SlideShare a Scribd company logo
บทที่ 1
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผล
ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 12 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ
และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
1.แรงที่โลกกระท าต่อมวลของวัตถุ แล้วท าให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้นโลก คือแรงอะไร (จ า)
ก. แรงดึงดูด ข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง. แรงหนีศูนย์กลาง
2.ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดูอย่างไรที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
(น าไปใช้)
ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความเข้มแสงให้น้อยลงได้
ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้ส าเร็จคือข้อใด (จ า)
ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1 ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1
4.เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ (เข้าใจ)
ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก
ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
5.การท างานภายในยานอวกาศจ าเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่ (น าไปใช้)
ก. จ าเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จ าเป็น เพราะอยู่ในช่วงพักผ่อน
ค. ไม่จ าเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว
ง. ไม่จ าเป็น เพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่แล้ว
6.ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร (จา)
ก.ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ ง.ดาวพฤหัสบดี
7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องท าตามข้อใด (น าไปใช้)
ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาใดก็ได้
ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาเดียวกัน
8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ)
ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก
ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์
ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย
9. เป้าหมายหลักของการส ารวจดาวอังคารคือข้อใด(น าไปใช้)
ก. ศึกษาประวัติศาสตร์และการกระจายของน้ าบนดาวอังคาร
ข. สแกนพื้นผิวเพื่อค้นหายานมาร์สโพลาร์แลนเดอร์และยานบีเกิล 2 ที่สูญหายไป
ค. ถ่ายทอดสัญญาณจากล าอื่นๆมายังโลก
ง. หาต าแหน่งลงจอดของยานภาคพื้นดินที่จะถูกส่งไปในอนาคต
10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ส าคัญของดาวเคราะห์ (จ า)
ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง
ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในต าแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในต าแหน่งเดิม
11.ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด (เข้าใจ)
ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข.ดวงจันทร์ไม่ใช่การโคจรในระบบสุริยะ
ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง.ดาวหางคือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ
จงพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่อไปนี้ และตอบคาถาม ข้อ 182
A เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
B เป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิผิวเฉลี่ย 15 C
C เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาน้อยที่สุด
D เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยประมาณ 1 หน่วยดาราศาสตร์
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโลก
1. A 2. B
3. Aและ B 4. B และ D
13. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
จากรูปการเกิดปรากฎการณ์น้าเกิด เกิดในวันใด
1. ขึ้น 5ค่า 2. ขึ้น 8ค่า
3. ขึ้น 15ค่า 4. แรม 8 ค่า
14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา
1. เกิดในเวลากลางวัน
2. เกิดจากดวงจันทร์บังอาทิตย์
3. เกิดวันแรม 15 ค่า
4. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกัน
15.นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด
ก. ดาวหาง
ข. ดวงอาทิตย์
ค. ดาวเคราะห์บางดวง
ง. ก้อนอุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก
16.ข้อใดกล่าวถึงการกาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง
ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ
ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง
ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์
ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี
17.ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ
ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์
ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์
ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ
18.ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ
1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก
3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น
4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต
และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร
ก. ข้อ 1 และ 2 ข. ข้อ 2 และ 3
ค. ข้อ 1, 2และ 3 ง. ข้อ 1, 2และ 4
19.เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์
ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก
ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทาให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ
20.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สาคัญของดาวเคราะห์
ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง
ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง
ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตาแหน่งเดิม
ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตาแหน่งเดิม
ตัวชี้วัดที่ 13สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
21. ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด
ก. การค้นพบควอซาร์
ข. การค้นพบรังสีความร้อน
ค. การขยายตัวของระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง
ง. ทั้ง 3 ข้อรวมกัน
22. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร
ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง
ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ
ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา
ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก
23 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส
เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000
องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลาดับอย่างไร
ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม
ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง
ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง
ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง
24. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
1. ระบบสุริยะ
2 กาแล็กซี
3. เอกภพ
4. ดาวเคราะห์วงนอก
จงเรียงลาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก
ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ
ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก
ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก
ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก
25.ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทาให้เกิดกลางวันและกลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใดได้อีก
ก. การเกิดน้าขึ้นน้าลง ข. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
บทที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 14 ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
15. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวใด
1. คนยิงธนู 2. แพะทะเล
3. คนคู่ 4. ดาวปู
199. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด
1. ดาวค้างคาว ดาวไถ 2. ดาวซีรีอัส ดาวลูกไก่
3. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว 4. ดาวหมีเล็ก ดาวจระเข้
200. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ใช้บอกเวลา 2. ใช้ในการบอกทิศ
3. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน 4. ใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน
201. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี
ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว
ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง
202. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์
ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์
ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์
ง.จุดบนดวงอาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี
203. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือ
คือข้อใด
ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก
ค. ค้างคาว ง.สิงโต
204. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด
ก.แกะ ข. ปลา
ค. ค้างคาว ง.ไม้กางเขน
205. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว
ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่
ข. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด
ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน
ง. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม
206. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวค่าคืน
ที่มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎขึ้น เป็นกลุ่มแรก
ในช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร
ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน
ข. กลุ่มดาวสิงโต /เดือนสิงหาคม
ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน
ง. กลุ่มดาวแมลงป่อง /เดือนพฤศจิกายน
207. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณ
กลุ่มดาวใด
ก. ปลา ข. แกะ
ค. วัว ง. แมลงป่อง
208. ที่ละติจูด 10องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตาแหน่งดาวเหนือ
ก. กลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวค้างคาว
ข. กลุ่มดาวหมีเล็กและกลุ่มดาวนายพราน
ค. กลุ่มดาวค้างคาวและกลุ่มดาวหมีเล็ก
ง. กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจระเข้
บทที่ 3
ว 7.2 เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 15สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า
สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร
209. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร
ก. ยานขนส่งอวกาศลาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทาไม่ได้
ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวดทาได้
ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวดทาไม่ได้
ง. จรวดสามารถนาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่งอวกาศทาไม่ได้
210. มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้าหนักบนดวงจันทร์หนัก 110 นิวตัน น้าหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร
ก. 600 นิวตัน
ข. 660 นิวตัน
ค. 720 นิวตัน
ง. 760 นิวตัน
211 ถ้าประเทศไทยต้องการสารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด
ก. ดาวเทียมสื่อสาร
ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์
ง. ดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลก
212. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนีศูนย์กลาง
ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว
213. เพราะเหตุใดเมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็น
ดาวกะพริบ
ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน
ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ
ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่น
บางสีตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้
ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทาให้แสงจากดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ
214. กาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้
A ดาวเทียม
B สถานีอวกาศ
C ยานขนส่งอวกาศ
D ยานอวกาศ
การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด
ก. A D C B ข. B A D C
ค. D B A C ง. D A C B
215. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้
ก. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
ข. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
ค. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
ง. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ข้อใดจัดเรียงลาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุในท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
1. ค ข ก ง 2. ค ข ง ก
3. ข ค ก ง 4. ข ค ง ก
216. ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยคือข้อใด
และเป็นดาวเทียมที่ทาหน้าที่ด้านใด
ก.ดาวเทียมไทยคม เกี่ยวกับการสื่อสาร
ข. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับธาตุนิยมวิทยา
ค. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับการสารวจทรัพยากรรรมชาติ
ง.ดาวเทียมชินวัตร เกี่ยวกับการสื่อสารและอุตุนิยมวิทยา
217. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาเท่ากับโลก
หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ดาวเทียมดวงนี้มีการโคจรอย่างไร
ก.จะโคจรรอบโลกหลายรอบใน 1 วัน
ข. จะลอยอยู่นิ่งเมื่อมองจากโลก
ค. โคจรรอบโลก 1 รอบ ใน 1เดือน
ง.มีความเร็วเท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก
218. ถ้านักเรียนชั่งน้าหนักที่ระดับน้าทะเลหนัก 45 กิโลกรัม ถ้าขึ้นไปชั่งน้าหนักที่ยอดเขาสูง
น้าหนักของนักเรียน จะเป็นอย่างไร
ก.45 กิโลกรัม
ข. น้าหนักไม่แน่นอน
ค. มากกว่า 45กิโลกรัม
ง.น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
219
พิจารณาภาพ แล้วตอบคาถามข้อ 10
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A
มากกว่า ดาวเทียม B
ข. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A
น้อยกว่าดาวเทียม B
ค. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A และ
ดาวเทียม B มีค่าเท่ากัน
ง. แรงดึงดูดของโลกไม่มีผลต่อความสูง
ของดาวเทียมจากพื้นโลก
ดาวเทียม Aดาวเทียม B

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์weerawato
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
oraneehussem
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
 
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีwebsite22556
 
บทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพบทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพ
Pinutchaya Nakchumroon
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์สำเร็จ นางสีคุณ
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
โรงเรียนเทพลีลา
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้นTik Msr
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
Wijitta DevilTeacher
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
Kan Pan
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d051
 

What's hot (20)

ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
 
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
 
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
 
บทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพบทที่ 5 เอกภพ
บทที่ 5 เอกภพ
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
โครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟี
 

Viewers also liked

สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สิปป์แสง สุขผล
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์Suriyawaranya Asatthasonthi
 
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)Jariya Jaiyot
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะmayureesongnoo
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)Panupong Sinthawee
 
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
KruPa Jggdd
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)Wichai Likitponrak
 
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาล
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาลดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาล
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาลGwang Mydear
 
สรุปสูตร ม.3
สรุปสูตร ม.3สรุปสูตร ม.3
สรุปสูตร ม.3krutew Sudarat
 
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศบทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
Ta Lattapol
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013Jariya Jaiyot
 
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติเรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติKobwit Piriyawat
 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ศิริชัย เชียงทอง
 
ธรณีประวัติ
ธรณีประวัติธรณีประวัติ
ธรณีประวัติพัน พัน
 
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
Kruthai Kidsdee
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551Weerachat Martluplao
 

Viewers also liked (20)

สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - วิทยาศาสตร์
 
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียนแบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
 
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
แบบทดสอบเรื่อง ดาราศาสตร์ ชุด 1(อัตนัย)
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
 
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
คู่มือครูวิทยาศาสตร์สสวท ม.3เล่ม2
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
 
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาล
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาลดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาล
ดาราศาสตร์ ม.3 ระบบสุริยะจักรวาล
 
Pptติวonetม3
Pptติวonetม3Pptติวonetม3
Pptติวonetม3
 
สรุปสูตร ม.3
สรุปสูตร ม.3สรุปสูตร ม.3
สรุปสูตร ม.3
 
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐานสรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศบทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2013
 
เอกสารประกอบการเรียน โลก
เอกสารประกอบการเรียน โลกเอกสารประกอบการเรียน โลก
เอกสารประกอบการเรียน โลก
 
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติเรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
ธรณีประวัติ
ธรณีประวัติธรณีประวัติ
ธรณีประวัติ
 
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
 

Similar to แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1Jariya Jaiyot
 
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ narongsakday
 
กำเนิดหลุมดำ
กำเนิดหลุมดำกำเนิดหลุมดำ
กำเนิดหลุมดำ
Kanjana K'zz
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะkalita123
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะratchaneeseangkla
 
ระบบสุริยะ2
ระบบสุริยะ2ระบบสุริยะ2
ระบบสุริยะ2kominoni09092518
 

Similar to แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ (20)

Contentastrounit3
Contentastrounit3Contentastrounit3
Contentastrounit3
 
Astroplan14
Astroplan14Astroplan14
Astroplan14
 
แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1
 
Contentastrounit4
Contentastrounit4Contentastrounit4
Contentastrounit4
 
Contentastrounit1
Contentastrounit1Contentastrounit1
Contentastrounit1
 
Sun
SunSun
Sun
 
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 4
 
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 4
 
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
 
กำเนิดหลุมดำ
กำเนิดหลุมดำกำเนิดหลุมดำ
กำเนิดหลุมดำ
 
กำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพ
 
Lesson7
Lesson7Lesson7
Lesson7
 
กำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพ
 
Contentastrounit2
Contentastrounit2Contentastrounit2
Contentastrounit2
 
Astro1 pdf
Astro1 pdfAstro1 pdf
Astro1 pdf
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
 
ระบบสุริยะ2
ระบบสุริยะ2ระบบสุริยะ2
ระบบสุริยะ2
 
ม611(แก้)
ม611(แก้)ม611(แก้)
ม611(แก้)
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 

Recently uploaded

Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 

Recently uploaded (8)

Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

 • 1. บทที่ 1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผล ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 12 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 1.แรงที่โลกกระท าต่อมวลของวัตถุ แล้วท าให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้นโลก คือแรงอะไร (จ า) ก. แรงดึงดูด ข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง. แรงหนีศูนย์กลาง 2.ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดูอย่างไรที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อดวงตา (น าไปใช้) ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความเข้มแสงให้น้อยลงได้ ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 3.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้ส าเร็จคือข้อใด (จ า) ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1 ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 4.เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ (เข้าใจ) ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 5.การท างานภายในยานอวกาศจ าเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่ (น าไปใช้) ก. จ าเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จ าเป็น เพราะอยู่ในช่วงพักผ่อน ค. ไม่จ าเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว ง. ไม่จ าเป็น เพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่แล้ว 6.ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร (จา) ก.ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ ง.ดาวพฤหัสบดี 7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องท าตามข้อใด (น าไปใช้) ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาใดก็ได้ ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาเดียวกัน
 • 2. 8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ) ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย 9. เป้าหมายหลักของการส ารวจดาวอังคารคือข้อใด(น าไปใช้) ก. ศึกษาประวัติศาสตร์และการกระจายของน้ าบนดาวอังคาร ข. สแกนพื้นผิวเพื่อค้นหายานมาร์สโพลาร์แลนเดอร์และยานบีเกิล 2 ที่สูญหายไป ค. ถ่ายทอดสัญญาณจากล าอื่นๆมายังโลก ง. หาต าแหน่งลงจอดของยานภาคพื้นดินที่จะถูกส่งไปในอนาคต 10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ส าคัญของดาวเคราะห์ (จ า) ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในต าแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในต าแหน่งเดิม 11.ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด (เข้าใจ) ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข.ดวงจันทร์ไม่ใช่การโคจรในระบบสุริยะ ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง.ดาวหางคือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ จงพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่อไปนี้ และตอบคาถาม ข้อ 182 A เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดใหญ่ที่สุด B เป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิผิวเฉลี่ย 15 C C เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาน้อยที่สุด D เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยประมาณ 1 หน่วยดาราศาสตร์ 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโลก 1. A 2. B 3. Aและ B 4. B และ D 13. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
 • 3. จากรูปการเกิดปรากฎการณ์น้าเกิด เกิดในวันใด 1. ขึ้น 5ค่า 2. ขึ้น 8ค่า 3. ขึ้น 15ค่า 4. แรม 8 ค่า 14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา 1. เกิดในเวลากลางวัน 2. เกิดจากดวงจันทร์บังอาทิตย์ 3. เกิดวันแรม 15 ค่า 4. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกัน 15.นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด ก. ดาวหาง ข. ดวงอาทิตย์ ค. ดาวเคราะห์บางดวง ง. ก้อนอุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก 16.ข้อใดกล่าวถึงการกาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์ ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี 17.ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์ ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ 18.ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ 1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก 3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น 4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร ก. ข้อ 1 และ 2 ข. ข้อ 2 และ 3
 • 4. ค. ข้อ 1, 2และ 3 ง. ข้อ 1, 2และ 4 19.เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทาให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ 20.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สาคัญของดาวเคราะห์ ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตาแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตาแหน่งเดิม ตัวชี้วัดที่ 13สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 21. ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด ก. การค้นพบควอซาร์ ข. การค้นพบรังสีความร้อน ค. การขยายตัวของระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง ง. ทั้ง 3 ข้อรวมกัน 22. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก 23 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลาดับอย่างไร ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง
 • 5. ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง 24. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 1. ระบบสุริยะ 2 กาแล็กซี 3. เอกภพ 4. ดาวเคราะห์วงนอก จงเรียงลาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก 25.ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทาให้เกิดกลางวันและกลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใดได้อีก ก. การเกิดน้าขึ้นน้าลง ข. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
 • 6. บทที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 14 ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 15. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวใด 1. คนยิงธนู 2. แพะทะเล 3. คนคู่ 4. ดาวปู 199. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด 1. ดาวค้างคาว ดาวไถ 2. ดาวซีรีอัส ดาวลูกไก่ 3. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว 4. ดาวหมีเล็ก ดาวจระเข้ 200. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. ใช้บอกเวลา 2. ใช้ในการบอกทิศ 3. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน 4. ใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน 201. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว
 • 7. ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง 202. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์ ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์ ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ ง.จุดบนดวงอาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี 203. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือ คือข้อใด ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก ค. ค้างคาว ง.สิงโต 204. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด ก.แกะ ข. ปลา ค. ค้างคาว ง.ไม้กางเขน 205. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ ข. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน ง. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม 206. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวค่าคืน ที่มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎขึ้น เป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน ข. กลุ่มดาวสิงโต /เดือนสิงหาคม ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน ง. กลุ่มดาวแมลงป่อง /เดือนพฤศจิกายน 207. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณ กลุ่มดาวใด ก. ปลา ข. แกะ ค. วัว ง. แมลงป่อง 208. ที่ละติจูด 10องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตาแหน่งดาวเหนือ
 • 8. ก. กลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวค้างคาว ข. กลุ่มดาวหมีเล็กและกลุ่มดาวนายพราน ค. กลุ่มดาวค้างคาวและกลุ่มดาวหมีเล็ก ง. กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจระเข้ บทที่ 3 ว 7.2 เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 15สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร 209. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร ก. ยานขนส่งอวกาศลาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทาไม่ได้ ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวดทาได้ ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวดทาไม่ได้ ง. จรวดสามารถนาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่งอวกาศทาไม่ได้ 210. มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้าหนักบนดวงจันทร์หนัก 110 นิวตัน น้าหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร ก. 600 นิวตัน ข. 660 นิวตัน ค. 720 นิวตัน ง. 760 นิวตัน 211 ถ้าประเทศไทยต้องการสารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด ก. ดาวเทียมสื่อสาร ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ง. ดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลก 212. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ
 • 9. ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนีศูนย์กลาง ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว 213. เพราะเหตุใดเมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็น ดาวกะพริบ ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่น บางสีตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้ ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทาให้แสงจากดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ 214. กาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้ A ดาวเทียม B สถานีอวกาศ C ยานขนส่งอวกาศ D ยานอวกาศ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด ก. A D C B ข. B A D C ค. D B A C ง. D A C B 215. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้ ก. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ข. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง ค. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ง. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ข้อใดจัดเรียงลาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุในท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง 1. ค ข ก ง 2. ค ข ง ก 3. ข ค ก ง 4. ข ค ง ก 216. ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยคือข้อใด และเป็นดาวเทียมที่ทาหน้าที่ด้านใด ก.ดาวเทียมไทยคม เกี่ยวกับการสื่อสาร ข. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับธาตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับการสารวจทรัพยากรรรมชาติ
 • 10. ง.ดาวเทียมชินวัตร เกี่ยวกับการสื่อสารและอุตุนิยมวิทยา 217. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาเท่ากับโลก หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ดาวเทียมดวงนี้มีการโคจรอย่างไร ก.จะโคจรรอบโลกหลายรอบใน 1 วัน ข. จะลอยอยู่นิ่งเมื่อมองจากโลก ค. โคจรรอบโลก 1 รอบ ใน 1เดือน ง.มีความเร็วเท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก 218. ถ้านักเรียนชั่งน้าหนักที่ระดับน้าทะเลหนัก 45 กิโลกรัม ถ้าขึ้นไปชั่งน้าหนักที่ยอดเขาสูง น้าหนักของนักเรียน จะเป็นอย่างไร ก.45 กิโลกรัม ข. น้าหนักไม่แน่นอน ค. มากกว่า 45กิโลกรัม ง.น้อยกว่า 45 กิโลกรัม 219 พิจารณาภาพ แล้วตอบคาถามข้อ 10 10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A มากกว่า ดาวเทียม B ข. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A น้อยกว่าดาวเทียม B ค. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A และ ดาวเทียม B มีค่าเท่ากัน ง. แรงดึงดูดของโลกไม่มีผลต่อความสูง ของดาวเทียมจากพื้นโลก ดาวเทียม Aดาวเทียม B