SlideShare a Scribd company logo
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ …8…….
1. ชื่อโครงงาน การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,าต,างชนิดกัน
(The Extraction of Essential Oils from different Galangal)
คําสําคัญ น้ํามันหอมระเหยจากข,า
2. นักเรียนผู3ทําโครงงาน
2.3 นางสาว จินตนา วงษณะรัตน
2.4 นางสาว กัญญารัตน แสนสุด
2.5 นาย นราธร ทําทอง
3. ครูที่ปรึกษา
ค น
ที่
ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพทA อีเมลA
3.1 นางสาว ยาใจ เจริญพงษA วิทยาศาสตรA 0862506414 yajaicha@gmail.com
3.2 นางสาว แสงเดือน บกน3อย วิทยาศาสตรA 0872463509 saengduanbn@gmail.com
3.4 นาย เดชมณี เนาวโรจนA วิทยาศาสตรA 0981049766 dnavaroj@gmail.com
4. งบประมาณที่เสนอ 6,400 บาท
5 เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
แกMไขครั้งที่ 2 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
แกMไขครั้งที่ 3 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก
(วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร)
โครงงานที่ ก ..8..การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,าต,างชนิดกัน
(The Extraction of Essential Oils from different Galangal)
1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิดซึ่งคนสมัยโบราณนํามาใชMประโยชนนานัปการ การ
สืบต,อกันมาจนถึงปจจุบัน อาทิ น้ํามันหอมระเหย (essential oil) จากพืชสมุนไพร (Aromatherapy)
และการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหย แต,เดิมคนไทยมักนิยมนําพืชสมุนไพรไปขายต,างประเทศ
และชาวต,างชาติก็จะนําน้ํามันหอมระเหยกลับมาขายยังประเทศของเรา ดังนั้น เราจึงควรหันมาปลูก
จิตสํานึกใหMคนไทยหันมานิยมน้ํามันหอมะเหยของไทย ที่เรียกว,า ไทยทําไทยใชM(อMางอิง สรุปการบรรยาย
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาฯ เรื่อง Natural Flauour จากสมุนไพรไทย โดย จงกชพร พินิจอักษร วันที่ 5
ต.ค. 2548 ณ หMองประชุมเบญจกูล กรมพัฒนฯ )
ข,าเปaนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่คุMยเคยอย,างดี คนจํานวนมากจึงมองขMามหรือรูMสึกว,าข,าเปaนพืช
ธรรมดาๆไม,มีอะไรพิเศษ แต,ถMาลองทบทวนภูมิปญญาของบรรพบุรุษเราก็จะพบความแปลกใจที่คนรุ,น
ก,อนช,างสรรหาพืชชนิดนี้มาเปaนสมุนไพรประจําครัวไทยและมีความสําคัญต,ออาหารไทยที่โดดเด,นระดับ
โลกนั่นคือข,าเปaนพืชที่จัดเปaนเครื่องเทศที่มีความสามารถเปaนทั้งอาหารและเปaนทั้งยารักษาโรคไดM
ดMวยความมหัศจรรยขMางตMนที่กล,าวมานี้ ทําใหMเราตระหนักและเห็นคุณค,าของพืชจําพวกข,ามาก
ขึ้น เราจึงหาวิธีการทําสารที่มีในตัวข,ามาใชMประโยชน จึงเปaนที่มาของการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,า 3
ชนิด ไดMแก, ข,าใหญ, ข,าตาแดง และ ข,าลิง โดยวัดปริมาณของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นไดM เพราะสารสกัด
ของข,าสดมีสารสกัดจีนอลสามารถฆ,าเชื้อราไดMและในการกลั่นมีดMวยกันหลายวิธี แต,เราเลือกที่จะกลั่นดMวย
ไอน้ํา เพราะการกลั่นดMวยไอน้ําง,ายต,อการศึกษาและง,ายต,อการทดลอง ไม,ยุ,งยากและสามารถกลั่นไดMอย,าง
รวดเร็ว
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน
ตัวแปรตMน ข,า 3 ชนิด(ข,าใหญ, ข,าตาแดง ข,าลิง)
ตัวแปรตาม ปริมาณน้ํามันหอมระเหย
ตัวแปรควบคุม ชนิดของข,า,ระยะเวลาที่สกัด,ปริมาณที่ใชMทําการทดลอง
สมมติฐานของโรงงาน
ข,าต,างชนิดกันสกัดน้ํามันหอมระเหยไดMไม,เท,ากัน
ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต3น(เหตุ) ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัยนี้
3.แผนการทดลอง
ศึกษาการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,า 3 ชนิด(ข,าสด) โดยวิธีการสกัดดMวยการกลั่นดMวยไอน้ําซึ่งควบคุม
ตัวแปรตMน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม เพื่อหาปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ไดM
ที่ ชนิดของขา ปริมาณ(กิโลกรัม) ระยะเวลา(นาที) ปริมาณน้ํามันหอมระเหย(มิลิลิตร)
1 ขาใหญ 10 90
2 ขาตาแดง 10 90
3 ขาลิง 10 90
ข่า ข
ปริมาณนํามันหอมระเหยสกัดกลันด้วยไอนํา
ข่า ก
ข่า ค
ข่าชนิดใดมากกว่า ?
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. วิธีการทดลอง
-การสรMางเหตุ (ตัวแปรตMน)
คัดเลือกข,า 3 สายพันธุ(ข,าใหญ, ,ข,าตาแดง,ข,าลิง) ที่มีอายุเท,ากันมาทําการทดลองโดยเลือกศึกษาเฉพาะ
หัวข,า(ลําตMนใตMดิน)โดยชั่งน้ําหนักใหMไดMจํานวนเท,ากันทั้ง 3 ชนิด คืออย,างล,ะ 10 kg
-การควบคุมเหตุ (ตัวแปรควบคุม)
ควบคุมขั้นตอนการปลูกของข,า 3 ชนิด ควบคุมชนิดของดิน ปุhย น้ํา แสงแดด ระยะเวลาทําการทดลอง
ศึกษาโดยในการศึกษาการทําโครงงานนี้เลือกควบคุมดินร,วน, ปุhยคอก, น้ําประปาหมู,บMาน, ขนาดของแปลกที่
ปลูกและความลึกของการขุดลอกดิน
-การวัดผล(ตัวแปรตาม)
การกลั่นดMวยวิธีสกัดดMวยไอน้ําจากข,า 3 ชนิด โดยใชMข,าจํานวน 10 kg ระยะเวลาในการกลั่น 90 นาที /ข,า
แต,ล,ะชนิด ศึกษาดูว,าข,าชนิดใดใหMน้ํามันหอมระเหยมากกว,า
5.แผนกิจกรรม
วัน
(ทดลองซ้ํา 5 รอบ)
วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุด
การทดลอง วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ . 2558 การวิเคราะห-สังเคราะหผลและเขียนรายงานใชMเวลา 15 วัน
กําหนดแลMว เสร็จสมบูรณวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2558
6.งบประมาณ
เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษา แสดงงบประมาณแยกเปaนหมวดๆ ตามตาราง
หมวด งบประมาณ
ค,าวัสดุ (สํานักงาน หMองปฏิบัติการ ฯลฯ) 4400
ค,าใชMสอย (ค,าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค,าจMางทําของ) 2000
เตรียมข่า 3 ชนิด เตรียมอุปกรณ์ สกัดด้วยไอนํา วัดปริมาณนํามันหอมระเหย
1 3 5 7 8
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.เอกสารอ3างอิง
จงกชพร พินิจอักษร. สรุปการบรรยายประชุมวิชาการกรมพัฒนฯ (วันพุธ) เรื่อง "Natural Flavour
จากพืชสมุนไพรไทย" (ออนไลน) 2548 (อMางเมื่อ 8 พฤศิกายน 2557 ). จาก
http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=135:-
natural-flavour-&catid=71:2009-09-20-11-54-09&Itemid=120 วัน
-Frynn.com
-http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_1.htm
-http://health.kapook.com/view65106.html
-http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=1412.0
-http://aromahub.com/
-www.kridac.sana.com
-www.medplant.mahidol.ac.th
-http://www.kaweeclub.com//b112/ginger-4521/
8.การเรียนรู3
-ไดMเรียนรูMการเขียนความสําคัญของโครงงาน
-ไดMเรียนรูMการเขียนสมมุติฐานของโครงงาน
-ไดMศึกษาการวิธีวิจัยโครงงาน
-ไดMเรียนรูMการเขียนแผนการดําเนินงาน
-ไดMรูMจักการบริหารงบประมาณ

More Related Content

What's hot

สอบกลางภาคชีวะ51 1
สอบกลางภาคชีวะ51 1สอบกลางภาคชีวะ51 1
สอบกลางภาคชีวะ51 1
Wichai Likitponrak
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
website22556
 
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เซิฟ กิ๊ฟ ติวเตอร์
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
Aomiko Wipaporn
 
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
Thanyamon Chat.
 
มิวเทชัน (Mutation)
มิวเทชัน (Mutation)มิวเทชัน (Mutation)
มิวเทชัน (Mutation)
Wan Ngamwongwan
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
Aomiko Wipaporn
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3
Wuttipong Tubkrathok
 
ฟีโรโมน
ฟีโรโมนฟีโรโมน
ฟีโรโมน
sukanya petin
 
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
Thitaree Samphao
 
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
โครงสร้างและหน้าที่ของใบโครงสร้างและหน้าที่ของใบ
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
Nokko Bio
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสันแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
Katewaree Yosyingyong
 
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
Wan Ngamwongwan
 
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
เอเดียน คุณาสิทธิ์
 

What's hot (20)

สอบกลางภาคชีวะ51 1
สอบกลางภาคชีวะ51 1สอบกลางภาคชีวะ51 1
สอบกลางภาคชีวะ51 1
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
 
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
12แบบทดสอบการแบ่งเซลล์
 
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 
ส่วนประกอบของดอก
ส่วนประกอบของดอกส่วนประกอบของดอก
ส่วนประกอบของดอก
 
Transportation body
Transportation bodyTransportation body
Transportation body
 
O-NET ม.6-สถิติ
O-NET ม.6-สถิติO-NET ม.6-สถิติ
O-NET ม.6-สถิติ
 
มิวเทชัน (Mutation)
มิวเทชัน (Mutation)มิวเทชัน (Mutation)
มิวเทชัน (Mutation)
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3
 
ฟีโรโมน
ฟีโรโมนฟีโรโมน
ฟีโรโมน
 
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
 
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
โครงสร้างและหน้าที่ของใบโครงสร้างและหน้าที่ของใบ
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสันแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
 
สมการตรีโกณ
สมการตรีโกณสมการตรีโกณ
สมการตรีโกณ
 
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
 
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
 

Similar to การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน

บทค ดย อใหม_
บทค ดย อใหม_บทค ดย อใหม_
บทค ดย อใหม_
Sukanya Kimkramon
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
Projectm6 2-2554 kor
Projectm6 2-2554 korProjectm6 2-2554 kor
Projectm6 2-2554 kor
Theyok Tanya
 
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdfการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
SitthichaiChaikhan
 
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptxการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
SuraCJir
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
Kaka619
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
1647FF
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
1647FF
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
1647FF
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau
 
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลังภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
สุรพล ศรีบุญทรง
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau
 
M6 78 60_7
M6 78 60_7M6 78 60_7
M6 78 60_7
Wichai Likitponrak
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
Lekleklek Jongrak
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
Anny Na Sonsawan
 
M6 144 60_7
M6 144 60_7M6 144 60_7
M6 144 60_7
Wichai Likitponrak
 

Similar to การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน (18)

บทค ดย อใหม_
บทค ดย อใหม_บทค ดย อใหม_
บทค ดย อใหม_
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
Projectm6 2-2554 kor
Projectm6 2-2554 korProjectm6 2-2554 kor
Projectm6 2-2554 kor
 
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdfการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินจากเศษผลไม้ผสมกากของเสียอินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
 
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptxการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง (1).pptx
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
 
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
15-Article Text-52-1-10-20191009.pdf
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลังภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
ภาคผนวก (หน้า299 317),ปกหลังด้านในและปกหลัง
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
M6 78 60_7
M6 78 60_7M6 78 60_7
M6 78 60_7
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
 
M6 144 60_7
M6 144 60_7M6 144 60_7
M6 144 60_7
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน

 • 1. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงงานยอยที่ …8……. 1. ชื่อโครงงาน การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,าต,างชนิดกัน (The Extraction of Essential Oils from different Galangal) คําสําคัญ น้ํามันหอมระเหยจากข,า 2. นักเรียนผู3ทําโครงงาน 2.3 นางสาว จินตนา วงษณะรัตน 2.4 นางสาว กัญญารัตน แสนสุด 2.5 นาย นราธร ทําทอง 3. ครูที่ปรึกษา ค น ที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพทA อีเมลA 3.1 นางสาว ยาใจ เจริญพงษA วิทยาศาสตรA 0862506414 yajaicha@gmail.com 3.2 นางสาว แสงเดือน บกน3อย วิทยาศาสตรA 0872463509 saengduanbn@gmail.com 3.4 นาย เดชมณี เนาวโรจนA วิทยาศาสตรA 0981049766 dnavaroj@gmail.com 4. งบประมาณที่เสนอ 6,400 บาท 5 เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แกMไขครั้งที่ 2 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แกMไขครั้งที่ 3 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 • 2. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร) โครงงานที่ ก ..8..การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,าต,างชนิดกัน (The Extraction of Essential Oils from different Galangal) 1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิดซึ่งคนสมัยโบราณนํามาใชMประโยชนนานัปการ การ สืบต,อกันมาจนถึงปจจุบัน อาทิ น้ํามันหอมระเหย (essential oil) จากพืชสมุนไพร (Aromatherapy) และการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหย แต,เดิมคนไทยมักนิยมนําพืชสมุนไพรไปขายต,างประเทศ และชาวต,างชาติก็จะนําน้ํามันหอมระเหยกลับมาขายยังประเทศของเรา ดังนั้น เราจึงควรหันมาปลูก จิตสํานึกใหMคนไทยหันมานิยมน้ํามันหอมะเหยของไทย ที่เรียกว,า ไทยทําไทยใชM(อMางอิง สรุปการบรรยาย ประชุมวิชาการกรมพัฒนาฯ เรื่อง Natural Flauour จากสมุนไพรไทย โดย จงกชพร พินิจอักษร วันที่ 5 ต.ค. 2548 ณ หMองประชุมเบญจกูล กรมพัฒนฯ ) ข,าเปaนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่คุMยเคยอย,างดี คนจํานวนมากจึงมองขMามหรือรูMสึกว,าข,าเปaนพืช ธรรมดาๆไม,มีอะไรพิเศษ แต,ถMาลองทบทวนภูมิปญญาของบรรพบุรุษเราก็จะพบความแปลกใจที่คนรุ,น ก,อนช,างสรรหาพืชชนิดนี้มาเปaนสมุนไพรประจําครัวไทยและมีความสําคัญต,ออาหารไทยที่โดดเด,นระดับ โลกนั่นคือข,าเปaนพืชที่จัดเปaนเครื่องเทศที่มีความสามารถเปaนทั้งอาหารและเปaนทั้งยารักษาโรคไดM ดMวยความมหัศจรรยขMางตMนที่กล,าวมานี้ ทําใหMเราตระหนักและเห็นคุณค,าของพืชจําพวกข,ามาก ขึ้น เราจึงหาวิธีการทําสารที่มีในตัวข,ามาใชMประโยชน จึงเปaนที่มาของการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,า 3 ชนิด ไดMแก, ข,าใหญ, ข,าตาแดง และ ข,าลิง โดยวัดปริมาณของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นไดM เพราะสารสกัด ของข,าสดมีสารสกัดจีนอลสามารถฆ,าเชื้อราไดMและในการกลั่นมีดMวยกันหลายวิธี แต,เราเลือกที่จะกลั่นดMวย ไอน้ํา เพราะการกลั่นดMวยไอน้ําง,ายต,อการศึกษาและง,ายต,อการทดลอง ไม,ยุ,งยากและสามารถกลั่นไดMอย,าง รวดเร็ว
 • 3. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน ตัวแปรตMน ข,า 3 ชนิด(ข,าใหญ, ข,าตาแดง ข,าลิง) ตัวแปรตาม ปริมาณน้ํามันหอมระเหย ตัวแปรควบคุม ชนิดของข,า,ระยะเวลาที่สกัด,ปริมาณที่ใชMทําการทดลอง สมมติฐานของโรงงาน ข,าต,างชนิดกันสกัดน้ํามันหอมระเหยไดMไม,เท,ากัน ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต3น(เหตุ) ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัยนี้ 3.แผนการทดลอง ศึกษาการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข,า 3 ชนิด(ข,าสด) โดยวิธีการสกัดดMวยการกลั่นดMวยไอน้ําซึ่งควบคุม ตัวแปรตMน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม เพื่อหาปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ไดM ที่ ชนิดของขา ปริมาณ(กิโลกรัม) ระยะเวลา(นาที) ปริมาณน้ํามันหอมระเหย(มิลิลิตร) 1 ขาใหญ 10 90 2 ขาตาแดง 10 90 3 ขาลิง 10 90 ข่า ข ปริมาณนํามันหอมระเหยสกัดกลันด้วยไอนํา ข่า ก ข่า ค ข่าชนิดใดมากกว่า ?
 • 4. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4. วิธีการทดลอง -การสรMางเหตุ (ตัวแปรตMน) คัดเลือกข,า 3 สายพันธุ(ข,าใหญ, ,ข,าตาแดง,ข,าลิง) ที่มีอายุเท,ากันมาทําการทดลองโดยเลือกศึกษาเฉพาะ หัวข,า(ลําตMนใตMดิน)โดยชั่งน้ําหนักใหMไดMจํานวนเท,ากันทั้ง 3 ชนิด คืออย,างล,ะ 10 kg -การควบคุมเหตุ (ตัวแปรควบคุม) ควบคุมขั้นตอนการปลูกของข,า 3 ชนิด ควบคุมชนิดของดิน ปุhย น้ํา แสงแดด ระยะเวลาทําการทดลอง ศึกษาโดยในการศึกษาการทําโครงงานนี้เลือกควบคุมดินร,วน, ปุhยคอก, น้ําประปาหมู,บMาน, ขนาดของแปลกที่ ปลูกและความลึกของการขุดลอกดิน -การวัดผล(ตัวแปรตาม) การกลั่นดMวยวิธีสกัดดMวยไอน้ําจากข,า 3 ชนิด โดยใชMข,าจํานวน 10 kg ระยะเวลาในการกลั่น 90 นาที /ข,า แต,ล,ะชนิด ศึกษาดูว,าข,าชนิดใดใหMน้ํามันหอมระเหยมากกว,า 5.แผนกิจกรรม วัน (ทดลองซ้ํา 5 รอบ) วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุด การทดลอง วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ . 2558 การวิเคราะห-สังเคราะหผลและเขียนรายงานใชMเวลา 15 วัน กําหนดแลMว เสร็จสมบูรณวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2558 6.งบประมาณ เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษา แสดงงบประมาณแยกเปaนหมวดๆ ตามตาราง หมวด งบประมาณ ค,าวัสดุ (สํานักงาน หMองปฏิบัติการ ฯลฯ) 4400 ค,าใชMสอย (ค,าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค,าจMางทําของ) 2000 เตรียมข่า 3 ชนิด เตรียมอุปกรณ์ สกัดด้วยไอนํา วัดปริมาณนํามันหอมระเหย 1 3 5 7 8
 • 5. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7.เอกสารอ3างอิง จงกชพร พินิจอักษร. สรุปการบรรยายประชุมวิชาการกรมพัฒนฯ (วันพุธ) เรื่อง "Natural Flavour จากพืชสมุนไพรไทย" (ออนไลน) 2548 (อMางเมื่อ 8 พฤศิกายน 2557 ). จาก http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=135:- natural-flavour-&catid=71:2009-09-20-11-54-09&Itemid=120 วัน -Frynn.com -http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_1.htm -http://health.kapook.com/view65106.html -http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=1412.0 -http://aromahub.com/ -www.kridac.sana.com -www.medplant.mahidol.ac.th -http://www.kaweeclub.com//b112/ginger-4521/ 8.การเรียนรู3 -ไดMเรียนรูMการเขียนความสําคัญของโครงงาน -ไดMเรียนรูMการเขียนสมมุติฐานของโครงงาน -ไดMศึกษาการวิธีวิจัยโครงงาน -ไดMเรียนรูMการเขียนแผนการดําเนินงาน -ไดMรูMจักการบริหารงบประมาณ