SlideShare a Scribd company logo
FITXES OBRES PAU
L’ART GREC
www.hdartantonio
De cada una de les obres s’ha de fer una fitxa estructurada en
cinc apartats clarament diferenciats:
A) Imatge i fitxa identificativa
B) Context històric i cultural de l’obra.
C) Estil: Característiques Formals i conceptuals.
D) Anàlisi Formal (vocabulari específic)
NOTA IMPORTANT:
- Màxim dos (2) fulls DIN A4 per obra.
- Tipus de lletra: Calibri 12.
- Redactat Personal (No copiat)
E) Significat i Funció de l’Obra
EXEMPLE 01
Fitxa tècnica:
Autor: Cal.lícrates
Cronologia: 421 a.C
Estil: Grec Clàssic
Ordre: Jònic
Localització: Acròpoli d’Atenes
A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA
TEMPLE D’ATENA NIKE
En aquest apartat hem de fer referència al període històric en el qual
l’edifici va ser construït. (Època)
Hem de fer referència i comentar:
- Cronologia i Característiques generals del període
- Fets històrics més rellevants: Governants, conflictes bèl·lics...
- Ambient cultural i artístic: Filòsofs, pensadors,artistes ...
- Dades de l’autor ( si ho sabem)
FONTS:
- Llibre de Text (pàgines 68 i 69)
- PowerPoint : Context Històric
- PDF PAU “Atena Nike”
B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
B) Context històric
Atena Àptera o Atena Niké, va ser projectada l’any 449 aC., però no va ser
construïda fins al 421 aC., en plena Guerra del Peloponès (Atenes - Esparta),
un cop mort Perícles, donat que la construcció del temple havia estat
promoguda pel seu major rival polític: El general atenès Cimó. Per tant podem
situar aquesta obra en el primer classicisme o classicisme sublim.
L’època clàssica és el període en que la civilització grega arriba al seu màxim
esplendor: És un moment de gran desenvolupament econòmic, polític i
cultural. A Atenes es desenvolupa la democràcia i sota la direcció de Pericles
(443 - 429 aC) havia arribat al seu moment de màxim esplendor (segle d’or) amb
artistes com: Policlet , Miró o Fídies. I filòsofs com: Sòcrates o Hipòcrates.
Atenes va perdre la Guerra de Peloponès enfront d’Esparta, i amb això va
perdre l’hegemonia política, no obstant continuaria sent el centre i punt de
referència cultural i intel·lectual de l’antiga Grècia.
Cal.lícrates, va ser un dels arquitectes més importants de l’Atenes de Pericles:
A més del temple que ens ocupa, va col·laborar en la en la construcció de les
muralles de la Polis i junt amb Ictinos en el disseny i construcció del Partenò.
ESTIL En aquest apartat hem d’identificar clarament l’estil al qual pertany
l’obra: Grec Arcaic, Grec Clàssic o Grec Hel·lenístic
El temple Atenea Nike és una clara mostra de l’arquitectura grega clàssica.
C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS
Un cop identificat l’estil, hem d’exposar de forma breu les principals
característiques de l’arquitectura d’aquest estil, tan conceptuals com formals
Els pilars fonamentals de l’art Grec Clàssic son: l’home, la raó, l’harmonia i la
bellesa. És un art antropocèntric, com deia Protàgores: ”l’home és la mesura de
totes les coses”. És el moment de màxim esplendor de l’art Grec.
L’arquitectura d’aquest període presenta com a principals característiques :
- Arquitectura Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies
horitzontals i verticals. (no utilitzen ni arcs ni voltes).
- Cerca l’harmonia visual total, utilitzant càlculs matemàtics complexos i correccions
òptiques com l’èntasi.
- És una arquitectura feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat.
(Antropocentrisme).
- Utilitza com principals elements constructius: les columnes i els murs isòdoms
de carreus perfectament tallats i units sense argamassa.
- Aplicació de policromia
En aquest apartat hem d’explicar i descriure tots els aspectes tècnics i
constructius: Tipus d’arquitectura, ordre arquitectònic, elements sostenidors,
elements sostinguts, distribució dels espais...
En suma, es tracta de fer una descripció, el més
acurada possible de tot el que veiem i sabem
sobre el ordre arquitectònic amb que es va
realitzar l’edifici i utilitzant el vocabulari específic.
D) ANÀLIS FORMAL
L’explicació s’ha de fer de forma ordenada i utilitzant el vocabulari específic.
És aconsellable acompanyar aquets apartat amb
una imatge o croquis de la planta, per facilitar la
comprensió del nostre discurs al explicar la
distribució i funció dels espais.
En tractar-se d’un edifici hem de fer una anàlisi
ordenada, tant de l’Exterior (alçat, façana) com del
interior (planta)
Atena Niké és un temple d’ordre jònic, amfipròstil (2 façanes o pòrtics) i tetràstil
(4 columnes a cada façana, anterior i posterior). S’alça sobre un crepidoma o
basament de dos estereòbats i un estilobat.
Les columnes jòniques de les façanes estan formades per una base amb dues
motllures, el tor (convexa)i l’escòcia (còncava), un fust amb estries de cantells
plans i un capitell ornamentat amb volutes.
L’entaulament s’estructura per mitjà d’un arquitrau (amb platabandes) , el fris -
decorat amb relleus continus on es representa al deus Atena, Zeus i Posseïdom
ajudant als atenesos - i la cornisa, semblant a la dòrica. Sobre aquesta es drecen
el frontó i els acroteris. Finalment el temple estava coronat per una coberta de
dues aigües o vessants , actualment perduda.
La decoració escultòrica del fris, la cornisa i el
frontó, s’atribueix als deixebles de l’escola de
Fídies, - aleshores treballant al Partenó – per la seva
qualitat i especialment per la tècnica emprada:
tècnica del draps molls, una tècnica escultòrica que
permet entreveure quines són les formes anatòmiques
dels personatges sota les vestiments que els
cobreixen.
La planta és molt simple, rectangular, amb dos pòrtics als costats curts,
anomenat pronaos l’anterior i opistodom el posterior.
L’espai intern està ocupat per una sola estança (naos o cel·la), on s’hi trobava
l’estàtua de fusta policromada que representava la victòria (Niké) sense ales
(àptera).
FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) i PDF PAU “Atena Nike”
En aquest apartat hem de fer referència al caràcter de l’edifici : Què és ?
que representa ? (és un edifici, religiós, civil, públic, privat....)
SIGNIFICAT
El temple d’Atena Niké o Atena victoriosa era bàsicament un altar d’acció
de gràcies (ex-vot) dedicat a la deessa grega Atena, deessa de la Saviesa i
de l’Estratègia en la guerra i patrona de la ciutat d’Atenes.
FUNCIÓ
Consisteix en explicar el per què es va realitzar aquesta construcció: El
motiu, la raó o la intenció per la qual es va realitzar l’obra . (religiosa,
propagandística, commemorativa, simbòlica,... ( Pot tenir més d’una funció)
La construcció d’un temple dedicat a la Victòria és va fer per commemorar el
tractat de pau que els grecs van signar amb els perses, després de diverses
victòries per part dels grecs. Tractat amb el qual es va posar fi a les guerres
mèdiques. Te per tant una funció commemorativa.
E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ
( Per què es va realitzar ? )
( Què és ? )
Com a temple la construcció també tenia una funció religiosa ja que és el lloc on
s’adorava a la divinitat i s’hi portaven les ofrenes d’acció de graciés. Les
cerimònies religioses, com a la tots els temples grecs, és realitzaven a l’exterior
mentre que a l’interior es custodiaven la imatge i el tresor..
FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69)
- PDF PAU “Atena Nike”
El temple també podem dir que tenia una funció propagandística doncs tant per
la qualitats dels materials emprats en la seva construcció, com per la bellesa de
les seves formes i qualitat dels relleus que el decoren és un bon exemple que
reflecteix el moment d’esplendor que vivia la “polis” d’Atenes en aquell moment..
També va tenir una funció política : El fet de realitzar un temple dedicat a la
Victòria en plena guerra del Peloponès, pretenia refermar la cohesió militar dels
ciutadans de la Polis.
Per últim dir que el temple també va tenir una funció simbòlica i màgica com
mostra el fet de al seu interior albergava una estàtua de la deessa Victòria sense
ales (Nike Àptera) com a símbol o desig de que la Victòria no abandonaria mai la
polis d’Atenes.
EXEMPLE 02
Fitxa tècnica:
Autor: Desconegut
Cronologia: 510 a.C
Estil: Grec Arcaic
Tipologia: Escultura exempta
Tècnica: Talla
Localització: Museu Arqueològic
Nacional d’Atenes
A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA
KOÚROS D’ANAVYSSOS
El Koúros d’Anavyssos, representava a un atleta o heroi nu. Es desconeix el
seu autor, però es sap que va ser construïda entre el 510-500 a. C., realitzada
en marbre policromat es troba al Museu Arqueològic Nacional d’Atenes.
Aquesta obra pertany al període arcaic.
Època arcaica (segles VIII-VI a. C). Època de formació de les “polis” les quals
en un principi van ser governades per reis, però que aniran perdent força en favor
de l’aristocràcia (Oligarquia)
El creixement demogràfic i la falta de terres i aliments portarà als grecs a fundar
colònies per tota la Mediterrània, des de les quals comerciaven amb la resta
civilitzacions i de les quals van rebre certes influències..
Durant aquest període van néixer els estils arquitectònics: dòric, jònic i
corinti. I l’escultura anirà evolucionant a la recerca del naturalisme,
l’antropocentrisme i el dinamisme. En l’àmbit literari cal destacar que sorgeixen
els poemes èpics d’ Homer: la Il·líada i l’Odissea.
Durant aquest període la cultura grega s’estendrà per tota la Mediterrània.
Aquest període acaba amb l’inici de les Guerres Mèdiques (499 aC)
FONTS: - Llibre de Text (pàgines 74 i 75) - Dossier Art Grec
PDF PAU “Koúros i Kore Nike” i PowerPoint: Context històric
B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
ESTIL
Aquesta obra pertany a l’estil grec arcaic que es desenvolupa del segle
VIII al V a. C). Durant aquesta època l’art grec inicia el seu camí cap el
naturalisme l’antropocentrisme i la bellesa, característiques que arribaren a
la seva màxima expressió a l’etapa posterior : L’època clàssica.
Durant aquest període les produccions artístiques gregues encara
manifestaren influències d’altres cultures com l'egípcia i la de Mesopotàmia:
Hieratisme, esquematització, certa geometrització... Però també
presentarà novetats en les produccions escultòriques com el nu masculí,
tendència al naturalisme, i la recerca de l’expressivitat (somriure arcaic).
En arquitectura és fixen les tipologies dels temples i en arquitectura van
aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i de l’ordre jònic.
C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS
Aquesta escultura presenta una clara influència dels models orientals i
egipcis :
Rigidesa i hieratisme: formes molt rígides, amb els braços pegats als cos, les
mans tancades, la mirada al front i els peus sòlidament fixats en terra.
Frontalitat: l’escultura està concebuda totalment per ser vista de front, com una
estàtua-bloc i una certa monumentalitat i desproporció: Arriben fins als tres
metres d’alçada.
També presenta Esquematisme (repetició de les formes en la figura) i
Geometrisme, especialment present als cabells, i l’anatomia (músculs).
L’ús de convencionalismes ( Ulls atmellats) i de la Simetria (eix vertical
central)també són una mostra de l’es influències egípcies i orientals.
Com a novetats podem destacar: la recerca d’una certa expressivitat
(somriure arcaic), un cert dinamisme ( avançament de la cama esquerra),
l’absència de suport en la part posterior i la representació del nu masculí.
Durant l’època arcaica les escultures aniran perdent en monumentalitat, rigidesa
i esquematisme i es faran més proporcionades, harmonioses, naturalistes i
elegants
D) ANÀLIS FORMAL
E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ
SIGNIFICAT
Donat que els Koúroi s’han trobat en diversos indrets, com santuaris o
tombes, poden tenir significats diversos: Poden ser la representació d’un
déu, la ofrena a una divinitat, una escultura funerària, o bé, com es
desprèn d’algunes de les fonts escrites conservades representacions que
es feien en honor dels atletes guanyadors en els jocs Olímpics.
FUNCIÓ
En els cas concret que ens ocupa, el “koùros d’Anavyssos” a més de ser
una ofrena als déus és l'estàtua funerària feta en honor o recordatori d’un
jove anomenat Kroissos, mort en combat., segons consta en la inscripció
realitzada en la base de l’escultura.

More Related Content

What's hot

01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric
Julia Valera
 
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
Julia Valera
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
Antonio Núñez
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Julia Valera
 
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez
 
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamFitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Julia Valera
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
Mercè Bigorra
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Julia Valera
 
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Julia Valera
 
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké
Fitxa 5 atena àptera o atenea nikéFitxa 5 atena àptera o atenea niké
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké
Julia Valera
 
Retrat equestre de marc aureli
Retrat equestre de marc aureliRetrat equestre de marc aureli
Retrat equestre de marc aureli
Toni Raya
 

What's hot (20)

01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històric
 
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
Fitxa 16 colosseu (amfiteatre flavi)
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
 
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
 
Nike àptera
Nike àpteraNike àptera
Nike àptera
 
Laocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fillsLaocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fills
 
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamFitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
 
Altar de Zeus a Pèrgam
Altar de Zeus a PèrgamAltar de Zeus a Pèrgam
Altar de Zeus a Pèrgam
 
Erectèon
ErectèonErectèon
Erectèon
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
 
Portalada de ripoll
Portalada de ripollPortalada de ripoll
Portalada de ripoll
 
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
 
Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)
 
El Partenó d’Atenes
El Partenó d’AtenesEl Partenó d’Atenes
El Partenó d’Atenes
 
Kouros I Kore
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I Kore
 
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké
Fitxa 5 atena àptera o atenea nikéFitxa 5 atena àptera o atenea niké
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké
 
Retrat equestre de marc aureli
Retrat equestre de marc aureliRetrat equestre de marc aureli
Retrat equestre de marc aureli
 

Viewers also liked

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
Antonio Núñez
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
AntonioNDominguez
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Jaime P
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
miquelgregori
 
12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills
Toni Raya
 
Erecteion
ErecteionErecteion
Erecteion
dvqpress
 
Picasso
PicassoPicasso

Viewers also liked (20)

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
 
Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)
 
7. ERECTÈON
7. ERECTÈON7. ERECTÈON
7. ERECTÈON
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
 
12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills
 
Erecteion
ErecteionErecteion
Erecteion
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
Picasso
PicassoPicasso
Picasso
 

Similar to MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)

2. Art Grec Classic Partenó
2. Art Grec Classic Partenó2. Art Grec Classic Partenó
2. Art Grec Classic Partenó
Toni Raya
 
Atenea niké
Atenea nikéAtenea niké
Atenea niké
Toni Raya
 
Arquitectura època clàssica
Arquitectura època clàssicaArquitectura època clàssica
Arquitectura època clàssica
sandroalfaro
 
Art clàssic- Grecia
Art clàssic- GreciaArt clàssic- Grecia
Art clàssic- Grecia
Desirée Luna Cuéllar
 
Erectèon
ErectèonErectèon
Erectèon
Toni Raya
 
Art clàssic (I) Grècia
Art clàssic (I) GrèciaArt clàssic (I) Grècia
Art clàssic (I) GrèciaOlympia
 
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)Arquitectura Grega (Oscar Heredia)
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)oscarhercan
 
Parteno
PartenoParteno
Parteno
llcullere
 
Parteno
PartenoParteno
Parteno
llcullere
 
Arquitectura clàssica
Arquitectura clàssicaArquitectura clàssica
Arquitectura clàssica
sandroalfaro
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecAssumpció Granero
 
Art Grec (Batxillerat)
Art Grec (Batxillerat)Art Grec (Batxillerat)
Art Grec (Batxillerat)
Glòria Garcia
 
Art+clàssic grècia
Art+clàssic grèciaArt+clàssic grècia
Art+clàssic grècia
institutmontgros
 
Art clàssic grècia
Art clàssic grèciaArt clàssic grècia
Art clàssic grèciajcestrella
 
L'art grec
L'art grecL'art grec
L'art grecneusgr
 

Similar to MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017) (20)

2. Art Grec Classic Partenó
2. Art Grec Classic Partenó2. Art Grec Classic Partenó
2. Art Grec Classic Partenó
 
1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓ1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓ
 
Atenea niké
Atenea nikéAtenea niké
Atenea niké
 
Arquitectura època clàssica
Arquitectura època clàssicaArquitectura època clàssica
Arquitectura època clàssica
 
TEMPLE D'ATENEA NIKÉ
TEMPLE D'ATENEA NIKÉTEMPLE D'ATENEA NIKÉ
TEMPLE D'ATENEA NIKÉ
 
Atenea Niké
Atenea NikéAtenea Niké
Atenea Niké
 
Erecteon
ErecteonErecteon
Erecteon
 
Art clàssic- Grecia
Art clàssic- GreciaArt clàssic- Grecia
Art clàssic- Grecia
 
Erectèon
ErectèonErectèon
Erectèon
 
Art clàssic (I) Grècia
Art clàssic (I) GrèciaArt clàssic (I) Grècia
Art clàssic (I) Grècia
 
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)Arquitectura Grega (Oscar Heredia)
Arquitectura Grega (Oscar Heredia)
 
Parteno
PartenoParteno
Parteno
 
Parteno
PartenoParteno
Parteno
 
Arquitectura clàssica
Arquitectura clàssicaArquitectura clàssica
Arquitectura clàssica
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grec
 
9. RELLEU PANATENEES. FÍDIES
9. RELLEU PANATENEES. FÍDIES9. RELLEU PANATENEES. FÍDIES
9. RELLEU PANATENEES. FÍDIES
 
Art Grec (Batxillerat)
Art Grec (Batxillerat)Art Grec (Batxillerat)
Art Grec (Batxillerat)
 
Art+clàssic grècia
Art+clàssic grèciaArt+clàssic grècia
Art+clàssic grècia
 
Art clàssic grècia
Art clàssic grèciaArt clàssic grècia
Art clàssic grècia
 
L'art grec
L'art grecL'art grec
L'art grec
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)

 • 1. FITXES OBRES PAU L’ART GREC www.hdartantonio
 • 2. De cada una de les obres s’ha de fer una fitxa estructurada en cinc apartats clarament diferenciats: A) Imatge i fitxa identificativa B) Context històric i cultural de l’obra. C) Estil: Característiques Formals i conceptuals. D) Anàlisi Formal (vocabulari específic) NOTA IMPORTANT: - Màxim dos (2) fulls DIN A4 per obra. - Tipus de lletra: Calibri 12. - Redactat Personal (No copiat) E) Significat i Funció de l’Obra
 • 3. EXEMPLE 01 Fitxa tècnica: Autor: Cal.lícrates Cronologia: 421 a.C Estil: Grec Clàssic Ordre: Jònic Localització: Acròpoli d’Atenes A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA TEMPLE D’ATENA NIKE
 • 4. En aquest apartat hem de fer referència al període històric en el qual l’edifici va ser construït. (Època) Hem de fer referència i comentar: - Cronologia i Característiques generals del període - Fets històrics més rellevants: Governants, conflictes bèl·lics... - Ambient cultural i artístic: Filòsofs, pensadors,artistes ... - Dades de l’autor ( si ho sabem) FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) - PowerPoint : Context Històric - PDF PAU “Atena Nike” B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
 • 5. B) Context històric Atena Àptera o Atena Niké, va ser projectada l’any 449 aC., però no va ser construïda fins al 421 aC., en plena Guerra del Peloponès (Atenes - Esparta), un cop mort Perícles, donat que la construcció del temple havia estat promoguda pel seu major rival polític: El general atenès Cimó. Per tant podem situar aquesta obra en el primer classicisme o classicisme sublim. L’època clàssica és el període en que la civilització grega arriba al seu màxim esplendor: És un moment de gran desenvolupament econòmic, polític i cultural. A Atenes es desenvolupa la democràcia i sota la direcció de Pericles (443 - 429 aC) havia arribat al seu moment de màxim esplendor (segle d’or) amb artistes com: Policlet , Miró o Fídies. I filòsofs com: Sòcrates o Hipòcrates. Atenes va perdre la Guerra de Peloponès enfront d’Esparta, i amb això va perdre l’hegemonia política, no obstant continuaria sent el centre i punt de referència cultural i intel·lectual de l’antiga Grècia. Cal.lícrates, va ser un dels arquitectes més importants de l’Atenes de Pericles: A més del temple que ens ocupa, va col·laborar en la en la construcció de les muralles de la Polis i junt amb Ictinos en el disseny i construcció del Partenò.
 • 6. ESTIL En aquest apartat hem d’identificar clarament l’estil al qual pertany l’obra: Grec Arcaic, Grec Clàssic o Grec Hel·lenístic El temple Atenea Nike és una clara mostra de l’arquitectura grega clàssica. C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS Un cop identificat l’estil, hem d’exposar de forma breu les principals característiques de l’arquitectura d’aquest estil, tan conceptuals com formals Els pilars fonamentals de l’art Grec Clàssic son: l’home, la raó, l’harmonia i la bellesa. És un art antropocèntric, com deia Protàgores: ”l’home és la mesura de totes les coses”. És el moment de màxim esplendor de l’art Grec. L’arquitectura d’aquest període presenta com a principals característiques : - Arquitectura Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies horitzontals i verticals. (no utilitzen ni arcs ni voltes). - Cerca l’harmonia visual total, utilitzant càlculs matemàtics complexos i correccions òptiques com l’èntasi. - És una arquitectura feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat. (Antropocentrisme). - Utilitza com principals elements constructius: les columnes i els murs isòdoms de carreus perfectament tallats i units sense argamassa. - Aplicació de policromia
 • 7. En aquest apartat hem d’explicar i descriure tots els aspectes tècnics i constructius: Tipus d’arquitectura, ordre arquitectònic, elements sostenidors, elements sostinguts, distribució dels espais... En suma, es tracta de fer una descripció, el més acurada possible de tot el que veiem i sabem sobre el ordre arquitectònic amb que es va realitzar l’edifici i utilitzant el vocabulari específic. D) ANÀLIS FORMAL L’explicació s’ha de fer de forma ordenada i utilitzant el vocabulari específic. És aconsellable acompanyar aquets apartat amb una imatge o croquis de la planta, per facilitar la comprensió del nostre discurs al explicar la distribució i funció dels espais. En tractar-se d’un edifici hem de fer una anàlisi ordenada, tant de l’Exterior (alçat, façana) com del interior (planta)
 • 8. Atena Niké és un temple d’ordre jònic, amfipròstil (2 façanes o pòrtics) i tetràstil (4 columnes a cada façana, anterior i posterior). S’alça sobre un crepidoma o basament de dos estereòbats i un estilobat. Les columnes jòniques de les façanes estan formades per una base amb dues motllures, el tor (convexa)i l’escòcia (còncava), un fust amb estries de cantells plans i un capitell ornamentat amb volutes. L’entaulament s’estructura per mitjà d’un arquitrau (amb platabandes) , el fris - decorat amb relleus continus on es representa al deus Atena, Zeus i Posseïdom ajudant als atenesos - i la cornisa, semblant a la dòrica. Sobre aquesta es drecen el frontó i els acroteris. Finalment el temple estava coronat per una coberta de dues aigües o vessants , actualment perduda. La decoració escultòrica del fris, la cornisa i el frontó, s’atribueix als deixebles de l’escola de Fídies, - aleshores treballant al Partenó – per la seva qualitat i especialment per la tècnica emprada: tècnica del draps molls, una tècnica escultòrica que permet entreveure quines són les formes anatòmiques dels personatges sota les vestiments que els cobreixen.
 • 9. La planta és molt simple, rectangular, amb dos pòrtics als costats curts, anomenat pronaos l’anterior i opistodom el posterior. L’espai intern està ocupat per una sola estança (naos o cel·la), on s’hi trobava l’estàtua de fusta policromada que representava la victòria (Niké) sense ales (àptera). FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) i PDF PAU “Atena Nike”
 • 10. En aquest apartat hem de fer referència al caràcter de l’edifici : Què és ? que representa ? (és un edifici, religiós, civil, públic, privat....) SIGNIFICAT El temple d’Atena Niké o Atena victoriosa era bàsicament un altar d’acció de gràcies (ex-vot) dedicat a la deessa grega Atena, deessa de la Saviesa i de l’Estratègia en la guerra i patrona de la ciutat d’Atenes. FUNCIÓ Consisteix en explicar el per què es va realitzar aquesta construcció: El motiu, la raó o la intenció per la qual es va realitzar l’obra . (religiosa, propagandística, commemorativa, simbòlica,... ( Pot tenir més d’una funció) La construcció d’un temple dedicat a la Victòria és va fer per commemorar el tractat de pau que els grecs van signar amb els perses, després de diverses victòries per part dels grecs. Tractat amb el qual es va posar fi a les guerres mèdiques. Te per tant una funció commemorativa. E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ ( Per què es va realitzar ? ) ( Què és ? )
 • 11. Com a temple la construcció també tenia una funció religiosa ja que és el lloc on s’adorava a la divinitat i s’hi portaven les ofrenes d’acció de graciés. Les cerimònies religioses, com a la tots els temples grecs, és realitzaven a l’exterior mentre que a l’interior es custodiaven la imatge i el tresor.. FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) - PDF PAU “Atena Nike” El temple també podem dir que tenia una funció propagandística doncs tant per la qualitats dels materials emprats en la seva construcció, com per la bellesa de les seves formes i qualitat dels relleus que el decoren és un bon exemple que reflecteix el moment d’esplendor que vivia la “polis” d’Atenes en aquell moment.. També va tenir una funció política : El fet de realitzar un temple dedicat a la Victòria en plena guerra del Peloponès, pretenia refermar la cohesió militar dels ciutadans de la Polis. Per últim dir que el temple també va tenir una funció simbòlica i màgica com mostra el fet de al seu interior albergava una estàtua de la deessa Victòria sense ales (Nike Àptera) com a símbol o desig de que la Victòria no abandonaria mai la polis d’Atenes.
 • 12. EXEMPLE 02 Fitxa tècnica: Autor: Desconegut Cronologia: 510 a.C Estil: Grec Arcaic Tipologia: Escultura exempta Tècnica: Talla Localització: Museu Arqueològic Nacional d’Atenes A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA KOÚROS D’ANAVYSSOS
 • 13. El Koúros d’Anavyssos, representava a un atleta o heroi nu. Es desconeix el seu autor, però es sap que va ser construïda entre el 510-500 a. C., realitzada en marbre policromat es troba al Museu Arqueològic Nacional d’Atenes. Aquesta obra pertany al període arcaic. Època arcaica (segles VIII-VI a. C). Època de formació de les “polis” les quals en un principi van ser governades per reis, però que aniran perdent força en favor de l’aristocràcia (Oligarquia) El creixement demogràfic i la falta de terres i aliments portarà als grecs a fundar colònies per tota la Mediterrània, des de les quals comerciaven amb la resta civilitzacions i de les quals van rebre certes influències.. Durant aquest període van néixer els estils arquitectònics: dòric, jònic i corinti. I l’escultura anirà evolucionant a la recerca del naturalisme, l’antropocentrisme i el dinamisme. En l’àmbit literari cal destacar que sorgeixen els poemes èpics d’ Homer: la Il·líada i l’Odissea. Durant aquest període la cultura grega s’estendrà per tota la Mediterrània. Aquest període acaba amb l’inici de les Guerres Mèdiques (499 aC) FONTS: - Llibre de Text (pàgines 74 i 75) - Dossier Art Grec PDF PAU “Koúros i Kore Nike” i PowerPoint: Context històric B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
 • 14. ESTIL Aquesta obra pertany a l’estil grec arcaic que es desenvolupa del segle VIII al V a. C). Durant aquesta època l’art grec inicia el seu camí cap el naturalisme l’antropocentrisme i la bellesa, característiques que arribaren a la seva màxima expressió a l’etapa posterior : L’època clàssica. Durant aquest període les produccions artístiques gregues encara manifestaren influències d’altres cultures com l'egípcia i la de Mesopotàmia: Hieratisme, esquematització, certa geometrització... Però també presentarà novetats en les produccions escultòriques com el nu masculí, tendència al naturalisme, i la recerca de l’expressivitat (somriure arcaic). En arquitectura és fixen les tipologies dels temples i en arquitectura van aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i de l’ordre jònic. C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS
 • 15. Aquesta escultura presenta una clara influència dels models orientals i egipcis : Rigidesa i hieratisme: formes molt rígides, amb els braços pegats als cos, les mans tancades, la mirada al front i els peus sòlidament fixats en terra. Frontalitat: l’escultura està concebuda totalment per ser vista de front, com una estàtua-bloc i una certa monumentalitat i desproporció: Arriben fins als tres metres d’alçada. També presenta Esquematisme (repetició de les formes en la figura) i Geometrisme, especialment present als cabells, i l’anatomia (músculs). L’ús de convencionalismes ( Ulls atmellats) i de la Simetria (eix vertical central)també són una mostra de l’es influències egípcies i orientals. Com a novetats podem destacar: la recerca d’una certa expressivitat (somriure arcaic), un cert dinamisme ( avançament de la cama esquerra), l’absència de suport en la part posterior i la representació del nu masculí. Durant l’època arcaica les escultures aniran perdent en monumentalitat, rigidesa i esquematisme i es faran més proporcionades, harmonioses, naturalistes i elegants D) ANÀLIS FORMAL
 • 16. E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ SIGNIFICAT Donat que els Koúroi s’han trobat en diversos indrets, com santuaris o tombes, poden tenir significats diversos: Poden ser la representació d’un déu, la ofrena a una divinitat, una escultura funerària, o bé, com es desprèn d’algunes de les fonts escrites conservades representacions que es feien en honor dels atletes guanyadors en els jocs Olímpics. FUNCIÓ En els cas concret que ens ocupa, el “koùros d’Anavyssos” a més de ser una ofrena als déus és l'estàtua funerària feta en honor o recordatori d’un jove anomenat Kroissos, mort en combat., segons consta en la inscripció realitzada en la base de l’escultura.

Editor's Notes

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16