SlideShare a Scribd company logo
L’ESCULTURA
L’ART GREC
Antonio Núñez 2016
L’ESCULTURA GREGA
L’ESCULTURA GREGA
1- Característiques generals
2- El període Arcaic (segles VII-V a.C.).
3.1 - Protoclàssicisme (Inicis del segle V a.C.).
4- El període Hel·lenístic (segles IV-I a.C.)
3- El període Clàssic (segles V-IV a.C.).
3.2- Classicisme sublim ( segle V aC.)
3.3- Classicisme tardà ( segle IV aC.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Materials: marbre (talla) i bronze (cera perduda), encara que també utilitzen
pedra calcària, fusta, or i ivori.
Copies: La majoria d’escultures gregues ens han arribat per còpies
romanes, no els originals.
Dues tipologies: El relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars)
I l’escultura exempta
Antropomorfisme: Les escultures gregues representen figures humanes
(fins i tot els déus tenen forma humana).
Evolució: Recerca continuada del naturalisme, el dinamisme l’expressivitat
fins arribar a un realisme idealitzat síntesi de la l’equilibri la perfecció entre
La bellesa física i espiritual.
Policromia: Les escultures originals estaven policromades
Funció: Religiosa (temples, tombes,...) o civil (atletes, dames oferents...)
Consideració social de l’artista: Els escultors passen de ser artesans a
tindre una consideració social important (signen les obres)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA ( RESUM )
Materials: marbre (talla) i bronze (cera perduda), encara que també utilitzen pedra
calcària, fusta, or i ivori.
Copies: La majoria d’escultures gregues ens han arribat per còpies romanes, no
els originals.
Dues tipologies: El relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars) i
l’escultura exempta
Antropomorfisme: Les escultures gregues representen figures humanes (fins i
tot els déus tenen forma humana).
Evolució: Recerca continuada del naturalisme, el dinamisme l’expressivitat fins
arribar a un realisme idealitzat, en el que s'aconsegueix representar de manera
gairebé perfecte, la síntesi entre bellesa física i espiritual.
Policromia: Les escultures originals estaven policromades
Funció: Religiosa (temples, tombes,...) o civil (atletes, guerrers...)
Consideració social de l’artista: Els escultors passen de ser artesans a tindre una
consideració social important (signen les obres)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
ETAPES :
En l’escultura grega podem diferenciar tres grans etapes que coincideixen amb les
tres etapes històriques de la civilització grega.
Arcaica
(S.VII-499 aC)
Formació de les Polis.
Fundació de les colònies.
Es fixen els estils arqui-
tectònics i s’inicia
l’evolució de l’escultura
grega.
Clàssica
(499 -323 aC)
Entre l’inici de les guerres
mèdiques i la mort Alexandre.
Moment de màxima esplendor
artística grega.
Hel.lenística
(323 - 146 aC)
Grècia exporta el
seu art als regnes
orientals formats
després de la mort
d’Alexandre i fins
que és conquerida
per Roma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
ÈPOCA ARCAICA
(segles VII – VI aC)
El tema principal i gairebé únic és la representació de la figura humana tant
masculina com femenina.
Koúroi (Koúros) Kórai (Kóre)
Figures femenines que representen
dones vestides que es creu que eren
sacerdotesses o dames oferents.
Figures masculines que representen
atletes nus o herois
Presenten gran rigidesa i hieratisme:
Formes molt rígides, amb els braços
enganxats al cos, les mans tancades, i
la mirada al front.
ÈPOCA ARCAICA
Concepció esquemàtica i geomètrica
de les diferents parts del cos i el
rostre.
Aquestes escultures presenten una notable Influència dels models orientals,
sobretot dels egipcis.
Frontalitat, hieratisme, rigidesa, esquematisme, colossalisme ....
Però també presenten
diferències Importants:
- Figura masculina
completament nua.
- Absència de suport
al darrera.
- Clara tendència al
naturalisme.
- Intent d’expressivitat
(somriure arcaic)
ÈPOCA ARCAICA
ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
Frontalitat: l’escultura està concebuda totalment per ser vista de front
Simetria: Un eix central divideix l'estàtua en dos meitats iguals
Estatisme: Absència de dinamisme. El peus estan
sòlidament fixats en terra i, tot i que la cama esquerra està
avançada, no s’aconsegueix cap sensació de moviment
Esquematisme i geometria:
Realització de les formes del cos
de forma esquemàtica i amb ús
d’elements geomètric.
L’ús de l’element geomètric es fa
especialment patent en la
realització de la cabellera i el tors
de les figures i alguns i algun
detall del rostre.
ÈPOCA ARCAICA
Ús de convencionalismes en la realització del rostre:
L’Escultura Grega
Ulls grans i ametllats amb una mirada fixa
“Somriure arcaic” estereotipat amb els llavis tancats
LES KÓRAI
L’Escultura Grega
Les figures femenines, Kórai o Kóre, representen noies al servei
del temple. Se les presenta fent ofrenes o en actitud orant
CARACTERÍSTIQUES:
Es representen vestides
L’anatomia es reflecteix a través de la roba. Preocupació pels detalls
i plecs del vestit
Cabells endavant, amb rissos geomètrics
El somriure és més marcat
Més moviment que els Kuroi: la ma dreta estesa per oferir l’ofrena a la
divinitat –amb freqüència una magrana- , o bé el braç doblegat sobre
el pit en actitud de súplica o agraïment al deu
Són més petites i sovint no aconsegueixen la mida del natural
El vestit més comú de las korai és la túnica jònica (jiton), amb
policromia de la que encara queden restes clares.
EVOLUCIÓN DE LES KÓRAI
Dama de Auxerre
650 a. C.
Hera de Samos
560 a.C
Koré del pèplum
530 a. C.
Koré de l’himation
(510 a.C.)
ÈPOCA ARCAICA
Frontalitat
Esquematisme formes
Somriure arcaic
Ulls ametllats
Policromia
Influència egípcia
(Segle VII – VI a,C)
Hieratisme
Simetria
Cabells geomètrics
Rigidesa
PAU17
PAU17
PAU17
ÈPOCA ARCAICA
OBRES ÈPOCA ARCAICA PAU 2017
PAU17
ÈPOCA CLÀSSICA
(segles V – IV aC)
ÈPOCA CLÀSSICA: CARACTERÍSITQUES GENERALS
Recerca del model ideal de bellesa humana
Major naturalisme en la representació de les formes
Abandó de la rigidesa i estatisme de l’època anterior
Dinamisme contingut: “Contrapposto”
Us de canons per assolir: equilibri, proporció i bellesa
CARACTERÍSTIQUES ESCULTURA CLÀSSICA
Expressió serena, continguda i equilibrada.
Temes representats: Atletes, Deus i Herois
Funció: Essencialment la contemplació estètica
Guerrers de Riace Discòbol Hermes i Dionis infant
ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME
Cal diferenciar tres moments o períodes:
PRIMER CLASSICISME
O PROTOCLASSICISME
CLASSICISME SUBLIM SEGON CLASSISCISME
O CLASSICISME TARDÀ
Dorifor
PROTOCLÀSSICISME ( Primera meitat segle V a.C.)
És un període de transició en el que es trenca amb l’hieratisme, la rigidesa propis de
l’època arcaica i s’anuncien moltes de les característiques del període clàssic:
Menor esquematisme i recerca d’un major naturalisme i dinamisme de les figures.
Obres més importants:
Efebus de Kritios Auriga de Delfos Zeus d’Artemision
ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME
Dins de les obres d’aquest període mereixen una especial atenció “Els guerres de Riace”
pel gran nombre de trets propis de l’època clàssica que ja presenten:
Aquestes obres presenten un naturalisme més
gran en la composició (posició i proporcions
del cos), i també en l’expressió (el rostre,)
És per tot això que podem considerar aquestes
dues escultures gairebé com pròpies del
classicisme ple, tot i que encara presenten
alguns trets propis de l’època arcaica
(esquematització geomètrica dels cabells)
PAU17
PAU17
PAU17
També mostren un major coneixement de
l’anatomia (pèrdua de l’esquematisme ) i un
major dinamisme ( lleuger contrapposto )
ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME
LA PLENITUD CLÀSSICA ( SEGONA MEITAT S. V )
Durant la segona meitat del segle V l’escultura grega arriba al seu cim aconseguint
plasmar en les seves obres el ideal de perfecció, equilibri harmonia que cercaven
Els artistes plasmen en les seves obres el ideal de bellesa humana
Destaquen en aquest període les obres de Policlet, Miró i Fídies.
DIADUMEN 430 aC
POLICLET.
RELLEU DEL PARTENÓ s. V aC. FÍDIES
ÈPOCA CLÀSSICA: EL CLASSICISME SUBLIM
AUTORS PLENITUD CLÀSSICA PAU 2017
POLICLET “CÀNON 1/7” MIRO “RHYTMOS”
CARACTERÍSTIQUES
DORIFOR 430 a.C. DISCÒBOL 460 a.C.
Major naturalisme en la
representació de les formes
anatòmiques.
Pèrdua de la frontalitat i
rigidesa
Ús del “cànon” per dotar al
cos d’harmonia i proporció.
Dinamisme contingut
“contrapposto”
Expressivitat “continguda” al
rostre
PAU17
PAU17
PAU17
PAU17
PAU17
ÈPOCA CLÀSSICA: EL CLASSICISME SUBLIM
Al segle IV els escultors comencen a abandonar l’ideal clàssic introduint a les seves
obres un major dinamisme i expressivitat. (Autors: PRAXÍTELES, LISIP i ESCOPES)
EL POSTCLASSICISME O CLASSICISME TARDÀ ( SEGLE IV aC)
Hermes amb Dionís infant
PRAXÍTELES s. IV Ac
També LISIP introdueix un nou cànon més esvelt (1/8)
Apoxiòmenos de LISIP 330 aC
Apol·lo saurocton
PRAXÍTELES s. IV aC.
ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
Una altra novetat és la introducció del nu femení integral.
Afrodita de Cnido
PRAXÍTELES 360 Ac
La major expressivitat i dinamisme d’aquestes obres anuncien ja, alguns dels trets
que caracteritzaran l’escultura de l'època Hel·lenística.
Heracles Farnesi
Lisip s. IV aC.
Menade ballant
ESCOPES s. IV Ac
ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
AUTORS POSTCLASSICISME SEGLE IV aC. PAU 2017
PRAXÍTELES: HERMES AMB DIONÍS INFANT (s. IV aC)
CARACTERÍSTIQUES
Major dinamisme: accentuació del “contrapposto” per
mitjà de l’aplicació de l’anomenada “corba praxiteliana”
Harmonia i proporció de les formes anatòmiques pròpies
del classicisme - Aplicació del cànon de Policlet (1/7).
Major expressivitat: Els déus són presentats en actituds
humanes quotidianes
PAU17
PAU17
PAU17
ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
(segles IV – I aC)
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
Amb la formació de l’Imperi d’Alexandre dues tradicions artístiques molt diferents,
l’oriental i la clàssica, havien entrat en contacte i s’influiran mútuament donant
origen a una nova manera de concebre l’art l’escultura: L'Hel·lenisme
Amb l'Hel·lenisme els ideals clàssics de bellesa, harmonia, serenitat i equilibri són
abandonats en favor de la tensió, el moviment i una expressivitat extrema.
Els rostres dels personatges
mostraran una gran expressivitat
mostrant sentiments de sofriment i
passió (pathos)
Les representacions continuaran sent naturalistes , però s’abandonarà l’idealisme en
favor d’un major realisme.
També s’abordarà la representació de nous temes no tractats durant l’època clàssica
temes com la vellesa, la infància, la quotidianitat, el dolor o la mort .
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
També s’aborda la representació de grups escultòrics amb composicions complexes
que presenten un gran dinamisme expressivitat (Teatralitat )
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
Bou Farnesi s. II aC. (copia romana) Gàlata Ludovisi s. III aC. (copia romana)
Amb l'Hel·lenisme Atenes perd protagonisme com a centre cultural i artístic, i
apareixen nous centres o escoles com Pèrgam, Alexandria o Rodes, on es
desenvoluparà una important producció artística.
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
OBRES ÈPOCA HEL.LENÍSTICA PAU 2017
De l’època hel·lenística dues han estat les obres seleccionades per les PAU 2017.
Ambdues realitzades a l'anomenada escola de Rodes
LAOCOONT I ELS SEUS FILLS ( III – II aC)
Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA (190 aC)
Atribuïda a Pitòcrit de Rodes
L’Escola de Rodes és un
dels centres de
producció artística
hel·lenística que més
destaca.
Les obres d’aquesta
escola tenen un caràcter
monumental o colossal i
mostren patetisme,
tensió i un moviment
exacerbat.
PAU17PAU17
ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
PAU17
PAU17
PAU17
EVOLUCIÓ DE LA FIGURA MASCULINA
L’ESCULTURA GREGA: EVOLUCIÓ DE LA FIGURA MASCULINA
EVOLUCIÓ DE LA FIGURA FEMENINA
L’ESCULTURA GREGA: EVOLUCIÓ DE LA FIGURA FEMENINA

More Related Content

What's hot

ESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
Mercè Bigorra
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
Antonio Núñez
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Julia Valera
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
Julia Valera
 
02. art clàssic grècia arquitectura
02. art clàssic grècia arquitectura02. art clàssic grècia arquitectura
02. art clàssic grècia arquitectura
Julia Valera
 
L'Arquitectura Grega: característiques i obres
L'Arquitectura Grega: característiques i obresL'Arquitectura Grega: característiques i obres
L'Arquitectura Grega: característiques i obres
Tania Ramirez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric
Julia Valera
 

What's hot (20)

ESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANA
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
 
8. DISCÒBOL
8. DISCÒBOL8. DISCÒBOL
8. DISCÒBOL
 
Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)
 
Erectèon
ErectèonErectèon
Erectèon
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
 
3. DORÍFOR. POLÍCLET
3. DORÍFOR. POLÍCLET3. DORÍFOR. POLÍCLET
3. DORÍFOR. POLÍCLET
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
 
Panteó
PanteóPanteó
Panteó
 
Kouros I Kore
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I Kore
 
02. art clàssic grècia arquitectura
02. art clàssic grècia arquitectura02. art clàssic grècia arquitectura
02. art clàssic grècia arquitectura
 
August de Prima Porta
August de Prima PortaAugust de Prima Porta
August de Prima Porta
 
L'Arquitectura Grega: característiques i obres
L'Arquitectura Grega: característiques i obresL'Arquitectura Grega: característiques i obres
L'Arquitectura Grega: característiques i obres
 
El Discòbol (Miró)
El Discòbol (Miró)El Discòbol (Miró)
El Discòbol (Miró)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric
 
El Colosseu de Roma
El Colosseu de RomaEl Colosseu de Roma
El Colosseu de Roma
 

Viewers also liked

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez
 
Victòria de samotràcia
Victòria de samotràciaVictòria de samotràcia
Victòria de samotràcia
Fely Lucena
 
10.Laocoont
10.Laocoont10.Laocoont
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.Assumpció Granero
 
Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Ramon Pujola
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecAssumpció Granero
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera
 
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
jortizjimenez
 

Viewers also liked (15)

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
Gerrers De Riace
Gerrers De RiaceGerrers De Riace
Gerrers De Riace
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
 
Victòria de samotràcia
Victòria de samotràciaVictòria de samotràcia
Victòria de samotràcia
 
10.Laocoont
10.Laocoont10.Laocoont
10.Laocoont
 
Nike àptera
Nike àpteraNike àptera
Nike àptera
 
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.
GRÈCIA ESCULTURA II. CLÀSSIC, SEGON CLASSICISME I HEL·LENÍSTIC.
 
Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grec
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
 
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
Tema 02.1. comentario de lamina. la gran pirámide. curso 2014-15
 

Similar to ART GREC: ESCULTURA

03. art clàssic grècia escultura
03. art clàssic grècia escultura03. art clàssic grècia escultura
03. art clàssic grècia escultura
Julia Valera
 
Escultura grega 15 16
Escultura grega 15 16Escultura grega 15 16
Escultura grega 15 16
José Luis Garcia Salvador
 
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.Assumpció Granero
 
Història de l'art
Història de l'artHistòria de l'art
Història de l'art
HelpMeEps
 
Atm1
Atm1Atm1
Atm1
benienge
 
03c hfa's
03c hfa's03c hfa's
03c hfa's
Ramon Pujola
 
6-DISCÒBOL DE MIRÓ
6-DISCÒBOL DE MIRÓ6-DISCÒBOL DE MIRÓ
6-DISCÒBOL DE MIRÓ
Andreu Exposito
 
Art grec eso
Art grec esoArt grec eso
Art grec eso
lbaezad
 
Fitxa 12 victòria de samotracia def
Fitxa 12 victòria de samotracia defFitxa 12 victòria de samotracia def
Fitxa 12 victòria de samotracia def
Julia Valera
 
7 el dorífor-de_policlet
7 el dorífor-de_policlet7 el dorífor-de_policlet
7 el dorífor-de_policlet
Andreu Exposito
 
03b hfa's
03b hfa's03b hfa's
03b hfa's
Ramon Pujola
 
Art+clàssic grècia
Art+clàssic grèciaArt+clàssic grècia
Art+clàssic grècia
institutmontgros
 
Grecia (iii)
Grecia (iii)Grecia (iii)
Grecia (iii)
AlbertJaimejuan
 
Art2 escultura clàssica-hel.le
Art2  escultura clàssica-hel.leArt2  escultura clàssica-hel.le
Art2 escultura clàssica-hel.leramonbo
 
7 discòbol
7 discòbol7 discòbol
7 discòbol
Toni Raya
 
Escultura romana
Escultura romanaEscultura romana
Escultura romana
José Luis Garcia Salvador
 

Similar to ART GREC: ESCULTURA (20)

03. art clàssic grècia escultura
03. art clàssic grècia escultura03. art clàssic grècia escultura
03. art clàssic grècia escultura
 
Escultura grega
Escultura gregaEscultura grega
Escultura grega
 
Escultura grega 15 16
Escultura grega 15 16Escultura grega 15 16
Escultura grega 15 16
 
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.
GRÈCIA. ESCULTURA. GEOMÈTRIC. ARCAIC. SEVER.
 
Història de l'art
Història de l'artHistòria de l'art
Història de l'art
 
Atm1
Atm1Atm1
Atm1
 
03c hfa's
03c hfa's03c hfa's
03c hfa's
 
6-DISCÒBOL DE MIRÓ
6-DISCÒBOL DE MIRÓ6-DISCÒBOL DE MIRÓ
6-DISCÒBOL DE MIRÓ
 
Art Clàssic: Grècia
Art Clàssic: GrèciaArt Clàssic: Grècia
Art Clàssic: Grècia
 
Art grec eso
Art grec esoArt grec eso
Art grec eso
 
Fitxa 12 victòria de samotracia def
Fitxa 12 victòria de samotracia defFitxa 12 victòria de samotracia def
Fitxa 12 victòria de samotracia def
 
7 el dorífor-de_policlet
7 el dorífor-de_policlet7 el dorífor-de_policlet
7 el dorífor-de_policlet
 
03b hfa's
03b hfa's03b hfa's
03b hfa's
 
Kouros I Kore
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I Kore
 
Art+clàssic grècia
Art+clàssic grèciaArt+clàssic grècia
Art+clàssic grècia
 
Grecia (iii)
Grecia (iii)Grecia (iii)
Grecia (iii)
 
Art2 escultura clàssica-hel.le
Art2  escultura clàssica-hel.leArt2  escultura clàssica-hel.le
Art2 escultura clàssica-hel.le
 
7 discòbol
7 discòbol7 discòbol
7 discòbol
 
Escultura romana
Escultura romanaEscultura romana
Escultura romana
 
Dorifor
DoriforDorifor
Dorifor
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 

ART GREC: ESCULTURA

 • 2. L’ESCULTURA GREGA L’ESCULTURA GREGA 1- Característiques generals 2- El període Arcaic (segles VII-V a.C.). 3.1 - Protoclàssicisme (Inicis del segle V a.C.). 4- El període Hel·lenístic (segles IV-I a.C.) 3- El període Clàssic (segles V-IV a.C.). 3.2- Classicisme sublim ( segle V aC.) 3.3- Classicisme tardà ( segle IV aC.)
 • 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS Materials: marbre (talla) i bronze (cera perduda), encara que també utilitzen pedra calcària, fusta, or i ivori. Copies: La majoria d’escultures gregues ens han arribat per còpies romanes, no els originals. Dues tipologies: El relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars) I l’escultura exempta Antropomorfisme: Les escultures gregues representen figures humanes (fins i tot els déus tenen forma humana). Evolució: Recerca continuada del naturalisme, el dinamisme l’expressivitat fins arribar a un realisme idealitzat síntesi de la l’equilibri la perfecció entre La bellesa física i espiritual. Policromia: Les escultures originals estaven policromades Funció: Religiosa (temples, tombes,...) o civil (atletes, dames oferents...) Consideració social de l’artista: Els escultors passen de ser artesans a tindre una consideració social important (signen les obres) CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
 • 4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA ( RESUM ) Materials: marbre (talla) i bronze (cera perduda), encara que també utilitzen pedra calcària, fusta, or i ivori. Copies: La majoria d’escultures gregues ens han arribat per còpies romanes, no els originals. Dues tipologies: El relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars) i l’escultura exempta Antropomorfisme: Les escultures gregues representen figures humanes (fins i tot els déus tenen forma humana). Evolució: Recerca continuada del naturalisme, el dinamisme l’expressivitat fins arribar a un realisme idealitzat, en el que s'aconsegueix representar de manera gairebé perfecte, la síntesi entre bellesa física i espiritual. Policromia: Les escultures originals estaven policromades Funció: Religiosa (temples, tombes,...) o civil (atletes, guerrers...) Consideració social de l’artista: Els escultors passen de ser artesans a tindre una consideració social important (signen les obres) CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
 • 5. ETAPES : En l’escultura grega podem diferenciar tres grans etapes que coincideixen amb les tres etapes històriques de la civilització grega. Arcaica (S.VII-499 aC) Formació de les Polis. Fundació de les colònies. Es fixen els estils arqui- tectònics i s’inicia l’evolució de l’escultura grega. Clàssica (499 -323 aC) Entre l’inici de les guerres mèdiques i la mort Alexandre. Moment de màxima esplendor artística grega. Hel.lenística (323 - 146 aC) Grècia exporta el seu art als regnes orientals formats després de la mort d’Alexandre i fins que és conquerida per Roma. CARACTERÍSTIQUES GENERALS ESCULTURA GREGA
 • 7. El tema principal i gairebé únic és la representació de la figura humana tant masculina com femenina. Koúroi (Koúros) Kórai (Kóre) Figures femenines que representen dones vestides que es creu que eren sacerdotesses o dames oferents. Figures masculines que representen atletes nus o herois Presenten gran rigidesa i hieratisme: Formes molt rígides, amb els braços enganxats al cos, les mans tancades, i la mirada al front. ÈPOCA ARCAICA Concepció esquemàtica i geomètrica de les diferents parts del cos i el rostre.
 • 8. Aquestes escultures presenten una notable Influència dels models orientals, sobretot dels egipcis. Frontalitat, hieratisme, rigidesa, esquematisme, colossalisme .... Però també presenten diferències Importants: - Figura masculina completament nua. - Absència de suport al darrera. - Clara tendència al naturalisme. - Intent d’expressivitat (somriure arcaic) ÈPOCA ARCAICA
 • 9. ALTRES CARACTERÍSTIQUES: Frontalitat: l’escultura està concebuda totalment per ser vista de front Simetria: Un eix central divideix l'estàtua en dos meitats iguals Estatisme: Absència de dinamisme. El peus estan sòlidament fixats en terra i, tot i que la cama esquerra està avançada, no s’aconsegueix cap sensació de moviment Esquematisme i geometria: Realització de les formes del cos de forma esquemàtica i amb ús d’elements geomètric. L’ús de l’element geomètric es fa especialment patent en la realització de la cabellera i el tors de les figures i alguns i algun detall del rostre. ÈPOCA ARCAICA
 • 10. Ús de convencionalismes en la realització del rostre: L’Escultura Grega Ulls grans i ametllats amb una mirada fixa “Somriure arcaic” estereotipat amb els llavis tancats
 • 11. LES KÓRAI L’Escultura Grega Les figures femenines, Kórai o Kóre, representen noies al servei del temple. Se les presenta fent ofrenes o en actitud orant CARACTERÍSTIQUES: Es representen vestides L’anatomia es reflecteix a través de la roba. Preocupació pels detalls i plecs del vestit Cabells endavant, amb rissos geomètrics El somriure és més marcat Més moviment que els Kuroi: la ma dreta estesa per oferir l’ofrena a la divinitat –amb freqüència una magrana- , o bé el braç doblegat sobre el pit en actitud de súplica o agraïment al deu Són més petites i sovint no aconsegueixen la mida del natural El vestit més comú de las korai és la túnica jònica (jiton), amb policromia de la que encara queden restes clares.
 • 12. EVOLUCIÓN DE LES KÓRAI Dama de Auxerre 650 a. C. Hera de Samos 560 a.C Koré del pèplum 530 a. C. Koré de l’himation (510 a.C.) ÈPOCA ARCAICA
 • 13. Frontalitat Esquematisme formes Somriure arcaic Ulls ametllats Policromia Influència egípcia (Segle VII – VI a,C) Hieratisme Simetria Cabells geomètrics Rigidesa PAU17 PAU17 PAU17 ÈPOCA ARCAICA OBRES ÈPOCA ARCAICA PAU 2017 PAU17
 • 15. ÈPOCA CLÀSSICA: CARACTERÍSITQUES GENERALS Recerca del model ideal de bellesa humana Major naturalisme en la representació de les formes Abandó de la rigidesa i estatisme de l’època anterior Dinamisme contingut: “Contrapposto” Us de canons per assolir: equilibri, proporció i bellesa CARACTERÍSTIQUES ESCULTURA CLÀSSICA Expressió serena, continguda i equilibrada. Temes representats: Atletes, Deus i Herois Funció: Essencialment la contemplació estètica
 • 16. Guerrers de Riace Discòbol Hermes i Dionis infant ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME Cal diferenciar tres moments o períodes: PRIMER CLASSICISME O PROTOCLASSICISME CLASSICISME SUBLIM SEGON CLASSISCISME O CLASSICISME TARDÀ Dorifor
 • 17. PROTOCLÀSSICISME ( Primera meitat segle V a.C.) És un període de transició en el que es trenca amb l’hieratisme, la rigidesa propis de l’època arcaica i s’anuncien moltes de les característiques del període clàssic: Menor esquematisme i recerca d’un major naturalisme i dinamisme de les figures. Obres més importants: Efebus de Kritios Auriga de Delfos Zeus d’Artemision ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME
 • 18. Dins de les obres d’aquest període mereixen una especial atenció “Els guerres de Riace” pel gran nombre de trets propis de l’època clàssica que ja presenten: Aquestes obres presenten un naturalisme més gran en la composició (posició i proporcions del cos), i també en l’expressió (el rostre,) És per tot això que podem considerar aquestes dues escultures gairebé com pròpies del classicisme ple, tot i que encara presenten alguns trets propis de l’època arcaica (esquematització geomètrica dels cabells) PAU17 PAU17 PAU17 També mostren un major coneixement de l’anatomia (pèrdua de l’esquematisme ) i un major dinamisme ( lleuger contrapposto ) ÈPOCA CLÀSSICA: EL PROTOCLASSICISME
 • 19. LA PLENITUD CLÀSSICA ( SEGONA MEITAT S. V ) Durant la segona meitat del segle V l’escultura grega arriba al seu cim aconseguint plasmar en les seves obres el ideal de perfecció, equilibri harmonia que cercaven Els artistes plasmen en les seves obres el ideal de bellesa humana Destaquen en aquest període les obres de Policlet, Miró i Fídies. DIADUMEN 430 aC POLICLET. RELLEU DEL PARTENÓ s. V aC. FÍDIES ÈPOCA CLÀSSICA: EL CLASSICISME SUBLIM
 • 20. AUTORS PLENITUD CLÀSSICA PAU 2017 POLICLET “CÀNON 1/7” MIRO “RHYTMOS” CARACTERÍSTIQUES DORIFOR 430 a.C. DISCÒBOL 460 a.C. Major naturalisme en la representació de les formes anatòmiques. Pèrdua de la frontalitat i rigidesa Ús del “cànon” per dotar al cos d’harmonia i proporció. Dinamisme contingut “contrapposto” Expressivitat “continguda” al rostre PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 ÈPOCA CLÀSSICA: EL CLASSICISME SUBLIM
 • 21. Al segle IV els escultors comencen a abandonar l’ideal clàssic introduint a les seves obres un major dinamisme i expressivitat. (Autors: PRAXÍTELES, LISIP i ESCOPES) EL POSTCLASSICISME O CLASSICISME TARDÀ ( SEGLE IV aC) Hermes amb Dionís infant PRAXÍTELES s. IV Ac També LISIP introdueix un nou cànon més esvelt (1/8) Apoxiòmenos de LISIP 330 aC Apol·lo saurocton PRAXÍTELES s. IV aC. ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
 • 22. Una altra novetat és la introducció del nu femení integral. Afrodita de Cnido PRAXÍTELES 360 Ac La major expressivitat i dinamisme d’aquestes obres anuncien ja, alguns dels trets que caracteritzaran l’escultura de l'època Hel·lenística. Heracles Farnesi Lisip s. IV aC. Menade ballant ESCOPES s. IV Ac ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
 • 23. AUTORS POSTCLASSICISME SEGLE IV aC. PAU 2017 PRAXÍTELES: HERMES AMB DIONÍS INFANT (s. IV aC) CARACTERÍSTIQUES Major dinamisme: accentuació del “contrapposto” per mitjà de l’aplicació de l’anomenada “corba praxiteliana” Harmonia i proporció de les formes anatòmiques pròpies del classicisme - Aplicació del cànon de Policlet (1/7). Major expressivitat: Els déus són presentats en actituds humanes quotidianes PAU17 PAU17 PAU17 ÈPOCA CLÀSSICA: EL POSTCLASSICISME
 • 25. ÈPOCA HEL.LENÍSTICA Amb la formació de l’Imperi d’Alexandre dues tradicions artístiques molt diferents, l’oriental i la clàssica, havien entrat en contacte i s’influiran mútuament donant origen a una nova manera de concebre l’art l’escultura: L'Hel·lenisme Amb l'Hel·lenisme els ideals clàssics de bellesa, harmonia, serenitat i equilibri són abandonats en favor de la tensió, el moviment i una expressivitat extrema. Els rostres dels personatges mostraran una gran expressivitat mostrant sentiments de sofriment i passió (pathos)
 • 26. Les representacions continuaran sent naturalistes , però s’abandonarà l’idealisme en favor d’un major realisme. També s’abordarà la representació de nous temes no tractats durant l’època clàssica temes com la vellesa, la infància, la quotidianitat, el dolor o la mort . ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
 • 27. També s’aborda la representació de grups escultòrics amb composicions complexes que presenten un gran dinamisme expressivitat (Teatralitat ) ÈPOCA HEL.LENÍSTICA Bou Farnesi s. II aC. (copia romana) Gàlata Ludovisi s. III aC. (copia romana)
 • 28. Amb l'Hel·lenisme Atenes perd protagonisme com a centre cultural i artístic, i apareixen nous centres o escoles com Pèrgam, Alexandria o Rodes, on es desenvoluparà una important producció artística. ÈPOCA HEL.LENÍSTICA
 • 29. OBRES ÈPOCA HEL.LENÍSTICA PAU 2017 De l’època hel·lenística dues han estat les obres seleccionades per les PAU 2017. Ambdues realitzades a l'anomenada escola de Rodes LAOCOONT I ELS SEUS FILLS ( III – II aC) Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA (190 aC) Atribuïda a Pitòcrit de Rodes L’Escola de Rodes és un dels centres de producció artística hel·lenística que més destaca. Les obres d’aquesta escola tenen un caràcter monumental o colossal i mostren patetisme, tensió i un moviment exacerbat. PAU17PAU17 ÈPOCA HEL.LENÍSTICA PAU17 PAU17 PAU17
 • 30. EVOLUCIÓ DE LA FIGURA MASCULINA L’ESCULTURA GREGA: EVOLUCIÓ DE LA FIGURA MASCULINA
 • 31. EVOLUCIÓ DE LA FIGURA FEMENINA L’ESCULTURA GREGA: EVOLUCIÓ DE LA FIGURA FEMENINA