SlideShare a Scribd company logo
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ 6
1. ชื่อโครงงาน สบู(สมุนไพรข(าสร+างรายได+ (Galangal Herb Soap to make Money)
คําสําคัญ สบู(สมุนไพรข(า
2. นักเรียนผู/ทําโครงงาน
2.1 นางสาวศศิธร ปะสาวะโถ
2.2 นางสาวลลิตา อ(อนชัง
2.3 นายณัฐพลธ พลพวก
3. ครูที่ปรึกษา
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุม
สาระ
โทรศัพท; อีเมล;
3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com
3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com
3.3 นางสาวแสงเดือน บกน+อย วิทยาศาสตร 0872463509 Saengduan@gmail.com
4. งบประมาณที่เสนอ 6,400 บาท
5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
แก+ไขครั้งที่ 2 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
แก+ไขครั้งที่ 3 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก
(วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร)
โครงงานที่ ก สบู(สมุนไพรข(าสร+างรายได+
(Galangal Herb Soap to make Money)
1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
ประเทศไทยตั้งอยู(ในเขตภูมิอากาศแบบร+อนชื้น ทําให+สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช
ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว
เพื่อบริโภคและใช+ประโยชนในการดํารงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส(วนใหญ(มักทําในรูปแบบของกิจการ
ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช+บริโภคในชีวิตประจําวัน พืชที่ปลูกมักจะเป[นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว+ในบริเวณบ+าน โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว+สําหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว+รับประทานจะทําให+
ผู+ปลูกได+รับประทานผักสดที่อุดมด+วยวิตามินและเกลือแร(ต(าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ
ลดรายจ(ายในครัวเรือนได+ ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf )
ข(า เป[นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข(า เป[นพืชที่มีลําต+นอยู(ใต+ดินเรียกว(า "เหง+า" อยู(
ในวงศขิง เป[นไม+ล+มลุก เป[นพืชสมุนไพรที่นํามาใช+ในการประกอบอาหาร ข(าเป[นพืชที่นํามาใช+ประโยชน
ทางด+านอาหารมากมาย ใช+ใส(ในต+มข(า ต+มยํา น้ําพริกแกงทุกชนิดใส(ข(าเป[นส(วนประกอบ ยกเว+น แกงเหลือง
และแกงกอและทางภาคใต+ที่ไม(นิยมใส(ข(า มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข(ายังมี
ฤทธิ์ทางยา เหง+าแก(แก+ปวดท+อง จุกเสียด แน(น ดอกใช+ทาแก+กลากเกลื้อน ผลช(วยย(อยอาหาร แก+คลื่นเหียน
อาเจียน ต+นแก(นําไปเคี่ยวกับน้ํามันมะพร+าว ทาแก+ปวดเมื่อย เป[นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร+อน แก+พยาธิ สารสกัด
จากข(ามีฤทธิ์ฆ(าเชื้อแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหยจากข(ามีฤทธิ์ทําให+ไข(แมลงฝcอ กําจัดเชื้อราบางชนิดได+ ใช+ผสม
กับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแมลง ข(า ลดการบีบตัวของลําไส+ ขับน้ําดี ขับลมลดการอักเสบ
ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆาเชื้อแบคทีเรีย ฆาเชื้อราใช/รักษากลากเกลื้อน
(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8%
B7%E0%B8%8A) และจากการสืบค+นพบว(า มีงานวิจัยที่ค+นพบว(า สารสกัด 80% เอทานอลของเหง+าข(าเล็ก
(Alpinia officinarum ) เมื่อนํามาทดสอบฤทธิ์ต+านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดย
ในกลุ(มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนําให+เกิดการอักเสบด+วยการฉีดสาร
carrageenan เข+าใต+ผิวหนังบริเวณอุ+งเท+าด+านหลัง ในขณะที่หนูกลุ(มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนู
แรทจะถูกเหนี่ยวนําให+เกิดการอักเสบด+วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข+าใต+ผิวหนัง
บริเวณอุ+งเท+าด+านหลัง จากนั้นจึงให+สารสกัดจากเหง+าข(าเล็กโดยการปqอนเข+าทางปาก พบว(าสารสกัด 80% เอ
ทานอล มีฤทธิ์ต+านการอักเสบ โดยสามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้
ส(วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัดดังกล(าวยังยับยั้งการสร+าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูก
เหนี่ยวนําด+วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต+านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos
protein ในสมองส(วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ+นด+วย CFA ซึ่งแสดงให+เห็นว(าเหง+าของข(าเล็กมี
ฤทธิ์ต+านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64
( http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 )
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สบู( เป[นเครื่องสําอางชนิดหนึ่งที่ใช+ในการทําความสะอาดร(างกาย เดิมใช+เพื่อทําความสะอาดร(างกาย
เท(านั้น ปจจุบันกระบวนการผลิตสบู(มีการเพิ่มส(วนผสมอื่นๆ เพื่อให+สบู(มีสรรพคุณตรงตามความต+องการของ
ผู+บริโภคมากขึ้น เช(น มีสีสันที่สวยงามน(าใช+ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยา ในทางการค+ามีการใช+
สารสังเคราะหเพิ่มขึ้นทําให+ผลิตภัณฑน(าใช+ บรรจุภัณฑสวยงาม แต(แฝงไปด+วยสารเคมีที่เป[นอันตราย
มีพิษตกค+างและราคาสูง ทําให+ปจจุบันนิยมใช+พืชสมุนไพรที่มีอยู(ในธรรมชาติมาเป[นส(วนผสมเพิ่มเติม ในสบู(
แทนการใช+สารเคมีสังเคราะห พืชสมุนไพรที่ใช+มีสารสําคัญและมีสรรพคุณทางยา เช(น มีน้ํามันหอมระเหยที่มี
กลิ่นเฉพาะใช+ในการบําบัดโรค มีสีสันสวยงาม หาง(ายราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร+สารสังเคราะห และไม(มี
พิษตกค+าง ทําให+สบู(สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑธรรมชาติมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย จึงเป[นบท
พิสูจนให+เห็นถึงความมหัศจรรยของสบู(สมุนไพรที่มีคุณค(ายิ่งของภูมิปญญาไทย (www.yru.ac.th/e-
journal/file/pdf_30.pdf )
จากการศึกษาดังกล(าวทําให+พบว(า ข(าเป[นพืชที่ปลูกง(าย พบได+ทั่วไปในครัวเรือน มีประโยชนทาง
สมุนไพร มีสารที่ช(วยรักษาบํารุงร(างกาย และรักษาโรคต(างๆ ข(ามีสาร eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ขับน้ําดี จึงช(วยย(อย
อาหารได+ และเป[นสารสําคัญในการช(วยยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ขับลม
มีเมทานอล เป[นสาระสําคัญในการออกฤทธิ์ฆ(าเชื้อรา เช(น โรคกลากเกลื่อน สิวอักเสบ เป[นต+น จึงนับได+ว(าข(า
เป[นพืชที่มีคุณประโยชนทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง แต(เป[นที่น(าสังเกตว(า คนไทยมีการนําข(ามาใช+ประโยชนในการ
ดํารงชีวิตน+อยมาก และข(ายังเป[นพืชที่มีราคาถูก ไม(เป[นที่น(าสนใจในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สามารถนํามาสร+าง
รายได+ ทั้งๆที่ข(าจัดว(าเป[นพืชที่มีประโยชนมากมายนานัปการ ประกอบกับสบู(เป[นสินค+าในการทําความสะอาด
ร(างกายที่จําเป[นต+องมีไว+ใช+ประจําในครัวเรือน หากนําคุณสมบัติทางสมุนไพรของข(ามาสร+างมูลค(าเพิ่มโดยการ
แปรรูปผลิตเป[น สบู(สมุนไพรข(า นับว(าเป[นหนทางหนึ่งที่จะช(วยสร+างรายได+ให+กับครัวเรือนต(อไป
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน
โครงงานนี้มีตัวแปรต(อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1
ตัวแปรต+น สบู(สมุนไพรข(า
ตัวแปรตาม รายได+
ข(า เป[นพืชสมุนไพรในท+องถิ่น มีคุณสมบัติมากมายซึ่งในข(านั้นมีสารที่ช(วยรักษาบํารุงร(างกาย และ
รักษาโรคต(างๆ ข(ามีสาร eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ขับน้ําดี จึงช(วยย(อยอาหารได+ และเป[นสาระสําคัญในการช(วย
ยับยั้งแบคทีเรีย ซึ่งข(ายังมีสารที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ขับลม
เมทานอล เป[นสาระสําคัญในการออกฤทธิ์ฆ(าเชื้อรา เช(นโรคกลากเกลื่อน
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สบู(เป[นสิ่งทําความสะอาดร(างกายมีวิธีการทําที่หลากหลาย เช(น ทําสบู(จากสารเคมี หรือทําจาก
สมุนไพร การทําจากสมุนไพรเช(น สบู(สมุนไพรจากตะไคร+ช(วยดับกลิ่น หรือฆ(าเชื่อโรค
(http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2008/11/J7210343/J7210343.html) และสบู(
สมุนไพรจากขมิ้น ช(วยในการบํารุงผิวพรรณ สร+างความนุ(มนวลและขจัดความหม(นหมองของผิวกาย ฆ(าเชื้อรา
เชื้อโรค ยังมีสมุนไพรอีกมากมายที่นํามาทําเป[นสบู( ( https://www.gotoknow.org/posts/545219 )
จากการสืบค+นพบว(า ข(า มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียเพราะมีสาร eugenol และสามารถยับยั้ง
แบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีกลิ่นที่หอม จึงสงสัยว(า ข(า สามารถทําเป[นสบู(สมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได+ และสามารถ
ทําเป[นอาชีพเสริมได+ ดังแสดงในผังเหตุ-ผลต(อไปนี้
รายได้จากสบู่
ข่า
วิธีการทํางาน
ศึกษาสูตรการทําสบู(
ทําแบบสอบถามความต+องการ (หลักการตลาด 7 Ps )
ลงมือปฏิบัติ
จําหน(ายผลิตภัณฑ
สรุปรายรับรายจ(าย
หลักการตลาด (หลักการตลาด7 Psตลาด
Product สบู(ข(าที่มีคุณภาพ
Price ราคาที่เหมาะสม
Place กลุ(มผู+บริโภค
Promotion มีการส(งเสริมการขาย
People ความน(าเชื่อถือ ความสามารถ
Physical Evidence แพ็คเก็จ รูปร(าง สี
Process กระบวนการจัดการด+านบริการ
อุปกรณ
เครื่องชั่ง
เทอรโมมิเตอร
แม(แบบสบู(
ชามอ(างสแตนเลส หรือชามแก+ว
ช+อนตักสาร
ถ+วยตวง
ไม+พาย
ผ+าขาวบาง
วัตถุดิบ
น้ําของเหง+าข(า
ผงของข(า
โซเดียมไฮดรอกไซร
น้ํามันมะพร+าว / น้ํามันปาลม
น้ํา
มีด ครก/สาก เขียง
ถุงห(อผลิตภัณฑ
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. แผนการทดลอง
ที่ งานปฏิบัติ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน
1. ศึกษาเกี่ยวกับข(า และสารที่มีในข(า ประโยชน ก.ค. – ส.ค. ข(ามีสาร eugenol ช(วยยับยั้ง
แบคทีเรีย รักษากลากเกลื่อน
2 คิดเลือกหัวข+อ ส.ค. – ก.ย. มีความสนใจทําผลิตภัณฑ
3 เสนอโครงงาน ก.ย. – ต.ค. ผลิตภัณฑเป[นสินค+าที่เกี่ยวกับ
สมุนไพร ซึ่งมีข(าเป[นองคประกอบ
หลัก สามารถนําไปใช+ทําความ
สะอาดร(างกายและช(วยสร+างรายได+
4 ทําแบบสอบถามความต+องการ
(หลักการตลาด 7 Ps)
ก.ย. – ต.ค. ได+ครูที่ปรึกษาที่รู+กระบวนการการ
ผลิตซึ่งท(านเป[นครูกลุ(มสาระ
วิทยาศาสตรและสังคม
5 ค+นคว+าคิดสูตรสบู(จากข(า ต.ค. – พ.ย. สูตร -ผงข(า+น้ําของเหง+าข(า
- น้ําของเหง+าข(า
6 ลงมือปฏิบัติผลิตเพื่อจําหน(าย พ.ย. – ธ.ค. มีรายได+ และสามารถทําเป[นอาชีพ
เสริม
7 สรุปรายรับ - รายจ(าย ม.ค. ทําบัญชีรายรับ – รายจ(ายทั้งหมด
4. วิธีการผลิตสบูจากขา
วัตถุดิบ
น้ําของเหง+าข(า 5-6 หยด
ผงของข(า 185 กรัม
โซเดียมไฮดรอกไซด 180 กรัม
น้ํา 360 กรัม
น้ํามันมะพร+าว/นํามันปาลม 200 กรัม
วัสดุอุปกรณ;
เครื่องชั่ง
ช+อนตักสาร
แม(แบบสบู(
ชามอ(างสแตนเลส หรือชามแก+ว
เทอรโมมิเตอร
ถ+วยตวง
ไม+พาย
ผ+าขาวบาง
มีด ครก/สาก เขียง
ขวด/ถุงห(อผลิตภัณฑ
วิธีการทําสบู ( สูตร 1 ผงขา+น้ําของเหง/าขา )
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1) นําข(ามาปƒนเป[นผงละเอียด
2) เตรียมน้ํามะพร+าว/น้ํามันปาลม เพื่อทําให+สบู(เป[นฟอง และทําให+สบู(จับตัวเป[นก+อนแข็งเร็ว
3) นําเหง+าข(ามาตําให+ละเอียดจนได+น้ํา นําน้ําข(าที่ได+กรองด+วยผ+าขาวสัก 1-2 ครั้ง
4) นําผงข(าผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด คนให+เป[นเนื้อเดียวกัน
5) จากนั้นค(อยๆเทโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับผงข(าลงในน้ํา ตั้งทิ้งไว+ที่อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ
40 องศาเซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู
6) นําน้ํามันมะพร+าว/น้ํามันปาลม เทลงอ(างสแตนเลส นําไปตั้งไฟให+น้ํามันมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู
7) ค(อยๆเทสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับผงข(า(5) ลงในอ(างสแตนเลสที่มีน้ํามัน .ใช+ไม+พายคนให+เข+า
กัน กวนเรื่อยๆนานอย(างน+อย 30 นาที
8) จากนั้นเติมน้ําของเหง+าข(า คนให+เข+ากัน
9) เทลงในแม(พิมพสบู(ที่เตรียมไว+
10) ต+องตั้งทิ้งไว+นาน 1 คืน สบู(จะจับตัวเป[นก+อนแข็ง
11) จึงแกะออกจากแม(พิมพ ใช+มีดบางๆ คมๆ ตัดสบู(ออกเป[นก+อน
วิธีการทําสบู( ( สูตร 2 น้ําของเหง+าข(า )
1) เตรียมน้ํามะพร+าว/น้ํามันปาลม เพื่อทําให+สบู(เป[นฟอง และทําให+สบู(จับตัวเป[นก+อนแข็งเร็ว
2) นําเหง+าข(ามาตําให+ละเอียดจนได+น้ํา นําน้ําข(าที่ได+กรองด+วยผ+าขาวสัก 1-2 ครั้ง
3) ค(อยๆเทโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ํา ตั้งทิ้งไว+ที่อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 40 องศาเซลเซียส
โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู
4) นําน้ําของเหง+าข(า เทลงในโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับน้ํา
5) นําน้ํามันมะพร+าว/น้ํามันปาลม เทลงอ(างสแตนเลส นําไปตั้งไฟให+น้ํามันมีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู
6) ค(อยๆเทสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับน้ําของเหง+าข(า (4) ลงในอ(างสแตนเลสที่มีน้ํามัน ใช+ไม+
พายคนให+เข+ากัน
7) คนเรื่อยๆจนให+เข+ากันอีกครั้ง แล+วนําใส(ขวด
5. แผนกิจกรรม
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม วัน/เดือน/ป^
6. งบประมาณ
เริมต้น
รับนโยบาย/โครงการ
รับนโยบาย/เอกสารโครงการเพาะพันธ์
ปัญญามาดําเนินการ
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
แบ่งงานรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผน
ศึกษาข้อมูล/สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์
อินเทอร์เน็ต เอกสารสีพิมพ์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/สังคม
สูตรวิธีการทําสบู่
ผง+นํ/า นํ/า
ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ (หลักการตลาด 7 Ps )
ลงมือปฏิบัติ/วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล หลักการ/สรุปผลรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลวิจัย
สิ/นสุด
ก.ค 57
ก.ค. 57
ก.ค. 57
ก.ค. 57 – ส.ค. 57
ก.ค. 57 – ส.ค. 57
ส.ค. 57 – ก.ย. 57
ก.ย. 57 – ต.ค. 57
ต.ค. 57 – พ.ย. 57
พ.ย. 57 – ธ.ค. 57
ม.ค. 57 – ก.พ. 58
ก.พ. 58 – มี.ค. 58
มี.ค. 58
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมวด งบประมาณ
ค(าวัสดุ (ในการดําเนินงาน ) 4,483
ค(าใช+สอย (ค(าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง) 1,971
7. เอกสารอ/างอิง
-http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3785&gid=3 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2557
-https://www.l3nr.org/posts/337198 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
-http://thai-health-article.blogspot.com/2009/06/propionibacterium-acnes-acne.html
เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
-http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_id=644 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557
-http://www.archeep.com/invention/prd_jun_2011.html เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
-http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2008/11/J7210343/J7210343.html เข+าถึง
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
- http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557
- http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf เข+าถึงเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557
-http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%
E0%B8%B7%E0%B8%8A) เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
- http://www.yru.ac.th/e-journal/file/pdf_30.pdf ) เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
- https://www.gotoknow.org/posts/545219 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
8. การเรียนรู/
-ได/เรียนรู/การเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน
-ได/เรียนรู/การเขียนแผนการดําเนินงาน ( Flow chat )
-ได/เรียนรู/การทําสบูแบบตางๆ
-ได/เรียนรู/การจัดการบัญชีรายรับ – รายจาย
-ได/รู/จักการเขียนอ/างอิง
-ได/รู/จักบริหารงบประมาณ
-ได/เรียนรู/การทําหลักการตลาด ( 7 Ps )

More Related Content

What's hot

วรรคทองในวรรณคดี
วรรคทองในวรรณคดีวรรคทองในวรรณคดี
วรรคทองในวรรณคดี
kingkarn somchit
 
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
kanidta vatanyoo
 
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
Wiroj Suknongbueng
 
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศsomdetpittayakom school
 
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
Teacher Sophonnawit
 
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียนดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
waranyuati
 
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะเครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
Prachyanun Nilsook
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
ungpao
 
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านโครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านChok Ke
 
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกษรา จุ้งลก
 
ปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรมปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรม
SophinyaDara
 
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีนบทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
Pongpang Panggy
 
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
ตัวอย่างคำกล่าวรายงานตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
Jitiya Purksametanan
 
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายกจดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
Poramate Minsiri
 
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำโครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า .
 
โครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผงโครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผง
Chok Ke
 
ความหมายของเพลงกล่อมลูก
ความหมายของเพลงกล่อมลูกความหมายของเพลงกล่อมลูก
ความหมายของเพลงกล่อมลูกThassanee Buasri
 
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญาแบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
SophinyaDara
 
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสาร
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสารตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสาร
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสารYota Bhikkhu
 

What's hot (20)

วรรคทองในวรรณคดี
วรรคทองในวรรณคดีวรรคทองในวรรณคดี
วรรคทองในวรรณคดี
 
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
 
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
 
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ปกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
แผนการสอนวิชาภาษาจีน ม.1
 
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียนดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
 
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะเครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการประเมินตามฐานสมรรถนะ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
 
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านโครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
 
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 
ปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรมปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรม
 
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีนบทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
บทที่ 1 อาหารในภาษาจีน
 
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
ตัวอย่างคำกล่าวรายงานตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
 
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายกจดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
 
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำโครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
 
โครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผงโครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผง
 
ความหมายของเพลงกล่อมลูก
ความหมายของเพลงกล่อมลูกความหมายของเพลงกล่อมลูก
ความหมายของเพลงกล่อมลูก
 
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญาแบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
 
พฤติกรรมมาโรงเรียนสาย
พฤติกรรมมาโรงเรียนสายพฤติกรรมมาโรงเรียนสาย
พฤติกรรมมาโรงเรียนสาย
 
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสาร
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสารตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสาร
ตัวอย่างข้อสอบภาษากับการสื่อสาร
 

Viewers also liked

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2dnavaroj
 
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
Klaus Schmierer
 
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
Kruthai Kidsdee
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพร
สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพร
สบู่สมุนไพร
A'Aungkana AP
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
Thidarat Termphon
 
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์Wann Rattiya
 

Viewers also liked (20)

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐานสรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
 
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
EMA Guideline investigation medicinal products for Multiple Sclerosis Mar 2015
 
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
6. ข้อสอบ o net การงานฯ (มัธยมต้น)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
สบู่สมุนไพร
สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพร
สบู่สมุนไพร
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
Eฎภาษาไทย ม.ต้น พท21001
 
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
แบบฝึกหัดที่ 2 เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
 

Similar to สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้

น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
Dnavaroj Dnaka
 
โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1
0892827602
 
โครงงานบล็อกเรื่องอาหาร
โครงงานบล็อกเรื่องอาหารโครงงานบล็อกเรื่องอาหาร
โครงงานบล็อกเรื่องอาหารBank Kitsana
 
โครงงานคอม[1]
โครงงานคอม[1]โครงงานคอม[1]
โครงงานคอม[1]
maddemon madden
 
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพPresent โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพศิริวรรณ นามสวัสดิ์
 
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจื๋อง เมืองลื้อ
 
บท2สืบพันธุ์พืชดอก
บท2สืบพันธุ์พืชดอกบท2สืบพันธุ์พืชดอก
บท2สืบพันธุ์พืชดอก
Wichai Likitponrak
 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้นสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
Sompop Petkleang
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมWannakan Kkap
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)Guntima NaLove
 
ความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวSakdinon Jaikanong
 
ความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวSakdinon Jaikanong
 
ความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวSakdinon Jaikanong
 
ความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวSakdinon Jaikanong
 
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
dentyomaraj
 

Similar to สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้ (20)

น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
น้ำสมุนไพรข่ารักษ์ภูมิปัญญาชุมชน
 
โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1
 
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.docโครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
 
โครงงานบล็อกเรื่องอาหาร
โครงงานบล็อกเรื่องอาหารโครงงานบล็อกเรื่องอาหาร
โครงงานบล็อกเรื่องอาหาร
 
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้กำไร
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้กำไรการเลี้ยงสัตว์ให้ได้กำไร
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้กำไร
 
โครงงานคอม[1]
โครงงานคอม[1]โครงงานคอม[1]
โครงงานคอม[1]
 
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพPresent โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
บท2สืบพันธุ์พืชดอก
บท2สืบพันธุ์พืชดอกบท2สืบพันธุ์พืชดอก
บท2สืบพันธุ์พืชดอก
 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้นสิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
 
ความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าว
 
ความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าวความลับของจมูกข้าว
ความลับของจมูกข้าว
 
ความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าว
 
ความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าวความล บของน ำซาวข_าว
ความล บของน ำซาวข_าว
 
Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556
 
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
dnavaroj
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรdnavaroj
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำdnavaroj
 

More from dnavaroj (17)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
 

สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้

 • 1. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงงานยอยที่ 6 1. ชื่อโครงงาน สบู(สมุนไพรข(าสร+างรายได+ (Galangal Herb Soap to make Money) คําสําคัญ สบู(สมุนไพรข(า 2. นักเรียนผู/ทําโครงงาน 2.1 นางสาวศศิธร ปะสาวะโถ 2.2 นางสาวลลิตา อ(อนชัง 2.3 นายณัฐพลธ พลพวก 3. ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุม สาระ โทรศัพท; อีเมล; 3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com 3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com 3.3 นางสาวแสงเดือน บกน+อย วิทยาศาสตร 0872463509 Saengduan@gmail.com 4. งบประมาณที่เสนอ 6,400 บาท 5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก+ไขครั้งที่ 2 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก+ไขครั้งที่ 3 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 • 2. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร) โครงงานที่ ก สบู(สมุนไพรข(าสร+างรายได+ (Galangal Herb Soap to make Money) 1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ประเทศไทยตั้งอยู(ในเขตภูมิอากาศแบบร+อนชื้น ทําให+สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพื่อบริโภคและใช+ประโยชนในการดํารงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส(วนใหญ(มักทําในรูปแบบของกิจการ ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช+บริโภคในชีวิตประจําวัน พืชที่ปลูกมักจะเป[นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว+ในบริเวณบ+าน โดย มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว+สําหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว+รับประทานจะทําให+ ผู+ปลูกได+รับประทานผักสดที่อุดมด+วยวิตามินและเกลือแร(ต(าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ ลดรายจ(ายในครัวเรือนได+ ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf ) ข(า เป[นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข(า เป[นพืชที่มีลําต+นอยู(ใต+ดินเรียกว(า "เหง+า" อยู( ในวงศขิง เป[นไม+ล+มลุก เป[นพืชสมุนไพรที่นํามาใช+ในการประกอบอาหาร ข(าเป[นพืชที่นํามาใช+ประโยชน ทางด+านอาหารมากมาย ใช+ใส(ในต+มข(า ต+มยํา น้ําพริกแกงทุกชนิดใส(ข(าเป[นส(วนประกอบ ยกเว+น แกงเหลือง และแกงกอและทางภาคใต+ที่ไม(นิยมใส(ข(า มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข(ายังมี ฤทธิ์ทางยา เหง+าแก(แก+ปวดท+อง จุกเสียด แน(น ดอกใช+ทาแก+กลากเกลื้อน ผลช(วยย(อยอาหาร แก+คลื่นเหียน อาเจียน ต+นแก(นําไปเคี่ยวกับน้ํามันมะพร+าว ทาแก+ปวดเมื่อย เป[นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร+อน แก+พยาธิ สารสกัด จากข(ามีฤทธิ์ฆ(าเชื้อแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหยจากข(ามีฤทธิ์ทําให+ไข(แมลงฝcอ กําจัดเชื้อราบางชนิดได+ ใช+ผสม กับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแมลง ข(า ลดการบีบตัวของลําไส+ ขับน้ําดี ขับลมลดการอักเสบ ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆาเชื้อแบคทีเรีย ฆาเชื้อราใช/รักษากลากเกลื้อน (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8% B7%E0%B8%8A) และจากการสืบค+นพบว(า มีงานวิจัยที่ค+นพบว(า สารสกัด 80% เอทานอลของเหง+าข(าเล็ก (Alpinia officinarum ) เมื่อนํามาทดสอบฤทธิ์ต+านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดย ในกลุ(มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนําให+เกิดการอักเสบด+วยการฉีดสาร carrageenan เข+าใต+ผิวหนังบริเวณอุ+งเท+าด+านหลัง ในขณะที่หนูกลุ(มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนู แรทจะถูกเหนี่ยวนําให+เกิดการอักเสบด+วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข+าใต+ผิวหนัง บริเวณอุ+งเท+าด+านหลัง จากนั้นจึงให+สารสกัดจากเหง+าข(าเล็กโดยการปqอนเข+าทางปาก พบว(าสารสกัด 80% เอ ทานอล มีฤทธิ์ต+านการอักเสบ โดยสามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ ส(วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัดดังกล(าวยังยับยั้งการสร+าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูก เหนี่ยวนําด+วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต+านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos protein ในสมองส(วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ+นด+วย CFA ซึ่งแสดงให+เห็นว(าเหง+าของข(าเล็กมี ฤทธิ์ต+านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64 ( http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 )
 • 3. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สบู( เป[นเครื่องสําอางชนิดหนึ่งที่ใช+ในการทําความสะอาดร(างกาย เดิมใช+เพื่อทําความสะอาดร(างกาย เท(านั้น ปจจุบันกระบวนการผลิตสบู(มีการเพิ่มส(วนผสมอื่นๆ เพื่อให+สบู(มีสรรพคุณตรงตามความต+องการของ ผู+บริโภคมากขึ้น เช(น มีสีสันที่สวยงามน(าใช+ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยา ในทางการค+ามีการใช+ สารสังเคราะหเพิ่มขึ้นทําให+ผลิตภัณฑน(าใช+ บรรจุภัณฑสวยงาม แต(แฝงไปด+วยสารเคมีที่เป[นอันตราย มีพิษตกค+างและราคาสูง ทําให+ปจจุบันนิยมใช+พืชสมุนไพรที่มีอยู(ในธรรมชาติมาเป[นส(วนผสมเพิ่มเติม ในสบู( แทนการใช+สารเคมีสังเคราะห พืชสมุนไพรที่ใช+มีสารสําคัญและมีสรรพคุณทางยา เช(น มีน้ํามันหอมระเหยที่มี กลิ่นเฉพาะใช+ในการบําบัดโรค มีสีสันสวยงาม หาง(ายราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร+สารสังเคราะห และไม(มี พิษตกค+าง ทําให+สบู(สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑธรรมชาติมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย จึงเป[นบท พิสูจนให+เห็นถึงความมหัศจรรยของสบู(สมุนไพรที่มีคุณค(ายิ่งของภูมิปญญาไทย (www.yru.ac.th/e- journal/file/pdf_30.pdf ) จากการศึกษาดังกล(าวทําให+พบว(า ข(าเป[นพืชที่ปลูกง(าย พบได+ทั่วไปในครัวเรือน มีประโยชนทาง สมุนไพร มีสารที่ช(วยรักษาบํารุงร(างกาย และรักษาโรคต(างๆ ข(ามีสาร eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ขับน้ําดี จึงช(วยย(อย อาหารได+ และเป[นสารสําคัญในการช(วยยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ขับลม มีเมทานอล เป[นสาระสําคัญในการออกฤทธิ์ฆ(าเชื้อรา เช(น โรคกลากเกลื่อน สิวอักเสบ เป[นต+น จึงนับได+ว(าข(า เป[นพืชที่มีคุณประโยชนทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง แต(เป[นที่น(าสังเกตว(า คนไทยมีการนําข(ามาใช+ประโยชนในการ ดํารงชีวิตน+อยมาก และข(ายังเป[นพืชที่มีราคาถูก ไม(เป[นที่น(าสนใจในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สามารถนํามาสร+าง รายได+ ทั้งๆที่ข(าจัดว(าเป[นพืชที่มีประโยชนมากมายนานัปการ ประกอบกับสบู(เป[นสินค+าในการทําความสะอาด ร(างกายที่จําเป[นต+องมีไว+ใช+ประจําในครัวเรือน หากนําคุณสมบัติทางสมุนไพรของข(ามาสร+างมูลค(าเพิ่มโดยการ แปรรูปผลิตเป[น สบู(สมุนไพรข(า นับว(าเป[นหนทางหนึ่งที่จะช(วยสร+างรายได+ให+กับครัวเรือนต(อไป 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน โครงงานนี้มีตัวแปรต(อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1 ตัวแปรต+น สบู(สมุนไพรข(า ตัวแปรตาม รายได+ ข(า เป[นพืชสมุนไพรในท+องถิ่น มีคุณสมบัติมากมายซึ่งในข(านั้นมีสารที่ช(วยรักษาบํารุงร(างกาย และ รักษาโรคต(างๆ ข(ามีสาร eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ขับน้ําดี จึงช(วยย(อยอาหารได+ และเป[นสาระสําคัญในการช(วย ยับยั้งแบคทีเรีย ซึ่งข(ายังมีสารที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ขับลม เมทานอล เป[นสาระสําคัญในการออกฤทธิ์ฆ(าเชื้อรา เช(นโรคกลากเกลื่อน
 • 4. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สบู(เป[นสิ่งทําความสะอาดร(างกายมีวิธีการทําที่หลากหลาย เช(น ทําสบู(จากสารเคมี หรือทําจาก สมุนไพร การทําจากสมุนไพรเช(น สบู(สมุนไพรจากตะไคร+ช(วยดับกลิ่น หรือฆ(าเชื่อโรค (http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2008/11/J7210343/J7210343.html) และสบู( สมุนไพรจากขมิ้น ช(วยในการบํารุงผิวพรรณ สร+างความนุ(มนวลและขจัดความหม(นหมองของผิวกาย ฆ(าเชื้อรา เชื้อโรค ยังมีสมุนไพรอีกมากมายที่นํามาทําเป[นสบู( ( https://www.gotoknow.org/posts/545219 ) จากการสืบค+นพบว(า ข(า มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียเพราะมีสาร eugenol และสามารถยับยั้ง แบคทีเรียที่ทําให+เกิดสิว มีกลิ่นที่หอม จึงสงสัยว(า ข(า สามารถทําเป[นสบู(สมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได+ และสามารถ ทําเป[นอาชีพเสริมได+ ดังแสดงในผังเหตุ-ผลต(อไปนี้ รายได้จากสบู่ ข่า วิธีการทํางาน ศึกษาสูตรการทําสบู( ทําแบบสอบถามความต+องการ (หลักการตลาด 7 Ps ) ลงมือปฏิบัติ จําหน(ายผลิตภัณฑ สรุปรายรับรายจ(าย หลักการตลาด (หลักการตลาด7 Psตลาด Product สบู(ข(าที่มีคุณภาพ Price ราคาที่เหมาะสม Place กลุ(มผู+บริโภค Promotion มีการส(งเสริมการขาย People ความน(าเชื่อถือ ความสามารถ Physical Evidence แพ็คเก็จ รูปร(าง สี Process กระบวนการจัดการด+านบริการ อุปกรณ เครื่องชั่ง เทอรโมมิเตอร แม(แบบสบู( ชามอ(างสแตนเลส หรือชามแก+ว ช+อนตักสาร ถ+วยตวง ไม+พาย ผ+าขาวบาง วัตถุดิบ น้ําของเหง+าข(า ผงของข(า โซเดียมไฮดรอกไซร น้ํามันมะพร+าว / น้ํามันปาลม น้ํา มีด ครก/สาก เขียง ถุงห(อผลิตภัณฑ
 • 5. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. แผนการทดลอง ที่ งานปฏิบัติ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน 1. ศึกษาเกี่ยวกับข(า และสารที่มีในข(า ประโยชน ก.ค. – ส.ค. ข(ามีสาร eugenol ช(วยยับยั้ง แบคทีเรีย รักษากลากเกลื่อน 2 คิดเลือกหัวข+อ ส.ค. – ก.ย. มีความสนใจทําผลิตภัณฑ 3 เสนอโครงงาน ก.ย. – ต.ค. ผลิตภัณฑเป[นสินค+าที่เกี่ยวกับ สมุนไพร ซึ่งมีข(าเป[นองคประกอบ หลัก สามารถนําไปใช+ทําความ สะอาดร(างกายและช(วยสร+างรายได+ 4 ทําแบบสอบถามความต+องการ (หลักการตลาด 7 Ps) ก.ย. – ต.ค. ได+ครูที่ปรึกษาที่รู+กระบวนการการ ผลิตซึ่งท(านเป[นครูกลุ(มสาระ วิทยาศาสตรและสังคม 5 ค+นคว+าคิดสูตรสบู(จากข(า ต.ค. – พ.ย. สูตร -ผงข(า+น้ําของเหง+าข(า - น้ําของเหง+าข(า 6 ลงมือปฏิบัติผลิตเพื่อจําหน(าย พ.ย. – ธ.ค. มีรายได+ และสามารถทําเป[นอาชีพ เสริม 7 สรุปรายรับ - รายจ(าย ม.ค. ทําบัญชีรายรับ – รายจ(ายทั้งหมด 4. วิธีการผลิตสบูจากขา วัตถุดิบ น้ําของเหง+าข(า 5-6 หยด ผงของข(า 185 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด 180 กรัม น้ํา 360 กรัม น้ํามันมะพร+าว/นํามันปาลม 200 กรัม วัสดุอุปกรณ; เครื่องชั่ง ช+อนตักสาร แม(แบบสบู( ชามอ(างสแตนเลส หรือชามแก+ว เทอรโมมิเตอร ถ+วยตวง ไม+พาย ผ+าขาวบาง มีด ครก/สาก เขียง ขวด/ถุงห(อผลิตภัณฑ วิธีการทําสบู ( สูตร 1 ผงขา+น้ําของเหง/าขา )
 • 6. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1) นําข(ามาปƒนเป[นผงละเอียด 2) เตรียมน้ํามะพร+าว/น้ํามันปาลม เพื่อทําให+สบู(เป[นฟอง และทําให+สบู(จับตัวเป[นก+อนแข็งเร็ว 3) นําเหง+าข(ามาตําให+ละเอียดจนได+น้ํา นําน้ําข(าที่ได+กรองด+วยผ+าขาวสัก 1-2 ครั้ง 4) นําผงข(าผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด คนให+เป[นเนื้อเดียวกัน 5) จากนั้นค(อยๆเทโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับผงข(าลงในน้ํา ตั้งทิ้งไว+ที่อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 40 องศาเซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู 6) นําน้ํามันมะพร+าว/น้ํามันปาลม เทลงอ(างสแตนเลส นําไปตั้งไฟให+น้ํามันมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู 7) ค(อยๆเทสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับผงข(า(5) ลงในอ(างสแตนเลสที่มีน้ํามัน .ใช+ไม+พายคนให+เข+า กัน กวนเรื่อยๆนานอย(างน+อย 30 นาที 8) จากนั้นเติมน้ําของเหง+าข(า คนให+เข+ากัน 9) เทลงในแม(พิมพสบู(ที่เตรียมไว+ 10) ต+องตั้งทิ้งไว+นาน 1 คืน สบู(จะจับตัวเป[นก+อนแข็ง 11) จึงแกะออกจากแม(พิมพ ใช+มีดบางๆ คมๆ ตัดสบู(ออกเป[นก+อน วิธีการทําสบู( ( สูตร 2 น้ําของเหง+าข(า ) 1) เตรียมน้ํามะพร+าว/น้ํามันปาลม เพื่อทําให+สบู(เป[นฟอง และทําให+สบู(จับตัวเป[นก+อนแข็งเร็ว 2) นําเหง+าข(ามาตําให+ละเอียดจนได+น้ํา นําน้ําข(าที่ได+กรองด+วยผ+าขาวสัก 1-2 ครั้ง 3) ค(อยๆเทโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ํา ตั้งทิ้งไว+ที่อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 40 องศาเซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู 4) นําน้ําของเหง+าข(า เทลงในโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับน้ํา 5) นําน้ํามันมะพร+าว/น้ํามันปาลม เทลงอ(างสแตนเลส นําไปตั้งไฟให+น้ํามันมีอุณหภูมิ 40 องศา เซลเซียส โดยใช+เทอรโมมิเตอรวัดดู 6) ค(อยๆเทสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมกับน้ําของเหง+าข(า (4) ลงในอ(างสแตนเลสที่มีน้ํามัน ใช+ไม+ พายคนให+เข+ากัน 7) คนเรื่อยๆจนให+เข+ากันอีกครั้ง แล+วนําใส(ขวด 5. แผนกิจกรรม
 • 7. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม วัน/เดือน/ป^ 6. งบประมาณ เริมต้น รับนโยบาย/โครงการ รับนโยบาย/เอกสารโครงการเพาะพันธ์ ปัญญามาดําเนินการ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน แบ่งงานรับผิดชอบ ดําเนินงานตามแผน ศึกษาข้อมูล/สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ อินเทอร์เน็ต เอกสารสีพิมพ์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/สังคม สูตรวิธีการทําสบู่ ผง+นํ/า นํ/า ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ (หลักการตลาด 7 Ps ) ลงมือปฏิบัติ/วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล หลักการ/สรุปผลรายรับ-รายจ่าย สรุปผลวิจัย สิ/นสุด ก.ค 57 ก.ค. 57 ก.ค. 57 ก.ค. 57 – ส.ค. 57 ก.ค. 57 – ส.ค. 57 ส.ค. 57 – ก.ย. 57 ก.ย. 57 – ต.ค. 57 ต.ค. 57 – พ.ย. 57 พ.ย. 57 – ธ.ค. 57 ม.ค. 57 – ก.พ. 58 ก.พ. 58 – มี.ค. 58 มี.ค. 58
 • 8. -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวด งบประมาณ ค(าวัสดุ (ในการดําเนินงาน ) 4,483 ค(าใช+สอย (ค(าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง) 1,971 7. เอกสารอ/างอิง -http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3785&gid=3 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -https://www.l3nr.org/posts/337198 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -http://thai-health-article.blogspot.com/2009/06/propionibacterium-acnes-acne.html เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_id=644 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -http://www.archeep.com/invention/prd_jun_2011.html เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2008/11/J7210343/J7210343.html เข+าถึง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 - http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 - http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E% E0%B8%B7%E0%B8%8A) เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 - http://www.yru.ac.th/e-journal/file/pdf_30.pdf ) เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 - https://www.gotoknow.org/posts/545219 เข+าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 8. การเรียนรู/ -ได/เรียนรู/การเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน -ได/เรียนรู/การเขียนแผนการดําเนินงาน ( Flow chat ) -ได/เรียนรู/การทําสบูแบบตางๆ -ได/เรียนรู/การจัดการบัญชีรายรับ – รายจาย -ได/รู/จักการเขียนอ/างอิง -ได/รู/จักบริหารงบประมาณ -ได/เรียนรู/การทําหลักการตลาด ( 7 Ps )