SlideShare a Scribd company logo
1. สาร A เป็ นของแข็งสี ขาวเมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อนาไป
ทดสอบน้ าปูนใสพบว่าน้ าปูนใสขุ่น สาร
     ก. โฟม
     ข. ใยแก้ว
     ค. หินปูน
     ง. พลาสติก
2. ถ้าริ นน้ าเชื่ อมใส่ ถวยทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาสังเกตดูเห็นเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เกล็ดของแข็งนั้น
             ้
คือสารในข้อใด
     ก. ผลึก
     ข. ตะกอน
     ค. อิมลชันั
     ง. สารแขบนลอย
3. การทดสอบความเป็ นกรด – เบส ในดินด้วยกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ขอใดถูกต้อง  ้
     ก. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ จุ่มลงในดิน
     ข. ใช้แท่งแก้วจุ่มลงในน้ าผสมดินมาแตะกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์
     ค. นาน้ าที่ได้จากน้ าผสมดินมาต้มให้เดือดแล้วใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลจุ่มลงในน้ าที่ตมแล้ว้
     ง. ใช้วธีใดก็ได้แต่ตองให้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ สัมผัสกับดิน
           ิ     ้
                                               เพื่อ
เหตุผลในข้อใด
     ก. เพื่อให้ละลายเร็ วขึ้น
     ข. เพื่อเร่ งการเกิดปฏิกิริยา
     ค. เพื่อให้โมเลกุลของตัวถูกละลายแตกตัวเร็ วขึ้น
                   ั
     ง. เพื่อเพิ่มพลังงานให้กบตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
5. อาหารในข้อใดมีผลทาให้น้ าปั สสาวะมีความเป็ นกรดมากขึ้น
     ก. นมสด สะตอ กาแฟ
     ข. แกงส้ม น้ ามะเขือเทศ ไข่แดง
     ค. องุ่น ต้มยากุง น้ าอัดลม
               ้
     ง. ไข่แดง ฝรั่ง ผักกระถิน
6. `
                สาร           A         B         C
                PH            5         7         9
 จากข้อมูลสาร A B C น่าจะเป็ นสารในข้อใด
ก. ยาสี ฟัน น้ าเชื่อม แชมพู
      ข. แชมพู น้ าเกลือ ยาสี ฟัน
      ค. น้ าปูนใส น้ านม น้ าส้มสายชู
      ง. น้ าส้มสายชู น้ านม น้ าปูนใส
7. การกลันน้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น้ าในข้อใดไม่สามารถกลันให้บริ สุทธิ์ ได้
      ่                            ่
      ก. น้ าเกลือ น้ าเชื่ อม
      ข. น้ าเกลือ น้ าโซดา
      ค. น้ าโคลน น้ าประปา
      ง. น้ าหอม น้ ายาล้างเล็บ
                                     น้อย
      ก. แก้ว
      ข. ดินเผา
      ค. พลาสติก
      ง. สแตนเลส
9. เหตุการณ์ในข้อใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
      ก. ต้มน้ าเกลือ
      ข. น้ าแข็งละลายเป็ นน้ า
      ค. บีบมะนาวลงบนดินสอพอง
      ง. ลูกเหม็นในตูเ้ สื้ อผ้าขนาดเล็ก
10. เกลือแกงมีเนื้ อสารร้อยละ 20 โดยมวล ในสารละลาย 120 กรัม มีเกลือแกงกี่กรัม
      ก. 40 กรัม
      ข. 14 กรัม
      ค. 20 กรัม
      ง. 24 กรัม
11. นาของเหลว 3 ชนิด คือ A B และC มาระเหยแห้ง ปรากฏว่าในภาชนะที่บรรจุ C มีของแข็ง
เหลืออยูแต่ A และ B ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
     ่
      ก.
      ข. A เป็ นสารประกอบ B เป็ นสารบริ สุทธิ์
      ค.           A และ B เป็ นสารประกอบ
      ง.           A และ B อาจเป็ นสารละลายหรื อสารบริ สุทธิ์
12. กรดคาร์ บอนิกเกิดจากปฏิกิริยาแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์กบน้ าจะนาไปสู่ การสร้างผลิตภัณฑ์ใน
                                ั
ข้อใด
ก. น้ าอัดลม
     ข. นมเปรี้ ยว
     ค. ผักกาดกระป๋ อง
     ง. น้ าสับประรดกระป๋ อง
        อสลายตัวจนถึงที่สุดจะได้ดินมาร์ลเมื่อนาดินมาร์ลมาตรวจสอบความเป็ นกรด-เบส จะ
ได้ผลอย่างไร
     ก. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากน้ าเงินเป็ นแดง
     ข. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็ นน้ าเงิน
     ค. กระดาษลิตมัสทั้งสองสี ไม่เปลี่ยนแปลง
                   ่ ั
     ง. ไม่สามารถสรุ ปได้ข้ ึนอยูกบแหล่งของดิน
                      ิิ    ถ้าน้ าเกลือนี้มีจานวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรมา
เติมน้ าลงไปอีก
     ก. 1.00
     ข. 2.50
     ค. 1.25
     ง. 10.00
15. ปาท่องโก๋ จะมีสารใดปนเปื้ อน ถ้าเราใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ทาถุงใส่ ปาท่องโก๋
     ก. ปรอท
     ข. ตะกัว ่
     ค. กามะถัน
     ง. แมงกานีส
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
       เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอัจฉริ ยภาพ
          ด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                 รอบที่ 1 รุ่ นที่ 2 จังหวัดหนองคาย

คำชี้แจง 1) แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ หน้า
ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน สอบวันที่ 15 สิ งหาคม 2552 เวลา 13.30 – 15.00 น. รวม
เวลา 1.3
2) แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้
      2.1 ชีววิทยา          จานวน 15    ข้อ
      2.2 ฟิ สิ กส์          จานวน 15    ข้อ
      2.3 เคมี            จานวน 15    ข้อ
      2.4 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ จานวน 15       ข้อ
3) ให้นกเรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่สอบ ห้องสอบ ชื่ อโรงเรี ยนและสานักงานเขตพื้นที่
    ั
               ่
การศึกษาที่นกเรี ยนสังกัดอยูให้ครบในกระดาษคาตอบ
        ั
4) ให้ตอบในกระดาษคาตอบโดยทาเครื่ องหมาย X ใน ช่องกระดาษคาตอบตรงข้อที่นกเรี ยนเลือก
                                         ั
เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ทาเครื่ องหมาย X แล้วเลือกข้อ
คาตอบใหม่
5) นักเรี ยนจะออกจากห้องสอบได้ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว

6) การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติ

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
somdetpittayakom school
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
Prachoom Rangkasikorn
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์weerawato
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
Wijitta DevilTeacher
 
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชนเอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
Wijitta DevilTeacher
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
Sukanya Nak-on
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์สำเร็จ นางสีคุณ
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
Kan Pan
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
dalarat
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnflimgold
 
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d051
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 

What's hot (20)

ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์ข้อสอบวิทย์
ข้อสอบวิทย์
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
 
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชนเอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
เอกสารประกอบบทเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
 
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
 
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 

Viewers also liked

เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
Physics Lek
 
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72Korrakot Intanon
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)Kobwit Piriyawat
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
สำเร็จ นางสีคุณ
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549สำเร็จ นางสีคุณ
 
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สมพงษ์ หาคำ
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
สำเร็จ นางสีคุณ
 
02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน
Phanuwat Somvongs
 

Viewers also liked (8)

เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
เฉลยข้อสอบ O-Net ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2548
 
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2552
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2549
 
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ลักษณะเฉพะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
 
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
 
02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน
 

Similar to ข้อสอบอัจฉริยะ

ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีmina612
 
06 09-2012-631418014
06 09-2012-63141801406 09-2012-631418014
06 09-2012-631418014naoon
 
06 09-2012-631418014
06 09-2012-63141801406 09-2012-631418014
06 09-2012-631418014naoon
 
ข้อสอบ ม.4 ส41101
ข้อสอบ ม.4 ส41101ข้อสอบ ม.4 ส41101
ข้อสอบ ม.4 ส41101thnaporn999
 
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2fal-war
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1Sivagon Soontong
 
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่npapak74
 
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์bambookruble
 
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีPorna Saow
 
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีPorna Saow
 
รวมวิชาม.1(ชุด 2)
รวมวิชาม.1(ชุด 2)รวมวิชาม.1(ชุด 2)
รวมวิชาม.1(ชุด 2)candyone
 
แนวข้อสอบโควตา
แนวข้อสอบโควตาแนวข้อสอบโควตา
แนวข้อสอบโควตาnam_supanida
 
6.docx
6.docx6.docx
6.docx
ssuserf8d051
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1Sivagon Soontong
 
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Preeyapat Lengrabam
 
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์krupornpana55
 

Similar to ข้อสอบอัจฉริยะ (20)

3เฉลย 31
3เฉลย 313เฉลย 31
3เฉลย 31
 
P80319121248
P80319121248P80319121248
P80319121248
 
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยีข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
ข้อสอบการงานอาชีะและเทคโนโลยี
 
06 09-2012-631418014
06 09-2012-63141801406 09-2012-631418014
06 09-2012-631418014
 
06 09-2012-631418014
06 09-2012-63141801406 09-2012-631418014
06 09-2012-631418014
 
ข้อสอบ ม.4 ส41101
ข้อสอบ ม.4 ส41101ข้อสอบ ม.4 ส41101
ข้อสอบ ม.4 ส41101
 
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2 แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
แบบทดสอบวิทย์ ม.1ตอนที่2
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
 
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่
6แบบฝึกกรดเบสเผยแพร่
 
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์
 
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
 
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมีข้อสอบโควต้ามช เคมี
ข้อสอบโควต้ามช เคมี
 
รวมวิชาม.1(ชุด 2)
รวมวิชาม.1(ชุด 2)รวมวิชาม.1(ชุด 2)
รวมวิชาม.1(ชุด 2)
 
แนวข้อสอบโควตา
แนวข้อสอบโควตาแนวข้อสอบโควตา
แนวข้อสอบโควตา
 
6.docx
6.docx6.docx
6.docx
 
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
Pre onet วิทย์ป.6 ปีการศึกษา 2554
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
 
1298 sci m2
1298 sci m21298 sci m2
1298 sci m2
 
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เล่ม 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
Slชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 

ข้อสอบอัจฉริยะ

 • 1. 1. สาร A เป็ นของแข็งสี ขาวเมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อนาไป ทดสอบน้ าปูนใสพบว่าน้ าปูนใสขุ่น สาร ก. โฟม ข. ใยแก้ว ค. หินปูน ง. พลาสติก 2. ถ้าริ นน้ าเชื่ อมใส่ ถวยทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาสังเกตดูเห็นเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เกล็ดของแข็งนั้น ้ คือสารในข้อใด ก. ผลึก ข. ตะกอน ค. อิมลชันั ง. สารแขบนลอย 3. การทดสอบความเป็ นกรด – เบส ในดินด้วยกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ขอใดถูกต้อง ้ ก. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ จุ่มลงในดิน ข. ใช้แท่งแก้วจุ่มลงในน้ าผสมดินมาแตะกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ ค. นาน้ าที่ได้จากน้ าผสมดินมาต้มให้เดือดแล้วใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลจุ่มลงในน้ าที่ตมแล้ว้ ง. ใช้วธีใดก็ได้แต่ตองให้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ สัมผัสกับดิน ิ ้ เพื่อ เหตุผลในข้อใด ก. เพื่อให้ละลายเร็ วขึ้น ข. เพื่อเร่ งการเกิดปฏิกิริยา ค. เพื่อให้โมเลกุลของตัวถูกละลายแตกตัวเร็ วขึ้น ั ง. เพื่อเพิ่มพลังงานให้กบตัวถูกละลายและตัวทาละลาย 5. อาหารในข้อใดมีผลทาให้น้ าปั สสาวะมีความเป็ นกรดมากขึ้น ก. นมสด สะตอ กาแฟ ข. แกงส้ม น้ ามะเขือเทศ ไข่แดง ค. องุ่น ต้มยากุง น้ าอัดลม ้ ง. ไข่แดง ฝรั่ง ผักกระถิน 6. ` สาร A B C PH 5 7 9 จากข้อมูลสาร A B C น่าจะเป็ นสารในข้อใด
 • 2. ก. ยาสี ฟัน น้ าเชื่อม แชมพู ข. แชมพู น้ าเกลือ ยาสี ฟัน ค. น้ าปูนใส น้ านม น้ าส้มสายชู ง. น้ าส้มสายชู น้ านม น้ าปูนใส 7. การกลันน้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น้ าในข้อใดไม่สามารถกลันให้บริ สุทธิ์ ได้ ่ ่ ก. น้ าเกลือ น้ าเชื่ อม ข. น้ าเกลือ น้ าโซดา ค. น้ าโคลน น้ าประปา ง. น้ าหอม น้ ายาล้างเล็บ น้อย ก. แก้ว ข. ดินเผา ค. พลาสติก ง. สแตนเลส 9. เหตุการณ์ในข้อใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก. ต้มน้ าเกลือ ข. น้ าแข็งละลายเป็ นน้ า ค. บีบมะนาวลงบนดินสอพอง ง. ลูกเหม็นในตูเ้ สื้ อผ้าขนาดเล็ก 10. เกลือแกงมีเนื้ อสารร้อยละ 20 โดยมวล ในสารละลาย 120 กรัม มีเกลือแกงกี่กรัม ก. 40 กรัม ข. 14 กรัม ค. 20 กรัม ง. 24 กรัม 11. นาของเหลว 3 ชนิด คือ A B และC มาระเหยแห้ง ปรากฏว่าในภาชนะที่บรรจุ C มีของแข็ง เหลืออยูแต่ A และ B ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง ่ ก. ข. A เป็ นสารประกอบ B เป็ นสารบริ สุทธิ์ ค. A และ B เป็ นสารประกอบ ง. A และ B อาจเป็ นสารละลายหรื อสารบริ สุทธิ์ 12. กรดคาร์ บอนิกเกิดจากปฏิกิริยาแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์กบน้ าจะนาไปสู่ การสร้างผลิตภัณฑ์ใน ั ข้อใด
 • 3. ก. น้ าอัดลม ข. นมเปรี้ ยว ค. ผักกาดกระป๋ อง ง. น้ าสับประรดกระป๋ อง อสลายตัวจนถึงที่สุดจะได้ดินมาร์ลเมื่อนาดินมาร์ลมาตรวจสอบความเป็ นกรด-เบส จะ ได้ผลอย่างไร ก. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากน้ าเงินเป็ นแดง ข. กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็ นน้ าเงิน ค. กระดาษลิตมัสทั้งสองสี ไม่เปลี่ยนแปลง ่ ั ง. ไม่สามารถสรุ ปได้ข้ ึนอยูกบแหล่งของดิน ิิ ถ้าน้ าเกลือนี้มีจานวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรมา เติมน้ าลงไปอีก ก. 1.00 ข. 2.50 ค. 1.25 ง. 10.00 15. ปาท่องโก๋ จะมีสารใดปนเปื้ อน ถ้าเราใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ทาถุงใส่ ปาท่องโก๋ ก. ปรอท ข. ตะกัว ่ ค. กามะถัน ง. แมงกานีส
 • 4. แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอัจฉริ ยภาพ ด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1 รุ่ นที่ 2 จังหวัดหนองคาย คำชี้แจง 1) แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ หน้า ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน สอบวันที่ 15 สิ งหาคม 2552 เวลา 13.30 – 15.00 น. รวม เวลา 1.3 2) แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 2.1 ชีววิทยา จานวน 15 ข้อ 2.2 ฟิ สิ กส์ จานวน 15 ข้อ 2.3 เคมี จานวน 15 ข้อ 2.4 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ จานวน 15 ข้อ 3) ให้นกเรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่สอบ ห้องสอบ ชื่ อโรงเรี ยนและสานักงานเขตพื้นที่ ั ่ การศึกษาที่นกเรี ยนสังกัดอยูให้ครบในกระดาษคาตอบ ั 4) ให้ตอบในกระดาษคาตอบโดยทาเครื่ องหมาย X ใน ช่องกระดาษคาตอบตรงข้อที่นกเรี ยนเลือก ั เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ทาเครื่ องหมาย X แล้วเลือกข้อ คาตอบใหม่ 5) นักเรี ยนจะออกจากห้องสอบได้ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 6) การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติ