SlideShare a Scribd company logo
LES ARTS PLÀSTIQUES I
LA PINTURA
Antonio Núñez 2016
Índex
1.- La Pintura: Definició
2.- La Profunditat: Una Il·lusió (Perspectiva i Clarobscur)
3- La Matèria Pictòrica: El Pigment i l’Aglutinant
4- Les Tècniques Pictòriques: Fresc, Tremp, oli ...
5- Altres Tipologies: El Mosaic i el Vitrall
LA PINTURA
La pintura és la creació d’una imatge figurativa o abstracta sobre una superfície de dues
dimensions de naturalesa diversa: Mur, fusta, tela, cartró, paper, papir, pergamí...
1.- La Pintura: Definició
La pintura es desenvolupa sobre un pla: dues dimensions (alçada i amplada) i simula la 3ª
dimensió (fondària o profunditat) amb diferents artificis:
LA PROFUNDITAT: UNA IL.LUSIÓ
2.- La Profunditat: Una Il·lusió
-La Superposició dels objectes o formes
representades
- El canvi de mida dels elements
representats
- El clarobscur: tècnica que permet simular
la profunditat mitjançant el joc de contrastos
entre la llum i l'ombra
-La Perspectiva : tècnica que permet
simular la profunditat (la tercera dimensió de
què manca la pintura), creant la il·lusió de
l’espai en el conjunt de l’obra.
*Aquestes tècniques o artificis no són
excloents i es poden utilitzar per separat o
conjuntament per tal d’incrementar la
sensació de profunditat de la representació
Ampliar informació
D’entre tots aquests artificis o tècniques per simular la profunditat cal destacar en l’art occidental
la perspectiva.
La Perspectiva pot ser:
- Lineal ( geomètrica o cònica) quan la superfície bidimensional del quadre s’estructura
geomètricament en un entramat de línies de línies rectes convergents envers uns punts
anomenats punts de fuga.
2.- La Profunditat: Una Il·lusió
Aèria o atmosfèrica quan s’aconsegueix la sensació de profunditat difuminant els contorns de
les figures a mida que s’allunyen cap el fons.
També s’utilitzen contrastos molt marcats de lluminositat.
En aquestes pintures s’intenta representar no sols la profunditat, sinó també, l’atmosfera que
envolta els objectes.
2.- La Profunditat: Una Il·lusió
ASPECTES MATERIALS DE LA PINTURA: LA MATÈRIA PICTÒRICA
Qualsevol pintura és composta per dos elements bàsics: el pigment i l’aglutinant
- El pigment : és la substància en pols que dóna color a la pintura. Pot ser d’origen natural,
orgànic ,inorgànic o sintètic.
- L’aglutinant és la substància que uneix les partícules del pigment i li dona una consistència
pastosa.
No s’ha de confondre l’aglutinant amb el dissolvent , el qual és un líquid que, barrejat amb la pintura,
la fa més fluida a l'hora de pintar (aiguarràs)
3.- La Matèria Pictòrica: El Pigment i l’Aglutinant
Se solen fer servir com aglutinants coles vegetals i animals, ceres, goma aràbiga, resines, olis
o la clara i el rovell d’ou
Al llarg dels segles, en pintura, s’han fet servir diverses tècniques : El fresc, el tremp, l’oli,
l’aquarel·la, l’acrílic, etc...
LES TÈCNIQUES PICTÒRIQUES
4.- Les Tècniques Pictòriques
Cada una d’elles amb unes propietats i unes
característiques diferents.
L’element fonamental en cada una d’aquestes
tècniques és l’aglutinant .
Doncs.... és l'aglutinant el que condiciona les
característiques pròpies de cada una d’aquestes
tècniques: temps d’assecatge, textura, resistència,
la lluminositat, la possibilitat d’efectuar o no
correccions, ...
És la tècnica més habitual en la pintura realitzada sobre el mur o paret.
4.- Les Tècniques Pictòriques
Consisteix a pintar el mur damunt d’una preparació encara fresca de calç o guix per tal de que el
pigment passi a formar part del mateix mur.
CARACTERÍSTIQUES :
- La pintura s’ha d’aplicar de manera ràpida, abans que s’assequi el suport.
- Requereix d’una acurada planificació (feina fragmentada) i no permet realitzar rectificacions.
- En el frecs es fa servir la sinòpia, un dibuix preparatori que es fa damunt L’arrebossat
- Un altre avantatge d’aquesta tècnica és la seva gran durabilitat i resistència al pas
del temps. (la pintura queda incrustada en el suport)
El FRESC ( Fresco)
EXEMPLES DE PINTURES REALITZADES AMB LA TÈCNIQUE DEL FRESC
EN DIFERENTS ETAPES HISTÒRIQUES
4.- Les Tècniques Pictòriques
El TREMP (Temple)
Aquesta tècnica pictòrica es va utilitzar
preferentment per pintar sobre fusta (retaules)
però també s’utilitzà per pintar sobre pergamí.
4.- Les Tècniques Pictòriques
En aquesta tècnica els pigments de colors es
dissolien en aigua temperada utilitzant com
aglutinant el rovell de l’ou, barrejat amb coles
com el làtex de brot de figuera o la cola aràbiga.
Al igual que la tècnica del frecs requereix d’una
preparació prèvia del suport (fusta o pergamí),
així cal cobrir el suport amb una fina capa de guix.
Un cop assecada, amb un punxó es feia el dibuix
sobre el guix. Desprès s’omplien amb color els
espais dibuixats.
La pintura era aplicada en capes primes i fines
que inclús permeten permetien la realització de
transparències.
Presenta un acabat llis i mate, i a diferència del
fresc, aquesta pintura si que permet realitzar
retocs i correccions un cop seca.
El seu us decau quan apareix la pintura a l’oli
que permet aconseguir un detallisme pictòric
més gran i colors més saturats i brillants
4.- Les Tècniques Pictòriques
L’època dorada d’aquesta tècnica són els segles
XIV i XV
És la tècnica pictòrica més divulgada i
s’executa tant sobre fusta com sobre tela o
qualsevol altre suport: cartró, metall...
JAN VAN EYCK
El matrimoni Arnolfini (1434)
Consisteix en barrejar els pigments amb oli de
llinosa o de nou.
Tot i que és una tècnica coneguda des de
l’antiguitat, els primers que la van emprar van
ser els pintors flamencs del segle XV
Permet treballar molt còmodament (es pot
interrompre...) i admet rectificacions.
També permet aconseguir un detallisme pictòric
més gran i colors més saturats i brillants
Com inconvenient principal presenta
l’enfosquiment amb el pas del temps...
(necessita de restauració)
4.- Les Tècniques Pictòriques
L’OLI (Oleo)
Aquesta tècnica pictòrica és molt versàtil i presenta moltes possibilitats:
La pintura es pot fer servir molt espessa proporcionant una textura matèrica
L’oli, també permet ampliar la gama de colors i augmenta el contrast dels tons clars i obscurs
O bé, molt diluïda proporcionant una textura llisa..
També permet la superposició de vàries capes transparents. ( tècnica de veladures ).
4.- Les Tècniques Pictòriques
Jan Van Eyck. L’adoració de l’anell místic. (1432) oli sobre fusta.
Es pot aplicar amb pinzell o amb espàtula.
4.- Les Tècniques Pictòriques
La pintura a l’oli es feia al taller de cada pintor,
barrejant i pastant els pigments amb l’oli de
llinosa.
Al segle XV els pintors venecians i florentins van generalitzar l’ús de la tela com el suport més idoni
de la pintura a l’oli, donant lloc a l’aparició de la pintura de cavallet
Al principi es pintava sobre fusta, però
ràpidament es va generalitzar el seu us sobre
tela.
4.- Les Tècniques Pictòriques
Sovint els pintors tenien aprenents que els hi
feien aquesta feina.
És una tècnica que arriba fins els nostres dies
per la seva versatilitat i capacitats expressives.
L’aquarel·la és una tècnica que utilitza com a suport el paper.
L’ AQUAREL.LA
Barreja els pigments amb goma aràbiga i aigua, aplicant-se amb pinzell
sobre el paper..
És una tècnica ràpida i àgil (el color s’estén amb aigua). No admet
correccions.
Freqüentment utilitzada pels artistes per realitzar apunts ràpids sobre
temes i motius diversos.
4.- Les Tècniques Pictòriques
Destaca especialment per la transparència dels colors..
4.- Les Tècniques Pictòriques
4.- Les Tècniques Pictòriques
ACRÍLIC (Pintura acrílica )
És comença a utilitzar a partir dels anys 40 del segle XX.
Aquesta tècnica pictòrica es caracteritza per un
assecatge molts ràpid i per ser molt resistent al
agents atmosfèrics.
Grans artistes de moviments i tendències del
segle vint com l’expressionisme abstracte o el
Pop art nord-americà la utilitzaran en la
realització de les seves obres.
Com a inconvenient principal te que en assecar-se
modifica lleugerament el to. (més que l’oli)
És una tècnica que segons el grau de dissolució
permet obtenir acabats efecte oli o aquarel.la.
És un tipus de pintura fabricada industrialment, que és dissolt amb aigua, però que un cop
seca , és resistent a ella.
4.- Les Tècniques Pictòriques
ALTRES TÈCNIQUES: EL COLLAGE I LA PINTURA MATÈRICA
Al segle XX l’experimentació artística va facilitar l’aparició d’altres tècniques pictòriques , que es
caracteritzen per l'ús de materials i objectes no relacionats amb la pràctica pictòrica.
Pablo Picasso
Violí i partitura (1912)
Antoni Tàpies
Creu i R (1975 )
EL COLLAGE LA PINTURA MATÈRICA
4.- Les Tècniques Pictòriques
El Collage s’inicia al 1912 quan Picasso i Braque comencen a introduir als seus quadres
fragments de diaris, cartons, papers acolorits o fotografies.
La tècnica del collage, és una de les grans aportacions de les avantguardes de començaments
del segle XX: Obre la porta a l’experimentació amb els valors tàctils i les textures, introduint al
quadre fragments de realitat enlloc de representar-la.
EL COLLAGE
4.- Les Tècniques Pictòriques
Amb la pintura matèrica els artistes creen superfícies pastoses mitjançant l’addició de diferents
elements a la pintura: terra, pedres, pols de marbre, vidres, guix, serradures, fulles, palla, draps,
llavors, etc.
Les obres assoleixen d’aquesta manera una varietat de textures que li donen major expressivitat i
una forta càrrega emocional.
LA PINTURA MATÈRICA
5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
ALTRES TIPOLOGIES: EL MOSAIC I EL VITRALL
Tot i que no són estrictament tècniques pictòriques fem esment en aquest apartat un parell de
tècniques que històricament han tingut una forta implantació i que al igual que la pintura han
contribuït al fenomen artístic de la creació d’imatges de caràcter bidimensional.
EL MOSAIC EL VITRALL
5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
EL MOSAIC
És una tècnica de creació d’imatges que no utilitza pigment. El Color és proporcionat per les
tessel·les, petites peces de pedra, vidre, ceràmica o metall .
Tècnica utilitzada des de la més remota antiguitat, va assolir un gran esplendor durant l’època
romana pel recobriment de terres i murs dels habitatges.
5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
Durant i l’imperi bizantí també va tenir una profusa difusió en la construcció i decoració de
les basíliques cristianes.
Aquesta tècnica arriba fins als nostres dies, on artistes de renom universal com en Gaudí o en Miró
també l’han utilitzat en la realització de les seves obres.
5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
EL VITRALL
El vitrall o vidriera utilitza com a pigment els vidres de colors , el quals s’uneixen amb plom per
les vores i es munten sobre una estructura de ferro.
Finalment es col·loquen a les obertures ( finestrals o rosasses ) de les esglésies i d’altres
edificis.

More Related Content

What's hot

CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
Antonio Núñez
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
Antonio Núñez
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Antonio Núñez
 
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
Antonio Núñez
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
Antonio Núñez
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
Antonio Núñez
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
Antonio Núñez
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
Antonio Núñez
 
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Julia Valera
 

What's hot (20)

Warhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell'sWarhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell's
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
 
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
 
Ara pacis
Ara pacisAra pacis
Ara pacis
 
Laocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fillsLaocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fills
 
Art neoclàssic
Art neoclàssicArt neoclàssic
Art neoclàssic
 
Kouros I Kore
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I Kore
 
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
 
Manet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestreManet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestre
 
Fortuny: La vicaria
Fortuny: La vicariaFortuny: La vicaria
Fortuny: La vicaria
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
 
August de Prima Porta
August de Prima PortaAugust de Prima Porta
August de Prima Porta
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
 
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
 

Viewers also liked

QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
Antonio Núñez
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez
 
ESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
Tatiana Ruiz Roldan
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
Antonio Núñez
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez
 
Maison Carrée
Maison CarréeMaison Carrée
Maison Carrée
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Cuestionario historia del arte 2 (verano)Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Ignacio Vargas Sarabia
 
Examen de historia del arte
Examen de historia del arteExamen de historia del arte
Examen de historia del arte
Inés Kaplún
 
Jõulud soomes !
Jõulud soomes !Jõulud soomes !
Jõulud soomes !
timeahelen
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
miquelgregori
 

Viewers also liked (20)

QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
 
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
 
ART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
 
ESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANA
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
 
Maison Carrée
Maison CarréeMaison Carrée
Maison Carrée
 
Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Cuestionario historia del arte 2 (verano)Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Cuestionario historia del arte 2 (verano)
 
Examen de historia del arte
Examen de historia del arteExamen de historia del arte
Examen de historia del arte
 
Jõulud soomes !
Jõulud soomes !Jõulud soomes !
Jõulud soomes !
 
Esposos de cerveteri
Esposos de cerveteriEsposos de cerveteri
Esposos de cerveteri
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
 
Casa del poeta tràgic
Casa del poeta tràgicCasa del poeta tràgic
Casa del poeta tràgic
 

Similar to LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA

04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
04 Les Arts Plastiques pintura.pptx04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
Kristyan Luna Martinez
 
013 arts plàstiques la pintura
013 arts plàstiques la pintura013 arts plàstiques la pintura
013 arts plàstiques la pintura
Julia Valera
 
8. introducció a la pintura
8. introducció a la pintura8. introducció a la pintura
8. introducció a la pintura
jesus gutierrez
 
La pintura
La pinturaLa pintura
La pintura
neusgr
 
El Llenguatge De La Pintura
El Llenguatge De La PinturaEl Llenguatge De La Pintura
El Llenguatge De La Pintura
Mercè Bigorra
 
Introducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
Introducció a Tècniques d'Expressió GràficaIntroducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
Introducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
xepi25
 
Tècniques artístiques inusuals
Tècniques artístiques inusualsTècniques artístiques inusuals
Tècniques artístiques inusuals
Montsefibu
 
L’acrílic
L’acrílic L’acrílic
L’acrílic
Carmen MARÍA BELMONTE
 
Terminologia conceptes art
Terminologia conceptes artTerminologia conceptes art
Terminologia conceptes art
Escola Cervetó
 
A.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i rA.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i r
Fely Lucena
 
El retolador
El retoladorEl retolador
El gravat per Carmen María Belmonte
El gravat per Carmen María BelmonteEl gravat per Carmen María Belmonte
El gravat per Carmen María Belmonte
Carmen MARÍA BELMONTE
 
La pintura 4t ESO
La pintura 4t ESOLa pintura 4t ESO
La pintura 4t ESO
Mantoti
 
Pintura artística
Pintura artísticaPintura artística
Pintura artística
sabrinkadari
 
El llenguatge de la pintura
El llenguatge de la pinturaEl llenguatge de la pintura
El llenguatge de la pintura
Montse Silva Cintas
 
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòricVeure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
Marta Alsina
 

Similar to LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA (20)

04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
04 Les Arts Plastiques pintura.pptx04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
04 Les Arts Plastiques pintura.pptx
 
013 arts plàstiques la pintura
013 arts plàstiques la pintura013 arts plàstiques la pintura
013 arts plàstiques la pintura
 
8. introducció a la pintura
8. introducció a la pintura8. introducció a la pintura
8. introducció a la pintura
 
La pintura
La pinturaLa pintura
La pintura
 
El Llenguatge De La Pintura
El Llenguatge De La PinturaEl Llenguatge De La Pintura
El Llenguatge De La Pintura
 
Introducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
Introducció a Tècniques d'Expressió GràficaIntroducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
Introducció a Tècniques d'Expressió Gràfica
 
Tècniques artístiques inusuals
Tècniques artístiques inusualsTècniques artístiques inusuals
Tècniques artístiques inusuals
 
L’acrílic
L’acrílic L’acrílic
L’acrílic
 
L’aquarel·la
L’aquarel·laL’aquarel·la
L’aquarel·la
 
Terminologia conceptes art
Terminologia conceptes artTerminologia conceptes art
Terminologia conceptes art
 
A.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i rA.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i r
 
El retolador
El retoladorEl retolador
El retolador
 
El gravat per Carmen María Belmonte
El gravat per Carmen María BelmonteEl gravat per Carmen María Belmonte
El gravat per Carmen María Belmonte
 
La pintura 4t ESO
La pintura 4t ESOLa pintura 4t ESO
La pintura 4t ESO
 
Pintura artística
Pintura artísticaPintura artística
Pintura artística
 
PASTELS
PASTELSPASTELS
PASTELS
 
El llenguatge de la pintura
El llenguatge de la pinturaEl llenguatge de la pintura
El llenguatge de la pintura
 
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòricVeure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
Veure i entendre. Activitat 4 javier garcés.taller escultòric
 
Pint A Loli
Pint A LoliPint A Loli
Pint A Loli
 
Aquarel·La
Aquarel·LaAquarel·La
Aquarel·La
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
 

LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA

 • 1. LES ARTS PLÀSTIQUES I LA PINTURA Antonio Núñez 2016
 • 2. Índex 1.- La Pintura: Definició 2.- La Profunditat: Una Il·lusió (Perspectiva i Clarobscur) 3- La Matèria Pictòrica: El Pigment i l’Aglutinant 4- Les Tècniques Pictòriques: Fresc, Tremp, oli ... 5- Altres Tipologies: El Mosaic i el Vitrall
 • 3. LA PINTURA La pintura és la creació d’una imatge figurativa o abstracta sobre una superfície de dues dimensions de naturalesa diversa: Mur, fusta, tela, cartró, paper, papir, pergamí... 1.- La Pintura: Definició
 • 4. La pintura es desenvolupa sobre un pla: dues dimensions (alçada i amplada) i simula la 3ª dimensió (fondària o profunditat) amb diferents artificis: LA PROFUNDITAT: UNA IL.LUSIÓ 2.- La Profunditat: Una Il·lusió -La Superposició dels objectes o formes representades - El canvi de mida dels elements representats - El clarobscur: tècnica que permet simular la profunditat mitjançant el joc de contrastos entre la llum i l'ombra -La Perspectiva : tècnica que permet simular la profunditat (la tercera dimensió de què manca la pintura), creant la il·lusió de l’espai en el conjunt de l’obra. *Aquestes tècniques o artificis no són excloents i es poden utilitzar per separat o conjuntament per tal d’incrementar la sensació de profunditat de la representació Ampliar informació
 • 5. D’entre tots aquests artificis o tècniques per simular la profunditat cal destacar en l’art occidental la perspectiva. La Perspectiva pot ser: - Lineal ( geomètrica o cònica) quan la superfície bidimensional del quadre s’estructura geomètricament en un entramat de línies de línies rectes convergents envers uns punts anomenats punts de fuga. 2.- La Profunditat: Una Il·lusió
 • 6. Aèria o atmosfèrica quan s’aconsegueix la sensació de profunditat difuminant els contorns de les figures a mida que s’allunyen cap el fons. També s’utilitzen contrastos molt marcats de lluminositat. En aquestes pintures s’intenta representar no sols la profunditat, sinó també, l’atmosfera que envolta els objectes. 2.- La Profunditat: Una Il·lusió
 • 7. ASPECTES MATERIALS DE LA PINTURA: LA MATÈRIA PICTÒRICA Qualsevol pintura és composta per dos elements bàsics: el pigment i l’aglutinant - El pigment : és la substància en pols que dóna color a la pintura. Pot ser d’origen natural, orgànic ,inorgànic o sintètic. - L’aglutinant és la substància que uneix les partícules del pigment i li dona una consistència pastosa. No s’ha de confondre l’aglutinant amb el dissolvent , el qual és un líquid que, barrejat amb la pintura, la fa més fluida a l'hora de pintar (aiguarràs) 3.- La Matèria Pictòrica: El Pigment i l’Aglutinant Se solen fer servir com aglutinants coles vegetals i animals, ceres, goma aràbiga, resines, olis o la clara i el rovell d’ou
 • 8. Al llarg dels segles, en pintura, s’han fet servir diverses tècniques : El fresc, el tremp, l’oli, l’aquarel·la, l’acrílic, etc... LES TÈCNIQUES PICTÒRIQUES 4.- Les Tècniques Pictòriques Cada una d’elles amb unes propietats i unes característiques diferents. L’element fonamental en cada una d’aquestes tècniques és l’aglutinant . Doncs.... és l'aglutinant el que condiciona les característiques pròpies de cada una d’aquestes tècniques: temps d’assecatge, textura, resistència, la lluminositat, la possibilitat d’efectuar o no correccions, ...
 • 9. És la tècnica més habitual en la pintura realitzada sobre el mur o paret. 4.- Les Tècniques Pictòriques Consisteix a pintar el mur damunt d’una preparació encara fresca de calç o guix per tal de que el pigment passi a formar part del mateix mur. CARACTERÍSTIQUES : - La pintura s’ha d’aplicar de manera ràpida, abans que s’assequi el suport. - Requereix d’una acurada planificació (feina fragmentada) i no permet realitzar rectificacions. - En el frecs es fa servir la sinòpia, un dibuix preparatori que es fa damunt L’arrebossat - Un altre avantatge d’aquesta tècnica és la seva gran durabilitat i resistència al pas del temps. (la pintura queda incrustada en el suport) El FRESC ( Fresco)
 • 10. EXEMPLES DE PINTURES REALITZADES AMB LA TÈCNIQUE DEL FRESC EN DIFERENTS ETAPES HISTÒRIQUES 4.- Les Tècniques Pictòriques
 • 11. El TREMP (Temple) Aquesta tècnica pictòrica es va utilitzar preferentment per pintar sobre fusta (retaules) però també s’utilitzà per pintar sobre pergamí. 4.- Les Tècniques Pictòriques En aquesta tècnica els pigments de colors es dissolien en aigua temperada utilitzant com aglutinant el rovell de l’ou, barrejat amb coles com el làtex de brot de figuera o la cola aràbiga. Al igual que la tècnica del frecs requereix d’una preparació prèvia del suport (fusta o pergamí), així cal cobrir el suport amb una fina capa de guix. Un cop assecada, amb un punxó es feia el dibuix sobre el guix. Desprès s’omplien amb color els espais dibuixats. La pintura era aplicada en capes primes i fines que inclús permeten permetien la realització de transparències. Presenta un acabat llis i mate, i a diferència del fresc, aquesta pintura si que permet realitzar retocs i correccions un cop seca.
 • 12. El seu us decau quan apareix la pintura a l’oli que permet aconseguir un detallisme pictòric més gran i colors més saturats i brillants 4.- Les Tècniques Pictòriques L’època dorada d’aquesta tècnica són els segles XIV i XV
 • 13. És la tècnica pictòrica més divulgada i s’executa tant sobre fusta com sobre tela o qualsevol altre suport: cartró, metall... JAN VAN EYCK El matrimoni Arnolfini (1434) Consisteix en barrejar els pigments amb oli de llinosa o de nou. Tot i que és una tècnica coneguda des de l’antiguitat, els primers que la van emprar van ser els pintors flamencs del segle XV Permet treballar molt còmodament (es pot interrompre...) i admet rectificacions. També permet aconseguir un detallisme pictòric més gran i colors més saturats i brillants Com inconvenient principal presenta l’enfosquiment amb el pas del temps... (necessita de restauració) 4.- Les Tècniques Pictòriques L’OLI (Oleo)
 • 14. Aquesta tècnica pictòrica és molt versàtil i presenta moltes possibilitats: La pintura es pot fer servir molt espessa proporcionant una textura matèrica L’oli, també permet ampliar la gama de colors i augmenta el contrast dels tons clars i obscurs O bé, molt diluïda proporcionant una textura llisa.. També permet la superposició de vàries capes transparents. ( tècnica de veladures ). 4.- Les Tècniques Pictòriques
 • 15. Jan Van Eyck. L’adoració de l’anell místic. (1432) oli sobre fusta.
 • 16. Es pot aplicar amb pinzell o amb espàtula. 4.- Les Tècniques Pictòriques
 • 17. La pintura a l’oli es feia al taller de cada pintor, barrejant i pastant els pigments amb l’oli de llinosa. Al segle XV els pintors venecians i florentins van generalitzar l’ús de la tela com el suport més idoni de la pintura a l’oli, donant lloc a l’aparició de la pintura de cavallet Al principi es pintava sobre fusta, però ràpidament es va generalitzar el seu us sobre tela. 4.- Les Tècniques Pictòriques Sovint els pintors tenien aprenents que els hi feien aquesta feina. És una tècnica que arriba fins els nostres dies per la seva versatilitat i capacitats expressives.
 • 18. L’aquarel·la és una tècnica que utilitza com a suport el paper. L’ AQUAREL.LA Barreja els pigments amb goma aràbiga i aigua, aplicant-se amb pinzell sobre el paper.. És una tècnica ràpida i àgil (el color s’estén amb aigua). No admet correccions. Freqüentment utilitzada pels artistes per realitzar apunts ràpids sobre temes i motius diversos. 4.- Les Tècniques Pictòriques Destaca especialment per la transparència dels colors..
 • 19. 4.- Les Tècniques Pictòriques
 • 20. 4.- Les Tècniques Pictòriques ACRÍLIC (Pintura acrílica ) És comença a utilitzar a partir dels anys 40 del segle XX. Aquesta tècnica pictòrica es caracteritza per un assecatge molts ràpid i per ser molt resistent al agents atmosfèrics. Grans artistes de moviments i tendències del segle vint com l’expressionisme abstracte o el Pop art nord-americà la utilitzaran en la realització de les seves obres. Com a inconvenient principal te que en assecar-se modifica lleugerament el to. (més que l’oli) És una tècnica que segons el grau de dissolució permet obtenir acabats efecte oli o aquarel.la. És un tipus de pintura fabricada industrialment, que és dissolt amb aigua, però que un cop seca , és resistent a ella.
 • 21. 4.- Les Tècniques Pictòriques ALTRES TÈCNIQUES: EL COLLAGE I LA PINTURA MATÈRICA Al segle XX l’experimentació artística va facilitar l’aparició d’altres tècniques pictòriques , que es caracteritzen per l'ús de materials i objectes no relacionats amb la pràctica pictòrica. Pablo Picasso Violí i partitura (1912) Antoni Tàpies Creu i R (1975 ) EL COLLAGE LA PINTURA MATÈRICA
 • 22. 4.- Les Tècniques Pictòriques El Collage s’inicia al 1912 quan Picasso i Braque comencen a introduir als seus quadres fragments de diaris, cartons, papers acolorits o fotografies. La tècnica del collage, és una de les grans aportacions de les avantguardes de començaments del segle XX: Obre la porta a l’experimentació amb els valors tàctils i les textures, introduint al quadre fragments de realitat enlloc de representar-la. EL COLLAGE
 • 23. 4.- Les Tècniques Pictòriques Amb la pintura matèrica els artistes creen superfícies pastoses mitjançant l’addició de diferents elements a la pintura: terra, pedres, pols de marbre, vidres, guix, serradures, fulles, palla, draps, llavors, etc. Les obres assoleixen d’aquesta manera una varietat de textures que li donen major expressivitat i una forta càrrega emocional. LA PINTURA MATÈRICA
 • 24. 5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall ALTRES TIPOLOGIES: EL MOSAIC I EL VITRALL Tot i que no són estrictament tècniques pictòriques fem esment en aquest apartat un parell de tècniques que històricament han tingut una forta implantació i que al igual que la pintura han contribuït al fenomen artístic de la creació d’imatges de caràcter bidimensional. EL MOSAIC EL VITRALL
 • 25. 5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall EL MOSAIC És una tècnica de creació d’imatges que no utilitza pigment. El Color és proporcionat per les tessel·les, petites peces de pedra, vidre, ceràmica o metall . Tècnica utilitzada des de la més remota antiguitat, va assolir un gran esplendor durant l’època romana pel recobriment de terres i murs dels habitatges.
 • 26. 5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall Durant i l’imperi bizantí també va tenir una profusa difusió en la construcció i decoració de les basíliques cristianes.
 • 27. Aquesta tècnica arriba fins als nostres dies, on artistes de renom universal com en Gaudí o en Miró també l’han utilitzat en la realització de les seves obres. 5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall
 • 28. 5.- Altres Tipologies: El Mosaic i els vitrall EL VITRALL El vitrall o vidriera utilitza com a pigment els vidres de colors , el quals s’uneixen amb plom per les vores i es munten sobre una estructura de ferro. Finalment es col·loquen a les obertures ( finestrals o rosasses ) de les esglésies i d’altres edificis.

Editor's Notes

 1. {}