNuria Alart
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Nuria Alart
 
Caceres del tresor
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresorNuria Alart
 
Eportafoli lleida
Eportafoli lleidaEportafoli lleida
Eportafoli lleidaNuria Alart
 
Tutoria secundària creativitat
Tutoria secundària creativitatTutoria secundària creativitat
Tutoria secundària creativitatNuria Alart
 

More from Nuria Alart (7)

Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
 
Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
 
Eportafoli 2012
Eportafoli 2012Eportafoli 2012
Eportafoli 2012
 
Caceres del tresor
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresor
 
Eportafoli lleida
Eportafoli lleidaEportafoli lleida
Eportafoli lleida
 
Tutoria secundària creativitat
Tutoria secundària creativitatTutoria secundària creativitat
Tutoria secundària creativitat
 

Recently uploaded

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 

Recently uploaded (8)

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 

Im aula 2015

 • 1. Núria  Alart  www.xtec.cat/~nalart,  nalart@twi4er.com,  nalart@xtec.cat  SE  Anoia  Abril  2015  
 • 2. “L’aula  actual  ha  de  reconèixer  la  diversitat  cogniHva  com   una  oportunitat  per  aprendre”   Ens presentem?  
 • 3. Vi$ra  h$p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYH1aIyaBjM   Experimentar   Recollir  informació  d’altres  fonts   Reflexionar  sobre  els  propis  senHts   Relacionar:  comparant  i  contrastant   Memoritzar  significaHvament.   Avaluar-­‐nos   Demostrar  tot  allò  que  s’ha  après  de   diferents  maneres...  
 • 4.
 • 5. En  què  consisteix  la  intel·∙ligència  del  nostre  alumnat?   Treballar  només  la  part  acadèmica?  
 • 6.
 • 7.
 • 8. “L’alumnat  que  se  sent  malament,  no  reconegut  o  no   encaixa  amb  l’entorn,  no    pot  aprendre”  
 • 9. Intel·∙ligència  múlHple,  creaHva,  adaptaHva  i  col·∙lecHva  
 • 10.
 • 13. Escola  Vi$ra  h$p://www.archiIzer.com/en_us/blog/dyn/37250/vi$ra/       “Si  volem  canviar  la  manera  d’aprendre  del  nostre  alumnat,  hem  de  modificar  també   la  nostra  manera  d’ensenyar-­‐los”    J.L.  Pozo  
 • 14. No  totes  les  maneres  d’organitzar  i  planificar  el  procés  d’ensenyament   i  aprenentatge,  permeten  desenvolupar  les  capacitats  necessàries  per   assolir  les  competències  bàsiques,  definides  en  els  currículums  actuals.   (Decrets  142  i  143)  
 • 15. “L’aprenentatge  és  experiència,  tot  lo  demés  és  informació”  Albert  Einstein  
 • 16. …  los  psicólogos  califican  el  sistema  de  archivo  de  la  memoria,  de  “contextual”.  …  es   el  contexto  en  el  que  se  produjo  el  hecho  vivido,  la  llave  del  recuerdo  que  sirve  de   pista  o  recordatorio.” Eduard  Punset  
 • 17.        ÚNIC                                                                                                                                                  DIFERENT  
 • 18. Única      Invariable      QuanHficable      Innata      heretada     PràcHca  educaHva  =  Ensenyament  igual  per  a  tothom    
 • 19. Una  teoria  i  una  bona  metodologia   Diferents  camins  per  a  la  comprensió.   Descobrir  el  propi  aprenentatge.   ParHr  de  les  fortaleses,  no  debilitats   És  una  acHtud  cap  a  l’aprenentatge...  
 • 20.
 • 21. La  capacitat  per  a  resoldre  problemes,  generar-­‐ne  de  nous  i   crear  productes  o  oferir  serveis  valuosos  dins  d’un  determinat   àmbit  cultural.    Howard  Gardner  (1983)   Un    potencial  biopsicològic  que  fa   que  cada  ésser  humà  sigui  únic   La  facultat  d’entendre,   comprendre,  conèixer  i  pensar.   Capacitat  d’adaptar-­‐se  i  de   relacionar-­‐se  amb  els  altres  
 • 22.
 • 23. FRONTAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Lingüística: l.temporal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret Musical: l.temporal dret Cinestèsicacorporal: cerebel, ganglis basals escorça motriu Naturalista: l.parietal esquerra Intrapersonal: l.frontal, parietals i sistema límbic Interpersonal: l.frontals, temporals (hemisferi dret) i sistema límbic Visualespacial: regions posteriors de l’hemisferi dret Existencial: l.temporal Font: T. Armstrong CEREBEL
 • 24. Les necessitem totes Totes són igual d’importants Es combinen de forma única en cada ésser humà Tothom les té totes en diferents graus de desenvolupament Els docents tendim a ENSENYAR de la manera que nosaltres APRENEM
 • 25. Capacitat  per  a  accedir  als  senIments  propis  i  comprendre’s  un  mateix  i  uIlitzar  aquesta   informació  amb  eficàcia  en  la  regulació  de  la  pròpia  vida.     Estratègies  didàcHques:  -­‐Autoavaluació  -­‐Destreses  de  concentració.  -­‐Diaris  personals.   -­‐Portafolis.-­‐Displays.  -­‐Projectes  de  futur.  -­‐Educació  emocional.  -­‐Autoavaluacions   -­‐Reconeixement  de  punts  forts  i  febles.  
 • 26. Capacitat  per  entendre    i  respondre  de  manera  adequada  als  estats  d’ànim,  temperaments,   moIvacions  i  desitjos  dels  altres.   Estratègies  didàcHques:  -­‐Reflexions  críIques  -­‐Diàlegs.  -­‐Negociacions.  -­‐Resoldre  conflictes.  -­‐ Mediacions.  -­‐Treball  cooperaIu.  -­‐Jocs  de  simulacions.   Giacomo  Rizzolam  i  el  seu  equip  descobreixen  “les  neurones  mirall”  aportant  evidències   biològiques  a  l’aprenentatge  per  imitació  i  l’empaIa.  
 • 27. Capacitat  per  a  controlar  els  moviments  del  propi  cos  i  uHlització  d’objectes  amb  destresa.   Estratègies  didàcHques:  “aprendre  fent”  construint,  actuant,  tocant  i  senInt  els  seus  propis   aprenentatges.  Pensament  manual.  Teatre.  Representacions  corporals.  
 • 28. Capacitat  per  a  comprendre  el  món  natural  i  treballar  eficaçment  en  ell.   Estratègies  didàcHques:  -­‐AcIvitats  en  l’entorn  natural.  -­‐Plantes  i  mascotes  a  l’aula.   -­‐SorIdes  a  la  natura.  -­‐Ecoestudis.  -­‐Diaris  observacions  -­‐Projectes.  -­‐Col·∙leccions   -­‐Aplicacions  del  mètode  cienkfic  
 • 29. Estratègies  didàcHques:  Còmics.  Vídeos        Pel·∙lícules.-­‐Murals  visuals.-­‐Mapes  mentals.   -­‐Panells  didàcIcs.-­‐Símbols  gràfics.   Capacitat  per  a  percebre  amb  precisió  el  món  visual  i  espacial.  
 • 30. Capacitat  per  a  apreciar,  discriminar,  transformar  i  expressar  les  formes  musicals,  sensible  al   ritme,  el  to  i  el  Imbre.   Estratègies  didàcHques:  -­‐Cantar  el  tema  treballat  -­‐Tocar  instruments.   -­‐AssisIr  a  concerts.  -­‐Crear  acompanyaments  i  melodies.  
 • 31. Convé  esImular  a  l’alumna  a  fer-­‐se  preguntes.  Reflexionar  sobre  l’origen  de  la  vida  a  l’Univers.   Quedar-­‐se  observant  deIngudament  una  pintura,  escultura,  paisatge...         Capacitat  de  situar-­‐se  un  mateix  en  relació  amb  les  facetes  més  extremes  dels  cosmos,  fer-­‐se   preguntes  sobre  el  món,  l'existència  dels  éssers  humans,  la  vida  o  la  mort.    
 • 32. Capacitat  d’analitzar  problemes,  portar  a  terme  operacions  matemàHques.   Estratègies  didàcHques:  -­‐Aprenentatge  cooperaIu.-­‐Trencaclosques  lògics  -­‐Càlculs.   -­‐Preguntes  socràIques  -­‐Fer  hipòtesis  -­‐Pensament  críIc.  –Experimentar  -­‐Projectes  d’invesIgació   -­‐Organitzadors  gràfics  
 • 33. Estratègies  didàcHques:  -­‐Narracions  orals.  -­‐AcIvitats  de  biblioteca.  -­‐Diaris  personals.   -­‐Debats  -­‐Entrevistes.  –Acudits  –Embarbussaments  -­‐Programes  de  ràdio   -­‐Revistes  -­‐Cantar  temes  treballats.  -­‐Presentacions  en  públic.   Es  manifesta  a  través  del  llenguatge  oral  i  escrit.  
 • 34. Aprenentatge  per  acumulació  de  dades  i  per  recepció  
 • 35.
 • 36. El  cervell  que  no  s’emociona  i  no  es  mou,  no  aprèn.   NeurodidàcHca:  h4p://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-­‐37/neurodidacHca-­‐cinco-­‐pilares-­‐aprendizaje-­‐manfred-­‐spitzer-­‐psiquiatra-­‐insHtuto-­‐leibnitz-­‐neurobiolog%C3%ADa   MoHvar  a  parHr  de  l’emoció   Interpretació  segons  capacitats,  esHls  i   caracterísHques   L’emoció  és  un  camí  cap  a  la   moHvació  i  la  cognició.   Manipulant,  fent  
 • 37. Per  què  treballar  les  intel·∙ligències  a  l’aula?   PERSONALITZAR  L’APRENENTATGE  
 • 38. Per  què  treballar  les  intel·∙ligències  a  l’aula?  
 • 39. Per  què  treballar  les  intel·∙ligències  a  l’aula?  
 • 40. Competències  i/o  intel·∙ligències?   Intel·∙ligència  =  eines,  sistemes  neuronals.   Hem  d’esImular,  despertar,  ampliar...   Competències  =  capacitat  de  mobilitzar   diferents  recursos,  cogniIus,  habilitats,  acItuds   i  intel·∙ligències  per  a  solucionar  problemes.   Hem  de  desenvolupar  competències  
 • 41. Competències  i/o  intel·∙ligències?  Metàfora   INTEL·LIGÈNCIES Colors COMPETÈNCIES Maquineta La maquineta fa punta als colors per pintar millor Les tenim totes Naixem amb IM Necessitem despertar-les Són eines. Sistemes neuronals No naixem amb CCBB Necessitat desenvolupar Necessàries per “esmolar les IM Harmonitzar i coordinar les IM i la necessitat de ser competent (Transformar la informació en coneixement)
 • 42. Quin  és  el  rol  del  professorat  que  treballi  les  IM?   Autoconeixement positiu Descobriment, els meus punts forts, debilitats, millora, èxits. Treball en grup cooperatiu i en xarxa Projecte Espurn@, projectes telemàtics, comunicar, compartir, col·laborar i confiar. Comunicació i relacions interpersonals Treball cooperatiu entre tots els agents educatius. Conèixer les diferents intel·ligències i acceptar la diversitat. Planificació i organització del propi treball Fer alumnes competents. Riquesa d’activitats. Interdisciplinarietat, transdisciplinarietat. Dominar les TIC/TAC Posar en pràctica l'escola 2.0 que aprèn conjuntament: pares, alumnes i professors. Avaluació constant Reflexió constant d’evidències. Conèixer l’alumnat Orientar-lo: personalment, acadèmicament i professionalment. Fer-lo pensar i gaudir. Gestió d’aula diversa Diferents metodologies per a la gestió d’aula. Comunitat d’aprenentatge Aprendre de tothom.
 • 43. Què  fa  el  professorat  que  treballa  amb  les  intel·∙ligències   Transforma  la  classe  tradicional  per  l’acció  conjunta  d’exploració  d’altres   mitjans  d’informació,  dibuixant,  projectant  vídeos,  pel·∙lícules...   Proporciona  experiències  pràcIques   Permet  moments  d’autoreflexió   Estableix  múlIples  interaccions  entre  l’alumnat   MoIva  a  l’alumnat  a   relacionar-­‐se  amb  l’entorn   Fa  múlIples  gravacions  de   l’alumnat:  debat,  críIques...   Treballa  la  creaIvitat   Assoleix  els   objecIus   Avaluar  diferent  a  la  lingüísIca   Què  puc  fer?  
 • 44. Els  fonaments  psicopedagògics   Aprenentatge  per  competències  i/o  capacitats   Aplicacions  didàcHques  de  la  teoria  de  les  IM   S’INSPIREN   Plantejaments  socioconstrucHvistes   Vigotsky   Zona  ZDP   Ausubel   A.  significaHu   Kilpatrick   Projectes   Decroly   C.  interès  Montessori   A.  acHu   BasHda;  estructura  temporal  que   ajuda  a  l’aprenentatge   …  
 • 45. Com  podem  treballar  amb  IM  i  CB?   AcHvitats  docents  diversitat     d’acIvitats,  materials,   avaluacions,  habilitats   socials,    reflexió   aprenentatge,  e-­‐portafoli   Perfil  d’IM   QüesIonaris,   observacions,       família,             valoracions,     autoavaluacionsO bservacions   conductes   disrupIves,   Canviant  “la  mirada”           tothom  és  intel·∙ligent     combinació  pròpia…   Ambients  d’aula   decoracions  d’aula,   expliquem  a  l’alumnat...  
 • 46. Observem  una  aula  que  potencia  les  intel·∙ligències.  
 • 47. Una  aula  intrapersonal  és  la  que  ajuda  a  cada  alumne  a   descobrir-­‐se  i  conèixer-­‐se  profundament  que  té  potencialitats.     Fomenta  la  reflexió  personal  
 • 48. Una  aula  visualespacial  entra  pels  ulls.  Comunica  amb  els  seus   espais,  els  seus  colors…  
 • 49. Una  aula  naturalista  s’obre  al  descobriment  i  a   l’exploració.  Potencia  l’observació  mitjançant  els  5  senHts.  
 • 50. Una  aula  cinestèsicacorporal  és  en  3D,  on   l’alumne  apren  amb  el  seu  cos.  “Aprendre  fent”  
 • 51. Una  aula  logicomatemàHca  es  fan  moltes  preguntes  per   despertar  reptes  interessant,  significaHus  i  úHls.  Es  pot  pensar en  possibles  respostes,  encara  que  siguin  errònies.  “De  l’error   també  s’apren”  
 • 52. Una  aula  musical  ens  acull  i  ens  acomiada  amb  música.  Per  a   relaxar  o  acHvar  segons  el  moment.  
 • 53. Una aula lingüística utilitza paraules escollides per arribar als altres amb sentit, constructores i constructives  
 • 54. Una  aula  interpersonal  fomenta  les  relacions  respectuoses   entre  tothom.  L’aula  de  la  companyonia,  la  generositat,  la  tolerància…   i  els  valor  finalistes  en  general.   COL·LABORATIVA
 • 55. Una  aula  existencial  deixa  temps  per  fer  preguntes  sobre  la   vida  i  la  mort  i  el  cosmo  en  general.  
 • 56. 1. Coneixements previs i diversitat cognitiva 2. Reptes: tasques complexes a superar 3. Llibertat per a poder prendre decisions. 4. Respecte: recíproc entre el triangle educatiu 5. Afecte: cultura de l’elogi 6. Control: límits, normes clares entre tothom 7. Èxit: ambient de treball “exitós” 8. L’error per a l’aprenentatge 9. La cooperació: per a un treball significatiu 10. La reflexió: per a la millora. Intel·ligències a l’aula?
 • 57.
 • 58. “L’aula  reconeix  la   diversitat  cogniHva   com  una  oportunitat   per  aprendre”       “Sense  pràc+ca  significa+va  diària,    no  hi   ha  aprenentatge”  nalart         h4p://www.presentasHco.com/wp-­‐content/uploads/2011/02/desHlar-­‐la-­‐esencia.png   De  què  hem  parlat?    
 • 59. 1. Escriu 2 coses del que heu sentit i que penseu que us poden ser d’utilitat. 2. Expliqueu al del costat el per què us poden ser d’utilitat. 3. Escriure algun canvi que fareu a la vostra aula.
 • 60. Les  imatges  són  pròpies  o  procedeixen  de  diferents  webs  com:  h$p://www.flickr.com/creaIvecommons/  www.google.es,   h$p://search.creaIvecommons.org/  ,  h$p://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php,   h$p://recursosIc.educacion.es/bancoimagenes/web/  ...  agraint  als  autors/es  per  permetre  la  seva  uIlització.   Podeu  consultar:   Pàgina  personal:  www.xtec.cat/nalart   Presentacions  nalart:  h$p://pt.slideshare.net/nalart   Vídeos:  ikaia  tv  h$p://www.ikaia.tv/t   think1tv  h$p://www.think1.tv/           Núria  Alart  nalart@xtec.cat,  nalart@twi4er.es,    www.xtec.cat/~nalart    SE  Anoia  Abril  2015