Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’avaluació competencial:              diferents maneres d’avaluar per a l’aprenentatge        "La cul...
1. Quina pot ser una avaluació competencial eficaç, significativa  i que demostri un cert aprenentatge per l’alumnat i út...
Quines són les 3 primeres paraules que ens venen al cap al voltant de l’avaluació?
Quines són les 3 primeres paraules que ens  venen al cap al voltant de l’avaluació? Examen, informe, notes, control, corr...
Estrès, feina, mal de caps, fracàs, por, autoestima,   empatia, assertivitat, felicitat, alegria...
La finalitat de lavaluació a laseqüència tradicional és qualificar
La finalitat de l’avaluació competencial és que l’alumnat:aprengui a autoregular-se,conegui quins són els seus punts forts...
Una reflexióAllò que l’alumnat aprèn i com ho aprèn, depèn decom es planteja l’avaluació i, molt especialment,  dels valo...
La consciència que tenim dels passos que seguim en        la resolució duna tasca.  El grau de consciència dels n...
Saber Saber        Saber                      actitudinalconceptual     procedimentalTèc...
Les competències bàsiques s’avaluen en ACCIÓper tant avaluar competències és avaluar processos    en la resolució de si...
Quan treballem per competències l’alumnat ha de donar respostes a les preguntes que planteja lasituació problema i mobili...
Obertes:Quines són les vostres reaccions davant la situació dela planta nuclear de Fukushima al Japó? Quins aspectes vante...
El procés d’aprenentatge és únic i diferent per a cada ésser humà. Cal que anem cap a un aprenentatge personalitzat.
Els indicadors que s’han d’utilitzar per avaluar l’aprenentatge             han d’estar relacionats amb els cr...
L’avaluació final ha de possibilitar augmentarl’autoestima l’alumnat ha de reconèixer que aprèn
TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS D’AVALUACIÓAvaluació per continguts        Avaluació per competènciesUtilitz...
Ajustar, si escau, els          Decidir i adaptar les estratègies  processos didàctics          pedagòg...
En relació amb les activitats plantejadesResponen a una seqüència didàctica lògica?Les situacions d’aprenentatge es plante...
Avaluar competències és avaluar allò que saben fer ino allò que saben, és a dir es tracta de valorar que  l’alumnat utili...
L’avaluació competencial no es pot fer només através de proves escrites, s’han de diversificar     els instruments d’a...
Els instruments d’avaluació han d’estar lligats als   productes de la tasca (vídeo, àudio,còmic,       exposició ...
L’alumnat ha de conèixer prèviament els objectius que ha d’assolir i els indicadors que s’utilitzaran en l’avaluació dels ...
Avaluen l’actuació de l’alumnat i la seva manera de treballar Valoren funcionsintel·lectuals: crítica, opinió, creació… ...
Una taula amb tres components:- Indicadors (columna esquerra). Són els aspectes a avaluar i que esdefineixen a partir dels...
Com podem avaluar les competències?Avaluar per competències també implicarà canvis a lhora de programar, ja que lavaluaci...
Només el propi alumnat pot corregir els seus errors.La tasca del professorat és ensenyar-li a detectar-los     i a tr...
Autèntica i realContextualitzadaJustificableAplicableReflexionar
Les preguntes s’han de presentar situades dins un context      Situacions més o menys problemàtiques que poden ser o...
Per què són útils els contextos per  treballar i avaluar competències?http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol...
Autentificar les proves Segons C. Monereo: consisteix en introduir en una prova d’avaluació habitual, canvis amb la finali...
1. Preparar2. Actuar3. Interpretar4. Retorn
Procés d’aprenentatge és únic i diferent per a cada ésser humà      •Valorar els coneixements previs.      •Cada...
VALUACIÓ AUTENTICA       Observació del professor/a         Elaboració de projectes            ...
Grau d’autenticitatd’activitats d’avaluació     Proximitat                              ...
“És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu     centrat en l’estudiant”
“Col·lecció d’evidències (materials, activitats,  productes…) estructurades, ordenades i  seleccionades amb la intenció...
La reflexió com l’element essencial       del portafoli                   Millora habilitats ling...
Competència aprendre a aprendre mitjançant el portafoli   CONSCIÈNCIA I CONTROL D’UN MATEIX              ...
Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org
Autoconeixement             Coneixement estudiantAutoavaluació                        ...
Documentar el creixement de l’estudiant en un temps. No comparar els estudiants entre si. Destacar la força positiva dels...
Una rúbrica és un document (graella) que descriudiferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte   “És un...
ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI,NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES
Presentació “display” tríptic
Presentació “Power Point”http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida
Plataforma Google Sites per crear e-portafolisIncloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços...Tutorial: http://www...
e-portafoli secundària              e-portafoli universitat  https://sites.google.com/site/portafoliplantil...
Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio   Micro tallers TAC http://sites.google.com/sit...
“Què savi és aquell cec que escolta les respostes  dels altres cecs i, així enriqueix la pròpia”
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Competencia digital docent. Elements de concreció
Next
Upcoming SlideShare
Competencia digital docent. Elements de concreció
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Avaluació competencial maig 2012

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Avaluació competencial maig 2012

 1. 1. L’avaluació competencial: diferents maneres d’avaluar per a l’aprenentatge "La cultura de l’excel·lència és la que aconsegueix treure el màxim de cadascun de nosaltres", J.A. MarinaSE. Tortosa Maig 2012 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalrt@twitter.com, nalart@xtec.cat
 2. 2. 1. Quina pot ser una avaluació competencial eficaç, significativa i que demostri un cert aprenentatge per l’alumnat i útil al professorat?2. Quines són les funcions del professorat i de l’alumnat en l’avaluació competencial?3. Utilitzem noves estratègies i instruments d’avaluació? Quins?4. Pot ser l’avaluació una eina de canvi metodològic? Per què?
 3. 3. Quines són les 3 primeres paraules que ens venen al cap al voltant de l’avaluació?
 4. 4. Quines són les 3 primeres paraules que ens venen al cap al voltant de l’avaluació? Examen, informe, notes, control, corregir, proves escrites, instruments,qüestionaris, observació, millorar, aprovar,suspendre, valorar, difícil, estudiar...
 5. 5. Estrès, feina, mal de caps, fracàs, por, autoestima, empatia, assertivitat, felicitat, alegria...
 6. 6. La finalitat de lavaluació a laseqüència tradicional és qualificar
 7. 7. La finalitat de l’avaluació competencial és que l’alumnat:aprengui a autoregular-se,conegui quins són els seus punts forts idèbils,com ho ha de fer per aprendre millor,conegui els seus interessos i estilsd’aprenentatgeconnecti amb la seva curiositat...
 8. 8. Una reflexióAllò que l’alumnat aprèn i com ho aprèn, depèn decom es planteja l’avaluació i, molt especialment, dels valors que es promouen a través d’ella.
 9. 9. La consciència que tenim dels passos que seguim en la resolució duna tasca. El grau de consciència dels nostres processos cognitius i afectius durant el procés daprenentatge.Potser se li podria anomenar coneixement autoreflexiu (Burón, 1996)
 10. 10. Saber Saber Saber actitudinalconceptual procedimentalTècniques que es converteixen en estratègies quan se sap com, per què… resums, mapes mentals o conceptuals, resolució de problemes, casos…
 11. 11. Les competències bàsiques s’avaluen en ACCIÓper tant avaluar competències és avaluar processos en la resolució de situacions-problema.
 12. 12. Quan treballem per competències l’alumnat ha de donar respostes a les preguntes que planteja lasituació problema i mobilitzar els seus coneixements, habilitats i actituds per elaborar un producte o més I fer-se noves preguntes
 13. 13. Obertes:Quines són les vostres reaccions davant la situació dela planta nuclear de Fukushima al Japó? Quins aspectes vantenir més interès per vosaltres?Hipotètiques: Què li hauria passat a l’empresa si el sindicat no hagués fet una crida a la vaga?De diagnòstic: Quina és el vostre anàlisi del problema? Quines conclusions? Dacció: Què cal fer per posar en funcionament la campanya antidrogues del govern?Desafiants: Per què creus això? Quines proves teniu per justificar lesvostres conclusions? Quins arguments podrien plantejar per rebatreaquest punt de vista?
 14. 14. El procés d’aprenentatge és únic i diferent per a cada ésser humà. Cal que anem cap a un aprenentatge personalitzat.
 15. 15. Els indicadors que s’han d’utilitzar per avaluar l’aprenentatge han d’estar relacionats amb els criteris d’avaluació i les competències bàsiques que es treballin durant la tasca.AVALUACIÓ INICIAL per diagnosticar i prendre consciència del punt de partida.Què sabem? Què volem saber? COM: debat, preguntes, pluja d’idees, representaciógràfica, escrit... han d’ajudar a alumnat a identificar, que sap i que necessita saber. AVALUACIÓ MENTRE S’ESTÀ APRENENT per identificar el que han après, localitzar les dificultats i regular l’aprenentatge. Activitats d’aplicació i adquisició. COM: l’observació del professorat, l’auto i coavaluació de l’alumnat.AVALUACIÓ FINAL per identificar si l’alumnat és capaç d’aplicar els coneixements,habilitats i actituds adquirides al llarg de l’aprenentatge per resoldre situacions noves.Transferència. COM: eines: registres d’observació, les gravacions, les entrevistes...les llistes d’autoavaluacions, els qüestionaris i enquestes, el portafoli o carpetad’aprenentatge, el diari de classe o d’aprenentatge, la rúbrica...
 16. 16. L’avaluació final ha de possibilitar augmentarl’autoestima l’alumnat ha de reconèixer que aprèn
 17. 17. TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS D’AVALUACIÓAvaluació per continguts Avaluació per competènciesUtilitza números Utilitza nivells competencialsCompara persones IndividualDescobreix què no saben Estableix el seu nivellNo hi ha participació Hi ha participacióS’avalua en un moment donat S’avalua tot un procésPersona avaluadora passiva Persona avaluadora activaUtilitza exercicis Observa evidènciesAvalua parts o resultat del programa Avalua el procés i la globalitatRestringida al programa estudiat Inclou coneixements adquirits per experiència i de fora del centre Grup tècnic de pràctica reflexiva. Departament d’Educació
 18. 18. Ajustar, si escau, els Decidir i adaptar les estratègies processos didàctics pedagògiques individuals o col·lectives per que permet Contrastar el grau d’assoliment dels objectius de les matèries i Regular de tot el procés d’ensenyament i de les CB per part de l’alumnat aprenentatge 2. Permet al professorat 1. Té com a funció L’avaluació de les CB 3. Permet a l’alumnat 4. S’ha de compartiraprendre a constatar el propi progrés amb l’alumnat per això és perun element essencial per aprendre fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. atès quesi ens autoregulem, podrem seguir aprenent
 19. 19. En relació amb les activitats plantejadesResponen a una seqüència didàctica lògica?Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a resoldre?Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?Es permet la relació de coneixements de diferents àrees i/o matèries?Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques?En relació amb l’ús de recursos i materialsS’utilitzen recursos i materials diversos?Estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat?Connecten amb els seus interessos i/o motivacions?En relació amb l’organització social de l’aulaEs fomenta l’autonomia?S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?Es complementa el treball individual amb el col·lectiu?En relació amb l’atenció a la diversitatEs respecten els diferents ritmes i estils de treball de l’alumnat?Es preveuen activitats multinivell?Es preveu diferents activitats per a treballar totes les intel·ligències?En relació amb l’avaluacióEs preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?S’utilitzen diferents instruments d’avaluació?Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals?L’alumnat coneix com serà avaluat?
 20. 20. Avaluar competències és avaluar allò que saben fer ino allò que saben, és a dir es tracta de valorar que l’alumnat utilitzi els coneixements i no que els verbalitzi. Quantes rajoles hem de comprar per canviar el nostre bany?
 21. 21. L’avaluació competencial no es pot fer només através de proves escrites, s’han de diversificar els instruments d’avaluació.
 22. 22. Els instruments d’avaluació han d’estar lligats als productes de la tasca (vídeo, àudio,còmic, exposició oral, mural...)
 23. 23. L’alumnat ha de conèixer prèviament els objectius que ha d’assolir i els indicadors que s’utilitzaran en l’avaluació dels seus aprenentatges, de manera que pugui guiar-los.Mesurar la quantitat de sucre i comparar amb la maduració de la fruita Elaborar la seva rúbrica d’avaluació
 24. 24. Avaluen l’actuació de l’alumnat i la seva manera de treballar Valoren funcionsintel·lectuals: crítica, opinió, creació… I les actituds, les motivacions, els hàbits…
 25. 25. Una taula amb tres components:- Indicadors (columna esquerra). Són els aspectes a avaluar i que esdefineixen a partir dels criteris d’avaluació i les competències bàsiquesque s’han seleccionat per la tasca.- Nivells d’adquisició dels indicadors (cel·les de la rúbrica). Són lagraduació qualitativa descriptiva de cada indicador.- Nivells de domini o categories (fila superior). Són l’escala dequalificació que s’utilitzarà, ex.: (0, 1, 2, 3..) Insuficient, suficient, bé...
 26. 26. Com podem avaluar les competències?Avaluar per competències també implicarà canvis a lhora de programar, ja que lavaluació “actua com a reguladora del procés densenyament i aprenentatge” guiant alumnat iprofessorat en lassoliment dobjectius i efectivitat destratègies per aconseguir-los. ”(Generalitat de Catalunya, 2009)
 27. 27. Només el propi alumnat pot corregir els seus errors.La tasca del professorat és ensenyar-li a detectar-los i a trobar camins per superar-los
 28. 28. Autèntica i realContextualitzadaJustificableAplicableReflexionar
 29. 29. Les preguntes s’han de presentar situades dins un context Situacions més o menys problemàtiques que poden ser objecte d’estudi i que generen preguntes o problemes que es poden contestar o resoldre dins d’una matèria del currículum. Exemples: Què ha passat al nostre entorn proper? Canvi climàtic? TIPUS Notícies: diaris, revistes, ràdio, TV Anàlisi d’imatges Problemes, dilemes morals,…Aplicació dels coneixements en diferents situacions i contextos.
 30. 30. Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències?http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorolegs/index.htmRequereixen aplicar els coneixements i no pas “recitar-los”.
 31. 31. Autentificar les proves Segons C. Monereo: consisteix en introduir en una prova d’avaluació habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en més autèntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA)1. Canvis en la situació problema. Casos de la vida real. Casos rellevants a partir del quals es poden fer preguntes relacionades amb el que s’ha fet a classe.2. Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes. Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informació: gràfics, símbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom)3. Canvis en els tipus d’ajuts i informació addicional. Utilitzar recursos, Internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,...4. Canvis en la valoració de les proves. Es fan públics els criteris de l’avaluació Ref. C. Monereo
 32. 32. 1. Preparar2. Actuar3. Interpretar4. Retorn
 33. 33. Procés d’aprenentatge és únic i diferent per a cada ésser humà •Valorar els coneixements previs. •Cada estudiant controla allò que vol aprendre, més significatiu. •Generar connexions cognitives i/o emocionals per a poder fer enllaços entre si. COGNICIÓ I EMOCIO •Aprendre fent, pràctica constant, reflexió, crítica, presa de decisions, debat i construcció personal. Estimular multisensorialment. •Ambients enriquits i vivencials. •Involucrar i interrelacionar cadascun dels lòbuls i hemisferis del cervell. Les metodologies han de ser variades per a estimular aquests lòbuls. •Utilitzar les tecnologies per a dissenyar ambients activitats per a les diferents intel·ligències segons les necessitats del seus estudiants. •Tots els temes des de diferents òptiques, així donarà oportunitats a tots els estudiants de percebre el nou coneixement des de les seves pròpies fortaleses.•Plasticitat = Flexibilitat. El cervell es modifica a través del reforçament.
 34. 34. VALUACIÓ AUTENTICA Observació del professor/a Elaboració de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisió i discussió de documents Observació directa de l’aplicació dels coneixements Valoració del treball fet Autoavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portafoli... Anàlisi de casos, simulacions, projectes, ...
 35. 35. Grau d’autenticitatd’activitats d’avaluació Proximitat Rellevància (identitari) Aprenentatge cooperatiu Textos en col·laboració Portafolis Casos Simulacions Dossiers d’apunts Escolar Projectes Extra-escolar Cooperació Problemes tradicionals Casos de pensament ExercicisIrrellevància (impersonal) Llunyania Font: C. Monereo
 36. 36. “És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu centrat en l’estudiant”
 37. 37. “Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenció d’explicar elrendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”
 38. 38. La reflexió com l’element essencial del portafoli Millora habilitats lingüístiquesConsciència d’allò que aprens Procés dialèctic Construcció de significats Habilitats d’ordre superior Cognició i emoció alhora Què has fet? Com ho has fet? Què és allò que t’ha costat més a fer? Quècanviaries si el tornessis a fer? Què és allò que t’ha agradat més del treball? Hasortit com esperaves? Per què ho has fet així? Creus que has aprés? Què creus que demostra aquest treball de tu? Propostes de millora ...
 39. 39. Competència aprendre a aprendre mitjançant el portafoli CONSCIÈNCIA I CONTROL D’UN MATEIX METACOGNICÓ-Conduir el propi aprenentatge. -Identificar els processos de pensament i aprenentatge-Adquirir consciència de les pròpies capacitats: -Reconèixer les pròpies potencialitats i carències.intel·lectuals, emocionals i físiques -Ser conscient i regular habilitats per l’aprenentatge: la-Desenvolupar competències personals: motivació, memòria, la concentració, l’atenció, la comprensió...actituds, gust per aprendre... -Ser capaç d’autoavaluar-se, heteroavaluar-se i-Descobrir els estils d’aprenentatge. autoregular-se.-Practicar hàbits, rutines... qualitats de pensament ipreguntes APRENDRE A APRENDRE PER A CONSTRUIR RECURSOS I ESTRATÈGIES CONEIXEMENT-Fomentar el pensament crític (R. Swartz) -Aprenentatge cooperatiu.-Desenvolupar el pensament creatiu (K. Robinson) -PBL (aprenentatge basat en problemes)-Transformar informació en coneixement (T. Bloom) -Treball per projecte, per contractes, per racons,-Desenvolupar una adequada comprensió de la realitat tallers..(D. Perkins) -Mapes mentals. - Portafolis
 40. 40. Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org
 41. 41. Autoconeixement Coneixement estudiantAutoavaluació Autogestió Avaluació REFLEXIÓ Planificació de aprenentatge l’aprenentatge Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia
 42. 42. Documentar el creixement de l’estudiant en un temps. No comparar els estudiants entre si. Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.Considerar: els estils d’aprenentatge, totes les capacitats,les experiències culturals, educatives i els nivells d’estudi.
 43. 43. Una rúbrica és un document (graella) que descriudiferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte “És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament- aprenentatge” “L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacognició”“Permet a l’alumnat conèixer els criteris de qualificació que seran avaluats”
 44. 44. ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI,NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES
 45. 45. Presentació “display” tríptic
 46. 46. Presentació “Power Point”http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida
 47. 47. Plataforma Google Sites per crear e-portafolisIncloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços...Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7x0UneYP7PU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VUG5-sJoQEI&feature=related
 48. 48. e-portafoli secundària e-portafoli universitat https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/ https://sites.google.com/site/portafolidetutoria/ https://sites.google.com/site/xavitutoria/les-einesCom fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
 49. 49. Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/
 50. 50. “Què savi és aquell cec que escolta les respostes dels altres cecs i, així enriqueix la pròpia”
 • smanresa10

  May. 3, 2018
 • FrancesIbbotson

  May. 10, 2017
 • noneta82

  Jun. 12, 2014
 • nbarros2

  Jul. 5, 2012
 • ateloiv07

  Jun. 13, 2012
 • diego11vargas

  May. 23, 2012
 • elpatito

  May. 23, 2012
 • mtorne8

  May. 22, 2012
 • ximoberna

  May. 22, 2012

Views

Total views

32,625

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

25,346

Actions

Downloads

204

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×