SlideShare a Scribd company logo
1 of 66
เรื่องที่ 2 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ผู้สอน นางสาวฎาฬารัตน์ รอดบาเรอ
พลังงานความร้อน Thermal energy
• การสั่นและการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ทาให้เกิดพลังงานความร้อน
• ไม่สามารถวัดระดับพลังงาน
ความร้อนของสสารได้โดยตรง
• วัดได้ด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิ
โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์
• สสารที่มีพลังงานความร้อนสูง
แสดงว่ามีพลังงานความร้อนสูง
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
• จุดประสงค์การทดลอง
ทดลองและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้าและสารอื่น
กิจกรรมที่ 5.2
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (หน้า14)
• วัสดุและอุปกรณ์
1. น้า , น้ามัน
2. บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. เทอร์โมมิเตอร์
5. เทียนไข
6. ที่กั้นลม
7. ดินน้ามัน
8. แท่งแก้วคน
กิจกรรมที่ 5.2
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ใส่น้า 60 ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ 100 ลบ.ซม. 2 ใบ
จากภาพ ระบุปัญหาและตั้งสมมติฐานของการทดลองนี้เมื่อจุดเทียนไข
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ปัญหา : จานวนเทียนไขมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าหรือไม่
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
สมมติฐาน : น้าที่ได้รับความร้อนจากเทียนจานวนมากกว่า จะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นมากกว่า
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ตัวแปรต้น : เป็นตัวแปรที่กาหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน เป็นสิ่งที่ต้อง
จัดให้แตกต่างกัน
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ตัวแปรต้น : จานวนเทียนไข
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ตัวแปรตาม : ตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น หรือสิ่งที่ต้องติดตามดู
ผลจากการจัดสิ่งที่แตกต่างกัน
ตัวแปรตาม : อุณหภูมิของน้า
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ตัวแปรควบคุม: สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกัน เป็นการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่า
ผลการทดลองเกิดจากตัวแปรต้นอย่างแท้จริง
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ตัวแปรควบคุม: ชนิด ขนาด และความสูงของเทียน ปริมาณน้า ขนาด
และชนิดของบีกเกอร์ ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ ตาแหน่งเทอร์มอมิเตอร์
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
• วิธีการดาเนินกิจกรรม
1. ใส่น้า 60 cm³ ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 cm³ 2 ใบ
2. นาเทียน 1 เล่มปักใส่ดินน้ามัน และเทียน 2 เล่ม ปักใส่ดินน้ามัน
3. วัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้าในบีกเกอร์แต่ละใบ บันทึกผล
4. ให้ความร้อนแก่น้าในบีกเกอร์ทั้ง 2 พร้อมกัน ขณะให้ความร้อนใช้แท่งแก้ว
คนน้าให้ทั่วบีกเกอร์ตลอดเวลา
5. บันทึกอุณหภูมิของน้าในบีกเกอร์ทั้งสอง ทุกๆ 30 วินาที เป็นเวลา 3 นาที
6. นาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ใส่น้า 75 cm³ และ 150 cm³ ลงในบีกเกอร์ 250 cm³ 2 ใบ
จากภาพ ระบุปัญหาและตั้งสมมติฐานของการทดลองนี้เมื่อให้ความร้อน
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ปัญหา : มวลของน้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าหรือไม่
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
สมมติฐาน : น้าที่มีมวลน้อยกว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ตัวแปรต้น : มวลของน้า
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ตัวแปรตาม : อุณหภูมิของน้า
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ตัวแปรควบคุม: ปริมาณความร้อนที่น้าได้รับ ขนาดและชนิดของ
บีกเกอร์ ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ ตาแหน่งเทอร์มอมิเตอร์
• วิธีการดาเนินกิจกรรม
1. ใส่น้า 75 cm³ และ 150 cm³ ลงในบีกเกอร์ 250 cm³
2. ให้ความร้อนแก่น้าในบีกเกอร์ทั้ง 2 ขณะให้ความร้อนใช้แท่งแก้วคนน้าให้
ทั่วบีกเกอร์ตลอดเวลา
3. บันทึกอุณหภูมิของน้าในบีกเกอร์ทั้งสอง ทุกๆ 1 นาที เป็นเวลา 5 นาที
4. นาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารต่างชนนิดกันเมื่อได้รับ
ความร้อนจะเป็นอย่างไร?
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
ปัญหา : ชนิดของสสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
หรือไม่
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
สมมติฐาน : สสารต่างชนิดกันจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแตกต่างกัน
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
ตัวแปรต้น : ชนิดของสสาร
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
ตัวแปรตาม : อุณหภูมิของสสาร
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
ตัวแปรควบคุม: ปริมาณความร้อนที่สสารได้รับมวลของสสาร
ระยะเวลาที่ให้ความร้อน ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์
• วิธีการดาเนินกิจกรรม
1. ใส่น้า 50 cm³ และน้ามัน 50 cm³ ลงในบีกเกอร์ 250 cm³
2. ให้ความร้อนแก่น้าในบีกเกอร์ทั้ง 2 ขณะให้ความร้อนใช้แท่งแก้วคนน้าให้
ทั่วบีกเกอร์ตลอดเวลา
3. บันทึกอุณหภูมิของน้าในบีกเกอร์ทั้งสอง ทุกๆ 30 วินาที เป็นเวลา 3 นาที
4. นาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา
กิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
สรุปผลแต่ละตอนและตอบคาถามท้าย
กิจกรรมทั้ง 3 ตอนด้วยนะคะ
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
1. การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้า
ตอบ ปริมาณความร้อนที่น้าได้รับ
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าในบีกเกอร์ทั้งสองแตกต่างกันหรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ แตกต่างกัน เพราะน้าในบีกเกอร์ที่ได้รับปริมาณความร้อนจาก
เทียนไข 2 เล่ม มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าน้าในบีกเกอร์ที่ได้รับปริมาณความ
ร้อนจากเทียนไข 1 เล่ม
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 1
3. สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างกับผลการทดลองหรือไม่
ตอบ คาตอบตามสมมติฐานของนักเรียน
4. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร
ตอบ ปริมาณความร้อนที่น้าได้รับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้า
โดยน้าในบีกเกอร์ที่ได้รับความร้อนจากเทียน 2 เล่ม มีอุณหภูมิสูงขึ้น
มากกว่าน้าในบีกเกอร์ที่ได้รับความร้อนจากเทียนไข 1 เล่ม เนื่องจากเทียน
ไข 2 เล่มให้ปริมาณความร้อนมากกว่าเทียนไข 1 เล่ม
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
1. การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้า
ตอบ มวลของน้า
2. เมื่อให้ความร้อนทั้งสองบีกเกอร์ในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของน้าแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ แตกต่างกัน เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที น้ามวล 75 กรัม มีอุณหภูมิสูง
กว่าน้ามวล 150 กรัม
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 2
3. สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างกับผลการทดลองหรือไม่
ตอบ คาตอบตามสมมติฐานของนักเรียน
4. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร
ตอบ มวลของน้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้า โดยน้ามวล 75
กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าน้ามวล 150 กรัม เมื่อได้รับความร้อน
ปริมาณเท่ากัน
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
1. การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
สสาร
ตอบ ชนิดของสสาร
2. เมื่อควบคุมตัวแปรในการทดลองนี้ สสารต่างชนิดกันมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ตอบ แตกต่างกัน น้ามันจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่าน้า
3. สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างกับผลการทดลอง
หรือไม่
ตอบ คาตอบตามสมมติฐานของนักเรียน
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5.2
ตอนที่ 3
4. จากกิจกรรมตอนที่ 3 สรุปได้ว่าอย่างไร
ตอบ ชนิดของสสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเมื่อเวลาผ่านไป
3 นาที น้ามันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าน้า
• น้าและสสารอื่นจะมีระดับพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่กับ
สรุป
มวล ปริมาณความร้อน
ที่ได้รับ
ชนิดของสสาร
• เมื่อไปเดินทะเลในช่วงเวลากลาง
วันที่แดดร้อนจัด เนื่องจากได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงมี
อุณหภูมิสูงขึ้น แต่อุณหภูมิของสาร
จะแตกต่างกัน เช่น ทรายจะมี
อุณหภูมิสูงกว่าน้าทะเลและอากาศ
รอบตัว แม้ว่าสสารนั้นจะได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในปริมาณ
ที่เท่ากัน
สรุป
• ในการทาให้สสารต่างชนิดกันที่มีมวล 1 หน่วยเท่ากัน มีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยเท่ากัน จะใช้ปริมาณความร้อนแตกต่างกัน
• ปริมาณความร้อนนี้เป็น
• มีหน่วยเป็น แคลอรี / กรัม องศาเซลเซียส (cal/g °C)
จูล / กรัม องศาเซลเซียส (J/g °C)
ความร้อนจาเพาะของสาร (specific heat)
ความร้อนจาเพาะของสาร (specific heat)
• ตัวอย่าง ความร้อนจาเพาะของน้ามีค่า 1 cal/g °C
แสดงว่า ต้องใช้ปริมาณความร้อน 1 แคลอรี
ในการทาให้น้ามวล 1 g
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 °C
ความร้อนจาเพาะของสาร (specific heat)
สารใดมีค่าความ
ร้อนจาเพาะมาก
ที่สุด และน้อยที่สุด
ตามลาดับ
สารใดมีค่าความ
ร้อนจาเพาะมาก
ที่สุด และน้อยที่สุด
ตามลาดับ
น้าและทองตามลาดับ
เมื่อสารเหล่านี้มีมวล
เท่ากัน ได้รับความ
ร้อนปริมาณเท่ากัน จะ
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เท่ากันหรือไม่ อย่างไร
และสารใดมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นมากที่สุด
เพราะเหตุใด
เมื่อสารเหล่านี้มีมวล
เท่ากัน ได้รับความ
ร้อนในปริมาณเท่ากัน
จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
แตกต่างกัน ทราบได้
จากค่าความร้อน
จาเพาะของสาร
ทองจะมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นมากที่สุด
เนื่องจากมีค่าความ
ร้อนจาเพาะน้อยที่สุด
สารที่มีความร้อนจาเพาะน้อย
ต้องการปริมาณความร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อทาให้สารนั้นมวล 1 g มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 °C
สารที่มีความร้อนจาเพาะมาก
ต้องการปริมาณความร้อนมากเพื่อทาให้สารนั้นมวล 1 g มีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น 1 °C
ความร้อนจาเพาะของสาร (specific heat)
ในทางกลับกัน ถ้าให้ปริมาณความร้อนเท่ากัน
สารที่มีความร้อนจาเพาะน้อย จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่าสารที่มีความร้อนจาเพาะมาก
• แก้วน้าสองใบ บรรจุน้าร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เท่ากัน ใบแรก
บรรจุมวล 100 กรัม ใบที่สองบรรจุมวล 200 กรัม ตั้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าในแก้ว
ทั้งสองใบ จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ชวนคิด
เฉลยชวนคิด
• แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมวลของน้า โดยน้ามวล100 กรัม จะมีอุณหภูมิ
ลดลงมากกว่า
• จากความสัมพันธ์ระหว่างมวล ความร้อนจาเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
เป็นดังสมการ
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
การหาปริมาณความร้อนที่ทาให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
• วัดอุณหภูมิหรือระดับพลังงานความร้อน
ของสสาร
• การบอกอุณหภูมิมีหลายหน่วย เช่น
• องศาเซลเซียส (°C)
• องศาฟาเรนไฮต์ (°F)
• เคลวิน (K)
เทอร์มอมิเตอร์
ความดัน 1 บรรยากาศ คือ ความดันอากาศที่สามารถดันปรอทให้ขึ้นไปในกระบอกปลายปิดได้สูง 760
มิลลิเมตร หรือ 76 เซนติเมตร ที่ระดับน้าทะเล ดังนั้น จึงมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรของปรอท
หน่วยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้
โดยมีความสัมพันธ์ ดังนี้
1. อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
2. อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่เคลวิน
3. อุณหภูมิ 90 องศาฟาเรนไฮต์ เท่ากับกี่องศาเซลเซียส
4. อุณหภูมิ 298 เคลวิน เท่ากับกี่องศาเซลเซียส
5. อุณหภูมิ 298 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
แบบฝึกหัดเปลี่ยนอุณหภูมิ

More Related Content

What's hot

บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบบทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
Jariya Jaiyot
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
Coverslide Bio
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
website22556
 
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
SlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะSlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
krupornpana55
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
Ngamsiri Prasertkul
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
website22556
 
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
Thanyamon Chat.
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
Jariya Jaiyot
 

What's hot (20)

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบบทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
 
บทที่ 1 การจำแนกสาร
บทที่ 1 การจำแนกสารบทที่ 1 การจำแนกสาร
บทที่ 1 การจำแนกสาร
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
 
บทที่ 2 งาน และพลังงาน
บทที่ 2  งาน และพลังงานบทที่ 2  งาน และพลังงาน
บทที่ 2 งาน และพลังงาน
 
การตกผลึก
การตกผลึกการตกผลึก
การตกผลึก
 
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
SlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะSlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน  หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน  หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
 
ธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบธาตุและสารประกอบ
ธาตุและสารประกอบ
 
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลายการสกัดด้วยตัวทำละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 
แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลก
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 

ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร