SlideShare a Scribd company logo
แบบทดสอบ บทที่ 5มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. สิ่งแวดล้อมในข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก. ต้นไม้ ข. เขื่อน
ค. สัตว์ป่า ง. ดิน
2. สารพิษในข้อใด สามารถก่อให้เกิดโรคโลหิตจางได้
ก. ตะกั่ว ข. แคดเมี่ยม
ค. ปรอท ง. อลูมิเนียม
3. การกระทาในข้อใดไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดิน
ก. ดวงใจเผาวัชพืชที่ขึ้นบนที่ดินของตนจนหมด
ข. สุเทพถอนวัชพืชออกจากไร่จนหมดแล้วนาไปฝัง
ค. สมรปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 10ปี บนพื้นที่เดียวกัน
ง. สมศักดิ์ต้องการให้พืชผักที่ตนปลูกสวยงามจึงใช้ยาฆ่าแมลงจานวนมาก
4. ไม่ใช่สาเหตุของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
ก. การเพิ่มจานวนประชากร
ข. การขยายตัวของเมือง
ค. การเพิ่มขึ้นของวัชพืช
ง. การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้พลังงาน
5. การกระทาในข้อใดเป็นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย
ก. วางสารเคมีไว้ใกล้ที่เก็บอาหาร
ข. ภาชนะบรรจุสารเคมีเกิดรูรั่วแต่ก็ยังใช้ต่อไป
ค. ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีลงในแม่น้าลาคลอง
ง. อ่านฉลากก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี
6. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. เป็นสารก่อมะเร็ง
ข. ทาให้ระคายเคืองตา
ค. มีฤทธิ์กัดกร่อนเยื่อบุโพรงจมูก
ง. ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
7. การจัดการทรัพยากรน้าในชุมชนที่ดีที่สุดคือข้อใด
ก. การใช้น้าอย่างประหยัด
ข. การหาแหล่งน้าใหม่ไว้ใช้เพิ่มเติม
ค. การขุดบ่อเก็บน้าไว้ใช้ยามขาดแคลน
ง. การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบาบัดน้าเสีย
8. จุดประสงค์สาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
ก. ให้ทุกคนรักธรรมชาติ
ข. สะสมทรัพยากรธรรมชาติ
ค. ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังใช้
ง. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
9. ถ้าในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นแหล่งอุสาหกรรม
จะประสบกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อใด
1. ดิน
2. น้า
3. ป่าไม้
4. อากาศ
ก. ก และ ค ข. ข เท่านั้น
ค. ข และ ง ง. ง เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
10. “สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ” ข้อความข้างต้นกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ก. ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้
ข. ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
ค. ผิด เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์
ง. ผิด เพราะไม่สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้
11. การอนุรักษ์น้าทะเลบริเวณอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ข้อใดดีที่สุด
ก. นากากของเสียทิ้งลงทะเลที่บริเวณเฉพาะ
ข. ขจัดคราบน้ามันก่อนปล่อยน้าเสียลงทะเล
ค. น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีต้องปล่อยให้ตกตะกอนก่อนทิ้งลงทะเล
ง. น้าจืดที่ใช้หล่อเย็นเครื่องยนต์แล้วควรทิ้งลงทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณน้าในบริเวณนั้น
12. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินและน้าที่ไม่ถูกวิธี
ก. ส่งเสริมให้สัมปทานขุดแร่โลหะโดยไม่จากัด
ข. สร้างเขื่อนบนไหล่เขาสาหรับกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรในทุกฤดูกาล
ค. น้าขุ่นจากการถลุงแร่ ทาให้ไร่นาเสียหาย จาเป็นต้องสร้างทานบขังน้าขุ่นให้ตกตะกอน
ง. เมื่อขุดหรือเจาะหาสินแร่แล้ว
เกิดเป็นหลุมบ่อก็ทาการปรับปรุงดินให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลา
ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
13. การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงข้อใด
ก. การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
ข. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนานที่สุด
ง. การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
14. วิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ได้ผลยั่งยืนมากที่สุดคือข้อใด
ก. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนลักลอบตัดไม้อย่างเคร่งครัด
ข. ใช้ไม้และผลผลิตจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการตัดไม้ทาลายป่า
ง. ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชน เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้
15. วิธีการใดที่จะช่วยรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ก. ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้
ข. ปลูกป่าเพิ่มเท่าที่ตัดต้นไม้ไปใช้
ค. กาหนดเขตป่าสงวนเอาไว้ให้มากที่สุด
ง. เลือกตัดต้นไม้เฉพาะที่จาเป็นหรือใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16. “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
ก. พอเพียงในทางเศรษฐกิจ ข. พอเพียงในทางปฏิบัติ
ค. พอเพียงในทางการเมือง ง. พอเพียงในทางการเมือง
17. ปัจจัยด้าน “สิ่งแวดล้อม” มีแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างไร
ก. อนุรักษ์อาหารประจาท้องถิ่น ข. จัดค่ายอนุรักษ์อุทยานการศึกษา
ค. อนุรักษ์ประเพณีพื้นฐาน 4. จัดกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข
18. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ
2. เกษตรกรสามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุขได้ตามฐานะของตน
3. สร้างความสมดุลระหว่างวิธีการดาเนินชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
4. พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต
ตัวชี้วัดที่ 5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก. ความแปรปรวนของฤดูกาล
ข. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
ค. การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว
ง. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
20. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน
ก. ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพื่อบารุงดิน
ข. ปลูกพืชหมุนเวียนจาพวกพืชตระกูลถั่ว
ค. ปลูกพืชแบบขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน
ง. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
21. การใช้สารซีเอฟซีในทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลกระทบจากการลดลงของโอโซน
ก มะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น
ข ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ค แพลงก์ตอนในทะเลลดลง
ง รังสียูวีแผ่มายังพื้นโลกเพิ่มขึ้น
ก. ก และ ง ข. ก, ข และ ค
ค. ก ข และ ง ง. ก, ข, ค และ ง
ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
22. การปฏิบัติในข้อใดก่อให้เกิดมลภาวะของอากาศน้อยที่สุด
ก. ใช้เครื่องยนต์มีกาลังมาก ๆ
ข. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
ค. ใช้น้ามันไร้สารตะกั่วเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ และทาความสะอาดเครื่องยนต์อยู่เสมอ
ง.
ใช้เครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเครื่องสาหรับเปลี่ยนไอเสียเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
23. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่านั้นเป็นการป้ องกันปัญหาการขาดแคลนน้าหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เป็น เพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
ข. เป็น เพราะวัฏจักรของน้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีป่าไม้เท่านั้น
ค. ไม่เป็น เพราะป่าไม้กับแหล่งน้าลาธารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย
ง. ไม่เป็น เพราะสามารถสร้างเขื่อนกักเก็บน้าไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้
24. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ก. นากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้อีก
ข. งดการใช้รถยนต์ที่เติมน้ามันหรือแก๊สธรรมชาติ
ค. งดปลูกพืชในบริเวณที่ดินเสื่อมคุณภาพไปแล้ว
ง. กาจัดขยะจากชุมชนโดยการเผาในเตาเผาขยะทุกวัน

More Related Content

What's hot

ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
Sukanya Nak-on
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
Ngamsiri Prasertkul
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d051
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
Jariya Jaiyot
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn
 
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
Wuttipong Tubkrathok
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
สำเร็จ นางสีคุณ
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
flimgold
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
สำเร็จ นางสีคุณ
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
Kodchaporn Siriket
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
Phanuwat Somvongs
 
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
Wann Rattiya
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
worapanthewaha
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
Suwannaphum Charoensiri
 
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอดการศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
pitsanu duangkartok
 

What's hot (20)

ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
 
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศแบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 
แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
 
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสียงกับการได้ยิน ป.5
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
 
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
 
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
 
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอดการศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
 

Viewers also liked

แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
peter dontoom
 
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Wichai Likitponrak
 
พลังงาน
พลังงานพลังงาน
พลังงาน
Jiraporn
 
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำ
Jiraporn
 
ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดิน
Jiraporn
 
สัตว์ป่า
สัตว์ป่าสัตว์ป่า
สัตว์ป่า
Jiraporn
 
แร่ธาตุ
แร่ธาตุแร่ธาตุ
แร่ธาตุ
Jiraporn
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
Nirut Uthatip
 
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
Napadon Yingyongsakul
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat
 
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
Nakhon Pathom Rajabhat University
 
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงานตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
พัน พัน
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
Onlyu Pandpat
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
Maikeed Tawun
 
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
Maikeed Tawun
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
สำเร็จ นางสีคุณ
 
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
Maikeed Tawun
 
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Tanchanok Pps
 

Viewers also liked (19)

แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
 
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
พลังงาน
พลังงานพลังงาน
พลังงาน
 
Forest
ForestForest
Forest
 
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำ
 
ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดิน
 
สัตว์ป่า
สัตว์ป่าสัตว์ป่า
สัตว์ป่า
 
แร่ธาตุ
แร่ธาตุแร่ธาตุ
แร่ธาตุ
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา (1)
 
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงานตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
 
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
 
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
 
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
phonphan Datpum
 
แบบทดสอบสังคม
แบบทดสอบสังคมแบบทดสอบสังคม
แบบทดสอบสังคม
ddaanngg555
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
wikanet
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
wikanet
 
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศแบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
Wichai Likitponrak
 
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
peter dontoom
 
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docxข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ssuser920267
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (10)

ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6
 
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 3หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 3
 
แบบทดสอบสังคม
แบบทดสอบสังคมแบบทดสอบสังคม
แบบทดสอบสังคม
 
Q sci o net
Q sci o netQ sci o net
Q sci o net
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
 
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศแบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
แบบทดสอบชีวะพื้นนิเวศ
 
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
แบบทดสอบวิชาการละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เฉลย)ตอน1
 
Onet science
Onet scienceOnet science
Onet science
 
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docxข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 

แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 • 1. แบบทดสอบ บทที่ 5มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1. สิ่งแวดล้อมในข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ก. ต้นไม้ ข. เขื่อน ค. สัตว์ป่า ง. ดิน 2. สารพิษในข้อใด สามารถก่อให้เกิดโรคโลหิตจางได้ ก. ตะกั่ว ข. แคดเมี่ยม ค. ปรอท ง. อลูมิเนียม 3. การกระทาในข้อใดไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดิน ก. ดวงใจเผาวัชพืชที่ขึ้นบนที่ดินของตนจนหมด ข. สุเทพถอนวัชพืชออกจากไร่จนหมดแล้วนาไปฝัง ค. สมรปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 10ปี บนพื้นที่เดียวกัน ง. สมศักดิ์ต้องการให้พืชผักที่ตนปลูกสวยงามจึงใช้ยาฆ่าแมลงจานวนมาก 4. ไม่ใช่สาเหตุของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ก. การเพิ่มจานวนประชากร ข. การขยายตัวของเมือง ค. การเพิ่มขึ้นของวัชพืช ง. การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้พลังงาน 5. การกระทาในข้อใดเป็นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย ก. วางสารเคมีไว้ใกล้ที่เก็บอาหาร ข. ภาชนะบรรจุสารเคมีเกิดรูรั่วแต่ก็ยังใช้ต่อไป ค. ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีลงในแม่น้าลาคลอง ง. อ่านฉลากก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 6. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ก. เป็นสารก่อมะเร็ง ข. ทาให้ระคายเคืองตา ค. มีฤทธิ์กัดกร่อนเยื่อบุโพรงจมูก ง. ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
 • 2. 7. การจัดการทรัพยากรน้าในชุมชนที่ดีที่สุดคือข้อใด ก. การใช้น้าอย่างประหยัด ข. การหาแหล่งน้าใหม่ไว้ใช้เพิ่มเติม ค. การขุดบ่อเก็บน้าไว้ใช้ยามขาดแคลน ง. การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบาบัดน้าเสีย 8. จุดประสงค์สาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด ก. ให้ทุกคนรักธรรมชาติ ข. สะสมทรัพยากรธรรมชาติ ค. ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังใช้ ง. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 9. ถ้าในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นแหล่งอุสาหกรรม จะประสบกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อใด 1. ดิน 2. น้า 3. ป่าไม้ 4. อากาศ ก. ก และ ค ข. ข เท่านั้น ค. ข และ ง ง. ง เท่านั้น ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 10. “สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ” ข้อความข้างต้นกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ก. ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ ข. ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ค. ผิด เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ ง. ผิด เพราะไม่สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 11. การอนุรักษ์น้าทะเลบริเวณอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ข้อใดดีที่สุด ก. นากากของเสียทิ้งลงทะเลที่บริเวณเฉพาะ ข. ขจัดคราบน้ามันก่อนปล่อยน้าเสียลงทะเล ค. น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีต้องปล่อยให้ตกตะกอนก่อนทิ้งลงทะเล ง. น้าจืดที่ใช้หล่อเย็นเครื่องยนต์แล้วควรทิ้งลงทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณน้าในบริเวณนั้น
 • 3. 12. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินและน้าที่ไม่ถูกวิธี ก. ส่งเสริมให้สัมปทานขุดแร่โลหะโดยไม่จากัด ข. สร้างเขื่อนบนไหล่เขาสาหรับกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรในทุกฤดูกาล ค. น้าขุ่นจากการถลุงแร่ ทาให้ไร่นาเสียหาย จาเป็นต้องสร้างทานบขังน้าขุ่นให้ตกตะกอน ง. เมื่อขุดหรือเจาะหาสินแร่แล้ว เกิดเป็นหลุมบ่อก็ทาการปรับปรุงดินให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลา ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 13. การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงข้อใด ก. การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด ข. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนานที่สุด ง. การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 14. วิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ได้ผลยั่งยืนมากที่สุดคือข้อใด ก. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนลักลอบตัดไม้อย่างเคร่งครัด ข. ใช้ไม้และผลผลิตจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการตัดไม้ทาลายป่า ง. ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชน เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ 15. วิธีการใดที่จะช่วยรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก. ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ ข. ปลูกป่าเพิ่มเท่าที่ตัดต้นไม้ไปใช้ ค. กาหนดเขตป่าสงวนเอาไว้ให้มากที่สุด ง. เลือกตัดต้นไม้เฉพาะที่จาเป็นหรือใช้ประโยชน์ได้ ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16. “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ก. พอเพียงในทางเศรษฐกิจ ข. พอเพียงในทางปฏิบัติ ค. พอเพียงในทางการเมือง ง. พอเพียงในทางการเมือง 17. ปัจจัยด้าน “สิ่งแวดล้อม” มีแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างไร ก. อนุรักษ์อาหารประจาท้องถิ่น ข. จัดค่ายอนุรักษ์อุทยานการศึกษา ค. อนุรักษ์ประเพณีพื้นฐาน 4. จัดกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข
 • 4. 18. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1. ใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ 2. เกษตรกรสามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุขได้ตามฐานะของตน 3. สร้างความสมดุลระหว่างวิธีการดาเนินชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 4. พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ตัวชี้วัดที่ 5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ก. ความแปรปรวนของฤดูกาล ข. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ค. การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว ง. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 20. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ก. ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพื่อบารุงดิน ข. ปลูกพืชหมุนเวียนจาพวกพืชตระกูลถั่ว ค. ปลูกพืชแบบขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน ง. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 21. การใช้สารซีเอฟซีในทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาลายโอโซนในชั้น บรรยากาศ ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลกระทบจากการลดลงของโอโซน ก มะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น ข ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ค แพลงก์ตอนในทะเลลดลง ง รังสียูวีแผ่มายังพื้นโลกเพิ่มขึ้น ก. ก และ ง ข. ก, ข และ ค ค. ก ข และ ง ง. ก, ข, ค และ ง ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 22. การปฏิบัติในข้อใดก่อให้เกิดมลภาวะของอากาศน้อยที่สุด ก. ใช้เครื่องยนต์มีกาลังมาก ๆ ข. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ค. ใช้น้ามันไร้สารตะกั่วเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ และทาความสะอาดเครื่องยนต์อยู่เสมอ ง. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเครื่องสาหรับเปลี่ยนไอเสียเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
 • 5. 23. การป้องกันการตัดไม้ทาลายป่านั้นเป็นการป้ องกันปัญหาการขาดแคลนน้าหรือไม่ เพราะเหตุใด ก. เป็น เพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ข. เป็น เพราะวัฏจักรของน้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีป่าไม้เท่านั้น ค. ไม่เป็น เพราะป่าไม้กับแหล่งน้าลาธารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย ง. ไม่เป็น เพราะสามารถสร้างเขื่อนกักเก็บน้าไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้ 24. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก. นากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้อีก ข. งดการใช้รถยนต์ที่เติมน้ามันหรือแก๊สธรรมชาติ ค. งดปลูกพืชในบริเวณที่ดินเสื่อมคุณภาพไปแล้ว ง. กาจัดขยะจากชุมชนโดยการเผาในเตาเผาขยะทุกวัน