SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1
การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสู)คนไทย 4.0
A Skill Change of Students in the Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School
Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0
เดชมณี เนาวโรจน1,2
และ สุภาวดี หิรัญพงศสิน1,3*
1
ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุป)ญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแก4ว จังหวัดยโสธร
3
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
*
E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th
บทคัดย)อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการเปลี่ยนแปลงทักษะ ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญาโรงเรียน
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสูKคนไทย 4.0 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 5/2 ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35
คน เปTนกลุKมเปUาหมาย เครื่องมือที่ใช4คือแบบประเมินทักษะคนไทย 4.0 ที่ผู4วิจัยจัดทําขึ้น ประกอบด4วย 11 ทักษะ คือ การ
แก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การจัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การ
รู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4อินเทอรเน็ต และทักษะการ
ปฏิสัมพันธกับสังคม โดยประเมินทักษะทั้ง 11 ทักษะของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา กKอนและหลังเข4ารKวม
โครงการ แบKงการประเมินเปTนนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน พบวKา นักเรียนที่เข4ารKวมโครงการ
เพาะพันธุป)ญญา มีทักษะคนไทย 4.0 เพิ่มขึ้นทุกทักษะ ซึ่งผลการวิจัยพบวKาทักษะที่ครูและนักเรียนมีความเห็นสอดคล4องกันวKา
เพิ่มขึ้นเหมือนกันมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห แสดงให4เห็นวKาการนําโครงการเพาะพันธุป)ญญามาใช4กับการเรียนการ
สอนของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 สามารถ
ตอบสนองให4นักเรียนเปTนคนไทย 4.0 ได4เปTนอยKางดีนั่นคือการสร4างคนให4มีทักษะในศตวรรษที่ 21
คําสําคัญ : คนไทย 4.0 ทักษะศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป)ญญา
A Skill Change of Students in the Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School
Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0
Dechmanee Noawarot1,2
and Supawadee Hiranpongsin1,3
*
1
PPPY Node, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province
2
Somdejprayansungworn Nai Prasungkarachupatum school, Komkuenkiaw district, Yasotorn province
3
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province
*
E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th
Abstract
The study aimed at reporting a skill change of students in the Pohpanpunya project of
Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0.
The target group was 35 Matthayomsuksa 5/2 students, enrolling in the academic year 2559 B.E. The
instruments was the Thailand 4.0 skill measurement created by the researchers. The 11 skills included in
the test were complicated problem-solving, critical thinking, creative thinking, individual management,
collaboration, emotional quotient, evaluation and decision, service mind, emotional flexibility, the
Internet skill, and social interaction skill. The measurement by teacher supervisors and self-evaluation
were conducted before and after the project. The results revealed that the students in the Pohpanpunya
2
project possessed Thailand 4.0 skills. The skills the teachers and students agreed on the most
improvement was critical thinking. This indicates that the implementation of the Pohpanpunya Project to
learning instruction in Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch
in the academic year 2559 B.E. can promote the Thailand 4.0 students, that is, develop the citizen with
the 21st
century skills.
Key Terms: Thailand 4.0, the 21st
century skills, the Pohpanpunya project
บทนํา
ป)จจุบันโลกเปTนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญก4าวหน4าอยKางรวดเร็วทางด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อ
สังคมออนไลนได4มีบทบาทตKอการใช4ชีวิตประจําวัน การติดตKอสื่อสาร การเผยแพรKขKาวสารสามารถทําได4อยKางรวดเร็วหากเราไมK
สามารถรับรู4ขKาวสารได4อยKางมีวิจารณญาณก็จะกKอให4เกิดป)ญหาตKาง ๆ ตามมา จากนโยบายการบริหารประเทศของ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันโอชา หัวหน4ารัฐบาลได4ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand
4.0 เพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อแสวงหาความรู4ใหมKๆและเปvดประตูกว4างในการติดตKอกับคนได4ทั่วโลก พร4อมก4าวเข4าสูK
การเปTนคนไทย 4.0 เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (เสนKห ศรีสุวรรณ ,2560) อยKางไรก็ดี เมื่อสังคมเข4าสูKคนไทย 4.0
การศึกษาจึงต4องมีการปรับเปลี่ยนเปTน EDUCATION 4.0 ซึ่งความหมายของ Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให4
สามารถนําองคความรู4ที่มีอยูKทุกหนทุกแหKงบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร4างสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตKางๆ มาตอบสนอง
ความต4องการของสังคม ที่มีป)จจัยหลัก 3 ป)จจัย คือ 1.Internet 2.ความคิดสร4างสรรค และ 3.การปฏิสัมพันธกับสังคม (วิรัช
ป)ณฑศิริโรจน , 2559 ) ซึ่งสอดคล4องกับครูกฤติน (2560) บอกวKาการศึกษาไทย 4.0 ควรเปTนการศึกษาเพื่อการสร4าง
นวัตกรรม เปTนการศึกษาเพื่อปวงชน เปTนการศึกษาเพื่อสังคม โดยที่ไมKใชKการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคใด วัตถุประสงคหนึ่ง
ดังเชKนที่ผKานมา และการจัดการศึกษาต4องบูรณาการทั้งศาสตร ศิลป€ ชีวิต และเทคโนโลยีเข4าด4วยกันอยKางกลมกลืน เพื่อสร4าง
คนที่สังคมต4องการได4ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล4องและตอบสนองตKอความต4องการของ
ผู4เรียน โดยครูอาจจะไมKมีความจําเปTนอีกตKอไปหรือถ4าจําเปTนต4องมีก็ต4องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอยKางมาก จากการศึกษาพบวKา
ก า ร ที่ จ ะ เ ปT น ค น ไ ท ย 4.0 ไ ด4 ต4 อ ง มี ทั ก ษ ะ ที่ ส อ ด ค ล4 อ ง กั บ ทั ก ษ ะ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21
ทักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห การแก4ป)ญหา การคิดสร4างสรรค การสร4างนวัตกรรม การเรียนและ
การทํางานรKวมกันเปTนทีม การมีภาวะผู4นํา การสื่อสาร การใช4ข4อมูลและสารสนเทศ การติดตKอสื่อสารทางไกล การใช4
คอมพิวเตอรและป)ญญาประดิษฐ การคิดคํานวณ การสร4างอาชีพและการเรียนรู4ด4วยตนเอง หรือที่พวกเราเรียกกันวKา "7Cs" (ดิ
เรก พรสีมา ,2559 ) และนอกจากนี้ ครูต4องจัดกิจกรรมการเรียนรู4ที่บูรณาการ เข4าไปในทุกวิชาที่สอนด4วย เน4นการสร4าง
ชุมชนแหKงความสงสัย กระตือรือร4น อยากเรียนอยากรู4 และอยากได4คําตอบขึ้นในชั้นเรียน อยากเรียนอยากรู4 อยากหาคําตอบ
การเรียนการสอนของครู 4.0 จึงเปTนการเรียนการสอนที่เน4นการคิดสร4างสรรคCreative Learning ที่จะนําไปสูKการผลิต
นวัตกรรม (ดิเรก พรสีมา,2559) ทั้งนี้การเรียนรู4ที่จะเกิดขึ้นกับผู4เรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ด4านทักษะ ประกอบด4วยกลุKม
ทักษะตKาง ๆ 3 กลุKม ได4แกK 1) ทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม 2) ทักษะด4านข4อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3)
ทักษะด4านชีวิตและอาชีพ ( วิจารณ พานิช , 2554) และการพัฒนาผู4เรียนให4มีความรู4และทักษะดังกลKาวสามารถใช4วิธีการเรียน
โ ด ย ใ ช4 ก า ร วิ จั ย เ ปT น ฐ า น (Research-based-learningห รื อ RBL) (สุ ธี ร ะ ป ร ะ เ ส ริ ฐ ส ร ร พ ,2555)
โครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนการทําโครงงานบนฐานวิจัย เปTนกระบวนการเรียนรู4ที่สามารถสร4างระบบคิดและทักษะ
การเรียนรู4ใหมK มีจุดเน4นสําคัญของการทําโครงงานบนฐานวิจัย คือ การสร4างกระบวนการเรียนรู4จากการค4นคว4าและตีความ ที่
เรียกกวKา " วิจัย " โครงการเพาะพันธุป)ญญาจึงเน4นที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน และเรียกวKา Research-Based Learning
( ศู น ย พี่ เ ลี้ ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี , ม . ป . ป . )
3
ความสําเร็จของโรงเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2557 เชKน การพัฒนาทักษะการเรียนรู4ใน
ศตวรรษที่21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย
(โรงเรียนปทุมราชวงศา , 2558) พบวKา ผลการวิเคราะหที่ได4จากงานเขียนสะท4อนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู4ในศตวรรษที่ 21 ด4านทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม นักเรียนมีพัฒนาการด4านความคิดวิเคราะห คิด
วิพากษ คิดสังเคราะห คิดเชิงระบบ คิดเชิงเหตุผลและคิดรอบคอบ ร4อยละ 43.6 ซึ่งสอดคล4องกับงานวิจัยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียน
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ (เดชมณี เนาวโรจน , 2559) พบวKา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด4านการเรียนรู4
และนวัตกรรมสูงทั้ง 4 ทักษะ คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การทํางานรKวมกันและการสร4างสรรค และสอดคล4อง
กับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู4สูKศตวรรษที่ 21 ด4านการเรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2
โรงเรียนค4อวังวิทยาคมโดยใช4กิจกรรมการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย ( เสาวนิตย สมบูรณ , 2559) รายงานวKา นักเรียนมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด4 า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม รK ว ม มื อ ม า ก ที่ สุ ด
จากการศึกษาข4อมูล ผู4วิจัยพบวKาโครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนกิจกรรมที่ทําให4นักเรียนมีความสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองให4เปTนคนไทย 4.0 โดยมีทักษะที่สอดคล4องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ครู 4.0 จะต4องจัดการศึกษา 4.0 ให4ผู4เรียน
สามารถไปสูKเปUาหมายคนไทย 4.0 ซึ่งจะต4องมีทักษะเหลKานี้ ได4แกK ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิด
สร4างสรรค การจัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ
ความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4อินเทอรเน็ต และการปฏิสัมพันธกับสังคม ดังนั้นผู4วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ
ปP ก า ร ศึ ก ษ า 2559 สูK ค น ไ ท ย 4.0
วิธีการวิจัย
1) ประชากร
ประชากรที่ใช4ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 5/2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ
ราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน ซึ่งได4มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2) แบบแผนการวิจัย
การศึกษานี้ใช4รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชั้นต4น (pre-experiment) ที่มีกลุKมการทดลองกลุKมเดียววัดผลหลังการ
ทดลอง (one-shot case study)
3) เครื่องที่ใชSในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู4ของนักเรียนโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2559 โดยมีกําหนดการสอน
ดังตาราง 1
4
ตาราง 1 กําหนดการสอนที่เน4นการทําโครงงานฐานวิจัย
วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยย)อ วัตถุประสงคของกิจกรรม
ตลอดปPการศึกษา 2559 จิตป)ญญา เพื่อให4นักเรียน
1. เข4าใจตนเองและผู4อื่น
2.เห็นคุณคKาของตนเองและผู4อื่น
22 กันยายน 2559 การเขียนผังเหตุผล (system
thinking)
เพื่อให4นักเรียน
1. คิดแก4ป)ญหา โดยใช4หลักการทาง
วิทยาศาสตร
2. ฝ†กคิดหาเหตุหาผลของแตKละสถานการณได4
25 กันยายน 2559 การคิดหัวข4อโครงการหลัก เพื่อให4นักเรียน
1. ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในท4องถิ่น
อาชีพ กิจกรรมชุมชน
2. ได4หัวข4อหลักเพื่อทําวิจัย
1 – 8 สิงหาคม 2559 การคิดหัวข4อโครงงานยKอย 10
โครงงาน
เพื่อให4นักเรียน
1. ฝ†กทักษะกระบวนการคิดสร4างสรรค
2. ฝ†กคิดตั้งหัวข4อโครงงานโดยใช4หลักความเปTน
เหตุเปTนผล
3. ได4หัวข4อโครงงานที่ต4องการศึกษา
18 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร เพื่อให4นักเรียน
1. เปvดรับมุมมองที่แตกตKาง
2. มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตKาง ๆ
3.รู4จักใช4เหตุผลในการทําความเข4าใจเรื่องราว
ตKาง ๆ
15 ตุลาคม – 20
พฤศจิกายน 2559
การเขียนข4อเสนอโครงงาน
นําเสนอเค4าโครงวิจัย
เพื่อให4นักเรียน
1. ฝ†กการเขียนข4อเสนอโครงงาน
2. มีการวางแผนการทําโครงงาน ที่จะนําไป
ปฏิบัติจริง ฝ†กการนําเสนอ
1 พฤศจิกายน 2559 –
29 กุมภาพันธ 2560
เก็บข4อมูล / ทดลอง เพื่อให4นักเรียน
1. ลงมือปฏิบัติการทดลอง / เก็บข4อมูล
2. วิเคราะหสังเคราะหข4อมูลเพื่อนําไปใช4ในการ
แก4ป)ญหาหรือตอบคําถาม
5 มกราคม 2560 การนําเสนอการทดลอง /
ms_powerpoint
เพื่อให4นักเรียน
1. เกิดทักษะการนําเสนอการรายงาน
2. เกิดทักษะการวิพากษวิจารณ
19 กุมภาพันธ 2560 การทําโปสเตอร เพื่อให4นักเรียน
1. เกิดทักษะการใช4เครื่องมือ ICT
2. รู4จักวิเคราะหสังเคราะห
3. ฝ†กการเขียนผังต4นไม4
25 กุมภาพันธ 2560 การนําเสนอโครงการฯ ระดับศูนย
พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให4นักเรียน
1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร
2. รู4จักวิเคราะหสังเคราะห
5
3.2 แบบประเมินทักษะคนไทย 4.0 โดยมีการประเมิน 2 ครั้ง คือ ประเมินกKอนดําเนินโครงการและประเมิน
หลังดําเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมินผKานการพิจารณาความเหมาะสมจาก ผู4เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทKาน คือ นางสาวแสงเดือน
บกน4อย นางสาวกิตติมา สาระรักษ นางสาวยาใจ เจริญพงษ นายกิตตพงษ บุญสาร นางนุชนาฏ โชติสุวรรณและประเมิน
โดย 1) นักเรียนประเมินตนเอง 2) ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทักษะ ทั้ง 11 ทักษะของทักษะนักเรียนที่รKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นจากนักเรียนเพาะพันธุป)ญญาในป)จจุบันเมื่อเทียบกับกKอน
เข4ารKวมโครงการ โดยใช4ตามมาตรวัดของลิเคิรท(Likert Scale)
4) การเก็บรวบรวมขSอมูลและการวิเคราะหขSอมูล
การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข4อมูลและการวิเคราะหข4อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 นักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนทักษะคนไทย 4.0 กKอนดําเนินโครงการ
4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู4ตามกําหนดการสอนโครงการเพาะพันธุป)ญญา และลงมือปฏิบัติโครงงาน
จนเสร็จสิ้นกระบวนการในตาราง 1 ใช4เวลารวมทั้งสิ้น 1 ปPการศึกษา โดยการทําโครงงานครั้งนี้ ได4แบKงนักเรียน ออกเปTน 10
กลุKม กลุKมละ 4 คน 5 กลุKม กลุKมละ 3 คน 5 กลุKม มีประเด็นหลัก เรื่อง ไกKยKางบ4านแคน และแยกโครงงานยKอย 10 โครงงาน
ด4านวิทยาศาสตร 4 โครงงาน ด4านเศรษฐศาสตร 3 โครงงาน ด4านสังคมศาสตร 3 โครงงาน
4.3 นักเรียนประเมินตนเองทักษะคนไทย 4.0 หลังดําเนินโครงการ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ประเมินทักษะด4านการ
เรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนแตKละคน
4.4. นําข4อมูลในข4อ 4.1 ข4อ 4.3 และข4อ 4.4 มาวิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงแตKละทักษะกKอน
และหลังเสร็จสิ้นโครงการเพาะพันธุป)ญญา คือ ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การ
จัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKน
ทางอารมณ การใช4อินเทอรเน็ต และทักษะการปฏิสัมพันธกับสังคม
4.5 วิเคราะหหาคKาร4อยละทักษะคนไทย 4.0 โดยใช4สมการ
คKาร4อยละทักษะคนไทย 4.0 = จํานวนนักเรียนที่เกิดทักษะ ฯ x 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
4.6 นําคKาร4อยละของทักษะคนไทย 4.0 แตKละข4อจากการวิเคราะหข4อมูลในข4อ 4.5 มาเขียนนําเสนอในรูปแบบ
กราฟเพื่อแสดงข4อมูลเปรียบเทียบ
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ในพระสังฆราชูปถัมภสูKคนไทย 4.0 ปPการศึกษา 2559 จํานวนนักเรียน 35 คน พบวKา เมื่อดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ
สอนดังตารางที่ 1 โดยใช4โครงงานฐานวิจัยของโครงการเพาะพันธุป)ญญาทําให4ผู4เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เปTนต4นวKาการใช4
กิจกรรมจิตป)ญญาตลอดปPการศึกษาสอดแทรกในระหวKางการเรียนและการทํากิจกรรม ทําให4นักเรียนเข4าใจคุณคุณคKาของ
ตนเองจนสามารถเกิดทักษะการจัดการบุคคล ทักษะความฉลาดทางอารมณ มีทักษะมีใจรักบริการ นอกจากนี้ในการทํา
โครงการนักเรียนยังได4ลงมือค4นคว4าและหาคําตอบด4วยตัวเองตั้งแตKต4นจนสิ้นสุดโครงการ ทําให4พบป)ญหาจากสิ่งที่ได4ไปสํารวจ
จากชุมชน และนําป)ญหามาวางแผนหาแนวทางแก4ไขป)ญหา โดยนําข4อมูลมาเขียนผังเหตุผล ใช4หลักความเปTนเหตุเปTนผล ทํา
ให4นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก4ป)ญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร ในการลงพื้นที่จริงสํารวจและเก็บข4อมูลนักเรียนได4พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู4กับผู4รู4หรือปราชญชาวบ4านที่มีความรู4ความชํานาญในเรื่องของไกKยKางบ4านแคน เมื่อได4ป)ญหาก็มาเขียนเค4า
โครงวิจัย ทําให4เกิดทักษะการเขียนข4อเนอโครงงาน และวางแผนการทําโครงงาน เก็บข4อมูลและทดลอง เกิดความรักความ
ผูกพันในการทํางานกลุKม เกิดทักษะการทํางานรKวมกันในสังคมและปฏิสัมพันธกับสังคม หลังจากทําโครงการเสร็จสิ้นสุดลง
ตลอดปPการศึกษา ผู4วิจัยก็มีการเก็บข4อมูลโดยใช4แบบประเมินทักษะที่ผู4วิจัยจัดทําขึ้น ให4นักเรียนประเมินตนเอง และครูที่
ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ของนักเรียน ซึ่งได4ผลการเปลี่ยนแปลงทักษะ
ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
6
5260
69.2
48
50.250.846.245.8 43.4 49.2 38.8
84.4
83.4 84.4
83.8
84.4 87.2 86.680.6 84.4 88.8
85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน
ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะความคิดสร4างสรรค
ทักษะการจัดการบุคคล
ทักษะการทํางานรKวมกัน
ทักษะความฉลาดทางอารมณ
ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ
ทักษะมีใจรักบริการ
ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ
ทักษะการใช4Internet
ปฏิสัมพันธกับสังคม
กKอนดําเนินงานโครงการ
หลังดําเนินงานโครงการ
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 (นักเรียนประเมินตนเอง) กKอนและหลังการทําโครงงานบนฐานวิจัย
ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา
67.473.868
57.861.2
65.261.648.6 53.8 64 56.6
89.8 95.4 88 91.2
94.8 93.8 84.684 89.8
90.2
74.2
0
20
40
60
80
100
120
ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน
ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะความคิดสร4างสรรค
ทักษะการจัดการบุคคล
ทักษะการทํางานรKวมกัน
ทักษะความฉลาดทางอารมณ
ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ
ทักษะมีใจรักบริการ
ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ
ทักษะการใช4Internet
ปฏิสัมพันธกับสังคม
กKอนดําเนินงานโครงการ
หลังดําเนินงานโครงการ
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 (ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน)กKอนและหลังการทํา
โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา
5.1033.10 35.90
7
34.6
35.839.641
34.8
38.2
32.6
36.4 35.8
15.2
27.2
17.6
26.2
36
35.4
17.2
20
26.8
33.430.230.228.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน
ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะความคิดสร4างสรรค
ทักษะการจัดการบุคคล
ทักษะการทํางานรKวมกัน
ทักษะความฉลาดทางอารมณ
ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ
ทักษะมีใจรักบริการ
ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ
ทักษะการใช4Internet
ปฏิสัมพันธกับสังคม
ผลตKางนักเรียนประเมินตนเอง
ผลตKางครูประเมินนักเรียน
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลตKางของการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ที่ประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเองและครูที่
ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ในพระสังฆราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 โดยมีทักษะที่สอดคล4องทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให4ผู4เรียนสามารถไปสูKเปUาหมาย
คนไทย 4.0 ซึ่งจะต4องมีทักษะ ดังนี้ ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การจัดการบุคคล การ
ทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKนทางอารมณ การใช4
อินเทอรเน็ต และการปฏิสัมพันธกับสังคม โดยประเมินทักษะทั้ง 11 ทักษะของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา
จํานวน 35 คนกKอนและหลังเข4ารKวมโครงการ แบKงการประเมินเปTนนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน
พบวKา จากการประเมินตนเองของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบระหวKางหลังดําเนินโครงการเพาะพันธุป)ญญาและกKอนดําเนิน
โครงการเพาะพันธุป)ญญา ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ทักษะคนไทย 4.0 นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทุกทักษะ ซึ่งทักษะที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะความคิดสร4างสรรค ทักษะการทํางานรKวมกัน คิดเปTนร4อยละ
41 ,ร4อยละ 39.6 , ร4อยละ 38.2 ตามลําดับ สKวนทักษะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน4อยที่สุดคือทักษะความยืดหยุKนทางอารมณใน
มุมมองของนักเรียนแสดงให4เห็นวKาโครงการเพาะพันธุป)ญญาได4สร4างความตระหนักให4นักเรียนพยายามที่จะแก4ป)ญหาในการ
ค4นหาคําตอบจึงทําให4นักเรียนเครKงเครียดในการที่จะหาวิธีการแก4ป)ญหาในระหวKางการทํางานครูก็แก4ป)ญหาดังกลKาวโดยใช4
กิจกรรมจิตตป)ญญาทําให4นักเรียนผKอนคลายได4 นอกจากนี้เมื่อครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน พบวKา นักเรียนมีผลการ
เปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 หลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป)ญญาสูงขึ้นทุกทักษะเชKนกัน สอดคล4องกับการประเมินของ
นักเรียนที่ประเมินตนเอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการคิดวิเคราะห เพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปTนร4อยละ 36 รองลงมาคือ
ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน เพิ่มขึ้นคิดเปTนร4อยละ 35.4 ทักษะมีใจรักบริการ คิดเปTนร4อยละ 33.40 ตามลําดับ สKวนทักษะที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงน4อยที่สุดในมุมมองของครูที่ปรึกษา คือ ทักษะการจัดการบุคคล และทักษะปฏิสัมพันธ ซึ่งการทํา
โครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนโครงการที่เพิ่มภาระในการเรียนของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอนเหมือนกับห4องเรียนอื่นๆ
ซึ่งนักเรียนจะต4องวางแผนการทํางานการเรียนอยKางเปTนระบบแตKนักเรียนกลุKมนี้ยังขาดทักษะดังกลKาว สKวนทักษะปฏิสัมพันธ
ครูที่ปรึกษาพบวKานักเรียนยังขาดทักษะที่จําเปTนในการพูดการสนทนาโดยเฉพาะการสนทนากับชุมชนขาดความเชื่อมั่นในการ
แสดงออก โดยมีผลการวิจัยดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ยิ่งไปกวKานั้นผลการวิจัยของผลตKางการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ทั้ง
11 ทักษะที่ครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียนและนักเรียนประเมินตนเอง พบวKา ทักษะที่ครูและนักเรียนมีผลการประเมินสอดคล4อง
กันมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 ซึ่งสอดคล4องกับผลการวิจัยของโรงเรียนปทุมราชวงศา(2558)
เดชมณี เนาวโรจน (2559) และเสาวนิตย สมบูรณ (2559) โดยการจัดการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย และสอดคล4องกับ
ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเรียนรู4สูKศตวรรษที่ 21 ด4านการเรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2
โรงเรียนค4อวังวิทยาคมโดยใช4กิจกรรมการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย
8
สรุปได4วKาการนําโครงการเพาะพันธุป)ญญามาใช4ในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ทําให4
นักเรียนเกิดทักษะคนไทย 4.0 เพราะโครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนโครงการที่นําโครงงานบนฐานวิจัยมาใช4ในการพัฒนาทักษะ
ให4ผู4เรียนตลอดปPการศึกษาทําให4นักเรียนเกิดทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อนในการค4นหาคําตอบของป)ญหา ในการทําโครงงาน
ทําให4ผู4เรียนรู4จักการคิดวิเคราะหกKอนลงมือปฏิบัติการทดลองตามที่ออกแบบไว4 นักเรียนเกิดความคิดสร4างสรรคในการวาง
แผนการออกแบบการทดลอง ในการทําโครงการนักเรียนจะต4องทํางานเปTนกลุKมจึงทําให4นักเรียนได4เรียนรู4การจัดการบุคคล
การทํางานรKวมกัน และในระหวKางการทําการทดลองการเก็บข4อมูลการลงพื้นฐานทําให4เกิดป)ญหาและอุปสรรคระหวKางการ
ทํางานก็ทําให4นักเรียนได4เรียนรู4และพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนนักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการทํา
โครงงานยKอยแตKละกลุKมนักเรียนได4เรียนรู4ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ นอกจากทํางานกลุKมครูยังใช4กิจกรรมจิตป)ญญา
มาใช4กับนักเรียนในชั่วโมงเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความท4อแท4จึงทําให4นักเรียนเกิดทักษะการมีใจรักบริการ การเจรจาตKอรอง มี
ความยืดหยุKนทางอารมณ ในการทําโครงการนี้นักเรียนต4องมีการสืบค4นข4อมูลอยูKอยKางสม่ําเสมอจึงทําให4นักเรียนเกิดทักษะการ
ใช4 Internet นอกจาการสืบค4นข4อมูลโดยใช4แหลKงเรียนรู4ใน Internet อีกทั้งนักเรียนต4องลงพื้นที่เพื่อสืบค4นข4อมูลจากภูมิป)ญญา
ท4องถิ่นและผู4รู4ในชุมชน นักเรียนจึงได4เรียนรู4จนเกิดทักษะการปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งทักษะเหลKานี้ที่นักเรียนได4รับตลอด
โครงการเพาะพันธุป)ญญา 1 ปPการศึกษาเปTนการพัฒนาผู4เรียนให4เกิดทักษะคนไทย 4.0 หรือทักษะแหKงอนาคตในศตวรรษที่
21 อยKางแท4จริง
กิตติกรรมประกาศ
โครงการเพาะพันธุป)ญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สําเร็จลุลKวงได4ต4องขอบคุณนาย
ชาติชาย สิงหพรหมสาร ผู4อํานวยการโรงเรียน นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผู4อํานวยการโรงเรียนที่สนับสนุนให4มีโครงการนี้ใน
โรงเรียนและที่สําคัญขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานทุกทKานที่มีสKวนทําให4โครงการเพาะพันธุป)ญญาของโรงเรียนแหKงนี้ประสบ
ผลสําเร็จ ขอบคุณผู4ปกครองนักเรียนและปราชญชุมชนที่มีสKวนสนับสนุนชี้แนะ แนะนํา และที่สําคัญขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปPที่ 5/2 ปPการศึกษา 2559 ทุกคนที่ทุKมเท แรงกายแรงใจทําโครงงานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ
ขอบคุณ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผู4เชี่ยวชาญของโครงการฯ และ ดร.สุภาวดี หิรัญพงษสิน ที่กรุณาให4คําแนะนําในการ
ทําโครงงาน RBL ขอบคุณ โครงการเพาะพันธุป)ญญาศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทยที่ให4ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอSางอิง
ครูกฤติน (2560). การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 ? สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559.
จากชื่อเว็บไซต : http://www.krukittin.info/?p=744
ดิเรก พรสีมา (2559). คนไทย 4.0. ? สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต :
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research
เดชมณี เนาวโรจน (2559). การเปลี่ยนแปลงทักษะดSานการเรียนรูSและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ. บทคัดยKอการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท4องถิ่นสูKภูมิภาอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
ธนชาติ นุKมนนท (2560). นิยามคนไทย 4.0 คงไม)ใช)แค)คนเล)นเทคโนโลยี. ). สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559.
จากชื่อเว็บไซต : https://thanachart.org/2017/02/13
โรงเรียนปทุมราชวงศา. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรูSในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญา
โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูSแบบโครงงานฐานวิจัย. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงานนําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วิรัช ป)ณฑศิริโรจน. (2559). Education 4.0. สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต :
http://www.applicadthai.com/articles/education-4-0
ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(ม.ป.ป.) เกี่ยวกับโครงการ รูSจักเพาะพันธุปญญา. สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2559. จากชื่อเวบไซต : http://www.pohpanpunya-ubu.com/ver2/about.php#.
9
สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2555). โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูSใหม)ของการศึกษาไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, กรุงเทพฯ.
เสนKห ศรีสุวรรณ (2560). พรSอมหรือไม) ? ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0). สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559.
จากชื่อเว็บไซต : https://columnist.smartsme.tv/smartsme-sanae/1193
เสาวนิตย สมบูรณ . (2559). การพัฒนาทักษะการเรียนรูSสู)ศตวรรษที่ 21 ดSานการเรียนรูSและนวัตกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปaที่ 2 โรงเรียนคSอวังวิทยาคมโดยใชSกิจกรรมการเรียนรูSแบบโครงงานฐานวิจัย.บทคัดยKอการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท4องถิ่นสูKภูมิภาอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.

More Related Content

What's hot

สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
oraneehussem
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
somdetpittayakom school
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2
warut phungsombut
 
3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ
krupornpana55
 
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
นายจักราวุธ คำทวี
 
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญแผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
kruprang
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
sanhajutha
 
โครงร างโครงงาน
โครงร างโครงงานโครงร างโครงงาน
โครงร างโครงงาน
Duonghthai Thaigun
 
รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256
Suwannee Pun
 

What's hot (19)

สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
 
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
ค่ายต้นกล้า ครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2
 
3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ3กิติกรรมประกาศ
3กิติกรรมประกาศ
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
Warasanonline255
Warasanonline255Warasanonline255
Warasanonline255
 
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูและนักเร...
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเร...
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญแผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
 
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวลเทศบาล5  สัณหจุฑา ทองศรีนวล
เทศบาล5 สัณหจุฑา ทองศรีนวล
 
A2
A2A2
A2
 
โครงร างโครงงาน
โครงร างโครงงานโครงร างโครงงาน
โครงร างโครงงาน
 
รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256
 
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
แบบรายงานประกวดสื่อปี2564
 

Similar to บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์สู่คนไทย 4.0

เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Lathika Phapchai
 
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
pooh_monkichi
 
รายงานโครงการ inspiring science 57
รายงานโครงการ inspiring science 57รายงานโครงการ inspiring science 57
รายงานโครงการ inspiring science 57
Satian Pantis
 
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
Kobwit Piriyawat
 
บรรณานุกรม
บรรณานุกรมบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
krupornpana55
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew
 
การบริหารการศึกษาPp
การบริหารการศึกษาPpการบริหารการศึกษาPp
การบริหารการศึกษาPp
KamjornT
 

Similar to บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์สู่คนไทย 4.0 (20)

03 แบบ ว-1ด-วณิชชาv3
03 แบบ ว-1ด-วณิชชาv303 แบบ ว-1ด-วณิชชาv3
03 แบบ ว-1ด-วณิชชาv3
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
Education psu
Education psuEducation psu
Education psu
 
04 แบบ ว-1ย-1ด-วณิชชา-แผนย่อย
04 แบบ ว-1ย-1ด-วณิชชา-แผนย่อย04 แบบ ว-1ย-1ด-วณิชชา-แผนย่อย
04 แบบ ว-1ย-1ด-วณิชชา-แผนย่อย
 
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
 
Teachercom c
Teachercom cTeachercom c
Teachercom c
 
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
โครงการส่งเสิมอการเรียนรู้
 
รายงานโครงการ inspiring science 57
รายงานโครงการ inspiring science 57รายงานโครงการ inspiring science 57
รายงานโครงการ inspiring science 57
 
Radchaneeporn
RadchaneepornRadchaneeporn
Radchaneeporn
 
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
 
V 260
V 260V 260
V 260
 
บรรณานุกรม
บรรณานุกรมบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
การบริหารการศึกษาPp
การบริหารการศึกษาPpการบริหารการศึกษาPp
การบริหารการศึกษาPp
 
การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
Focus 5-55
Focus 5-55Focus 5-55
Focus 5-55
 
Report1 5
Report1 5Report1 5
Report1 5
 
อาเซียนศึกษาสำเร็จ
อาเซียนศึกษาสำเร็จอาเซียนศึกษาสำเร็จ
อาเซียนศึกษาสำเร็จ
 

More from dnavaroj

แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 

บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์สู่คนไทย 4.0

 • 1. 1 การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสู)คนไทย 4.0 A Skill Change of Students in the Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0 เดชมณี เนาวโรจน1,2 และ สุภาวดี หิรัญพงศสิน1,3* 1 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุป)ญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแก4ว จังหวัดยโสธร 3 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี * E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th บทคัดย)อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการเปลี่ยนแปลงทักษะ ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญาโรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสูKคนไทย 4.0 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 5/2 ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน เปTนกลุKมเปUาหมาย เครื่องมือที่ใช4คือแบบประเมินทักษะคนไทย 4.0 ที่ผู4วิจัยจัดทําขึ้น ประกอบด4วย 11 ทักษะ คือ การ แก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การจัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การ รู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4อินเทอรเน็ต และทักษะการ ปฏิสัมพันธกับสังคม โดยประเมินทักษะทั้ง 11 ทักษะของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา กKอนและหลังเข4ารKวม โครงการ แบKงการประเมินเปTนนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน พบวKา นักเรียนที่เข4ารKวมโครงการ เพาะพันธุป)ญญา มีทักษะคนไทย 4.0 เพิ่มขึ้นทุกทักษะ ซึ่งผลการวิจัยพบวKาทักษะที่ครูและนักเรียนมีความเห็นสอดคล4องกันวKา เพิ่มขึ้นเหมือนกันมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห แสดงให4เห็นวKาการนําโครงการเพาะพันธุป)ญญามาใช4กับการเรียนการ สอนของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 สามารถ ตอบสนองให4นักเรียนเปTนคนไทย 4.0 ได4เปTนอยKางดีนั่นคือการสร4างคนให4มีทักษะในศตวรรษที่ 21 คําสําคัญ : คนไทย 4.0 ทักษะศตวรรษที่ 21 โครงการเพาะพันธุป)ญญา A Skill Change of Students in the Pohpanpunya Project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0 Dechmanee Noawarot1,2 and Supawadee Hiranpongsin1,3 * 1 PPPY Node, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province 2 Somdejprayansungworn Nai Prasungkarachupatum school, Komkuenkiaw district, Yasotorn province 3 Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Warinchumrab district, Ubon Ratchathani province * E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th Abstract The study aimed at reporting a skill change of students in the Pohpanpunya project of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch towards Thailand 4.0. The target group was 35 Matthayomsuksa 5/2 students, enrolling in the academic year 2559 B.E. The instruments was the Thailand 4.0 skill measurement created by the researchers. The 11 skills included in the test were complicated problem-solving, critical thinking, creative thinking, individual management, collaboration, emotional quotient, evaluation and decision, service mind, emotional flexibility, the Internet skill, and social interaction skill. The measurement by teacher supervisors and self-evaluation were conducted before and after the project. The results revealed that the students in the Pohpanpunya
 • 2. 2 project possessed Thailand 4.0 skills. The skills the teachers and students agreed on the most improvement was critical thinking. This indicates that the implementation of the Pohpanpunya Project to learning instruction in Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch in the academic year 2559 B.E. can promote the Thailand 4.0 students, that is, develop the citizen with the 21st century skills. Key Terms: Thailand 4.0, the 21st century skills, the Pohpanpunya project บทนํา ป)จจุบันโลกเปTนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญก4าวหน4าอยKางรวดเร็วทางด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อ สังคมออนไลนได4มีบทบาทตKอการใช4ชีวิตประจําวัน การติดตKอสื่อสาร การเผยแพรKขKาวสารสามารถทําได4อยKางรวดเร็วหากเราไมK สามารถรับรู4ขKาวสารได4อยKางมีวิจารณญาณก็จะกKอให4เกิดป)ญหาตKาง ๆ ตามมา จากนโยบายการบริหารประเทศของ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันโอชา หัวหน4ารัฐบาลได4ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อแสวงหาความรู4ใหมKๆและเปvดประตูกว4างในการติดตKอกับคนได4ทั่วโลก พร4อมก4าวเข4าสูK การเปTนคนไทย 4.0 เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (เสนKห ศรีสุวรรณ ,2560) อยKางไรก็ดี เมื่อสังคมเข4าสูKคนไทย 4.0 การศึกษาจึงต4องมีการปรับเปลี่ยนเปTน EDUCATION 4.0 ซึ่งความหมายของ Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให4 สามารถนําองคความรู4ที่มีอยูKทุกหนทุกแหKงบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร4างสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตKางๆ มาตอบสนอง ความต4องการของสังคม ที่มีป)จจัยหลัก 3 ป)จจัย คือ 1.Internet 2.ความคิดสร4างสรรค และ 3.การปฏิสัมพันธกับสังคม (วิรัช ป)ณฑศิริโรจน , 2559 ) ซึ่งสอดคล4องกับครูกฤติน (2560) บอกวKาการศึกษาไทย 4.0 ควรเปTนการศึกษาเพื่อการสร4าง นวัตกรรม เปTนการศึกษาเพื่อปวงชน เปTนการศึกษาเพื่อสังคม โดยที่ไมKใชKการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคใด วัตถุประสงคหนึ่ง ดังเชKนที่ผKานมา และการจัดการศึกษาต4องบูรณาการทั้งศาสตร ศิลป€ ชีวิต และเทคโนโลยีเข4าด4วยกันอยKางกลมกลืน เพื่อสร4าง คนที่สังคมต4องการได4ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล4องและตอบสนองตKอความต4องการของ ผู4เรียน โดยครูอาจจะไมKมีความจําเปTนอีกตKอไปหรือถ4าจําเปTนต4องมีก็ต4องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอยKางมาก จากการศึกษาพบวKา ก า ร ที่ จ ะ เ ปT น ค น ไ ท ย 4.0 ไ ด4 ต4 อ ง มี ทั ก ษ ะ ที่ ส อ ด ค ล4 อ ง กั บ ทั ก ษ ะ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21 ทักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห การแก4ป)ญหา การคิดสร4างสรรค การสร4างนวัตกรรม การเรียนและ การทํางานรKวมกันเปTนทีม การมีภาวะผู4นํา การสื่อสาร การใช4ข4อมูลและสารสนเทศ การติดตKอสื่อสารทางไกล การใช4 คอมพิวเตอรและป)ญญาประดิษฐ การคิดคํานวณ การสร4างอาชีพและการเรียนรู4ด4วยตนเอง หรือที่พวกเราเรียกกันวKา "7Cs" (ดิ เรก พรสีมา ,2559 ) และนอกจากนี้ ครูต4องจัดกิจกรรมการเรียนรู4ที่บูรณาการ เข4าไปในทุกวิชาที่สอนด4วย เน4นการสร4าง ชุมชนแหKงความสงสัย กระตือรือร4น อยากเรียนอยากรู4 และอยากได4คําตอบขึ้นในชั้นเรียน อยากเรียนอยากรู4 อยากหาคําตอบ การเรียนการสอนของครู 4.0 จึงเปTนการเรียนการสอนที่เน4นการคิดสร4างสรรคCreative Learning ที่จะนําไปสูKการผลิต นวัตกรรม (ดิเรก พรสีมา,2559) ทั้งนี้การเรียนรู4ที่จะเกิดขึ้นกับผู4เรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ด4านทักษะ ประกอบด4วยกลุKม ทักษะตKาง ๆ 3 กลุKม ได4แกK 1) ทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม 2) ทักษะด4านข4อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด4านชีวิตและอาชีพ ( วิจารณ พานิช , 2554) และการพัฒนาผู4เรียนให4มีความรู4และทักษะดังกลKาวสามารถใช4วิธีการเรียน โ ด ย ใ ช4 ก า ร วิ จั ย เ ปT น ฐ า น (Research-based-learningห รื อ RBL) (สุ ธี ร ะ ป ร ะ เ ส ริ ฐ ส ร ร พ ,2555) โครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนการทําโครงงานบนฐานวิจัย เปTนกระบวนการเรียนรู4ที่สามารถสร4างระบบคิดและทักษะ การเรียนรู4ใหมK มีจุดเน4นสําคัญของการทําโครงงานบนฐานวิจัย คือ การสร4างกระบวนการเรียนรู4จากการค4นคว4าและตีความ ที่ เรียกกวKา " วิจัย " โครงการเพาะพันธุป)ญญาจึงเน4นที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน และเรียกวKา Research-Based Learning ( ศู น ย พี่ เ ลี้ ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี , ม . ป . ป . )
 • 3. 3 ความสําเร็จของโรงเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2557 เชKน การพัฒนาทักษะการเรียนรู4ใน ศตวรรษที่21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย (โรงเรียนปทุมราชวงศา , 2558) พบวKา ผลการวิเคราะหที่ได4จากงานเขียนสะท4อนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู4ในศตวรรษที่ 21 ด4านทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม นักเรียนมีพัฒนาการด4านความคิดวิเคราะห คิด วิพากษ คิดสังเคราะห คิดเชิงระบบ คิดเชิงเหตุผลและคิดรอบคอบ ร4อยละ 43.6 ซึ่งสอดคล4องกับงานวิจัยเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทักษะด4านการเรียนรู4และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ (เดชมณี เนาวโรจน , 2559) พบวKา นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด4านการเรียนรู4 และนวัตกรรมสูงทั้ง 4 ทักษะ คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การทํางานรKวมกันและการสร4างสรรค และสอดคล4อง กับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู4สูKศตวรรษที่ 21 ด4านการเรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2 โรงเรียนค4อวังวิทยาคมโดยใช4กิจกรรมการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย ( เสาวนิตย สมบูรณ , 2559) รายงานวKา นักเรียนมี พ ฤ ติ ก ร ร ม ด4 า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม รK ว ม มื อ ม า ก ที่ สุ ด จากการศึกษาข4อมูล ผู4วิจัยพบวKาโครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนกิจกรรมที่ทําให4นักเรียนมีความสามารถที่จะพัฒนา ตนเองให4เปTนคนไทย 4.0 โดยมีทักษะที่สอดคล4องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ครู 4.0 จะต4องจัดการศึกษา 4.0 ให4ผู4เรียน สามารถไปสูKเปUาหมายคนไทย 4.0 ซึ่งจะต4องมีทักษะเหลKานี้ ได4แกK ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิด สร4างสรรค การจัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4อินเทอรเน็ต และการปฏิสัมพันธกับสังคม ดังนั้นผู4วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการ เปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปP ก า ร ศึ ก ษ า 2559 สูK ค น ไ ท ย 4.0 วิธีการวิจัย 1) ประชากร ประชากรที่ใช4ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 5/2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆ ราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน ซึ่งได4มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 2) แบบแผนการวิจัย การศึกษานี้ใช4รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชั้นต4น (pre-experiment) ที่มีกลุKมการทดลองกลุKมเดียววัดผลหลังการ ทดลอง (one-shot case study) 3) เครื่องที่ใชSในการวิจัย 3.1 แผนการจัดการเรียนรู4ของนักเรียนโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2559 โดยมีกําหนดการสอน ดังตาราง 1
 • 4. 4 ตาราง 1 กําหนดการสอนที่เน4นการทําโครงงานฐานวิจัย วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยย)อ วัตถุประสงคของกิจกรรม ตลอดปPการศึกษา 2559 จิตป)ญญา เพื่อให4นักเรียน 1. เข4าใจตนเองและผู4อื่น 2.เห็นคุณคKาของตนเองและผู4อื่น 22 กันยายน 2559 การเขียนผังเหตุผล (system thinking) เพื่อให4นักเรียน 1. คิดแก4ป)ญหา โดยใช4หลักการทาง วิทยาศาสตร 2. ฝ†กคิดหาเหตุหาผลของแตKละสถานการณได4 25 กันยายน 2559 การคิดหัวข4อโครงการหลัก เพื่อให4นักเรียน 1. ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในท4องถิ่น อาชีพ กิจกรรมชุมชน 2. ได4หัวข4อหลักเพื่อทําวิจัย 1 – 8 สิงหาคม 2559 การคิดหัวข4อโครงงานยKอย 10 โครงงาน เพื่อให4นักเรียน 1. ฝ†กทักษะกระบวนการคิดสร4างสรรค 2. ฝ†กคิดตั้งหัวข4อโครงงานโดยใช4หลักความเปTน เหตุเปTนผล 3. ได4หัวข4อโครงงานที่ต4องการศึกษา 18 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร เพื่อให4นักเรียน 1. เปvดรับมุมมองที่แตกตKาง 2. มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตKาง ๆ 3.รู4จักใช4เหตุผลในการทําความเข4าใจเรื่องราว ตKาง ๆ 15 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2559 การเขียนข4อเสนอโครงงาน นําเสนอเค4าโครงวิจัย เพื่อให4นักเรียน 1. ฝ†กการเขียนข4อเสนอโครงงาน 2. มีการวางแผนการทําโครงงาน ที่จะนําไป ปฏิบัติจริง ฝ†กการนําเสนอ 1 พฤศจิกายน 2559 – 29 กุมภาพันธ 2560 เก็บข4อมูล / ทดลอง เพื่อให4นักเรียน 1. ลงมือปฏิบัติการทดลอง / เก็บข4อมูล 2. วิเคราะหสังเคราะหข4อมูลเพื่อนําไปใช4ในการ แก4ป)ญหาหรือตอบคําถาม 5 มกราคม 2560 การนําเสนอการทดลอง / ms_powerpoint เพื่อให4นักเรียน 1. เกิดทักษะการนําเสนอการรายงาน 2. เกิดทักษะการวิพากษวิจารณ 19 กุมภาพันธ 2560 การทําโปสเตอร เพื่อให4นักเรียน 1. เกิดทักษะการใช4เครื่องมือ ICT 2. รู4จักวิเคราะหสังเคราะห 3. ฝ†กการเขียนผังต4นไม4 25 กุมภาพันธ 2560 การนําเสนอโครงการฯ ระดับศูนย พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให4นักเรียน 1. เกิดทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร 2. รู4จักวิเคราะหสังเคราะห
 • 5. 5 3.2 แบบประเมินทักษะคนไทย 4.0 โดยมีการประเมิน 2 ครั้ง คือ ประเมินกKอนดําเนินโครงการและประเมิน หลังดําเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมินผKานการพิจารณาความเหมาะสมจาก ผู4เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทKาน คือ นางสาวแสงเดือน บกน4อย นางสาวกิตติมา สาระรักษ นางสาวยาใจ เจริญพงษ นายกิตตพงษ บุญสาร นางนุชนาฏ โชติสุวรรณและประเมิน โดย 1) นักเรียนประเมินตนเอง 2) ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ เปลี่ยนแปลงทักษะ ทั้ง 11 ทักษะของทักษะนักเรียนที่รKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา ปPการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นจากนักเรียนเพาะพันธุป)ญญาในป)จจุบันเมื่อเทียบกับกKอน เข4ารKวมโครงการ โดยใช4ตามมาตรวัดของลิเคิรท(Likert Scale) 4) การเก็บรวบรวมขSอมูลและการวิเคราะหขSอมูล การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข4อมูลและการวิเคราะหข4อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 4.1 นักเรียนประเมินตนเอง และครูประเมินนักเรียนทักษะคนไทย 4.0 กKอนดําเนินโครงการ 4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู4ตามกําหนดการสอนโครงการเพาะพันธุป)ญญา และลงมือปฏิบัติโครงงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการในตาราง 1 ใช4เวลารวมทั้งสิ้น 1 ปPการศึกษา โดยการทําโครงงานครั้งนี้ ได4แบKงนักเรียน ออกเปTน 10 กลุKม กลุKมละ 4 คน 5 กลุKม กลุKมละ 3 คน 5 กลุKม มีประเด็นหลัก เรื่อง ไกKยKางบ4านแคน และแยกโครงงานยKอย 10 โครงงาน ด4านวิทยาศาสตร 4 โครงงาน ด4านเศรษฐศาสตร 3 โครงงาน ด4านสังคมศาสตร 3 โครงงาน 4.3 นักเรียนประเมินตนเองทักษะคนไทย 4.0 หลังดําเนินโครงการ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ประเมินทักษะด4านการ เรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนแตKละคน 4.4. นําข4อมูลในข4อ 4.1 ข4อ 4.3 และข4อ 4.4 มาวิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงแตKละทักษะกKอน และหลังเสร็จสิ้นโครงการเพาะพันธุป)ญญา คือ ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การ จัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKน ทางอารมณ การใช4อินเทอรเน็ต และทักษะการปฏิสัมพันธกับสังคม 4.5 วิเคราะหหาคKาร4อยละทักษะคนไทย 4.0 โดยใช4สมการ คKาร4อยละทักษะคนไทย 4.0 = จํานวนนักเรียนที่เกิดทักษะ ฯ x 100 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 4.6 นําคKาร4อยละของทักษะคนไทย 4.0 แตKละข4อจากการวิเคราะหข4อมูลในข4อ 4.5 มาเขียนนําเสนอในรูปแบบ กราฟเพื่อแสดงข4อมูลเปรียบเทียบ ผลการวิจัย ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสูKคนไทย 4.0 ปPการศึกษา 2559 จํานวนนักเรียน 35 คน พบวKา เมื่อดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการ สอนดังตารางที่ 1 โดยใช4โครงงานฐานวิจัยของโครงการเพาะพันธุป)ญญาทําให4ผู4เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เปTนต4นวKาการใช4 กิจกรรมจิตป)ญญาตลอดปPการศึกษาสอดแทรกในระหวKางการเรียนและการทํากิจกรรม ทําให4นักเรียนเข4าใจคุณคุณคKาของ ตนเองจนสามารถเกิดทักษะการจัดการบุคคล ทักษะความฉลาดทางอารมณ มีทักษะมีใจรักบริการ นอกจากนี้ในการทํา โครงการนักเรียนยังได4ลงมือค4นคว4าและหาคําตอบด4วยตัวเองตั้งแตKต4นจนสิ้นสุดโครงการ ทําให4พบป)ญหาจากสิ่งที่ได4ไปสํารวจ จากชุมชน และนําป)ญหามาวางแผนหาแนวทางแก4ไขป)ญหา โดยนําข4อมูลมาเขียนผังเหตุผล ใช4หลักความเปTนเหตุเปTนผล ทํา ให4นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก4ป)ญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร ในการลงพื้นที่จริงสํารวจและเก็บข4อมูลนักเรียนได4พบปะ แลกเปลี่ยนความรู4กับผู4รู4หรือปราชญชาวบ4านที่มีความรู4ความชํานาญในเรื่องของไกKยKางบ4านแคน เมื่อได4ป)ญหาก็มาเขียนเค4า โครงวิจัย ทําให4เกิดทักษะการเขียนข4อเนอโครงงาน และวางแผนการทําโครงงาน เก็บข4อมูลและทดลอง เกิดความรักความ ผูกพันในการทํางานกลุKม เกิดทักษะการทํางานรKวมกันในสังคมและปฏิสัมพันธกับสังคม หลังจากทําโครงการเสร็จสิ้นสุดลง ตลอดปPการศึกษา ผู4วิจัยก็มีการเก็บข4อมูลโดยใช4แบบประเมินทักษะที่ผู4วิจัยจัดทําขึ้น ให4นักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ของนักเรียน ซึ่งได4ผลการเปลี่ยนแปลงทักษะ ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
 • 6. 6 5260 69.2 48 50.250.846.245.8 43.4 49.2 38.8 84.4 83.4 84.4 83.8 84.4 87.2 86.680.6 84.4 88.8 85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะความคิดสร4างสรรค ทักษะการจัดการบุคคล ทักษะการทํางานรKวมกัน ทักษะความฉลาดทางอารมณ ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ ทักษะมีใจรักบริการ ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4Internet ปฏิสัมพันธกับสังคม กKอนดําเนินงานโครงการ หลังดําเนินงานโครงการ ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 (นักเรียนประเมินตนเอง) กKอนและหลังการทําโครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา 67.473.868 57.861.2 65.261.648.6 53.8 64 56.6 89.8 95.4 88 91.2 94.8 93.8 84.684 89.8 90.2 74.2 0 20 40 60 80 100 120 ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะความคิดสร4างสรรค ทักษะการจัดการบุคคล ทักษะการทํางานรKวมกัน ทักษะความฉลาดทางอารมณ ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ ทักษะมีใจรักบริการ ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4Internet ปฏิสัมพันธกับสังคม กKอนดําเนินงานโครงการ หลังดําเนินงานโครงการ ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 (ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน)กKอนและหลังการทํา โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา 5.1033.10 35.90
 • 7. 7 34.6 35.839.641 34.8 38.2 32.6 36.4 35.8 15.2 27.2 17.6 26.2 36 35.4 17.2 20 26.8 33.430.230.228.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะความคิดสร4างสรรค ทักษะการจัดการบุคคล ทักษะการทํางานรKวมกัน ทักษะความฉลาดทางอารมณ ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ ทักษะมีใจรักบริการ ทักษะความยืดหยุKนทางอารมณ ทักษะการใช4Internet ปฏิสัมพันธกับสังคม ผลตKางนักเรียนประเมินตนเอง ผลตKางครูประเมินนักเรียน ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลตKางของการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ที่ประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเองและครูที่ ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน โครงงานบนฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุป)ญญา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย จากผลการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุป)ญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ปPการศึกษา 2559 โดยมีทักษะที่สอดคล4องทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให4ผู4เรียนสามารถไปสูKเปUาหมาย คนไทย 4.0 ซึ่งจะต4องมีทักษะ ดังนี้ ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน การคิดวิเคราะห ความคิดสร4างสรรค การจัดการบุคคล การ ทํางานรKวมกัน ความฉลาดทางอารมณ การรู4จักประเมินและการตัดสินใจ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุKนทางอารมณ การใช4 อินเทอรเน็ต และการปฏิสัมพันธกับสังคม โดยประเมินทักษะทั้ง 11 ทักษะของนักเรียนที่เข4ารKวมโครงการเพาะพันธุป)ญญา จํานวน 35 คนกKอนและหลังเข4ารKวมโครงการ แบKงการประเมินเปTนนักเรียนประเมินตนเอง และครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน พบวKา จากการประเมินตนเองของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบระหวKางหลังดําเนินโครงการเพาะพันธุป)ญญาและกKอนดําเนิน โครงการเพาะพันธุป)ญญา ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ทักษะคนไทย 4.0 นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทุกทักษะ ซึ่งทักษะที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะความคิดสร4างสรรค ทักษะการทํางานรKวมกัน คิดเปTนร4อยละ 41 ,ร4อยละ 39.6 , ร4อยละ 38.2 ตามลําดับ สKวนทักษะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน4อยที่สุดคือทักษะความยืดหยุKนทางอารมณใน มุมมองของนักเรียนแสดงให4เห็นวKาโครงการเพาะพันธุป)ญญาได4สร4างความตระหนักให4นักเรียนพยายามที่จะแก4ป)ญหาในการ ค4นหาคําตอบจึงทําให4นักเรียนเครKงเครียดในการที่จะหาวิธีการแก4ป)ญหาในระหวKางการทํางานครูก็แก4ป)ญหาดังกลKาวโดยใช4 กิจกรรมจิตตป)ญญาทําให4นักเรียนผKอนคลายได4 นอกจากนี้เมื่อครูที่ปรึกษาโครงงานประเมินนักเรียน พบวKา นักเรียนมีผลการ เปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 หลังการดําเนินโครงการเพาะพันธุป)ญญาสูงขึ้นทุกทักษะเชKนกัน สอดคล4องกับการประเมินของ นักเรียนที่ประเมินตนเอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะการคิดวิเคราะห เพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปTนร4อยละ 36 รองลงมาคือ ทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อน เพิ่มขึ้นคิดเปTนร4อยละ 35.4 ทักษะมีใจรักบริการ คิดเปTนร4อยละ 33.40 ตามลําดับ สKวนทักษะที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงน4อยที่สุดในมุมมองของครูที่ปรึกษา คือ ทักษะการจัดการบุคคล และทักษะปฏิสัมพันธ ซึ่งการทํา โครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนโครงการที่เพิ่มภาระในการเรียนของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอนเหมือนกับห4องเรียนอื่นๆ ซึ่งนักเรียนจะต4องวางแผนการทํางานการเรียนอยKางเปTนระบบแตKนักเรียนกลุKมนี้ยังขาดทักษะดังกลKาว สKวนทักษะปฏิสัมพันธ ครูที่ปรึกษาพบวKานักเรียนยังขาดทักษะที่จําเปTนในการพูดการสนทนาโดยเฉพาะการสนทนากับชุมชนขาดความเชื่อมั่นในการ แสดงออก โดยมีผลการวิจัยดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ยิ่งไปกวKานั้นผลการวิจัยของผลตKางการเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ทั้ง 11 ทักษะที่ครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียนและนักเรียนประเมินตนเอง พบวKา ทักษะที่ครูและนักเรียนมีผลการประเมินสอดคล4อง กันมากที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 ซึ่งสอดคล4องกับผลการวิจัยของโรงเรียนปทุมราชวงศา(2558) เดชมณี เนาวโรจน (2559) และเสาวนิตย สมบูรณ (2559) โดยการจัดการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย และสอดคล4องกับ ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเรียนรู4สูKศตวรรษที่ 21 ด4านการเรียนรู4และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 2 โรงเรียนค4อวังวิทยาคมโดยใช4กิจกรรมการเรียนรู4แบบโครงงานฐานวิจัย
 • 8. 8 สรุปได4วKาการนําโครงการเพาะพันธุป)ญญามาใช4ในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ทําให4 นักเรียนเกิดทักษะคนไทย 4.0 เพราะโครงการเพาะพันธุป)ญญาเปTนโครงการที่นําโครงงานบนฐานวิจัยมาใช4ในการพัฒนาทักษะ ให4ผู4เรียนตลอดปPการศึกษาทําให4นักเรียนเกิดทักษะการแก4ป)ญหาที่ซับซ4อนในการค4นหาคําตอบของป)ญหา ในการทําโครงงาน ทําให4ผู4เรียนรู4จักการคิดวิเคราะหกKอนลงมือปฏิบัติการทดลองตามที่ออกแบบไว4 นักเรียนเกิดความคิดสร4างสรรคในการวาง แผนการออกแบบการทดลอง ในการทําโครงการนักเรียนจะต4องทํางานเปTนกลุKมจึงทําให4นักเรียนได4เรียนรู4การจัดการบุคคล การทํางานรKวมกัน และในระหวKางการทําการทดลองการเก็บข4อมูลการลงพื้นฐานทําให4เกิดป)ญหาและอุปสรรคระหวKางการ ทํางานก็ทําให4นักเรียนได4เรียนรู4และพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนนักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการทํา โครงงานยKอยแตKละกลุKมนักเรียนได4เรียนรู4ทักษะรู4จักประเมินและการตัดสินใจ นอกจากทํางานกลุKมครูยังใช4กิจกรรมจิตป)ญญา มาใช4กับนักเรียนในชั่วโมงเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความท4อแท4จึงทําให4นักเรียนเกิดทักษะการมีใจรักบริการ การเจรจาตKอรอง มี ความยืดหยุKนทางอารมณ ในการทําโครงการนี้นักเรียนต4องมีการสืบค4นข4อมูลอยูKอยKางสม่ําเสมอจึงทําให4นักเรียนเกิดทักษะการ ใช4 Internet นอกจาการสืบค4นข4อมูลโดยใช4แหลKงเรียนรู4ใน Internet อีกทั้งนักเรียนต4องลงพื้นที่เพื่อสืบค4นข4อมูลจากภูมิป)ญญา ท4องถิ่นและผู4รู4ในชุมชน นักเรียนจึงได4เรียนรู4จนเกิดทักษะการปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งทักษะเหลKานี้ที่นักเรียนได4รับตลอด โครงการเพาะพันธุป)ญญา 1 ปPการศึกษาเปTนการพัฒนาผู4เรียนให4เกิดทักษะคนไทย 4.0 หรือทักษะแหKงอนาคตในศตวรรษที่ 21 อยKางแท4จริง กิตติกรรมประกาศ โครงการเพาะพันธุป)ญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สําเร็จลุลKวงได4ต4องขอบคุณนาย ชาติชาย สิงหพรหมสาร ผู4อํานวยการโรงเรียน นายเชิดชัย สิงหคิบุตร รองผู4อํานวยการโรงเรียนที่สนับสนุนให4มีโครงการนี้ใน โรงเรียนและที่สําคัญขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานทุกทKานที่มีสKวนทําให4โครงการเพาะพันธุป)ญญาของโรงเรียนแหKงนี้ประสบ ผลสําเร็จ ขอบคุณผู4ปกครองนักเรียนและปราชญชุมชนที่มีสKวนสนับสนุนชี้แนะ แนะนํา และที่สําคัญขอบใจนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปPที่ 5/2 ปPการศึกษา 2559 ทุกคนที่ทุKมเท แรงกายแรงใจทําโครงงานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอบคุณ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผู4เชี่ยวชาญของโครงการฯ และ ดร.สุภาวดี หิรัญพงษสิน ที่กรุณาให4คําแนะนําในการ ทําโครงงาน RBL ขอบคุณ โครงการเพาะพันธุป)ญญาศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทยที่ให4ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งนี้ เอกสารอSางอิง ครูกฤติน (2560). การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 ? สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต : http://www.krukittin.info/?p=744 ดิเรก พรสีมา (2559). คนไทย 4.0. ? สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research เดชมณี เนาวโรจน (2559). การเปลี่ยนแปลงทักษะดSานการเรียนรูSและนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ในโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ. บทคัดยKอการประชุมทาง วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท4องถิ่นสูKภูมิภาอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ธนชาติ นุKมนนท (2560). นิยามคนไทย 4.0 คงไม)ใช)แค)คนเล)นเทคโนโลยี. ). สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต : https://thanachart.org/2017/02/13 โรงเรียนปทุมราชวงศา. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรูSในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการจัดการเรียนรูSแบบโครงงานฐานวิจัย. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ผลงานนําเสนอบรรยาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิรัช ป)ณฑศิริโรจน. (2559). Education 4.0. สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต : http://www.applicadthai.com/articles/education-4-0 ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(ม.ป.ป.) เกี่ยวกับโครงการ รูSจักเพาะพันธุปญญา. สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเวบไซต : http://www.pohpanpunya-ubu.com/ver2/about.php#.
 • 9. 9 สุธีระ ประเสริฐสรรพ. (2555). โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูSใหม)ของการศึกษาไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย, กรุงเทพฯ. เสนKห ศรีสุวรรณ (2560). พรSอมหรือไม) ? ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0). สืบค4นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559. จากชื่อเว็บไซต : https://columnist.smartsme.tv/smartsme-sanae/1193 เสาวนิตย สมบูรณ . (2559). การพัฒนาทักษะการเรียนรูSสู)ศตวรรษที่ 21 ดSานการเรียนรูSและนวัตกรรมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปaที่ 2 โรงเรียนคSอวังวิทยาคมโดยใชSกิจกรรมการเรียนรูSแบบโครงงานฐานวิจัย.บทคัดยKอการประชุม ทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท4องถิ่นสูKภูมิภาอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.