SlideShare a Scribd company logo
BlogGang.com : : sirivajj

Group Blog
ิ
• พระญาณวิศษฏ์ สมิทธิวจารย์
ิ
• บทสวดมนต์แปล
• นวโกวาท
• พุทธศาสนสุภาษิต ๑ - ๑๕
• พุทธศาสนสุภาษิต ๑๖ - ๓๓
• หลักพระพุทธศาสนา ๑ - ๘
• หลักพระพุทธศาสนา ๙ - ๑๖
• หลักพระพุทธศาสนา ๑๗ - ๒๖
• หลักพระพุทธศาสนา ๒๗ - ๓๕
• ลักษณะพุทธศาสนา ๑ - ๑๐
• ลักษณะพุทธศาสนา ๑๑ - ๑๘
• ลักษณะพุทธศาสนา ๑๙ - ๒๕
• ลักษณะพุทธศาสนา ๒๖ - ๓๖
• สัมมาทิฏฐิ ๑ - ๑๓
• สัมมาทิฏฐิ ๑๔ - ๒๒
• สัมมาทิฏฐิ ๒๓ - ๓๐
• สัมมาทิฏฐิ ๓๑ - ๔๓
• รวมธรรมะ
• ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๑ - ๑๐
• ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๑๑ - ๒๐
• ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๒๑ - ๒๘
• ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๒๙ - ๓๘
• ๑๐๐ คําสอนสมเด็จพระสังฆราช

Page 1 of 13

คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : ช ัยชนะ

เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ
ѷ
ѷ
ปริณายก
ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี
--------------------------------------------------------------

คน [?]

๙๒
:
:
:
:
:
:
:
:

ชัยชนะ
เมตตา
ความดี
ความสุข
กรรม
คนดี
คน
ชีวต
ิ

ให ้ทิปเจ ้าของ Blog
[?]
ฝากข ้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู ้ติดตามบล็อก : 1

ช ัยชนะ

คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
คําสอนสมเด็จพระสังฆราช

[Profile ทัง
Ѹ
หมด]

Smember

ชาดกจากตู ้ลายรดนํѸ า
พุทธประวัตจากตู ้ลายรดนํѸ า
ิ
อมตะพระเครือง
ѷ
เสือหลวงพ่อนก ธมฺมโชติ วัดสังกะสี
พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุ
ทฺโธ)
• ระเบียงภาพพระเครือง
ѷ
• ระเบียงภาพของสะสม
• เบ็ดเตล็ด & สมุดเยียม
ѷ

•
•
•
•
•
•
•
•

Location :
กรุงเทพฯ
Thailand

๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช

•
•
•
•
•

All Blogs

sirivajj

พระพุทธเจ ้าไม่ได ้ทรงสอนว่า ทรงมีพุทธานุภาพให ้ผู ้นั บถือไปรบใครแล ้วก็ชนะ
หรือว่าไปแข่งขันอะไรกับใครแล ้วก็ชนะ มีพุทธานุภาพทีจะทําให ้ไม่ต ้องเจ็บไม่
ѷ
ต ้องตาย มีพุทธานุภาพทีจะทําให ้พ ้นจากผลกรรมของตนทีพงได ้รับ ปั ดเป่ าให ้พ ้น
ѷ
ѷ ึ
จากผลร ้ายอันจะเกิดจากผลกรรมทีตนเองทําไว ้ได ้ พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนไว ้ว่า
ѷ
ѷ
ѷ
ทุกคนมีกรรมเป็ นของตน ทํากรรมดีจักได ้ดี ทํากรรมชัวจักได ้ชัว เพราะฉะนัน ถ ้า
Ѹ
ѷ
ѷ
พระองค์ไปทรงช่วยได ้ว่าทํากรรมชัวแล ้วไม่ต ้องชัว ธรรมทีพระองค์ทรงสอนไว ้
ѷ
กลับกลายเป็ นไม่จริง ไม่ใช่เป็ นสัจธรรม ธรรมทีเป็ นตัวความจริง
ѷ
๙๓
พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ คือทรงชนะพระหฤทัยของพระองค์แล ้ว ด ้วยพระบารมี
คือความดีททรงสร ้างมาจนบริบรณ์ ใครมีเรืองจะต ้องผจญใจก็ให ้ระลึกถึงพระ
ีѷ
ู
ѷ
ิ
พุทธเจ ้า ผู ้ทรงพิชตมารดังกล่าวนีѸเถิด จะสามารถชนะใจตนเอง และจะเอาชนะ
เหตุการณ์ตางๆ ได ้ แต่ขอให ้ระลึกถึงด ้วยความตังใจจริงจนเกิดความสงบ แล ้วจัก
่
Ѹ
เห็นหนทางชนะขึนเองอย่างน่าอัศจรรย์
Ѹ
๙๔
ผู ้ชนะนั น มักเข ้าใจว่า ตนเองเป็ นผู ้ได ้แต่โดยทีแท ้เป็ นผู ้เสีย คือเสียไมตรีจตของ
Ѹ
ѷ
ิ
Ѹ
อีกฝ่ ายหนึงไปหมดสิน หรือจะเรียกว่าได ้ก็คอได ้เวร เพราะผู ้แพ ้ก็จะผูกใจเพือจะ
ѷ
ื
ѷ
เอาชนะต่อไป จึงเป็ นอันว่าไม่ได ้ความสุขด ้วยกันทังสองฝ่ าย
Ѹ
ส่วนผู ้ทีละได ้ทังแพ ้และชนะจึงจะได ้ความสงบสุข ทังนีѸก็ด ้วยการไม่กอเรืองทีจะ
ѷ
Ѹ
Ѹ
่ ѷ
ѷ
ต ้องเกิดมีแพ ้มีชนะกันขึน แต่เมือจะต ้องให ้มีเรืองให ้แพ ้ฝ่ ายหนึงชนะฝ่ ายหนึง ก็
Ѹ
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
ควรจะต ้องมีใจหนั กแน่นพอทีจะเผชิญได ้ทุกอย่าง
ѷ
๙๕
ทางทีถก ควรจะเอาชนะอุปสรรคในทางทีชอบและพยายามรักษาส่งเสริมความดี
ѷ ู
ѷ
ของตน คิดให ้เห็นว่าเราทําความดีก็เพือความดี มิใช่เพือให ้ใครชม ใครจะชมหรือ
ѷ
ѷ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

บทความในกลุม ข ้อคิด่
ธรรมะ ได ้ถูกเรียบเรียงขึน
Ѹ
โดยบางบทความได ้คัดลอก
และสําเนาภาพมาถ่ายทอด
จากหนังสือธรรมะต่างๆ
หรือหนังสืออืนทีเกียวข ้อง
ѷ ѷ ѷ
ทังนีѸ ด ้วยเจตนาประสงค์จะ
Ѹ
ให ้ธรรมะอันเป็ นสัจจะและ
มงคลของพระพุทธศาสนา
ได ้รับการเผยแพร่และเข ้า
ถึงพุทธศาสนิกชนหรือผู ้ทีѷ
สนใจให ้ได ้มากทีสด รวม
ѷ ุ
ทังให ้บทความธรรมะได ้
Ѹ
ถูกรวบรวมไว ้ในรูปแบบทีจะ
ѷ
สะดวกแก่การสืบค ้นและ
เข ้าถึงในภายหลัง
ผู ้ทีประสงค์จะคัดลอกไป
ѷ
เพือประโยชน์ทางพาณิชย์
ѷ
กรุณาตรวจสอบกับต ้นฉบับ
หรือเจ ้าของลิขสิทธิѻ ด ้วย
ครับ
Friends' blogs
• Webmaster BlogGang
[Add sirivajj's blog to
your web]
Links
• Payakorn.com
• วิกพเดีย สารานุกรม
ิ ี
เสรี
• ธรรมจักร
• ราชบัณฑิตยสถาน
• ศูนย์พระดอทคอม/
รอบรู ้เรืองพระ &
ѷ
ตํานานพระเครือง
ѷ
• พระพุทธโสธร
• ฟั งธรรม
• พระชินราชอินโดจีน
• เหรียญกษาปณ์ และ
เหรียญทีระลึก
ѷ

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 2 of 13

ติ เราก็ยังไม่ควรรับหรือปฏิเสธ ควรนํ ามาคิดสอบสวนตัวเราเองดูเพือแก ้ไขตัวเรา
ѷ
เองให ้ดีขน แต่ไม่รับมาเป็ นเครืองหลอกตัวเองว่าวิเศษเพราะเขาชม หรือเลวทราม
ึѸ
ѷ
่
เพราะเขาติ เขาจะว่าอย่างไรก็ชางเขา เราจะดีหรือไม่ด ี ก็อยูทการกระทําของเรา
่ ีѷ
เอง

• วัดป่ าดอยแสงธรรม
ญาณสัมปั นโน
• หอมรดกไทย
• BlogGang.com

๙๖
โดยมากอุปสรรคต่างๆ เป็ นเรืองหยุมหยิมเล็กน ้อยไม่มสาระ แต่มักจะรับเข ้ายึดถือ
ѷ
ี
เป็ นอารมณ์กวนใจให ้เดือดร ้อนไปเอง จนถึงให ้ทอดทิงความดี ถ ้าเป็ นอย่างนีก็ไม่
Ѹ
Ѹ
ใช่เป็ นความฉลาด แต่เป็ นความเขลาของเราเอง และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า
เป็ นผู ้แพ ้
ส่วนการชนะนั น ก็มได ้ประสงค์ให ้ชนะในทางก่อเวร แต่มงให ้เอาชนะตนเอง คือ
Ѹ
ิ
ุ่
ѷ
ชนะจิตใจทีใฝ่ ชัวของตน และเอาชนะเหตุการณ์แวดล ้อมทีมาเป็ นอุปสรรคแห่ง
ѷ
ѷ
ความดีเพือทีจะรักษาและเพิมพูนความดีของตนให ้ดียงๆ ขึน
ѷ ѷ
ѷ
ิѷ
Ѹ
๙๗
มาร แปลว่า ผู ้ฆ่า ผู ้ทําลายล ้าง มารข ้างนอก คือผู ้มุงทําลายล ้างข ้างนอก มารข ้าง
่
ѷ
ใน คือกิเลสในใจของตนเอง เป็ นต ้นว่าความรัก ความชัง ความหลง ซึงบังใจเรา
ไม่ให ้เกิดปั ญญาในเหตุผล เมือชนะมารในใจของตนได ้แล ้ว มารข ้างนอกก็ทํา
ѷ
อะไรไม่ได ้
๙๘
ความดีทจะทําให ้สําเร็จการชนะนั น ก็ต ้องใช ้ปั ญญาค ้นหา คือวิธชนะทีจะไม่ต ้อง
ีѷ
Ѹ
ี
ѷ
ัѸ
เบียดเบียนใคร เป็ นความดีชนตรี ถ ้าเป็ นการชนะชนิดทีเกือกูลเขาอีกด ้วยโดย
ѷ Ѹ
ѷ
เฉพาะทําให ้เขาซึงเป็ นคนไม่ด ี เลิกละความไม่ดของเขา หรือกลับเป็ นคนดีก็นับว่า
ี
ัѸ
ัѸ
ѷ
เป็ นความดีชนโท ส่วนความดีชนเอก ก็คอความดีทชนะความชัวของตนเอง
ื
ีѷ
๙๙
สมัยนีมผู ้ชอบกล่าวว่า เงินไม่ม ี เกียรติไม่ม ี นัѷ นไม่ใช่ความถูกต ้อง เป็ นความรู ้สึก
Ѹ ี
ของคนบางคนเท่านั น
Ѹ
ѷ ѷ
เงินกับเกียรติมใช่เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน มิใช่เป็ นสิงทีแยกจากกันมิได ้ คนไม่ม ี
ิ
ѷ
เงิน แต่มเกียรติก็มอยู่ ความสําคัญอยูทวา เงินทีมหรือทีได ้มานั น เป็ นเงินทีจะทํา
ี
ี
่ ีѷ ่
ѷ ี
ѷ
Ѹ
ѷ
ѷ
Ѹ
ให ้เกียรติยศชือเสียงสินไปหมดไปหรือไม่ ควรจะพิจารณาให ้รอบคอบในเรืองนีѸ
ѷ
ѷ
โดยเฉพาะผู ้ทียังคํานึงถึงชือเสียงเกียรติยศของตนเองและของวงศ์ตระกูล
ѷ
๑๐๐
การรักษาเกียรติเป็ นการรักษาธรรมอย่างหนึง จะก ้าวหน ้าหรือถอยหลังด ้วยเกียรติ
ѷ
ѷ ѷ ึ
หรือเพือเกียรติก็เป็ นสิงทีพงสรรเสริญเท่ากัน ดังเรืองราชสีหถอยหลังให ้แก่สกรตัว
ѷ
ѷ
์
ุ
เปืѸ อนคูถ (อุจจาระ) ไม่ยอมต่อสู ้ด ้วย ในนิทานสุภาษิต
-------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน
สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ
Ѹ
จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล
ѷ
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี
ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช
ิ
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔
ѷ
พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
Ѹ Ѹ

Create Date : 23 มกราคม 2555
Last Update : 23 มกราคม 2555
6:35:50 น.

0 comment
ถูกใจ

3

Tweet

0

0

คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : เมตตา
๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 3 of 13

เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ
ѷ
ѷ
ปริณายก
ั
ทรงเจริญพระชนษาครบ ๑๐๐ ปี
--------------------------------------------------------------

เมตตา
๘๗
ความเมตตา เป็ นธรรมทีทําให ้คนเรามีคณธรรม เมตตาคือความคิดความ
ѷ
ุ
ѷ
ปรารถนาให ้ผู ้อืนเป็ นสุข ผู ้ทีมเมตตาคือผู ้ทีมความเป็ นมิตร ตรงกันข ้ามกับศัตรู ซึง
ѷ
ѷ ี
ѷ ี
มีจตพยาบาทมุงร ้าย เมตตาตรงกันข ้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาเป็ นเครือง
ิ
่
ѷ
อุปถัมภ์ แต่โทสะพยาบาทเป็ นเครืองทําลายล ้าง
ѷ
เมือเรามีความเมตตาต่อกัน ย่อมคิดทีจะเกือกูลกันให ้มีความสุข ผิดพลาดไปบ ้างก็
ѷ
ѷ
Ѹ
ให ้อภัยกัน แต่ถ ้าขาดเมตตาต่อกันแล ้วก็จะมีแต่การทําลาย มีความพยาบาท ใคร
ทําความไม่พอใจให ้ ก็จะตอบแทนด ้วยความไม่พอใจเช่นกัน จึงควรมีเมตตาต่อ
กัน เพือสังคมทีเป็ นสุข
ѷ
ѷ
๘๘
เมตตา ความมีจตเย็นสนิทด ้วยความปรารถนาสุขแก่ผู ้อืนสัตว์อน เป็ นความรักทีѷ
ิ
ѷ
ืѷ
เย็นสนิท ไม่ใช่ร ้อนรนเหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดา ถ ้าได ้อบรมเมตตาให ้มี
ประจํ าจิตใจ ก็จะเป็ นอาหารใจทีวเศษ เพราะเมือใจได ้บริโภคเมตตาอยูเสมอ จะ
ѷ ิ
ѷ
่
เป็ นจิตใจทีระงับโทสะพยาบาท มีความสุขเย็นทําให ้ร่างกายมีความสุขเย็นไปด ้วย
ѷ
ได ้ในคําว่า ทําใจให ้สบาย ร่างกายก็สบาย แม ้จะขาดวัตถุไปมากหรือน ้อยก็ไม่เป็ น
ทุกข์
๘๙
เมตตากรุณาเป็ นความรู ้สึกตรงกันข ้ามกับความโกรธ การเจริญเมตตาจึงเป็ นการ
แก ้ความโกรธทีได ้ผล ผู ้เจริญเมตตาอยูเสมอ เป็ นผู ้ไม่โกรธง่าย ทังยังมีจตใจ
ѷ
่
Ѹ
ิ
เยือกเย็นเป็ นสุข ด ้วยอํานาจของเมตตาอีกด ้วย
๙๐
วิธปลูกเมตตา คือคิดตังปรารถนาให ้เขาเป็ นสุข และคิดตังปรารถนาให ้เขา
ี
Ѹ
Ѹ
ปราศจากทุกข์นันเป็ นกรุณา ทีแรกท่านแนะนํ าให ้คิดไปในตนเองก่อน แล ้วให ้คิด
Ѹ
ѷ
เจาะจงไปในคนทีรักนั บถือ ซึงเป็ นทีใกล ้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให ้เกิดเมตตากรุณา
ѷ
ѷ
ได ้ง่าย ครันแล ้วก็หัดคิดไปในคนทีหางใจออกไปโดยลําดับ จนในคนทีไม่ชอบกัน
Ѹ
ѷ ่
ѷ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 4 of 13

เมือหัดคิด โดยเจาะจงได ้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด ้วยสรรพสัตว์ไม่มประมาณ
ѷ
ี
ทุกถ ้วนหน ้า เมือหัดคิดได ้ดังกล่าวบ่อยๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึนในจิตใจ
ѷ
Ѹ
๙๑
ชีวตของทุกคนดํารงอยูได ้ด ้วยอาศัยเมตตากรุณาของผู ้อืนมาตังแต่เบืองต ้น
ิ
่
ѷ
Ѹ
Ѹ
ตังแต่บดา มารดา ครู อาจารย์ พระมหากษั ตริย ์ และรัฐบาล ญาติมตรสหาย เป็ น
Ѹ
ิ
ิ
ต ้น ถึงไม่ถกใครฆ่าก็ไม่อาจดํารงชีวตอยูได ้เลยเหมือนอย่างมารดา บิดา ทิงทารก
ู
ิ
่
Ѹ
Ѹ
ไว ้เฉยๆ ไม่ถนอมเลียงดู ไม่ต ้องทําอะไรทารกจะสินชีวตไปเอง ฉะนั น เมือทุกๆ
Ѹ
ิ
Ѹ
ѷ
ี ิ
คนมีชวตเจริญมาได ้ด ้วยความเมตตากรุณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรุณาใน
ชีวตอืนสืบต่อไป
ิ ѷ
-------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน
สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ
Ѹ
จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล
ѷ
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี
ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช
ิ
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔
ѷ
พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
Ѹ Ѹ

Create Date : 16 มกราคม 2555
Last Update : 16 มกราคม 2555
8:46:03 น.

1 comment
ถูกใจ

4

Tweet

0

0

คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : ความดี
๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช
เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ
ѷ
ѷ
ปริณายก
ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี
--------------------------------------------------------------

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 5 of 13

ความดี
๗๐
บุญ แปลตามศัพท์วา ชําระ ฟอกล ้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ บุญทีเป็ น
่
ѷ
ส่วนของเหตุได ้แก่ความดีตางๆ เรียกว่าเป็ นบุญ เพราะเป็ นเครืองชําระฟอกล ้าง
่
ѷ
ѷ
ความชัว บุญส่วนทีเป็ นผลคือความสุข
ѷ
บุญทีเป็ นส่วนเหตุ คือความดีเกิดจากการกระทํา ถ ้าอยูเฉยๆ ไม่ทําก็ไม่เกิดเป็ น
ѷ
่
ѷ
ѷ
บุญขึน การทําบุญนีѸเรียกว่าบุญกิรยา จําต ้องมีวัตถุ คือ สิงเป็ นทีตัง และสิงเป็ นทีѷ
Ѹ
ิ
ѷ Ѹ
ตังแห่งการทําบุญ ทางพุทธศาสนาแสดงโดยย่อ ๓ อย่างคือ
Ѹ
บุญสําเร็จด ้วยการบริจาคทาน บุญสําเร็จด ้วยการรักษาศีล บุญสําเร็จด ้วยการเจริญ
ѷ
ภาวนา บุญคือความดีทัง ๓ ข ้อ อันจะเป็ นเครืองชําระล ้างความชัว ตลอดถึงราก
Ѹ
ѷ
ѷ
เหง ้าของความชัว
๗๑
กุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญ อกุศลแปลว่ากิจ
ѷ
ของคนไม่ฉลาด หมายถึงความชัว เช่นเดียวกับบาป สรุปความว่าผลของบุญคือ
ความดีนันคือความสุขทีเกิดจากความบริสทธิใจเพราะการทําบุญคือความดีโดย
Ѹ
ѷ
ุ ѻ
ѷ
ตรง มุงชําระฟอกล ้างจิตใจให ้บริสทธิѻ สะอาดจากโลภะ โทสะ โมหะ ซึงเป็ นอกุศล
่
ุ
เรียกว่า ทําบุญเพือบุญหรือทําความดีเพือความดี แต่ละคนลองหัดทําบุญเพือบุญ
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
จะได ้ความสุขอันเกิดจากความบริสทธิใจ ซึงเป็ นความสุขอย่างบริสทธิในปั จจุบัน
ุ ѻ
ุ ѻ
ทีทํา
ѷ
๗๒
ѷ
ความดีมอยูทตวเราเอง ซึงเป็ นคนดีขนเพราะทําดี เมืออยากดูหน ้าตาของความดี
ี ่ ีѷ ั
ึѸ
ѷ
ѷ
ก็จงส่องกระจกดูหน ้าตัวเราเอง จะรู ้สึกภูมใจซึงแฝงอยูในใบหน ้า ในสายตาอันส่อ
ิ
่
เข ้าไปถึงจิตใจทีด ี อาจมีความอิมใจในความดีของตนเป็ นอย่างมาก แต่ถ ้าตัวของ
ѷ
ѷ
เราเองทุกคนทําไม่ดตางๆ ก่อให ้เกิดทุกข์ร ้อนเสียหายแก่ใครๆ ก็จะเป็ นทีตฉน
ี ่
ѷ ิ ิ
ѷ ѷ ี ่ ีѷ
ѷ
นินทา เพราะการทํานั นก่อให ้เกิดโทษ นีѷคอความชัวทีมอยูทตัวเราเอง ซึงเป็ นคน
Ѹ
ื
ѷ
ѷ
ѷ
ชัวเพราะทําชัว เมืออยากดูหน ้าตาของความชัว ก็จงส่องกระจกดูหน ้าของตัวเรา
ѷ
เอง จะรู ้สึกถึงความอัปยศอดสู ความปิ ดบังซ่อนเร ้นแฝงอยูในใบหน ้า ในสายตา
่
อันส่อเข ้าไปถึงจิตใจทีไม่ด ี อาจมีความเศร ้าสร ้อยตําหนิตนเอง รังเกียจตนเอง
ѷ
๗๓
ѷ
ѷ Ѹ
ѷ ѷ
เมือทําดีก็ได ้ผลดีทันที เมือทําชัวก็ได ้ผลชัวขึนทันที อันผลดีผลชัวทีได ้ทันทีนีѸ ก็
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
คือความเป็ นคนดีความเป็ นคนชัว เมือทําดีก็เป็ นคนดีขนทันที เมือทําชัวก็เป็ นคน
ѷ
ึѸ
ѷ
ѷ
ชัวทันที ตนเองจะรู ้หรือไม่รู ้ ผู ้อืนจะรู ้หรือไม่รู ้ก็ไม่เป็ นเหตุเปลียนแปลงสัจจะ คือ
ѷ
ѷ
ѷ
ความจริงดังกล่าวนีѸได ้ แต่วาผลคือความเป็ นคนดีความเป็ นคนชัวดังกล่าวนีѸเป็ น
่

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 6 of 13

ของละเอียด ถ ้าไม่ใช ้ปั ญญาพิจารณาแม ้ตนเองก็ไม่รู ้
๗๔
ѷ
การให้ทานมีความหมายอย่างกว ้างว่าการสละบริจาคสิงของอะไรแก่ใครๆ หรือ
Ѹ
แก่องค์การอะไรๆ ด ้วยการให ้เปล่า มิใช่เป็ นการซือขายแลกเปลียนหรือให ้เช่า
ѷ
และมีความหมายตลอดถึงการให ้กําลังกาย กําลังวาจา กําลังความคิด ความรู ้ ช่วย
ิѷ
ในทางต่างๆ สรุปแล ้วมี ๒ อย่าง คือ อามิสทาน ให ้พัสดุสงของอันเป็ นกําลังทรัพย์
ภายนอกต่างๆ ธรรมทาน ให ้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให ้ บอกทางของความดี
ѷ
ความชัว
๗๕
ทานคือการให ้ การสละกําจัดความโลภ ทานทีนับว่าจะอํานวยผลอันไพบูลย์ต ้อง
ѷ
ประกอบด ้วยเจตนาสมบัต ิ ถึงพร ้อมด ้วยเจตนา คือเจตนาดี แต่กอนให ้ กําลังให ้
่
ѷ
ิ
และให ้แล ้ว ศีล ได ้แก่เจตนางดเว ้นความชัวตามองค์สกขาบททีทานบัญญัตไว ้ ผู ้
ѷ ่
ิ
ี
ѷ
มีศลย่อมปรากฏเป็ นผู ้มีการงาน วาจา และอาชีพอันชอบ ได ้ชือว่าเป็ นผู ้ให ้อภัยแก่
ี
สรรพสัตว์ ย่อมได ้รับความปลอดภัยเป็ นผล ผู ้มีศลย่อมได ้รับผลคือความงามด ้วย
ประการทังปวง ภาวนา ได ้แก่การปฏิบัตอบรมให ้สมาธิและปั ญญาเกิดขึน การ
Ѹ
ิ
Ѹ
ปฏิบัตอบรมให ้เกิดสมาธิเรียกว่า สมถภาวนา ได ้แก่การปฏิบัตหัดจิตให ้แน่แน่ว
ิ
ิ
ѷ
Ѹ
ด ้วยการบังคับจิตให ้คิดเป็ นอารมณ์เดียว บุญให ้ความสุขแช่มชืนตราบเท่าถึงสิน
ชีวต
ิ
๗๖
ศีลเป็ นตัวปกติภาพของคนโดยแท ้ แต่คนโดยมาก มักควบคุมตัวเองไว ้ไม่ได ้
รักษาปกติภาพของตนไว ้ไม่ได ้ พระพุทธเจ ้าจึงทรงบัญญัตศลเป็ นขอบเขตของ
ิ ี
ความประพฤติไว ้ เพือช่วยให ้คนรักษาปกติภาพของตนไว ้นัѷ นเอง ส่วนทีต ้องรับ
ѷ
ѷ
จากพระนันก็เป็ นเพียงวิธชกนํ าอย่างหนึง เพราะโดยตรงศีลนันต ้องรับจากใจของ
Ѹ
ี ั
ѷ
Ѹ
ตนเอง คือใจของตนเองต ้องเกิดวิรัตทัง ๓ ข ้อ เมือใจมีวรัตขน แม ้เพียงข ้อใดข ้อ
ิ Ѹ
ѷ
ิ ิ ึѸ
หนึง ก็เกิดเป็ นศีลขึนทันที วิรัต ิ ๓ นั นคือ ความเว ้นได ้ในทันทีทเผชิญหน ้ากับวัตถุ
ѷ
Ѹ
Ѹ
ีѷ
๑ ความเว ้นได ้ด ้วยตังใจถือศีลไว ้ ๑ และความเว ้นได ้เด็ดขาดทีเดียว ๑
Ѹ
๗๗
เมือจักถือศีลก็ไม่ต ้องไปทีไหนอืน ถือทีกาย วาจา จิตนีแหละ วัดก็ด ี ป่ าก็ด ี เป็ น
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
อุปกรณ์ทให ้ความสะดวกแก่การถือเท่านั น เพราะฉะนั น เมือหวังจะถือให ้สะดวก
ีѷ
Ѹ
Ѹ
ѷ
จึงสมควรไปวัด เข ้าป่ า หรือสถานทีอันสมควรอืนๆ พระพุทธเจ ้าทรงแสดงศีลเป็ น
ѷ
ѷ
คําสอน ศีลคือปกติกาย วาจา และจิต ถ ้าปล่อยกาย วาจา จิตให ้ผิดปกติ แม ้จะรับ
สิกขาบท ๕ข ้อก็ตาม ถ ้าไม่ปฏิบัตตามสิกขาบทก็ถอศีลไม่ได ้ เพราะสิกขาบท
ิ
ื
หยาบกว่าศีล เมือทําดีอย่างหยาบๆ ยังไม่ได ้ และจะทําดีอย่างละเอียดได ้อย่างไร
ѷ
การรับศีลนั นแม ้จะเป็ นการรับจากพระภิกษุ แต่ถ ้าเป็ นการรับเพียงด ้วยปาก ใจไม่
Ѹ
ได ้คิดงดเว ้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็ นศีลได ้ ตรงกันข ้าม ถึงแม ้มิได ้รับศีลจากพระภิกษุ
แต่มใจงดเว ้น ก็เกิดเป็ นศีลได ้
ี
๗๘
ศีลธรรม สามารถระงับภัยต่างๆ ได ้แน่ โดยเฉพาะภัยทีคนก่อให ้เกิดแก่กันเอง ภัย
ѷ
ทีคนก่อขึนนีѸ อาจทําให ้ดินฟ้ าอากาศแปรปรวนไปได ้ด ้วย เช่นเมือตัดไม ้ทําลายป่ า
ѷ
Ѹ
ѷ
เสียหายกันโดยมาก ไม่ปลูกขึนทดแทนให ้พอกัน ก็ทําให ้เกิดความแห ้งแล ้ง เป็ น
Ѹ
ต ้น ฉะนั น คนเรานีเองเมือไม่มศลธรรมก็เป็ นผู ้ก่อภัยให ้เกิดแก่กัน ตลอดถึงเป็ นผู ้
Ѹ
Ѹ
ѷ
ี ี
ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได ้ด ้วย ต่อเมือพากันตังใจอยูในศีลธรรม
ѷ
Ѹ
่
ความปกติสขย่อมเกิดขึนตลอดถึงธรรมชาติดนฟ้ าอากาศ ย่อมเป็ นไปโดยปกติทัง
ุ
Ѹ
ิ
Ѹ
คนอาจปรับปรุงธรรมชาติให ้เกิดประโยชน์ขนได ้ด ้วย
ึѸ
๗๙
ี
พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนให ้ทุกคนมีศลและมีจตใจงาม เพราะจะมีความสุขและอยู่
ิ
ด ้วยกันเป็ นสุขจริงๆ ทุกๆ คนต ้องการสุขด ้วยกันทังนั น ไม่มใครปฏิเสธ แต่ทําไม
Ѹ Ѹ
ี
ไม่เดินในทางของความสุข ไปเดินในทางของความทุกข์ แล ้วก็รํѷาร ้องว่าไม่มความ
ี
สุข
๘๐
ข ้อวิตกว่าถือศีลไม่รํารวยนั น ไม่รํѷารวยในทางสุจริตจริง ถ ้าคิดดูโดยรอบคอบจัก
ѷ
Ѹ
เห็นว่าศีลเป็ นข ้อยกเว ้นจากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได ้ทางนั นตรงตัวอยูแล ้ว
Ѹ
่
แต่ก็ไม่ทําให ้เสียหายยากจนเพราะทุจริตของตนทังส่วนตัวทังส่วนรวม และเมือ
Ѹ
Ѹ
ѷ
ตังใจประกอบอาชีพโดยชอบด ้วยความไม่ประมาทก็จักตังตนได ้โดยลําดับ
Ѹ
Ѹ
ผู ้ทีมาถือเอาในทางทุจริต ถึงจะรํѷารวยขึนก็เหมือนปลวกอ ้วนเพราะกัดเสากันฝา
ѷ
Ѹ
เรือน ปลวกกัดเรือนยิงมากยิงอ ้วนขึนเท่าไร เรือนก็ใกล ้พังเข ้าไปเท่านั น จนอาจ
ѷ
ѷ
Ѹ
Ѹ
พังครืนลงไป ฉะนั น โภคทรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิม ก็เพราะพากันประกอบกระทําใน
Ѹ
ѷ
ทางทีชอบ ทีสจริต และไม่ทําตัวเป็ นปลวกอ ้วน
ѷ
ѷ ุ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 7 of 13

๘๑
ทีวาถ ้ามัวถือศีลธรรมจะอยูในหมูคนไม่ได ้ จะต ้องหลบไปอยูคนเดียวนัน จึงผิดไป
ѷ ่
่
่
่
Ѹ
เสียแล ้ว เพราะเมือพิเคราะห์ดตามเป็ นจริงแล ้ว กลับเห็นว่า จะต ้องหลบไปอยูคน
ѷ
ู
่
เดียวเพราะไม่ถอศีลธรรมมากกว่า
ื
คนทีอยูด ้วยกันได ้เพราะถือศีลธรรมต่อกัน แม ้หมูโจรจะปล ้นคนอืนก็ต ้องไม่ปล ้น
ѷ ่
่
ѷ
ี
กันเอง จึงคุมกันเป็ นหมูอยูด ้วยกันได ้ แปลว่าต ้องมีศลธรรมต่อกันนัѷ นเอง
่ ่
๘๒
ѷ ѷ
ศีลและธรรมเป็ นทีตังแห่งความไม่ประมาท ศีลเป็ นเหตุให ้งดเว ้นไม่ทําสิงทีเป็ น
ѷ Ѹ
ั ѷ
โทษ ธรรมเป็ นเครืองบํารุงจิตให ้งดงาม สร ้างอัธยาศัยนิสยทีด ี ศีลเป็ นเหตุให ้งด
ѷ
ѷ ѷ
เว ้นไม่ทําสิงทีเป็ นโทษ ถ ้ามีเพียงศีลก็มเพียงงดเว ้นได ้จากโทษ แต่ก็ยงมิได ้ทํา
ี
ั
ความดี ถ ้ามีธรรมอยูด ้วย จึงจะนํ าให ้คุณความดีและทําให ้จิตใจงามดังเช่น ไม่ฆา
่
่
ี
สัตว์เพราะมีศล และเกือกูลสัตว์ด ้วยเมตตา กรุณา เพราะมีธรรม ความเมตตา
Ѹ
ѷ
ี
กรุณา ซึงเป็ นธรรมจึงอยูคกบการไม่ฆาสัตว์ คือ มีศล
่ ู่ ั
่
๘๓
การห ัดทําสมาธิอยูเสมอ ให ้จิตได ้สมาธิทดขน และออกไปทํางานก็ใช ้สมาธิใน
่
ีѷ ี ึѸ
การทํางาน คือไม่ใช ้สมาธิกําหนดอยูในกรรมฐานข ้อใดข ้อหนึง นํ าสมาธินัน
่
ѷ
Ѹ
กําหนดในงานทีทํา งานทีทํานั นจะดีขน เพราะว่าพลังของสมาธินันเป็ นอันเดียวกัน
ѷ
ѷ
Ѹ
ึѸ
Ѹ
คือความทีมจตตังมัѷนแน่วแน่ เมือน ้อมไปตังอยูในเรืองหนึงเรืองใดแล ้ว ก็จะตังอยู่
ѷ ี ิ Ѹ
ѷ
Ѹ
่
ѷ
ѷ ѷ
Ѹ
ในเรืองนั นได ้มัѷนคง เอาสมาธินันมาตังในงานทีทําก็จะทํางานได ้ดีและได ้ตัว
ѷ
Ѹ
Ѹ
Ѹ
ѷ
ปั ญญา อันเป็ นผลของสมาธิ เมือมีสมาธิในการทํางาน ทําให ้สามารถปฏิบัตงานได ้
ѷ
ิ
ѷ Ѹ
ѷ ѷ
ดี เมือจะทําอะไรก็ใช ้สมาธิในสิงนัน ก็ได ้ปั ญญาในสิงทีทํานั นทุกอย่าง
ѷ
Ѹ
๘๔
พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนให ้พิจารณาดูตวเอง ดูกาย ดูวาจา ดูใจ ดูจตตนเอง
ั
ิ
ѷ
ѷ
เหมือนอย่างใช ้แว่นส่อง ส่องดูหน ้าตัวเอง ซึงคําสังสอนของพระองค์ในข ้อนีѸ ก็
ทรงมุงถึงให ้ใช ้ปั ญญาของตนเองนีѷแหละพิจารณาเหมือนอย่างใช ้แว่นส่อง
่
ѷ
พิจารณาหน ้าของตนเอง และในการนีก็อาศัยคําสังสอนของพระพุทธเจ ้าทีตรัสสัѷง
Ѹ
ѷ
สอนให ้ปฏิบตดังนีѸ
ั ิ
๘๕
เมือปฏิบัตห ัดจิตให้นอมมาในทางกุศลแล ้ว คือตรึกนึกคิดตริตรองมาในฝ่ าย
ѷ
ิ
้
กุศลมาก จิตก็จะตังอยูในฝ่ ายกุศลมาก และก็จะทําจิตใจให ้สงบเป็ นสมาธิได ้ง่าย
Ѹ
่
จึงตรัสเปรียบไว ้ว่า เหมือนอย่างคนเลียงโคทีต ้อนโคเลียงไปในปลายฤดูร ้อน ท ้อง
Ѹ
ѷ
Ѹ
นาก็ไม่มข ้าวกล ้า ก็ปล่อยโคให ้เทียวหากินไปตามสบาย ไม่ต ้องกลัวว่าโคจะไป
ี
ѷ
แวะเวียนกินข ้าวกล ้าของชาวนา จิตก็เช่นเดียวกัน เมือได ้ฝึ กหัดปฏิบัตให ้น ้อมมา
ѷ
ิ
ทางกุศลมาก ก็จะตังอยูในกุศลมากอยูตวอยูในทางกุศลมาก
Ѹ
่
่ ั
่
๘๖
อาหารทีเป็ นของจิตโดยตรงนั น ก็คอธรรมทีเป็ นคุณเกือกูล เช่นว่าเมือได ้ทําทานก็
ѷ
Ѹ
ื
ѷ
Ѹ
ѷ
ได ้ปี ติได ้สุขในทาน จิตก็ดมปี ตสขทีเกิดจากทาน และเมือทานทีบริจาค ทีทําไป
ืѷ
ิ ุ ѷ
ѷ
ѷ
ѷ
นั นขัดเกลาโลภะ มัจฉริยะในจิต เมือโลภะมัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสทธิผองใส
Ѹ
ѷ
ุ ѻ ่
ก็เกิดสุขปี ตอันเกิดจากความบริสทธิѻ จิตก็ได ้ดูดดืมปี ตสขอันเกิดจากความบริสทธิѻ
ิ
ุ
ѷ
ิ ุ
ุ
นั น
Ѹ
-------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนือหาคําสอนนีѸ กรุณาสนั บสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน
Ѹ
สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ
Ѹ
จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล
ѷ
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี
ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช
ิ
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔
ѷ
พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
Ѹ Ѹ

Create Date : 08 มกราคม 2555

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

1 comment

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 8 of 13

Last Update : 8 มกราคม 2555
8:20:33 น.
ถูกใจ

2

Tweet

0

0

ั
คําสอนสมเด็จพระสงฆราช : ความสุข
๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช
เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ
ѷ
ѷ
ปริณายก
ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี
--------------------------------------------------------------

ความสุข
๕๗
ี ิ
อันเหตุการณ์ทเกิดขึนแก่ชวต มีอยูเป็ นอันมากทีบังเกิดขึนโดยไม่รู ้ไม่คดมาก่อน
ีѷ
Ѹ
่
ѷ
Ѹ
ิ
แต่เมือเป็ นเหตุการณ์ทจะต ้องเกิดก็เกิดขึนจนได ้ ถ ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ตางๆ
ѷ
ีѷ
Ѹ
่
เหล่านั นอย่างของเล่นๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร ้อน หรือจะเกิดบ ้างก็เกิด
Ѹ
อย่างเล่นๆ ถ ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไปเทียวเล่น หรือไปพัก
ѷ
ผ่อนเสียครังคราวหนึง
Ѹ
ѷ
๕๘
พืนแผ่นดิน แม่นํѸา ภูเขา ทีมอยูตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทําให ้เป็ นถนน
Ѹ
ѷ ี ่
ขุดให ้เป็ นแม่นํѸา ลําคลอง ทําสะพานข ้ามแม่นํѸาใหญ่ สร ้างทํานบกันนํѸ า ขุดอุโมงค์
Ѹ
ทะเลภูเขา เรียกว่าใช ้กรรมปั จจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใด
ความขรุขระของชีวตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั นเหมือนความขรุขระของแผ่นดินตาม
ิ
Ѹ
ธรรมชาติ คนเราสามารถประกอบกรรมปั จจุบันปรับปรุง สกัดกันกรรมเก่าเหมือน
Ѹ
อย่างสร ้างทํานบกันนํѸ าเป็ นต ้น เพราะคนเรามีปัญญา
Ѹ
๕๙
ѷ
ทุกคนต ้องการความสุข ความสบายใจด ้วยกันทังนั น แต่ทกคนก็ยังไม่ได ้รับสิงทีѷ
Ѹ Ѹ
ุ
ต ้องการ เพราะใจยังมีความปรารถนาต ้องการหรือความโลภนีแหละอยูเป็ นอันมาก
Ѹ
่
โดยทีไม่พยายามทําให ้ลดน ้อยลง เห็นจะด ้วยมิได ้คิดให ้ประจักษ์ ในความจริงว่า
ѷ
ѷ
ความโลภคือเหตุใหญ่ประการหนึง ซึงนํ าให ้ทุกข์ ให ้เดือดร ้อน ให ้ไม่มความสุข
ѷ
ี
ความสบายใจกันอยูอย่างมากทัѷวไปในทุกวันนีѸ แม ้ทําสติพจารณาให ้ดีจะเห็นได ้ไม่
่
ิ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 9 of 13

ยากนั ก
๖๐
การเพ่งดูผู ้อืนทําให ้ตนเองไม่เป็ นสุข แต่การเพ่งดูใจตนเองทําให ้เป็ นสุขได ้ แม ้
ѷ
กําลังโกรธมาก หากเพ่งดูใจตนเองให ้เห็นว่ากําลังโกรธมาก ความโกรธก็จะลดลง
เมือความโกรธน ้อย หากเพ่งดูใจตนเองให ้เห็นว่ากําลังโกรธน ้อย ความโกรธก็จะ
ѷ
หมดไป
จึงกล่าวได ้ว่า ไม่วาจะมีอารมณ์ใดก็ตาม โลภหรือโกรธหรือหลงก็ตาม หากเพ่งดู
่
ใจตนเองให ้เห็นอารมณ์นันแล ้ว อารมณ์นันจะหมดไป ได ้ความสุขแทนทีทําให ้มี
Ѹ
Ѹ
ѷ
ใจสบาย
๖๑
ความดินรนเพือให ้ได ้สมดังความปรารถนาต ้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ
Ѹ
ѷ
แต่เป็ นความทุกข์ เป็ นความร ้อน เป็ นความวุนวาย มีคนเป็ นจํ านวนไม่น ้อยทีทัง
่
ѷ Ѹ
ชีวตไม่ได ้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให ้เป็ นทาสของความโลภ
ิ
ไม่รู ้จักทําสติพจารณาให ้เห็นโทษของความโลภ แล ้วพยายามละเสีย ดับเสีย
ิ
๖๒
ѷ ѷ
ทุกข์แปลว่า สิงทีดํารงคงอยูได ้ยาก แต่มความหมายเป็ นปฏิเสธว่า ดํารงทนอยูไม่
่
ี
่
ได ้ทีเดียว คือต ้องเปลียนแปลงไปเรือยๆ
ѷ
ѷ
ѷ
เพราะทุกอย่างในโลกต ้องเปลียนแปลงไป ไม่สามารถดํารงอยูได ้ตลอดกาล สิงทีѷ
ѷ
่
เคยมี เคยเป็ น ต ้องแปรเปลียนไป เมือจิตใจรับไม่ได ้กับความเปลียนแปลงทีมถง
ѷ
ѷ
ѷ
ѷ ี ึ
จึงทําให ้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ก็เลยกลายเป็ นความทุกข์ ตามความหมาย
สามัญ
คําว่าทุกข์ตามความหมายสามัญ หมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงข ้าม
กับความสุข ฉะนั น เมือพูดถึงความทุกข์จงมักเข ้าใจกันตามหลักสามัญดังกล่าว
Ѹ
ѷ
ึ
๖๓
ในภาษาไทย เมือพูดว่าทุกข์ ก็หมายกันว่าคือความไม่สบายใจ แต่ในทางพุทธ
ѷ
ศาสนา ยังหมายถึงความคงทน ทีอยูคงทีไม่ได ้ ต ้องแปรปรวนเปลียนแปลงไป
ѷ ่
ѷ
ѷ
ด ้วย ในโลกนีมอะไรเล่าทีตงคงทีโดยไม่มการเปลียนแปลง ดวงอาทิตย์และดวง
Ѹ ี
ѷ ัѸ
ѷ
ี
ѷ
ดาวทังหลาย ตลอดจนโลก ก็ไม่หยุดคงทีѷ ปี เดือน วัน คืน ก็ไม่หยุดคงทีѷ ชีวตก็
Ѹ
ิ
ไม่หยุดคงทีѷ ทุกๆ คนเกิดมาแล ้วก็เติบโตขึนเรือย เป็ นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ เป็ นหนุ่ม
Ѹ ѷ
เป็ นสาว โดยลําดับ และก็ไม่หยุดเพียงเท่านีѸ ยังเปลียนแปลงต่อไปเป็ นผู ้ใหญ่
ѷ
เป็ นคนแก่ จนถึงวันสุดท ้ายของชีวต
ิ
๖๔
เรืองทีเป็ นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทังหมด จับเข ้าหลัก ๑ คือทุกข์ เรืองทีѷ
ѷ
ѷ
Ѹ
ѷ
เป็ นความไม่ดทงหมด จับเข ้าหลัก ๒ คือสมุทัย เรืองทีเป็ นความสุขสงบเย็นทัง
ี ัѸ
ѷ
ѷ
Ѹ
หมด จับเข ้าหลัก ๓ คือนิโรธ เรืองทีเป็ นความดีทังหมดจับเข ้าหลัก ๔ คือมรรค
ѷ
ѷ
Ѹ
เมือคิดตังหลักใหญ่ไว ้ดังนีѸ จะทําอะไรก็คด ตรวจดูให ้ดีวา นีѷเป็ นสมุทัยก่อทุกข์
ѷ
Ѹ
ิ
่
หรือเป็ นมรรคทางสุขสงบ หัดคิดหัดหาเหตุผลดังนีอยูเสมอ เป็ นการหัดให ้เกิด
Ѹ ่
ѷ
ѷ
ความเห็นชอบ เมือเห็นชอบก็เชือว่าพบทางทีถก เข ้าทางทีถก ซึงใช ้ได ้กันทุก
ѷ
ѷ ู
ѷ ู
เรือง
ѷ
๖๕
พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสเตือนให ้เกิดสติขนว่าความทุกข์นีѸมเพราะความรัก มีรักมากก็
ึѸ
ี
เป็ นทุกข์มาก มีรักน ้อยเป็ นทุกข์น ้อย จนถึงไม่มรักเลย จึงไม่ต ้องเป็ นทุกข์เลย
ี
ั
ѷ ѷ
แต่ตามวิสยโลกจะต ้องมีความรัก มีบคคลและสิงทีรัก ในเรืองนีѸ พระพุทธเจ ้าได ้
ุ
ѷ
ตรัสสอนให ้มีสติควบคุมใจ มิให ้ความรักมีอํานาจเหนือสติ แต่ให ้สติมอํานาจควบ
ี
คุมความรัก ให ้ดําเนินในทางทีถกและให ้มีความรู ้เท่าทันว่าจะต ้องพลัดพรากรักสัก
ѷ ู
วันหนึงอย่างแน่นอน เมือถึงคราวเช่นนันจักได ้ระงับใจลงได ้
ѷ
ѷ
Ѹ
๖๖
อันความรักหรือทีรัก เมือผู ้ใดมีร ้อยหนึง ผู ้นั นก็มทกข์ร ้อยหนึง รักเก ้าสิบ แปดสิบ
ѷ
ѷ
ѷ
Ѹ
ี ุ
ѷ
เจ็ดสิบ หกสิบ ห ้าสิบ เป็ นต ้น จํานวนทุกข์ก็มเท่านัน ถึงแม ้มีรักเพียงอย่างหนึง ก็ม ี
ี
Ѹ
ѷ
ทุกข์อย่างหนึง ต่อเมือไม่มรักจึงจะไม่มทกข์ ผู ้หมดรักหมดทุกข์นัน พระพุทธเจ ้า
ѷ
ѷ
ี
ี ุ
Ѹ
ตรัสเรียกว่า “เป็ นผู ้ไม่มโศก ไม่มธลใจ ไม่มคับแค ้น”
ี
ี ุ ี
ี
๖๗
ทางออกจากทุกข์นันคือ ต ้องรับรู ้ความจริง ต ้องป้ องกันมิให ้ถลําลึกลงไปในทาง
Ѹ
แห่งทุกข์ คือควบคุมตัณหามิยอมให ้ฉุดชักใจไปได ้ และถ ้าถลําใจลงไปแล ้ว ต ้อง
พยายามถอนใจขึนให ้จงได ้ด ้วยปั ญญา เพราะเมือทุกข์เกิดขึนทีจตใจ ก็ต ้องดับ
Ѹ
ѷ
Ѹ ѷ ิ
จากจิตใจ และจิตใจของทุกคนอาจสมมติกล่าวได ้ว่าเป็ นธรรมชาติกายสิทธิѻ ไม่ม ี

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 10 of 13

อะไรจะมาทําลายได ้ นอกจากจะยอมจนใจของตัวเองเท่านั น ถ ้าทําใจให ้เข ้มแข็ง
Ѹ
ก็จะเกิดพลังใจขึนจนสามารถต่อสู ้ต่างๆ ขจัดขับไล่ตณหาออกไปเสียก่อน ความ
Ѹ
ั
ทุกข์ตางๆ ก็จะออกไปพร ้อมกัน
่
๖๘
ชีวตในชาติหนึงๆ กับทังสุขทุกข์ตางๆ เกิดขึนเพราะกรรมทีแต่ละตัวตนทําไว ้
ิ
ѷ
Ѹ
่
Ѹ
ѷ
ฉะนั น ตนเองจึงเป็ นผู ้สร ้างชาติคอความเกิดและความสุขทุกข์ของตนแก่ตนหรือผู ้
Ѹ
ื
สร ้างก็คอตนเอง แต่มได ้ไปสร ้างใครอืน เพราะใครอืนนันๆ ต่างก็เป็ นผู ้สร ้างตนเอง
ื
ิ
ѷ
ѷ Ѹ
ด ้วยกันทังนั น จึงไม่มใครเป็ นผู ้สร ้างให ้ใคร และเมือผู ้สร ้างคือตนสร ้างให ้เกิด ก็
Ѹ Ѹ
ี
ѷ
เป็ นผู ้สร ้างให ้ตายด ้วย
ทําไมผู ้สร ้างคือตนเองจึงสร ้างชีวตทีเป็ นทุกข์เช่นนีѸเล่า ปั ญหานีѸตอบว่า สร ้างขึน
ิ ѷ
Ѹ
เพราะความโง่ ไม่ฉลาด คือไม่รู ้ว่าการสร ้างนีѸก็คอสร ้างทุกข์ขน ถ ้าเป็ นผู ้รู ้ฉลาด
ื
ึѸ
ѷ ѷ
เต็มทีѷ ก็จะไม่สร ้างสิงทีเกิดมาต ้องตาย
๖๙
การทีจะดูวาอะไรดีหรือไม่ด ี ต ้องดูให ้ยืดยาวออกไปถึงปลายทาง มิใช่ดเพียงครึงๆ
ѷ
่
ู
ѷ
Ѹ
กลางๆ และไม่มัวพะวงติดอยูกบสุข ทุกข์ หรือความสนุก ไม่สนุกในระยะสันๆ
่ ั
ѷ
เพราะจะทําให ้ก ้าวหน ้าไปถึงเบืองปลายไม่สําเร็จ คนเราซึงเดินทางไปไม่ถงจุด
Ѹ
ึ
หมายปลายทาง ต ้องหล่นเรียเสียหายอยูในระหว่างทางเป็ นอันมาก เพราะเหตุ
ѷ
่
ต่างๆ ดังเช่นทีเรียกว่า ชิงสุกก่อนห่ามบ ้าง ถืออิสระเสรีบ ้าง ฉะนันการหัดเป็ นคนดี
ѷ
Ѹ
มีเหตุผลทีถกต ้องจึงเป็ นเรืองสําคัญสําหรับทุกๆ คน และจะเป็ นคนมีเหตุผลก็
ѷ ู
ѷ
เพราะสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นถูกต ้อง
-------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนือหาคําสอนนีѸ กรุณาสนั บสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน
Ѹ
สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ
Ѹ
จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล
ѷ
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี
ค ัดลอกจาก หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช
ิ
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔
ѷ
พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
Ѹ Ѹ

Create Date : 01 มกราคม 2555
Last Update : 1 มกราคม 2555
7:01:05 น.

2 comment
ถูกใจ

2

Tweet

0

0

คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : กรรม
๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช
เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ
ѷ
ѷ
ปริณายก
ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี
--------------------------------------------------------------

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 11 of 13

กรรม
๔๓
กรรม แปลว่า กิจทีคนกระทํา คําว่า ทํา หมายถึงทังทําด ้วยกาย อันเรียกว่า
ѷ
Ѹ
กายกรรม ทังด ้วยวาจาคือพูด อันเรียกว่าวจีกรรม ทังด ้วยใจคือคิด อันเรียกว่า
Ѹ
Ѹ
มโนกรรม บางทีเมือพูดกันว่าทําก็หมายถึงทําทางกายเท่านั น ส่วนทางวาจาเรียก
ѷ
Ѹ
ว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได ้ว่าเป็ นการกระทําทุกอย่าง เพราะจะพูดก็
ต ้องทําคือทําการพูด จะคิดก็ต ้องทําคือทําการคิด จึงควรเข ้าใจว่าทีนีѸ คําว่าทําใช ้
ѷ
ได ้ทุกทาง
๔๔
ѷ
ѷ
ѷ
ความเชือกรรม ถ ้าเชือให ้ถูกทาง ก็จะแก ้ความเชือโชคลางต่างๆ ได ้เป็ นอันมาก
และสําหรับคนเรามีปัญญาสร ้างกรรมใหม่ๆ ขึนได ้ดีๆ มีพระธรรมของพระพุทธเจ ้า
Ѹ
ปฏิบัตรักษาอยู่ ก็เป็ นผู ้มีสรณะกําจัดทุกข์ภัยต่างๆ ได ้เป็ นอย่างดี
ิ
๔๕
ทางพระพุทธศาสนาสอนให ้ทุกๆ คนพิจารณาให ้ทราบหลักกรรมเนืองๆ เพือเป็ น
ѷ
ѷ
ผู ้ไม่ประมาท พยายามละกรรมชัว ประกอบแต่กรรมดี เพราะทุกๆ คนสามารถละ
กรรมทีชว ประกอบแต่กรรมทีดได ้ การทียังปฏิบตดังกล่าวไม่ได ้ ก็เพราะยัง
ѷ ัѷ
ѷ ี
ѷ
ั ิ
ѷ
ѷ
ประมาท มิได ้พิจารณาให ้รู ้ตระหนั กในหลักกรรมและไม่เชือกรรม ไม่เชือผลของ
ѷ
กรรม ไม่เชือความทีสตว์มกรรมเป็ นของตน ต่อเมือเป็ นผู ้ไม่ประมาทและมีศรัทธา
ѷ ั
ี
ѷ
ѷ
ѷ
ความเชือดังกล่าว จึงจะละกรรมชัว ทํากรรมดีได ้ตามสมควร
๔๖
ทุกๆ คนทํากรรมใดไว้ กรรมนันย่อมให ้ผลในปั จจุบนบ ้าง ในภายหน ้าบ ้าง ใน
Ѹ
ั
เวลาต่อๆ ไปบ ้าง ตามแต่กรรมนั นๆ จะหนั กเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง
Ѹ
ѷ
ยืนอยูบนทีสงและโยนสิงต่างๆ มีก ้อนหิน ก ้อนดิน กิงไม ้ ใบหญ ้าลงมา ของทีม ี
่
ѷ ู
ѷ
ѷ
่ ืѸ
นํѸ าหนั กมากย่อมตกลงสูพนดินก่อน ส่วนกรรมทีหนั กน ้อยกว่าหรือเบากว่าจะให ้ผล
ѷ
ตามหลัง
๔๗
คนมีอํานาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได ้ แต่ทังนีѸต ้องไม่ลมว่าจะต ้อง
Ѹ
ื
ควบคุมจิตเจตนาของตนได ้ด ้วย โดยตังมัѷนแน่วแน่อยูในธรรม เช่น เมตตา สติ
Ѹ
่
ปั ญญา สัจจาธิษฐาน เป็ นต ้น อันเป็ นส่วนจิต และศีล อันหมายถึงตังเจตนา เว ้น
Ѹ
การทีควรเว ้น ทําการทีควรทํา ในขอบเขตอันควร
ѷ
ѷ
๔๘
ѷ
ผูททํากรรมดีอยูมากเสมอๆ จึงไม่ต ้องกลัวกรรมชัวในอดีตหากจะมี กุศลของตน
้ ีѷ
่
่
ก็จะชูชวยให ้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ ้าได ้แผ่เมตตาจิตอยูเนืองๆ ก็จะ
่
ระงับคูเวรอดีตได ้อีกด ้วย ระงับได ้ตลอดถึงปั จจุบัน
่
๔๙
ทุกคนต ้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะป้ ายไปให ้คนอืนไม่ได ้ คนทําดีจะ
ѷ
ѷ
เป็ นเด็กหรือผู ้ใหญ่ก็ตามก็เป็ นคนดี เพราะกรรมของตน ใครจะรู ้หรือชืนชมหรือไม่

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 12 of 13

ก็ตาม ตัวผู ้ทํารู ้สึกตัวเองว่าทําดี คนทีทําไม่ด ี เช่นประพฤติตนเกะกะระรานเป็ นคน
ѷ
ѷ
หัวขโมย ก็เป็ นคนชัวเพราะกรรมของตน ใครจะรู ้หรือไม่ก็ตาม ตัวผู ้ทําเองก็รู ้สึกว่า
ѷ
ตัวทําชัว อาจจะป้ ายความผิดให ้ผู ้อืนด ้วยการหลอกให ้คนอืนเข ้าใจผิด แต่จะ
ѷ
ѷ
ѷ
หลอกตัวเองไม่ได ้ ตัวเองย่อมรู ้สึกสํานึกตัวเองอย่างเต็มทีѷ ฉะนั น เมือทําดีทําชัว
Ѹ
ѷ
ѷ
แล ้ว จึงปั ดดีปัดชัวออกไปให ้พ ้นตัวเองไม่ได ้ เพราะรู ้สึกตัวเองอยูทางจิตของตน
่
ัѷ
ใครจะแย่งดีไปจะใส่ชวให ้ก็ไม่ได ้นอกจากจะหลอกให ้คนอืนเข ้าใจผิดเท่านัน
ѷ
Ѹ
๕๐
พระพุทธศาสนาแสดงเรืองกรรมไว ้ เพือให ้รู ้ว่ากรรมเปนเหตุวบาก คือผลตังแต่
ѷ
ѷ
็
ิ
Ѹ
ถือกําเนิดเกิดมาและติดตามให ้ผลต่างๆ ต่อชีวต ทํานองลิขตนัѷ นแหละ แต่กระบวน
ิ
ิ
ของกรรมทีทําไว ้มีสลับซับซ ้อนมาก ทังเกียวกับเวลาทีกรรมให ้ผล และข ้อสําคัญ
ѷ
Ѹ ѷ
ѷ
ทีสดคือเกียวกับความประพฤติปฏิบตของแต่ละบุคคลในปั จจุบน คือทางพระพุทธ
ѷ ุ
ѷ
ั ิ
ั
ศาสนาสอนให ้ไม่เป็ นทาสของกรรมเก่า เช่นเดียวกับให ้ไม่เป็ นทาสของตัณหา แต่
ѷ
ให ้ละกรรมชัว กระทํากรรมดี และชําระจิตของตนให ้บริสทธิสะอาด ตามหลักพระ
ุ ѻ
โอวาท ๓ หรือกล่าวโดยทัѷวไป มีกจอะไรก็ตามควรทําก็ทําโดยไม่ต ้องนัѷ งรอนอน
ิ
รอผลของกรรมเก่าอะไร
๕๑
ѷ
ѷ
คนส่วนมากย ังมีความเชือว่า มีผู ้ดลบันดาลให ้เกิดสิงต่างๆ ขึน แต่ทางพระพุทธ
Ѹ
ศาสนาได ้แสดงว่า คนมีกรรมเป็ นของตน จะมีสขหรือทุกข์เพราะกรรม ผู ้คนเลยหัน
ุ
มากลัวกรรม กรรมจึงคล ้ายเป็ นผู ้เคราะห์ร ้ายทีถกเข ้าใจในทางร ้ายอยูเสมอ กรรม
ѷ ู
่
จึงกลายเป็ นอดีตทีน่ากลัว พระพุทธศาสนาไม่ได ้สอนให ้คนกลัวกรรม ไม่ได ้สอน
ѷ
ให ้ตกเป็ นทาสของกรรมหรืออยูใต ้อํานาจของกรรม แต่สอนให ้รู ้จักกรรม ให ้มี
่
อํานาจเหนือกรรม ให ้ควบคุมกรรมของตนในปั จจุบัน
๕๒
กรรม คือการอะไรทุกอย่างทีคนทําอยูทกวันทุกเวลา ประกอบด ้วยเจตนา คือ
ѷ
่ ุ
ความจงใจ หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนามุงให ้พิจารณาให ้รู ้จักปั จจุบนกรรมของ
่
ั
ѷ
ตนว่า อะไรดี อะไรชัว อะไรควรหรือไม่ควร เพือทีจะได ้เว ้นกรรมทีชวทีไม่ควร เพือ
ѷ ѷ
ѷ ัѷ ѷ
ѷ
จะทํากรรมทีดทควร พระพุทธเจ ้ายังได ้ตรัสไว ้ว่า บุคคลสามารถทีจะละกรรมทีชว
ѷ ี ีѷ
ѷ
ѷ ัѷ
ѷ
ѷ ѷ
กรรมทีไม่ดได ้ จึงได ้ตรัสไว ้ให ้ละกรรมทีชว ทํากรรมทีด ี ซึงเป็ นสิงทีแสดงว่า คนมี
ѷ
ี
ѷ ัѷ
ѷ
อํานาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได ้ แต่ทงนีต ้องไม่ลมว่า ต ้องควบคุม
ัѸ Ѹ
ื
จิตเจตนาของตนได ้ด ้วย โดยตังมัѷนแน่วแน่อยูในธรรม เช่น เมตตา สติ ปั ญญา สัจ
Ѹ
่
จาธิษฐาน และศีล
๕๓
กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิน กาย และมโนหรือใจ กล่าวคือร่างกายทีประกอบ
Ѹ
ѷ
ด ้วยอายตนะทังหกนีѸ คือตัวกรรมเก่า เป็ นกรรมเก่าทีทกๆ คนมองเห็นนอกจากนียง
Ѹ
ѷ ุ
Ѹ ั
เป็ นวัตถุทตงแห่งกรรมใหม่ทังปวงอีกด ้วย เพราะกรรมทีเกิดขึนในปั จจุบนจะเป็ น
ีѷ ั Ѹ
Ѹ
ѷ
Ѹ
ั
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็อาศัยกรรมเก่านีแหละเป็ นเครืองมือกระทํา
Ѹ
ѷ
๕๔
ตา หู มิใช่จะมีไว้เฉยๆ ต ้องดูต ้องฟั ง แล ้วก็ให ้เกิดกิเลส เช่น ราคะ (ความคิด
ความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ (ความหลงใหล) ให ้เกิดขึนขณะทีราง
Ѹ
ѷ่
ѷ
กายเจริญวัยหนุ่มสาว ซึงกล่าวได ้ว่ากรรมเก่ากําลังเติบโตเป็ นหนุ่มสาว ก็ยงเป็ น
ิѷ
ѷ
ѷ
สือของราคะ โทสะ และเป็ นสือแห่งกรรมต่างๆ ตามอํานาจของจิตใจทีกําลังระเริง
ѷ
หลง จึงจําเป็ นต ้องมีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสียหาได ้ไม่ ถ ้าตนเองควบคุม
ตนเองได ้ก็เป็ นวิเศษทีสด แต่ถ ้าควบคุมตนเองไม่ได ้ ก็ต ้องมีผู ้ใหญ่ เช่น บิดา
ѷ ุ
มารดา และผู ้ใหญ่อนๆ ทีเกียวข ้องควบคุมให ้อยูในระเบียบวินัยทีดงาม ให ้เกิด
ืѷ
ѷ ѷ
่
ѷ ี
สํานึกว่า เรานีเกิดมาเพือทําความดี
Ѹ
ѷ
๕๕
เวร คือความเป็ นศัตรูกนของบุคคลสองคนหรือสองฝ่ าย เพราะฝ่ ายหนึงก่อกรรม
ั
ѷ
เสียหายให ้แก่อกฝ่ ายหนึง ฝ่ ายทีได ้รับความเสียหายนันก็ผูกใจเจ็บและคิดแก ้แค ้น
ี
ѷ
ѷ
Ѹ
ตอบแทน เวรจึงประกอบด ้วยบุคคลสองคนหรือสองฝ่ าย คือผู ้ก่อความเสียหาย ผู ้
รับความเสียหาย บุคคลทีสองหากผูกใจเจ็บแค ้น จึงเกิดความเป็ นศัตรูกนขึน นีѷ
ѷ
ั Ѹ
แหละเวร
๕๖
เวร เกิดจากความผูกใจเจ็บแค ้นของบุคคลทีสอง คือผู ้รับความเสียหาย ถ ้าบุคคล
ѷ
ทีสองไม่ผกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็ นเวร การเกิดเวรเพราะบุคคลทีสองเป็ นสําคัญ เมือ
ѷ
ู
ѷ
ѷ
ใครมาทําความล่วงเกินเล็กๆ น ้อยๆ ต่อเรา เราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิด
เป็ นศัตรูกน คือไม่เกิดเป็ นคูเวรกันนัѷ นเอง เหมือนอย่างตบมือข ้างเดียวไม่เกิดเสียง
ั
่
--------------------------------------------------------------

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556
BlogGang.com : : sirivajj

Page 13 of 13

หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน
สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ
Ѹ
จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล
ѷ
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี
ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช
ิ
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔
ѷ
พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
Ѹ Ѹ

Create Date : 24 ธันวาคม 2554
Last Update : 24 ธันวาคม 2554
5:42:08 น.

0 comment
ถูกใจ

3

Tweet

0

0

1 2
Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24

24/7/2556

More Related Content

More from dnavaroj

Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 

100คำสอนของญสส.

 • 1. BlogGang.com : : sirivajj Group Blog ิ • พระญาณวิศษฏ์ สมิทธิวจารย์ ิ • บทสวดมนต์แปล • นวโกวาท • พุทธศาสนสุภาษิต ๑ - ๑๕ • พุทธศาสนสุภาษิต ๑๖ - ๓๓ • หลักพระพุทธศาสนา ๑ - ๘ • หลักพระพุทธศาสนา ๙ - ๑๖ • หลักพระพุทธศาสนา ๑๗ - ๒๖ • หลักพระพุทธศาสนา ๒๗ - ๓๕ • ลักษณะพุทธศาสนา ๑ - ๑๐ • ลักษณะพุทธศาสนา ๑๑ - ๑๘ • ลักษณะพุทธศาสนา ๑๙ - ๒๕ • ลักษณะพุทธศาสนา ๒๖ - ๓๖ • สัมมาทิฏฐิ ๑ - ๑๓ • สัมมาทิฏฐิ ๑๔ - ๒๒ • สัมมาทิฏฐิ ๒๓ - ๓๐ • สัมมาทิฏฐิ ๓๑ - ๔๓ • รวมธรรมะ • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๑ - ๑๐ • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๑๑ - ๒๐ • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๒๑ - ๒๘ • ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ๒๙ - ๓๘ • ๑๐๐ คําสอนสมเด็จพระสังฆราช Page 1 of 13 คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : ช ัยชนะ เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ ѷ ѷ ปริณายก ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี -------------------------------------------------------------- คน [?] ๙๒ : : : : : : : : ชัยชนะ เมตตา ความดี ความสุข กรรม คนดี คน ชีวต ิ ให ้ทิปเจ ้าของ Blog [?] ฝากข ้อความหลังไมค์ Rss Feed ผู ้ติดตามบล็อก : 1 ช ัยชนะ คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช คําสอนสมเด็จพระสังฆราช [Profile ทัง Ѹ หมด] Smember ชาดกจากตู ้ลายรดนํѸ า พุทธประวัตจากตู ้ลายรดนํѸ า ิ อมตะพระเครือง ѷ เสือหลวงพ่อนก ธมฺมโชติ วัดสังกะสี พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุ ทฺโธ) • ระเบียงภาพพระเครือง ѷ • ระเบียงภาพของสะสม • เบ็ดเตล็ด & สมุดเยียม ѷ • • • • • • • • Location : กรุงเทพฯ Thailand ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช • • • • • All Blogs sirivajj พระพุทธเจ ้าไม่ได ้ทรงสอนว่า ทรงมีพุทธานุภาพให ้ผู ้นั บถือไปรบใครแล ้วก็ชนะ หรือว่าไปแข่งขันอะไรกับใครแล ้วก็ชนะ มีพุทธานุภาพทีจะทําให ้ไม่ต ้องเจ็บไม่ ѷ ต ้องตาย มีพุทธานุภาพทีจะทําให ้พ ้นจากผลกรรมของตนทีพงได ้รับ ปั ดเป่ าให ้พ ้น ѷ ѷ ึ จากผลร ้ายอันจะเกิดจากผลกรรมทีตนเองทําไว ้ได ้ พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนไว ้ว่า ѷ ѷ ѷ ทุกคนมีกรรมเป็ นของตน ทํากรรมดีจักได ้ดี ทํากรรมชัวจักได ้ชัว เพราะฉะนัน ถ ้า Ѹ ѷ ѷ พระองค์ไปทรงช่วยได ้ว่าทํากรรมชัวแล ้วไม่ต ้องชัว ธรรมทีพระองค์ทรงสอนไว ้ ѷ กลับกลายเป็ นไม่จริง ไม่ใช่เป็ นสัจธรรม ธรรมทีเป็ นตัวความจริง ѷ ๙๓ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ คือทรงชนะพระหฤทัยของพระองค์แล ้ว ด ้วยพระบารมี คือความดีททรงสร ้างมาจนบริบรณ์ ใครมีเรืองจะต ้องผจญใจก็ให ้ระลึกถึงพระ ีѷ ู ѷ ิ พุทธเจ ้า ผู ้ทรงพิชตมารดังกล่าวนีѸเถิด จะสามารถชนะใจตนเอง และจะเอาชนะ เหตุการณ์ตางๆ ได ้ แต่ขอให ้ระลึกถึงด ้วยความตังใจจริงจนเกิดความสงบ แล ้วจัก ่ Ѹ เห็นหนทางชนะขึนเองอย่างน่าอัศจรรย์ Ѹ ๙๔ ผู ้ชนะนั น มักเข ้าใจว่า ตนเองเป็ นผู ้ได ้แต่โดยทีแท ้เป็ นผู ้เสีย คือเสียไมตรีจตของ Ѹ ѷ ิ Ѹ อีกฝ่ ายหนึงไปหมดสิน หรือจะเรียกว่าได ้ก็คอได ้เวร เพราะผู ้แพ ้ก็จะผูกใจเพือจะ ѷ ื ѷ เอาชนะต่อไป จึงเป็ นอันว่าไม่ได ้ความสุขด ้วยกันทังสองฝ่ าย Ѹ ส่วนผู ้ทีละได ้ทังแพ ้และชนะจึงจะได ้ความสงบสุข ทังนีѸก็ด ้วยการไม่กอเรืองทีจะ ѷ Ѹ Ѹ ่ ѷ ѷ ต ้องเกิดมีแพ ้มีชนะกันขึน แต่เมือจะต ้องให ้มีเรืองให ้แพ ้ฝ่ ายหนึงชนะฝ่ ายหนึง ก็ Ѹ ѷ ѷ ѷ ѷ ควรจะต ้องมีใจหนั กแน่นพอทีจะเผชิญได ้ทุกอย่าง ѷ ๙๕ ทางทีถก ควรจะเอาชนะอุปสรรคในทางทีชอบและพยายามรักษาส่งเสริมความดี ѷ ู ѷ ของตน คิดให ้เห็นว่าเราทําความดีก็เพือความดี มิใช่เพือให ้ใครชม ใครจะชมหรือ ѷ ѷ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 บทความในกลุม ข ้อคิด่ ธรรมะ ได ้ถูกเรียบเรียงขึน Ѹ โดยบางบทความได ้คัดลอก และสําเนาภาพมาถ่ายทอด จากหนังสือธรรมะต่างๆ หรือหนังสืออืนทีเกียวข ้อง ѷ ѷ ѷ ทังนีѸ ด ้วยเจตนาประสงค์จะ Ѹ ให ้ธรรมะอันเป็ นสัจจะและ มงคลของพระพุทธศาสนา ได ้รับการเผยแพร่และเข ้า ถึงพุทธศาสนิกชนหรือผู ้ทีѷ สนใจให ้ได ้มากทีสด รวม ѷ ุ ทังให ้บทความธรรมะได ้ Ѹ ถูกรวบรวมไว ้ในรูปแบบทีจะ ѷ สะดวกแก่การสืบค ้นและ เข ้าถึงในภายหลัง ผู ้ทีประสงค์จะคัดลอกไป ѷ เพือประโยชน์ทางพาณิชย์ ѷ กรุณาตรวจสอบกับต ้นฉบับ หรือเจ ้าของลิขสิทธิѻ ด ้วย ครับ Friends' blogs • Webmaster BlogGang [Add sirivajj's blog to your web] Links • Payakorn.com • วิกพเดีย สารานุกรม ิ ี เสรี • ธรรมจักร • ราชบัณฑิตยสถาน • ศูนย์พระดอทคอม/ รอบรู ้เรืองพระ & ѷ ตํานานพระเครือง ѷ • พระพุทธโสธร • ฟั งธรรม • พระชินราชอินโดจีน • เหรียญกษาปณ์ และ เหรียญทีระลึก ѷ 24/7/2556
 • 2. BlogGang.com : : sirivajj Page 2 of 13 ติ เราก็ยังไม่ควรรับหรือปฏิเสธ ควรนํ ามาคิดสอบสวนตัวเราเองดูเพือแก ้ไขตัวเรา ѷ เองให ้ดีขน แต่ไม่รับมาเป็ นเครืองหลอกตัวเองว่าวิเศษเพราะเขาชม หรือเลวทราม ึѸ ѷ ่ เพราะเขาติ เขาจะว่าอย่างไรก็ชางเขา เราจะดีหรือไม่ด ี ก็อยูทการกระทําของเรา ่ ีѷ เอง • วัดป่ าดอยแสงธรรม ญาณสัมปั นโน • หอมรดกไทย • BlogGang.com ๙๖ โดยมากอุปสรรคต่างๆ เป็ นเรืองหยุมหยิมเล็กน ้อยไม่มสาระ แต่มักจะรับเข ้ายึดถือ ѷ ี เป็ นอารมณ์กวนใจให ้เดือดร ้อนไปเอง จนถึงให ้ทอดทิงความดี ถ ้าเป็ นอย่างนีก็ไม่ Ѹ Ѹ ใช่เป็ นความฉลาด แต่เป็ นความเขลาของเราเอง และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เป็ นผู ้แพ ้ ส่วนการชนะนั น ก็มได ้ประสงค์ให ้ชนะในทางก่อเวร แต่มงให ้เอาชนะตนเอง คือ Ѹ ิ ุ่ ѷ ชนะจิตใจทีใฝ่ ชัวของตน และเอาชนะเหตุการณ์แวดล ้อมทีมาเป็ นอุปสรรคแห่ง ѷ ѷ ความดีเพือทีจะรักษาและเพิมพูนความดีของตนให ้ดียงๆ ขึน ѷ ѷ ѷ ิѷ Ѹ ๙๗ มาร แปลว่า ผู ้ฆ่า ผู ้ทําลายล ้าง มารข ้างนอก คือผู ้มุงทําลายล ้างข ้างนอก มารข ้าง ่ ѷ ใน คือกิเลสในใจของตนเอง เป็ นต ้นว่าความรัก ความชัง ความหลง ซึงบังใจเรา ไม่ให ้เกิดปั ญญาในเหตุผล เมือชนะมารในใจของตนได ้แล ้ว มารข ้างนอกก็ทํา ѷ อะไรไม่ได ้ ๙๘ ความดีทจะทําให ้สําเร็จการชนะนั น ก็ต ้องใช ้ปั ญญาค ้นหา คือวิธชนะทีจะไม่ต ้อง ีѷ Ѹ ี ѷ ัѸ เบียดเบียนใคร เป็ นความดีชนตรี ถ ้าเป็ นการชนะชนิดทีเกือกูลเขาอีกด ้วยโดย ѷ Ѹ ѷ เฉพาะทําให ้เขาซึงเป็ นคนไม่ด ี เลิกละความไม่ดของเขา หรือกลับเป็ นคนดีก็นับว่า ี ัѸ ัѸ ѷ เป็ นความดีชนโท ส่วนความดีชนเอก ก็คอความดีทชนะความชัวของตนเอง ื ีѷ ๙๙ สมัยนีมผู ้ชอบกล่าวว่า เงินไม่ม ี เกียรติไม่ม ี นัѷ นไม่ใช่ความถูกต ้อง เป็ นความรู ้สึก Ѹ ี ของคนบางคนเท่านั น Ѹ ѷ ѷ เงินกับเกียรติมใช่เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน มิใช่เป็ นสิงทีแยกจากกันมิได ้ คนไม่ม ี ิ ѷ เงิน แต่มเกียรติก็มอยู่ ความสําคัญอยูทวา เงินทีมหรือทีได ้มานั น เป็ นเงินทีจะทํา ี ี ่ ีѷ ่ ѷ ี ѷ Ѹ ѷ ѷ Ѹ ให ้เกียรติยศชือเสียงสินไปหมดไปหรือไม่ ควรจะพิจารณาให ้รอบคอบในเรืองนีѸ ѷ ѷ โดยเฉพาะผู ้ทียังคํานึงถึงชือเสียงเกียรติยศของตนเองและของวงศ์ตระกูล ѷ ๑๐๐ การรักษาเกียรติเป็ นการรักษาธรรมอย่างหนึง จะก ้าวหน ้าหรือถอยหลังด ้วยเกียรติ ѷ ѷ ѷ ึ หรือเพือเกียรติก็เป็ นสิงทีพงสรรเสริญเท่ากัน ดังเรืองราชสีหถอยหลังให ้แก่สกรตัว ѷ ѷ ์ ุ เปืѸ อนคูถ (อุจจาระ) ไม่ยอมต่อสู ้ด ้วย ในนิทานสุภาษิต -------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ Ѹ จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล ѷ พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช ิ วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔ ѷ พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) Ѹ Ѹ Create Date : 23 มกราคม 2555 Last Update : 23 มกราคม 2555 6:35:50 น. 0 comment ถูกใจ 3 Tweet 0 0 คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : เมตตา ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 3. BlogGang.com : : sirivajj Page 3 of 13 เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ ѷ ѷ ปริณายก ั ทรงเจริญพระชนษาครบ ๑๐๐ ปี -------------------------------------------------------------- เมตตา ๘๗ ความเมตตา เป็ นธรรมทีทําให ้คนเรามีคณธรรม เมตตาคือความคิดความ ѷ ุ ѷ ปรารถนาให ้ผู ้อืนเป็ นสุข ผู ้ทีมเมตตาคือผู ้ทีมความเป็ นมิตร ตรงกันข ้ามกับศัตรู ซึง ѷ ѷ ี ѷ ี มีจตพยาบาทมุงร ้าย เมตตาตรงกันข ้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาเป็ นเครือง ิ ่ ѷ อุปถัมภ์ แต่โทสะพยาบาทเป็ นเครืองทําลายล ้าง ѷ เมือเรามีความเมตตาต่อกัน ย่อมคิดทีจะเกือกูลกันให ้มีความสุข ผิดพลาดไปบ ้างก็ ѷ ѷ Ѹ ให ้อภัยกัน แต่ถ ้าขาดเมตตาต่อกันแล ้วก็จะมีแต่การทําลาย มีความพยาบาท ใคร ทําความไม่พอใจให ้ ก็จะตอบแทนด ้วยความไม่พอใจเช่นกัน จึงควรมีเมตตาต่อ กัน เพือสังคมทีเป็ นสุข ѷ ѷ ๘๘ เมตตา ความมีจตเย็นสนิทด ้วยความปรารถนาสุขแก่ผู ้อืนสัตว์อน เป็ นความรักทีѷ ิ ѷ ืѷ เย็นสนิท ไม่ใช่ร ้อนรนเหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดา ถ ้าได ้อบรมเมตตาให ้มี ประจํ าจิตใจ ก็จะเป็ นอาหารใจทีวเศษ เพราะเมือใจได ้บริโภคเมตตาอยูเสมอ จะ ѷ ิ ѷ ่ เป็ นจิตใจทีระงับโทสะพยาบาท มีความสุขเย็นทําให ้ร่างกายมีความสุขเย็นไปด ้วย ѷ ได ้ในคําว่า ทําใจให ้สบาย ร่างกายก็สบาย แม ้จะขาดวัตถุไปมากหรือน ้อยก็ไม่เป็ น ทุกข์ ๘๙ เมตตากรุณาเป็ นความรู ้สึกตรงกันข ้ามกับความโกรธ การเจริญเมตตาจึงเป็ นการ แก ้ความโกรธทีได ้ผล ผู ้เจริญเมตตาอยูเสมอ เป็ นผู ้ไม่โกรธง่าย ทังยังมีจตใจ ѷ ่ Ѹ ิ เยือกเย็นเป็ นสุข ด ้วยอํานาจของเมตตาอีกด ้วย ๙๐ วิธปลูกเมตตา คือคิดตังปรารถนาให ้เขาเป็ นสุข และคิดตังปรารถนาให ้เขา ี Ѹ Ѹ ปราศจากทุกข์นันเป็ นกรุณา ทีแรกท่านแนะนํ าให ้คิดไปในตนเองก่อน แล ้วให ้คิด Ѹ ѷ เจาะจงไปในคนทีรักนั บถือ ซึงเป็ นทีใกล ้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให ้เกิดเมตตากรุณา ѷ ѷ ได ้ง่าย ครันแล ้วก็หัดคิดไปในคนทีหางใจออกไปโดยลําดับ จนในคนทีไม่ชอบกัน Ѹ ѷ ่ ѷ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 4. BlogGang.com : : sirivajj Page 4 of 13 เมือหัดคิด โดยเจาะจงได ้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด ้วยสรรพสัตว์ไม่มประมาณ ѷ ี ทุกถ ้วนหน ้า เมือหัดคิดได ้ดังกล่าวบ่อยๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึนในจิตใจ ѷ Ѹ ๙๑ ชีวตของทุกคนดํารงอยูได ้ด ้วยอาศัยเมตตากรุณาของผู ้อืนมาตังแต่เบืองต ้น ิ ่ ѷ Ѹ Ѹ ตังแต่บดา มารดา ครู อาจารย์ พระมหากษั ตริย ์ และรัฐบาล ญาติมตรสหาย เป็ น Ѹ ิ ิ ต ้น ถึงไม่ถกใครฆ่าก็ไม่อาจดํารงชีวตอยูได ้เลยเหมือนอย่างมารดา บิดา ทิงทารก ู ิ ่ Ѹ Ѹ ไว ้เฉยๆ ไม่ถนอมเลียงดู ไม่ต ้องทําอะไรทารกจะสินชีวตไปเอง ฉะนั น เมือทุกๆ Ѹ ิ Ѹ ѷ ี ิ คนมีชวตเจริญมาได ้ด ้วยความเมตตากรุณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรุณาใน ชีวตอืนสืบต่อไป ิ ѷ -------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ Ѹ จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล ѷ พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช ิ วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔ ѷ พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) Ѹ Ѹ Create Date : 16 มกราคม 2555 Last Update : 16 มกราคม 2555 8:46:03 น. 1 comment ถูกใจ 4 Tweet 0 0 คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : ความดี ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ ѷ ѷ ปริณายก ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี -------------------------------------------------------------- http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 5. BlogGang.com : : sirivajj Page 5 of 13 ความดี ๗๐ บุญ แปลตามศัพท์วา ชําระ ฟอกล ้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ บุญทีเป็ น ่ ѷ ส่วนของเหตุได ้แก่ความดีตางๆ เรียกว่าเป็ นบุญ เพราะเป็ นเครืองชําระฟอกล ้าง ่ ѷ ѷ ความชัว บุญส่วนทีเป็ นผลคือความสุข ѷ บุญทีเป็ นส่วนเหตุ คือความดีเกิดจากการกระทํา ถ ้าอยูเฉยๆ ไม่ทําก็ไม่เกิดเป็ น ѷ ่ ѷ ѷ บุญขึน การทําบุญนีѸเรียกว่าบุญกิรยา จําต ้องมีวัตถุ คือ สิงเป็ นทีตัง และสิงเป็ นทีѷ Ѹ ิ ѷ Ѹ ตังแห่งการทําบุญ ทางพุทธศาสนาแสดงโดยย่อ ๓ อย่างคือ Ѹ บุญสําเร็จด ้วยการบริจาคทาน บุญสําเร็จด ้วยการรักษาศีล บุญสําเร็จด ้วยการเจริญ ѷ ภาวนา บุญคือความดีทัง ๓ ข ้อ อันจะเป็ นเครืองชําระล ้างความชัว ตลอดถึงราก Ѹ ѷ ѷ เหง ้าของความชัว ๗๑ กุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญ อกุศลแปลว่ากิจ ѷ ของคนไม่ฉลาด หมายถึงความชัว เช่นเดียวกับบาป สรุปความว่าผลของบุญคือ ความดีนันคือความสุขทีเกิดจากความบริสทธิใจเพราะการทําบุญคือความดีโดย Ѹ ѷ ุ ѻ ѷ ตรง มุงชําระฟอกล ้างจิตใจให ้บริสทธิѻ สะอาดจากโลภะ โทสะ โมหะ ซึงเป็ นอกุศล ่ ุ เรียกว่า ทําบุญเพือบุญหรือทําความดีเพือความดี แต่ละคนลองหัดทําบุญเพือบุญ ѷ ѷ ѷ ѷ จะได ้ความสุขอันเกิดจากความบริสทธิใจ ซึงเป็ นความสุขอย่างบริสทธิในปั จจุบัน ุ ѻ ุ ѻ ทีทํา ѷ ๗๒ ѷ ความดีมอยูทตวเราเอง ซึงเป็ นคนดีขนเพราะทําดี เมืออยากดูหน ้าตาของความดี ี ่ ีѷ ั ึѸ ѷ ѷ ก็จงส่องกระจกดูหน ้าตัวเราเอง จะรู ้สึกภูมใจซึงแฝงอยูในใบหน ้า ในสายตาอันส่อ ิ ่ เข ้าไปถึงจิตใจทีด ี อาจมีความอิมใจในความดีของตนเป็ นอย่างมาก แต่ถ ้าตัวของ ѷ ѷ เราเองทุกคนทําไม่ดตางๆ ก่อให ้เกิดทุกข์ร ้อนเสียหายแก่ใครๆ ก็จะเป็ นทีตฉน ี ่ ѷ ิ ิ ѷ ѷ ี ่ ีѷ ѷ นินทา เพราะการทํานั นก่อให ้เกิดโทษ นีѷคอความชัวทีมอยูทตัวเราเอง ซึงเป็ นคน Ѹ ื ѷ ѷ ѷ ชัวเพราะทําชัว เมืออยากดูหน ้าตาของความชัว ก็จงส่องกระจกดูหน ้าของตัวเรา ѷ เอง จะรู ้สึกถึงความอัปยศอดสู ความปิ ดบังซ่อนเร ้นแฝงอยูในใบหน ้า ในสายตา ่ อันส่อเข ้าไปถึงจิตใจทีไม่ด ี อาจมีความเศร ้าสร ้อยตําหนิตนเอง รังเกียจตนเอง ѷ ๗๓ ѷ ѷ Ѹ ѷ ѷ เมือทําดีก็ได ้ผลดีทันที เมือทําชัวก็ได ้ผลชัวขึนทันที อันผลดีผลชัวทีได ้ทันทีนีѸ ก็ ѷ ѷ ѷ ѷ คือความเป็ นคนดีความเป็ นคนชัว เมือทําดีก็เป็ นคนดีขนทันที เมือทําชัวก็เป็ นคน ѷ ึѸ ѷ ѷ ชัวทันที ตนเองจะรู ้หรือไม่รู ้ ผู ้อืนจะรู ้หรือไม่รู ้ก็ไม่เป็ นเหตุเปลียนแปลงสัจจะ คือ ѷ ѷ ѷ ความจริงดังกล่าวนีѸได ้ แต่วาผลคือความเป็ นคนดีความเป็ นคนชัวดังกล่าวนีѸเป็ น ่ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 6. BlogGang.com : : sirivajj Page 6 of 13 ของละเอียด ถ ้าไม่ใช ้ปั ญญาพิจารณาแม ้ตนเองก็ไม่รู ้ ๗๔ ѷ การให้ทานมีความหมายอย่างกว ้างว่าการสละบริจาคสิงของอะไรแก่ใครๆ หรือ Ѹ แก่องค์การอะไรๆ ด ้วยการให ้เปล่า มิใช่เป็ นการซือขายแลกเปลียนหรือให ้เช่า ѷ และมีความหมายตลอดถึงการให ้กําลังกาย กําลังวาจา กําลังความคิด ความรู ้ ช่วย ิѷ ในทางต่างๆ สรุปแล ้วมี ๒ อย่าง คือ อามิสทาน ให ้พัสดุสงของอันเป็ นกําลังทรัพย์ ภายนอกต่างๆ ธรรมทาน ให ้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให ้ บอกทางของความดี ѷ ความชัว ๗๕ ทานคือการให ้ การสละกําจัดความโลภ ทานทีนับว่าจะอํานวยผลอันไพบูลย์ต ้อง ѷ ประกอบด ้วยเจตนาสมบัต ิ ถึงพร ้อมด ้วยเจตนา คือเจตนาดี แต่กอนให ้ กําลังให ้ ่ ѷ ิ และให ้แล ้ว ศีล ได ้แก่เจตนางดเว ้นความชัวตามองค์สกขาบททีทานบัญญัตไว ้ ผู ้ ѷ ่ ิ ี ѷ มีศลย่อมปรากฏเป็ นผู ้มีการงาน วาจา และอาชีพอันชอบ ได ้ชือว่าเป็ นผู ้ให ้อภัยแก่ ี สรรพสัตว์ ย่อมได ้รับความปลอดภัยเป็ นผล ผู ้มีศลย่อมได ้รับผลคือความงามด ้วย ประการทังปวง ภาวนา ได ้แก่การปฏิบัตอบรมให ้สมาธิและปั ญญาเกิดขึน การ Ѹ ิ Ѹ ปฏิบัตอบรมให ้เกิดสมาธิเรียกว่า สมถภาวนา ได ้แก่การปฏิบัตหัดจิตให ้แน่แน่ว ิ ิ ѷ Ѹ ด ้วยการบังคับจิตให ้คิดเป็ นอารมณ์เดียว บุญให ้ความสุขแช่มชืนตราบเท่าถึงสิน ชีวต ิ ๗๖ ศีลเป็ นตัวปกติภาพของคนโดยแท ้ แต่คนโดยมาก มักควบคุมตัวเองไว ้ไม่ได ้ รักษาปกติภาพของตนไว ้ไม่ได ้ พระพุทธเจ ้าจึงทรงบัญญัตศลเป็ นขอบเขตของ ิ ี ความประพฤติไว ้ เพือช่วยให ้คนรักษาปกติภาพของตนไว ้นัѷ นเอง ส่วนทีต ้องรับ ѷ ѷ จากพระนันก็เป็ นเพียงวิธชกนํ าอย่างหนึง เพราะโดยตรงศีลนันต ้องรับจากใจของ Ѹ ี ั ѷ Ѹ ตนเอง คือใจของตนเองต ้องเกิดวิรัตทัง ๓ ข ้อ เมือใจมีวรัตขน แม ้เพียงข ้อใดข ้อ ิ Ѹ ѷ ิ ิ ึѸ หนึง ก็เกิดเป็ นศีลขึนทันที วิรัต ิ ๓ นั นคือ ความเว ้นได ้ในทันทีทเผชิญหน ้ากับวัตถุ ѷ Ѹ Ѹ ีѷ ๑ ความเว ้นได ้ด ้วยตังใจถือศีลไว ้ ๑ และความเว ้นได ้เด็ดขาดทีเดียว ๑ Ѹ ๗๗ เมือจักถือศีลก็ไม่ต ้องไปทีไหนอืน ถือทีกาย วาจา จิตนีแหละ วัดก็ด ี ป่ าก็ด ี เป็ น ѷ ѷ ѷ ѷ ѷ อุปกรณ์ทให ้ความสะดวกแก่การถือเท่านั น เพราะฉะนั น เมือหวังจะถือให ้สะดวก ีѷ Ѹ Ѹ ѷ จึงสมควรไปวัด เข ้าป่ า หรือสถานทีอันสมควรอืนๆ พระพุทธเจ ้าทรงแสดงศีลเป็ น ѷ ѷ คําสอน ศีลคือปกติกาย วาจา และจิต ถ ้าปล่อยกาย วาจา จิตให ้ผิดปกติ แม ้จะรับ สิกขาบท ๕ข ้อก็ตาม ถ ้าไม่ปฏิบัตตามสิกขาบทก็ถอศีลไม่ได ้ เพราะสิกขาบท ิ ื หยาบกว่าศีล เมือทําดีอย่างหยาบๆ ยังไม่ได ้ และจะทําดีอย่างละเอียดได ้อย่างไร ѷ การรับศีลนั นแม ้จะเป็ นการรับจากพระภิกษุ แต่ถ ้าเป็ นการรับเพียงด ้วยปาก ใจไม่ Ѹ ได ้คิดงดเว ้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็ นศีลได ้ ตรงกันข ้าม ถึงแม ้มิได ้รับศีลจากพระภิกษุ แต่มใจงดเว ้น ก็เกิดเป็ นศีลได ้ ี ๗๘ ศีลธรรม สามารถระงับภัยต่างๆ ได ้แน่ โดยเฉพาะภัยทีคนก่อให ้เกิดแก่กันเอง ภัย ѷ ทีคนก่อขึนนีѸ อาจทําให ้ดินฟ้ าอากาศแปรปรวนไปได ้ด ้วย เช่นเมือตัดไม ้ทําลายป่ า ѷ Ѹ ѷ เสียหายกันโดยมาก ไม่ปลูกขึนทดแทนให ้พอกัน ก็ทําให ้เกิดความแห ้งแล ้ง เป็ น Ѹ ต ้น ฉะนั น คนเรานีเองเมือไม่มศลธรรมก็เป็ นผู ้ก่อภัยให ้เกิดแก่กัน ตลอดถึงเป็ นผู ้ Ѹ Ѹ ѷ ี ี ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได ้ด ้วย ต่อเมือพากันตังใจอยูในศีลธรรม ѷ Ѹ ่ ความปกติสขย่อมเกิดขึนตลอดถึงธรรมชาติดนฟ้ าอากาศ ย่อมเป็ นไปโดยปกติทัง ุ Ѹ ิ Ѹ คนอาจปรับปรุงธรรมชาติให ้เกิดประโยชน์ขนได ้ด ้วย ึѸ ๗๙ ี พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนให ้ทุกคนมีศลและมีจตใจงาม เพราะจะมีความสุขและอยู่ ิ ด ้วยกันเป็ นสุขจริงๆ ทุกๆ คนต ้องการสุขด ้วยกันทังนั น ไม่มใครปฏิเสธ แต่ทําไม Ѹ Ѹ ี ไม่เดินในทางของความสุข ไปเดินในทางของความทุกข์ แล ้วก็รํѷาร ้องว่าไม่มความ ี สุข ๘๐ ข ้อวิตกว่าถือศีลไม่รํารวยนั น ไม่รํѷารวยในทางสุจริตจริง ถ ้าคิดดูโดยรอบคอบจัก ѷ Ѹ เห็นว่าศีลเป็ นข ้อยกเว ้นจากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได ้ทางนั นตรงตัวอยูแล ้ว Ѹ ่ แต่ก็ไม่ทําให ้เสียหายยากจนเพราะทุจริตของตนทังส่วนตัวทังส่วนรวม และเมือ Ѹ Ѹ ѷ ตังใจประกอบอาชีพโดยชอบด ้วยความไม่ประมาทก็จักตังตนได ้โดยลําดับ Ѹ Ѹ ผู ้ทีมาถือเอาในทางทุจริต ถึงจะรํѷารวยขึนก็เหมือนปลวกอ ้วนเพราะกัดเสากันฝา ѷ Ѹ เรือน ปลวกกัดเรือนยิงมากยิงอ ้วนขึนเท่าไร เรือนก็ใกล ้พังเข ้าไปเท่านั น จนอาจ ѷ ѷ Ѹ Ѹ พังครืนลงไป ฉะนั น โภคทรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิม ก็เพราะพากันประกอบกระทําใน Ѹ ѷ ทางทีชอบ ทีสจริต และไม่ทําตัวเป็ นปลวกอ ้วน ѷ ѷ ุ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 7. BlogGang.com : : sirivajj Page 7 of 13 ๘๑ ทีวาถ ้ามัวถือศีลธรรมจะอยูในหมูคนไม่ได ้ จะต ้องหลบไปอยูคนเดียวนัน จึงผิดไป ѷ ่ ่ ่ ่ Ѹ เสียแล ้ว เพราะเมือพิเคราะห์ดตามเป็ นจริงแล ้ว กลับเห็นว่า จะต ้องหลบไปอยูคน ѷ ู ่ เดียวเพราะไม่ถอศีลธรรมมากกว่า ื คนทีอยูด ้วยกันได ้เพราะถือศีลธรรมต่อกัน แม ้หมูโจรจะปล ้นคนอืนก็ต ้องไม่ปล ้น ѷ ่ ่ ѷ ี กันเอง จึงคุมกันเป็ นหมูอยูด ้วยกันได ้ แปลว่าต ้องมีศลธรรมต่อกันนัѷ นเอง ่ ่ ๘๒ ѷ ѷ ศีลและธรรมเป็ นทีตังแห่งความไม่ประมาท ศีลเป็ นเหตุให ้งดเว ้นไม่ทําสิงทีเป็ น ѷ Ѹ ั ѷ โทษ ธรรมเป็ นเครืองบํารุงจิตให ้งดงาม สร ้างอัธยาศัยนิสยทีด ี ศีลเป็ นเหตุให ้งด ѷ ѷ ѷ เว ้นไม่ทําสิงทีเป็ นโทษ ถ ้ามีเพียงศีลก็มเพียงงดเว ้นได ้จากโทษ แต่ก็ยงมิได ้ทํา ี ั ความดี ถ ้ามีธรรมอยูด ้วย จึงจะนํ าให ้คุณความดีและทําให ้จิตใจงามดังเช่น ไม่ฆา ่ ่ ี สัตว์เพราะมีศล และเกือกูลสัตว์ด ้วยเมตตา กรุณา เพราะมีธรรม ความเมตตา Ѹ ѷ ี กรุณา ซึงเป็ นธรรมจึงอยูคกบการไม่ฆาสัตว์ คือ มีศล ่ ู่ ั ่ ๘๓ การห ัดทําสมาธิอยูเสมอ ให ้จิตได ้สมาธิทดขน และออกไปทํางานก็ใช ้สมาธิใน ่ ีѷ ี ึѸ การทํางาน คือไม่ใช ้สมาธิกําหนดอยูในกรรมฐานข ้อใดข ้อหนึง นํ าสมาธินัน ่ ѷ Ѹ กําหนดในงานทีทํา งานทีทํานั นจะดีขน เพราะว่าพลังของสมาธินันเป็ นอันเดียวกัน ѷ ѷ Ѹ ึѸ Ѹ คือความทีมจตตังมัѷนแน่วแน่ เมือน ้อมไปตังอยูในเรืองหนึงเรืองใดแล ้ว ก็จะตังอยู่ ѷ ี ิ Ѹ ѷ Ѹ ่ ѷ ѷ ѷ Ѹ ในเรืองนั นได ้มัѷนคง เอาสมาธินันมาตังในงานทีทําก็จะทํางานได ้ดีและได ้ตัว ѷ Ѹ Ѹ Ѹ ѷ ปั ญญา อันเป็ นผลของสมาธิ เมือมีสมาธิในการทํางาน ทําให ้สามารถปฏิบัตงานได ้ ѷ ิ ѷ Ѹ ѷ ѷ ดี เมือจะทําอะไรก็ใช ้สมาธิในสิงนัน ก็ได ้ปั ญญาในสิงทีทํานั นทุกอย่าง ѷ Ѹ ๘๔ พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสสอนให ้พิจารณาดูตวเอง ดูกาย ดูวาจา ดูใจ ดูจตตนเอง ั ิ ѷ ѷ เหมือนอย่างใช ้แว่นส่อง ส่องดูหน ้าตัวเอง ซึงคําสังสอนของพระองค์ในข ้อนีѸ ก็ ทรงมุงถึงให ้ใช ้ปั ญญาของตนเองนีѷแหละพิจารณาเหมือนอย่างใช ้แว่นส่อง ่ ѷ พิจารณาหน ้าของตนเอง และในการนีก็อาศัยคําสังสอนของพระพุทธเจ ้าทีตรัสสัѷง Ѹ ѷ สอนให ้ปฏิบตดังนีѸ ั ิ ๘๕ เมือปฏิบัตห ัดจิตให้นอมมาในทางกุศลแล ้ว คือตรึกนึกคิดตริตรองมาในฝ่ าย ѷ ิ ้ กุศลมาก จิตก็จะตังอยูในฝ่ ายกุศลมาก และก็จะทําจิตใจให ้สงบเป็ นสมาธิได ้ง่าย Ѹ ่ จึงตรัสเปรียบไว ้ว่า เหมือนอย่างคนเลียงโคทีต ้อนโคเลียงไปในปลายฤดูร ้อน ท ้อง Ѹ ѷ Ѹ นาก็ไม่มข ้าวกล ้า ก็ปล่อยโคให ้เทียวหากินไปตามสบาย ไม่ต ้องกลัวว่าโคจะไป ี ѷ แวะเวียนกินข ้าวกล ้าของชาวนา จิตก็เช่นเดียวกัน เมือได ้ฝึ กหัดปฏิบัตให ้น ้อมมา ѷ ิ ทางกุศลมาก ก็จะตังอยูในกุศลมากอยูตวอยูในทางกุศลมาก Ѹ ่ ่ ั ่ ๘๖ อาหารทีเป็ นของจิตโดยตรงนั น ก็คอธรรมทีเป็ นคุณเกือกูล เช่นว่าเมือได ้ทําทานก็ ѷ Ѹ ื ѷ Ѹ ѷ ได ้ปี ติได ้สุขในทาน จิตก็ดมปี ตสขทีเกิดจากทาน และเมือทานทีบริจาค ทีทําไป ืѷ ิ ุ ѷ ѷ ѷ ѷ นั นขัดเกลาโลภะ มัจฉริยะในจิต เมือโลภะมัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสทธิผองใส Ѹ ѷ ุ ѻ ่ ก็เกิดสุขปี ตอันเกิดจากความบริสทธิѻ จิตก็ได ้ดูดดืมปี ตสขอันเกิดจากความบริสทธิѻ ิ ุ ѷ ิ ุ ุ นั น Ѹ -------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนือหาคําสอนนีѸ กรุณาสนั บสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน Ѹ สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ Ѹ จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล ѷ พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช ิ วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔ ѷ พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) Ѹ Ѹ Create Date : 08 มกราคม 2555 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 1 comment 24/7/2556
 • 8. BlogGang.com : : sirivajj Page 8 of 13 Last Update : 8 มกราคม 2555 8:20:33 น. ถูกใจ 2 Tweet 0 0 ั คําสอนสมเด็จพระสงฆราช : ความสุข ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ ѷ ѷ ปริณายก ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี -------------------------------------------------------------- ความสุข ๕๗ ี ิ อันเหตุการณ์ทเกิดขึนแก่ชวต มีอยูเป็ นอันมากทีบังเกิดขึนโดยไม่รู ้ไม่คดมาก่อน ีѷ Ѹ ่ ѷ Ѹ ิ แต่เมือเป็ นเหตุการณ์ทจะต ้องเกิดก็เกิดขึนจนได ้ ถ ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ตางๆ ѷ ีѷ Ѹ ่ เหล่านั นอย่างของเล่นๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร ้อน หรือจะเกิดบ ้างก็เกิด Ѹ อย่างเล่นๆ ถ ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไปเทียวเล่น หรือไปพัก ѷ ผ่อนเสียครังคราวหนึง Ѹ ѷ ๕๘ พืนแผ่นดิน แม่นํѸา ภูเขา ทีมอยูตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทําให ้เป็ นถนน Ѹ ѷ ี ่ ขุดให ้เป็ นแม่นํѸา ลําคลอง ทําสะพานข ้ามแม่นํѸาใหญ่ สร ้างทํานบกันนํѸ า ขุดอุโมงค์ Ѹ ทะเลภูเขา เรียกว่าใช ้กรรมปั จจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใด ความขรุขระของชีวตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั นเหมือนความขรุขระของแผ่นดินตาม ิ Ѹ ธรรมชาติ คนเราสามารถประกอบกรรมปั จจุบันปรับปรุง สกัดกันกรรมเก่าเหมือน Ѹ อย่างสร ้างทํานบกันนํѸ าเป็ นต ้น เพราะคนเรามีปัญญา Ѹ ๕๙ ѷ ทุกคนต ้องการความสุข ความสบายใจด ้วยกันทังนั น แต่ทกคนก็ยังไม่ได ้รับสิงทีѷ Ѹ Ѹ ุ ต ้องการ เพราะใจยังมีความปรารถนาต ้องการหรือความโลภนีแหละอยูเป็ นอันมาก Ѹ ่ โดยทีไม่พยายามทําให ้ลดน ้อยลง เห็นจะด ้วยมิได ้คิดให ้ประจักษ์ ในความจริงว่า ѷ ѷ ความโลภคือเหตุใหญ่ประการหนึง ซึงนํ าให ้ทุกข์ ให ้เดือดร ้อน ให ้ไม่มความสุข ѷ ี ความสบายใจกันอยูอย่างมากทัѷวไปในทุกวันนีѸ แม ้ทําสติพจารณาให ้ดีจะเห็นได ้ไม่ ่ ิ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 9. BlogGang.com : : sirivajj Page 9 of 13 ยากนั ก ๖๐ การเพ่งดูผู ้อืนทําให ้ตนเองไม่เป็ นสุข แต่การเพ่งดูใจตนเองทําให ้เป็ นสุขได ้ แม ้ ѷ กําลังโกรธมาก หากเพ่งดูใจตนเองให ้เห็นว่ากําลังโกรธมาก ความโกรธก็จะลดลง เมือความโกรธน ้อย หากเพ่งดูใจตนเองให ้เห็นว่ากําลังโกรธน ้อย ความโกรธก็จะ ѷ หมดไป จึงกล่าวได ้ว่า ไม่วาจะมีอารมณ์ใดก็ตาม โลภหรือโกรธหรือหลงก็ตาม หากเพ่งดู ่ ใจตนเองให ้เห็นอารมณ์นันแล ้ว อารมณ์นันจะหมดไป ได ้ความสุขแทนทีทําให ้มี Ѹ Ѹ ѷ ใจสบาย ๖๑ ความดินรนเพือให ้ได ้สมดังความปรารถนาต ้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ Ѹ ѷ แต่เป็ นความทุกข์ เป็ นความร ้อน เป็ นความวุนวาย มีคนเป็ นจํ านวนไม่น ้อยทีทัง ่ ѷ Ѹ ชีวตไม่ได ้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให ้เป็ นทาสของความโลภ ิ ไม่รู ้จักทําสติพจารณาให ้เห็นโทษของความโลภ แล ้วพยายามละเสีย ดับเสีย ิ ๖๒ ѷ ѷ ทุกข์แปลว่า สิงทีดํารงคงอยูได ้ยาก แต่มความหมายเป็ นปฏิเสธว่า ดํารงทนอยูไม่ ่ ี ่ ได ้ทีเดียว คือต ้องเปลียนแปลงไปเรือยๆ ѷ ѷ ѷ เพราะทุกอย่างในโลกต ้องเปลียนแปลงไป ไม่สามารถดํารงอยูได ้ตลอดกาล สิงทีѷ ѷ ่ เคยมี เคยเป็ น ต ้องแปรเปลียนไป เมือจิตใจรับไม่ได ้กับความเปลียนแปลงทีมถง ѷ ѷ ѷ ѷ ี ึ จึงทําให ้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ก็เลยกลายเป็ นความทุกข์ ตามความหมาย สามัญ คําว่าทุกข์ตามความหมายสามัญ หมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงข ้าม กับความสุข ฉะนั น เมือพูดถึงความทุกข์จงมักเข ้าใจกันตามหลักสามัญดังกล่าว Ѹ ѷ ึ ๖๓ ในภาษาไทย เมือพูดว่าทุกข์ ก็หมายกันว่าคือความไม่สบายใจ แต่ในทางพุทธ ѷ ศาสนา ยังหมายถึงความคงทน ทีอยูคงทีไม่ได ้ ต ้องแปรปรวนเปลียนแปลงไป ѷ ่ ѷ ѷ ด ้วย ในโลกนีมอะไรเล่าทีตงคงทีโดยไม่มการเปลียนแปลง ดวงอาทิตย์และดวง Ѹ ี ѷ ัѸ ѷ ี ѷ ดาวทังหลาย ตลอดจนโลก ก็ไม่หยุดคงทีѷ ปี เดือน วัน คืน ก็ไม่หยุดคงทีѷ ชีวตก็ Ѹ ิ ไม่หยุดคงทีѷ ทุกๆ คนเกิดมาแล ้วก็เติบโตขึนเรือย เป็ นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ เป็ นหนุ่ม Ѹ ѷ เป็ นสาว โดยลําดับ และก็ไม่หยุดเพียงเท่านีѸ ยังเปลียนแปลงต่อไปเป็ นผู ้ใหญ่ ѷ เป็ นคนแก่ จนถึงวันสุดท ้ายของชีวต ิ ๖๔ เรืองทีเป็ นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทังหมด จับเข ้าหลัก ๑ คือทุกข์ เรืองทีѷ ѷ ѷ Ѹ ѷ เป็ นความไม่ดทงหมด จับเข ้าหลัก ๒ คือสมุทัย เรืองทีเป็ นความสุขสงบเย็นทัง ี ัѸ ѷ ѷ Ѹ หมด จับเข ้าหลัก ๓ คือนิโรธ เรืองทีเป็ นความดีทังหมดจับเข ้าหลัก ๔ คือมรรค ѷ ѷ Ѹ เมือคิดตังหลักใหญ่ไว ้ดังนีѸ จะทําอะไรก็คด ตรวจดูให ้ดีวา นีѷเป็ นสมุทัยก่อทุกข์ ѷ Ѹ ิ ่ หรือเป็ นมรรคทางสุขสงบ หัดคิดหัดหาเหตุผลดังนีอยูเสมอ เป็ นการหัดให ้เกิด Ѹ ่ ѷ ѷ ความเห็นชอบ เมือเห็นชอบก็เชือว่าพบทางทีถก เข ้าทางทีถก ซึงใช ้ได ้กันทุก ѷ ѷ ู ѷ ู เรือง ѷ ๖๕ พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสเตือนให ้เกิดสติขนว่าความทุกข์นีѸมเพราะความรัก มีรักมากก็ ึѸ ี เป็ นทุกข์มาก มีรักน ้อยเป็ นทุกข์น ้อย จนถึงไม่มรักเลย จึงไม่ต ้องเป็ นทุกข์เลย ี ั ѷ ѷ แต่ตามวิสยโลกจะต ้องมีความรัก มีบคคลและสิงทีรัก ในเรืองนีѸ พระพุทธเจ ้าได ้ ุ ѷ ตรัสสอนให ้มีสติควบคุมใจ มิให ้ความรักมีอํานาจเหนือสติ แต่ให ้สติมอํานาจควบ ี คุมความรัก ให ้ดําเนินในทางทีถกและให ้มีความรู ้เท่าทันว่าจะต ้องพลัดพรากรักสัก ѷ ู วันหนึงอย่างแน่นอน เมือถึงคราวเช่นนันจักได ้ระงับใจลงได ้ ѷ ѷ Ѹ ๖๖ อันความรักหรือทีรัก เมือผู ้ใดมีร ้อยหนึง ผู ้นั นก็มทกข์ร ้อยหนึง รักเก ้าสิบ แปดสิบ ѷ ѷ ѷ Ѹ ี ุ ѷ เจ็ดสิบ หกสิบ ห ้าสิบ เป็ นต ้น จํานวนทุกข์ก็มเท่านัน ถึงแม ้มีรักเพียงอย่างหนึง ก็ม ี ี Ѹ ѷ ทุกข์อย่างหนึง ต่อเมือไม่มรักจึงจะไม่มทกข์ ผู ้หมดรักหมดทุกข์นัน พระพุทธเจ ้า ѷ ѷ ี ี ุ Ѹ ตรัสเรียกว่า “เป็ นผู ้ไม่มโศก ไม่มธลใจ ไม่มคับแค ้น” ี ี ุ ี ี ๖๗ ทางออกจากทุกข์นันคือ ต ้องรับรู ้ความจริง ต ้องป้ องกันมิให ้ถลําลึกลงไปในทาง Ѹ แห่งทุกข์ คือควบคุมตัณหามิยอมให ้ฉุดชักใจไปได ้ และถ ้าถลําใจลงไปแล ้ว ต ้อง พยายามถอนใจขึนให ้จงได ้ด ้วยปั ญญา เพราะเมือทุกข์เกิดขึนทีจตใจ ก็ต ้องดับ Ѹ ѷ Ѹ ѷ ิ จากจิตใจ และจิตใจของทุกคนอาจสมมติกล่าวได ้ว่าเป็ นธรรมชาติกายสิทธิѻ ไม่ม ี http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 10. BlogGang.com : : sirivajj Page 10 of 13 อะไรจะมาทําลายได ้ นอกจากจะยอมจนใจของตัวเองเท่านั น ถ ้าทําใจให ้เข ้มแข็ง Ѹ ก็จะเกิดพลังใจขึนจนสามารถต่อสู ้ต่างๆ ขจัดขับไล่ตณหาออกไปเสียก่อน ความ Ѹ ั ทุกข์ตางๆ ก็จะออกไปพร ้อมกัน ่ ๖๘ ชีวตในชาติหนึงๆ กับทังสุขทุกข์ตางๆ เกิดขึนเพราะกรรมทีแต่ละตัวตนทําไว ้ ิ ѷ Ѹ ่ Ѹ ѷ ฉะนั น ตนเองจึงเป็ นผู ้สร ้างชาติคอความเกิดและความสุขทุกข์ของตนแก่ตนหรือผู ้ Ѹ ื สร ้างก็คอตนเอง แต่มได ้ไปสร ้างใครอืน เพราะใครอืนนันๆ ต่างก็เป็ นผู ้สร ้างตนเอง ื ิ ѷ ѷ Ѹ ด ้วยกันทังนั น จึงไม่มใครเป็ นผู ้สร ้างให ้ใคร และเมือผู ้สร ้างคือตนสร ้างให ้เกิด ก็ Ѹ Ѹ ี ѷ เป็ นผู ้สร ้างให ้ตายด ้วย ทําไมผู ้สร ้างคือตนเองจึงสร ้างชีวตทีเป็ นทุกข์เช่นนีѸเล่า ปั ญหานีѸตอบว่า สร ้างขึน ิ ѷ Ѹ เพราะความโง่ ไม่ฉลาด คือไม่รู ้ว่าการสร ้างนีѸก็คอสร ้างทุกข์ขน ถ ้าเป็ นผู ้รู ้ฉลาด ื ึѸ ѷ ѷ เต็มทีѷ ก็จะไม่สร ้างสิงทีเกิดมาต ้องตาย ๖๙ การทีจะดูวาอะไรดีหรือไม่ด ี ต ้องดูให ้ยืดยาวออกไปถึงปลายทาง มิใช่ดเพียงครึงๆ ѷ ่ ู ѷ Ѹ กลางๆ และไม่มัวพะวงติดอยูกบสุข ทุกข์ หรือความสนุก ไม่สนุกในระยะสันๆ ่ ั ѷ เพราะจะทําให ้ก ้าวหน ้าไปถึงเบืองปลายไม่สําเร็จ คนเราซึงเดินทางไปไม่ถงจุด Ѹ ึ หมายปลายทาง ต ้องหล่นเรียเสียหายอยูในระหว่างทางเป็ นอันมาก เพราะเหตุ ѷ ่ ต่างๆ ดังเช่นทีเรียกว่า ชิงสุกก่อนห่ามบ ้าง ถืออิสระเสรีบ ้าง ฉะนันการหัดเป็ นคนดี ѷ Ѹ มีเหตุผลทีถกต ้องจึงเป็ นเรืองสําคัญสําหรับทุกๆ คน และจะเป็ นคนมีเหตุผลก็ ѷ ู ѷ เพราะสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นถูกต ้อง -------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนือหาคําสอนนีѸ กรุณาสนั บสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน Ѹ สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ Ѹ จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล ѷ พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี ค ัดลอกจาก หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช ิ วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔ ѷ พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) Ѹ Ѹ Create Date : 01 มกราคม 2555 Last Update : 1 มกราคม 2555 7:01:05 น. 2 comment ถูกใจ 2 Tweet 0 0 คําสอนสมเด็จพระส ังฆราช : กรรม ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระส ังฆราช เนืองในวโรกาสทีสมเด็ จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราชสกลมหาส ังฆ ѷ ѷ ปริณายก ทรงเจริญพระช ันษาครบ ๑๐๐ ปี -------------------------------------------------------------- http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 11. BlogGang.com : : sirivajj Page 11 of 13 กรรม ๔๓ กรรม แปลว่า กิจทีคนกระทํา คําว่า ทํา หมายถึงทังทําด ้วยกาย อันเรียกว่า ѷ Ѹ กายกรรม ทังด ้วยวาจาคือพูด อันเรียกว่าวจีกรรม ทังด ้วยใจคือคิด อันเรียกว่า Ѹ Ѹ มโนกรรม บางทีเมือพูดกันว่าทําก็หมายถึงทําทางกายเท่านั น ส่วนทางวาจาเรียก ѷ Ѹ ว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได ้ว่าเป็ นการกระทําทุกอย่าง เพราะจะพูดก็ ต ้องทําคือทําการพูด จะคิดก็ต ้องทําคือทําการคิด จึงควรเข ้าใจว่าทีนีѸ คําว่าทําใช ้ ѷ ได ้ทุกทาง ๔๔ ѷ ѷ ѷ ความเชือกรรม ถ ้าเชือให ้ถูกทาง ก็จะแก ้ความเชือโชคลางต่างๆ ได ้เป็ นอันมาก และสําหรับคนเรามีปัญญาสร ้างกรรมใหม่ๆ ขึนได ้ดีๆ มีพระธรรมของพระพุทธเจ ้า Ѹ ปฏิบัตรักษาอยู่ ก็เป็ นผู ้มีสรณะกําจัดทุกข์ภัยต่างๆ ได ้เป็ นอย่างดี ิ ๔๕ ทางพระพุทธศาสนาสอนให ้ทุกๆ คนพิจารณาให ้ทราบหลักกรรมเนืองๆ เพือเป็ น ѷ ѷ ผู ้ไม่ประมาท พยายามละกรรมชัว ประกอบแต่กรรมดี เพราะทุกๆ คนสามารถละ กรรมทีชว ประกอบแต่กรรมทีดได ้ การทียังปฏิบตดังกล่าวไม่ได ้ ก็เพราะยัง ѷ ัѷ ѷ ี ѷ ั ิ ѷ ѷ ประมาท มิได ้พิจารณาให ้รู ้ตระหนั กในหลักกรรมและไม่เชือกรรม ไม่เชือผลของ ѷ กรรม ไม่เชือความทีสตว์มกรรมเป็ นของตน ต่อเมือเป็ นผู ้ไม่ประมาทและมีศรัทธา ѷ ั ี ѷ ѷ ѷ ความเชือดังกล่าว จึงจะละกรรมชัว ทํากรรมดีได ้ตามสมควร ๔๖ ทุกๆ คนทํากรรมใดไว้ กรรมนันย่อมให ้ผลในปั จจุบนบ ้าง ในภายหน ้าบ ้าง ใน Ѹ ั เวลาต่อๆ ไปบ ้าง ตามแต่กรรมนั นๆ จะหนั กเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง Ѹ ѷ ยืนอยูบนทีสงและโยนสิงต่างๆ มีก ้อนหิน ก ้อนดิน กิงไม ้ ใบหญ ้าลงมา ของทีม ี ่ ѷ ู ѷ ѷ ่ ืѸ นํѸ าหนั กมากย่อมตกลงสูพนดินก่อน ส่วนกรรมทีหนั กน ้อยกว่าหรือเบากว่าจะให ้ผล ѷ ตามหลัง ๔๗ คนมีอํานาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได ้ แต่ทังนีѸต ้องไม่ลมว่าจะต ้อง Ѹ ื ควบคุมจิตเจตนาของตนได ้ด ้วย โดยตังมัѷนแน่วแน่อยูในธรรม เช่น เมตตา สติ Ѹ ่ ปั ญญา สัจจาธิษฐาน เป็ นต ้น อันเป็ นส่วนจิต และศีล อันหมายถึงตังเจตนา เว ้น Ѹ การทีควรเว ้น ทําการทีควรทํา ในขอบเขตอันควร ѷ ѷ ๔๘ ѷ ผูททํากรรมดีอยูมากเสมอๆ จึงไม่ต ้องกลัวกรรมชัวในอดีตหากจะมี กุศลของตน ้ ีѷ ่ ่ ก็จะชูชวยให ้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ ้าได ้แผ่เมตตาจิตอยูเนืองๆ ก็จะ ่ ระงับคูเวรอดีตได ้อีกด ้วย ระงับได ้ตลอดถึงปั จจุบัน ่ ๔๙ ทุกคนต ้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะป้ ายไปให ้คนอืนไม่ได ้ คนทําดีจะ ѷ ѷ เป็ นเด็กหรือผู ้ใหญ่ก็ตามก็เป็ นคนดี เพราะกรรมของตน ใครจะรู ้หรือชืนชมหรือไม่ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 12. BlogGang.com : : sirivajj Page 12 of 13 ก็ตาม ตัวผู ้ทํารู ้สึกตัวเองว่าทําดี คนทีทําไม่ด ี เช่นประพฤติตนเกะกะระรานเป็ นคน ѷ ѷ หัวขโมย ก็เป็ นคนชัวเพราะกรรมของตน ใครจะรู ้หรือไม่ก็ตาม ตัวผู ้ทําเองก็รู ้สึกว่า ѷ ตัวทําชัว อาจจะป้ ายความผิดให ้ผู ้อืนด ้วยการหลอกให ้คนอืนเข ้าใจผิด แต่จะ ѷ ѷ ѷ หลอกตัวเองไม่ได ้ ตัวเองย่อมรู ้สึกสํานึกตัวเองอย่างเต็มทีѷ ฉะนั น เมือทําดีทําชัว Ѹ ѷ ѷ แล ้ว จึงปั ดดีปัดชัวออกไปให ้พ ้นตัวเองไม่ได ้ เพราะรู ้สึกตัวเองอยูทางจิตของตน ่ ัѷ ใครจะแย่งดีไปจะใส่ชวให ้ก็ไม่ได ้นอกจากจะหลอกให ้คนอืนเข ้าใจผิดเท่านัน ѷ Ѹ ๕๐ พระพุทธศาสนาแสดงเรืองกรรมไว ้ เพือให ้รู ้ว่ากรรมเปนเหตุวบาก คือผลตังแต่ ѷ ѷ ็ ิ Ѹ ถือกําเนิดเกิดมาและติดตามให ้ผลต่างๆ ต่อชีวต ทํานองลิขตนัѷ นแหละ แต่กระบวน ิ ิ ของกรรมทีทําไว ้มีสลับซับซ ้อนมาก ทังเกียวกับเวลาทีกรรมให ้ผล และข ้อสําคัญ ѷ Ѹ ѷ ѷ ทีสดคือเกียวกับความประพฤติปฏิบตของแต่ละบุคคลในปั จจุบน คือทางพระพุทธ ѷ ุ ѷ ั ิ ั ศาสนาสอนให ้ไม่เป็ นทาสของกรรมเก่า เช่นเดียวกับให ้ไม่เป็ นทาสของตัณหา แต่ ѷ ให ้ละกรรมชัว กระทํากรรมดี และชําระจิตของตนให ้บริสทธิสะอาด ตามหลักพระ ุ ѻ โอวาท ๓ หรือกล่าวโดยทัѷวไป มีกจอะไรก็ตามควรทําก็ทําโดยไม่ต ้องนัѷ งรอนอน ิ รอผลของกรรมเก่าอะไร ๕๑ ѷ ѷ คนส่วนมากย ังมีความเชือว่า มีผู ้ดลบันดาลให ้เกิดสิงต่างๆ ขึน แต่ทางพระพุทธ Ѹ ศาสนาได ้แสดงว่า คนมีกรรมเป็ นของตน จะมีสขหรือทุกข์เพราะกรรม ผู ้คนเลยหัน ุ มากลัวกรรม กรรมจึงคล ้ายเป็ นผู ้เคราะห์ร ้ายทีถกเข ้าใจในทางร ้ายอยูเสมอ กรรม ѷ ู ่ จึงกลายเป็ นอดีตทีน่ากลัว พระพุทธศาสนาไม่ได ้สอนให ้คนกลัวกรรม ไม่ได ้สอน ѷ ให ้ตกเป็ นทาสของกรรมหรืออยูใต ้อํานาจของกรรม แต่สอนให ้รู ้จักกรรม ให ้มี ่ อํานาจเหนือกรรม ให ้ควบคุมกรรมของตนในปั จจุบัน ๕๒ กรรม คือการอะไรทุกอย่างทีคนทําอยูทกวันทุกเวลา ประกอบด ้วยเจตนา คือ ѷ ่ ุ ความจงใจ หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนามุงให ้พิจารณาให ้รู ้จักปั จจุบนกรรมของ ่ ั ѷ ตนว่า อะไรดี อะไรชัว อะไรควรหรือไม่ควร เพือทีจะได ้เว ้นกรรมทีชวทีไม่ควร เพือ ѷ ѷ ѷ ัѷ ѷ ѷ จะทํากรรมทีดทควร พระพุทธเจ ้ายังได ้ตรัสไว ้ว่า บุคคลสามารถทีจะละกรรมทีชว ѷ ี ีѷ ѷ ѷ ัѷ ѷ ѷ ѷ กรรมทีไม่ดได ้ จึงได ้ตรัสไว ้ให ้ละกรรมทีชว ทํากรรมทีด ี ซึงเป็ นสิงทีแสดงว่า คนมี ѷ ี ѷ ัѷ ѷ อํานาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได ้ แต่ทงนีต ้องไม่ลมว่า ต ้องควบคุม ัѸ Ѹ ื จิตเจตนาของตนได ้ด ้วย โดยตังมัѷนแน่วแน่อยูในธรรม เช่น เมตตา สติ ปั ญญา สัจ Ѹ ่ จาธิษฐาน และศีล ๕๓ กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิน กาย และมโนหรือใจ กล่าวคือร่างกายทีประกอบ Ѹ ѷ ด ้วยอายตนะทังหกนีѸ คือตัวกรรมเก่า เป็ นกรรมเก่าทีทกๆ คนมองเห็นนอกจากนียง Ѹ ѷ ุ Ѹ ั เป็ นวัตถุทตงแห่งกรรมใหม่ทังปวงอีกด ้วย เพราะกรรมทีเกิดขึนในปั จจุบนจะเป็ น ีѷ ั Ѹ Ѹ ѷ Ѹ ั กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็อาศัยกรรมเก่านีแหละเป็ นเครืองมือกระทํา Ѹ ѷ ๕๔ ตา หู มิใช่จะมีไว้เฉยๆ ต ้องดูต ้องฟั ง แล ้วก็ให ้เกิดกิเลส เช่น ราคะ (ความคิด ความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ (ความหลงใหล) ให ้เกิดขึนขณะทีราง Ѹ ѷ่ ѷ กายเจริญวัยหนุ่มสาว ซึงกล่าวได ้ว่ากรรมเก่ากําลังเติบโตเป็ นหนุ่มสาว ก็ยงเป็ น ิѷ ѷ ѷ สือของราคะ โทสะ และเป็ นสือแห่งกรรมต่างๆ ตามอํานาจของจิตใจทีกําลังระเริง ѷ หลง จึงจําเป็ นต ้องมีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสียหาได ้ไม่ ถ ้าตนเองควบคุม ตนเองได ้ก็เป็ นวิเศษทีสด แต่ถ ้าควบคุมตนเองไม่ได ้ ก็ต ้องมีผู ้ใหญ่ เช่น บิดา ѷ ุ มารดา และผู ้ใหญ่อนๆ ทีเกียวข ้องควบคุมให ้อยูในระเบียบวินัยทีดงาม ให ้เกิด ืѷ ѷ ѷ ่ ѷ ี สํานึกว่า เรานีเกิดมาเพือทําความดี Ѹ ѷ ๕๕ เวร คือความเป็ นศัตรูกนของบุคคลสองคนหรือสองฝ่ าย เพราะฝ่ ายหนึงก่อกรรม ั ѷ เสียหายให ้แก่อกฝ่ ายหนึง ฝ่ ายทีได ้รับความเสียหายนันก็ผูกใจเจ็บและคิดแก ้แค ้น ี ѷ ѷ Ѹ ตอบแทน เวรจึงประกอบด ้วยบุคคลสองคนหรือสองฝ่ าย คือผู ้ก่อความเสียหาย ผู ้ รับความเสียหาย บุคคลทีสองหากผูกใจเจ็บแค ้น จึงเกิดความเป็ นศัตรูกนขึน นีѷ ѷ ั Ѹ แหละเวร ๕๖ เวร เกิดจากความผูกใจเจ็บแค ้นของบุคคลทีสอง คือผู ้รับความเสียหาย ถ ้าบุคคล ѷ ทีสองไม่ผกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็ นเวร การเกิดเวรเพราะบุคคลทีสองเป็ นสําคัญ เมือ ѷ ู ѷ ѷ ใครมาทําความล่วงเกินเล็กๆ น ้อยๆ ต่อเรา เราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิด เป็ นศัตรูกน คือไม่เกิดเป็ นคูเวรกันนัѷ นเอง เหมือนอย่างตบมือข ้างเดียวไม่เกิดเสียง ั ่ -------------------------------------------------------------- http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556
 • 13. BlogGang.com : : sirivajj Page 13 of 13 หมายเหตุ ผู ้สนใจในเนืѸอหาคําสอนนีѸ กรุณาสนับสนุน หนั งสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ได ้ทีѷ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โดยรายได ้จากการ Ѹ จําหน่ายหนังสือจะนํ าไปจัดซืออุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพล ѷ พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุร ี ค ัดลอกจาก หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทําโดย มูลนิธมหามกุฏราช ิ วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ ๒๕๔๔ ѷ พิมพ์ท ีѷ บริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) Ѹ Ѹ Create Date : 24 ธันวาคม 2554 Last Update : 24 ธันวาคม 2554 5:42:08 น. 0 comment ถูกใจ 3 Tweet 0 0 1 2 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved. http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=visutthisiri&group=24 24/7/2556