SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อำาเภอ
คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
เวลาสอบ 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------คำาชี้แจง
1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน
2. รายละเอียดและวิธีการทำาแบบทดสอบ มีดังนี้
1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ
( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน)
2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว และทำาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำาตอบช่อง ก ข ค ง
ถ้าต้องการเปลี่ยนคำาตอบให้ทำาเครื่องหมาย X ที่คำาตอบเดิมแล้ว
ทำาเครื่องหมาย X ในช่องคำาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียน
แสดงวิธีหาคำาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด
3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบ
นี้
4. เมือทำาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำาแบบทดสอบและ
กระดาษคำาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ
5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือ
ร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่
เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำาตอบข้อสอบรายวิชาที่กำาลังสอบ เป็นความ
ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบ
ตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำาต่อวัตถุ(1-8)
2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (9-14)
3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำาต่อวัตถุ(15-
20)
4. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน์ และนำา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์(21-26)
5. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (27-32)
6. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนว
โค้ง (33-36)
7. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์
ระหว่าง ปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(37- 40)
…………………………….. ผู้ออกข้อสอบ
…………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
…………………………….. งานวัดผล
ตอนที่ 1 เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.
F2 F1
ถ้ามีแรงมากระทำาต่อวัตถุ ดังภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. แรงกระทำา F1 กับ F2 มีขนาดเท่ากัน
ข. แรงกระทำา F1 กับ F2 มีทิศทางตรงกันข้าม
ค. แรงลัพธ์มีขนาดเป็นศูนย์ วัตถุยังคงนิ่งอยู่กับที่
ง. แรงลัพธ์มีขนาดเป็น 2F วัตถุจะเคลื่อนที่ไปจากเดิม
2. สมปองวิ่งจากบ้านไปทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วเดินทางไปทาง
ทิศตะวันออกอีก 15 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 วินาที การกระจัด
ทั้งหมดที่สมปองเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด
ก. 20 เมตร ข. 25 เมตร
ค. 30 เมตร ง. 35 เมตร
3. ออกแรงกระทำาต่อวัตถุหนึ่ง 8 นิวตัน และ 5 นิวตัน ในทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกตามลำาดับซึ่งวางบนพื้นเรียบ แรงลัพธ์ที่
กระทำาต่อวัตถุนี้เป็นเท่าใด
ก. 3 นิวตัน ทิศตะวันออก ข. 3 นิวตัน
ทิศตะวันตก
ค. 13 นิวตัน ทิศตะวันออก ง. 13 นิว
ตัน ทิศตะวันตก
แรง
ดึง
แรงเสียด
ทาน
4. สมปองวิ่งจากบ้านไปทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วเดินทางไปทาง
ทิศตะวันออกอีก 15 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 วินาที ระยะทาง
ทั้งหมดที่สมปองเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด
ก. 20 เมตร ข . 25
เมตร
ค. 30 เมตร ง . 35
เมตร
5. เด็กชาย A ออกแรงลากวัตถุด้วยแรง 20 นิวตัน ไปตามพื้นแนว
ระดับที่มีแรงเสียดทาน 2 นิวตัน
อยากทราบว่า วัตถุจะได้รับแรงลากสุทธิเท่าใด
ก. 2 นิวตัน
ข. 18 นิวตัน
ค. 20 นิวตัน
ง. 22 นิวตัน
6.แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์ มีความสัมพันธ์กับข้อใด
ก.ไม่มีแรงใด ๆ กระทำาต่อวัตถุ
ข.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
ค.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลง
ง.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่ไม่แน่นอน
7. กำาหนดแรง F1, F2 และ F3 ให้ดังต่อไปนี้
F1 F2 F3
เมื่อนำาแรง F1+ F2 + F3 ผลรวมของแรงลัพธ์มีเวกเตอร์ของแรงเป็น
อย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.
8. จากภาพ แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าเท่าใด และจะทำาให้วัตถุ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางใด
1. 0 นิวตัน ไม่มีการเคลื่อนที่
2. 1 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางขวา
3. 1 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางซ้าย
4. 7 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางขวา
9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาได้ถูกต้อง
ก. ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากันในทิศทางเดียวกัน
ข. ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากันในทิศทางตรงข้าม
ค. บางแรงกิริยาเท่านั้นที่มีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ง. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาที่เป็นแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา
สามารถเกิดขึ้นในเวลาต่างกันได้
10. การเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อใด เกิดจากแรงกิริยา
ก. จรวด ข. บั้งไฟ ค. พายเรือ ง. ตี
ปิงปอง
11. วัตถุหนึ่งวางอยู่นิ่งบนพื้น ดังรูป ข้อใดถูกต้อง
ก. พื้นจะต้องออกแรงต้านน้อยกว่านำ้าหนักของวัตถุ
ข. พื้นจะต้องออกแรงต้านมากกว่านำ้าหนักของวัตถุ
ค. พื้นจะต้องออกแรงต้านเท่ากับนำ้าหนักของวัตถุ
ง. เป็นไปได้ทุกข้อ
12.
จากรูป ลูกโป่งจะเคลื่อนที่ด้วยแรงอะไร และแรงนี้เรียกว่าแรง
อะไร
ก. แรง A, แรงกิริยา
ข. แรง A, แรงปฏิกิริยา
ค. แรง B, แรงกิริยา
ง. แรง B, แรงปฏิกิริยา
13.
จากรูป ลูกเหล็กวางอยู่บนโต๊ะ แรง A และแรง B เรียกว่า แรง
อะไร และมีขนาดของแรงสัมพันธ์กันอย่างไร
ก. แรง A = แรงกิริยา, แรง B = แรงปฏิกิริยา และมี
ขนาดเท่ากัน
แรง Bแรง A
โต๊ะ
แรง
แรง B
ข. แรง A = แรงปฏิกิริยา, แรง B = แรงกิริยา และมี
ขนาดเท่ากัน
ค. แรง A = แรงกิริยา, แรง B = แรงปฏิกิริยา และขนาด
ของแรง A มากกว่าแรง B
มีขนาดเท่ากัน
ง. แรง A = แรงปฏิกิริยา, แรง B = แรงกิริยา และ
ขนาดของแรง B มากกว่าแรง A
มีขนาดเท่ากัน
14. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 3 กล่าวว่าอย่างไร
ก. วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรง
ภายนอกมากระทำา
ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว
คงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมา
กระทำาเช่นกัน
ข. ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำาต่อวัตถุ แต่จะ
แปรผกผันกับมวลของวัตถุ
ค. ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทาง
ตรงกันข้ามเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
15. จงพิจารณาความหนาแน่นของของเหลวที่กำาหนดให้
1. นำ้า 2. นำ้ามันพืช 3. นำ้าเกลือ
ข้อใดเรียงลำาดับแรงพยุงจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
ก. นำ้า นำ้ามันพืช นำ้าเกลือ ข. นำ้าเกลือ นำ้า
นำ้ามันพืช
ค. นำ้ามันพืช นำ้า นำ้าเกลือ ง. นำ้า นำ้าเกลือ
นำ้ามันพืช
16. จากสูตรในการคำานวณหาแรงพยุง(แรงลอยตัว)
FB = ρVg
ρ หมายถึงอะไรและมีหน่วยเป็นอะไร
ก. ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น kg/m3
ข. ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg/m3
ค. ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ มีหน่วยเป็น m3
ง. ปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็น m3
17. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงพยุง(แรง
ลอยตัว)มากที่สุด
ก. เซอร์ ไอแซก นิวตัน ข. อัลเบิร์ต ไอน์สไต
ค. เกเกอร์ เมลเดล ง. อาร์คิมีดิส
18. เกี่ยวกับแรงพยุงตัวหรือแรงลอยตัวในของเหลว จากข้อต่อไปนี้
ข้อใดถูกต้อง
1 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวใดจะมีแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
เนื่องจากของเหลวนั้นกระทำาต่อวัตถุ
เสมอ
2. ขนาดของแรงลอยตัวจะเท่ากับขนาดของนำ้าหนักของ
ของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
3. วัตถุใดจมในของเหลว นำ้าหนักของวัตถุมากกว่าแรงพยุง
ตัวในของของเหลว
ข้อความที่ถูกต้อง คือ
ก. ข้อ 1 และ 2 ค. ข้อ 1 และ 3
ข. ข้อ 2 และ 3 ง. ข้อ 1 , 2 และ 3
19. เมื่อนำาวัตถุสามชนิดลอยในอ่างนำ้า ดังภาพ
ก. วัตถุ A มีความหนาแน่นมากที่สุด
ก. วัตถุ B มีความหนาแน่นมากที่สุด
ก. วัตถุ C มีความหนาแน่นมากที่สุด
ง. วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่านำ้า
20.
วัตถุ ความหนาแน่น
g/cm3
A 7.8
B 0.96
C 0.65
D 1.12
วัตถุ A, B, C, และ D มีความหนาแน่นดังแสดงได้ใน
ตาราง วัตถุใดที่จมนำ้า
ก. A, B
ข. B, C
ค. B, D
ง. A, D
21. เมื่อกล่าวถึงแรงเสียดทานข้อใดถูกต้อง
ก. แรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อวัตถุกำาลังเคลื่อนที่
ข. แรงเสียดทานจลน์จะมีค่ามากที่สุดในขณะที่วัตถุเริ่มมีการ
เคลื่อนที่
ค. แรงเสียดทาสถิตจะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
ง. แรงเสียดทานจลน์จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
22. แรงเสียดทานต่อไปนี้เพื่อตอบคำาถาม
1 พื้นรองเท้าของคนที่ยืนกับผิวถนน 2 ก้น
นักเรียนกับพื้นขณะเล่นสไลเดอร์
3 อากาศกับผิวของจรวดขวดนำ้า 4 ไม้กวาด
กับพื้นห้องขณะกวาดพื้น
A
B
C
5 ขอบยางรถยนต์กับกะทะล้อ
แรงเสียดทานในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกันทั้งหมด
ก. 1,2,3 ข. 2,3,4
ค. 3,4,5 ง. 1,4,5
23. เราได้ประโยชน์จากการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานในกรณีใด
ก. ตลับลูกปืนช่วยลดแรงเสียดทาน
ข. ล้อและเพลาช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน
ค. ลวดลายพื้นรองเท้าช่วยลดแรงเสียดทาน
ง. บันไดจักรยานนิยมทำาเป็นปุ่มเพื่อช่วยลดแรงเสียดทาน
24. ในการทดลองโดยการลากถุงทรายมวล 1,000 กรัม ด้วยตาชั่ง
สปริง จนถุงทรายเคลื่อนที่
มีผลการทดลองดังตาราง
ขนาดของ
แรงที่ใช้
ลาก(N)
ผลการลาก
2 ถุงทรายไม่เคลื่อนที่
6 ถุงทรายไม่เคลื่อนที่
7 ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่
พอดี
10 ถุงทรายเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงที่
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ขณะออกแรง 7 นิวตัน ไม่เกิดแรงเสียดทาน
ข. ขณะออกแรง 7 และ 10 นิวตัน ไม่เกิดแรงเสียดทาน
ค. ขณะออกแรง 2 และ 6 นิวตัน เกิดแรงเสียดทานจลน์
ง. ขณะออกแรง 2 6 และ 7 นิวตัน เกิดแรงเสียดทานสถิตย์
25. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การใช้นำ้ามันเครื่อง หรือจารบี
2. การออกแบบยางรถยนต์ให้มีลวดลาย
3. การออกแบบยานพาหนะให้มีรูปร่างเรียว
4. การใช้ตลับลูกปืนที่ล้อและเพลา
5. การเบรกเพื่อให้รถหยุด
การกระทำาในข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทาน
ก. 1 2 และ 3
ข. 1 3 และ 4
ค. 2 3 และ 4
ง. 3 4 และ 5
26. ยางรถยนต์ที่มีดอกยางเป็นลวดลายลึก ดอกยางเช่นนี้จะช่วย
ทำาให้
ก. แรงเสียดทานลดลง
ข. ดอกยางไม่ทำาให้เกิดแรงเสียดทาน
ค. แรงเสียดทานจะไม่มีเมื่อรถวิ่ง
ง. แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น
27. ในการทดลอง เรื่องโมเมนต์ ดังรูป
จากภาพ ถ้าคานอยู่ใน ภาวะสมดุล มวล A และ C ควร
เป็นเท่าใดถ้า B เท่ากับ 500 นิวตัน
ก. A 100 นิวตัน, C 150 นิวตัน
ข. A 150 นิวตัน, C 100 นิวตัน
ค. A 50 นิวตัน, C 350 นิวตัน
ง. A 40 นิวตัน, C 380 นิวตัน
28. โมเมนต์ของแรงหมายถึงข้อใด
ก. ความเร็ว
ข. พลังงานของคาน
ค. ระยะของแรงถึงจุดหมุน
ง. ผลคูณแรงกับระยะตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุน
29. จากรูป ทำาอย่างไรคานจึงจะอยู่ในภาวะสมดุล
ก. เพิ่มโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
ข. เพิ่มโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
ค. เพิ่มโมเมนต์จุดหมุน
ง. ลดโมเมนต์จุดหมุน
30. อุปกรณ์ผ่อนแรงชนิดใดเป็นคานอันดับ 1
ก. ที่เปิดขวดนำ้าอัดลม ข. เครื่องตัดกระดาษ
ค. ตะเกียบคีบอาหาร ง. ค้อนถอนตะปู
31. คันเบ็ดเป็นคานอันดับใด
ก. คานอันดับ 1 ข. คานอันดับ 2
ค. คานอันดับ 3 ง. คานอันดับ 4
32. เมื่อคาน AB ยาว 6 เมตร มีวัตถุแขวนตามตำาแหน่งต่าง ๆ ดัง
ภาพ โดยคานไม่มีนำ้าหนัก
2
เมตร
B
500 N
3
เมตร
1,000 NA C
F
2
เมตร
3
เมตร
เมื่อคานอยู่ภาวะสมดุล X มีค่าเท่าไร
ก. 10 N ข. 30 N ค. 40 N ง. 50 N
33. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงแล้ว ความเร่งมีความหมายตรงกับ
ข้อใด
ก. อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึึึ่งหน่วยเวลา
ข. อัตราของระยะทางที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งหน่วยเวลา
ค. อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเริ่มต้นในหนึ่งหน่วย
เวลา
ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วสุดท้าย ในหนึ่งหน่วย
เวลา
34. ถ้าการคำานวณหาความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรงได้ค่า
เป็นลบแล้ว ข้อใดถูกต้อง
ก. ทิศทางของความเร่งมีทิศทางเดียวกับความเร็วเริ่มต้น
ข. ทิศทางของความเร่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วเริ่ม
ต้น
ค. ขนาดของความเร็วเริ่มต้นมีค่ามากกว่าความเร็วสุดท้าย
ง. ขนาดของความเร็วเริ่มต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วสุดท้าย
35. ทิศทางของความเร่งกรณีการเคลื่อนที่ในแนวตรง ขึ้นอยู่กับสิ่ง
ใด
ก. ทิศทางของความเร็วลัพธ์
ข. ทิศทางของความเร็วเริ่มต้น
ค. ทิศทางของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ
ง. ทิศทางของการเคลื่อนที่ที่ได้ระยะทางมากที่สุด
36. สิ่งใดมีความสำาคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาระยะกระจัดของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรงของวัตถุ
ก. แรงที่กระทำาต่อวัตถุ
ข. อัตราเร็วของการเคลื่อนที่
ค. ทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่
ง. ขนาดของความเร่งของการเคลื่อนที่
37.ข้อใดไม่ใช่“งาน”ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ก. ออกแรงดันเก้าอี้ให้ไถลไปตามพื้นห้อง
ข. ขับรถขึ้นเขาจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ค. ฉุดรถยนต์ขึ้นจากหล่มมาบนพื้นดินที่ราบเรียบ
ง. แบกกระสอบข้าวเดินไปตามทางจนถึงโรงอาหาร
38. การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก. ตำาแหน่งของวัตถุ
ข. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ค. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. ความเร่งในแนวตรงของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
39. เมื่อจุดบั้งไฟขึ้นไปในแนวดิ่ง พลังงานในบั้งไฟมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. พลังงานจลน์มีค่าเพิ่มขึ้น พลังงานศักย์มีค่าลดลง
ข. พลังงานจลน์มีค่าลดลง พลังงานศักย์มีค่าเพิ่มขึ้น
ค. พลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าเพิ่มขึ้น
ง. พลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าลดลง
40. ข้อใดที่พลังงานศักย์สูงสุด
ก. วัตถุมวล 100 kg อยู่สูงจากพื้น 10 เมตร
ข. วัตถุมวล 50 kg อยู่สูงจากพื้น 20 เมตร
ค. วัตถุมวล 70 kg อยู่สูงจากพื้น 15 เมตร
ง. วัตถุมวล 60 kg อยู่สูงจากพื้น 20 เมตร
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
ขอให้ทุกคนโชคดี
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ
1. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นแนวดิ่ง ลูกบอลจะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น
หรือช้าลง อย่างไร
2. เมื่อนำาดินนำ้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่า
อ่านค่านำ้าหนักได้ 5.45 นิวตัน แต่เมื่อชั่งในนำ้า พบว่า
อ่านค่านำ้าหนักบนเครื่องชั่งสปริงได้ 4.20 นิวตัน แรงพยุง
ที่นำ้ากระทำาต่อดินนำ้ามันมีค่าเท่าใด
3. ถ้าวัตถุมีนำ้าหนัก 80 นิวตัน และแรงพยุงของนำ้ามีค่า
เท่ากับ 57 นิวตันวัตถุนี้จะจมหรือลอยนำ้า เพราะเหตุใด
4. อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่
อย่างไร
5. ยกตัวอย่างสิงประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ในชีวิตประจำาวัน ที่
ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง
6. คานอันดับ 3 มีลักษณะอย่างไร
7. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้
เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 10 เมตร จงหางานที่คนงาน
ทำางานได้
8. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้
เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 10 เมตร ถ้าใช้เวลาในการผลัก
กล่อง 4 วินาที คนงานมีกำาลังในการทำางานเท่าใด
9. บั้งไฟเคลื่อนที่ด้วยแรงชนิดใด
10. ให้นักเรียนระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จัก
พร้อมผลงาน อย่างน้อย 2 คน
ตอนที่ 1 เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง
ชื่อ –สกุล
...............................................................ชั้น ม.3/
…………เลขที่ ...........
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ
1. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นแนวดิ่ง ลูกบอลจะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
อย่างไร………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
2. เมื่อนำาดินนำ้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่า อ่าน
ค่านำ้าหนักได้ 5.45 นิวตัน แต่เมื่อชั่งในนำ้า พบว่า อ่านค่านำ้าหนักบน
เครื่องชั่งสปริงได้ 4.20 นิวตัน แรงพยุงที่นำ้ากระทำาต่อดินนำ้ามันมีค่า
เท่าใด
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
3. ถ้าวัตถุมีนำ้าหนัก 80 นิวตัน และแรงพยุงของนำ้ามีค่าเท่ากับ 57 นิว
ตันวัตถุนี้จะจมหรือลอยนำ้า เพราะเหตุ
ใด…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่
อย่างไร…………………………………………………………..
5. ยกตัวอย่างสิงประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ในชีวิตประจำาวัน ที่ใช้หลัก
การโมเมนต์ของแรง………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
6. คานอันดับ 3 มีลักษณะ
อย่างไร……………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
7. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้เคลื่อนที่
เป็นระยะทาง 10 เมตร จงหางานที่คนงานทำางาน
ได้…………………………………………………………………
…………………………………………………………
8. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้เคลื่อนที่
เป็นระยะทาง 10 เมตร ถ้าใช้เวลาในการผลักกล่อง 4 วินาที คนงาน
มีกำาลังในการทำางาน
เท่าใด………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
9. บั้งไฟเคลื่อนที่ด้วยแรงชนิด
ใด…………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
10. ให้นักเรียนระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จัก พร้อมผลงาน
อย่างน้อย 2 คน……………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….

More Related Content

What's hot

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีwebsite22556
 
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันเซิฟ กิ๊ฟ ติวเตอร์
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงานเอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงานWijitta DevilTeacher
 
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงาน
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงานแบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงาน
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงานkrupornpana55
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1Sivagon Soontong
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงานPhanuwat Somvongs
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102พัน พัน
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์weerawato
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)Panupong Sinthawee
 
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59Wan Ngamwongwan
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
 

What's hot (20)

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
 
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
 
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงานเอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง งานและพลังงาน
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
 
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงาน
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงานแบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงาน
แบบฝึกหัดทบทวนตามตัวชี้วัดหน่วยที่ 2 งานและพลังงาน
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
 
ใบความรู้สนามแม่เหล็ก
ใบความรู้สนามแม่เหล็กใบความรู้สนามแม่เหล็ก
ใบความรู้สนามแม่เหล็ก
 
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 

Similar to แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)

แบบทดสอบสมดุล
แบบทดสอบสมดุลแบบทดสอบสมดุล
แบบทดสอบสมดุลkrusarawut
 
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่thanakit553
 
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxSlแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxkrupornpana55
 
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ krupornpana55
 
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่มวลแรงกฎการเคลื่อนที่
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่Chakkrawut Mueangkhon
 
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2fal-war
 
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชน
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชนแนวข้อสอบโมเมนตัมและการชน
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชนWijitta DevilTeacher
 
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52
ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52joybh42
 
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่menton00
 

Similar to แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด) (14)

แบบทดสอบสมดุล
แบบทดสอบสมดุลแบบทดสอบสมดุล
แบบทดสอบสมดุล
 
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 มวล แรงและกฏการเคลื่อนที่
 
P03
P03P03
P03
 
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxSlแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
 
03 มวลแรงและการเคลื่อนที่
03 มวลแรงและการเคลื่อนที่03 มวลแรงและการเคลื่อนที่
03 มวลแรงและการเคลื่อนที่
 
P03
P03P03
P03
 
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่
Slแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่
 
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่มวลแรงกฎการเคลื่อนที่
มวลแรงกฎการเคลื่อนที่
 
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชน
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชนแนวข้อสอบโมเมนตัมและการชน
แนวข้อสอบโมเมนตัมและการชน
 
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52
ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 52
 
Quota cmu 56 part2
Quota cmu 56 part2Quota cmu 56 part2
Quota cmu 56 part2
 
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่
ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่
 
5a95945a4c8772000a29fbc3
5a95945a4c8772000a29fbc35a95945a4c8772000a29fbc3
5a95945a4c8772000a29fbc3
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyandnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าdnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานdnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 

แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)

 • 1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อำาเภอ คำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------คำาชี้แจง 1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 2. รายละเอียดและวิธีการทำาแบบทดสอบ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ ( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) 2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว และทำาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำาตอบช่อง ก ข ค ง ถ้าต้องการเปลี่ยนคำาตอบให้ทำาเครื่องหมาย X ที่คำาตอบเดิมแล้ว ทำาเครื่องหมาย X ในช่องคำาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียน แสดงวิธีหาคำาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด 3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบ นี้ 4. เมือทำาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำาแบบทดสอบและ กระดาษคำาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ 5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือ ร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำาตอบข้อสอบรายวิชาที่กำาลังสอบ เป็นความ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบ ตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ตัวชี้วัด 1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำาต่อวัตถุ(1-8) 2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำา ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (9-14) 3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำาต่อวัตถุ(15- 20) 4. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับ แรงเสียดทานจลน์ และนำา ความรู้ไปใช้ ประโยชน์(21-26) 5. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (27-32) 6. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนว โค้ง (33-36)
 • 2. 7. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์ พลังงาน และความสัมพันธ์ ระหว่าง ปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (37- 40) …………………………….. ผู้ออกข้อสอบ …………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …………………………….. งานวัดผล ตอนที่ 1 เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. F2 F1 ถ้ามีแรงมากระทำาต่อวัตถุ ดังภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. แรงกระทำา F1 กับ F2 มีขนาดเท่ากัน ข. แรงกระทำา F1 กับ F2 มีทิศทางตรงกันข้าม ค. แรงลัพธ์มีขนาดเป็นศูนย์ วัตถุยังคงนิ่งอยู่กับที่ ง. แรงลัพธ์มีขนาดเป็น 2F วัตถุจะเคลื่อนที่ไปจากเดิม 2. สมปองวิ่งจากบ้านไปทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วเดินทางไปทาง ทิศตะวันออกอีก 15 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 วินาที การกระจัด ทั้งหมดที่สมปองเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด ก. 20 เมตร ข. 25 เมตร ค. 30 เมตร ง. 35 เมตร 3. ออกแรงกระทำาต่อวัตถุหนึ่ง 8 นิวตัน และ 5 นิวตัน ในทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตกตามลำาดับซึ่งวางบนพื้นเรียบ แรงลัพธ์ที่ กระทำาต่อวัตถุนี้เป็นเท่าใด ก. 3 นิวตัน ทิศตะวันออก ข. 3 นิวตัน ทิศตะวันตก ค. 13 นิวตัน ทิศตะวันออก ง. 13 นิว ตัน ทิศตะวันตก
 • 3. แรง ดึง แรงเสียด ทาน 4. สมปองวิ่งจากบ้านไปทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วเดินทางไปทาง ทิศตะวันออกอีก 15 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 วินาที ระยะทาง ทั้งหมดที่สมปองเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด ก. 20 เมตร ข . 25 เมตร ค. 30 เมตร ง . 35 เมตร 5. เด็กชาย A ออกแรงลากวัตถุด้วยแรง 20 นิวตัน ไปตามพื้นแนว ระดับที่มีแรงเสียดทาน 2 นิวตัน อยากทราบว่า วัตถุจะได้รับแรงลากสุทธิเท่าใด ก. 2 นิวตัน ข. 18 นิวตัน ค. 20 นิวตัน ง. 22 นิวตัน 6.แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์ มีความสัมพันธ์กับข้อใด ก.ไม่มีแรงใด ๆ กระทำาต่อวัตถุ ข.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ค.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลง ง.วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่ไม่แน่นอน 7. กำาหนดแรง F1, F2 และ F3 ให้ดังต่อไปนี้ F1 F2 F3 เมื่อนำาแรง F1+ F2 + F3 ผลรวมของแรงลัพธ์มีเวกเตอร์ของแรงเป็น อย่างไร ก. ข. ค. ง. 8. จากภาพ แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าเท่าใด และจะทำาให้วัตถุ เคลื่อนที่ไปในทิศทางใด 1. 0 นิวตัน ไม่มีการเคลื่อนที่ 2. 1 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางขวา 3. 1 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางซ้าย 4. 7 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางขวา 9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาได้ถูกต้อง ก. ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากันในทิศทางเดียวกัน ข. ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากันในทิศทางตรงข้าม
 • 4. ค. บางแรงกิริยาเท่านั้นที่มีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้น ง. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาที่เป็นแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา สามารถเกิดขึ้นในเวลาต่างกันได้ 10. การเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อใด เกิดจากแรงกิริยา ก. จรวด ข. บั้งไฟ ค. พายเรือ ง. ตี ปิงปอง 11. วัตถุหนึ่งวางอยู่นิ่งบนพื้น ดังรูป ข้อใดถูกต้อง ก. พื้นจะต้องออกแรงต้านน้อยกว่านำ้าหนักของวัตถุ ข. พื้นจะต้องออกแรงต้านมากกว่านำ้าหนักของวัตถุ ค. พื้นจะต้องออกแรงต้านเท่ากับนำ้าหนักของวัตถุ ง. เป็นไปได้ทุกข้อ 12. จากรูป ลูกโป่งจะเคลื่อนที่ด้วยแรงอะไร และแรงนี้เรียกว่าแรง อะไร ก. แรง A, แรงกิริยา ข. แรง A, แรงปฏิกิริยา ค. แรง B, แรงกิริยา ง. แรง B, แรงปฏิกิริยา 13. จากรูป ลูกเหล็กวางอยู่บนโต๊ะ แรง A และแรง B เรียกว่า แรง อะไร และมีขนาดของแรงสัมพันธ์กันอย่างไร ก. แรง A = แรงกิริยา, แรง B = แรงปฏิกิริยา และมี ขนาดเท่ากัน แรง Bแรง A โต๊ะ แรง แรง B
 • 5. ข. แรง A = แรงปฏิกิริยา, แรง B = แรงกิริยา และมี ขนาดเท่ากัน ค. แรง A = แรงกิริยา, แรง B = แรงปฏิกิริยา และขนาด ของแรง A มากกว่าแรง B มีขนาดเท่ากัน ง. แรง A = แรงปฏิกิริยา, แรง B = แรงกิริยา และ ขนาดของแรง B มากกว่าแรง A มีขนาดเท่ากัน 14. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อ 3 กล่าวว่าอย่างไร ก. วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรง ภายนอกมากระทำา ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว คงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมา กระทำาเช่นกัน ข. ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำาต่อวัตถุ แต่จะ แปรผกผันกับมวลของวัตถุ ค. ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทาง ตรงกันข้ามเสมอ ง. ถูกทุกข้อ 15. จงพิจารณาความหนาแน่นของของเหลวที่กำาหนดให้ 1. นำ้า 2. นำ้ามันพืช 3. นำ้าเกลือ ข้อใดเรียงลำาดับแรงพยุงจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง ก. นำ้า นำ้ามันพืช นำ้าเกลือ ข. นำ้าเกลือ นำ้า นำ้ามันพืช ค. นำ้ามันพืช นำ้า นำ้าเกลือ ง. นำ้า นำ้าเกลือ นำ้ามันพืช 16. จากสูตรในการคำานวณหาแรงพยุง(แรงลอยตัว) FB = ρVg ρ หมายถึงอะไรและมีหน่วยเป็นอะไร ก. ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น kg/m3 ข. ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg/m3 ค. ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ มีหน่วยเป็น m3 ง. ปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็น m3 17. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงพยุง(แรง ลอยตัว)มากที่สุด ก. เซอร์ ไอแซก นิวตัน ข. อัลเบิร์ต ไอน์สไต ค. เกเกอร์ เมลเดล ง. อาร์คิมีดิส 18. เกี่ยวกับแรงพยุงตัวหรือแรงลอยตัวในของเหลว จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง 1 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวใดจะมีแรงพยุงหรือแรงลอยตัว เนื่องจากของเหลวนั้นกระทำาต่อวัตถุ เสมอ 2. ขนาดของแรงลอยตัวจะเท่ากับขนาดของนำ้าหนักของ ของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
 • 6. 3. วัตถุใดจมในของเหลว นำ้าหนักของวัตถุมากกว่าแรงพยุง ตัวในของของเหลว ข้อความที่ถูกต้อง คือ ก. ข้อ 1 และ 2 ค. ข้อ 1 และ 3 ข. ข้อ 2 และ 3 ง. ข้อ 1 , 2 และ 3 19. เมื่อนำาวัตถุสามชนิดลอยในอ่างนำ้า ดังภาพ ก. วัตถุ A มีความหนาแน่นมากที่สุด ก. วัตถุ B มีความหนาแน่นมากที่สุด ก. วัตถุ C มีความหนาแน่นมากที่สุด ง. วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่านำ้า 20. วัตถุ ความหนาแน่น g/cm3 A 7.8 B 0.96 C 0.65 D 1.12 วัตถุ A, B, C, และ D มีความหนาแน่นดังแสดงได้ใน ตาราง วัตถุใดที่จมนำ้า ก. A, B ข. B, C ค. B, D ง. A, D 21. เมื่อกล่าวถึงแรงเสียดทานข้อใดถูกต้อง ก. แรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อวัตถุกำาลังเคลื่อนที่ ข. แรงเสียดทานจลน์จะมีค่ามากที่สุดในขณะที่วัตถุเริ่มมีการ เคลื่อนที่ ค. แรงเสียดทาสถิตจะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ ของวัตถุ ง. แรงเสียดทานจลน์จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางการ เคลื่อนที่ของวัตถุ 22. แรงเสียดทานต่อไปนี้เพื่อตอบคำาถาม 1 พื้นรองเท้าของคนที่ยืนกับผิวถนน 2 ก้น นักเรียนกับพื้นขณะเล่นสไลเดอร์ 3 อากาศกับผิวของจรวดขวดนำ้า 4 ไม้กวาด กับพื้นห้องขณะกวาดพื้น A B C
 • 7. 5 ขอบยางรถยนต์กับกะทะล้อ แรงเสียดทานในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกันทั้งหมด ก. 1,2,3 ข. 2,3,4 ค. 3,4,5 ง. 1,4,5 23. เราได้ประโยชน์จากการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานในกรณีใด ก. ตลับลูกปืนช่วยลดแรงเสียดทาน ข. ล้อและเพลาช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน ค. ลวดลายพื้นรองเท้าช่วยลดแรงเสียดทาน ง. บันไดจักรยานนิยมทำาเป็นปุ่มเพื่อช่วยลดแรงเสียดทาน 24. ในการทดลองโดยการลากถุงทรายมวล 1,000 กรัม ด้วยตาชั่ง สปริง จนถุงทรายเคลื่อนที่ มีผลการทดลองดังตาราง ขนาดของ แรงที่ใช้ ลาก(N) ผลการลาก 2 ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ 6 ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ 7 ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ พอดี 10 ถุงทรายเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. ขณะออกแรง 7 นิวตัน ไม่เกิดแรงเสียดทาน ข. ขณะออกแรง 7 และ 10 นิวตัน ไม่เกิดแรงเสียดทาน ค. ขณะออกแรง 2 และ 6 นิวตัน เกิดแรงเสียดทานจลน์ ง. ขณะออกแรง 2 6 และ 7 นิวตัน เกิดแรงเสียดทานสถิตย์ 25. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. การใช้นำ้ามันเครื่อง หรือจารบี 2. การออกแบบยางรถยนต์ให้มีลวดลาย 3. การออกแบบยานพาหนะให้มีรูปร่างเรียว 4. การใช้ตลับลูกปืนที่ล้อและเพลา 5. การเบรกเพื่อให้รถหยุด การกระทำาในข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทาน ก. 1 2 และ 3 ข. 1 3 และ 4 ค. 2 3 และ 4 ง. 3 4 และ 5 26. ยางรถยนต์ที่มีดอกยางเป็นลวดลายลึก ดอกยางเช่นนี้จะช่วย ทำาให้
 • 8. ก. แรงเสียดทานลดลง ข. ดอกยางไม่ทำาให้เกิดแรงเสียดทาน ค. แรงเสียดทานจะไม่มีเมื่อรถวิ่ง ง. แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น 27. ในการทดลอง เรื่องโมเมนต์ ดังรูป จากภาพ ถ้าคานอยู่ใน ภาวะสมดุล มวล A และ C ควร เป็นเท่าใดถ้า B เท่ากับ 500 นิวตัน ก. A 100 นิวตัน, C 150 นิวตัน ข. A 150 นิวตัน, C 100 นิวตัน ค. A 50 นิวตัน, C 350 นิวตัน ง. A 40 นิวตัน, C 380 นิวตัน 28. โมเมนต์ของแรงหมายถึงข้อใด ก. ความเร็ว ข. พลังงานของคาน ค. ระยะของแรงถึงจุดหมุน ง. ผลคูณแรงกับระยะตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุน 29. จากรูป ทำาอย่างไรคานจึงจะอยู่ในภาวะสมดุล ก. เพิ่มโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา ข. เพิ่มโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ค. เพิ่มโมเมนต์จุดหมุน ง. ลดโมเมนต์จุดหมุน 30. อุปกรณ์ผ่อนแรงชนิดใดเป็นคานอันดับ 1 ก. ที่เปิดขวดนำ้าอัดลม ข. เครื่องตัดกระดาษ ค. ตะเกียบคีบอาหาร ง. ค้อนถอนตะปู 31. คันเบ็ดเป็นคานอันดับใด ก. คานอันดับ 1 ข. คานอันดับ 2 ค. คานอันดับ 3 ง. คานอันดับ 4 32. เมื่อคาน AB ยาว 6 เมตร มีวัตถุแขวนตามตำาแหน่งต่าง ๆ ดัง ภาพ โดยคานไม่มีนำ้าหนัก 2 เมตร B 500 N 3 เมตร 1,000 NA C F 2 เมตร 3 เมตร
 • 9. เมื่อคานอยู่ภาวะสมดุล X มีค่าเท่าไร ก. 10 N ข. 30 N ค. 40 N ง. 50 N 33. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงแล้ว ความเร่งมีความหมายตรงกับ ข้อใด ก. อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึึึ่งหน่วยเวลา ข. อัตราของระยะทางที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งหน่วยเวลา ค. อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเริ่มต้นในหนึ่งหน่วย เวลา ง. อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วสุดท้าย ในหนึ่งหน่วย เวลา 34. ถ้าการคำานวณหาความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรงได้ค่า เป็นลบแล้ว ข้อใดถูกต้อง ก. ทิศทางของความเร่งมีทิศทางเดียวกับความเร็วเริ่มต้น ข. ทิศทางของความเร่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วเริ่ม ต้น ค. ขนาดของความเร็วเริ่มต้นมีค่ามากกว่าความเร็วสุดท้าย ง. ขนาดของความเร็วเริ่มต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วสุดท้าย 35. ทิศทางของความเร่งกรณีการเคลื่อนที่ในแนวตรง ขึ้นอยู่กับสิ่ง ใด ก. ทิศทางของความเร็วลัพธ์ ข. ทิศทางของความเร็วเริ่มต้น ค. ทิศทางของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ ง. ทิศทางของการเคลื่อนที่ที่ได้ระยะทางมากที่สุด 36. สิ่งใดมีความสำาคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาระยะกระจัดของการ เคลื่อนที่ในแนวตรงของวัตถุ ก. แรงที่กระทำาต่อวัตถุ ข. อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ ค. ทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ ง. ขนาดของความเร่งของการเคลื่อนที่ 37.ข้อใดไม่ใช่“งาน”ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ก. ออกแรงดันเก้าอี้ให้ไถลไปตามพื้นห้อง ข. ขับรถขึ้นเขาจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ค. ฉุดรถยนต์ขึ้นจากหล่มมาบนพื้นดินที่ราบเรียบ ง. แบกกระสอบข้าวเดินไปตามทางจนถึงโรงอาหาร 38. การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด ก. ตำาแหน่งของวัตถุ ข. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ค. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ง. ความเร่งในแนวตรงของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • 10. 39. เมื่อจุดบั้งไฟขึ้นไปในแนวดิ่ง พลังงานในบั้งไฟมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร ก. พลังงานจลน์มีค่าเพิ่มขึ้น พลังงานศักย์มีค่าลดลง ข. พลังงานจลน์มีค่าลดลง พลังงานศักย์มีค่าเพิ่มขึ้น ค. พลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าเพิ่มขึ้น ง. พลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าลดลง 40. ข้อใดที่พลังงานศักย์สูงสุด ก. วัตถุมวล 100 kg อยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ข. วัตถุมวล 50 kg อยู่สูงจากพื้น 20 เมตร ค. วัตถุมวล 70 kg อยู่สูงจากพื้น 15 เมตร ง. วัตถุมวล 60 kg อยู่สูงจากพื้น 20 เมตร --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ขอให้ทุกคนโชคดี ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ 1. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นแนวดิ่ง ลูกบอลจะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือช้าลง อย่างไร 2. เมื่อนำาดินนำ้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่า อ่านค่านำ้าหนักได้ 5.45 นิวตัน แต่เมื่อชั่งในนำ้า พบว่า อ่านค่านำ้าหนักบนเครื่องชั่งสปริงได้ 4.20 นิวตัน แรงพยุง ที่นำ้ากระทำาต่อดินนำ้ามันมีค่าเท่าใด 3. ถ้าวัตถุมีนำ้าหนัก 80 นิวตัน และแรงพยุงของนำ้ามีค่า เท่ากับ 57 นิวตันวัตถุนี้จะจมหรือลอยนำ้า เพราะเหตุใด 4. อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร
 • 11. 5. ยกตัวอย่างสิงประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ในชีวิตประจำาวัน ที่ ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง 6. คานอันดับ 3 มีลักษณะอย่างไร 7. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้ เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 10 เมตร จงหางานที่คนงาน ทำางานได้ 8. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้ เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 10 เมตร ถ้าใช้เวลาในการผลัก กล่อง 4 วินาที คนงานมีกำาลังในการทำางานเท่าใด 9. บั้งไฟเคลื่อนที่ด้วยแรงชนิดใด 10. ให้นักเรียนระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จัก พร้อมผลงาน อย่างน้อย 2 คน ตอนที่ 1 เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ชื่อ –สกุล ...............................................................ชั้น ม.3/ …………เลขที่ ...........
 • 12. 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ 1. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นแนวดิ่ง ลูกบอลจะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง อย่างไร……………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 2. เมื่อนำาดินนำ้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่า อ่าน ค่านำ้าหนักได้ 5.45 นิวตัน แต่เมื่อชั่งในนำ้า พบว่า อ่านค่านำ้าหนักบน เครื่องชั่งสปริงได้ 4.20 นิวตัน แรงพยุงที่นำ้ากระทำาต่อดินนำ้ามันมีค่า เท่าใด …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 3. ถ้าวัตถุมีนำ้าหนัก 80 นิวตัน และแรงพยุงของนำ้ามีค่าเท่ากับ 57 นิว ตันวัตถุนี้จะจมหรือลอยนำ้า เพราะเหตุ ใด………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 4. อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร………………………………………………………….. 5. ยกตัวอย่างสิงประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ในชีวิตประจำาวัน ที่ใช้หลัก การโมเมนต์ของแรง………………………….
 • 13. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 6. คานอันดับ 3 มีลักษณะ อย่างไร…………………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 7. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ เป็นระยะทาง 10 เมตร จงหางานที่คนงานทำางาน ได้………………………………………………………………… ………………………………………………………… 8. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ เป็นระยะทาง 10 เมตร ถ้าใช้เวลาในการผลักกล่อง 4 วินาที คนงาน มีกำาลังในการทำางาน เท่าใด……………………………………………………………… … …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 9. บั้งไฟเคลื่อนที่ด้วยแรงชนิด ใด………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. 10. ให้นักเรียนระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จัก พร้อมผลงาน อย่างน้อย 2 คน…………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………….