SlideShare a Scribd company logo
แบบเสนอโครงการเพาะพันธุปญญา 
ประจำป 2557 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
จังหวัดยโสธร 
มหาวิทยาลัยศูนยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชั้นและห8องเรียน ม.4/1 
ชื่อโครงการ (ประเด็นหลัก) ขา 
คณะครูในโครงการ (รายชื่อหมายเลข 1 เป?นครูหัวหน8าโครงการ) 
1 นายเดชมณี เนาวโรจน ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0844170920 
2 นางสาคร ทองเทพ ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0854106857 
3 นางสาวยาใจ เจริญพงษ ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0862506414 
4 นางสาวแสงเดือน บกน8อย ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0872463509 
5 นายกิตติพงษ บุญสาร ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0883758721 
6 นายวรุทธ วรรณสุข ครูกลุ@มวิชา คณิตศาสตร มือถือ 0844762334 
7 นายชานน นนทกุลพงษ ครูกลุ@มวิชา การงานอาชีพ มือถือ 0885901029 
8 นางสาวกิตติมา สาระรักษ ครูกลุ@มวิชา สังคมศึกษา มือถือ 0801705406 
9 นาอาภาพร วรรณสุข ครูกลุ@มวิชา สังคมศึกษา มือถือ 0819352991 
10 นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผู8อำนวยการฝGายวิชาการ มือถือ 0892864351 
ชื่อ-สกุล ผู8อำนวยการ นายชาติชาย สิงหพรหมสาร มือถือ 087-9659977 
ลงลายมือชื่อ (รับรองการเสนอโครงการ)..........................................................ว/ด/ป...........10 พ.ย. 2557....... 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข8อเสนอโครงงานฐานวิจัยโครงการเพาะพันธุปญญา 
ชื่อโครงการหลัก 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ 
ตำบลดงแคนใหญ@ อำเภอคำเขื่อนแก8ว จังหวัดอุบลราชธานี/ยโสธร 
ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปงบประมาณ 2557 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดประเด็นหลัก 
1. ชื่อโครงการ (ประเด็น) หลัก ขา 
2. พื้นฐานความรู8เดิมที่โรงเรียนหรือชุมชนมีอยู@ (ในบริบทที่เกี่ยวกับประเด็นหลักนี้) 
ขาเปนสมุนไพรที่คนไทยคุนเคยอยางดี คนจำนวนมากจึงมองขามหรือรูสึกวาขาเปนพืชธรรมดาๆ ไมมีอะไรพิเศษ แตถา 
ลองทบทวนหวนคิดถึงภูมิป-ญญาของบรรพบุรุษเรา ก็จะพบความแปลกใจที่คนรุนกอนชางสรรหาพืชชนิดนี้มาเปนสมุนไพร 
ประจำครัวไทย เพราะเหตุผลงายๆ แตมีความสำคัญตออาหารไทยที่โดดเดนระดับโลก นั่นคือ ขาเปนพืชที่จัดเปนเครื่องเทศที่มี 
ความสามารถในการดับกลิ่นคาวไดดีเยี่ยม และยังเพิ่มรสชาติใหอรอยอีกดวย นอกจากนี้ในชุมชนรอบๆ ซึ่งเปนที่ตั้งของ 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ8 ชาวบานทุกหลังคาเรือนก็ยังมีการปลูกขาไวในบาน หรือสวนของตนเอง 
3. มูลเหตุจูงใจให8สนใจประเด็นนี้ โรงเรียนมีสวนขาที่ปลูกรอบสระน้ำ และขาเปนพืชศึกษาของโรงเรียนตามโครงการสวน 
พฤกษศาสตร8โรงเรียน 
ตารางสรุปโครงงานและการบูรณาการกลุมการเรียนรู' 
โครงงาน 
ที่ 
ชื่อโครงงาน บูรณาการกับ 
โครงงานที่ 
ครู* สอนกลุ@มวิชา 
1 
กระดาษจากข@า ทุกโครงงาน นายวรุทธ วรรณสุข คณิตศาสตร 
นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 
2 
ข@าผง ทุกโครงงาน นายชานน นนทกุลพงษ การงานอาชีพ 
นายกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร 
3 การปลูกข@า ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 
นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 
4 
น้ำสมุนไพรข@ารักษวิถีชุมชน ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ วิทยาศาสตร 
นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 
5 
ข@ากับการไล@แมลงวัน ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 
นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 
6 
สบู@จากข@า ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษา 
นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 
7 
น้ำพริกสมุนไพรข@าสร8างรายได8 ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษา 
นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 
8 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข@าต@างชนิด 
กัน 
ทุกโครงงาน นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 
นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 
9 การยับยั้งเชื้อราด8วยสารสกัดจากข@า ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 
นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 
10 ศึกษาปจจัยที่มีผลต@อการแตกหน@อของข@า ทุกโครงงาน นายกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร 
นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 
งบประมาณรวม (ทุกโครงการยอย) 79,995 บาท 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ 1 
1) ชื่อโครงงาน กระดาษจากข@า 
2) คำสำคัญ กระดาษจากข@า 
2) ชื่อนักเรียนผู8ทำโครงงาน 
1. นางสาวจริยา สุตะคาน 
2. นางสาวจุฑามาศ ทองประสาน 
3. นายอภิวัฒน คำแพงทอง 
3) ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุ@มวิชา โทรศัพท Email 
1 นายวรุทธ วรรณสุข คณิตศาสตร 084-4762334 Kana1608@hotmail.com 
2 นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 085-4106857 11sa@hotmail.com 
3 
4) งบประมาณที่เสนอ 7,305 บาท 
5) เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท “วิทยาศาสตรสร'างสรรค” 
(โครงงานในกลุมวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร) 
โครงงานที่ ก 1. กระดาษจากข@า 
1. ความสำคัญของโครงงาน 
ปจจุบันมีการผลิตกระดาษออกมาสู@ท8องตลาดอย@างแพร@หลาย เพื่อตอบสนองความต8องการที่จะใช8งาน 
มากขึ้นทุกวัน ในกระบวนการผลิตกระดาษนั้นต8องใช8เส8นใยของไม8เป?นส@วนประกอบสำคัญ และต8องตัดไม8เพื่อ 
นำเส8นใยมาทำกระดาษ ซึ่งการตัดต8นไม8นั้นทำให8เกิดภาวะโลกร8อน ทำลายแหล@งท@อยู@อาศัยของสัตว และ 
ต8องใช8ระยะเวลาหลายปกว@าต8นไม8จะสามารถนำมาทำกระดาษได8 ซึ่งก็มีพืชหลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป?น 
กระดาษได8 เช@น ใบเตย สัปปะรด ข@า 
“ข@า” (Galangal) เป?นพืชพื้นเมืองของเอเชีย มีปลูกมากในแถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต8 ข@ามี 
อยู@หลายพันธ แต@ที่ใช8บริโภคกันมากคือ ข@าหยวกหรือข@าหลวง และข@าใหญ@ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีแห@งประเทศไทย ยังได8ศึกษาสมุนไพร ข@าลิง ข@าสามารถปลูกได8ตลอดปโดยไม@จำกัดฤดูกาล ถือเป?น 
สมุนไพรที่คนไทยคุ8นเคยอย@างดี คนจำนวนมากมองข8ามหรือรู8สึกว@าข@าเป?นพืชธรรมดาๆ ทั่วไป ไม@มีอะไรพิเศษ 
นอกจากนำมาใช8ประกอบอาหารเท@านั้น ถึงแม8ในปจจุบันจะมีการนำมาใช8ในสปาซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยหรือ 
อะโรม@าที่ให8กลิ่นเพื่อการบำบัด ทั้งยังมีสรรพคุณในการช@วยย@อยและช@วยทำลายสารพิษที่ตกค8างอยู@ในลำไส8 มี 
ฤทธิ์ในการฆ@าเชื้อราและแบคทีเรียได8ดี แก8กลากเกลื้อน และยังมีสารที่สำคัญคือ Acetoxychavicol acetate 
(ACA) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งจากการเหนี่ยวนำของสารเคมี เส8นใยข@า ลักษณะของเส8นใยข@าที่พัฒนา 
จากลำต8นข@าจากรูปทรงตามภาคตัดขวาง (cross–section) พบว@ามีลักษณะเป?นเส8นใยเดี่ยวที่ยึดเกาะกันอยู@ใน 
ลักษณะ bundle ของเส8นใย และรูปทรงตามความยาวของเส8นใยข@า (long–section) ก็จะเห็นว@ามีเส8นใยอยู@ 
ภายในกลุ@มก8อนของ bundle นอกจากนี้ยังมีส@วนที่เป?นไขมัน กาว หรือ pectin ที่เป?นตัวยึดเกาะกลุ@มของเส8น 
ใยเข8าไว8ด8วยกัน เมื่อนำเส8นใยข@ามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว@ามีค@าความแข็งแรงเท@ากับ 0.96 นิวตัน 
หรือ ร8อยละ 4.27 ค@าขนาดของเส8นใย 39.30 Denier, 4.40 Tex หรือ 135.10 Ne และค@า Moisture 
content เท@ากับ 5.45 ( http://www.ttistextiledigest.com/articles/new-products/item/3214-เส8นใย 
ข@า-วัตถุดิบใหม@ของสิ่งทอ.html ) จากการค8นคว8าจากอินเทอรเน็ตพบว@ามีการทำกระดาษจากลำต8นข@า เพื่อ 
ทำผลิตภัณฑดอกไม8จันทน พวงหรีด ภาพนูนต่ำ ทำให8ชุมชนได8มีการริเริ่มคิดจะดามเนินการต@อยอดพัฒนา 
ผลิตภัณฑเพิ่มเติม คือแฟwมใส@เอกสาร ดอมไม8ประดิษฐ กล@องใส@ผลิตภัณฑตำบลน้ำหมัน เช@นกล8วยม8วน น้ำพริก 
ฯลฯ และเกิดการสร8างเครือข@ายระดับชุมชนคือหมู@บ8านทรายงามหมู@ 10 หมู@สมุนไพรอินทรียผลิตกระดาษแล8ว 
นำมาจำหน@ายให8กับหมู@ 3 ซึ่งเป?นกลุ@มผู8สูงอายุในการผลิตดอกไม8จันทน พวงหรีด ในตำบลน้ำหมัน และเป?น 
การกระจายรายได8และการใช8ประโยชนจากลำต8นของข@า ซึ่งเหลือจากขายข@าสดและข@าตากแห8ง ( http://sci-center. 
uru.ac.th/service/2554-0019.pdf ) 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระดาษจากข่าของโครงการอบรมการทำกระดาษจากลำต้นข่าและผลิตภัณฑ์จากกระดาษข่า 
ดังนั้นคณะผู8จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำพืชที่มีมากในท8องถิ่นและระยะเวลาในการเจริญเติบโตเร็วมาทำ 
เป?นกระดาษเพื่อลดการตัดต8นไม8 โดยเราคิดว@าน@าจะนำข@ามาทำเป?นกระดาษ 
ต8นไม8 เราทราบกันดีว@า ข@าเป?นพืชที่ใช8ในการประกอบอาหารและมีสรรพคุณมากมาย มีมากในท8องถิ่นและ 
โรงเรียนของเรา ใช8เวลาในการเจริญเติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวได8เร็วและมีอายุสั้นซึ่งในการทดลองขณะผู8จัดทำได8มี 
การเปรียบเทียบ กระดาษจากส@วนประกอบต@าง 
เราจะทดสอบคุณภาพของกระดาษจากความเหนียว การดูดซับน้ำ สีและลวดลาย และผิวสัมผัส เราสามารถนำ 
กระดาษจากข@ามาแปรรูปเป?นผลิตภัณฑอื่นๆ เช@น กระดาษห@อของขวัญ การดอวยพร 
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน 
เพราะมีการเจริญเติบโตเร็วกว@า 
ๆของข@า ซึ่งส@วนที่เรานำมาศึกษาคือ ใบ ลำต8น และเหง8า โดย 
สมมุติฐาน : กระดาษที่ผลิตขึ้นจากเส8นใยส@วนประกอบต@างๆของข@ามีคุณภาพต@างกัน 
ตัวแปร 
โครงงานนี้มีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ 
ตัวแปรอิสระ คือ กระดาษจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ได8แก@ ใบ ลำต8น เหง8า 
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของกระดา 
ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณข@า ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซค อุณหภูมิของน้ำ ระยะเวลาในการต8ม 
ใบ 
ลำต8น 
เหง8า 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- 
กระดาษ 
ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต้น 
ความเหนียว 
ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-ผลในรูปต@อไปนี้ 
ษที่ได8จากส@วนประกอบต@างๆของข@า 
าทดสอบคุณภาพ 
กระดาษ 
(เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล) ของโครงงานฐานวิจัยนี+ 
การดูดซับน้ำ 
สังเกตสีและ 
ลวดลาย 
ผิวสัมผัส
แผนการทดลอง 
จากผังเหตุ-ผล มี 2 ขั้นที่จะบันทึก คือ ผลกึ่งกลาง ( กระดาษจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ) 
และปลายทางที่ต8องการทราบ ( คุณภาพของกระดาษที่ผลิตจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ) โครงงานนี้มีการ 
ทดลองแสดงดังตารางต@อไปนี้ 
กระดาษจาก 
ส@วนประกอบต@างๆ 
ของข@า 
ทดสอบคุณภาพกระดาษ 
ความเหนียว การดูดซับน้ำ สี /ลวดลาย ผิวสัมผัส 
กระดาษจากใบข@า 
กระดาษจากลำต8น 
ข@า 
กระดาษจากเหง8าข@า 
3. วิธีการทดลอง 
การสร8างเหตุ ( ตัวแปรต8นหรือเหตุเป?นสิ่งที่สร8างได8 วัดได8 วัดได8 ) 
นำส@วนประกอบต@างๆของข@า ได8แก@ ใบ ลำต8น เหง8า มาหั่นขนาดประมาณ 1 นิ้ว แล8วนำมาป{น 
จากนั้นนำมาต8มโดยแยกหม8อต8ม ใส@โซเดียมไฮดรอกไซดในแต@ละหม8อ นำเส8นใยที่ได8จากการต8มมา 
ร@อนในตะแกรงแล8วนำไปผึ่งลมให8แห8ง 
การควบคุมเหตุ ( ตัวแปรควบคุมหรือเหตุที่คุมไว8ไม@ให8ส@งเหตุไปก@อให8เกิดผล ) 
ควบคุม ปริมาณของข@าต@อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไชด โดยในการทำการทดลอง ใช8ปริมาณข@า 
1,000 กรัม ต@อ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไชด 200 กรัม คิดเป?นอัตราส@วนเป?น 5:1 และควบคุม 
ระยะเวลาในการต8ม โดยในการทำการทดลอง ใช8เวลาในการต8ม 1 ชั่วโมง 
การวัดผล ( ตัวแปรตามเป?นสิ่งที่สังเกตได8 วัดได8 ) 
ในการทดสอบคุณภาพกระดาษเราได8ทดสอบกระดาษจากความเหนียวโดยการฉีก การดูดซับน้ำ 
โดยการหยดน้ำหมึก การสังเกตสีและลวดลาย และผิวสัมผัสเพื่อหากระดาษที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. แผนกิจกรรม 
แผนกิจกรรมเขียนเป?นไดอะแกรมของเวลาได8ดังนี้ 
เตรียมต้นข่า เตรียมอุปกรณ์ ทำกระดาษจากส่วนต่างๆของ 
ข่า 
ทำการทดสอบคุณภาพ 
กระดาษ 
1 5 9 21 30 
วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลอง 
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะห-สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 30 วัน กำหนด 
แล8วเสร็จสมบูรณวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
6. งบประมาณ 
หมวด งบประมาณ 
ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ สารเคมี ฯลฯ) 5,005 
ค@าใช8สอย( ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,300 
7. เอกสารอ'างอิง 
- http://frynn.com/ข@า/ 
- http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_1.htm 
- http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/techlist_display.asp?tid=489 
- http://sci-center.uru.ac.th/service/2554-0019.pdf 
- http://www.ttistextiledigest.com/articles/new-products/item/3214-เส8นใยข@า-วัตถุดิบใหม@ 
ของสิ่งทอ.html 
- http://www.kruarare.com/Scripts/c2.pdf 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันที5 
12 วัน 9 วัน
8. การเรียนรู' 
- ได8เรียนรู8การเขียนความที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
- ได8ศึกษาวิธีวิจัยโครงงาน 
- ได8เรียนรู8วิธีการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ 
- ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ 
- ได8รู8จักการทำงานเป?นทีม 
- ฝ‚กกระบวนการแก8ปญหา 
- ฝ‚กการคิดเป?นเหตุเป?นผล 
- ฝ‚กการเขียนผังเหตุ-ผล 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ 2 
(ปกโครงงานยอยใหแตละโครงงานเขียนรายละเอียดแยกกัน แตนำสงรวมกันพรอมปก) 
1 ชื่อโครงงาน ข@าผง 
คำสำคัญ การทำข@าผง 
2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 
1.1 นางสาวปรารถนา แสวงศรี 
1.2 นางสาวยุภาวดี เมฆมล 
1.3 นางสาวนนทวัฒน หลักคำ 
3. ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 
3.1 คุณครูกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร 088-3758721 Kittipong9997@hotmail.com 
3.2 คุณครูแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 0872463509 saengduanbn@gmail.com 
3.3 คุณครูชานนท นนทกุลพงษ การงานอาชีพ 0885901029 kruchanol@gmail.com 
3.4 คุณครูเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 098-1049766 dnavaroj@gmail.com 
4. งบประมาณที่เสนอ 4,620 บาท 
5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก 
(วิทยาศาสตร8/เศรษฐศาสตร8) 
โครงงานที่ ก 2 ขาผง 
1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
ข@า เป?นสมุนไพรที่ คนไทยนิยมใช8มาก เพราะข@าปลูกขึ้นง@าย ทนทานไม@ต8องการการดูแล 
อะไรมากนัก มีอายุยืนยาว ไม@มีการลงหัว เป?นพืชสมุนไพรที่คนไทยคุ8นเคยจนมองข8ามหรือรู8สึกว@าข@า 
เป?นพืชธรรมดาๆ ไม@มีอะไรพิเศษ แต@ถ8าลองทบทวนเราก็จะพบความแปลกใจที่คนรุ@นก@อนช@างสรรหาพืช 
ชนิดนี้มาเป?นสมุนไพรประจำครัวไทยเพราะเหตุผลง@ายๆ พืชชนิดนี้สามารถนำมาใช8ประโยชนทางอาหาร 
และสุขภาพร@างกาย มาใช8ในการปรุงอาหารและใช8ให8เป?นสมุนไพร 
นอกจากนี้ข@ายังเป?นประเด็นหลักในโครงการเพาะพันธุปญญาของโรงเรียนและเป?นพืชศึกษา 
งานสานพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ด8วยเหตุผลและความมหัศจรรยของข@าที่กล@าวมาข8างต8นนี้ ทำให8เราตระหนักและเห็นคุณค@า 
ของพืชจำพวกข@ามากขึ้น ทำให8เป?นจุดสนใจในการที่จะศึกษาการทำโครงงานเรื่อง ข@าผง เพื่อมาใช8 
ประโยชนเป?นยาชงสมุนไพรจากข@า 
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน 
โครงงานนี้มีตัวแปรมีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1 
ตัวแปร 
ตัวแปรต8น - ข@า 2 ชนิด (ข@าเหลือง ข@าขาว) 
ตัวแปรตาม - ปริมาณผงข@าที่ได8 
ตัวแปรควบคุม – ชนิดของข@า 
- ส@วนของข@า 
-ประเภทของน้ำตาล 
-แหล@งความร8อน 
-ปริมาณน้ำเปล@า 
-ภาชนะที่ใช8ต8ม 
-ภาชนะที่ใช8ตาก 
สมมติฐาน 
ขาตางชนิดกัน ทดลองที่อุณหภูมิและเวลาเทากัน จะมีปริมาณของ ผงขา ที่แตกตางกัน 
ทดลอง 
ปริมาณผงข่า 
รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต8น(เหตุ) ตัวแปรตาม(ผล) ของโครงงานงานฐานวิจัยนี้ 
ชนิดข่า ก 
ชนิดข่า ข 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. แผนการทดลอง 
ศึกษาการทำขาผงจากขา 2 ชนิด(ขาเหลือง, ขาขาว) โดยวิธีการต'มซึ่งควบคุมตัวแปรต'น 
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม เพื่อหาปริมาณของขาผงที่ได' 
ลำดับ ชนิดของขา ปริมาณสวนผสม 
(มิลลิลิตร) 
ปริมาณของผงขา(มิลลิลิตร) 
น้ำ น้ำตาล ขา 
1 ก. ข@าเหลือง 
2 ข. ข@าขาว 
4. วิธีการทดลอง 
-การสร8างเหตุ (ตัวแปรต8น) 
คัดเลือกข@า 2 สายพันธุ(ข@าเหลือง,ข@าขาว) ที่มีอายุเท@ากันมาทำการทดลองโดยเลือกศึกษาเฉพาะหัวข@า 
(เหง8า)โดยชั่งน้ำหนักให8ได8จำนวนเท@ากันทั้ง 2 ชนิด คืออย@างล@ะ 10 กิโลกรัม นำไปล8าง แล8วหั่นเป?นชิ้นเล็ก 
ป{นให8ละเอียด ใส@ตะแกรงกรองเอาน้ำข@า 
-การควบคุมเหตุ (ตัวแปรควบคุม) 
ควบคุมขั้นตอนการทดลองหาปริมาณของผงข@า ทั้ง 2 ชนิด โดยควบคุม ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำตาล และ 
น้ำข@า อัตราส@วน 1:1/2:2 คือ น้ำ 1 ส@วน น้ำตาล 1/2 ส@วน น้ำข@า 2 ส@วน และเวลาการเคี่ยวข@า 30 นาที 
ตากแดดหรืออบจนแห8ง 
-การวัดผล(ตัวแปรตาม) 
การต8มน้ำข@าจากข@า 2 ชนิด โดยใช8ข@าแต@ละชนิด จำนวน 10 กิโลกรัม ระยะเวลาในการต8ม ใช8เวลา 30 
นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศา ข@าแต@ล@ะชนิด ศึกษาดูว@าข@าชนิดใดให8ปริมาณของผงข@ามากกว@ากัน 
5.แผนกิจกรรม 
วันที่ 
การต้ม 
การปัน ผสม 
เตรียมข่า เตรียมอุปกรณ์ การทดลอง ปริมาณผงข่า 
การตาก 
1 5 8 20 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เริ่มเตรียมข@า วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลองวันที่ 28 ธันวาคม 2557 
การวิเคราะห-สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 30 วัน กำหนดแล8วเสร็จสมบรูณวันที่ 27 มกราคม 
2558 
6.งบประมาณ 
หมวด งบประมาณ 
ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 2370 
ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2250 
7.เอกสารอ'างอิง 
- www.//google.com 
- www.sti.chula.ar.th/research2 
- http : // helth.kapook.com/viw65106.html ? view=full. 
- www.kondoodee.com 
- www.ask.com 
- www.eurobesttestechnology.co.th/ 
8. การเรียนรู' 
1. ได8เรียนเรียนรู8การเขียนที่และความสำคัญของโครงงาน 
2 .ได8เรียนรู8การเขียนสมมุติฐานของโครงงาน 
3. ได8ศึกษาการวิจัยโครงงาน 
4. ได8เรียนรู8การเขียนการดำเนินงาน 
5. ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ 
6. ได8แก8ไข8งานตามกระบวนการแนะนำ 
7. ได8ประสาการณที่แปลกใหม@ 
8 . มีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น 
9.ได8พัฒนาตัวเองให8มีความตรงต@อเวลา 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่3 
1. ชื่อโครงงาน.................การศึกษาการปลูกข@า.............................................. 
คำสำคัญ ................การปลูกข@า.............................................................................. 
2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 
2.1 นางสาวป„ยะวรรณ วงษศิริ 
2.2 นางสาวรจนา เนื่องโคกแปะ 
2.3 นายชัยวัฒน หมื่นสุข 
3. ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 
3.1 นาย เดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 098-104-9766 dnavorog@gmail.com 
3.2 นาง สาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 085-862-2418 11sa@hotmail.co.th 
3.3 นาย ชานล นนทกุลพงษ การงานอาชีพ 088-590-1029 Kruchanol@gmail.com 
4. งบประมาณที่เสนอ 4,450.บาท 
5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก 
(วิทยาศาสตร8/เศรษฐศาสตร8) 
ดูตัวอยางการเขียนในไฟล pdfอยาลืมผังเหตุผลนะครับ 
โครงงานที่ ก .......3 การปลูกขา....... 
1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
ข@าเป?นไม8ล8มลุกชนิดหนึ่งที่คนไทยคุ8นเคยจนรู8สึกว@าข@าเป?นพืชธรรมดาไม@มีอะไรพิเศษแต@น@าแปลกใจที่ว@าคนรุ@นก@อนนำ 
พืชสมุนไพรอย@างข@ามาใช8ประโยชนอย@างมากมาย นอกจากนี้ข@าเป?นหัวข8อหลักในการทำโครงงานซึ่งต8องใช8ข@าเป?นจำนวนมาก 
ในการทำโครงงานในครั้งนี้ 
กลุ@มของพวกเราจึงสนใจการศึกษาการทดลองการปลูกข@าเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข@าโดยเปรียบเทียบคุณภาพ 
ดินที่เหมาะสมต@อการปลูกข@า ซึ่งทางโรงเรียนได8กำหนดบริเวณที่จะปลูกข@าให8จำนวน 2 บริเวณ ว@าปริมาณใดจะมีความ 
เหมาะสมและปลูกได8ดีกว@ากัน 
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน 
สมมุติฐาน ดินจากบริเวณใดเหมาะสมต@อการปลูก และการเจริญเติบโตของข@า 
โครงงานนี้มีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1 
ตัวแปร -ตัวแปรอิสระ ได8แก@ ดินจาก 2 บริเวณ 
-ตัวแปรตาม ได8แก@ การเจริญเติบโตของข@า(การแตกหน@อ,ขนาดของกอ,ความสูงของข@า) 
-ตัวแปรควบคุม ได8แก@ น้ำ แสงแดด ปุ…ย ท@อซีเมนต 
จำนวนต้น 
ขนาดกอ 
เจริญเติบโต 
รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผลหรือตัวแปรต8น(เหตุ)ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัยนี้ 
แหล่งดิน ก 
แหล่งดิน ข 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 แผนการทดลอง 
จากรูปที่ 1 ผังเหตุ-ผลหรือตัวแปรต8น(เหตุ)ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัย มีผลการทดลองที่ต8องบันทึก 
บอที่/ดิน 
จาก 
บอที่ 
บันทึกผลการสังเกต การเจริญเติบโตของต'นขา 
10 วัน 20 วัน 30 วัน 40 วัน 50 วัน 60 วัน 
ดิน(ก) 
จากขอบ 
สระโรงเรียน 
1 
2 
3 
ดิน(ข) 
จากสวน 
ผลไม8 
1 
2 
3 
4 วิธีการทดลอง 
การสร8างเหตุ 
-เตรียมบ@อซีเมนต 6 บ@อ ขนาดเส8นผ@านศูนยกลาง 50 เซนติเมตร แล8วใส@ดินที่นำจากบริเวณที่ 
โรงเรียนกำหนดเป?นพื้นที่ปลูก 2 บริเวณ แยกการทดลองแหล@งดินละ 3 บ@อ ควบคุมปริมาณดินให8เท@ากัน 
การควบคุมเหตุ 
-ควบคุมจำนวนต8นปลูก ดิน แสงแดด ความลึกของการปลูก ชนิดของข@าปลูก สถานที่ที่วางบ@อ 
และปริมาณน้ำ เวลาให8น้ำ และปริมาณปุ…ย เวลาการให8ปุ…ย 
การวัดผล 
-สังเกตและบันทึกผลการทดลอง ทุก 10 วัน วัดความสูงของต8นข@า จำนวนหน@อที่แตกออกมา ขนาด 
ความกว8างของกอข@า ครบ 60 วัน เปรียบเทียบความสูงของต8นข@า จำนวนหน@อ ขนาดความกว8าง 
ของกอข@า แล8วศึกษาชนิดของดินที่เจริญเติบโตได8ดี เช@น สีของดิน ค@า PH ของดิน ชนิดของดิน แร@ธาตุ 
ของดิน 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 แผนกิจกรรม 
การเจริญเติบโต 
การเตรียมข่า การเตรียมอุปกรณ์ ปลูกต้นข่า ตรวจสอบสภาพดิน 
วันที่ 
1 2 10 35 60 
25 วัน 35 วัน 
วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะ 
สิ้นสุดการทดลอง 
วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 การวิเคราะห-สังเคราะหผลและเขียนรายงานใช8เวลา 
30 วัน กำหนดแล8ว เสร็จสมบูรณวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
6 งบประมาณ 
หมวด งบประมาณ 
ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 2,200 
ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,250 
7 เอกสารอ'างอิง 
- myget.com/การปลูกขา.html 
- breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=723600 
- news.ch7.com/detail/.../เพื่อนเกษตร_ปลูกขา_1_ไร@ 100000.html 
- www.agric-prod.mju.ac.th/web-veg/plantlist/khamil.htm 
- www.youtube.com/watch?v=k4suJ2S_Q78 
- www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=732s=tblp 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 การเรียนรู' 
-ได8เรียนรู8การทำโครงงานวิจัย 
-ได8เรียนรู8กานทำงานเป?นกลุ@ม 
-ได8เรียนรู8การเขียนความสำคัญของโครงงาน 
-ได8เรียนรู8การเขียนสมมติฐานของโครงงาน 
-ได8ศึกษาการทำวิจัยโครงงาน 
-ได8เรียนรู8การเขียนแผนการดำเนินงาน 
-ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ 4 
1. ชื่อโครงงาน น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชน 
คำสำคัญ น้ำสมุนไพรข@า 
2 นักเรียนผู'ทำโครงงาน 
2.1 นางสาววิมลวรรณ กองธรรม 
2.2 นางสาวอิศราภรณ บกน8อย 
2.3 นายมงคล ทองเจียว 
3 ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 
3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com 
3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com 
4 งบประมาณที่เสนอ 6,570 บาท 
5 เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ข 
(สังคมศาสตร8/มนุษยศาสตร8) 
โครงงานที่ ข 4 น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชน 
1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
ประเทศไทยตั้งอยู@ในเขตภูมิอากาศแบบร8อนชื้น ทำให8สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช 
ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
เพื่อบริโภคและใช8ประโยชนในการดำรงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส@วนใหญ@มักทำในรูปแบบของกิจการ 
ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช8บริโภคในชีวิตประจำวัน พืชที่ปลูกมักจะเป?นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว8ในบริเวณบ8าน โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว8สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว8รับประทานจะทำให8 
ผู8ปลูกได8รับประทานผักสดที่อุดมด8วยวิตามินและเกลือแร@ต@าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ 
ลดรายจ@ายในครัวเรือนได8 ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf ) 
ข@า เป?นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข@า เป?นพืชที่มีลำต8นอยู@ใต8ดินเรียกว@า เหง8า อยู@ 
ในวงศขิง เป?นไม8ล8มลุก เป?นพืชสมุนไพรที่นำมาใช8ในการประกอบอาหาร ข@าเป?นพืชที่นำมาใช8ประโยชน 
ทางด8านอาหารมากมาย ใช8ใส@ในต8มข@า ต8มยำ น้ำพริกแกงทุกชนิดใส@ข@าเป?นส@วนประกอบ ข@า มีบทบาทในการ 
ดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข@ายังมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร เหง8าแก@แก8ปวดท8อง จุกเสียด แน@น 
ดอกใช8ทาแก8กลากเกลื้อน ผลช@วยย@อยอาหาร แก8คลื่นเหียน อาเจียน ต8นแก@นำไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร8าว ทาแก8 
ปวดเมื่อย เป?นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร8อน แก8พยาธิ สารสกัดจากข@ามีฤทธิ์ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย น้ำมันหอมระเหย 
จากข@ามีฤทธิ์ทำให8ไข@แมลงฝGอ กำจัดเชื้อราบางชนิดได8 ใช8ผสมกับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด 
แมลง ข@า ลดการบีบตัวของลำไส8 ขับน้ำดี ขับลม ลดการอักเสบ ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย 
ฆ@าเชื้อรา (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E% 
E0%B8%B7%E0%B8%8A) และจากงานสืบค8นงานวิจัยพบว@า ข@ามีฤทธิ์ต8านการอักเสบ บรรเทาปวด และ 
ผลต@อระบบประสาทจากเหง8าของข@าเล็ก สารสกัด 80% เอทานอลของเหง8าข@าเล็ก (Alpinia officinarum ) 
เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต8านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดยในกลุ@มที่ทดสอบการ 
อักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีดสาร carrageenan เข8าใต8ผิวหนัง 
บริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง ในขณะที่หนูกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการ 
อักเสบด8วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข8าใต8ผิวหนังบริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง จากนั้นจึงให8 
สารสกัดจากเหง8าข@าเล็กโดยการปwอนเข8าทางปาก พบว@าสารสกัด 80% เอทานอล มีฤทธิ์ต8านการอักเสบ โดย 
สามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ ส@วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัด 
ดังกล@าวยังยับยั้งการสร8าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด8วย lipopolysaccharide 
(LPS) และมีฤทธิ์ต8านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos protein ในสมองส@วน hippocampus 
ของหนูแรทที่ถูกกระตุ8นด8วย CFA ซึ่งแสดงให8เห็นว@าเหง8าของข@าเล็กมีฤทธิ์ต8านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลัน 
และแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64 ( http://www.medplant.mahidol.ac.th 
/active/shownews.asp?id=583 ) และ ข@ามีสารสำคัญที่เชื่อว@าเป?นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช8ประเมิน 
คุณภาพของสมุนไพร Cineole, camphor และ eugenol ลดการบีบตัวของลำไส8, 1'-acetoxychavicol 
acetate, 1'-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ช@วยลดการอักเสบ , 1'-acetoxychavicol 
acetate และ 1'-acetoxyeugenol acetate ช@วยยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และฆ@าเชื้อรา 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
eugenol มีฤทธิ์ขับน้ำดี ช@วยย@อยอาหาร และฆ@าเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข@ามีฤทธิ์ลดการบีบตัว 
ของลำไส8 สารออกฤทธิ์ คือ cineole, camphor และ eugenol ในข@ามีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส8 
ฤทธิ์ขับน้ำดี สาร eugenol จากเหง8าข@ามีฤทธิ์ขับน้ำดีคือช@วยย@อยอาหารได8 ฤทธิ์ขับลมคือน้ำมันหอมระเหย 
จากเหง8าข@ามีฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ลดการอักเสบเนื่องจากข@ามีสารออกฤทธิ์ คือ 1'-acetoxychavicol acetate, 
1'-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ช@วยลดการอัก และสมุนไพรตำรับที่มีข@าเป?นส@วนประกอบมี 
ฤทธิ์ลดการอักเสบได8 สารสกัดข@าสามารถยับยั้งการสลายของกระดูกอ@อนจากการเหนี่ยวนำด8วย interleukin- 
1 (IL-1β) โดยพบสารออกฤทธิ์คือ p-hydroxycinnamaldehyde ซึ่งแยกได8จากสารสกัดข@าด8วยอะซีโตน มี 
ฤทธิ์ยับยั้งการสลาย hyaluronan (HA), sulfated glycosaminoglycans (s-GAGs) และ matrix 
metalloproteinase (MMPs) จากเนื้อเยื่อกระดูกอ@อน แสดงว@าสาร p-hydroxycinnamaldehyde จากข@ามี 
ศักยภาพที่จะพัฒนาไปใช8รักษาอาการข8ออักเสบได8 
นอกจากนี้ยังพบว@าสารสกัดผสมของข@าและขิงมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของข8อโดย 
การลด chemokine mRNA และระดับของโปรตีนที่ chemokine หลั่งออกมาได8ดีกว@าสารสกัดข@าหรือขิง 
เดี่ยวๆ และพบว@าสารสกัดผสมข@าและขิงมีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของยีนของสารสื่อที่กระตุ8นให8เกิดการ 
อักเสบ (proinflammatory genes) ได8แก@ TNF-, IL-1, COX-2, MIP-, MCP-1 และ IP-10 ฤทธิ์ยับยั้ง 
แผลในกระเพาะอาหารซึ่งเหง8าข@ามีสาร 1'S-1'-acetoxychavicol acetate และ 1'S-1'-acetoxyeugenol 
acetate ช@วยยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต8านเชื้อจุลชีพ สารสกัดข@าด8วยป„โตรเลียมอีเธอร, ไดเอทิล 
อีเธอร, อะซีโตน และน้ำสามารถฆ@าเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella typhi ที่เป?นสาเหตุ 
ของโรคอุจจาระร@วงได8 โดยมี eugenol และ 1'-acetoxychavicol acetate เป?นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ฆ@า 
เชื้อแบคทีเรีย สาร 1'-acetoxychavicol acetate สามารถยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุดื้อยา Enterococcus 
faecalis, S. typhi, Pseudomonas aeruginosa, E coli และ Bacillus cereus ได8ด8วย 
จากการศึกษาดังกล@าวทำให8พบว@า ข@าเป?นพืชที่ปลูกง@าย พบได8ทั่วไปในครัวเรือน มีประโยชน 
ทางสมุนไพร มีสารที่ช@วยรักษาบำรุงร@างกาย และรักษาโรคต@างๆมาก จนคนในชุมชนนำข@ามาแปรรูปเป?น 
น้ำสมุนไพรข@าในการดูแลสุขภาพ จึงนับได8ว@าข@าเป?นพืชที่มีคุณประโยชนทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง แต@เป?นที่ 
น@าสังเกตว@า คนในชุมชนมีการนำน้ำข@าที่เป?นภูมิปญญาดั้งเดิมมาใช8ในการดูแลสุขภาพน8อยลง ดังนั้นหากมี 
การพัฒนาน้ำสมุนไพรข@าให8น@าสนใจในการบริโภค และส@งเสริมให8มีการใช8ในดูแลสุขภาพมากขึ้น ก็จะเป?น 
การพึ่งพาตนเอง ลดความเสี่ยงจากการบริโภคยาแผนปจจุบันและช@วยลดค@าใช8จ@ายในครัวเรือนได8เป?นอย@างดี 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. คำถามที่อยากรู' 
อยากทราบว@ามีคนชุมชนมีใช8น้ำสมุนไพรข@าในการดูแลสุขภาพมากน8อยเท@าไรและจะถ8าเราสามารถ 
ส@งเสริมให8คนในชุมชนหันมาใช8ประโยชนจากการใช8น้ำข@าดูแลสุขภาพมากขึ้นได8หรือไม@ 
น้ำข@าเป?นภูมิปญญาท8องถิ่นในสมัยก@อนนำมาต8มกินเพื่อบำรุงสุขภาพแต@สมัยนี้ไม@นิยมดื่มเพื่อสุขภาพ 
เพราะว@าน้ำข@าใช8ในเวลานานในการช@วยบำรุงรักษาร@างกายและน้ำข@ามีรสชาติไม@อร@อยเลยหันมาใช8ยาแผน 
ปจจุบันแทนแต@รู8หรือไม@ว@ายาแผนปจจุบันนั้นมีโทษทำให8มีกาสเสี่ยงในการเป?นโรคไตมาก กลุ@มของ 
ข8าพเจ8าเลยอยากจะรณรงคให8ชาวบ8านหันมาทานน้ำข@าเพื่อบำรุงสุขภาพและอนุรักษภูมิปญญาท8องถิ่นไว8 
สืบต@อไป 
3. วิธีศึกษาข'อมูล 
น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชนเป?นโครงงานที่ต8องการความรู8ในการสัมภาษณคนในชุมชนว@ามี 
การดื่มหรือการใช8น้ำข@าเพื่อรักษาสุขภาพในชุมชนว@ามากน8อยเท@าไรแล8วก็ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ในการรักษาสุขภาพได8หรือไม@แล8วก็สัมภาษณผู8รู8ว@าสูตรการผลิตน้ำข@ามีวิธีการทำอย@างไรแล8วก็ศึกษา 
ส@วนผสมที่เกี่ยวข8องว@ามีคุณสมบัติอย@างไรบ8างและหาวิธีที่จะส@งเสริมให8คนกับมารับประทานน้ำข@า 
เหมือนเดิมจากอินเทอรเน็ตดังนั้นจึงมีวิธีการดังนี้ 
1. ศึกษาว@าข@ามีคุณสมบัติเพื่อรักษาสุขภาพหรือไม@ 
2. สัมภาษณสูตรการผลิตน้ำข@าว@ามีวิธีการทำอย@างไร 
3. ศึกษาส@วนผสมที่เกี่ยวข8องว@ามีคุณสมบัติอย@างไรบ8าง 
4. ศึกษาข8อมูลทางอินเทอรเน็ตและหาวิธีที่จะส@งเสริมว@าทำยังไงคนถึงจะกับมารับประทานน้ำข@ามากขึ้น 
5. ศึกษาและสังเกตการดื่มหรืการใช8น้ำข@าเพื่อรักษาสุขภาพในชุมชนว@ามากน8อยเท@าไร 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. แผนกิจกรรม 
เริมต้น 
รับนโยบาย/โครงการ 
รับนโยบาย/เอกสาโครงการ 
เพาะพันธ์ุปัญญามาดำเนินการ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
แบ่งงานรับผิดชอบ 
ดำเนินงานตามแผนงาน 
ศึกษาข้อมูล/สอบถาม/สัมภาษณ์ 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ครูสอนสังคม เอกสาร/อินเตอร์เน็ต 
การผลิตนำ3สมุนไพรข่า 
การให้ความรู้/แผ่นพับ/CD/ส่งเสริมการใช้ 
เก็บรวบรวมข้อมูล มาสังเคราะห์เป็นผลวิจัย 
สรุปผลงานวิจัย 
นำเสนอ 
สิน3สุด 
เม.ย. 2557 
พ.ค. 2557 
พ.ค. 2557 
พ.ค. – มิ.ย. 2557 
พ.ค. – มิ.ย. 2557 
มิ.ย. – ก.ค. 2557 
มิ.ย. – ก.ค. 2557 
มิ.ย. – ธ.ค. 2557 
ธ.ค. 2557 
ม.ค. 2558 
ม.ค. – ก.พ. 2558 
ก.พ. – มี.ค. 2558 
มี.ค. 2558 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. งบประมาณ 
หมวด งบประมาณ 
ค@าวัสดุ (หม8อ กระดาษ ขวด ซีดี หญ8าหวาน ฯลฯ) 4570 
ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ค@าทำงาน) 2000 
6. เอกสารอ'างอิง 
agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/alpinia.htmlเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E% 
E0%B8%B7%E0%B8%8Aเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2557 
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/alpinia.htmlเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 
http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=442.0 เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557 
http://health.kapook.com/view65106.html เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
http://kasetpcc.wordpress.com เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
http://richness.exteen.com/20091120/entry เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
http://mba.sorrawut.com/wiki เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
7. การเรียนรู' 
ได8เรียนรู8การเขียนความสำคัญของโครงงาน 
ได8ศึกษาวิธีวิจัยโครงงาน 
ได8เรียนรู8การเขียนสมมุติฐานของโครงงาน 
ได8เรียนรู8การบริหารงบประมาณ 
ได8เรียนรู8การเขียนแผนการดำเนินงาน ( Flow Chat ) 
ได8หาความรู8 ประสบการณ- ได8เรียนรู8ความสามัคคี 
ได8รู8จักภูมิปญญาท8องถิ่น 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ภาคผนวก 
สูตรการทำน้ำข@า 
1. วัตถุดิบ 
- ข@า 
- ตะไคร8 
- หญ8าหวาน 
- ใบเตย 
- เกลือ 
- สมุนไพรอื่นๆ 
2. วัสดุ 
- แก˜ส 
- หม8อ 
- ทัพพี 
- กรวยกรอกน้ำ 
3. วิธีทำ 
เทน้ำลงหม8อ 20 ลิตร 
ตั้งไฟแล8วใส@วัตถุดิบที่เตรียมไว8ลงในหม8อแล8วรอให8น้ำเดือด 
พอน้ำเดือดให8ชิมให8ได8รสชาติที่ต8องการ ถ8าพอดีแล8วให8ยกลงมาพักไว8ให8เย็น 
แล8วนำน้ำข@าที่เย็นแล8วมากรอกใส@ขวดแล8วป„ดฝาให8เรียบร8อย 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปกโครงงานยอยที่ 5 
1) ชื่อโครงงาน ข@าไล@แมลงวัน 
คำสำคัญ ปริมาณน้ำคั้นจากข@ามีผลต@อการไล@แมลงวัน 
2) ชื่อนักเรียนผู'ทำโครงงาน 
1. นาย สุรเกียรติ กลิ่นดี 
2.นางสาว สิริธร วงเวียน 
3.นางสาว อรอุมา บุญไชย 
3) ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุ@มวิชา โทรศัพท Email 
1 นาย เดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 0981049766 dnavaroj@gmail.com 
2 นางสาว ยาใจ เจริญพงษ ชีวะวิทยา 0862506414 yajaicha@gmail.com 
3 นางสาว แสงเดือน บกน8อย เคมี 0872463509 saengduanbn@gmail.com 
4) งบประมาณที่เสนอ 6,510 บาท 
5) เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก 
(วิทยาศาสตร / เศรษฐศาสตร) 
โครงงานงานที่ ก .5 ข@าไล@แมลงวัน 
1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
ประเทศไทยมีแมลงวันหลายชนิด แต@ที่เป?นพาหะคือ แมลงวันบ8าน แมลงวันหัวเขียว แมลงวันสอง 
ชนิดนี้เป?นพาหะนำโรคหลายชนิด เชื้อที่สำคัญที่สามารถเป?นพาหะได8แก@ เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อโรคบางชนิด 
สามารถเข8าไปอยู@ในทางเดินอาหารของแมลงวันแล8วเมื่อแมลงวันไปตอมอาหารก็จะมีการขับถ@ายหรือสำรอก 
เชื้อนั้นออกมา ตัวอ@อนของแมลงวันก็เช@นกันมันสามารถทำให8เกิดโรคได8 จากการที่ตัวอ@อนชอนไชเข8าไปตาม 
อาหารของมนุษย 
ข@าเป?นพืชสมุนไพรที่มีมากในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ แต@ก็ยังไม@มี 
การนำข@ามาใช8ประโยชนเท@าที่ควร และจากการศึกษาคุณสมบัติของข@า พบว@า สารสกัดจากเหง8าข@ามีฤทธิ์และ 
กลิ่นที่สามารถไล@แมลงวันได8 ( http://frynn.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ ) แต@จาก 
การค8นคว8าข8อมูลไม@ปรากฏผลการทดลองที่แน@ชัดว@าข@าสามารถไล@แมลงวันได8จริง และไม@มีปรากฏว@ามีสารชนิด 
ใดที่อยู@ในข@าที่สามารถไล@แมลงวันได8 
ดังนั้นกลุ@มของข8าพเจ8าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลิ่นของข@า ว@าข@าจะมีกลิ่นที่สามารถไล@ 
แมลงวันได8หรือไม@ 
2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน 
สมมติฐาน ปริมาณน้ำคั้นจากข@ามีผลต@อการไล@แมลงวัน 
โครงงานมีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงแผนผังเหตุ-ผล ในรูปที่ 1 
ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ได8แก@ ปริมาณน้ำคั้นจากข@า 
ตัวแปรตาม ได8แก@ ผลในการไล@แมลงวัน 
ตัวแปรควบคุม ได8แก@ ระยะเวลา, อาหารที่นำมาทดลองไล@แมลงวัน, กล@องที่ใช8ใน 
การทดลอง, อุณหภูมิ , สถานที่, จำนวนแมลงวัน 
เหง้าข่า 
นําคันจากเหง้าข่า 
กลินทีอยู่ในข่า 
จำนวนแมลงวัน 
รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต'น(เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล) ของโครงงานฐานวิจัยนี้ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. แผนการทดลอง 
จากรูปที่ 1 มีการออกแบบผลการทดลองเพื่อที่จะทดสอบผลปลายทาง 
การไล@แมลงวัน) สามารถบันทึกผลการทดลง ดังนี้ 
ปริมาณน้ำคั้นขา 
( ml. ) 
ไมใส 
10 ml. 
50 ml. 
100 ml. 
4. วิธีการทดลอง 
วิธีการคั้นน้ำขาสด 
เวลาในการทดลอง ( นาที ) / จำนวนแมลงวัน 
1. นำเหง8าข@าที่สด จำนวน 
2. หั่นเป?นแว@นบางๆ แล8วนำมาป{นกับเครื่องป{น 
3. เมื่อป{นเสร็จแล8ว นำตะแกรงมากรองใส@บีกเกอร 
4. ต8มเพื่อกำจัดเชื้อโรคโดยใช8ตะเกียงแอลกอฮอลล 
5. นำมาตั้งไว8เพื่อให8เย็นตัว 
6. บรรจุลงในขวดสเปรย 
การสร'างเหตุ ( ตัวแปลต'นหรือเปhนสิ่งที่สร'างได' วัดได' 
- เตรียมกล@องพลาสติก 30x30 
- ใส@เนื้อหมูลงในกล@อง กล@องล 
- เตรียมปริมาณน้ำคั้นข@าสดจำนวน 
- นำแมลงวันใส@กล@องพลาสติก 
- ฉีดน้ำคั้นข@าลงในกล@องจนครบทั้ง 
ดังรูปภาพแผนการทดลองตอไปนี้ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- 
(ความสามารถของกลิ่นข@าต@อ 
ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10 นาที 20 นาที 
5 กิโลกรัม มาล8างน้ำให8สะอาด 
) 
เซนติเมตร จำนวน 4 กล@อง 
ละ 20 กรัม 
10 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ 
15 ตัว 
4 กล@อง 
( ตัว ) 
30 นาที 
ไม@ใส@สาร 
ฉีดพ@น 10 ml. 
ฉีดพ@น 50 ml. 
ฉีดพ@น 100 ml.
การควบคุมเหตุ( ตัวแปลควบคุม หรือเหตุที่คุมไว'ไมให'สงไปกอให'เกิดผล ) 
- ระยะเวลา 30 นาที 
- อาหารที่นำมาทดสอบ คือเนื้อหมูจำนวน 0.8 กิโลกรัม จำนวนกล@องละ 20 กรัม 
- กล@องที่ใช8มีขนาด 30x30 เซนติเมตร จำนวน 4 กล@อง 
- ทดลองในสถานที่เดียวกัน ที่อุณหภูมิห8อง 
- เตรียมแมลงวันจำนวน 60 ตัว และใส@กล@องละ 15 ตัว 
จากตัวแปรของการทดลองตางๆ ทำให'เราได'ผังการทดลอง รูปที่ 2 ดังนี้ 
คั้น 
ไมใสสาร จำนวนแมลงวัน 
ใส 10 ml. 
การวัดผล( ตัวแปรตามเปhนสิ่งที่สังเกตได' วัดได' ) 
- สังเกตผลการทดลองในระยะเวลาที่กำหนดคือในระยะเวลา ในเวลา 10, 20, 30 นาที 
- บันทึกผลการทดลองในระยะเวลาที่กำหนด 
5. แผนกิจกรรม 
แผนกิจกรรมเขียนเป?นไดอะแกรมของเวลาได8ดังนี้ 
เตรียมอุปกรณ สร8างแบบทดลอง คั้นน้ำข@า นับจำนวนแมลงวัน 
วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลอง 
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในที่นี้เราจะทำการทดลองซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่อให8ได8ผลที่ชัดเจน 
การวิเคราะห – สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 60 วัน กำหนดแล8ว เสร็จสมบรูณ วันที่ 20 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันที่ 
1 5 
ทดลอง 
20 
เหง'าขา 
สกัด 
ใส 50 ml. 
ใส 100 ml. 
จำนวนแมลงวัน 
จำนวนแมลงวัน 
จำนวนแมลงวัน 
5 วัน 15 วัน 
กลิ่น
6.งบประมาณ 
หมวด งบประมาณ 
ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 4,510 
ค@าใช8สอย( ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,000 
7. เอกสารอ'างอิง 
1. http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_4.htm 
2. http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%8 
7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 
3. http://www.vcharkarn.com/project/view/254 
4. http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8% 
9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A) 
5. http://frynn.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ 
6. http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/fly.htm 
7. http://www.thai-organic.com/knowleage/knowleage07.html 
8. http://www.numthang.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0 
%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B 
9%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%20%E0%B8%A5%E0% 
B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD- 
%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2/1/ 
8. การเรียนรู' 
1. ได8รู8จักการวางแผนก@อนการทำงาน 
2. มีความกล8าแสดงออก ในการที่จะถาม แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่สงสัย 
3. ได8เรียนรู8การทำโครงงานและมีความเข8าใจอย@างแท8จริง 
4. รู8จักการคิดที่เป?นเหตุเป?นผล 
5. มีการทำงาน การทำผังเหตุผล ที่ชัดเจนขึ้น 
6. ได8รู8จักการทำโครงงานแบบใหม@ๆ ที่ท8าทายความคิดเดิมของพวกเราเป?นอย@างมาก 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงงานยอยที่ 6 
1. ชื่อโครงงาน สบู@สมุนไพรข@าสร8างรายได8 
คำสำคัญ สบู@สมุนไพรข@า 
2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 
2.1 นางสาวศศิธร ปะสาวะโถ 
2.2 นางสาวลลิตา อ@อนชัง 
2.3 นายณัฐพลธ พลพวก 
3. ครูที่ปรึกษา 
คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุม 
สาระ 
โทรศัพท อีเมล 
3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com 
3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com 
3.3 นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 0872463509 Saengduan@gmail.com 
4. งบประมาณที่เสนอ 5,045 บาท 
5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก 
(วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร) 
โครงงานที่ ก สบูขา 
1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
ประเทศไทยตั้งอยู@ในเขตภูมิอากาศแบบร8อนชื้น ทำให8สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช 
ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
เพื่อบริโภคและใช8ประโยชนในการดำรงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส@วนใหญ@มักทำในรูปแบบของกิจการ 
ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช8บริโภคในชีวิตประจำวัน พืชที่ปลูกมักจะเป?นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว8ในบริเวณบ8าน โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว8สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว8รับประทานจะทำให8 
ผู8ปลูกได8รับประทานผักสดที่อุดมด8วยวิตามินและเกลือแร@ต@าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ 
ลดรายจ@ายในครัวเรือนได8 ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf ) 
ข@า เป?นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข@า เป?นพืชที่มีลำต8นอยู@ใต8ดินเรียกว@า เหง8า อยู@ 
ในวงศขิง เป?นไม8ล8มลุก เป?นพืชสมุนไพรที่นำมาใช8ในการประกอบอาหาร ข@าเป?นพืชที่นำมาใช8ประโยชน 
ทางด8านอาหารมากมาย ใช8ใส@ในต8มข@า ต8มยำ น้ำพริกแกงทุกชนิดใส@ข@าเป?นส@วนประกอบ ยกเว8น แกงเหลือง 
และแกงกอและทางภาคใต8ที่ไม@นิยมใส@ข@า มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข@ายังมี 
ฤทธิ์ทางยา เหง8าแก@แก8ปวดท8อง จุกเสียด แน@น ดอกใช8ทาแก8กลากเกลื้อน ผลช@วยย@อยอาหาร แก8คลื่นเหียน 
อาเจียน ต8นแก@นำไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร8าว ทาแก8ปวดเมื่อย เป?นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร8อน แก8พยาธิ สารสกัด 
จากข@ามีฤทธิ์ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย น้ำมันหอมระเหยจากข@ามีฤทธิ์ทำให8ไข@แมลงฝGอ กำจัดเชื้อราบางชนิดได8 ใช8ผสม 
กับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง ข@า ลดการบีบตัวของลำไส8 ขับน้ำดี ขับลมลดการอักเสบ 
ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆาเชื้อแบคทีเรีย ฆาเชื้อราใช'รักษากลากเกลื้อน 
(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8% 
B7%E0%B8%8A) และจากการสืบค8นพบว@า มีงานวิจัยที่ค8นพบว@า สารสกัด 80% เอทานอลของเหง8าข@าเล็ก 
(Alpinia officinarum ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต8านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดย 
ในกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีดสาร 
carrageenan เข8าใต8ผิวหนังบริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง ในขณะที่หนูกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนู 
แรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข8าใต8ผิวหนัง 
บริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง จากนั้นจึงให8สารสกัดจากเหง8าข@าเล็กโดยการปwอนเข8าทางปาก พบว@าสารสกัด 80% เอ 
ทานอล มีฤทธิ์ต8านการอักเสบ โดยสามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ 
ส@วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัดดังกล@าวยังยับยั้งการสร8าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูก 
เหนี่ยวนำด8วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต8านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos 
protein ในสมองส@วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ8นด8วย CFA ซึ่งแสดงให8เห็นว@าเหง8าของข@าเล็กมี 
ฤทธิ์ต8านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64 
( http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 ) 
-โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan

More Related Content

What's hot

3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศkrupornpana55
 
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยKobwit Piriyawat
 
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
somdetpittayakom school
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
oraneehussem
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
Pranitee Ratanawijitr
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
Mana Suksa
 
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
oraneehussem
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
Wichai Likitponrak
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกลชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)Thakhantha
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 Thakhantha
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
Aobinta In
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang
 
โครงงานอิเล็ก4
โครงงานอิเล็ก4โครงงานอิเล็ก4
โครงงานอิเล็ก4Wichai Likitponrak
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวลsanhajutha
 
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
PornpenInta
 

What's hot (20)

หน้าปกคำนำสารบัญ
หน้าปกคำนำสารบัญหน้าปกคำนำสารบัญ
หน้าปกคำนำสารบัญ
 
3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ
 
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
 
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกลชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
โครงงานอิเล็ก4
โครงงานอิเล็ก4โครงงานอิเล็ก4
โครงงานอิเล็ก4
 
Warasanonline255
Warasanonline255Warasanonline255
Warasanonline255
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
 

Similar to Project pohpanpunya somdejyan

โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1
0892827602
 
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์sa_jaimun
 
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
งานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
งานคอมแฟ้มสะสมผลงานงานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
งานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
ืNoengruthai ngamsomdech
 
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
Mayko Chan
 
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54Lao-puphan Pipatsak
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 somdetpittayakom school
 

Similar to Project pohpanpunya somdejyan (20)

โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1โครงงานกลุ่มที่ 1
โครงงานกลุ่มที่ 1
 
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.docโครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
 
แนะนำทุน พสวท.
แนะนำทุน พสวท.แนะนำทุน พสวท.
แนะนำทุน พสวท.
 
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
2553 โครงการค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต
 
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
 
resume M6
resume M6resume M6
resume M6
 
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
 
งานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
งานคอมแฟ้มสะสมผลงานงานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
งานคอมแฟ้มสะสมผลงาน
 
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)
 
Information2012
Information2012Information2012
Information2012
 
Work1 603 22
Work1 603 22Work1 603 22
Work1 603 22
 
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
 
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
 
V 268
V 268V 268
V 268
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55 รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตสมเด็จ ครั้งที่2-55
 
ใบงานสำรวจตนเอง ล่าสุดๆๆๆๆ
ใบงานสำรวจตนเอง ล่าสุดๆๆๆๆใบงานสำรวจตนเอง ล่าสุดๆๆๆๆ
ใบงานสำรวจตนเอง ล่าสุดๆๆๆๆ
 
ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55
 
ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55ค่ายคณิต55
ค่ายคณิต55
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 

Project pohpanpunya somdejyan

 • 1. แบบเสนอโครงการเพาะพันธุปญญา ประจำป 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดยโสธร มหาวิทยาลัยศูนยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นและห8องเรียน ม.4/1 ชื่อโครงการ (ประเด็นหลัก) ขา คณะครูในโครงการ (รายชื่อหมายเลข 1 เป?นครูหัวหน8าโครงการ) 1 นายเดชมณี เนาวโรจน ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0844170920 2 นางสาคร ทองเทพ ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0854106857 3 นางสาวยาใจ เจริญพงษ ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0862506414 4 นางสาวแสงเดือน บกน8อย ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0872463509 5 นายกิตติพงษ บุญสาร ครูกลุ@มวิชา วิทยาศาสตร มือถือ 0883758721 6 นายวรุทธ วรรณสุข ครูกลุ@มวิชา คณิตศาสตร มือถือ 0844762334 7 นายชานน นนทกุลพงษ ครูกลุ@มวิชา การงานอาชีพ มือถือ 0885901029 8 นางสาวกิตติมา สาระรักษ ครูกลุ@มวิชา สังคมศึกษา มือถือ 0801705406 9 นาอาภาพร วรรณสุข ครูกลุ@มวิชา สังคมศึกษา มือถือ 0819352991 10 นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผู8อำนวยการฝGายวิชาการ มือถือ 0892864351 ชื่อ-สกุล ผู8อำนวยการ นายชาติชาย สิงหพรหมสาร มือถือ 087-9659977 ลงลายมือชื่อ (รับรองการเสนอโครงการ)..........................................................ว/ด/ป...........10 พ.ย. 2557....... -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2. ข8อเสนอโครงงานฐานวิจัยโครงการเพาะพันธุปญญา ชื่อโครงการหลัก โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ตำบลดงแคนใหญ@ อำเภอคำเขื่อนแก8ว จังหวัดอุบลราชธานี/ยโสธร ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2557 -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 3. รายละเอียดประเด็นหลัก 1. ชื่อโครงการ (ประเด็น) หลัก ขา 2. พื้นฐานความรู8เดิมที่โรงเรียนหรือชุมชนมีอยู@ (ในบริบทที่เกี่ยวกับประเด็นหลักนี้) ขาเปนสมุนไพรที่คนไทยคุนเคยอยางดี คนจำนวนมากจึงมองขามหรือรูสึกวาขาเปนพืชธรรมดาๆ ไมมีอะไรพิเศษ แตถา ลองทบทวนหวนคิดถึงภูมิป-ญญาของบรรพบุรุษเรา ก็จะพบความแปลกใจที่คนรุนกอนชางสรรหาพืชชนิดนี้มาเปนสมุนไพร ประจำครัวไทย เพราะเหตุผลงายๆ แตมีความสำคัญตออาหารไทยที่โดดเดนระดับโลก นั่นคือ ขาเปนพืชที่จัดเปนเครื่องเทศที่มี ความสามารถในการดับกลิ่นคาวไดดีเยี่ยม และยังเพิ่มรสชาติใหอรอยอีกดวย นอกจากนี้ในชุมชนรอบๆ ซึ่งเปนที่ตั้งของ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ8 ชาวบานทุกหลังคาเรือนก็ยังมีการปลูกขาไวในบาน หรือสวนของตนเอง 3. มูลเหตุจูงใจให8สนใจประเด็นนี้ โรงเรียนมีสวนขาที่ปลูกรอบสระน้ำ และขาเปนพืชศึกษาของโรงเรียนตามโครงการสวน พฤกษศาสตร8โรงเรียน ตารางสรุปโครงงานและการบูรณาการกลุมการเรียนรู' โครงงาน ที่ ชื่อโครงงาน บูรณาการกับ โครงงานที่ ครู* สอนกลุ@มวิชา 1 กระดาษจากข@า ทุกโครงงาน นายวรุทธ วรรณสุข คณิตศาสตร นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 2 ข@าผง ทุกโครงงาน นายชานน นนทกุลพงษ การงานอาชีพ นายกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร 3 การปลูกข@า ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 4 น้ำสมุนไพรข@ารักษวิถีชุมชน ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ วิทยาศาสตร นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 5 ข@ากับการไล@แมลงวัน ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 6 สบู@จากข@า ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษา นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 7 น้ำพริกสมุนไพรข@าสร8างรายได8 ทุกโครงงาน นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษา นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษา 8 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข@าต@างชนิด กัน ทุกโครงงาน นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 9 การยับยั้งเชื้อราด8วยสารสกัดจากข@า ทุกโครงงาน นายเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร นางสาวยาใจ เจริญพงษ วิทยาศาสตร 10 ศึกษาปจจัยที่มีผลต@อการแตกหน@อของข@า ทุกโครงงาน นายกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร งบประมาณรวม (ทุกโครงการยอย) 79,995 บาท -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 4. โครงงานยอยที่ 1 1) ชื่อโครงงาน กระดาษจากข@า 2) คำสำคัญ กระดาษจากข@า 2) ชื่อนักเรียนผู8ทำโครงงาน 1. นางสาวจริยา สุตะคาน 2. นางสาวจุฑามาศ ทองประสาน 3. นายอภิวัฒน คำแพงทอง 3) ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุ@มวิชา โทรศัพท Email 1 นายวรุทธ วรรณสุข คณิตศาสตร 084-4762334 Kana1608@hotmail.com 2 นางสาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 085-4106857 11sa@hotmail.com 3 4) งบประมาณที่เสนอ 7,305 บาท 5) เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 5. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท “วิทยาศาสตรสร'างสรรค” (โครงงานในกลุมวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร) โครงงานที่ ก 1. กระดาษจากข@า 1. ความสำคัญของโครงงาน ปจจุบันมีการผลิตกระดาษออกมาสู@ท8องตลาดอย@างแพร@หลาย เพื่อตอบสนองความต8องการที่จะใช8งาน มากขึ้นทุกวัน ในกระบวนการผลิตกระดาษนั้นต8องใช8เส8นใยของไม8เป?นส@วนประกอบสำคัญ และต8องตัดไม8เพื่อ นำเส8นใยมาทำกระดาษ ซึ่งการตัดต8นไม8นั้นทำให8เกิดภาวะโลกร8อน ทำลายแหล@งท@อยู@อาศัยของสัตว และ ต8องใช8ระยะเวลาหลายปกว@าต8นไม8จะสามารถนำมาทำกระดาษได8 ซึ่งก็มีพืชหลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป?น กระดาษได8 เช@น ใบเตย สัปปะรด ข@า “ข@า” (Galangal) เป?นพืชพื้นเมืองของเอเชีย มีปลูกมากในแถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต8 ข@ามี อยู@หลายพันธ แต@ที่ใช8บริโภคกันมากคือ ข@าหยวกหรือข@าหลวง และข@าใหญ@ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีแห@งประเทศไทย ยังได8ศึกษาสมุนไพร ข@าลิง ข@าสามารถปลูกได8ตลอดปโดยไม@จำกัดฤดูกาล ถือเป?น สมุนไพรที่คนไทยคุ8นเคยอย@างดี คนจำนวนมากมองข8ามหรือรู8สึกว@าข@าเป?นพืชธรรมดาๆ ทั่วไป ไม@มีอะไรพิเศษ นอกจากนำมาใช8ประกอบอาหารเท@านั้น ถึงแม8ในปจจุบันจะมีการนำมาใช8ในสปาซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยหรือ อะโรม@าที่ให8กลิ่นเพื่อการบำบัด ทั้งยังมีสรรพคุณในการช@วยย@อยและช@วยทำลายสารพิษที่ตกค8างอยู@ในลำไส8 มี ฤทธิ์ในการฆ@าเชื้อราและแบคทีเรียได8ดี แก8กลากเกลื้อน และยังมีสารที่สำคัญคือ Acetoxychavicol acetate (ACA) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งจากการเหนี่ยวนำของสารเคมี เส8นใยข@า ลักษณะของเส8นใยข@าที่พัฒนา จากลำต8นข@าจากรูปทรงตามภาคตัดขวาง (cross–section) พบว@ามีลักษณะเป?นเส8นใยเดี่ยวที่ยึดเกาะกันอยู@ใน ลักษณะ bundle ของเส8นใย และรูปทรงตามความยาวของเส8นใยข@า (long–section) ก็จะเห็นว@ามีเส8นใยอยู@ ภายในกลุ@มก8อนของ bundle นอกจากนี้ยังมีส@วนที่เป?นไขมัน กาว หรือ pectin ที่เป?นตัวยึดเกาะกลุ@มของเส8น ใยเข8าไว8ด8วยกัน เมื่อนำเส8นใยข@ามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว@ามีค@าความแข็งแรงเท@ากับ 0.96 นิวตัน หรือ ร8อยละ 4.27 ค@าขนาดของเส8นใย 39.30 Denier, 4.40 Tex หรือ 135.10 Ne และค@า Moisture content เท@ากับ 5.45 ( http://www.ttistextiledigest.com/articles/new-products/item/3214-เส8นใย ข@า-วัตถุดิบใหม@ของสิ่งทอ.html ) จากการค8นคว8าจากอินเทอรเน็ตพบว@ามีการทำกระดาษจากลำต8นข@า เพื่อ ทำผลิตภัณฑดอกไม8จันทน พวงหรีด ภาพนูนต่ำ ทำให8ชุมชนได8มีการริเริ่มคิดจะดามเนินการต@อยอดพัฒนา ผลิตภัณฑเพิ่มเติม คือแฟwมใส@เอกสาร ดอมไม8ประดิษฐ กล@องใส@ผลิตภัณฑตำบลน้ำหมัน เช@นกล8วยม8วน น้ำพริก ฯลฯ และเกิดการสร8างเครือข@ายระดับชุมชนคือหมู@บ8านทรายงามหมู@ 10 หมู@สมุนไพรอินทรียผลิตกระดาษแล8ว นำมาจำหน@ายให8กับหมู@ 3 ซึ่งเป?นกลุ@มผู8สูงอายุในการผลิตดอกไม8จันทน พวงหรีด ในตำบลน้ำหมัน และเป?น การกระจายรายได8และการใช8ประโยชนจากลำต8นของข@า ซึ่งเหลือจากขายข@าสดและข@าตากแห8ง ( http://sci-center. uru.ac.th/service/2554-0019.pdf ) -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 6. กระดาษจากข่าของโครงการอบรมการทำกระดาษจากลำต้นข่าและผลิตภัณฑ์จากกระดาษข่า ดังนั้นคณะผู8จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำพืชที่มีมากในท8องถิ่นและระยะเวลาในการเจริญเติบโตเร็วมาทำ เป?นกระดาษเพื่อลดการตัดต8นไม8 โดยเราคิดว@าน@าจะนำข@ามาทำเป?นกระดาษ ต8นไม8 เราทราบกันดีว@า ข@าเป?นพืชที่ใช8ในการประกอบอาหารและมีสรรพคุณมากมาย มีมากในท8องถิ่นและ โรงเรียนของเรา ใช8เวลาในการเจริญเติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวได8เร็วและมีอายุสั้นซึ่งในการทดลองขณะผู8จัดทำได8มี การเปรียบเทียบ กระดาษจากส@วนประกอบต@าง เราจะทดสอบคุณภาพของกระดาษจากความเหนียว การดูดซับน้ำ สีและลวดลาย และผิวสัมผัส เราสามารถนำ กระดาษจากข@ามาแปรรูปเป?นผลิตภัณฑอื่นๆ เช@น กระดาษห@อของขวัญ การดอวยพร 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน เพราะมีการเจริญเติบโตเร็วกว@า ๆของข@า ซึ่งส@วนที่เรานำมาศึกษาคือ ใบ ลำต8น และเหง8า โดย สมมุติฐาน : กระดาษที่ผลิตขึ้นจากเส8นใยส@วนประกอบต@างๆของข@ามีคุณภาพต@างกัน ตัวแปร โครงงานนี้มีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ ตัวแปรอิสระ คือ กระดาษจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ได8แก@ ใบ ลำต8น เหง8า ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของกระดา ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณข@า ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซค อุณหภูมิของน้ำ ระยะเวลาในการต8ม ใบ ลำต8น เหง8า -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- กระดาษ ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต้น ความเหนียว ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -ผลในรูปต@อไปนี้ ษที่ได8จากส@วนประกอบต@างๆของข@า าทดสอบคุณภาพ กระดาษ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล) ของโครงงานฐานวิจัยนี+ การดูดซับน้ำ สังเกตสีและ ลวดลาย ผิวสัมผัส
 • 7. แผนการทดลอง จากผังเหตุ-ผล มี 2 ขั้นที่จะบันทึก คือ ผลกึ่งกลาง ( กระดาษจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ) และปลายทางที่ต8องการทราบ ( คุณภาพของกระดาษที่ผลิตจากส@วนประกอบต@างๆของข@า ) โครงงานนี้มีการ ทดลองแสดงดังตารางต@อไปนี้ กระดาษจาก ส@วนประกอบต@างๆ ของข@า ทดสอบคุณภาพกระดาษ ความเหนียว การดูดซับน้ำ สี /ลวดลาย ผิวสัมผัส กระดาษจากใบข@า กระดาษจากลำต8น ข@า กระดาษจากเหง8าข@า 3. วิธีการทดลอง การสร8างเหตุ ( ตัวแปรต8นหรือเหตุเป?นสิ่งที่สร8างได8 วัดได8 วัดได8 ) นำส@วนประกอบต@างๆของข@า ได8แก@ ใบ ลำต8น เหง8า มาหั่นขนาดประมาณ 1 นิ้ว แล8วนำมาป{น จากนั้นนำมาต8มโดยแยกหม8อต8ม ใส@โซเดียมไฮดรอกไซดในแต@ละหม8อ นำเส8นใยที่ได8จากการต8มมา ร@อนในตะแกรงแล8วนำไปผึ่งลมให8แห8ง การควบคุมเหตุ ( ตัวแปรควบคุมหรือเหตุที่คุมไว8ไม@ให8ส@งเหตุไปก@อให8เกิดผล ) ควบคุม ปริมาณของข@าต@อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไชด โดยในการทำการทดลอง ใช8ปริมาณข@า 1,000 กรัม ต@อ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไชด 200 กรัม คิดเป?นอัตราส@วนเป?น 5:1 และควบคุม ระยะเวลาในการต8ม โดยในการทำการทดลอง ใช8เวลาในการต8ม 1 ชั่วโมง การวัดผล ( ตัวแปรตามเป?นสิ่งที่สังเกตได8 วัดได8 ) ในการทดสอบคุณภาพกระดาษเราได8ทดสอบกระดาษจากความเหนียวโดยการฉีก การดูดซับน้ำ โดยการหยดน้ำหมึก การสังเกตสีและลวดลาย และผิวสัมผัสเพื่อหากระดาษที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 8. 4. แผนกิจกรรม แผนกิจกรรมเขียนเป?นไดอะแกรมของเวลาได8ดังนี้ เตรียมต้นข่า เตรียมอุปกรณ์ ทำกระดาษจากส่วนต่างๆของ ข่า ทำการทดสอบคุณภาพ กระดาษ 1 5 9 21 30 วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลอง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะห-สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 30 วัน กำหนด แล8วเสร็จสมบูรณวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 6. งบประมาณ หมวด งบประมาณ ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ สารเคมี ฯลฯ) 5,005 ค@าใช8สอย( ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,300 7. เอกสารอ'างอิง - http://frynn.com/ข@า/ - http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_02_1.htm - http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/techlist_display.asp?tid=489 - http://sci-center.uru.ac.th/service/2554-0019.pdf - http://www.ttistextiledigest.com/articles/new-products/item/3214-เส8นใยข@า-วัตถุดิบใหม@ ของสิ่งทอ.html - http://www.kruarare.com/Scripts/c2.pdf -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที5 12 วัน 9 วัน
 • 9. 8. การเรียนรู' - ได8เรียนรู8การเขียนความที่มาและความสำคัญของโครงงาน - ได8ศึกษาวิธีวิจัยโครงงาน - ได8เรียนรู8วิธีการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ - ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ - ได8รู8จักการทำงานเป?นทีม - ฝ‚กกระบวนการแก8ปญหา - ฝ‚กการคิดเป?นเหตุเป?นผล - ฝ‚กการเขียนผังเหตุ-ผล -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 10. โครงงานยอยที่ 2 (ปกโครงงานยอยใหแตละโครงงานเขียนรายละเอียดแยกกัน แตนำสงรวมกันพรอมปก) 1 ชื่อโครงงาน ข@าผง คำสำคัญ การทำข@าผง 2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 1.1 นางสาวปรารถนา แสวงศรี 1.2 นางสาวยุภาวดี เมฆมล 1.3 นางสาวนนทวัฒน หลักคำ 3. ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 3.1 คุณครูกิตติพงษ บุญสาร วิทยาศาสตร 088-3758721 Kittipong9997@hotmail.com 3.2 คุณครูแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 0872463509 saengduanbn@gmail.com 3.3 คุณครูชานนท นนทกุลพงษ การงานอาชีพ 0885901029 kruchanol@gmail.com 3.4 คุณครูเดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 098-1049766 dnavaroj@gmail.com 4. งบประมาณที่เสนอ 4,620 บาท 5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 11. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร8/เศรษฐศาสตร8) โครงงานที่ ก 2 ขาผง 1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ข@า เป?นสมุนไพรที่ คนไทยนิยมใช8มาก เพราะข@าปลูกขึ้นง@าย ทนทานไม@ต8องการการดูแล อะไรมากนัก มีอายุยืนยาว ไม@มีการลงหัว เป?นพืชสมุนไพรที่คนไทยคุ8นเคยจนมองข8ามหรือรู8สึกว@าข@า เป?นพืชธรรมดาๆ ไม@มีอะไรพิเศษ แต@ถ8าลองทบทวนเราก็จะพบความแปลกใจที่คนรุ@นก@อนช@างสรรหาพืช ชนิดนี้มาเป?นสมุนไพรประจำครัวไทยเพราะเหตุผลง@ายๆ พืชชนิดนี้สามารถนำมาใช8ประโยชนทางอาหาร และสุขภาพร@างกาย มาใช8ในการปรุงอาหารและใช8ให8เป?นสมุนไพร นอกจากนี้ข@ายังเป?นประเด็นหลักในโครงการเพาะพันธุปญญาของโรงเรียนและเป?นพืชศึกษา งานสานพฤกษศาสตรโรงเรียน ด8วยเหตุผลและความมหัศจรรยของข@าที่กล@าวมาข8างต8นนี้ ทำให8เราตระหนักและเห็นคุณค@า ของพืชจำพวกข@ามากขึ้น ทำให8เป?นจุดสนใจในการที่จะศึกษาการทำโครงงานเรื่อง ข@าผง เพื่อมาใช8 ประโยชนเป?นยาชงสมุนไพรจากข@า 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน โครงงานนี้มีตัวแปรมีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1 ตัวแปร ตัวแปรต8น - ข@า 2 ชนิด (ข@าเหลือง ข@าขาว) ตัวแปรตาม - ปริมาณผงข@าที่ได8 ตัวแปรควบคุม – ชนิดของข@า - ส@วนของข@า -ประเภทของน้ำตาล -แหล@งความร8อน -ปริมาณน้ำเปล@า -ภาชนะที่ใช8ต8ม -ภาชนะที่ใช8ตาก สมมติฐาน ขาตางชนิดกัน ทดลองที่อุณหภูมิและเวลาเทากัน จะมีปริมาณของ ผงขา ที่แตกตางกัน ทดลอง ปริมาณผงข่า รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต8น(เหตุ) ตัวแปรตาม(ผล) ของโครงงานงานฐานวิจัยนี้ ชนิดข่า ก ชนิดข่า ข -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 12. 3. แผนการทดลอง ศึกษาการทำขาผงจากขา 2 ชนิด(ขาเหลือง, ขาขาว) โดยวิธีการต'มซึ่งควบคุมตัวแปรต'น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม เพื่อหาปริมาณของขาผงที่ได' ลำดับ ชนิดของขา ปริมาณสวนผสม (มิลลิลิตร) ปริมาณของผงขา(มิลลิลิตร) น้ำ น้ำตาล ขา 1 ก. ข@าเหลือง 2 ข. ข@าขาว 4. วิธีการทดลอง -การสร8างเหตุ (ตัวแปรต8น) คัดเลือกข@า 2 สายพันธุ(ข@าเหลือง,ข@าขาว) ที่มีอายุเท@ากันมาทำการทดลองโดยเลือกศึกษาเฉพาะหัวข@า (เหง8า)โดยชั่งน้ำหนักให8ได8จำนวนเท@ากันทั้ง 2 ชนิด คืออย@างล@ะ 10 กิโลกรัม นำไปล8าง แล8วหั่นเป?นชิ้นเล็ก ป{นให8ละเอียด ใส@ตะแกรงกรองเอาน้ำข@า -การควบคุมเหตุ (ตัวแปรควบคุม) ควบคุมขั้นตอนการทดลองหาปริมาณของผงข@า ทั้ง 2 ชนิด โดยควบคุม ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำตาล และ น้ำข@า อัตราส@วน 1:1/2:2 คือ น้ำ 1 ส@วน น้ำตาล 1/2 ส@วน น้ำข@า 2 ส@วน และเวลาการเคี่ยวข@า 30 นาที ตากแดดหรืออบจนแห8ง -การวัดผล(ตัวแปรตาม) การต8มน้ำข@าจากข@า 2 ชนิด โดยใช8ข@าแต@ละชนิด จำนวน 10 กิโลกรัม ระยะเวลาในการต8ม ใช8เวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศา ข@าแต@ล@ะชนิด ศึกษาดูว@าข@าชนิดใดให8ปริมาณของผงข@ามากกว@ากัน 5.แผนกิจกรรม วันที่ การต้ม การปัน ผสม เตรียมข่า เตรียมอุปกรณ์ การทดลอง ปริมาณผงข่า การตาก 1 5 8 20 -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 13. เริ่มเตรียมข@า วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และโครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลองวันที่ 28 ธันวาคม 2557 การวิเคราะห-สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 30 วัน กำหนดแล8วเสร็จสมบรูณวันที่ 27 มกราคม 2558 6.งบประมาณ หมวด งบประมาณ ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 2370 ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2250 7.เอกสารอ'างอิง - www.//google.com - www.sti.chula.ar.th/research2 - http : // helth.kapook.com/viw65106.html ? view=full. - www.kondoodee.com - www.ask.com - www.eurobesttestechnology.co.th/ 8. การเรียนรู' 1. ได8เรียนเรียนรู8การเขียนที่และความสำคัญของโครงงาน 2 .ได8เรียนรู8การเขียนสมมุติฐานของโครงงาน 3. ได8ศึกษาการวิจัยโครงงาน 4. ได8เรียนรู8การเขียนการดำเนินงาน 5. ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ 6. ได8แก8ไข8งานตามกระบวนการแนะนำ 7. ได8ประสาการณที่แปลกใหม@ 8 . มีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น 9.ได8พัฒนาตัวเองให8มีความตรงต@อเวลา -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 14. โครงงานยอยที่3 1. ชื่อโครงงาน.................การศึกษาการปลูกข@า.............................................. คำสำคัญ ................การปลูกข@า.............................................................................. 2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 2.1 นางสาวป„ยะวรรณ วงษศิริ 2.2 นางสาวรจนา เนื่องโคกแปะ 2.3 นายชัยวัฒน หมื่นสุข 3. ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 3.1 นาย เดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 098-104-9766 dnavorog@gmail.com 3.2 นาง สาคร ทองเทพ วิทยาศาสตร 085-862-2418 11sa@hotmail.co.th 3.3 นาย ชานล นนทกุลพงษ การงานอาชีพ 088-590-1029 Kruchanol@gmail.com 4. งบประมาณที่เสนอ 4,450.บาท 5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 15. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร8/เศรษฐศาสตร8) ดูตัวอยางการเขียนในไฟล pdfอยาลืมผังเหตุผลนะครับ โครงงานที่ ก .......3 การปลูกขา....... 1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ข@าเป?นไม8ล8มลุกชนิดหนึ่งที่คนไทยคุ8นเคยจนรู8สึกว@าข@าเป?นพืชธรรมดาไม@มีอะไรพิเศษแต@น@าแปลกใจที่ว@าคนรุ@นก@อนนำ พืชสมุนไพรอย@างข@ามาใช8ประโยชนอย@างมากมาย นอกจากนี้ข@าเป?นหัวข8อหลักในการทำโครงงานซึ่งต8องใช8ข@าเป?นจำนวนมาก ในการทำโครงงานในครั้งนี้ กลุ@มของพวกเราจึงสนใจการศึกษาการทดลองการปลูกข@าเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข@าโดยเปรียบเทียบคุณภาพ ดินที่เหมาะสมต@อการปลูกข@า ซึ่งทางโรงเรียนได8กำหนดบริเวณที่จะปลูกข@าให8จำนวน 2 บริเวณ ว@าปริมาณใดจะมีความ เหมาะสมและปลูกได8ดีกว@ากัน 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน สมมุติฐาน ดินจากบริเวณใดเหมาะสมต@อการปลูก และการเจริญเติบโตของข@า โครงงานนี้มีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงผังเหตุ-ผลในรูปที่ 1 ตัวแปร -ตัวแปรอิสระ ได8แก@ ดินจาก 2 บริเวณ -ตัวแปรตาม ได8แก@ การเจริญเติบโตของข@า(การแตกหน@อ,ขนาดของกอ,ความสูงของข@า) -ตัวแปรควบคุม ได8แก@ น้ำ แสงแดด ปุ…ย ท@อซีเมนต จำนวนต้น ขนาดกอ เจริญเติบโต รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผลหรือตัวแปรต8น(เหตุ)ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัยนี้ แหล่งดิน ก แหล่งดิน ข -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 16. 3 แผนการทดลอง จากรูปที่ 1 ผังเหตุ-ผลหรือตัวแปรต8น(เหตุ)ตัวแปรตาม(ผล)ของโครงงานวิจัย มีผลการทดลองที่ต8องบันทึก บอที่/ดิน จาก บอที่ บันทึกผลการสังเกต การเจริญเติบโตของต'นขา 10 วัน 20 วัน 30 วัน 40 วัน 50 วัน 60 วัน ดิน(ก) จากขอบ สระโรงเรียน 1 2 3 ดิน(ข) จากสวน ผลไม8 1 2 3 4 วิธีการทดลอง การสร8างเหตุ -เตรียมบ@อซีเมนต 6 บ@อ ขนาดเส8นผ@านศูนยกลาง 50 เซนติเมตร แล8วใส@ดินที่นำจากบริเวณที่ โรงเรียนกำหนดเป?นพื้นที่ปลูก 2 บริเวณ แยกการทดลองแหล@งดินละ 3 บ@อ ควบคุมปริมาณดินให8เท@ากัน การควบคุมเหตุ -ควบคุมจำนวนต8นปลูก ดิน แสงแดด ความลึกของการปลูก ชนิดของข@าปลูก สถานที่ที่วางบ@อ และปริมาณน้ำ เวลาให8น้ำ และปริมาณปุ…ย เวลาการให8ปุ…ย การวัดผล -สังเกตและบันทึกผลการทดลอง ทุก 10 วัน วัดความสูงของต8นข@า จำนวนหน@อที่แตกออกมา ขนาด ความกว8างของกอข@า ครบ 60 วัน เปรียบเทียบความสูงของต8นข@า จำนวนหน@อ ขนาดความกว8าง ของกอข@า แล8วศึกษาชนิดของดินที่เจริญเติบโตได8ดี เช@น สีของดิน ค@า PH ของดิน ชนิดของดิน แร@ธาตุ ของดิน -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 17. 5 แผนกิจกรรม การเจริญเติบโต การเตรียมข่า การเตรียมอุปกรณ์ ปลูกต้นข่า ตรวจสอบสภาพดิน วันที่ 1 2 10 35 60 25 วัน 35 วัน วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และโครงงานนี้จะ สิ้นสุดการทดลอง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 การวิเคราะห-สังเคราะหผลและเขียนรายงานใช8เวลา 30 วัน กำหนดแล8ว เสร็จสมบูรณวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 6 งบประมาณ หมวด งบประมาณ ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 2,200 ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,250 7 เอกสารอ'างอิง - myget.com/การปลูกขา.html - breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=723600 - news.ch7.com/detail/.../เพื่อนเกษตร_ปลูกขา_1_ไร@ 100000.html - www.agric-prod.mju.ac.th/web-veg/plantlist/khamil.htm - www.youtube.com/watch?v=k4suJ2S_Q78 - www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=732s=tblp -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 18. 8 การเรียนรู' -ได8เรียนรู8การทำโครงงานวิจัย -ได8เรียนรู8กานทำงานเป?นกลุ@ม -ได8เรียนรู8การเขียนความสำคัญของโครงงาน -ได8เรียนรู8การเขียนสมมติฐานของโครงงาน -ได8ศึกษาการทำวิจัยโครงงาน -ได8เรียนรู8การเขียนแผนการดำเนินงาน -ได8รู8จักการบริหารงบประมาณ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 19. โครงงานยอยที่ 4 1. ชื่อโครงงาน น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชน คำสำคัญ น้ำสมุนไพรข@า 2 นักเรียนผู'ทำโครงงาน 2.1 นางสาววิมลวรรณ กองธรรม 2.2 นางสาวอิศราภรณ บกน8อย 2.3 นายมงคล ทองเจียว 3 ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุมสาระ โทรศัพท อีเมล 3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com 3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com 4 งบประมาณที่เสนอ 6,570 บาท 5 เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 20. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ข (สังคมศาสตร8/มนุษยศาสตร8) โครงงานที่ ข 4 น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชน 1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประเทศไทยตั้งอยู@ในเขตภูมิอากาศแบบร8อนชื้น ทำให8สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพื่อบริโภคและใช8ประโยชนในการดำรงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส@วนใหญ@มักทำในรูปแบบของกิจการ ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช8บริโภคในชีวิตประจำวัน พืชที่ปลูกมักจะเป?นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว8ในบริเวณบ8าน โดย มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว8สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว8รับประทานจะทำให8 ผู8ปลูกได8รับประทานผักสดที่อุดมด8วยวิตามินและเกลือแร@ต@าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ ลดรายจ@ายในครัวเรือนได8 ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf ) ข@า เป?นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข@า เป?นพืชที่มีลำต8นอยู@ใต8ดินเรียกว@า เหง8า อยู@ ในวงศขิง เป?นไม8ล8มลุก เป?นพืชสมุนไพรที่นำมาใช8ในการประกอบอาหาร ข@าเป?นพืชที่นำมาใช8ประโยชน ทางด8านอาหารมากมาย ใช8ใส@ในต8มข@า ต8มยำ น้ำพริกแกงทุกชนิดใส@ข@าเป?นส@วนประกอบ ข@า มีบทบาทในการ ดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข@ายังมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร เหง8าแก@แก8ปวดท8อง จุกเสียด แน@น ดอกใช8ทาแก8กลากเกลื้อน ผลช@วยย@อยอาหาร แก8คลื่นเหียน อาเจียน ต8นแก@นำไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร8าว ทาแก8 ปวดเมื่อย เป?นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร8อน แก8พยาธิ สารสกัดจากข@ามีฤทธิ์ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย น้ำมันหอมระเหย จากข@ามีฤทธิ์ทำให8ไข@แมลงฝGอ กำจัดเชื้อราบางชนิดได8 ใช8ผสมกับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด แมลง ข@า ลดการบีบตัวของลำไส8 ขับน้ำดี ขับลม ลดการอักเสบ ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย ฆ@าเชื้อรา (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E% E0%B8%B7%E0%B8%8A) และจากงานสืบค8นงานวิจัยพบว@า ข@ามีฤทธิ์ต8านการอักเสบ บรรเทาปวด และ ผลต@อระบบประสาทจากเหง8าของข@าเล็ก สารสกัด 80% เอทานอลของเหง8าข@าเล็ก (Alpinia officinarum ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต8านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดยในกลุ@มที่ทดสอบการ อักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีดสาร carrageenan เข8าใต8ผิวหนัง บริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง ในขณะที่หนูกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการ อักเสบด8วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข8าใต8ผิวหนังบริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง จากนั้นจึงให8 สารสกัดจากเหง8าข@าเล็กโดยการปwอนเข8าทางปาก พบว@าสารสกัด 80% เอทานอล มีฤทธิ์ต8านการอักเสบ โดย สามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ ส@วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัด ดังกล@าวยังยับยั้งการสร8าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด8วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต8านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos protein ในสมองส@วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ8นด8วย CFA ซึ่งแสดงให8เห็นว@าเหง8าของข@าเล็กมีฤทธิ์ต8านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64 ( http://www.medplant.mahidol.ac.th /active/shownews.asp?id=583 ) และ ข@ามีสารสำคัญที่เชื่อว@าเป?นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช8ประเมิน คุณภาพของสมุนไพร Cineole, camphor และ eugenol ลดการบีบตัวของลำไส8, 1'-acetoxychavicol acetate, 1'-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ช@วยลดการอักเสบ , 1'-acetoxychavicol acetate และ 1'-acetoxyeugenol acetate ช@วยยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และฆ@าเชื้อรา -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 21. eugenol มีฤทธิ์ขับน้ำดี ช@วยย@อยอาหาร และฆ@าเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข@ามีฤทธิ์ลดการบีบตัว ของลำไส8 สารออกฤทธิ์ คือ cineole, camphor และ eugenol ในข@ามีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส8 ฤทธิ์ขับน้ำดี สาร eugenol จากเหง8าข@ามีฤทธิ์ขับน้ำดีคือช@วยย@อยอาหารได8 ฤทธิ์ขับลมคือน้ำมันหอมระเหย จากเหง8าข@ามีฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ลดการอักเสบเนื่องจากข@ามีสารออกฤทธิ์ คือ 1'-acetoxychavicol acetate, 1'-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ช@วยลดการอัก และสมุนไพรตำรับที่มีข@าเป?นส@วนประกอบมี ฤทธิ์ลดการอักเสบได8 สารสกัดข@าสามารถยับยั้งการสลายของกระดูกอ@อนจากการเหนี่ยวนำด8วย interleukin- 1 (IL-1β) โดยพบสารออกฤทธิ์คือ p-hydroxycinnamaldehyde ซึ่งแยกได8จากสารสกัดข@าด8วยอะซีโตน มี ฤทธิ์ยับยั้งการสลาย hyaluronan (HA), sulfated glycosaminoglycans (s-GAGs) และ matrix metalloproteinase (MMPs) จากเนื้อเยื่อกระดูกอ@อน แสดงว@าสาร p-hydroxycinnamaldehyde จากข@ามี ศักยภาพที่จะพัฒนาไปใช8รักษาอาการข8ออักเสบได8 นอกจากนี้ยังพบว@าสารสกัดผสมของข@าและขิงมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของข8อโดย การลด chemokine mRNA และระดับของโปรตีนที่ chemokine หลั่งออกมาได8ดีกว@าสารสกัดข@าหรือขิง เดี่ยวๆ และพบว@าสารสกัดผสมข@าและขิงมีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของยีนของสารสื่อที่กระตุ8นให8เกิดการ อักเสบ (proinflammatory genes) ได8แก@ TNF-, IL-1, COX-2, MIP-, MCP-1 และ IP-10 ฤทธิ์ยับยั้ง แผลในกระเพาะอาหารซึ่งเหง8าข@ามีสาร 1'S-1'-acetoxychavicol acetate และ 1'S-1'-acetoxyeugenol acetate ช@วยยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต8านเชื้อจุลชีพ สารสกัดข@าด8วยป„โตรเลียมอีเธอร, ไดเอทิล อีเธอร, อะซีโตน และน้ำสามารถฆ@าเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella typhi ที่เป?นสาเหตุ ของโรคอุจจาระร@วงได8 โดยมี eugenol และ 1'-acetoxychavicol acetate เป?นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ฆ@า เชื้อแบคทีเรีย สาร 1'-acetoxychavicol acetate สามารถยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุดื้อยา Enterococcus faecalis, S. typhi, Pseudomonas aeruginosa, E coli และ Bacillus cereus ได8ด8วย จากการศึกษาดังกล@าวทำให8พบว@า ข@าเป?นพืชที่ปลูกง@าย พบได8ทั่วไปในครัวเรือน มีประโยชน ทางสมุนไพร มีสารที่ช@วยรักษาบำรุงร@างกาย และรักษาโรคต@างๆมาก จนคนในชุมชนนำข@ามาแปรรูปเป?น น้ำสมุนไพรข@าในการดูแลสุขภาพ จึงนับได8ว@าข@าเป?นพืชที่มีคุณประโยชนทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง แต@เป?นที่ น@าสังเกตว@า คนในชุมชนมีการนำน้ำข@าที่เป?นภูมิปญญาดั้งเดิมมาใช8ในการดูแลสุขภาพน8อยลง ดังนั้นหากมี การพัฒนาน้ำสมุนไพรข@าให8น@าสนใจในการบริโภค และส@งเสริมให8มีการใช8ในดูแลสุขภาพมากขึ้น ก็จะเป?น การพึ่งพาตนเอง ลดความเสี่ยงจากการบริโภคยาแผนปจจุบันและช@วยลดค@าใช8จ@ายในครัวเรือนได8เป?นอย@างดี -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 22. 2. คำถามที่อยากรู' อยากทราบว@ามีคนชุมชนมีใช8น้ำสมุนไพรข@าในการดูแลสุขภาพมากน8อยเท@าไรและจะถ8าเราสามารถ ส@งเสริมให8คนในชุมชนหันมาใช8ประโยชนจากการใช8น้ำข@าดูแลสุขภาพมากขึ้นได8หรือไม@ น้ำข@าเป?นภูมิปญญาท8องถิ่นในสมัยก@อนนำมาต8มกินเพื่อบำรุงสุขภาพแต@สมัยนี้ไม@นิยมดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะว@าน้ำข@าใช8ในเวลานานในการช@วยบำรุงรักษาร@างกายและน้ำข@ามีรสชาติไม@อร@อยเลยหันมาใช8ยาแผน ปจจุบันแทนแต@รู8หรือไม@ว@ายาแผนปจจุบันนั้นมีโทษทำให8มีกาสเสี่ยงในการเป?นโรคไตมาก กลุ@มของ ข8าพเจ8าเลยอยากจะรณรงคให8ชาวบ8านหันมาทานน้ำข@าเพื่อบำรุงสุขภาพและอนุรักษภูมิปญญาท8องถิ่นไว8 สืบต@อไป 3. วิธีศึกษาข'อมูล น้ำสมุนไพรข@ารักษภูมิปญญาชุมชนเป?นโครงงานที่ต8องการความรู8ในการสัมภาษณคนในชุมชนว@ามี การดื่มหรือการใช8น้ำข@าเพื่อรักษาสุขภาพในชุมชนว@ามากน8อยเท@าไรแล8วก็ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ ในการรักษาสุขภาพได8หรือไม@แล8วก็สัมภาษณผู8รู8ว@าสูตรการผลิตน้ำข@ามีวิธีการทำอย@างไรแล8วก็ศึกษา ส@วนผสมที่เกี่ยวข8องว@ามีคุณสมบัติอย@างไรบ8างและหาวิธีที่จะส@งเสริมให8คนกับมารับประทานน้ำข@า เหมือนเดิมจากอินเทอรเน็ตดังนั้นจึงมีวิธีการดังนี้ 1. ศึกษาว@าข@ามีคุณสมบัติเพื่อรักษาสุขภาพหรือไม@ 2. สัมภาษณสูตรการผลิตน้ำข@าว@ามีวิธีการทำอย@างไร 3. ศึกษาส@วนผสมที่เกี่ยวข8องว@ามีคุณสมบัติอย@างไรบ8าง 4. ศึกษาข8อมูลทางอินเทอรเน็ตและหาวิธีที่จะส@งเสริมว@าทำยังไงคนถึงจะกับมารับประทานน้ำข@ามากขึ้น 5. ศึกษาและสังเกตการดื่มหรืการใช8น้ำข@าเพื่อรักษาสุขภาพในชุมชนว@ามากน8อยเท@าไร -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 23. 4. แผนกิจกรรม เริมต้น รับนโยบาย/โครงการ รับนโยบาย/เอกสาโครงการ เพาะพันธ์ุปัญญามาดำเนินการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แบ่งงานรับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนงาน ศึกษาข้อมูล/สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ครูสอนสังคม เอกสาร/อินเตอร์เน็ต การผลิตนำ3สมุนไพรข่า การให้ความรู้/แผ่นพับ/CD/ส่งเสริมการใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล มาสังเคราะห์เป็นผลวิจัย สรุปผลงานวิจัย นำเสนอ สิน3สุด เม.ย. 2557 พ.ค. 2557 พ.ค. 2557 พ.ค. – มิ.ย. 2557 พ.ค. – มิ.ย. 2557 มิ.ย. – ก.ค. 2557 มิ.ย. – ก.ค. 2557 มิ.ย. – ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2557 ม.ค. 2558 ม.ค. – ก.พ. 2558 ก.พ. – มี.ค. 2558 มี.ค. 2558 -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 24. 5. งบประมาณ หมวด งบประมาณ ค@าวัสดุ (หม8อ กระดาษ ขวด ซีดี หญ8าหวาน ฯลฯ) 4570 ค@าใช8สอย (ค@าเดินทาง ค@าทำงาน) 2000 6. เอกสารอ'างอิง agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/alpinia.htmlเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E% E0%B8%B7%E0%B8%8Aเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2557 http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/alpinia.htmlเข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=442.0 เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://health.kapook.com/view65106.html เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://kasetpcc.wordpress.com เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://richness.exteen.com/20091120/entry เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 http://mba.sorrawut.com/wiki เข8าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 7. การเรียนรู' ได8เรียนรู8การเขียนความสำคัญของโครงงาน ได8ศึกษาวิธีวิจัยโครงงาน ได8เรียนรู8การเขียนสมมุติฐานของโครงงาน ได8เรียนรู8การบริหารงบประมาณ ได8เรียนรู8การเขียนแผนการดำเนินงาน ( Flow Chat ) ได8หาความรู8 ประสบการณ- ได8เรียนรู8ความสามัคคี ได8รู8จักภูมิปญญาท8องถิ่น -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 25. 8. ภาคผนวก สูตรการทำน้ำข@า 1. วัตถุดิบ - ข@า - ตะไคร8 - หญ8าหวาน - ใบเตย - เกลือ - สมุนไพรอื่นๆ 2. วัสดุ - แก˜ส - หม8อ - ทัพพี - กรวยกรอกน้ำ 3. วิธีทำ เทน้ำลงหม8อ 20 ลิตร ตั้งไฟแล8วใส@วัตถุดิบที่เตรียมไว8ลงในหม8อแล8วรอให8น้ำเดือด พอน้ำเดือดให8ชิมให8ได8รสชาติที่ต8องการ ถ8าพอดีแล8วให8ยกลงมาพักไว8ให8เย็น แล8วนำน้ำข@าที่เย็นแล8วมากรอกใส@ขวดแล8วป„ดฝาให8เรียบร8อย -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 26. ปกโครงงานยอยที่ 5 1) ชื่อโครงงาน ข@าไล@แมลงวัน คำสำคัญ ปริมาณน้ำคั้นจากข@ามีผลต@อการไล@แมลงวัน 2) ชื่อนักเรียนผู'ทำโครงงาน 1. นาย สุรเกียรติ กลิ่นดี 2.นางสาว สิริธร วงเวียน 3.นางสาว อรอุมา บุญไชย 3) ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุ@มวิชา โทรศัพท Email 1 นาย เดชมณี เนาวโรจน วิทยาศาสตร 0981049766 dnavaroj@gmail.com 2 นางสาว ยาใจ เจริญพงษ ชีวะวิทยา 0862506414 yajaicha@gmail.com 3 นางสาว แสงเดือน บกน8อย เคมี 0872463509 saengduanbn@gmail.com 4) งบประมาณที่เสนอ 6,510 บาท 5) เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 27. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร / เศรษฐศาสตร) โครงงานงานที่ ก .5 ข@าไล@แมลงวัน 1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประเทศไทยมีแมลงวันหลายชนิด แต@ที่เป?นพาหะคือ แมลงวันบ8าน แมลงวันหัวเขียว แมลงวันสอง ชนิดนี้เป?นพาหะนำโรคหลายชนิด เชื้อที่สำคัญที่สามารถเป?นพาหะได8แก@ เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อโรคบางชนิด สามารถเข8าไปอยู@ในทางเดินอาหารของแมลงวันแล8วเมื่อแมลงวันไปตอมอาหารก็จะมีการขับถ@ายหรือสำรอก เชื้อนั้นออกมา ตัวอ@อนของแมลงวันก็เช@นกันมันสามารถทำให8เกิดโรคได8 จากการที่ตัวอ@อนชอนไชเข8าไปตาม อาหารของมนุษย ข@าเป?นพืชสมุนไพรที่มีมากในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ แต@ก็ยังไม@มี การนำข@ามาใช8ประโยชนเท@าที่ควร และจากการศึกษาคุณสมบัติของข@า พบว@า สารสกัดจากเหง8าข@ามีฤทธิ์และ กลิ่นที่สามารถไล@แมลงวันได8 ( http://frynn.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ ) แต@จาก การค8นคว8าข8อมูลไม@ปรากฏผลการทดลองที่แน@ชัดว@าข@าสามารถไล@แมลงวันได8จริง และไม@มีปรากฏว@ามีสารชนิด ใดที่อยู@ในข@าที่สามารถไล@แมลงวันได8 ดังนั้นกลุ@มของข8าพเจ8าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลิ่นของข@า ว@าข@าจะมีกลิ่นที่สามารถไล@ แมลงวันได8หรือไม@ 2. ตัวแปรและสมมุติฐานของโครงงาน สมมติฐาน ปริมาณน้ำคั้นจากข@ามีผลต@อการไล@แมลงวัน โครงงานมีตัวแปรต@อไปนี้ และแสดงแผนผังเหตุ-ผล ในรูปที่ 1 ตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได8แก@ ปริมาณน้ำคั้นจากข@า ตัวแปรตาม ได8แก@ ผลในการไล@แมลงวัน ตัวแปรควบคุม ได8แก@ ระยะเวลา, อาหารที่นำมาทดลองไล@แมลงวัน, กล@องที่ใช8ใน การทดลอง, อุณหภูมิ , สถานที่, จำนวนแมลงวัน เหง้าข่า นําคันจากเหง้าข่า กลินทีอยู่ในข่า จำนวนแมลงวัน รูปที่ 1 ผังเหตุ-ผล หรือตัวแปรต'น(เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล) ของโครงงานฐานวิจัยนี้ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 28. 3. แผนการทดลอง จากรูปที่ 1 มีการออกแบบผลการทดลองเพื่อที่จะทดสอบผลปลายทาง การไล@แมลงวัน) สามารถบันทึกผลการทดลง ดังนี้ ปริมาณน้ำคั้นขา ( ml. ) ไมใส 10 ml. 50 ml. 100 ml. 4. วิธีการทดลอง วิธีการคั้นน้ำขาสด เวลาในการทดลอง ( นาที ) / จำนวนแมลงวัน 1. นำเหง8าข@าที่สด จำนวน 2. หั่นเป?นแว@นบางๆ แล8วนำมาป{นกับเครื่องป{น 3. เมื่อป{นเสร็จแล8ว นำตะแกรงมากรองใส@บีกเกอร 4. ต8มเพื่อกำจัดเชื้อโรคโดยใช8ตะเกียงแอลกอฮอลล 5. นำมาตั้งไว8เพื่อให8เย็นตัว 6. บรรจุลงในขวดสเปรย การสร'างเหตุ ( ตัวแปลต'นหรือเปhนสิ่งที่สร'างได' วัดได' - เตรียมกล@องพลาสติก 30x30 - ใส@เนื้อหมูลงในกล@อง กล@องล - เตรียมปริมาณน้ำคั้นข@าสดจำนวน - นำแมลงวันใส@กล@องพลาสติก - ฉีดน้ำคั้นข@าลงในกล@องจนครบทั้ง ดังรูปภาพแผนการทดลองตอไปนี้ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- (ความสามารถของกลิ่นข@าต@อ ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 นาที 20 นาที 5 กิโลกรัม มาล8างน้ำให8สะอาด ) เซนติเมตร จำนวน 4 กล@อง ละ 20 กรัม 10 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ 15 ตัว 4 กล@อง ( ตัว ) 30 นาที ไม@ใส@สาร ฉีดพ@น 10 ml. ฉีดพ@น 50 ml. ฉีดพ@น 100 ml.
 • 29. การควบคุมเหตุ( ตัวแปลควบคุม หรือเหตุที่คุมไว'ไมให'สงไปกอให'เกิดผล ) - ระยะเวลา 30 นาที - อาหารที่นำมาทดสอบ คือเนื้อหมูจำนวน 0.8 กิโลกรัม จำนวนกล@องละ 20 กรัม - กล@องที่ใช8มีขนาด 30x30 เซนติเมตร จำนวน 4 กล@อง - ทดลองในสถานที่เดียวกัน ที่อุณหภูมิห8อง - เตรียมแมลงวันจำนวน 60 ตัว และใส@กล@องละ 15 ตัว จากตัวแปรของการทดลองตางๆ ทำให'เราได'ผังการทดลอง รูปที่ 2 ดังนี้ คั้น ไมใสสาร จำนวนแมลงวัน ใส 10 ml. การวัดผล( ตัวแปรตามเปhนสิ่งที่สังเกตได' วัดได' ) - สังเกตผลการทดลองในระยะเวลาที่กำหนดคือในระยะเวลา ในเวลา 10, 20, 30 นาที - บันทึกผลการทดลองในระยะเวลาที่กำหนด 5. แผนกิจกรรม แผนกิจกรรมเขียนเป?นไดอะแกรมของเวลาได8ดังนี้ เตรียมอุปกรณ สร8างแบบทดลอง คั้นน้ำข@า นับจำนวนแมลงวัน วันที่ 1 ในไดอะแกรมหมายถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โครงงานนี้จะสิ้นสุดการทดลอง วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในที่นี้เราจะทำการทดลองซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่อให8ได8ผลที่ชัดเจน การวิเคราะห – สังเคราะหผล และเขียนรายงานใช8เวลา 60 วัน กำหนดแล8ว เสร็จสมบรูณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 1 5 ทดลอง 20 เหง'าขา สกัด ใส 50 ml. ใส 100 ml. จำนวนแมลงวัน จำนวนแมลงวัน จำนวนแมลงวัน 5 วัน 15 วัน กลิ่น
 • 30. 6.งบประมาณ หมวด งบประมาณ ค@าวัสดุ (สำนักงาน ห8องปฏิบัติการ ฯลฯ) 4,510 ค@าใช8สอย( ค@าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค@าจ8างทำของ) 2,000 7. เอกสารอ'างอิง 1. http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_4.htm 2. http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%8 7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 3. http://www.vcharkarn.com/project/view/254 4. http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8% 9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A) 5. http://frynn.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ 6. http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/fly.htm 7. http://www.thai-organic.com/knowleage/knowleage07.html 8. http://www.numthang.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0 %B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B 9%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%20%E0%B8%A5%E0% B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD- %E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2/1/ 8. การเรียนรู' 1. ได8รู8จักการวางแผนก@อนการทำงาน 2. มีความกล8าแสดงออก ในการที่จะถาม แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่สงสัย 3. ได8เรียนรู8การทำโครงงานและมีความเข8าใจอย@างแท8จริง 4. รู8จักการคิดที่เป?นเหตุเป?นผล 5. มีการทำงาน การทำผังเหตุผล ที่ชัดเจนขึ้น 6. ได8รู8จักการทำโครงงานแบบใหม@ๆ ที่ท8าทายความคิดเดิมของพวกเราเป?นอย@างมาก -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 31. โครงงานยอยที่ 6 1. ชื่อโครงงาน สบู@สมุนไพรข@าสร8างรายได8 คำสำคัญ สบู@สมุนไพรข@า 2. นักเรียนผู'ทำโครงงาน 2.1 นางสาวศศิธร ปะสาวะโถ 2.2 นางสาวลลิตา อ@อนชัง 2.3 นายณัฐพลธ พลพวก 3. ครูที่ปรึกษา คนที่ ชื่อ-สกุล สอนกลุม สาระ โทรศัพท อีเมล 3.1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ สังคมศึกษาฯ 080-1705406 Kittima_sararak@hotmail.com 3.2 นางอาภาพร วรรณสุข สังคมศึกษาฯ 0819352991 lekklar@hotmail.com 3.3 นางสาวแสงเดือน บกน8อย วิทยาศาสตร 0872463509 Saengduan@gmail.com 4. งบประมาณที่เสนอ 5,045 บาท 5. เสนอ ยื่นครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แก8ไขครั้งที่ 2 วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ........................ -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 32. รายละเอียดโครงงานยอยประเภท ก (วิทยาศาสตร/เศรษฐศาสตร) โครงงานที่ ก สบูขา 1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประเทศไทยตั้งอยู@ในเขตภูมิอากาศแบบร8อนชื้น ทำให8สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกพืช ประกอบกับคนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองจึงนิยมทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพื่อบริโภคและใช8ประโยชนในการดำรงชีวิต ซึ่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวส@วนใหญ@มักทำในรูปแบบของกิจการ ครัวเรือนขนาดเล็ก ใช8บริโภคในชีวิตประจำวัน พืชที่ปลูกมักจะเป?นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว8ในบริเวณบ8าน โดย มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกไว8สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว8รับประทานจะทำให8 ผู8ปลูกได8รับประทานผักสดที่อุดมด8วยวิตามินและเกลือแร@ต@าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และยังสามารถ ลดรายจ@ายในครัวเรือนได8 ( agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20035.pdf ) ข@า เป?นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก ข@า เป?นพืชที่มีลำต8นอยู@ใต8ดินเรียกว@า เหง8า อยู@ ในวงศขิง เป?นไม8ล8มลุก เป?นพืชสมุนไพรที่นำมาใช8ในการประกอบอาหาร ข@าเป?นพืชที่นำมาใช8ประโยชน ทางด8านอาหารมากมาย ใช8ใส@ในต8มข@า ต8มยำ น้ำพริกแกงทุกชนิดใส@ข@าเป?นส@วนประกอบ ยกเว8น แกงเหลือง และแกงกอและทางภาคใต8ที่ไม@นิยมใส@ข@า มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา นอกจากนั้น ข@ายังมี ฤทธิ์ทางยา เหง8าแก@แก8ปวดท8อง จุกเสียด แน@น ดอกใช8ทาแก8กลากเกลื้อน ผลช@วยย@อยอาหาร แก8คลื่นเหียน อาเจียน ต8นแก@นำไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร8าว ทาแก8ปวดเมื่อย เป?นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร8อน แก8พยาธิ สารสกัด จากข@ามีฤทธิ์ฆ@าเชื้อแบคทีเรีย น้ำมันหอมระเหยจากข@ามีฤทธิ์ทำให8ไข@แมลงฝGอ กำจัดเชื้อราบางชนิดได8 ใช8ผสม กับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง ข@า ลดการบีบตัวของลำไส8 ขับน้ำดี ขับลมลดการอักเสบ ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆาเชื้อแบคทีเรีย ฆาเชื้อราใช'รักษากลากเกลื้อน (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8% B7%E0%B8%8A) และจากการสืบค8นพบว@า มีงานวิจัยที่ค8นพบว@า สารสกัด 80% เอทานอลของเหง8าข@าเล็ก (Alpinia officinarum ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต8านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดย ในกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีดสาร carrageenan เข8าใต8ผิวหนังบริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง ในขณะที่หนูกลุ@มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนู แรทจะถูกเหนี่ยวนำให8เกิดการอักเสบด8วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข8าใต8ผิวหนัง บริเวณอุ8งเท8าด8านหลัง จากนั้นจึงให8สารสกัดจากเหง8าข@าเล็กโดยการปwอนเข8าทางปาก พบว@าสารสกัด 80% เอ ทานอล มีฤทธิ์ต8านการอักเสบ โดยสามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ ส@วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัดดังกล@าวยังยับยั้งการสร8าง nitric oxide (NO) ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูก เหนี่ยวนำด8วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต8านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos protein ในสมองส@วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ8นด8วย CFA ซึ่งแสดงให8เห็นว@าเหง8าของข@าเล็กมี ฤทธิ์ต8านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64 ( http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=583 ) -โครงการเพาะพันธุปญญา ป 2557- ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี