SlideShare a Scribd company logo
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อำาเภอ
คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
เวลาสอบ 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------คำาชี้แจง
1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน
2. รายละเอียดและวิธีการทำาแบบทดสอบ มีดังนี้
1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ
( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน)
2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว และทำาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำาตอบช่อง ก ข ค ง
ถ้าต้องการเปลี่ยนคำาตอบให้ทำาเครื่องหมาย X ที่คำาตอบเดิมแล้ว
ทำาเครื่องหมาย X ในช่องคำาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียน
แสดงวิธีหาคำาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด
3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบ
นี้
4. เมือทำาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำาแบบทดสอบและ
กระดาษคำาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ
5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือ
ร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำาตอบข้อสอบรายวิชาที่กำาลังสอบ เป็นความ
ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบ
ตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
ตัวชี้วัด
1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวง
จันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก (ข้อ 1 - 16)
2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแลกซีและระบบ
สุริยะ (ข้อ 17 - 22)
3. ระบุตำาแหน่งของกลุ่มดาว และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ข้อ 23
- 33)
4. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้
สำารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร (ข้อ
34 - 40)
…………………………….. ผู้ออกข้อสอบ
…………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
…………………………….. งานวัดผล
ตอนที่ 1 เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. แรงที่โลกกระทำาต่อมวลของวัตถุ แล้วทำาให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้น
โลก คือแรงอะไร
ก. แรงดึงดูดข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง.
แรงหนีศูนย์กลาง
2. ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดู
อย่างไรที่ไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลด
ความเข้มแสงให้น้อยลงได้
ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3 .ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำาเร็จ
คือข้อใด
ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1
ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1
4. เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวง
อาทิตย์
ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวง
อาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก
ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
5. การทำางานภายในยานอวกาศจำาเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่
ก. จำาเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จำาเป็น เพราะ
อยู่ในช่วงพักผ่อน
ค. ไม่จำาเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
สมแล้ว
ง. ไม่จำาเป็นเพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่
แล้ว
6. ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร
ก. ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ
ง.ดาวพฤหัสบดี
7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องทำาตามข้อใด
ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือน
เวลาใดก็ได้
ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือน
เวลาเดียวกัน
8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ)
ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก
ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์
ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำาคัญของดาวเคราะห์
ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสง
กระพริบในตัวเอง
ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำาแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์
มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำาแหน่งเดิม
10. ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด
ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข. ดวงจันทร์ไม่ใช่
การโคจรในระบบสุริยะ
ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง. ดาวหาง
คือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ
11. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์
จากรูปการเกิดปรากฎการณ์นำ้าเกิด เกิดในวันใด
1. ขึ้น 5 คำ่า 2. ขึ้น 8 คำ่า
3. ขึ้น 15 คำ่า 4. แรม 8 คำ่า
12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา
ก. เกิดในเวลากลางวัน ข. เกิดจากดวงจันทร์
บังอาทิตย์
ค. เกิดวันแรม 15 คำ่า
ง. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก เคลื่อนที่มาอยู่ในแนว
เดียวกัน
13. ข้อใดกล่าวถึงการกำาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง
ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ
ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง
ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์
ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี
14. ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ
ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์
ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์
ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ
15. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ
1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก
3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็น
บริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น
4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง
อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็น
บริวาร
ก. ข้อ 1 และ 2 ข.ข้อ 2 และ 3
ค. ข้อ 1, 2 และ 3 ง. ข้อ 1, 2 และ
4
16. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบ
ด ว ง อ า ทิ ต ย์
ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก
ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำาให้ดาวเคราะห์
ดวงอื่นโคจรรอบ
17. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่าง
บนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร
ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ
ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา
ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมอง
แยกเป็นดวงๆ ไม่ออก
18 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศา
เซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะ
เปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ
3,000 องศาเซลเซียส สีของดาว
จะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลำาดับอย่างไร
ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง
ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง
19. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
1. ระบบสุริยะ 2 กาแล็กซี 3. เอกภพ 4. ดาวเคราะห์
วงนอก
จงเรียงลำาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก
ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ
ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก
ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก
ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก
20. ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทำาให้เกิดกลางวันและ
กลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใด
ได้อีก
ก. การเกิดนำ้าขึ้นนำ้าลง ข. การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2
ถูก
21. ดาวเคราะห์ดวงใด เมื่อมองจากบนโลกด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามี
ความสว่างมากที่สุด(Onet 51)
ก. ดาวพุธ ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง.
ดาวพฤหัสบดี
22. ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสิน
ให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะอีกต่อไป(O-net 51)
ก. ดาวพุธ ข. ดาวพลูโต ค. ดาวเนปจูน
ง. ดาวยูเรนัส
23. ดาวดวงใดอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากที่สุด(O-net 51)
ก. ดาว A ที่มีมุมเงย 45 องศา ทางทิศเหนือ ข. ดาว B ที่มี
มุมเงย 15 องศา ทางทิศตะวันตก
ค. ดาว C ที่มีมุมเงย 25 องศา ทางทิศตะวันออก ง. ดาว D ที่มี
มุมเงย 75 องศา ทางทิศใต้
24. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏ
อยู่ในกลุ่มดาวใด
ก. คนยิงธนู ข. แพะทะเล
ค. คนคู่ ง. ดาวปู
25. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตำาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด
ก. ดาวค้างคาว ดาวไถ ข. ดาวซีรีอัส
ดาวลูกไก่
ค. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว ง. ดาวหมีเล็ก
ดาวจระเข้
26. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ใช้บอกเวลา ข. ใช้ในการบอกทิศ
ค. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน ง. ใช้ใน
การให้ความเพลิดเพลิน
27. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี
ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว
ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง
28. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์
ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์
ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ ง. จุดบนดวง
อาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี
29. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือคือข้อใด
ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก ค. ค้างคาว
ง. สิงโต
30. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด
ก.แกะ ข. ปลา ค. ค้างคาว
ง. ไม้กางเขน
31. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว
ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ ข.
ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด
ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน ง. ดาวฤกษ์ที่เกิด
จากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม
32. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1 รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาว
จักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวคำ่าคืน ที่
มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎ
ขึ้น เป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวง
อาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร
ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน ข. กลุ่มดาวสิงโต /
เดือนสิงหาคม
ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน ง. กลุ่มดาวแมลง
ป่อง /เดือนพฤศจิกายน
33. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือ
ธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่
บริเวณกลุ่มดาวใด
ก. ปลา ข. แกะ ค. วัว ง. แมลงป่อง
34. ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร (O-net 53)
ก. ไทยคม ข. เทลสตาร์ ค. อินเทลแซท
ง. วอยเอเจอร์
35. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร
ก. ยานขนส่งอวกาศลำาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทำาไม่ได้
ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวด
ทำาได้
ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวด
ทำาไม่ได้
ง. จรวดสามารถนำาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่ง
อวกาศทำาไม่ได้
36. ถ้าประเทศไทยต้องการสำารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด
ก. ดาวเทียมสื่อสาร ข. ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา
ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ง. ดาวเทียม
สำารวจทรัพยากรโลก
37. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนี
ศูนย์กลาง
ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว
38. เพราะเหตุใด เมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็นดาวกะพริบ
ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน
ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ
ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่นบางสีตา
ของเราไม่สามารถมองเห็นได้
ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทำาให้แสงจาก
ดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ
39. กำาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้
A ดาวเทียม
B สถานีอวกาศ
C ยานขนส่งอวกาศ
D ยานอวกาศ
การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึง
ปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด
ก. A D C B ข. B A D C
ค. D B A C ง. D A C B
40. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้
1. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
2. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
3. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
4 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ข้อใดจัดเรียงลำาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุใน
ท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ก. 3 2 1 4
ข. 3 2 4 1
ค. 2 3 1 4 ง. 2 3 4 1
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
ขอให้ทุกคนโชคดี
เดชมณี เนาวโรจน์
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน)
คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง
1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่
พวก อะไรบ้าง
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน
ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว
จะต้องทำาอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว
กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 6
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
ตอนที่ 1 เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
ชื่อ –สกุล
...............................................................ชั้น ม.3/
…………เลขที่.........
20 40
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน)
คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง
1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่
พวก อะไรบ้าง
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน
ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว
จะต้องทำาอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว
กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 6
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………

More Related Content

What's hot

ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
Supaluk Juntap
 
สารละลาย (Solution)
สารละลาย (Solution)สารละลาย (Solution)
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
oraneehussem
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีwebsite22556
 
บทที่ 6 ดาวฤกษ์ (star)
บทที่ 6  ดาวฤกษ์ (star)บทที่ 6  ดาวฤกษ์ (star)
บทที่ 6 ดาวฤกษ์ (star)
Pinutchaya Nakchumroon
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 
บทที่ 6 ดาวฤกษ์
บทที่ 6 ดาวฤกษ์บทที่ 6 ดาวฤกษ์
บทที่ 6 ดาวฤกษ์
Ta Lattapol
 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมJariya Jaiyot
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
เรียนฟิสิกส์กับครูเอ็ม Miphukham
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d051
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
Kodchaporn Siriket
 
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
Niwat Yod
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบwebsite22556
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์Jariya Jaiyot
 
บทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพบทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพ
Pinutchaya Nakchumroon
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
dnavaroj
 

What's hot (20)

ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
สารละลาย (Solution)
สารละลาย (Solution)สารละลาย (Solution)
สารละลาย (Solution)
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
 
บทที่ 6 ดาวฤกษ์ (star)
บทที่ 6  ดาวฤกษ์ (star)บทที่ 6  ดาวฤกษ์ (star)
บทที่ 6 ดาวฤกษ์ (star)
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
 
บทที่ 6 ดาวฤกษ์
บทที่ 6 ดาวฤกษ์บทที่ 6 ดาวฤกษ์
บทที่ 6 ดาวฤกษ์
 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
วิทย์ฯเพิ่มเติมเทอม1ม1
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
 
บทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพบทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพ
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 

Viewers also liked

หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าหน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าkrupornpana55
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์Suriyawaranya Asatthasonthi
 
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)Jariya Jaiyot
 
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สิปป์แสง สุขผล
 
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
วิศรุต พัฒนชัย
 
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
Wichai Likitponrak
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
Penny Lighter
 
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้าปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้าkrupornpana55
 
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้า
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้าโครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้า
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้าkrupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาว
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาวหน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาว
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาวkrupornpana55
 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ศิริชัย เชียงทอง
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
Prachoom Rangkasikorn
 
ความหมายของดาวฤกษ์
ความหมายของดาวฤกษ์ความหมายของดาวฤกษ์
ความหมายของดาวฤกษ์Noknun Luesat
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1teerachon
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)Panupong Sinthawee
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2teerachon
 
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
KruPa Jggdd
 

Viewers also liked (18)

หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าหน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
 
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
 
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
4121701ตรรกะดิจิทัล digital logic เกตพื้นฐานและพีชคณิตบูลลีน (logic gate &amp...
 
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
8.ดาวในท้องฟ้าgs บอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้าปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้า
 
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้า
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้าโครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้า
โครงสร้างรายวิชาดวงดาวบนท้องฟ้า
 
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาว
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาวหน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาว
หน่วยย่อยที่ 2 กลุ่มดาว
 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียนแบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
ความหมายของดาวฤกษ์
ความหมายของดาวฤกษ์ความหมายของดาวฤกษ์
ความหมายของดาวฤกษ์
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
 
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
 

Similar to แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)

แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1Jariya Jaiyot
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013Jariya Jaiyot
 
ดาราศาสตร์1
ดาราศาสตร์1ดาราศาสตร์1
ดาราศาสตร์1onchalermpong
 
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ narongsakday
 
ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์Un Sn
 
ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์Un Sn
 
กลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวจักรราศี
netissfs
 
กำเนิดสุริยะ ม.3
กำเนิดสุริยะ ม.3กำเนิดสุริยะ ม.3
กำเนิดสุริยะ ม.3
Sukumal Ekayodhin
 
Astroplan13
Astroplan13Astroplan13
Astroplan13
SAKANAN ANANTASOOK
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะkalita123
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะratchaneeseangkla
 

Similar to แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด) (20)

แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
 
เอกสารประกอบการเรียน โลก
เอกสารประกอบการเรียน โลกเอกสารประกอบการเรียน โลก
เอกสารประกอบการเรียน โลก
 
ดาราศาสตร์1
ดาราศาสตร์1ดาราศาสตร์1
ดาราศาสตร์1
 
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
 
ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์
 
ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์
 
ม611(แก้)
ม611(แก้)ม611(แก้)
ม611(แก้)
 
Sun
SunSun
Sun
 
ม611(แก้)
ม611(แก้)ม611(แก้)
ม611(แก้)
 
ม611(แก้)
ม611(แก้)ม611(แก้)
ม611(แก้)
 
กลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวจักรราศี
 
Astroplan14
Astroplan14Astroplan14
Astroplan14
 
สอนๅๅ
สอนๅๅสอนๅๅ
สอนๅๅ
 
กำเนิดสุริยะ ม.3
กำเนิดสุริยะ ม.3กำเนิดสุริยะ ม.3
กำเนิดสุริยะ ม.3
 
Astroplan13
Astroplan13Astroplan13
Astroplan13
 
Contentastrounit1
Contentastrounit1Contentastrounit1
Contentastrounit1
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 

แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)

 • 1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อำาเภอ คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------คำาชี้แจง 1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 2. รายละเอียดและวิธีการทำาแบบทดสอบ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ ( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) 2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว และทำาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำาตอบช่อง ก ข ค ง ถ้าต้องการเปลี่ยนคำาตอบให้ทำาเครื่องหมาย X ที่คำาตอบเดิมแล้ว ทำาเครื่องหมาย X ในช่องคำาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียน แสดงวิธีหาคำาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด 3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบ นี้ 4. เมือทำาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำาแบบทดสอบและ กระดาษคำาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ 5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือ ร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำาตอบข้อสอบรายวิชาที่กำาลังสอบ เป็นความ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบ ตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ตัวชี้วัด 1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวง จันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่ เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก (ข้อ 1 - 16) 2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแลกซีและระบบ สุริยะ (ข้อ 17 - 22) 3. ระบุตำาแหน่งของกลุ่มดาว และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ข้อ 23 - 33) 4. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ สำารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร (ข้อ 34 - 40)
 • 2. …………………………….. ผู้ออกข้อสอบ …………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …………………………….. งานวัดผล ตอนที่ 1 เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. แรงที่โลกกระทำาต่อมวลของวัตถุ แล้วทำาให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้น โลก คือแรงอะไร ก. แรงดึงดูดข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง. แรงหนีศูนย์กลาง 2. ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดู อย่างไรที่ไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อดวงตา ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลด ความเข้มแสงให้น้อยลงได้ ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 3 .ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำาเร็จ คือข้อใด ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1 ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 4. เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวง อาทิตย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวง อาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 5. การทำางานภายในยานอวกาศจำาเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่ ก. จำาเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จำาเป็น เพราะ อยู่ในช่วงพักผ่อน ค. ไม่จำาเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ สมแล้ว ง. ไม่จำาเป็นเพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่ แล้ว
 • 3. 6. ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ก. ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ ง.ดาวพฤหัสบดี 7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องทำาตามข้อใด ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือน เวลาใดก็ได้ ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือน เวลาเดียวกัน 8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ) ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย 9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำาคัญของดาวเคราะห์ ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสง กระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำาแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์ มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำาแหน่งเดิม 10. ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข. ดวงจันทร์ไม่ใช่ การโคจรในระบบสุริยะ ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง. ดาวหาง คือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ 11. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ จากรูปการเกิดปรากฎการณ์นำ้าเกิด เกิดในวันใด 1. ขึ้น 5 คำ่า 2. ขึ้น 8 คำ่า 3. ขึ้น 15 คำ่า 4. แรม 8 คำ่า 12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา ก. เกิดในเวลากลางวัน ข. เกิดจากดวงจันทร์ บังอาทิตย์ ค. เกิดวันแรม 15 คำ่า ง. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก เคลื่อนที่มาอยู่ในแนว เดียวกัน 13. ข้อใดกล่าวถึงการกำาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ
 • 4. ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์ ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี 14. ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์ ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ 15. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ 1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก 3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็น บริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น 4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็น บริวาร ก. ข้อ 1 และ 2 ข.ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 1, 2 และ 3 ง. ข้อ 1, 2 และ 4 16. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบ ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำาให้ดาวเคราะห์ ดวงอื่นโคจรรอบ 17. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่าง บนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมอง แยกเป็นดวงๆ ไม่ออก 18 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศา เซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะ เปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาว จะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลำาดับอย่างไร ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง 19. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 1. ระบบสุริยะ 2 กาแล็กซี 3. เอกภพ 4. ดาวเคราะห์ วงนอก จงเรียงลำาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ
 • 5. ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก 20. ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทำาให้เกิดกลางวันและ กลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใด ได้อีก ก. การเกิดนำ้าขึ้นนำ้าลง ข. การขึ้นตก ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก 21. ดาวเคราะห์ดวงใด เมื่อมองจากบนโลกด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามี ความสว่างมากที่สุด(Onet 51) ก. ดาวพุธ ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 22. ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสิน ให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ใน ระบบสุริยะอีกต่อไป(O-net 51) ก. ดาวพุธ ข. ดาวพลูโต ค. ดาวเนปจูน ง. ดาวยูเรนัส 23. ดาวดวงใดอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากที่สุด(O-net 51) ก. ดาว A ที่มีมุมเงย 45 องศา ทางทิศเหนือ ข. ดาว B ที่มี มุมเงย 15 องศา ทางทิศตะวันตก ค. ดาว C ที่มีมุมเงย 25 องศา ทางทิศตะวันออก ง. ดาว D ที่มี มุมเงย 75 องศา ทางทิศใต้ 24. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏ อยู่ในกลุ่มดาวใด
 • 6. ก. คนยิงธนู ข. แพะทะเล ค. คนคู่ ง. ดาวปู 25. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตำาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด ก. ดาวค้างคาว ดาวไถ ข. ดาวซีรีอัส ดาวลูกไก่ ค. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว ง. ดาวหมีเล็ก ดาวจระเข้ 26. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ใช้บอกเวลา ข. ใช้ในการบอกทิศ ค. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน ง. ใช้ใน การให้ความเพลิดเพลิน 27. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง 28. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์ ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์ ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ ง. จุดบนดวง อาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี 29. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือคือข้อใด ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก ค. ค้างคาว ง. สิงโต 30. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด ก.แกะ ข. ปลา ค. ค้างคาว ง. ไม้กางเขน 31. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ ข. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน ง. ดาวฤกษ์ที่เกิด จากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม 32. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1 รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาว จักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวคำ่าคืน ที่ มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎ
 • 7. ขึ้น เป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวง อาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน ข. กลุ่มดาวสิงโต / เดือนสิงหาคม ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน ง. กลุ่มดาวแมลง ป่อง /เดือนพฤศจิกายน 33. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือ ธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่ บริเวณกลุ่มดาวใด ก. ปลา ข. แกะ ค. วัว ง. แมลงป่อง 34. ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร (O-net 53) ก. ไทยคม ข. เทลสตาร์ ค. อินเทลแซท ง. วอยเอเจอร์ 35. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร ก. ยานขนส่งอวกาศลำาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทำาไม่ได้ ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวด ทำาได้ ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวด ทำาไม่ได้ ง. จรวดสามารถนำาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่ง อวกาศทำาไม่ได้ 36. ถ้าประเทศไทยต้องการสำารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด ก. ดาวเทียมสื่อสาร ข. ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ง. ดาวเทียม สำารวจทรัพยากรโลก 37. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนี ศูนย์กลาง ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว 38. เพราะเหตุใด เมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็นดาวกะพริบ ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่นบางสีตา ของเราไม่สามารถมองเห็นได้ ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทำาให้แสงจาก ดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ 39. กำาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้ A ดาวเทียม B สถานีอวกาศ C ยานขนส่งอวกาศ D ยานอวกาศ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึง
 • 8. ปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด ก. A D C B ข. B A D C ค. D B A C ง. D A C B 40. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้ 1. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 2. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง 3. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง 4 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ข้อใดจัดเรียงลำาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุใน ท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ก. 3 2 1 4 ข. 3 2 4 1 ค. 2 3 1 4 ง. 2 3 4 1 --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ขอให้ทุกคนโชคดี เดชมณี เนาวโรจน์ ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง 1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่ พวก อะไรบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง จันทร์ ดวงอาทิตย์ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
 • 9. ……………………………………………………………… ……………… 5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว จะต้องทำาอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6
 • 10. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ตอนที่ 1 เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 ชื่อ –สกุล ...............................................................ชั้น ม.3/ …………เลขที่.........
 • 11. 20 40 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) คำาชี้แจง ตอบคำาถามให้ถูกต้อง 1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 2. ถ้าบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่ พวก อะไรบ้าง ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 3. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดวง จันทร์ ดวงอาทิตย์
 • 12. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 4. ระบุกลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศเหนือได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือน ธันวาคม เวลา 20.00 น. จากแผนที่ดาว จะต้องทำาอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 6. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 7. เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะแตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 8. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 9. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน
 • 13. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… 10. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยว กับเนื้อหาที่ เรียน สื่อการสอน และครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………