SlideShare a Scribd company logo
1
การเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ#ป$ญญา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ#
Changes in Learning and Innovation of the 21th Century Skills of Students in Pohpanpunya
Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch
เดชมณี เนาวโรจน1,2
แสงเดือน บกนอย1,2
และ สุภาวดี หิรัญพงศสิน1,3*
1
ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุป-ญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
3
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
*
E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th
บทคัดยLอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่
4/2 ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน เปQนกลุRมเปSาหมาย เครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม
ในทักษะศตวรรษที่ 21 4 ทักษะ คือ การคิดแบบมีวิจารณญา(Critical Thinking)การสื่อสาร (Mommunication) การ
ทํางานรRวมกัน(Collaboration) และการสรางสรรค(Creativity) ที่ประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษา
โครงงานเปQนผูประเมินนักเรียน ผลการวิจัยพบวRา หลังจากดําเนินงานโครงการเพาะพันธุป-ญญา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ทักษะ ผลการประเมินของนักเรียนประเมินตนเอง
ทักษะที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ การสรางสรรค คิดเปQนรอยละ 33.4 การประเมินโดยครูที่ปรึกษา พบวRา ทักษะที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด คือ การทํางานรRวมกัน คิดเปQนรอยละ 35.9 แสดงวRาการดําเนินงานโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนสมเด็จพระ
ญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สามารถตอบสนองและพัฒนานักเรียนใหมีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 ได
คําสําคัญ : ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป-ญญา
Changes in Learning and Innovation of the 21th Century Skills of Students in Pohpanpunya
Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patriarch
Dechmanee Noawarot1,2
Yajai jarearnpong1,2
and Supawadee Hiranpongsin1,3
*
1
PPPY Node, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province
2
Somdejprayansungworn Nai Prasungkarachupatum school, Komkuenkiaw district, Yasotorn province
3
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province
*
E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th
Abstract
This study aimed to examined changes in learning and innovation skill of the 21st
century skills
of students in the Pohpanpanya project of Somdejprayansungworn School established under the
Patronage Supreme Patriarch. The sample was 37 Mattayomsuksa 4/2 students. The instruments were
skill measurement on 4 learning and innovation of the 21st
century skills—critical thinking,
communication, collaboration and creativity. The assessments were done by students themselves and
by project advisors. Results showed that after the completion of the project students changed in all 4
skills of learning and innovation of the 21st
century skills. The most change was observed by students
was in creativity (33.4 %). However, the project advisors rated collaboration the most change skill
(35.9%). This indicates that the Pohpanpanya project of Somdejprayansungworn School established
2
under the Patronage Supreme Patriarch can achieve the objective and help develop the students’
learning and innovation of the 21st
century skills.
Keywords : LEARNING AND INNOVATION SKILL, THE 21st CENTURY SKILLS , PPPY PROJECT,
บทนํา
โลกยุคป-จจุบันเปQนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาอยRางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อตอง
เผชิญหนากับป-ญหาทาทายตRางๆที่รออยูRในอนาคต มนุษยมองเห็นคุณคRาอเนกอนันตของการศึกษา เพื่อนําไปสูRการมีชีวิตที่ดี
ขึ้นในศตวรรษใหมR(ทัศนา แขมณี, 2555 อางโดย เอกชัย พุทธสอน, 2557) ทักษะที่มนุษยมีและใชไดผลในโลกยุคกRอนๆไมR
สามารถใชไดผลในยุคป-จจุบันและอนาคตมนุษยตองเรียนรูทักษะใหมRเพื่อความอยูRรอดในสังคม(Martin, 2510 อางโดย เอก
ชัย พุทธสอน, 2557)
การเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ ประกอบดวยกลุRมทักษะตRาง ๆ 3 กลุRม ไดแกR 1)
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ
( วิจารณ พานิช , 2555) สําหรับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning andInnovation Skills) จะเปQนตัวกําหนด
ความพรอมของนักเรียนเขาสูRโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในป-จจุบัน ประกอบดวยความสามารถในการปฏิบัติ 4
ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียกวRา 4 การ ไดแกR 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร
(Communication) 3) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) 4) การสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ พานิช, 2555 อางโดย
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุRงเจริญ, มปป) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะดังกลRาวสามารถใชวิธีการเรียนโดยใชการวิจัยเปQน
ฐาน (Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณี,2548)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) เสนอการจัดการเรียนรูแบบใหมRโดยใช
“ โครงงานฐานวิจัย (Research based learning; RBL) โดยเปQนการสรางวัฒนธรรมในการจัดการเรียน การสอนแบบใหมR
บนฐานการวิจัยที่จะบRมเพาะทักษะที่จําเปQนสําหรับสังคมความรู และสร้ํางความเปQนวิทยาศาสตรในตัวใหแกRเด็กไทยของเรา
อันจะนําพาใหนักเรียนสามารถอยูRไดอยRางรูเทRาทันในศตวรรษหนา และทําใหสังคมและประเทศของเราเติบโตได อยRางมี
คุณภาพและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับทักษะแหRงศตวรรษที่ 21
ตัวอยRางความสําเร็จของโรงเรียนที่เขารRวมโครงการเพาะพันธุป-ญญา ปKการศึกษา 2557 เชRน การพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ฐานวิจัย (โรงเรียนปทุมราชวงศา , 2558) พบวRา ผลการวิเคราะหที่ไดจากงานเขียนสะทอนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ดานสูงขึ้น และจากการศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนใน
โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ (โคกสวRางคุมวิทยานุสรณ,2557) พบวRา นักเรียนมีพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยRางเดRนชัด
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ เปQนสถานศึกษาทองถิ่นระดับตําบลที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําและมีเจตคติทางลบในการเรียนรู (งานประกันโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร , 2556) จึงไดเขารRวมโครงการ
เพาะพันธุป-ญญากับศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อตองการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ใหสูงขึ้น
จากที่กลRาวมาขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558
วิธีการวิจัย
1) ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ
ราชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2) แบบแผนการวิจัย
การศึกษานี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชั้นตน (pre-experiment) ที่มีกลุRมการทดลองกลุRมเดียววัดผลหลังการ
ทดลอง (one-shot case study)
3) เครื่องที่ใชในการวิจัย
3
3.1 แผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนโครงการเพาะพันธุป-ญญา ปKการศึกษา 2558 โดยมีกําหนดการสอน
ดังตาราง 1
ตาราง 1 กําหนดการสอนที่เนนการทําโครงงานฐานวิจัย
วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยยLอ วัตถุประสงค#ของกิจกรรม
28 สิงหาคม 2558 จิตป-ญญา เพื่อใหนักเรียน
1. เขาใจตนเองและผูอื่น
2.เห็นคุณคRาของตนเองและผูอื่น
22 กันยายน 2558 การเขียนผังเหตุผล (system
thinking)
เพื่อใหนักเรียน
1. คิดแกป-ญหา โดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร
2. ฝ‰กคิดหาเหตุหาผลของแตRละสถานการณได
25 กันยายน 2558 การคิดหัวขอโครงการหลัก เพื่อใหนักเรียน
1. ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
อาชีพ กิจกรรมชุมชน
2. ไดหัวขอหลักเพื่อทําวิจัย
1 – 8 สิงหาคม 2558 การคิดหัวขอโครงงานยRอย 10
โครงงาน
เพื่อใหนักเรียน
1. ฝ‰กทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค
2. ฝ‰กคิดตั้งหัวขอโครงงานโดยใชหลักความเปQน
เหตุเปQนผล
3. ไดหัวขอโครงงานที่ตองการศึกษา
18 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียน
1. เป‹ดรับมุมมองที่แตกตRาง
2. มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตRาง ๆ
3.รูจักใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องราว
ตRาง ๆ
15 ตุลาคม – 20
พฤศจิกายน 2558
การเขียนขอเสนอโครงงาน
นําเสนอเคาโครงวิจัย
เพื่อใหนักเรียน
1. ฝ‰กการเขียนขอเสนอโครงงาน
2. มีการวางแผนการทําโครงงาน ที่จะนําไป
ปฏิบัติจริง ฝ‰กการนําเสนอ
1 พฤศจิกายน –
29 กุมภาพันธ 2558
เก็บขอมูล / ทดลอง เพื่อใหนักเรียน
1. ลงมือปฏิบัติการทดลอง / เก็บขอมูล
2. วิเคราะหสังเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
แกป-ญหาหรือตอบคําถาม
12 มกราคม 2559 การนําเสนอการทดลอง /
ms_powerpoint
เพื่อใหนักเรียน
1. เกิดทักษะการนําเสนอการรายงาน
2. เกิดทักษะการวิพากษวิจารณ
19 กุมภาพันธ 2559 การทําโปสเตอร เพื่อใหนักเรียน
1. เกิดทักษะการใชเครื่องมือ ICT
2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห
3. ฝ‰กการเขียนผังตนไม
20 กุมภาพันธ 2559 การนําเสนอโครงการฯ ระดับศูนย
พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อใหนักเรียน
1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร
2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห
24 มีนาคม 2559 การนําเสนอโครงการฯ ระดับประเทศ เพื่อใหนักเรียน
4
1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร
2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห
3.2 แบบประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีแบบประเมิน 2 ฉบับ
ประเมินกRอนดําเนินโครงการและประเมินหลังดําเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมินผRานการพิจารณาความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทRาน และประเมินโดย 1) นักเรียนประเมินตนเอง 2) ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ตามตัวบRงชี้ ทั้ง 4 การของ
ทักษะนักเรียนที่รRวมโครงการเพาะพันธุป-ญญา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น
จากนักเรียนเพาะพันธุป-ญญาในป-จจุบันเมื่อเทียบกับกRอนเขารRวมโครงการ โดยใชตามมาตรวัดของลิเคิรท(Likert Scale)
4) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห#ขอมูล
การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 นักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม กRอนดําเนินโครงการ
4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกําหนดการสอนโครงการเพาะพันธุป-ญญา และลงมือปฏิบัติโครงงาน
จนเสร็จสิ้นกระบวนการในตาราง 1 ใชเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปKการศึกษา โดยการทําโครงงานครั้งนี้ ไดแบRงนักเรียน ออกเปQน 10
กลุRม กลุRมละ 4 คน 8 กลุRม กลุRมละ 3 คน 2 กลุRม มีประเด็นหลัก เรื่อง บัว และแยกโครงงานยRอย 10 โครงงาน ดาน
วิทยาศาสตร 6 โครงงาน ดานเศรษฐศาสตร 3 โครงงาน ดานสังคมศาสตร 1 โครงงาน
4.3 นักเรียนประเมินตนเองทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 หลังดําเนินโครงการ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนแตRละคน
4.4. นําขอมูลในขอ 1 ขอ 3 และขอ 4 มาวิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดแตRละ
ทักษะกRอนและหลังเสร็จสิ้นโครงการเพาะพันธุป-ญญา โดยแยกศึกษาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม คือ 1) การคิดแบบ
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) 4) การ
สรางสรรค (Creativity)
4.5 วิเคราะหหาคRารอยละทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 โดยใชสมการ
คRารอยละทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม = จํานวนนักเรียนที่เกิดทักษะ ฯ x 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
4.6 นําคRารอยละของทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมแตRละขอจากการวิเคราะหขอมูลในขอ 5 มาเขียน
กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ
ผลการวิจัย
ผลจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน โดยใชแบบประเมินทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม ใหนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน นักเรียนเกิดทักษะการ
เปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
5
49.3
81.5
50.3
81.6
53
84
49.33
82.73
0
20
40
60
80
100
การคิดแบบมีวิจารณญาณ
การสือสาร
การทํางานร่วมกัน
การสร้างสรรค์
ก่อนดําเนินงานโครงการ
หลังดําเนินงานโครงการ
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (นักเรียนประเมินตนเอง) กRอนและหลัง
การทําโครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป-ญญา
48.55
81.65
47.00
82.10
52.20
88.10
49.13
82.53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
การคิดแบบมีวิจารณญาณ
การสือสาร
การทํางานร่วมกัน
การสร้างสรรค์
ก่อนดําเนินงานโครงการ
หลังดําเนินงานโครงการ
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม กRอนและหลังการทําโครงงานบนฐานวิจัย ใน
โครงการเพาะพันธุป-ญญา
35.10
32.20 31.30 31.00 33.40
33.10 35.90
33.40
6
32.2
33.1
31.3
35.1
31
35.9
33.4 33.4
28
29
30
31
32
33
34
35
36
การคิดแบบมีวิจารณญาณ
การสือสาร
การทํางานร่วมกัน
การสร้างสรรค์
นักเรียนประเมินตนเอง
ครูประเมินนักเรียน
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน ที่ประเมินโดย
ครูประเมินนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป-ญญา
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนผRาน
การทําโครงงานบนฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โดยประเมินระดับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน
กRอนและหลังเขารRวมโครงการ 4 ทักษะตามตัวบRงชี้ คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร
(Communication) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) และการสรางสรรค (Creativity) พบวRา จากผลการวิจัยตาม
รูปภาพที่ 1 เมื่อนักเรียนประเมินตนเองหลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม กRอนการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญา สูงขึ้นทุกตัวทักษะ โดยการเปลี่ยนแปลงการสรางสรรค
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปQนรอยละ 33.4 การคิดแบบมีวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.2 การสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 และ
การทํางานรRวมกันเพิ่มขึ้นรอยละ 31 ตามลําดับ เมื่อครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน พบวRา นักเรียนมีผลการ
เปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม หลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญาสูงขึ้นทุกทักษะเชRนกัน สอดคลอง
กับการประเมินของนักเรียนที่ประเมินตนเอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการทํางานรRวมกันเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปQนรอยละ
35.9 รองลงมาคือ ทักษะการสื่อสาร เพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 35.1 การสรางสรรคเพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 33.4 และการคิด
แบบมีวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 33.1 ตามลําดับดังรูปภาพที่ 2 และจากผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทักษะดาน
การเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน ทั้งครูและนักเรียนประเมิน พบวRา ทักษะที่มีผลการประเมินสอดคลองกันจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุดคือ การสรางสรรค การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการทํางานรRวมกัน ตามลําดับดังรูปภาพที่ 3
สอดคลองกับผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียน
ปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย และการวิจัยการศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนใน
โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ แสดงใหเห็นวRาการนําโครงการเพาะพันธุป-ญญามาใชใน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดแบบมีวิจารณญาณ รูจักใชเหตุผลในการทําความเขาใจ ตัดสินใจโดยใชทางเลือกที่หลากหลาย มองเห็นความเชื่อมโยง
ของสิ่งตRาง ๆ สามารถวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจนนําไปใชในการแกป-ญหาและตัดสินใจได ดานการสื่อสาร นักเรียนรูจักพูด
และแสดงความคิดเห็นไดอยRางชัดเจน รูจักใช ICT ในการสื่อสาร ทักษะการทํางาน นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรRวมกับผูอื่น
ปรับตัวไดดี ตั้งใจที่จะรRวมกับเพื่อนเพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลRวงตามเปSาหมาย และทักษะการสรางสรรคทําใหนักเรียนใช
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน พัฒนาแนวคิดใหมRอยูRเสมอ และที่สําคัญนักเรียนไดรูจักการเป‹ดรับมุมมองที่แตกตRางจาก
ความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งทักษะเหลRานี้ที่นักเรียนไดรับตลอดโครงการเพาะพันธุป-ญญา 1 ปKการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อยRางแทจริงสอดคลอง
3.8
0.9
4.8
7
กิตติกรรมประกาศ
โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สําเร็จลุลRวงไดตองขอบคุณ
นายชาติชาย สิงหพรหมสาร ผูอํานวยการโรงเรียน นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียนที่สนับสนุนใหมีโครงการ
นี้ในโรงเรียนและที่สําคัญขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานทุกทRานที่มีสRวนทําใหโครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนแหRงนี้
ประสบผลสําเร็จ ขอบคุณผูปกครองนักเรียนและปราชญชุมชนที่มีสRวนสนับสนุนชี้แนะ แนะนํา และที่สําคัญขอบใจนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/2 ปKการศึกษา 2558 ทุกคนที่ทุRมเท แรงกายแรงใจทําโครงงานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
ขอบคุณ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผูเชี่ยวชาญของโครงการฯ และ ดร.สุมาลี เฮงยศมาก ที่กรุณาใหคําแนะนําในการทํา
โครงงาน RBL ขอบคุณ โครงการเพาะพันธุป-ญญาศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทยที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
แขก มูลเดช (2555) การพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ#ดวยโจทย#วิจัยภูมิป$ญญาทองถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแหLงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหRงชาติ สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา)
งานประกันคุณภาพการศึกษา. (2556). รายงานประเมินตนเอง(SAR). โรงเรียนสมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ
ราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกวจังหวัดยโสธร
โรงเรียนปทุมราชวงศา. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ#ป$ญญา
โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงานนําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
โรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ.(2558). การศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญาของ
โรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงาน
นําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ. 2557. การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. โรงพิมพแหRงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพ
ไพฑูรย สินลารัตน (2556) ทักษะแหLงศตวรรษที่ 21: ตองกาวใหพนกับดักของตะวันตก
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปe 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556
วิจารณ พานิช. (2554). วิธีการสรางการเรียนรูเพื่อศิษย# ในศตวรรษที่ 21.มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, กรุงเทพฯ.
ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(ม.ป.ป.) เกี่ยวกับโครงการ รูจักเพาะพันธุ#ป$ญญา. สืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558. จากชื่อเวบไซต : http://www.pohpanpunya-ubu.com/ver2/about.php#.
สุมนตฑา บุญทวม. (ม.ป.ป.) บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ป$ญหาดานการศึกษาในสังคมไทย . สืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558. จากชื่อเวบไซต : http://sd-group1.blogspot.com/2013/01/53242766.html
สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2555). โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูใหมLของการศึกษาไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, กรุงเทพฯ.
อังคนา จันทรประเสริฐ. (2553). ป$จจัยที่มีสLงผลตLอทักษะการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร#ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปe
ที่ 4. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เอกชัย พุทธสอน (2557) แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญL ภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

More Related Content

What's hot

วิจัย21สสค
วิจัย21สสควิจัย21สสค
วิจัย21สสค
Wichai Likitponrak
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
Wichai Likitponrak
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
phrimphrao warapanpipit
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
Suppalak Lim
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
Wichai Likitponrak
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)Thakhantha
 
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
oraneehussem
 
โครงการในพระราชดำริงานคอม
โครงการในพระราชดำริงานคอมโครงการในพระราชดำริงานคอม
โครงการในพระราชดำริงานคอม
Unchaya Suwan
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 Thakhantha
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
Pranitee Ratanawijitr
 
รายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทรายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทJiraporn Chaimongkol
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวลsanhajutha
 
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดแบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
Krupol Phato
 
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยKobwit Piriyawat
 
วิจัยปี 59 ครูวิชัย
วิจัยปี 59 ครูวิชัยวิจัยปี 59 ครูวิชัย
วิจัยปี 59 ครูวิชัย
Wichai Likitponrak
 
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
Klangpanya
 
Proposal54 mk 8_nov10(final)
Proposal54 mk 8_nov10(final)Proposal54 mk 8_nov10(final)
Proposal54 mk 8_nov10(final)chorchamp
 

What's hot (20)

วิจัย21สสค
วิจัย21สสควิจัย21สสค
วิจัย21สสค
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
 
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
 
Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
 
Radchaneeporn
RadchaneepornRadchaneeporn
Radchaneeporn
 
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
 
โครงการในพระราชดำริงานคอม
โครงการในพระราชดำริงานคอมโครงการในพระราชดำริงานคอม
โครงการในพระราชดำริงานคอม
 
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
รายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทรายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บท
 
Best practice
Best practiceBest practice
Best practice
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
 
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดแบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
 
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัยใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
ใบแจ้งขออนุญาตโรงเรียนไปครุวิจัย
 
วิจัยปี 59 ครูวิชัย
วิจัยปี 59 ครูวิชัยวิจัยปี 59 ครูวิชัย
วิจัยปี 59 ครูวิชัย
 
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
 
Proposal54 mk 8_nov10(final)
Proposal54 mk 8_nov10(final)Proposal54 mk 8_nov10(final)
Proposal54 mk 8_nov10(final)
 

Viewers also liked

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของวัตถุdnavaroj
 
ติวOnetชีวะ
ติวOnetชีวะติวOnetชีวะ
ติวOnetชีวะ
Wichai Likitponrak
 
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
Wichai Likitponrak
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1Parichat1989
 

Viewers also liked (20)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐานสรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
 
ติวOnetชีวะ
ติวOnetชีวะติวOnetชีวะ
ติวOnetชีวะ
 
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
บทที่5แรงในชีวิตประจำวันม 2
 
สรุปเซลล์
สรุปเซลล์สรุปเซลล์
สรุปเซลล์
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1
 

Similar to บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...Nakhon Phanom University
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
Nakhon Phanom University
 
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google siteการให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
พัน พัน
 
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2Surapong Jakang
 
Role610725 np2
Role610725 np2Role610725 np2
Role610725 np2
Pattie Pattie
 
Media&tech2learn 001-Part 1
Media&tech2learn 001-Part 1Media&tech2learn 001-Part 1
Media&tech2learn 001-Part 1
Kittipun Udomseth
 
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศกิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
ศุภกรณ์ วัฒนศรี
 
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศกิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติพงษ์ วงเฟือง
 
Move610724 n three
Move610724 n threeMove610724 n three
Move610724 n three
Pattie Pattie
 
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
ssuser2d058a
 
ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67Mr-Dusit Kreachai
 
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...Panita Wannapiroon Kmutnb
 
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
Panita Wannapiroon Kmutnb
 
ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21
KruBeeKa
 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Wichit Thepprasit
 
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
JeeraJaree Srithai
 
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
Totsaporn Inthanin
 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
Prachyanun Nilsook
 

Similar to บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (20)

Teachercom c
Teachercom cTeachercom c
Teachercom c
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซ...
 
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google siteการให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
การให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google site
 
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2
โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้กับsocail media generation2
 
Role610725 np2
Role610725 np2Role610725 np2
Role610725 np2
 
Media&tech2learn 001-Part 1
Media&tech2learn 001-Part 1Media&tech2learn 001-Part 1
Media&tech2learn 001-Part 1
 
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศกิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
 
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศกิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
กิตติกรรมประกาศ'งานลูกเกศ
 
Move610724 n three
Move610724 n threeMove610724 n three
Move610724 n three
 
Is pre
Is preIs pre
Is pre
 
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด...
 
ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67ยางนา ฉบับที่ 67
ยางนา ฉบับที่ 67
 
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...
The Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instruc...
 
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์...
 
ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21ครูในศตวรรษที่ 21
ครูในศตวรรษที่ 21
 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
บทความวิจัยของจีราศรีไทย ม.ราชภัฏสุรินทร์
 
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
dnavaroj
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรdnavaroj
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำdnavaroj
 

More from dnavaroj (16)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
 

Recently uploaded

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 

Recently uploaded (6)

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 

บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 • 1. 1 การเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ#ป$ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ# Changes in Learning and Innovation of the 21th Century Skills of Students in Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch เดชมณี เนาวโรจน1,2 แสงเดือน บกนอย1,2 และ สุภาวดี หิรัญพงศสิน1,3* 1 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุป-ญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 3 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี * E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th บทคัดยLอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของ นักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/2 ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน เปQนกลุRมเปSาหมาย เครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 4 ทักษะ คือ การคิดแบบมีวิจารณญา(Critical Thinking)การสื่อสาร (Mommunication) การ ทํางานรRวมกัน(Collaboration) และการสรางสรรค(Creativity) ที่ประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษา โครงงานเปQนผูประเมินนักเรียน ผลการวิจัยพบวRา หลังจากดําเนินงานโครงการเพาะพันธุป-ญญา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ทักษะ ผลการประเมินของนักเรียนประเมินตนเอง ทักษะที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ การสรางสรรค คิดเปQนรอยละ 33.4 การประเมินโดยครูที่ปรึกษา พบวRา ทักษะที่เพิ่มขึ้นมาก ที่สุด คือ การทํางานรRวมกัน คิดเปQนรอยละ 35.9 แสดงวRาการดําเนินงานโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนสมเด็จพระ ญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สามารถตอบสนองและพัฒนานักเรียนใหมีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษ ที่ 21 ได คําสําคัญ : ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป-ญญา Changes in Learning and Innovation of the 21th Century Skills of Students in Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patriarch Dechmanee Noawarot1,2 Yajai jarearnpong1,2 and Supawadee Hiranpongsin1,3 * 1 PPPY Node, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province 2 Somdejprayansungworn Nai Prasungkarachupatum school, Komkuenkiaw district, Yasotorn province 3 Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province * E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th Abstract This study aimed to examined changes in learning and innovation skill of the 21st century skills of students in the Pohpanpanya project of Somdejprayansungworn School established under the Patronage Supreme Patriarch. The sample was 37 Mattayomsuksa 4/2 students. The instruments were skill measurement on 4 learning and innovation of the 21st century skills—critical thinking, communication, collaboration and creativity. The assessments were done by students themselves and by project advisors. Results showed that after the completion of the project students changed in all 4 skills of learning and innovation of the 21st century skills. The most change was observed by students was in creativity (33.4 %). However, the project advisors rated collaboration the most change skill (35.9%). This indicates that the Pohpanpanya project of Somdejprayansungworn School established
 • 2. 2 under the Patronage Supreme Patriarch can achieve the objective and help develop the students’ learning and innovation of the 21st century skills. Keywords : LEARNING AND INNOVATION SKILL, THE 21st CENTURY SKILLS , PPPY PROJECT, บทนํา โลกยุคป-จจุบันเปQนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาอยRางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อตอง เผชิญหนากับป-ญหาทาทายตRางๆที่รออยูRในอนาคต มนุษยมองเห็นคุณคRาอเนกอนันตของการศึกษา เพื่อนําไปสูRการมีชีวิตที่ดี ขึ้นในศตวรรษใหมR(ทัศนา แขมณี, 2555 อางโดย เอกชัย พุทธสอน, 2557) ทักษะที่มนุษยมีและใชไดผลในโลกยุคกRอนๆไมR สามารถใชไดผลในยุคป-จจุบันและอนาคตมนุษยตองเรียนรูทักษะใหมRเพื่อความอยูRรอดในสังคม(Martin, 2510 อางโดย เอก ชัย พุทธสอน, 2557) การเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ ประกอบดวยกลุRมทักษะตRาง ๆ 3 กลุRม ไดแกR 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ( วิจารณ พานิช , 2555) สําหรับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning andInnovation Skills) จะเปQนตัวกําหนด ความพรอมของนักเรียนเขาสูRโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในป-จจุบัน ประกอบดวยความสามารถในการปฏิบัติ 4 ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียกวRา 4 การ ไดแกR 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) 4) การสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ พานิช, 2555 อางโดย ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุRงเจริญ, มปป) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะดังกลRาวสามารถใชวิธีการเรียนโดยใชการวิจัยเปQน ฐาน (Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณี,2548) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) เสนอการจัดการเรียนรูแบบใหมRโดยใช “ โครงงานฐานวิจัย (Research based learning; RBL) โดยเปQนการสรางวัฒนธรรมในการจัดการเรียน การสอนแบบใหมR บนฐานการวิจัยที่จะบRมเพาะทักษะที่จําเปQนสําหรับสังคมความรู และสร้ํางความเปQนวิทยาศาสตรในตัวใหแกRเด็กไทยของเรา อันจะนําพาใหนักเรียนสามารถอยูRไดอยRางรูเทRาทันในศตวรรษหนา และทําใหสังคมและประเทศของเราเติบโตได อยRางมี คุณภาพและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับทักษะแหRงศตวรรษที่ 21 ตัวอยRางความสําเร็จของโรงเรียนที่เขารRวมโครงการเพาะพันธุป-ญญา ปKการศึกษา 2557 เชRน การพัฒนาทักษะการ เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ฐานวิจัย (โรงเรียนปทุมราชวงศา , 2558) พบวRา ผลการวิเคราะหที่ไดจากงานเขียนสะทอนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ดานสูงขึ้น และจากการศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนใน โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ (โคกสวRางคุมวิทยานุสรณ,2557) พบวRา นักเรียนมีพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยRางเดRนชัด โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ เปQนสถานศึกษาทองถิ่นระดับตําบลที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ําและมีเจตคติทางลบในการเรียนรู (งานประกันโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร , 2556) จึงไดเขารRวมโครงการ เพาะพันธุป-ญญากับศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อตองการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ใหสูงขึ้น จากที่กลRาวมาขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558 วิธีการวิจัย 1) ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ ราชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 2) แบบแผนการวิจัย การศึกษานี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชั้นตน (pre-experiment) ที่มีกลุRมการทดลองกลุRมเดียววัดผลหลังการ ทดลอง (one-shot case study) 3) เครื่องที่ใชในการวิจัย
 • 3. 3 3.1 แผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนโครงการเพาะพันธุป-ญญา ปKการศึกษา 2558 โดยมีกําหนดการสอน ดังตาราง 1 ตาราง 1 กําหนดการสอนที่เนนการทําโครงงานฐานวิจัย วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยยLอ วัตถุประสงค#ของกิจกรรม 28 สิงหาคม 2558 จิตป-ญญา เพื่อใหนักเรียน 1. เขาใจตนเองและผูอื่น 2.เห็นคุณคRาของตนเองและผูอื่น 22 กันยายน 2558 การเขียนผังเหตุผล (system thinking) เพื่อใหนักเรียน 1. คิดแกป-ญหา โดยใชหลักการทาง วิทยาศาสตร 2. ฝ‰กคิดหาเหตุหาผลของแตRละสถานการณได 25 กันยายน 2558 การคิดหัวขอโครงการหลัก เพื่อใหนักเรียน 1. ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น อาชีพ กิจกรรมชุมชน 2. ไดหัวขอหลักเพื่อทําวิจัย 1 – 8 สิงหาคม 2558 การคิดหัวขอโครงงานยRอย 10 โครงงาน เพื่อใหนักเรียน 1. ฝ‰กทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 2. ฝ‰กคิดตั้งหัวขอโครงงานโดยใชหลักความเปQน เหตุเปQนผล 3. ไดหัวขอโครงงานที่ตองการศึกษา 18 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียน 1. เป‹ดรับมุมมองที่แตกตRาง 2. มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตRาง ๆ 3.รูจักใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องราว ตRาง ๆ 15 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2558 การเขียนขอเสนอโครงงาน นําเสนอเคาโครงวิจัย เพื่อใหนักเรียน 1. ฝ‰กการเขียนขอเสนอโครงงาน 2. มีการวางแผนการทําโครงงาน ที่จะนําไป ปฏิบัติจริง ฝ‰กการนําเสนอ 1 พฤศจิกายน – 29 กุมภาพันธ 2558 เก็บขอมูล / ทดลอง เพื่อใหนักเรียน 1. ลงมือปฏิบัติการทดลอง / เก็บขอมูล 2. วิเคราะหสังเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ แกป-ญหาหรือตอบคําถาม 12 มกราคม 2559 การนําเสนอการทดลอง / ms_powerpoint เพื่อใหนักเรียน 1. เกิดทักษะการนําเสนอการรายงาน 2. เกิดทักษะการวิพากษวิจารณ 19 กุมภาพันธ 2559 การทําโปสเตอร เพื่อใหนักเรียน 1. เกิดทักษะการใชเครื่องมือ ICT 2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห 3. ฝ‰กการเขียนผังตนไม 20 กุมภาพันธ 2559 การนําเสนอโครงการฯ ระดับศูนย พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหนักเรียน 1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร 2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห 24 มีนาคม 2559 การนําเสนอโครงการฯ ระดับประเทศ เพื่อใหนักเรียน
 • 4. 4 1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร 2. รูจักวิเคราะหสังเคราะห 3.2 แบบประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีแบบประเมิน 2 ฉบับ ประเมินกRอนดําเนินโครงการและประเมินหลังดําเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมินผRานการพิจารณาความเหมาะสมจาก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทRาน และประเมินโดย 1) นักเรียนประเมินตนเอง 2) ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ตามตัวบRงชี้ ทั้ง 4 การของ ทักษะนักเรียนที่รRวมโครงการเพาะพันธุป-ญญา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น จากนักเรียนเพาะพันธุป-ญญาในป-จจุบันเมื่อเทียบกับกRอนเขารRวมโครงการ โดยใชตามมาตรวัดของลิเคิรท(Likert Scale) 4) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห#ขอมูล การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 4.1 นักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม กRอนดําเนินโครงการ 4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกําหนดการสอนโครงการเพาะพันธุป-ญญา และลงมือปฏิบัติโครงงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการในตาราง 1 ใชเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปKการศึกษา โดยการทําโครงงานครั้งนี้ ไดแบRงนักเรียน ออกเปQน 10 กลุRม กลุRมละ 4 คน 8 กลุRม กลุRมละ 3 คน 2 กลุRม มีประเด็นหลัก เรื่อง บัว และแยกโครงงานยRอย 10 โครงงาน ดาน วิทยาศาสตร 6 โครงงาน ดานเศรษฐศาสตร 3 โครงงาน ดานสังคมศาสตร 1 โครงงาน 4.3 นักเรียนประเมินตนเองทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 หลังดําเนินโครงการ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ประเมินทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนแตRละคน 4.4. นําขอมูลในขอ 1 ขอ 3 และขอ 4 มาวิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดแตRละ ทักษะกRอนและหลังเสร็จสิ้นโครงการเพาะพันธุป-ญญา โดยแยกศึกษาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม คือ 1) การคิดแบบ มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) 4) การ สรางสรรค (Creativity) 4.5 วิเคราะหหาคRารอยละทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 โดยใชสมการ คRารอยละทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม = จํานวนนักเรียนที่เกิดทักษะ ฯ x 100 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 4.6 นําคRารอยละของทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมแตRละขอจากการวิเคราะหขอมูลในขอ 5 มาเขียน กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ผลการวิจัย ผลจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปKการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน โดยใชแบบประเมินทักษะดานการ เรียนรูและนวัตกรรม ใหนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน นักเรียนเกิดทักษะการ เปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
 • 5. 5 49.3 81.5 50.3 81.6 53 84 49.33 82.73 0 20 40 60 80 100 การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสือสาร การทํางานร่วมกัน การสร้างสรรค์ ก่อนดําเนินงานโครงการ หลังดําเนินงานโครงการ ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (นักเรียนประเมินตนเอง) กRอนและหลัง การทําโครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป-ญญา 48.55 81.65 47.00 82.10 52.20 88.10 49.13 82.53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสือสาร การทํางานร่วมกัน การสร้างสรรค์ ก่อนดําเนินงานโครงการ หลังดําเนินงานโครงการ ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม กRอนและหลังการทําโครงงานบนฐานวิจัย ใน โครงการเพาะพันธุป-ญญา 35.10 32.20 31.30 31.00 33.40 33.10 35.90 33.40
 • 6. 6 32.2 33.1 31.3 35.1 31 35.9 33.4 33.4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสือสาร การทํางานร่วมกัน การสร้างสรรค์ นักเรียนประเมินตนเอง ครูประเมินนักเรียน ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน ที่ประเมินโดย ครูประเมินนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป-ญญา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนผRาน การทําโครงงานบนฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โดยประเมินระดับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน กRอนและหลังเขารRวมโครงการ 4 ทักษะตามตัวบRงชี้ คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การทํางานรRวมกัน (Collaboration) และการสรางสรรค (Creativity) พบวRา จากผลการวิจัยตาม รูปภาพที่ 1 เมื่อนักเรียนประเมินตนเองหลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะดานการ เรียนรูและนวัตกรรม กRอนการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญา สูงขึ้นทุกตัวทักษะ โดยการเปลี่ยนแปลงการสรางสรรค เพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปQนรอยละ 33.4 การคิดแบบมีวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.2 การสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 และ การทํางานรRวมกันเพิ่มขึ้นรอยละ 31 ตามลําดับ เมื่อครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน พบวRา นักเรียนมีผลการ เปลี่ยนแปลงทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม หลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป-ญญาสูงขึ้นทุกทักษะเชRนกัน สอดคลอง กับการประเมินของนักเรียนที่ประเมินตนเอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการทํางานรRวมกันเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปQนรอยละ 35.9 รองลงมาคือ ทักษะการสื่อสาร เพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 35.1 การสรางสรรคเพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 33.4 และการคิด แบบมีวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นคิดเปQนรอยละ 33.1 ตามลําดับดังรูปภาพที่ 2 และจากผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทักษะดาน การเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียน ทั้งครูและนักเรียนประเมิน พบวRา ทักษะที่มีผลการประเมินสอดคลองกันจากมากที่สุด ไปหานอยที่สุดคือ การสรางสรรค การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการทํางานรRวมกัน ตามลําดับดังรูปภาพที่ 3 สอดคลองกับผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญา โรงเรียน ปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย และการวิจัยการศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนใน โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ แสดงใหเห็นวRาการนําโครงการเพาะพันธุป-ญญามาใชใน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม นักเรียนเกิดทักษะ การคิดแบบมีวิจารณญาณ รูจักใชเหตุผลในการทําความเขาใจ ตัดสินใจโดยใชทางเลือกที่หลากหลาย มองเห็นความเชื่อมโยง ของสิ่งตRาง ๆ สามารถวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจนนําไปใชในการแกป-ญหาและตัดสินใจได ดานการสื่อสาร นักเรียนรูจักพูด และแสดงความคิดเห็นไดอยRางชัดเจน รูจักใช ICT ในการสื่อสาร ทักษะการทํางาน นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรRวมกับผูอื่น ปรับตัวไดดี ตั้งใจที่จะรRวมกับเพื่อนเพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลRวงตามเปSาหมาย และทักษะการสรางสรรคทําใหนักเรียนใช ความคิดสรางสรรคในการทํางาน พัฒนาแนวคิดใหมRอยูRเสมอ และที่สําคัญนักเรียนไดรูจักการเป‹ดรับมุมมองที่แตกตRางจาก ความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งทักษะเหลRานี้ที่นักเรียนไดรับตลอดโครงการเพาะพันธุป-ญญา 1 ปKการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหเกิด ทักษะในศตวรรษที่ 21 อยRางแทจริงสอดคลอง 3.8 0.9 4.8
 • 7. 7 กิตติกรรมประกาศ โครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สําเร็จลุลRวงไดตองขอบคุณ นายชาติชาย สิงหพรหมสาร ผูอํานวยการโรงเรียน นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียนที่สนับสนุนใหมีโครงการ นี้ในโรงเรียนและที่สําคัญขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานทุกทRานที่มีสRวนทําใหโครงการเพาะพันธุป-ญญาของโรงเรียนแหRงนี้ ประสบผลสําเร็จ ขอบคุณผูปกครองนักเรียนและปราชญชุมชนที่มีสRวนสนับสนุนชี้แนะ แนะนํา และที่สําคัญขอบใจนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 4/2 ปKการศึกษา 2558 ทุกคนที่ทุRมเท แรงกายแรงใจทําโครงงานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอบคุณ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผูเชี่ยวชาญของโครงการฯ และ ดร.สุมาลี เฮงยศมาก ที่กรุณาใหคําแนะนําในการทํา โครงงาน RBL ขอบคุณ โครงการเพาะพันธุป-ญญาศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทยที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งนี้ เอกสารอางอิง แขก มูลเดช (2555) การพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ#ดวยโจทย#วิจัยภูมิป$ญญาทองถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแหLงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหRงชาติ สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา) งานประกันคุณภาพการศึกษา. (2556). รายงานประเมินตนเอง(SAR). โรงเรียนสมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ ราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกวจังหวัดยโสธร โรงเรียนปทุมราชวงศา. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ#ป$ญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงานนําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ.(2558). การศึกษาทักษะและคุณลักษณะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป-ญญาของ โรงเรียนโคกสวRางคุมวิทยานุสรณ. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงาน นําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ. 2557. การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. โรงพิมพแหRงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพ ไพฑูรย สินลารัตน (2556) ทักษะแหLงศตวรรษที่ 21: ตองกาวใหพนกับดักของตะวันตก การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปe 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 วิจารณ พานิช. (2554). วิธีการสรางการเรียนรูเพื่อศิษย# ในศตวรรษที่ 21.มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, กรุงเทพฯ. ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(ม.ป.ป.) เกี่ยวกับโครงการ รูจักเพาะพันธุ#ป$ญญา. สืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558. จากชื่อเวบไซต : http://www.pohpanpunya-ubu.com/ver2/about.php#. สุมนตฑา บุญทวม. (ม.ป.ป.) บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ป$ญหาดานการศึกษาในสังคมไทย . สืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558. จากชื่อเวบไซต : http://sd-group1.blogspot.com/2013/01/53242766.html สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2555). โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูใหมLของการศึกษาไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย, กรุงเทพฯ. อังคนา จันทรประเสริฐ. (2553). ป$จจัยที่มีสLงผลตLอทักษะการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร#ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปe ที่ 4. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยนเรศวร. เอกชัย พุทธสอน (2557) แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญL ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย